1. Кальцийдің химиялық таңбасыбет2/6
Дата28.04.2016
өлшемі0.96 Mb.
1   2   3   4   5   64 нұсқа1. Химиялық реакцияға кіріскен заттардың массасы түзілген заттардың массасына тең.

 1. Құрам тұрақтылық заңы

 2. Газдар заңы

 3. Периодтық заң

 4. * Зат массасының сақталу заңы

 5. Авогадро заңы

2. Ионды байланысқа жатпайтын қосылысты анықтаңдар

 1. *CO2

 2. CaF2

 3. NaCl

 4. NaF

 5. LiCl

3. Диссоциацияланғанда SO42- түзетін зат

 1. Al(OH)3

 2. * (NH4)2SO4

 3. KNO3

 4. Na3PO4

 5. CaСl2

4. Экзотермиялық реакция теңдеуін табыңдар

 1. CaCO3  CaO + CO2  Q

 2. *Cu(OH)2 + H2SO4  CuSO4 + 2H2O + Q

 3. ZnCl2  Zn + Cl2  Q

 4. 2AlCl3  2Al + 3Cl2  Q

 5. 2H2O  2H2 + O2  Q

5. х

СН3СООН →СІCH2 -СООН → NH2 CH2 -СООН (-NH-R-CO-) n тізбегіндегі Х заты 1. * nNH2CH2COOH

 2. C2H5COOH

 3. СІ2

 4. C2H5OH

 5. NH3

6. Марганец элементі...

 1. s-элементке жатады.

 2. f-элементке жатады.

 3. h-элементке жатады.

 4. *d-элементке жатады.

 5. p-элементке жатады.

7. Алюминотермия әдісімен алуға болатын металдар тобы:

 1. K, Na, Cr.

 2. * Ni, Cr, Zn.

 3. Na, Mn, Al.

 4. Cs, Cu, Fe.

 5. Cu, Na, Cr.

8. Тек қосымша топша металдары орналасқан қатар

 1. F, Cl, Br, J, At

 2. Lі, Na, K, Pb, Cs, Fr

 3. B, Al, Ga, Jn, Tl

 4. Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra

 1. * Mn, Tc, Re, Rh

9. Алкандар қатарына жататын көмірсутек

 1. C6H12

 2. C5H10

 3. * C10H22

 4. C8H­16

 5. C8H14

10. sр3-гибридтену типіне сәйкес келетін көмірсутек:

 1. этен

 2. бутен

 3. * этан

 4. этин

 5. бутин

11. Мұнай көмірсутектерінің ұшқыш заттарға айырылуы:

 1. * Крекинг.

 2. Риформинг.

 3. Электролиз.

 4. Гидролиз.

 5. Пиролиз.

12. Молекула құрамында гидрооксил тобы бар зат:

 1. галоген.

 2. * фенол.

 3. амин.

 4. бензол.

 5. эфир.

13. Осы затпен әрекеттескенде аминқышқылдары қышқылдық қасиет көрсетеді:

 1. H2SO4.

 2. H2O.

 3. HCl.

 4. H2SO3.

 5. *KOH.

14. Полиэтилен  ... полимер болады.

 1. әрі табиғи, әрі химиялық

 2. табиғи, өсімдік текті

 3. химиялық, жасанды

 4. табиғи, жануар текті

 5. * химиялық, синтетикалық

15. Егер термохимиялық теңдеу С+О2 = СO2+402,2 кДж болса, 2 г көмір жанғанда бөлінетін жылу мөлшері

 1. 69,03 кДж

 2. 66,03 кДж

 3. 65,03 кДж

 4. 68,03 кДж

 5. * 67,03 кДж

16. 20 г натрий карбонатына тұз қышқылының артық мөлшерімен әсер еткенде, бөлініп шығатын газдың көлемі

 1. 6,73 л

 2. 2,23 л

 3. 8,93 л

 4. 22,43 л

 5. *4,23 л

17. 5% ерітінді даярлау үшін 2 г қантты ерітуге қажет судың массасы:

 1. 40г

 2. *38г

 3. 20г

 4. 24г

 5. 19г

18. Al Al(OH)3 AlOHSO4 Al(OH)3

тізбегіндегі X, Y, Z заттары 1. H2O, K2SO4, H2O

 2. * H2O, H2SO4, NaOH

 3. Al(OH)3, H2SO4, H2O

 4. NaOH, H2SO4, H2O

 5. H2O, SO­3, H2SO4

19. Фосфор (ІІІ) оксидінде фосфордың тотығу дәрежесі:

 1. * +3.

 2. –2.

 3. +1.

 4. –3.

 5. +2.

20. 1,4 г көміртегі (ІІ) оксиді алатын көлем:

 1. *1,12 л

 2. 5,6 л

 3. 0,71 л

 4. 2,24 л

 5. 3,6 л

21. Бөлме температурасында сутегін судан ығыстырып шығаратын металл:

 1. Fe.

 2. Al.

 3. Cr.

 4. * K.

 5. Mg.

22. Пентадиен –1,2-нің қос байланыстар орналасуы бойынша изомері:

 1. 3 метил бутадиен-1,2.

 2. пентин-1.

 3. *пентадиен –1,3.

 4. 2-метилбутадиен-1,3.

 5. пентин 2.

23. Нитрлену реакциясы арқылы бензолдан 24,6 г нитробензол алынды. Реакцияға қажет бензолдың массасы:

 1. 12,6 г.

 2. 24,6 г.

 3. 18,6 г.

 4. 21,6 г.

 5. *15,6 г.

24. 22 г ацетальдегидті гидрлегенде түзілетін этанолдың массасы

 1. 26 г

 2. 20 г

 3. 29 г

 4. D)* 23 г

 5. 17 г

25. Реакция теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы

KJ+H2SO4  K2SO4+S+J2+H2O 1. 7

 2. 11

 3. * 21

 4. 20

 5. 13


5 нұсқа


1. S – электрон бұлтының пішіні:

 1. пирамида

 2. сызықтық

 3. *шар

 4. гантель тәрізді

 5. тетраэдр

2. Электр тогын жақсы өткізеді

 1. қантың сулы ерітіндісі

 2. су

 3. * ас тұзының сулы ерітіндісі

 4. дистилденген су

 5. спирт

3. Оттекке жатпайтын тұжырым:

 1. салыстырмалы молекулалық массасы-32

 2. түссіз газ

 3. су ыдыраған кезде алынады

 4. сутек пероксиді ыдыраған кезде алынады

 5. *суда жақсы ериді

4. СН3СН2СН2 радикалы:

 1. Этил

 2. Фенил

 3. Аллил

 4. * Пропил

 5. Винил

5. х х х х

СН4 → CH3CI → СН2CI2 → CHCI3 CCI4 тізбегіндегі „ Х ” заттары 1. C2H2

 2. НСІ

 3. NaCI

 4. C

 5. *СІ2

6. Химиялық құбылысқа жататыны

 1. буландыру.

 2. дистилдеу.

 3. хромотографиялау.

 4. шайқау.

 5. * крекингілеу.

7. Өзгерістер сызба-нұсқасындағы катализатор қатыспайтын реакция

N2 NH3 NO NO2 HNO3 1. 1,2,3,4

 2. *3,4

 3. 1,2,3

 4. 1,2

 5. 1,3,4

8. Жер қыртысында бос күйінде кездесетін металдар қатары

 1. Cu, Fe, Mg

 2. Na, Ca, K

 3. Ag, Pb, K

 4. *Pt, Au, Ag

 5. Mn, Au, Zn

9. Cөндірілмеген әктің формуласы

 1. CaC2

 2. CaCO3

 3. *CaO

 4. Ca(OH)2

 5. CaSO4

10. Атомының электрондық формуласы 1s22s22p63s23p63d24s2 болатын металл

 1. *Ti

 2. Cr

 3. Zn

 4. Fe

 5. Cu

11. Салыстырмалы молекулалық массасы 58 болатын көмірсутек

 1. гексан

 2. метан

 3. пентан

 4. октан

 5. E)* бутан

12. Ароматты көмірсутектерге тән изомерлер түрі:

 1. Атомдардың көміртектік тізбегінің изомериясы.

 2. Кеңістік изомериясы.

 3. Функциональды топтың болуы.

 4. Қос байланыстың болуы.

 5. *Бензол ядросында орын басушылардың орналасуы.

13. Альдегидтердің жалпы формуласы

 1. CnH2n+1OH

 2. *CnH2n+1COH

 3. CnH2n

 4. CnH2n+1­COOH

 5. CnH2n-6

14. Күрделі эфирлер суда ...

 1. жақсы ериді, себебі оны құрайтын қышқыл мен спирт жақсы ериді.

 2. * нашар ериді, себебі молекулааралық сутектік байланыс түзетін гидроксотоптың болмауынан.

 3. нашар ериді, себебі өте ұшқыш заттар.

 4. жақсы ериді, себебі эфирлік топшасы бар.

 5. ериді, себебі құрамы күрделі.

15.

екі үрдісте де тепе-теңдік ығыспайтын жағдай 1. температураның кемуі

 2. Н2 концентрациясының артуы

 3. * қысымның артуы

 4. Н2 концентрациясының кемуі

 5. температураны жоғарылату

16. 10 г натрий гидроксидін бейтараптау үшін қажет күкірт қышқылының массасы:

 1. 6,12 г.

 2. 25 г.

 3. 4 г.

 4. *12,25 г.

 5. 10 г.

17. 1г сутекпен 11,2л оттек (қ.ж.) әрекеттескенде түзілген судың зат мөлшері

 1. 0,35 моль

 2. 1 моль

 3. 0,5 моль

 4. 0,25 моль

 5. 0,75 моль

18. Азоттың тотығу дәрежесі дұрыс аңықталмаған жағдай: 1. *19. Оттектің массалық үлесі көп зат

 1. PbO2

 2. SіO2

 3. GeO2

 4. SnO­2

 5. * CO2

20. 4,4г пропанды пропеннен алу үшін жұмсалған сутектің көлемі:

 1. 1,12 л

 2. * 2,24 л

 3. 22,4 л

 4. 11,2 л

 5. 5,6 л

21. Өзгерістер тізбегіндегі X затының молекулалық массасы

C2H4  C2H2  X  C6H5NO2 1. *78

 2. 88

 3. 68

 4. 48

 5. 58

22. 12,9 г хлорэтан натрий гидроксидімен әрекеттескенде түзілетін этанолдың массасы

 1. *9,2 г

 2. 4,6 г

 3. 0,95 г

 4. 1,15 г

 5. 2,3 г

23. Мына тотығу-тотықсыздану реакциясына коэффициенттер қойып, KMnO4+HClKCl+MnCl2+Cl2+H2O 10 моль калий перманганатынан алынатын хлордың зат мөлшері:

 1. *25 моль;

 2. 10 моль;

 3. 20 моль;

 4. 5 моль;

 5. 15 моль;

24. Крахмал гидролизденгенде түзілетін соңғы өнім

 1. рибоза

 2. дезоксирибоза

 3. фруктоза

 4. * глюкоза

 5. глюкоза

25. Салыстырмалы молекулалық массасы 500000 болатын каучуктегі изопрен буындарының саны

 1. * 7353

 2. 7233

 3. 7483

 4. 7693

 5. 7796

6 нұсқа


1. Атом - молекулалық ілімді ұсынған ғалым

 1. * М.В.Ломоносов

 2. А.Лавуазье

 3. Ж.Л.Пруст

 4. Э.Франкленд

 5. Д.И.Менделеев

2. Диссоциацияланғанда көп ион түзетін зат

 1. KCl

 2. *AlCl3

 3. H2SO4

 4. K2SO4

 5. KNO3

3. Оттегіге тән емес тұжырым:

 1. *оттегі сумен әрекеттеседі

 2. оттегі жануды қолдайды

 3. оттегі тыныс алуды қолдайды

 4. оттегі бейметалдармен әрекеттеседі

 5. оттегі металдармен әрекеттеседі

4. Еріген заттардан суды тазалау үшін қолданылатын әдіс:

 1. * дистильдеу

 2. фильтрлеу

 3. магнитпен әсер ету

 4. тұндыру

 5. хромотография

5. ДНК -

 1. 4 тізбекті

 2. шумақталған

 3. 1 тізбекті

 4. * 2 тізбекті

 5. 3 тізбекті

6. Са2+ ионының жалпы электрон саны

 1. 40

 2. 22

 3. 10

 4. 20

 5. *18

7. Тұнбаға түсетін қышқыл

 1. H2SO4

 2. H2CO3

 3. H2S

 4. H2SO3

 5. *H2SiO3

8. Хромның амфотерлі гидроксиді:

 1. CrO.

 2. H2CrO4.

 3. CrO3.

 4. * Cr(OH)3.

 5. Cr(OH)2.

9. Өнеркәсіпте хлорды алу реакциясының схемасы:

 1. NaCl+F2

 2. Ca(OCl)2+HCl

 3. MnO2+HCl

 4. KМnO4+HCl

 5. *

10. Қозған күйіндегі конфигурациясы 3s13p33d0 болатын элемент

 1. *Sі

 2. Al

 3. C

 4. N

 5. Sn

11. Fe3+-тің электрондық конфигурациясы

 1. ... 3d6

 2. ... 3d4

 3. ... 3d64s2

 4. *... 3d5

 5. ... 3d3

12. Берілген көмірсутектің халықаралық номенклатура бойынша атауы
полотно 2

 1. 2-этилпентан

 2. *2,3-диметилпентан

 3. метилэтил изопропилметан

 4. 3,4-диметилпентан

 5. 3,5-диметилпентан

13. Спирттердің физикалық қасиетіне тән емес тұжырым:

 1. қатпайтын зат.

 2. * жылтыры бар зат.

 3. сұйық зат.

 4. суда ериді.

 5. жанатын зат.

14. Аминқышқылдарының қолданылуы

 1. бояу алуда

 2. * дәрі- дәрмек алуда, қоректік зат ретінде

 3. еріткіш ретінде

 4. суды дезинфекциялауда

 5. қопарғыш зат алуда

15. Ацетальдегидтің 1 грамы толық жанғанда 26,6 кДж жылу бөлінген болса,реакцияның жылу эффектісі (кДж)

 1. 1951

 2. 1981

 3. *2341

 4. 2955

 5. 1987

16. Құрамында 98 г ортофосфоры бар ерітіндіден 44,8 л аммиак жібергенде пайда болған тұз:

 1. аммоний ортофосфаты.

 2. * аммоний гидрофосфаты.

 3. аммоний пирофосфаты.

 4. аммоний дигидрофосфаты.

 5. аммоний метафосфаты.

17. Тұз қышқылымен барлығы әрекеттесетін металдар тобы

 1. * мырыш, темір, кобальт

 2. қорғасын, мыс, сынап

 3. никель, хром, алтын

 4. темір, алюминий, платина

 5. қалайы, магний, сынап

18. Құрамында 3,011023 оттек атомдары бар алюминий гидроксидінің массасы

 1. 54 г

 2. 117 г

 3. 39 г

 4. 78 г

 5. * 13 г

19. 2,2,3-триметил3этилпентанның құрылым формуласы


*20. Сутек бойынша тығыздығы - 14-ке тең алкеннің молекулалық формуласы:

 1. С5 Н10

 2. С4Н8

 3. С6Н12

 4. * С2Н4

 5. С3Н6

21. Октан крекингіленгенде өнімнің бірі - пропен, екіншісінің молекулалық массасы

 1. 52

 2. 62

 3. 42

 4. 82

 5. *72

22. Күрделі эфирлердің қайнау температурасының төмен болу себебі

 1. оны құрайтын спирттің қайнау температурасына байланысты.

 2. молекулалық массаларына байланысты.

 3. * молекуласында сутектік байланыс түзетін гидроксотоптың болмауына байланысты

 4. оны құрайтын қышқылдың қайнау температурасына байланысты.

 5. эфирлендіру нәтижесінде түзілетіндіктен.

23. Полимерлерге тән емес қасиет

 1. беріктігі жоғары.

 2. суда өте нашар ериді немесе мүлде ерімейді.

 3. қыздырғанда айырылады.

 4. * ашық ауада тотығады.

 5. тұрақты балқу температурасы жоқ.

24. Мына заттарды генетикалық қатарға орналастырыңыз 1.пропаналь 2.пропан 3.пропанол 4.1-хлорпропан 5 пропан қышқылы

 1. * 24315

 2. 32145

 3. 45123

 4. 12345

 5. 25134

25. Ковалентті полюсті және полюссіз байланыстары бар зат

 1. NаН

 2. * С2Н4

 3. Н2О

 4. НF

 5. Н2S


Каталог: files -> loader
loader -> «Шалғайдағы ауылдық елді мекендерде тұратын балаларды жалпы білім беру ұйымдарына және үйлеріне кері тегін тасымалдауды ұсыну үшін құжаттар қабылдау» мемлекеттік қызмет стандарты
loader -> «550 лет Казахскому ханству». Интеллектуальная игра для старшеклассников
loader -> Әдісі: ойын- сайыс түрінде Қатысушылар: 5 а,в сыныптар Ойын барысы
loader -> Қазақ тілі Мұғалім: Мухамедкаримова К. Т. 9а, 9б сыныптары
loader -> Мағжан мен Абай сабақтастығы
loader -> Сабақтың тақырыбы: Абай шаңырағы Сабақтың мақсаты
loader -> Дүние жүзі тарихы
loader -> 2. 3 с iшiнде контурды тесiп өтетiн магнит ағыны 3 Вб ден 9 Вб-ге дейiн артқан. Контурдағы индукция ЭҚК неге тең ?


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет