1. Кальцийдің химиялық таңбасыбет4/6
Дата28.04.2016
өлшемі0.96 Mb.
1   2   3   4   5   6

11 нұсқа


1. Химиялық бөлінбейтін ең ұсақ бөлшек

 1. *атом

 2. анион

 3. ион

 4. катион

 5. молекула

2. Ковалентті полюссіз байланысы бар зат

 1. H2O

 2. NH3

 3. *Cl2

 4. NaF

 5. CH4

3. Ерітіндісі электролит болатын зат

 1. * K2CO3

 2. H2SiO3

 3. Cr2O3

 4. Cr(OH)3

 5. CO

4. РНК қызметі

 1. ағзадағы ферменттер

 2. ақуызды ыдыратады

 3. тұқым қуалауды іске асырады

 4. ДНК синтездейді

 5. * ақуыз синтездейді

5. Синтетикалық талшық

 1. мақта

 2. ацетатты талшық

 3. * капрон

 4. жүн

 5. жібек

6. Алтыншы периодтағы барлық элементтер саны

 1. 23

 2. 2

 3. 1

 4. 8

 5. *32

7. Эндотермиялық реакциялар

 1. S+O2 = SO2+Q

 2. 2H2( г) + O2 (г) =2H2O)+Q

 3. 3Fe(қ)+ 2O2 (г) =Fe3O4 + Q

 4. * 2HgO = 2Hg + O2-Q

 5. CH4 (г) + 2O2 (г) = CO2(г)+ 2H2O+Q

8. Селитраға жататын тұз:

 1. ZnS- мырыш сульфиді.

 2. NaCl- натрий хлориді.

 3. *Ca(NO3)2- кальций (ІІ) нитраты.

 4. K3PO4 – калий ортофосфаты.

 5. CuSO4 –мыс (ІІ) сульфаты.

9. Суда шын ерітінді түзбейтін зат:

 1. қант.

 2. мыс купоросы.

 3. ас тұзы.

 4. * өсімдік майы.

 5. глюкоза.

10. Өнеркәсіпте азот қышқылын алу реттілігі:

 1. N2 NH3 HNO3.

 2. N2  NO2 HNO3.

 3. NO2 HNO3.

 4. NO NO2HNO3.

 5. * NH3 NO  NO2 HNO3.

11. 9,9 г мырыш гидроксидін ерітуге жұмсалатын күйдіргіш натрдың массасы

 1. 24 г

 2. *8 г

 3. 4 г

 4. 16 г

 5. 40 г

12. Жалпы формуласы төмендегідей болатын заттың класы: 1. қышқылдар.

 2. спирттер.

 3. жай эфирлер.

 4. * күрделі эфирлер.

 5. альдегидтер.

13. Үш аминқышқылдары бір-бірімен әрекеттескенде түзілетін пептидтік байланыстың саны:

 1. 1.

 2. *2.

 3. 3.

 4. 4.

 5. 0.

14. Берілген өзгерістердегі Х және У заттары : 1. * 1. Х  C2H5OH; У  C4H9OHE)Х  CH3OH; У  C2H5OH15. H2S+O2=S+H2O реакция теңдеуіндегі барлық коэффициенттер қосындысы:

 1. 4.

 2. 5.

 3. * 7.

 4. 6.

 5. 3.

16. Реакция нәтижесінде тұз түзетін заттар жұбы:

 1. FeO мен CaO.

 2. *CuO мен HNO3.

 3. P2O5 пен SO3.

 4. Na2O мен H2O.

 5. CO2 мен H2.

17. Құрамында 32 г мыс бар CuSO4∙5H2O мыс купоросының массасы:

 1. 100 г

 2. 65 г

 3. 80 г

 4. *125 г

 5. 44 г

18. Ерітіндісі сілтілік орта көрсететін зат (рН>7)

 1. AlBr3

 2. Al(NO3)2

 3. AlCl3

 4. Al2(SO4)3

 5. * NaAlO2

19. 2-метил-3-хлорпентан мен 2-метил-3-хлоргексан бір-біріне …

 1. *гомологтар.

 2. изомерлер.

 3. қалыпты құрылысты көмірсутектер.

 4. хлортуындылар.

 5. изобаралар.

20. 12 г пентан алу үшін гидрленетін циклопентанның массасы

 1. 10,6 г

 2. 12,6 г

 3. 9,6 г

 4. 13,6 г

 5. * 11,6 г

21. 2,8г этен бромсутекпен әрекеттескендегі пайда болған бромэтанның массасы:

 1. 0,109 г

 2. 109 г

 3. 28 г

 4. 18 г

 5. *10,9 г

22. 78 г бензолды хлорлағанда мөлшері 0,5 моль хлорбензол алынды. Заттың шығымы (%-пен)

 1. * 50%.

 2. 75%.

 3. 25%.

 4. 70%.

 5. 60%.

23. Өзгерістер тізбегіндегі Х заты

C2H4  C2H2  X  C6H5NO2  C6H5NH2 1. *бензол

 2. этан

 3. хлорбензол

 4. нитробензол

 5. этен

24. Глюкоза молекуласындағы альдегид топтың тотықсыздануы нәтижесінде түзілген зат әрекеттесе алады;

 1. күмістің (І) оксидінің аммиактағы ерітіндісімен

 2. *сірке қышқылымен

 3. натрий карбонатымен

 4. азот қышқылымен

 5. калий гидрокарбонатымен

25. 2 моль хлорсутегі және 3 моль марганец(ІV) оксиді әрекеттескенде бөлініп шығатын хлордың көлемі

 1. 44,8л

 2. 22,4л

 3. * 11,2л

 4. 67,2л

 5. 89,6л

12 нұсқа


1. Кальцийдің химиялық таңбасы

 1. К

 2. *Са

 3. Cs

 4. Cr

 5. С

2. Бейэлектролит заттарға жатады

 1. сілтілер

 2. қышқылдар

 3. тұздар

 4. қышқылдық тұздар

 5. *бейметалдар

3. Қыздырғанда оттегімен әрекеттеспейді:

 1. мыс

 2. фосфор

 3. темір

 4. күкірт

 5. *алтын

4. Металл гидроксиді және сутек газы бөлінбейді, егер су ... әрекеттесе

 1. * темірмен

 2. калиймен

 3. бариймен

 4. натриймен

 5. литиймен

5. С2 Н6 → Х → С2Н5ОН тізбегіндегі „ Х ” заты

 1. 2Н4)n

 2. С3Н6

 3. * С2Н5Br

 4. С2Н5COOH

 5. С2Н2

6. Экзотермиялық реакцияның теңдеуі

 1. N2 + O2 ⇄ 2NO - Q

 2. 2CH4 ⇄ C2 H2 + 3H2 -Q

 3. C + 2S ⇄ CS2 - Q

 4. 2H2O ⇄ 2H2 + O2 - Q

 5. * N2 + 3H2 ⇄ 2NH3 + Q

7. Оттекті қышқыл —

 1. *НNO3

 2. CaO

 3. Zn(OH)2

 4. CO2

 5. HCl

8. Күкірттің қосылысы —

 1. кварцит

 2. алмаз

 3. * олеум

 4. карборунд

 5. апатит

9. Азот қолданылмайтын сала:

 1. суытқыш қондырғылар.

 2. *тереңдіктегі акваланг жұмысы.

 3. аммиак синтезі.

 4. химиялық құбылыстағы инертті орта түрінде.

 5. азот қышқылы өндірісі.

10. Бөлме температурасында жүретін химиялық реакция

 1. СО2 және ҒеО

 2. СО2 және Са(ОН)2(ер)

 3. *СО және Са(ОН)2(ер)

 4. СО және О2

 5. СО2 және Ғе2О3

11. Металдың тотығу дәрежесі тұрақты +2:

 1. Cu.

 2. Cr.

 3. Mn.

 4. *Ba.

 5. Fe.

12. “Органикалық химия” терминін бірінші енгізген:

 1. Ломоносов А.И.

 2. Бутлеров А,М.

 3. Менделеев Д.И.

 4. * Берцелиус И.Я.

 5. Лавуазье А.Л.

13. Тротил немесе 2,4,6 тринитротолуолдың қолданылуы

 1. * қопарғыш зат ретінде

 2. дәрі-дәрмек ретінде

 3. отын ретінде

 4. тамақ ретінде

 5. еріткіш ретінде

14. Табиғи газдың мұнайға серік газдарға ұқсастығы

 1. табиғи газ отын ретінде, ал мұнайға серік газдар шикізат ретінде қолданылады.

 2. табиғи газда метанның мөлшері көп, ал мұнайға серік газдарда аз.

 3. табиғи газда - екі фракция, мұнайға серік газдарда - үш фракция бар.

 4. табиғи газдар жеке, ал мұнайға ілеспе газдар мұнаймен бірге кездеседі.

 5. * екеуі де әрі отын, әрі шикізат ретінде қолданылады.

15. Берілген сызбанұсқалардың ішіндегі донор-акцепторлық механизммен жүретін қосылу реакциясы

1. Са + Н2

2. С6Н6 + Cl2

3. PH3 + НCl

4. С2H4 + Н2О

5. СН3NH2 + НNO3

6. NH3 + Н2О


 1. 2 5 6

 2. *3 5 6

 3. 1 2 4

 4. 2 3 5

 5. 3 4 5

16. 848 г натрий карбонатының моль саны:

 1. 7.

 2. 10.

 3. 9.

 4. *8.

 5. 6.

17. Хлордың массалық үлесі ең көп формула:

 1. Ca(OCl)2.

 2. KCl.

 3. *CaCl2.

 4. CaOCl2.

 5. NaCl.

18. Магниймен барлығы әрекеттесетін заттар тобы

 1. 2SO4, H2O, KCl

 2. HNO3, KOH, O2

 3. HBr, H­2O, MgCl2

 4. *HCl, CO2, FeSO4

 5. H2SO4, NaOH, H2O

19. 5,6 г темірді толық хлорлау үшін жұмсалатын хлордың (қ.ж.) көлемі

 1. 5,6 л

 2. * 3,36 л

 3. 4,48 л

 4. 2,24 л

 5. 1,12 л

20. Сутек бойынша тығыздығы 29-ға тең алканның толық жану теңдеуіндегі коэффициенттер қосындысы

 1. 18

 2. 23

 3. * 33

 4. 15

 5. 28

21. Пропен бромсутекпен әрекеттескенде пайда болатын зат:

 1. 2,2-дибромпропан.

 2. 1,1-дибромпропан.

 3. 1.3-дибромпропан.

 4. *2-бромпропан.

 5. 1-бромпропан.

22. Формуласы

заттың аталуы: 1. 2-хлор-4-ол-валериан қышқылы.

 2. *2-хлор-4-ол-пентан қышқылы.

 3. -хлор-ε-окси- валериан қышқылы.

 4. 2-хлор-4-окси-валериан қышқылы.

 5. 2-оксо-4-хлорвалериан қышқылы.

23. Синтетикалық жуғыш заттар кермек суда жуғыш қасиетін сақтайды, өйткені:

 1. Гидролиз кезінде алынған қышқылды кальций мен магний иондары байланыстырып тұнба түзеді.

 2. *Олардың кальций және магний тұздары суда жақсы ериді.

 3. Кальций және магний иондарымен әрекеттеспейді .

 4. Көбік түзеді.

 5. Гидролизге ұшырамайды.

24. Полиэтилен алу үшін қолданылатын реакция:

 1. *Полимерлену.

 2. Гидрлену.

 3. Изомерлену.

 4. Гидролиз.

 5. Поликонденсациялану.

25. Көміртек атомының тотығу дәрежесі нөлге тең зат:

 1. метан;

 2. алюминий карбиді;

 3. *формальдегид;

 4. иіс газы;

 5. көмірқышқыл газы;
13 нұсқа


1. NH4+ ионының түзілуіне әсер ететін байланыс

 1. иондық

 2. ковалентті полюссіз

 3. сутектік

 4. *донорлы-акцепторлы

 5. ковалентті полюсті

2. Суда еритін зат:

 1. H2SiО3

 2. СuS

 3. *Ba(ОН)2

 4. СaCO3

 5. Сu(ОН)2

3. «Құрғақ мұз» деп аталатын оксид

 1. * СO2

 2. SO2

 3. SiO2

 4. SnO2

 5. CO

4. Пропион қышқылы

 1. *СН3 - СН2 -СООН

 2. НСООН

 3. Н3С - СООН

 4. СН3 – (СН2)3 -СООН

 5. СН3 – (СН2)2 -СООН

5. СН4 → Х → С6Н6 тізбегіндегі „ Х ” заты

 1. СН3СІ

 2. * С2Н2

 3. СО2

 4. С

 5. С6Н14

6. Күкірттің ең жоғарғы валенттілігі:

 1. *6.

 2. 2.

 3. 3.

 4. 4.

 5. 5.

7. Күлгін түсті тұз ерітіндісі-

 1. алюминий хлориді.

 2. натрий нитраты.

 3. калий фосфаты.

 4. * калий перманганаты.

 5. аммоний дихроматы.

8. Суда ерімейтін зат:

 1. натрий хлориді.

 2. кальций хлориді.

 3. *күміс хлориді.

 4. калий сульфаты.

 5. барий нитраты.

9. Э  ЭO  ЭO2 сызба-нұсқаға сәйкес қатар

 1. *C  CO  CO2

 2. C  CO2  CO

 3. N2  N2O  NO2

 4. S  SO3  SO2

 5. Na  Na2O2  Na2O

10. Жер қыртысында ең көп таралған металл:

 1. алтын

 2. мырыш

 3. *алюминий

 4. темір

 5. титан

11. Изомерлері болмайтын зат:

 1. * этен.

 2. бутен-2.

 3. бутен-1.

 4. 2-метилбутен-1.

 5. 4,4-диметилпентен-1.

12. Мұнайды айдау мына заттарды алу үшін жүргізіледі:

 1. бензол мен метанолды.

 2. *мұнай өнімдерін.

 3. қанықпаған көмірсутектерді.

 4. фенол мен изобутанды.

 5. бензин мен метанолды.

13. Метанальдың гомологы:

 1. Этанол.

 2. Диметилэфир.

 3. Ацетон.

 4. Формалин.

 5. *Этаналь.

14. Метилформиаттың салыстырмалы молекулалық массасы

 1. 20

 2. *60

 3. 100

 4. 80

 5. 40

15. Құрамында 18,061023 молекуласы бар судың (4С және 1 атм қысымдағы) көлемі

 1. 44,8 л

 2. 540 мл

 3. 67,2 л

 4. 22,4 л

 5. *54 мл

16. Температура 30С-қа төмендеп, жылдамдық 27 есе азайғанда, температуралық коэффициент

 1. 3,5

 2. 4

 3. 2,5

 4. *3

 5. 2

17. Күкірт (VІ) оксиді мен натрий гидроксиді әрекеттескендегі (орта тұз түзілсе) толық иондық теңдеудегі барлық коэффициенттер қосындысы

 1. *9

 2. 7

 3. 6

 4. 8

 1. 5

18. Түзілген затты бейтараптауға 4 г натрий гидрооксиді жұмсалған болса, суда оттек қатысында еритін NO2 көлемін анықтаңыз.

 1. 1276 мл.

 2. * 2240 мл.

 3. 1736 мл.

 4. 1692 мл.

 5. 1768 мл.

19. Алюминий хлориді мен күйдіргіш калий әрекеттескен реакция нәтижесінде 2,50 г калий хлориді түзілді. Жұмсалған алюминий хлоридінің массасын анықтаңыз:

 1. 1,77 г

 2. 2,04 г

 3. * 1,49 г

 4. 1,02 г

 5. 3,06 г

20. 0,1 моль темір CuSO4-тің 75 г 20-тік ерітіндісімен әрекеттескенде түзілетін мыстың массасы

 1. 6,4 г

 2. 12,8 г

 3. *6,0 г

 4. 17,2 г

 5. 12,0 г

21. Көміртектің органикалық қосылыстарда төртвалентті болуының себебі:

 1. Көміртегі атомының электрон бұлтының гибридтенуінен.

 2. sp3 гибридтенуінен.

 3. Сыртқы электрондық қабатында екі тақ электронның болуынан.

 4. *Сыртқы электрондық қабатында төрт тақ электронның болуынан (қозған күйіне).

 5. sp2 гибридтенуінен.

22. Молекула құрамындағы көміртектің массалық үлесі 83,7 болатын көмірсутек, сутегі бойынша тығыздығы 43:

 1. гептан

 2. пропан

 3. этан

 4. *гексан

 5. октан

23. 39 г бензолды гидрлегенде алынған заттың массасы:

 1. 32 г.

 2. 12 г.

 3. 22 г.

 4. 52 г.

 5. *42 г.

24. Фенолформальдегид смоласы 

 1. табиғи

 2. тармақты

 3. жасанды полимер.

 4. сызықтық

 5. *синтетикалық

25. 58,5 г натрий хлоридінің судағы ерітіндісін электролиздегенде анодта калий бромидінен бромды ығыстыратын газ түзілді. Түзілген бромның мөлшері:

 1. 4 моль.

 2. 2 моль.

 3. 3 моль.

 4. 5 моль.

 5. *0,5 моль.

14 нұсқа


1. 5Н2 нені білдіреді:

 1. Оттегінің жеті молекуласын

 2. Оттегінің жеті атомы

 3. Сутегінің жеті атомы

 4. * Сутегінің бес молекуласын

 5. Сутегінің жеті молекуласын

2. Ядросында протон саны бірдей, массалары әр түрлі атомдар

 1. гомологтар

 2. изобарлар

 3. изомерлер

 4. цис-трансизомерлер

 5. *изотоптар

3. Сумен әрекеттескенде негіз түзетін оксидтің формуласы

 1. Al2O3

 2. FeO

 3. *Na2O

 4. Аg2O

 5. Р2О5

4. Жалпы формуласы СnH2n-6 болатын заттың атауы

 1. октен

 2. циклогексан

 3. * бензол

 4. ацетилен

 5. гексан

 1. 5. Полимерлену реакциясы

 2. Н2С=СН2 +НСІ →СН3-СН2СІ

 3. Н2С=СН2 + 3О2 → 2СО2 + 2 Н2О

 4. Н2С=СН2 + СІ2 → СІН2С- СН2СІ

 5. * nН2С=СН2 →(- Н2С - СН2- )n

 6. Н2С=СН2 + Н2 → СН3 – СН3

6. Балқу температурасы ең жоғары зат:

 1. йод

 2. натрий хлориді

 3. *алмаз

 4. глюкоза

 5. мұз

7. С6Н12О6 +6О2 = 6СО2 + 6Н2О + 2820 кДж термохимиялық теңдеуі бойынша 705 кДж жылу бөлінген болса, тотыққан глюкоза массасы

 1. 55 г

 2. 85 г

 3. 75 г

 4. *45 г

 5. 65 г

8. Фосфор атомы ядросының заряды:

 1. * +15.

 2. –15.

 3. +31.

 4. +5.

 5. +7.

9. Алюминий гидроксидін ерітетін зат

 1. H2O

 2. CaCI2

 3. KCl

 4. *NaOH

 5. NaCl

10. Метан молекуласының кеңістіктегі геометриялық пішіні:

 1. Үшбұрышты пирамида.

 2. Бұрыш тәріздес.

 3. Үшбұрышты.

 4. Түзу сызық тәріздес.

 5. *Тетраэдр.

11. Этиленнің гомологтарының жалпы формуласы:

 1. CnH2n-2

 2. CnH2n-1

 3. CnH2n+2

 4. CnH2n+1

 5. * CnH2n

12. Тас көмірді ауа қатыстырмай қыздыру арқылы айыру әдісі

 1. риформинг

 2. * кокстеу

 3. гидролиз

 4. гидратация

 5. диссоциация

13. Сірке қышқылы қолданылмайтын жағдай

 1. гербицидтер, бояулар алуда

 2. *өрт сөндіруде және отын ретінде

 3. еріткіш, хош иісті заттар алуда

 4. пластмасса, жасанды тері, тоқыма өнеркәсібінде

 5. тамақ өнеркәсібінде

14. Этилацетаттың формуласы

 1. C3H7COOCH3

 2. HCOOC2H5

 3. C2H5COOC2H5

 4. CH3COOC3H7

 5. * CH3COOC2H5

15. Оттектің массалық үлесі көбірек зат

 1. PbO

 2. FeO

 3. BaO

 4. * CaO

 5. CuO

16. 100 л ауаны (қ.ж.) әк суы арқылы өткізгенде 0,14 г тұнба түзілген болса, ауадағы көмірқышқыл газының көлемі

 1. * 0,03 л

 2. 0,16 л

 3. 22,4 л

 4. 21 л

 5. 0,44 л

17. 1,2 г магнийге тұз қышқылының артық мөлшерімен әсер еткенде бөлініп шығатын газдың көлемі

 1. *1,12 л

 2. 22,4 л

 3. 4,48л

 4. 6,72 л

 5. 2,24 л

18. Zn(OH)2 X Y тізбегіндегі X, Y заттары

 1. * Zn(OH)Cl, ZnCl2

 2. Zn(OH)Cl, ZnOHCl

 3. ZnCl2, ZnOH

 4. Zn(OH)Cl, Zn(OH)2

 5. ZnCl2, Zn(OH)2

19. Өзгерістер сызбанұсқасында

Br2 KBrO3 Br2 NaBrO3 NaBr

сілті қатысуы қажетті стадия


 1. * 1,3

 2. 3,4

 3. 2,3

 4. 2,4

 5. 1,2

20. Калий силикаты мен ортофосфор қышқылы арасындағы реакцияның толық иондық теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы

 1. * 28

 2. 25

 3. 26

 4. 24

 5. 27

21. Мына тізбектегі Х және У заттары:

CH4  X  C6H6  У  C6H5OH 1. бензол, толуол

 2. *ацетилен, хлорбензол

 3. бензол, хлорбензол

 4. фенол, бензол

 5. этанол, хлорэтан

22. Глюкозамен қосылып күрделі эфир түзетін зат;

 1. спирт

 2. *карбон қышқылдары

 3. сутегі

 4. аммиак

 5. бөлме температурасында күмістің (І) оксиді

23. Берілген заттардың ішіндегі  - аминовалериан қышқылы*24. Молекуласында тек -байланыс бар зат:

 1. анилин.

 2. бутадиен.

 3. *этанол.

 4. ацетальдегид.

 5. пропен.

25. Өзгерістер сызба-нұсқасына S-2  S  S+4  S+6  S-2 сәйкес келетін тізбек

 1. FeS2  S  SO3  SO2  H2S

 2. *H2S  S  SO2  SO3  H2S

 3. H2S  S  SO2  H2  SO3

 4. Na2S  S  SO3 ­ SO2  S

 5. FeS  SO2  SO3  S  H2S

Каталог: files -> loader
loader -> «Шалғайдағы ауылдық елді мекендерде тұратын балаларды жалпы білім беру ұйымдарына және үйлеріне кері тегін тасымалдауды ұсыну үшін құжаттар қабылдау» мемлекеттік қызмет стандарты
loader -> «550 лет Казахскому ханству». Интеллектуальная игра для старшеклассников
loader -> Әдісі: ойын- сайыс түрінде Қатысушылар: 5 а,в сыныптар Ойын барысы
loader -> Қазақ тілі Мұғалім: Мухамедкаримова К. Т. 9а, 9б сыныптары
loader -> Мағжан мен Абай сабақтастығы
loader -> Сабақтың тақырыбы: Абай шаңырағы Сабақтың мақсаты
loader -> Дүние жүзі тарихы
loader -> 2. 3 с iшiнде контурды тесiп өтетiн магнит ағыны 3 Вб ден 9 Вб-ге дейiн артқан. Контурдағы индукция ЭҚК неге тең ?


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет