1. Әлеуметтанудың пәні және әдістері Әлеуметтану зерттейдi: табиғатты әлеуметтiк әрекеттестiктібет1/3
Дата14.11.2019
өлшемі345.5 Kb.
  1   2   3
1. Әлеуметтанудың пәні және әдістері
1. Әлеуметтану зерттейдi:

1. табиғатты

2. әлеуметтiк әрекеттестiкті

3. қоғамның жалпы заңдарын

4. адамды

5. қоғамды басқаруды


2.О. Контқа тән пiкiрдi атаңыз:

1. әлеуметтану Грецияда пайда болған

2. әлеуметтану тәжiрибе мен нақты, шынайы фактiлерге сүйенуi керек

3. ғылымның мiндетi-құбылыстардың мәнiн түсiндiру

4. әлеуметтану - объективтi ғылым

5. әлеуметтану - "мәндi дүниелерді" зерттейдi.


3. Э. Дюркгейм бойынша әлеуметтану:

1. қоғам туралы ғылым

2. әлеуметтiк фактiлерді зерттейді

3. әлеуметтiк тәртiпті зерделейді

4. жаратылыстану туралы ғылым

5.табиғи факторларды анықтайды


4. Әлеуметтанудың объектiсi:

1. адам


2. қоғам

3. адамның әлеуметтiк өмiрi, топтар, қоғамдар, қауымдастықтар;

4. тәртiп үлгiлерi

5. әрекет жасайтын адамдар жиынтығы


5. Қолданбалы әлеуметтану:

1. қоғамның макросоциологиялық теориясы

2. әлеуметтiк инженерия

3. қоғамның микросоциологиялық теориясы

4.зерттеулердiң тәсiлдерi мен процедураларының, әдiстемелiк принциптерi, теориялық модельдерiнiң жиынтығы

5. қазiргi әлеуметтану бағыттарының бiрi


6.Әлеуметтанудың объективтілігі қамтамасыз етіледі:

1.танымдылықпен

2.идеологилық бұрмалаушылқтан бастартумен

3.тұрпаттау арқылы

4.сұрыптау жолымен

5.ықпалдастық арқылы


7. Әлеуметтануды жаратылыстану ғылымына еліктеудің үлгісі санаған:

1. Ш. Монтескье

2. К. Маркс

3. Ж.Ж. Руссо

4. О. Конт

5. Г. Спенсер


8.Әлеуметтанудың пәні:

1.әлеуметтік қатынастар және әлеуметтік әрекеттестік

2.табиғат

3.қоршаған орта

4.өндіргіш күштердің орналасуы

5.қоғамды басқару


9.Жеке адамдар мен топтар арасындағы әрекеттестіктер мен байланыстарды зерттейтін ғылым саласы:

1.әлеуметтану

2.мәдениеттану

3.философия

4.саясаттану

5.психология


10.Француз революциясының ықпалымен Ағартушылқ идеясы негізінде пайда болған ғылым:

1.психология

2.антропология

3.философия

4.әлеуметтану

5.мәдениеттану


11.Қоғам және ондағы үрдістерді тұтас әлеуметтік жүйе ретінде зерттейтін ғылым:

1.мәдениеттану

2.философия

3.тарих


4.әлеуметтану

5.дінтану


12. Әлеуметтану ғылым ретінде пайда болды:

1. Х1ғасырда

2. ХХ ғасырда

3. Х1Х ғасырдың 40- жылдары

4. ХУ111 ғасырда

5. көне дәуірде


13. «Әлеуметтану» атауын енгізген:

1. М. Вебер

2. К. Маркс

3. О. Конт

4. И. Кант

5. Аристотель


14. Әлеуметтанудың негізін қалаушы:

1. Аристотель

2. Н. Макиавелли

3. Ш. Монтескье

4. О. Конт

5. К. Маркс

15. « Әлеуметтану» атауы пайда болды:

1.ХУ11 ғ. басында

2. Х1Х ғ. ортасында

3.ХХ ғ. алғашқы жартысында

4. ХХ ғ. 40-шы жылдары

5. Көне Грекияда


16. Әлеуметтанудың кешеуілдеп пайда болу себебі:

1. зерттеу объектісінің күрделігі2. қоғам дамуының объективті заңдылығы

3. ғалымдардың әлеуметтік заңдылықтарды ашудағы кемшіліктері

4.білімнің жеткілікті дәрежеде дамымауы

5. әлеуметтік ғылымдарға қарағанда жаратылыстану және нақты ғылымдардың маңыздылығы


17. Қоғам өмірінің басқа салалардан бұрын зерттелген саласы:

1. рухани2. саяси

3. экономикалық

4. кең мағнадағы әлеуметтік

5. тар мағнадағы әлеуметтік


18. Р. Арон бойынша: «әлеуметтанудағы философ, философиядағы әлеуметтанушы»:

1. О. Конт

2. Г. Спенсер

3. М. Вебер

4. П. Сорокин

5. Э. Дюркгейм


19. Өкілдері қоғам даму заңдылығын табиғи сұрыптау заңдылығына тіреген әлеуметтанудың бағыты:

1. социал-дарвинизм

2. бихевиоризм

3. морганизм - менделизм

4.жеке таңдау

5.өмір әлемі
20. «Қоғамдық өмірді ұйымдастыру ерекше заңдарға - еліктеу заңдарына негізделген» - деп есептейтін бағыт:

1. инстинктивизм

2. «тобыр теориясы»

3. интеракционизм

4. әлеуметтік жанжал

5. психоанализ


21. Ұры шарбақты бұза ма, әлде бұзылған шарбақ ұрылыққа итермелей ме, деген сұрақты қоятын:

1. психолог

2.философ

3.заңгер


4.әлеуметтанушы

5.мұғалім


22. Тұтас әлеуметтік - мәдени кеңістікті зерттейтін ғылым:

1. философия

2. тарих

3. психология

4. мәдениеттану

5. әлеуметтану


23. Әлеуметтанулық білім деңгейлері:

1. фундаменталдық

2. салалық

3. эмпирикалық

4. теориялық

5. эмпирикалық, теориялық


24. Ірі көлемді әлеуметтік объектілерді зерделейтін әлеуметтанулық білім саласы:

1. микросоциология

2. салалық әлеуметтану

3. макросоциология

4. методология

5. арнайы әлеуметтанулық теориялар


25. Жеке индивидтерді, олардың қоршаған ортамен әрекеттестігін зерделеуге бағытталған әлеуметтану білімі саласы:

1. микросоциология

2. макросоциология

3. жалпы әлеуметтанулық теориялар

4. салалық әлеуметтану

5. арнайы әлеуметтанулық теориялар


26. «Үш саты заңын» қалыптастырған:

1. К. Маркс

2. П. Сорокин

3. М. Ковалевский

4. О. Конт

5. М. Вебер


27. Әлеметтанудың «әлеуметтік статика», «әлеуметтік динамика» бөлімдерін сараптаған:

1. Г. Спенсер

2. Э. Дюркгейм

3. Ж.А. Гобино

4. О. Конт

5. Платон


28. Әлеуметтанудың социал - дарвинистік дәстүрінің өкілі:

1. Л. Гумплович

2. З. Фрейд

3. Ч. Дарвин

4. Г. Тард

5.Ж.А. Гобино


29.К. Маркс әлеуметтануының негізгі ұғымы:

1. қоғамдық - экономикалық формация

2. әлеуметтік әрекет

3. әлеуметтік кеңістік

4. әлеуметтік факт

5. әлеуметтік жүйе


30. «Тарихты материалистік тұрғыда түсіну» ұғымын енгізген:

1. Ш. Монтескье

2. К.Маркс

3. Ж.Ж. Руссо

4.О. Конт

5. Р. Дарендорф


31. Әлеуметтік ынтымақтастық идеясын ұсынған:

1. Т. Гоббс

2. В. Парето

3. Э. Дюркгейм

4. Платон

5. Т. Мор


32. Ш. Уәлиханов өз заманындағы қазақ қоғамы туралы:

1. құлдық қоғам

2. патриархалдық - феодалдық

3. коммунистік

4. капиталистік

5.постиндустриалдық

33. Ш. Уәлиханов халықтың әлеуметтік жағдайы туралы:

1. байлар, манаптар мүддесі бұқара мүддесіне қайшы

2. таптар күресі қоғамды ыдыратады

3. мал басының өсуі халықтың әлеуметтік жағдайын жақсартады

4. сословиенің сақталуы халақтың әлеуметтік жағдайын жақсартады

5. қарапайым халықты қанау - тарихи қажеттілік


34. «Өзін өзі өлтіру» атты еңбектің авторы:

1. О. Конт

2. Р. Мертон

3. Т. Парсонс

4. Г. Спенсер

5. Э. Дюркгейм


35. Қоғамдағы әлеуметтік әділетсіздіктің Абай атап көрсеткен себептері:

1. жұт, барымта

2. ру, тайпа аралық тартыстар

3. қоғамның бай, кедей болып бөлінуі және олардың мүдделері арасындағы қайшылықтар

4. қабылданған заңдардың жұмыс істемеуі, салт - дәстүрлер

5. ғылым, білім, мәдениеттің артта қалуы


36. Абай Құнанбаев ғылымның әлеуметтік рөлі туралы:

1. ғылымсыз ақ, тәжірибе бәрін де береді

2. ғылымды еңбекпен, ықылас қоюмен меңгеруге болады

3. ғылым қараңғылықтан шығар жолды көрсетеді

4. ғылым әлем құпиясын ашуға мүмкіндік береді

5. ғылым - теңсіздіктің негізі


37. Еңбектің әлеуметтік рөлі туралы Абайдың көзқарасы:

1. баюдың, әл ауқатты жақсартудың жолы - барымта

2. еңбектің барлық түрі, жалдамалы еңбек те пайдалы

3. алып сатарлық, базар, ұрлық баюдың көзі болуы мүмкін

4. адам дамуның көзі - еңбек

5. еңбек тәуелсідік – көзі


38. Абайдың көзқарасы бойынша әлеуметтенуге әсер ететін факторлар:

1. еріншектік, мақтаншақтық

2. саясат, дін, мектеп

3. талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым

4. еңбек, өнеркәсіп, талап

5. базар, байлық, рақым


39. О. Конттың басты шығармасы:

1. «Қоғамдық еңбек бөлінісі туралы»

2. «Позитивтік философия курсы»

3. «Өзін өзі өлтіру»

4. «Тарих және таптық сана»

5. «Протестанттық этика және капитализм рухы»


40. Қоғам мен құндылық көзқарастар арасын байланыстыратын күш ретінде Э. Дюркгейм ұсынған атау:

1. аналитикалық

2. операциялық

3. модельдік

4. идеалдық тұрпат

5. ынтымақтастық


41. «Позитивтік философия» деген еңбекте: « интелектуалдық дамудың үш сатысы заңдылығын» ұсынған ғалым:

1. О. Конт

2. П. Сорокин

3. М. Ковалевский

4. К. Маркс

5. Аристотель


42. Әлеуметтанудың биологиялық / органикалық / бағытының негізін қалаушы:

1. Г. Спенсер

2. О. Конт

3. Э. Дюркгейм

4. К. Маркс

5. Т. Парсонс


43. Алғашқы әлеуметтанулық еңбек:

1. Н. Макиавеллидің « Государь» атты еңбегі

2. К. Маркстың «Капиталы»

3. Аристотельдің «Политикасы»

4. О. Конттың « Курс позитивной философиясы»

5. Ф. Энгельстің « Семья, жеке меншік және мемлекеттің пайда болуы» атты еңбегі


44. Социал - дарвинизмнің негізін қалаушы:

1. Г. Спенсер

2. Э. Дюркгейм

3. П. Сорокин

4. Ж.Ж. Руссо

5. Ш. Фурье


45. О. Конттың әлеуметтік даму теориясы болған заңы:

1. үш саты заңы

2. қоғам құрылымы заңы

3. инстинктілер заңы

4. ғылымдарды классификациялау заңы

5. даму заңы


46. « Семья, жеке меншік және мемлекеттің пайда болуы» атты еңбектің авторы:

1. П. Сорокин

2. Ф. Энгельс

3. Г. Зиммель

4. Р. Дарендорф

5. Э. Гидденс


47. « Бүгінгі күнге дейінгі барлық қоғамдардың тарихы- таптар күресінің тарихы болып табылады» деген:

1. К. Маркс

2. М. Ганди

3. Э. Дюркгейм

4. Д. Бэлл

5. Р. Мертон
48. Өзін өзі өлтіруді әлеуметтік құбылыс ретінде қарастырған:

1.Э. Дюркгейм

2. Т. Парсонс

3. Г. Спенсер

4. О. Конт

5. Р. Мертон


49. Э. Дюркгейм бойынша әлеуметтік ынтымақтастықты тудыратын:

1. қоғамдық еңбек бөлінісі

2 индивидтердің айырмашылықтары

3. тұрғындар құрылымы

4. жаппай репрессия

5. ресурстарды бөлудегі әділетсіздік


50. Қоғамға жүйелі талдау жасау тұжырымдамасын қалыптастырған:

1. З. Фрейд

2. Ф. Ницше

3. К. Маркс

4. А. Смит

5. Г. Спенсер


51. М Вебер қалыптастырды:

1. әлеуметтік жарасымдылық заңдылығын

2. индивидтер әрекеттеріндегі субъективті мәнді түсінудің маңыздылығын

3. өндіргіш күштердің өндірістік қатынастар сипатына сәйкес болу заңдылығын

4. теориялық ұғымдар жүйесін

5. қоғамды құндылықты - нормативтік жүйе ретінде тануды


52. «Түсінуші» әлеуметтанудың негізін қалаушы:

1. Э. Дюркгейм

2. Т. Парсонс

3. М. Вебер

4. К. Маркс

5. В. Парето


53. Жанжал әлеуметтануының негізін қалаушы:

1. Р. Дарендорф

2. К. Маркс

3. А. Кетле

4. Л. Козер

5. Т. Парсонс


54. Құрылымдық функционализм теорисының негізгі ұғымы:

1. әлеуметтік жүйе

2. қоғам

3. әлеуметтік қауымдастық

4. әлеуметтік жанжал

5. ымыраға келу


55. Феноменологиялық әлеуметтанудың негізгі ұғымы:

1. өмір ортасы

2. жеке таңдау

3. әлеуметтік өнім

4. дәстүр

5. әлеуметтік үрдіс
56. Э. Дюркгеймнің тұжырымдамасы негізінде қалыптасқан мектеп:

1. құрылымдық - функционалдық талдау

2. позитивтік әлеуметтану

3. жанжал әлеуметтануы

4. эволюциялық - органикалық бағыт

5. биологиялық – этнологиялық мектеп
57. «Әлеуметтік стратификация» және «әлеуметтік мобильділік» теориясының авторы:

1. М. Ковалевский

2. Р. Парк

3. Г. Тард4. П. Сорокин

5. Т. Парсонс

58. Тепе- теңдікті қоғамның маңызды белгісі ретінде қарастырған әлеуметтанушы:

1. П. Сорокин

2. Т. Парсонс

3. М. Вебер

4. В. Парето

5. К. Маркс


59. Эмпирикалық әлеуметтану әлеуметтанулық зерттеулердің жеке саласы болып қалыптасты:

1. ССРО да

2. Ресейде

3. АҚШ та

4. Германияда

5. Қытайда


60. Г. Спенсер, Т. Парсонс, Р. Мертон есімдерін байланыстыратын:

1. позитивизм

2. құрылымдық - функционализм

3. әлеуметтік бихевиоризм

4. натуралистік бағыт

5. жанжал теориясы


61. Қоғамдық өмірді адамдар әрекеттестіктері нәтижесі ретінде қарастыратын концепция:

1. Р. Парктің «ресми мектебі»

2. Т. Парсонстың құрылымдық функционализмі

3. Г. Зиммельдің «жанжал теориясы»

4. Э. Гиденстің психологиялық эволюционизмі

5. Э. Фромның неофрейдизмі


62. Әлеуметтануды тәртіп туралы ғылым ретінде қарастырған мектеп:

1. европа мектебі

2. америка

3. орыс


4. француз

5. неміс
63. Бюрократияның дамуын тарихи үрдістің жағымды болашағы санаған әлеуметтанушы:

1. Т. Парсонс

2. А. Толднер

3. В.Я. Ядор

4. М. Вебер

5. А. Пригожин
64.М. Вебер әлеуметтануындағы «идеалдық тұрпат»:

1. эмпирикалық ақиқат

2. қиял

3. теориялық конструкция4. дара таңдау

5. өмір әлемі


65. «Протестантская этика и дух капитализма» атты еңбектің авторы:

1. П. Сорокин

2.Т. Парсонс

3. М. Вебер

4. К. Маркс

5. Р. Мертон


66. К. Маркстың ұлы буржуазиялық антиподы:

1. М. Вебер

2. Г. Зиммель

3. Р. Дарендорф

4. П. Сорокин

5. Г. Спенсер


67. К. Маркс, Г. Зиммель, Р.Дарендорф есімдерін біріктіретін:

1. халықаралық жұмысшы қозғалысы

2. әлеуметтік жанжал теориясы

3. экономикалық тұжырымдар

4. позитивизм

5. « түсінуші әлеуметтану» идеясы


68.Қоғам теориясының жалпы мәселелерін кеңінен дамытқан

1. К. Маркс

2. Э. Дюркгейм

3. П. Сорокин

4. П. Флоренский

5. Н. Бердяев


69. Топтық тәртіп мәселелерін зерттеген:

1. Г. Спенсер

2. Г. Лебон

3. Т. Парсонс

4. Ж. Гобино

5. Э. Дюркгейм


70. Х1Х – ХХ ғ. тоғысында танымал болған « Психология толпы» атты еңбектің авторы:

1. Г. Лебон

2. Г. Тард

3. Э. Фромм

4. З. Фрейд

5. К. Юнг


71. Элитаның функционалдық қабілеті теориясын қалыптастырған:

1. П. Сорокин

2. Т. Парсонс

3. М. Вебер4. В. Парето

5. Л. Козер


72. З. Фрейдтің ізбасары А. Адлер бойынша көш басшылыққа тырысу:

1. артықшылықты сезіну

2. фрустрация жағдайы

3.кемшілікті сезіну салдары

4. интериоризация

5. әлеуметтік жанжал нәтижесі
73. Табыс, мәртебеден басқа М. Вебер атап көрсеткен әлеуметтік стратификация өлшемі:

1. билік

2. білім

3. ұлты


4. жынысы

5. маңызы кландық топқа жату


74. Р. Мертон бойынша мәдени мақсатпен оған жетудің құралы сәйкес келетін тәртіп тұрпаты:

1. конформдық

2. инновациялық

3. рәсімділік

4. бүлікшілдік

5. ретристік


75. Постфигуративтік, конфигуративтік, префигуративтік мәдениет тұрпаттарын ұсынған:

1. Д. Мид

2. Гегель

3. Т. Парсонс

4. Ш. Айзенштадт

5. С. Иконникова Модуль 11. Әлеуметтік өмір элементтері

76. Қоғам:

1. іс әрекет жасаушы тұлғалар жиынтығы

2. әртүрлі топтардың жиынтығы

3. бірігіп әлеуметтік өмір құратын адамдар жиынтығы

4. әртүрлі халықтардың дамуы барысындағы бірігудің бастамасы

5. тарихи дамудың белгілі бір кезеңі


77.Жүйе ретінде қоғамның элементіне жататын байланыстар:

1. энергоресурстар мен өндіріс дамуы

2. мәдени құндылықтар жасау барысындағы адамдар арасындағы

3. өзін өзі дамыту

4. рефлексия

5. әлеметтік технология


78. Қоғам элементі:

1. экожүйе

2. эмпатия

3.отбасы

4. эвристика

5. құнарлы жер


79. Қоғам белгісі:

1. ұйымшылдықтың бұзылуы

2. ықпалдастықтың болмауы

3. ішкі байланыстарды қолдау, өндіру қабілетінің болуы

4. индивидтердің қажеттіліктерін қанағаттандыру мүмкіндігінің болмауы

5.институттық емес байланыстардың болуы


80. Жабық қоғам:

1. жариялық, сөз және баспа еркіндігі жоқ

2. басқа қоғамдармен әрекеттестігі бар

3. сыртқы ортаға бейімделе алатын

4. жеке сенім, таным, сезім басымдылығы орын алған

5. фундаменталдық құндылықтар мен нормалар ортақ


81. Дәстүрлі қоғам белгісі:

1. құқықтық мелекет орнау

2. өндірістің басымдылығы

3. динамикалық даму

4. әлеуметтік реттеу тәсілінің дәстүр болуы

5. адами құндылықтарды мойындау


82. Өркениетті қоғамның адамға берері:

1. қоғамдық байлықтан баршаға бірдей үлес беру

2. кәсіби қызметте табысқа жету мүмкіндігі

3. ұзақ өмір

4.орта білім алуға мүмкіндік

5.әлеуметтік тәртіпті шектеу


83. Индустриалдық қоғамға дейінгі қоғам синонимы:

1. алғашқы

2. дәстүрлі

3. қарапайым

4. ақпараттық

5. бау - бақшалық


84. Қазіргі қоғам сипаттары:

1. даму, өзгеруге тырысу

2. әлеуметтік мобильділік

3. қатал жоспарлау

4. сыншылдық, ұтымдылық, жекшілдік

5. даму, өзгеру, мобильділік, нарық қатынасы, ұтымдылық


85. Қоғамның жүйе құрастыратын қасиеттері:

1. тұтастық

2. орталықтанбау

3. тарихилық

4. өзін өзі реттеушілік

5. тұтастық, динмизм, өзін өзі ретке кетіру


86. Қоғам тұрпатының марксистік өлшемі:

1. өндіріс және басқару деңгейі

2. басқару деңгейі және мүліктік жіктелу

3. өндіріс тәсілі және меншік түрі

4. өндіріс, әлеуметтік жіктелу

5. діни таным


87. Кешендік реформалар арқылы дәстүрлі қоғамнан индустриалдық қоғамға өту:

1. өнеркәсіп төңкерісі

2. ғылыми революция

3. модернизация

4. техникалық революция

5. ақпараттық революция


88. Индустриалдық қоғамдағы бөліну:

1. таптық

2. сословиелік

3. кәсіби

4. конфессиялық

5. касталық


89. Қоғамды ұйымдастырудың негізіне коммунистік принциптерді жатқызған концепция:

1. конвергенция

2. утопиялық социализм

3. постиндустриалдық қоғам

4. әртүрлі мүмкіндіктер қоғамы

5. У. Ростоудың «индустриалдық қоғам» теориясы


90. Қоғам өмірінің әлеуметтік саласы:

1. экономикалық мәдениет пен сана қатынасы

2. тауар - ақша қатынасы

3. нарықтық

4. қабілет пен мүмкіндік арасындағы

5. әлеуметтік топтар арасындағы


91. Т. Парсонс енгізген әлеуметтік жүйе қызметі:

1. бейімделу, мақсатқа жету, ықпалдастық, әрекеттестік үлгілерін қолдау

2. бейімделу, ықпалдастық, автономдылық

3. әлеуметтену, бейімделу, мақсат анықтау

4. қызмет бұзылуы

5. экономика, саясат, мәдениет


92. Жабық және ашық қоғамдар айырмашылығы негізін құрайтын фактор:

1. әлеуметтік бақылау,индивид еркіндігі

2. ырық импульстарымен алмасу

3. индивид әрекетін реттеу

4. жағдайлылық

5. әлеуметтік әрекеттестіктер байланысы


93. «Индустриалдық қоғам» атауының авторы:

1. А. Сен – Симон

2. О. Конт

3. Д. Инкельс

4. Д. Бернхейм

5. Э. Дюркгейм


94. Әлеуметтану құрылымындағы қоғамды тану деңгейлері:

1. макроәлеуметтанулық және микроәлеуметтанулық

2. гносеологиялық және онтологиялық

3. фундаменталдық және қолданбалы

4. құрастырылмалық және құрылымдық

5. сұрыпталған және тікелей


95. Әлеуметтанулық тұрғыдағы қоғам:

1. халықтардың әлемдік қоғамдастығы

2. әлемдік капитализм жүйесі

3. дамушы елдер

4. өркениетті елдер

5. Біріккен Ұлттар Ұйымы


96. Дәстүрлі қоғам:

1. даму қарқыны төмен индустриалдыққа дейінгі европа қоғамы

2. социалистік қоғам

3. християн дәстүрі мықты қоғам

4. орта ғасыр қоғамы

5. тұтыну қоғамы


97. Ұтымды таным, сын және даралық тән қоғам:

1. қоғамдық - экономикалық формация

2. жабық

3. ашық

4. ақпараттық

5. технотрондық


98.Жабық қоғамға тән мәртебе ( статус ):

1. басты


2. берілген

3. жеке


4. қол жеткізген

5. рөлдік


99. Магиялық ой, догматизм, ұжымдық сана орын алған қоғам:

1. тұтыну

2. дәстүрлі

3. жабық


4. күрделі

5. қарапайым


100. «Постиндустриалдық қоғам» деген қоғам:

1. ХХ1 ғасыр

2. Х1Х ғ. соңы ХХ ғ. басындағы европа

3. қазіргі батыс елдері

4. шығыс үлгісіндегі

5. социалистік


101. Тұрғындар санын толықтырып отыратын институт:

1. әскер


2. діни мекемелер

3. мектеп

4. отбасы

5. меншік


102. Әлеуметтік институттардың басты қызметі:

1. қоғам қажеттіліктерін өтеу, тұрақтылық беру

2. қоғам өзгерімпаздығын қамтамасыз ету

3. түлектерге диплом беру

4. көзқарасты басқару

5. әлеуметтік айырбас


103. Қоғамда әлеуметтік институттардың пайда болуы нәтижесі:

1. институттану

2. қызмет бұзылуы

3. тұрақтылық

4. реттілік

5. стагнация


104. Әлеуметтік институттың артықшылығы:

1. болжаушылық, сенімділік,

2. болжау мүмкіндігінің болмауы

3. тәжірибе мүмкіндігі

4. кездейсоқтық

5. тұрақсыздық


105. Әлеуметтік институттар тиімділігін қамтамасыз ететін:

1. жеке жауапкершіліктің жоғары деңгейі

2. еңбек бөлінісі және біліктілік

3. материалдық ынталану

4. моральдық ынта

5. шаралар


106. Т. Парсонс атаған мәдениет элементтерін меңгеруге көмектесетін үрдіс:

1. сәйкестендіру

2. әлеуметтік үйрену

3. имитация (емістету)

4. әлеуметтендіру

5. ауытқу


107. Қоғамдағы индивид тәртібін ретке келтіріп әлеуметтік тәртіпті қолдайтын механизм:

1. әлеуметтендіру

2. үйрету

3. әлеуметтік бақылау

4. мәжбүрлеу

5. шара
108. Экономикалық, әлеуметтік, саяси, мәдени өмір қызметтері үрдісінде қалыптасатын қатынастар:

1. ұлттық

2. өндірістік

3. қоғамдық

4. геосаяси

5. тұлға аралық
109. Үлкен әлеуметтік топтар, таптар, ұлттар, мемлекеттер арасындағы қатынастар саласындағы қызмет:

1. басқару

2. саясат

3. дипломатия

4. этика

5. этикет ( ізеттілік )


110. Қоғамның әлеуметтік жүйесін құрайтын ресми, бейресми ережелер мен ұстанымдардың тұрақты кешені:

1. әлеуметтік қауымдастық

2. әлеуметтік ұйым

3. әлеуметтік институт

4. әлеуметтік құрылым

5. әлеуметтік саясат


111. Тиімді қызмет жасау үшін қалыптасатын адамдардың еркін келісімі:

1. әлеуметтік институт

2. әлеуметтік ұйым

3. әлеуметтік топ

4. әлеуметтік қызығушылық

5.әлеуметтік саясат


112. Еңбек бөлінісі, отбасы, меншік, әскер, неке білім атауларын біріктіретін ұғым:

1. әлеуметтік құрылым

2. әлеуметтік қатынас,

3. әлеуметтік институт

4. әлеуметтік ұйым

5. әлеуметтік мобильділік


113. Қауымдастық ішіндегі байланыс тұрақтылығы тәуелді:

1. қауымдастықтың индивидке тиімділігіне

2. материалдық ынталануға

3. мәжбүрлеуге

4. дағдыға

5. сенімге


114. Адамның өз тобынан байланысын жоғалтуы, моральдық құлдырауы, қоғамдық өндіріс жүйесінен шығып қалу үрдісі:

1. өндіріс құралдарынан жаттану

2. тапсыздану үрдісі

3. люмпендену

4. пауперлену

5. маргиналдану


115. Әлеуметтік байланыстың тұрпаттары:

1.қатынас /байланыс/

2. әрекеттестік және әлеуметтік рөл

3. әлеуметтік рөл және әлеуметтік жанжал

4. байланыс және әлеуметтік әрекеттестік

5. жанжал және әлеуметтік топ


116. Экономикалық дағдарыс нәтижесінде пайда болған маргиналдану:

1. табиғи

2. жазылмыш

3. төтенше

4. жоспарланған

5. стихиялық


117. Игіліктерді бөлу арқылы мемлекеттің әлеуметтік саясаты жүзеге асатын қоғам саласы:

1. мәдениет

2. жастар саясаты

3. әлеуметтік

4. сервис

5. геронтология


118. Түбегейлі өзгеріске әкелетін әлеуметтік қозғалыс:

1. реформация

2. утопиялық

3. реакциялық

4. либералдық

5. революциялық


119. Қоғам эволюциясының әлеуметтік заңы:

1. сабақтастық

2. мәдени әркелкілік

3. апат


4. даму шапшаңдығының бірдей болмауы

5. революция


120. Г. Спенсер бойынша әлеуметтік прогресс:

1. әлеуметтік қайшылықтардың пайда болып шешілуі

2. өндіргіш күштердің даму дәрежесі

3. тұлғаның қоғамнан тәуелділігінің кемуі

4. ымырашылдық

5. әрекеттестікке түскен индивидтер жиынтығы


121. М. Вебер бойынша капитализмнің дамуын анықтаған «капитализм рухының» негізі:

1. аскеттік протестанттық этика

2. католиктік сенім ерекшелігі

3. табысқа бағытталған жекешілдік

4. «батыс адамына» тән «жетістіктер кешені»

5. прагматизм

122. Қалалардың, қала тұрғындарының өсуі, олардың қоғам дамуындағы рөлінің арту үрдісі:

1. орталықтану

2. урбанизация

3. миграция

4. жіктелу

5. көбейу


123. Экологиялық апат:

1. саяси төңкеріс

2. өнекәсіп революциясы

3. табиғи кешендердің орны толмас өзгерістері

4. мәдени революция

5. ғылыми - техникалық революция


124. Әлеуметтік прогресс:

1. тарих үміті

2. ағартушылардың ойлап тапқандары

3. қоғам мүшелері ынтымақтастығының артуы

4. адам, қоғам өмірінің барлық салаларында жақсылыққа, жоғары сатыға қозғалу

5. ешқашан кол жетпейтін қиял


125. Әлеуметтік прогрестің жалпылама өлшемі:

1. қоғамның табиғат күшін меңгеру деңгейі

2. материалдық игіліктер мен қызметтерді тұтыну дәрежесі және құрылымы

3. қоғам дамуының жеделдеуі

4. қоғамның өндіргіш күштерінің даму мүмкіндіктері, болашағыДостарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет