1. Ньютонның бірінші заңы а инерция заңыбет1/7
Дата18.02.2020
өлшемі1.05 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
1.Ньютонның бірінші заңы

А) Инерция заңы

Б) Авогадро заңы

В) Кулон заңы

Г) Джоуль-Ленц заңы

Д) Шарль заңы


2. Ньютонның 3-ші заңы

А) F = - F

Б) F = ma

В) F = mg

Г) F = PS

Д) F =A /S


3. Материяның ерекше бір түрі

А) электр өрісі

Б) ток күші

В) қуат


Г) ауа

Д) плазма


4. Қаныққан бу

А) өз сұйығымен динамикалық тепе-теңдікте болатын бу

Б) қанықпаған бу

В) температурасы жоғарғы бу

Г) өз сұйығымен тепе-теңдікте болмайтын бу

Д) температурасы төменгі бу


5. Еркін түсу үдеуінің модульдік шамасы

А) g= 9,8м/с2

Б) a=2.6м/с2

В) о= 10 м/с2

Г) с= 8.9 м/с2

Д) а=c=o=1


6. Дененің массасы мен жылдамдағының көбейтіндісі

А) импульс

Б) энергия

В) үдеу


Г) масса

Д) қуат
7. Газдың сығылу жұмысы оның ішкі энергиясының өзгерісіне тең болатын процесс

А) адиабаттық

Б) изохоралық

В) изобаралық

Г) изотермиялық

Д) ешқандай процеске сәйкес емес
8. Қайнау температурасында 5 кг эфир буын алу үшін керекті жылу мөлшерін тап.(эфирдің меншікті булану жылуы( 0,4∙106 Дж/кг).

А) Q = 20·106 Дж

Б) Q = 2∙106 Дж

В) Q = 200·106 Дж

Г) 0,8·106 Дж

Д) 1,25·106 Дж


9. Меншікті булану жылуы

А) тұрақты температурада 1кг сұйықты буға айналдыруға кететін жылу мөлшеріБ) тұрақты температурада сүйықтың массасын сүйыққа айналдыратын жылу мөлшері

В) тұрақты қысымда сүйықты буландыруға қажет жылу мөлшері

Г) тұрақты қысымда сұйықтың массасын сүйыққа айналдыратың жылу мөлшері

Д) тұрақты температурада буды бірлік массасын буландыруға қажет жылу мөлшері
10. Меншікті балқу жылуы

А) балқу температурасындағы 1кг кристалл затты сол температурада сұйыққа айналдыруға кететін жылу мөлшері

Б) кристалл заттың 1 кг буға айналдыратын жылу мөлшері

В) кристалл заттың 1 кг-ын балқу температурасы кезінде қажетсіз жылу мөлшері

Г) қатты денеге сұйықтың қажеттілігі

Д) жауаптарының дұрысы жоқ


11. Екі дене жылулық тепе-теңдікте болмаса, олардың міндетті түрде өзгеретін параметрлері

А) температура, қысым

Б) қысым, тоқ күші

В) көлем, кернеу

Г) кедергі, кернеу

Д) температура, қуат


12. Массасы 20 кг құрғақ отын толық жанған кезде қажетті жылу мөлшерін есепте. (Құрғақ отынның меншікті жану жылуы 1·107 Дж/кг)

А) Q = 20·107 Дж

Б) Q = 2·107 Дж

В) Q = 0,2·107Дж

Г) Q = -20·107 Дж

Д) Q = -2·107 Дж


13. Заттың меншікті жылу сиымдылығы тәуелді болатын шама

А) температура

Б) кернеу

В) қысым


Г) масса

Д) жылдамдық


14. 2 молі бар ыдыстағы гелийдің атомдар саны

А) 12·10²³

Б) 10·10²³

В) 24·10²³

Г) 12∙10-²³

Д) 10·10ˉ²³


15. 430С температураның Кельвиннің шкаласына сәйкестігі

А) Т = 316К

Б) Т = -230 К

В) Т = 273К

Г) Т = 230 К

Д )Т=0 К
16. Судың мольдік массасы

А)18·10-3 кг/моль

Б)18·103 кг/моль

В)1,8·10-3 кг/моль

Г)18·10+3 кг/моль

Д)-18·10-3 кг/моль
17. Т = 267 К температурасының Цельсий шкаласы бойынша температураға сәйкестігі

А) -60 С

Б) 0 С

В) 5300 СГ) 40С

Д) 5400 С


18. Мольдік масса

А) бір мольдің мөлшерінде алынған заттың массасы

Б) Nа молекуладан тұратың молекула саны

В) Nа молекуладан тұратың зат мөлшері

Г) Зат мөлшерін атомдар санына қатынасы

Д) Жауаптар ішінде дұрысы жоқ


19. Идеал газдың күй теңдеуі

А) PV =RT

Б) P1V2 = P2V2= const

В)

Г) PV = RT

Д) P/V = RT


20. Бойль-Мариотт заңын көрсет

А) T=const, PV = const

Б) V=const, = const

В) P=const, = const

Г) V=const, = const

Д) жауаптардың дұрысы жоқ


21. Параллель қосылған конденсатордың сыйымдылығы: 4мкФ, 5мкФ, 10мкФ, 20мкФ. Олардың жалпы сыйымдылығын анықтаңыз

А) 39мкФ


Б) 49нФ

В) 49Ф


Г) 39мФ

Д) 49Ф
22. Су буы конденсацияланады. Осы кезде энергия жұтылуы немесе шығарылуын көрсет

А) шығарылады

Б) жұтылады

В) шығарылады және жұтылады

Г) шығарылмайды да, жұтылмайды да

Д) дұрыс жауабы жоқ
23. Молекула кинетикалық теорияның негізгі қағидасына жатпайтын тұжырымдама.

А) молекулалардың мөлшері мен массалары аз

Б) зат бөлшектері хаосты қозғалады

В) зат бөлшектері өзара әсерлеседі

Г) зат бөлшектерден тұрады

Д) бөлшектер ретті қозғалады


24. Идеал газға тән емес қасиет

А) Идеал газ салмақсыз

Б) Молекулалар арасында өзара әрекеттесу

В) Молекулалардың көлемін ескермеуге болады

Г) Молекулалардың кинетикалық энергиясы потенциалдық энергиядан көп

Д) Идеал газ салмақты


25. Кристалдану процесінде дененің температурасының өзгеруі

А) температура тұрақты және белгілі шамаға ие болады

Б) температура тұрақты болмайды

В) белгі шамасы жоқ

Г) температура тұрақсыз, белгілі шамаға ие болады

Д) дұрыс жауабы жоқ


26. Кристалл денелерге тән қасиет

А) балқу температурасының тұрақтылығы

Б) балқу температурасының тұрақсыздығы

В) балқу температурасы жоқ

Г) Конвенция

д) сәуле шығару


27. Қалыпты атмосфералық қысымдағы және 300 К температурасындағы ауаның 1 м3 көлемінің массасын анықта

А) 1 кг


Б) 0,1 кг

В) 10-3 кг

Г) 1,5 кг

Д) 10 -2 кг


28. Су буы конденсацияланғанда, энергия

А) бөлінеді

Б) жұтылады

В) жұтылуы да бөлінуі де мүмкін

Г) басында бөлінеді кейінен жұтылады

Д) жұтылмайды


29.Идеал газ молекулаларының қысым және 230С температурасындағы концентрациясын табу керек.

А) n=2,5•1024

Б) n=25•1024

В) n=250•1024

Г) n=0,250•1024

Д) n=2,5•1026


30.Адиабаттық процесс үшін Термодинамиканың 1-заңының формуласы

А) Q=0, A=-ΔU.

б)

в)

г)

д)


31.Ыдыста 1 моль сутегі бар. Ыдыстағы молекула (шамасымен)

А) NA=6•1023моль-1

Б) NA=6•10 -23моль-1

В) NA=6•10 -23моль1

Г) NA=6•10 -22моль-1

Д) 0
32.Изохоралық процесті сипаттайтын теңдеу

А) V-const, P/T= const.

Б)

В)

Г)

Д)


33.Газды идеал газ деп санау үшін ескерілмейтін эффектілер

А) Молекулалардың алыстан өзара әрекеттесуі

Б) Молекулалардың соқтығысуы кезіндегі әрекеті

В) Молекулалардың соқтығысуы

Г) Молекулалардың массасы

Д) Молекулалардың жақыннан әсерленуі


34.Идеал газдың V0 көлемдегі қысым Р0. Тұрақты массса кезінде газ қысымын изотермиялық түрде 4 есе арттырады. Газдың көлемінің өзгеруі

А) процесс тұрақты температурада өтеді Р0 V0=RT0; 4P0V=RT0; газдың көлемі 4 есе кемиді

Б) тұрақты көлемде өтеді

В) массасы ескеріледі

Г) температура тұрақсыз

Д) қысым тұрақты


35. Идеал газдың Т0 температурадағы қысымы Р0. Тұрақты масса және тұрақты көлемде газдың қысымы 1,5 арттырады. Газдың температурасының өзгеруі

А) V=const, сондықтан газдың температурасы да 1,5 есе артарды

Б) P=const, газ-ң t-сы 2 есе артады

В) Т=const, температурасы өзгермейді

Г) V=const, сондықтан газ-ң температурасы 1,5 есе кемиді

Д) температура өзгеріссіз қалады


36. Массасы 5 кг, мольдік массасы 40•10-3 кг/ моль, газдың 500К. температурадағы қысымы 150кПа. Газ тұрған ыдыстың көлемін табу керек.

А) V=3,46м3

Б) V=0,346м3

В) V=3,46мм3

Г) V=3,46см3

Д) V=34,6м3


37. Боиль-Мариотт заңын көрсет

А)

Б)

В)

Г)Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет