№1 Плезиохронды цифрлық иерархияның цсп пци/pdh цифрлық тарату жүйе аппаратураларын таңдау белгісібет1/3
Дата17.12.2019
өлшемі81.21 Kb.
  1   2   3

1 Плезиохронды цифрлық иерархияның ЦСП ПЦИ/PDH цифрлық тарату жүйе аппаратураларын таңдау белгісі.


PDH бүгінгі таңда иерархиялардың үш түрі белгілі: Солтүстік Америкалық, Жапондық және Еуропалық. Еуропада иерархияның біріншілік жылдамдығы ретінде 2048 Кбит/с жылдамдығы қабылданды. Бұл DS0 (8 кГц жиілікпен алынған сигналдың дискреттік санағы 8 биттік тізбектілікпен кодаланып (квантталып), 8 кГц*8 бит=64 Кбит/с-на тең болғандағы цифрлық сигналдың аты) ақпараттық 30 сигналды кадрға қажетті сигналмен және басқарушы ақпаратпен бірге жинаған кездегі нәтиже. Жапонияда 30 арнаның орнына 24 арна комбинациясынан түзілген 1544 Кбит/с-на тең біріншілік жылдамдық қабылданды. Бұл иерархиялар плезиохронды цифрлық иерархия (PDH) деген атқа ие болды, өйткені мультиплекстелетін ағындар синхронды болмады және олардың жылдамдықтары биттік тізбектіліктің әрқайсысын түзетін тактілік генераторлардың рұқсат етілген тұрақсыздықтың шектерінде бірдей болмады.Сондықтан осындай ағындарды мультиплекстеу кезінде жылдамдықтарды орайластыру үшін биттерді қосу немесе алып тастауды жүзеге асыру қажет болды. PDH технологиясының бірқатар кемшіліктері бар, оларды айта кетсек: -аралық пункттерде цифрлық ағындардың кіріс/шығысының қиын болуы; -желілік автоматты түрдегі бақылау мен басқару құралдарының болмауы; -синхронизациялаудың көп сатылы қалыпқа келуі айтарлықтай ұзақ уақыт қажет етті. PDH кемшіліктеріне, сонымен қатар, желідегі ағынды бақылау мен басқару мақсаттары үшін қызметтік арналарды ұйымдастыруда мүмкіндіктерінің әлсіздігін және де мәліметтерді тарату желілерінде қолдану үшін өте маңызды орын алатын төменгі сатыдағы мультиплекстелген ағындардың маршрутизация құралдарының болмауын жатқызуға болады.

Плезиохронды цифрлық иерархияға, өткен ғасырдың 80-шы жылдарында пайда болған жылдамдықтың үш стандарты кіреді.

Бірінші стандарт, солтүстік америкалық деп аталады (АҚШта және Канадада қабылданған), мұндағы біріншілік цифрлық ағынның БЦА (немесен DS1 -Digital Signal of level 1) жылдамдығы 1544 кбит/с тең болып таңдалған, ол 24 DS0 (НЦА) сәйкес келеді.

Екінші стандарт, Жапонияда қабылданған, солтүстік америкалық стандарттағы біріншілік цифрлық ағынның жылдамдығын қолданады, яғни DS1.

Үшінші стандартта, Европада және оңтүстік Америкада қабылданған, біріншілік цифрлық ағынның БЦА жылдамдығы 2048 кбит/с тең болып таңдалған, бұл 32 НЦА сәйкес келеді. Іс жүзінде 30 НЦА плюс жылдамдығы 64 кбит/с тең екі арна (БӘС және циклдық синхрондау) қолданылады.

ПЦИ бірінші стандартына жылдамдықтардың келесі кезектілігі кіреді: 1544 (немесе DS1) - 6312 (немесе DS2) - 44736 (немесе DS3) -274176 (немесе DS4) кбит/с (дөңгелектегенде: 1,5-6-45-274 Мбит/с). Бұндай кезектілік мультиплексорлау коэффициентінің келесі қатарына сай келеді: п — 24 - DS0 24 сигналынан DS1 сигналын құру үшін, т- 4 - төрт DS1 сигналынан DS2 сигналын құру үшін, 1 = 7 – төрт DS2 сигналынан DS3 сигналын құрцу үшін және к = 6 – алты DS3 сигналынан DS4 сигналын құру үшін. Берілген ПЦИ стандарты 24, 96, 672 және 4032 - DS0 (немесе НЦА) арналарын ұйымдастыруға мүмкіндік береді. DS1 - DS2 - DS3 - DS4 цифрлық сигналдардың деңгейлері сәйкесінше біріншілік цифрлық арна (ағын) – БЦА(Ағ), екіншілік цифрлың арна - ЕЦА(Ағ), үшіншілік цифрлық арна - ҮЦА(Ағ) және төртіншілік цифрлық арна – ТЦА(Ағ) деп аталады.

1544 кбит/с жылдамдығынан туындаған, ПЦИ екінші стандарты 1544 (немесе DS1) - 6312 (немесе DS2) - 32064 (немесе DSJ3) -97728 (немесе DSJ4) кбит/с (шамалардың жақындатылған қатары мынаны құрайды 1,5 - 6 -32 - 98 Мбит/с) кезектіліктерін береді. Берілген стандарт үшін мультиплексорлау коэффициенті сәйкесінше мыналарға тең п = 24, т= 4,1 = 5,к = 3. Аталған иерархия 24, 96, 480 және 1440 - DS0 арналарын ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Мұндағы DSJ3 және DSJ4 сигналдары жапондық ПЦИ 3-ші және 4-деңгейлерінің цифрлық арналары (немесе ағындары) деп аталады.

Әлсіз сигнал-Слабый сигнал-Weak signal

Басқарушы ақпарат-Управленческая информация-Management Information

Стандарттау-стандартизация-standardization

Сандық арна-Цифровой канал-Digital channel

Деңгей-уровень-level

1. Бүгінгі таңда иерархиялардың неше түрі белгілі?

2. Плезиохронды цифрлық иерархияға, өткен ғасырдың 80-шы жылдарында пайда болған не кіреді?

3. PDH технологиясының бірқатар кемшіліктерін ата?

2 Синхронды цифрлық иерархия ЦСП СЦИ/SDH цифрлық тарату аппаратурасыSDH технологиясы

Синхронды оптикалық-талшықты желілердің стандартталуының қажеттілігі тек плезиохронды желілердің кемшіліктері анық болған кезде және SDH үшін жабдықтарды өңдеу мен ендіру толығымен жүріп жатқан кезде туды. Телекоммуникациялық операторлар бұл жағдайды бірінші түсінді. Әртүрлі өндірушілердің жабдықтарын сәйкестендіру үшін жасалынған қадамдар оңтайлы нәтижелерге әкелген жоқ. 1984 жылдың басында АҚШ-та тарату жүйелерінің сәйкестендірілуі бойынша Форум болды, ол Америкалық Ұлттық Стандарттар институтына (ANSI) оптикалық-талшықты желілер бойынша синхронды тарату үшін арнайы операцияларды тезірек қабылдау туралы өтінішін білдірді. Бұл стандарттаудың мақсаты- әртүрлі өндірушілердің жабдықтарын оптикалық интерфейстер деңгейінде орайластыру. Бұл мәселе ANSI-ң екі комитетінің: цифрлық иерархия синхронизациямен жұмыс істейтін Т1Х1, сонымен қатар желілік әкімшілік басқару мен жұмысқа пайдалану сұрақтарын шешетін Т1М1-ң алдына қойылды. Бұл комитеттердің жасаған жұмыстарының нәтижесінде 45 Мбит/с тарату жылдамдығына негізделген SYNTRAN деп аталынатын стандарттың алғашқы нұсқасы жасалынды. Алайда уақыт өтісімен, өндірушілер жаңа жүйелерді ойлап тапты. AT&T компаниясы ең жаңа технологиялар негізінде METROBUS жүйесін ойлап шығарды, оның тарату жылдамдығы енді 150 Мбит/с құрады. 1985 жылы Т1Х1 комитеті Bellcore компаниясының ұсынысымен оптикалық интерфейспен қатар сигналдың форматы мен оның тарату жылдамдығын анықтайтын, синхронды желі концепциясына негізделген (SONET, Synchronous Optical Network) бір бүтін ретінде стандартты шығару шешімін қабылдады. Қазіргі уақытта біріншілік байланыс  желісінде мультиплекстеу  технологиясының дамуындағы анық тенденция  РDH-тен SDH-ке өту болып табылады. SDH технологиясы цифрлық біріншілік желі құрылуының заманға сай концепциясы болып келеді. Қазіргі  уақытта  осы концепция нарықты басып алуда.

SDH технологиясын РDH технологиясымен салыстыра отырып, SDH технологиясының мынадай ерекшеліктерін бөліп көрсетуге болады: синхронды тарату және мультиплекстеудің алдын алады. SDH бріншілік желінің элементтері  синхронизация үшін бір беруші генераторын  пайдаланады; SDH-ң кез келген деңгейінде қадамдық демультиплекстеу үрдісінсіз РDH-ң тым жүктелген ағынын бөліп көрсетуге болатындай, РDH ағындарын тікелей  мультиплекстеудің және демультиплекстеудің алдын алады. тікелей мультиплекстеу үрдісі сонымен қатар енгізу/шығару үрдісі деп те аталады; стандартты оптикалы және электрлік интерфейстерге сүйенеді, бұл әртүрлі өндіруші фирмалар жабдықтарының ең жақсы сәйкестігін қамтамасыз етеді; РDH жүйесінің еуропалық және америкалық иерархияларын біріктіруге мүмкіндік береді, РDH-ң бар жүйелермен толық сәйкестігін қамтамасыз етеді, сонымен қатар тарату жүйелерінің болашақтағы дамуына мүмкіндік береді, өйткені АТМ, МАN, HDTV және басқа тарату үшін жоғары  өткізу қабілеті бар арналарды қамтамасыз етеді. біріншілік желіні ең жақсы түрде басқарумен және өзін-өзі тексерумен қамтамасыз етеді. SDH технологиясы қанша болса да тармақталған біріншілік желіні бір орталықтан басқаруға мүмкіңдігімен қамтамасыз етеді.

SDH желісінің құрамы

SDH желісі кез келген басқа желі сияқты  жиынтығы шектелген жеке функционалды модульдерден құралады: мультиплексорлар, коммутаторлар, концентраторлар, регенераторлар және терминалды жабдықтар. Бұл жиын желі шешетін негізгі функционалды міндеттерімен анықталады: 1. SDH желісінде транспортталу үшін жарамды агрегатты блокқа қол жеткізетін арналар арқылы кіріс ағындарын жинау – қол жеткізу желісінің терминалды мультиплексорлары шешетін мультиплекстеудің міндеті;

 2. кіріс/шығыс ағындарының енгізу/шығару мүмкіндігі болатын агрегатты блоктарды желі бойынша транспорттау – енгізу/шығару мультиплексорлары шешетін транспорттау енгізу/шығару мультиплексорлары шешетін транспорттаудың міндеті, басқаша АDМ – желідегі ақпараттық ағынды логикалық түрде басқарады, ал физикалық түрде осы желіде транспортты арнаны түзетін физикалық ортадағы ағынды басқарады;

 3. таратқыш торапқа бірнеше бір типті ағындарды біріктіру концентраторлар (хаб) шешетін концентрация міндеті;

 4. үлкен қашықтықтарға берілетін сигналдың формасы мен амплитудасын қалыпқа келтіріп (регенерация), оның өшулігін компенсациялау үшін LAN-дағы қайталағыштарға ұқсас құрылғылар, яғни регенераторлардың көмегімен шешілетін регенерация қолданылады;

 5. қолданушының желісі мен SDH желінің байланысуы – шеткі жабдықтың көмегімен шешіледі, мысалы әртүрлі орайластырушы құрылғылар, соның ішінде интерфейстер конверторы, жылдамдықтарының конверторы және т.б.

 6. Желінің бөлінген тараптарында жүзеге асырылатын виртуалды контейнерлерді маршрутизация еұлбасына сәйкес бір сегменттен басқаға аса жүктеу цифрлық коммутаторлардың немесе ДХС крос-коммутаторлардың көмегімен шешілетін коммутацияның міндеті болып табылады.

Желі-сеть-network

Міндет-задача-task

Физикалық-физическое-physical

Логикалық-логика-logics

Өңдеу-обработка-treatment

1. SDH технологиясының мынадай ерекшеліктерін бөліп көрсетуге болады...?

2. Қазіргі уақытта біріншілік байланыс желісінде мультиплекстеу технологиясының дамуындағы анық тенденция неге өту болып табылады?

3. SDH желісі кез келген басқа желі сияқты  жиынтығы шектелген жеке функционалды модульдерден құралады: .... ?

3 Синхронды цифрлық иерархия ЦСП СЦИ/SDH цифрлық тарату жүйелер аппаратурасын жасаушылар.

Негізі SDH жүйесінің PDH жүйесіне қарағанда негізгі ерекшіліктері ол жаңа мультиплексорлау принціпне көшу. PDH жүйесі плезиохронды мультиплексорлауды қолданылады.

Ол келісім бойынша мультиплексорлау мысалы Е1 (2048 кбит/с) ағындардын бір ағынга Е2 (8448кбит/с) тактік жиілік теңістірілу процесі түскен сигналдардың стаффины әдісімен жүргізіледі. Демультиплексорлау әдісінің нәтижесінде бастапқы шығу арналардың қадам бойынша қайтадан қалпына келтіру процесін жүргізу керек. Мысалы цифрлық телефондық екіншілік жүйесіне Е1 ағының көп таралғаны PDH желісінде бұл ағынның таралуы Е3 трактында ең алдымен Е1-Е2-Е3 қадам бойынша мультиплексациялау жүргізілуі керек, одан кейін қадам бойынша Е3-Е2-Е1 демультиплексациялау өту арқылы әр бір пункте Е1 арнасы болып шығару керек.

SDH жүйесінде синхронды мультиплексорлау мен демультиплексорлау жүргізіледі. Ол арқылы PDH арнасына әр қашанда қол жеткізуін қамтамассыз етеді, олар SDH жүйесіне беріледі. Бұл өте қажетті және қарапайым жаңа кіріспе технологияның бірі, мультиплексорлау SDH жүйесінде өте қиынға соғып, PDH жүйесіне қарағанда, синхронизацияның күшеюіне талап етіп және беру ортаның сапалық параметрлері және беру жүйесі және де желідегі жұмыс жасайтын параметрмер саны өсті.Осылайша эксплуатация әдістері және SDH технологиясының өлшеуі PDH технологиясына қарағанда аналогты қиынырақ болады.Қазіргі заманғы электробайланыс жүйесінің негізінде цифрлық тарату жүйелерін пайдалануға негізделген цифрлық біріншілік желіні қолдану жатыр.

Заманға сай цифрлық біріншілік желі үш технологиялар негізінде құрылуы мүмкін: PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy-Плезиохронды цифрлық иерархия), SDH (Synchronous Digital Hierarсhy-Синхронды цифрлық иерархия) және ATM.

Сонымен, SDH аумағындағы соңғы жетістіктер алдыңғы қатарлы өндірушілер бұл бағыттың келешегінің жоқ еместігін (мысалы, PDH секілді) және болашақта байланыс желілерінде түрлі технологиялар өз орындарын табатындығын, олардың қатарында SDH те болатындығын көрсетті. Осылайша, SDH технологиясы ескірген және жақын болашақта ATM немесе WDM арқылы ығыстырылады деген пікірлер шындыққа жанаспайтындығын көреміз. Керісінше, түрлі технологиялар мүмкіндіктерінің тығыз интеграциясын күтуге болады, және әдетте мұның барлығы да нақ осы SDH  негізінде жүзеге асырылады.

ATM технологиясы біріншілік желіні құру технологиясы ретінде әлі жас және соңына дейін жетілмеген.

Бүгінгі таңда иерархиялардың үш түрі белгілі: Солтүстік Америкалық, Жапондық және еуропалық. Еуропада иерархияның біріншілік жылдамдығы ретінде 2048 Кбит/с жылдамдығы қабылданды. Бұл DS0 (8 кГц жиілікпен алынған сигналдың дискреттік санағы 8 биттік тізбектілікпен кодаланып (квантталып), 8 кГц*8 бит=64 Кбит/с-на тең болғандағы цифрлық сигналдың аты) ақпараттық 30 сигналды кадрға қажетті сигналмен және басқарушы ақпаратпен бірге жинаған кездегі нәтиже. Ал АҚШ-та, Канадада және Жапонияда 30 арнаның орнына 24 арна комбинациясынан түзілген 1544 Кбит/с-на тең біріншілік жылдамдық қабылданды. Бұл иерархиялар плезиохронды цифрлық иерархия (PDH) деген атқа ие болды, өйткені мультиплекстелетін ағындар синхронды болмады және олардың жылдамдықтары биттік тізбектіліктің әрқайсысын түзетін тактілік генераторлардың рұқсат етілген тұрақсыздықтың шектерінде бірдей болмады.Сондықтан осындай ағындарды мультиплекстеу кезінде жылдамдықтарды орайластыру үшін биттерді қосу немесе алып тастауды жүзеге асыру қажет болды.

SDH желісінің топологиясын қарастырайық, стандартты базалық терім топологиялары бар. Әрі қарай оларды қарастырылу жүргізіледі.

SDH технологиясы негізгі үш топологияны да толығымен қолданады. Осы топологиялардың әрқайсысының өзіне тән артықшылықтары мен кемшіліктері бар.

Топология-топология-topology

Артықшылық-приоритет-a priority

Кемшілік-дефект-defect

Базалық стандарт-Базовый стандарт-Basic standard

Жылдамдық-скорость-speed

1. SDH технологиясы неше топологияны толығымен қолданады?

2. Біріншілік желіні құру технологиясы ретінде әлі жас және соңына дейін жетілмеген технолгия?

3. Негізі SDH жүйесінің PDH жүйесіне қарағанда негізгі ерекшіліктері?

4 Синхронды мультиплексор аппаратурасы СММ-155 (Морион)

Шартқа сәйкес біз Morion компаниясының синхронды цифрлық иерархиясының СТМ-1 - СММ-01 модулінің СММ-155 мультиплексоры бөлімшелер арасындағы учаскелерде және жол учаскелері арасындағы пикселохронды цифрлы иерархия - TLS-31 мультиплексорының талшықты-оптикалық беру жүйелерін қолданамыз.

СММ-155 мультиплексорының мақсаты

Синхронды цифрлық иерархия қағидаттарына негізделген көлік желілері мен қатынау желілерін құру үшін әзірленген. Ол бір реттік талшықты-оптикалық кабельдерде құрылған негізгі және ішкі аймақтық байланыс желілерінде пайдаланылады:

- терминалдық мультиплексор;

- I / O мультиплексоры;

- регенератор;

- кросс ауыстырғыш.

Жабдықтар G.703, G.707, G.957 ұсыныстарына сәйкес тәуелсіз немесе синхронды цифрлық иерархия жүйелерінің құрамында 4,16 және одан жоғары деңгейдегі 155 520 кбит / с жылдамдықтағы қосылыстарға пайдаланылады.

СММ-155 мультиплексорының функционалдығы:

- 2,048 кбит / с жылдамдықтағы 63 сандық ағынға дейін мультиплекстеу арқылы 155.520 Мбит / с сандық топтық ағын қалыптастыру;

- бір реттік талшықты-оптикалық кабель арқылы топтық ағындарды беру және қабылдау;

- VC-12 коммутациясы;

- VC-12 деңгейіндегі жолдың қайталануымен 2-ші және 4-талшықты сақинадағы SNCP артықшылығын қолдайды;

- мультиплекс секциясының және талшықты-оптикалық жолдың артықшылығын қолдайды (MSP қорғауы);

- G.826 сипаттамаларының мониторингін жүзеге асырады;

- алдын ала анықталған басымдықтарға сәйкес екі кіріс және сыртқы синхрондаудың бір шығуымен жабдықталған;

- желі менеджменті стандарты: CMN хаттамасы бар TMN (немесе SMNP - тапсырыс берушінің талабы бойынша);

- Желілік тораптарды басқару, желі мониторингі және конфигурациясы

- желісінде қосылысты орнатудың автоматтандырылған процедурасы;

- желілік түйіндер арасындағы кеңсе байланысын және конференц-байланысты ұйымдастыру;

- қашықтан бағдарламалық қамтамасыз етуді жүктеу;

- жазатайым оқиғаларды тіркеу; желі картасын көрсету;

- бөлменің жағдайын бақылайтын сенсорлармен интерфейстермен жабдықталған.

-40 дБм дейінгі оптикалық қабылдағыштың сезімталдығы

- ұзындығы 0-3 дБм дейінгі ұзындықтағы оптикалық сигнал күші, қысқа -8-15 дБм.

СММ-155 екі нұсқасында бар:

- СММ-01 әрқайсысы 30 ақпараттық каналмен 63 E1 ағындарын енгізуді / шығаруды жүзеге асырады; ірі станцияларда орнатылған.

- СММ-11 E1 ағынының 21 кіріс / шығысын орындайды, олардың әрқайсысында 30 ақпараттық канал бар; орташа станцияларда орнатылған.

Ақпараттық арна-Информационный канал-Information channel

Нұсқа-версия-version

Оптикалық сигнал-Оптический сигнал-Optical signal

Қысқа-короткие-short

Жағдай-Ситуация-Situation

1. СММ-155 мультиплексорының функционалдығы?

2. СММ-155 екі нұсқасында бар?

3. Синхронды мультиплексор аппаратурасы СММ-155 қай компания шығарды?

5 Синхронды мультиплексор СММ-11

СММ-11 мультиплексорының мақсаты:

СММ-11 синхронды цифрлық иерархиясының ықшамды мультиплексері 155 Мбит / с жылдамдықтағы STM-1 оптикалық сигналының бөлігі ретінде 21 E1 ағындарын жіберуге мүмкіндік береді. Мультиплексор стандартты оптикалық интерфейстермен жабдықталған және STM-1, STM-4, STM-16 деңгейлерінің желісіне SDH түйіндеріне қосылуға мүмкіндік береді. Мультиплексор SMM-155 жабдығының бөлігі болып табылады және кіріс-шығыс мультиплексері, терминалдық мультиплексор немесе регенератор ретінде пайдаланылуы мүмкін.

Желілік топология:

· Нүкте - нүкте;

· Дәйекті желілік тізбек;

· Сақиналар: бір бағытты, екі бағытты екі талшық, екі бағытты төрт талшық.

СММ-11 мультиплексорының келесі нұсқалары қол жетімді:

SMM-11 - кіріс-шығыс мультиплексері (2 таратқыш, 2 қабылдағыш);

SMM-11 - 01 - MSP қорғауымен терминалдық мультиплексор (2 таратқыш, 2 қабылдағыш);

SMM-11 - 02 - MSP қорғаусыз терминалдық мультиплексор (1 таратқыш, 1 қабылдағыш);

SMM-11 - 03 - регенератор (2 таратқыш, 2 қабылдағыш);

SMM-11 - 04 - MSP қорғауымен I / O мультиплексоры (4 таратқыш, 4 қабылдағыш);

SMM-11 - 05 - MSP бар регенератор (4 таратқыш, 4 қабылдағыш) – қорғау.

Артықшылықтары:

· 21 E1 ағындарын таңдау;

· VC-12 деңгейіндегі жолдың қайталануымен қос талшықты сақинадағы SNC / P артықшылығын қолдайды;

· Мультиплекс станциясының және талшықты-оптикалық жолдың артықшылығын қолдайды (MSP қорғауы);

· G.826 сипаттамаларына мониторинг жүргізеді;

· Автоматты лазерлік сөндіру (ALS) функциясы бар;

· Екі кіріс және бір сыртқы синхрондау шығысымен жабдықталған;

· Синхрондау көздерін резервке қоюды қолдады;

· Бөлменің жағдайын бақылайтын сенсорлармен интерфейстермен жабдықталған;

· Желіні басқару стандарттары: SNMP немесе меншік құқығы.Артықшылықтары:

· 21 E1 ағындарын таңдау;

· VC-12 деңгейіндегі жолдың қайталануымен қос талшықты сақинадағы SNC / P артықшылығын қолдайды;

· Мультиплекс станциясының және талшықты-оптикалық жолдың артықшылығын қолдайды (MSP қорғауы);

· G.826 сипаттамаларына мониторинг жүргізеді;

· Автоматты лазерлік сөндіру (ALS) функциясы бар;

· Екі кіріс және бір сыртқы синхрондау шығысымен жабдықталған;

· Синхрондау көздерін резервке қоюды қолдады;

· Бөлменің жағдайын бақылайтын сенсорлармен интерфейстермен жабдықталған;

· Желіні басқару стандарттары: SNMP немесе меншік құқығы.

Желіні басқару-Управление сетью-Network management

Меншік-свойство-property

Сыртқы-внешний-external

Сипаттама-описание-description

Желілік тізбек-сеть цепей-Network of chains

1.СММ-11 мультиплексорының келесі нұсқалары қол жетімді?

2.СММ-11 мультиплексорының мақсаты?

3.СММ-11 мультиплексорының артықшылықтары?


6 Асинхронды тарату режимдер жүйесінің аппаратурасы.АТМ технологиясы. ATM технологиясы әртүрлі трафик типтерін – дыбыстық, видео және цифрлық мәліметтерді таратуға арналған. Бұл кезде әрқайсысы қажетті жіберу мүмкіншілігімен қамтамасыз етіледі де өз кезегінде мәліметтер таратуында ұсталымдар болған кезде сезімталдықты жеткізіп отырады. АТМ технологиясының негізі трансляция ұяшықты коммутацияланған желі мен байланысты орнату. Сонымен қатар АТМ технологиясы жоғары жылдамдықты локалды желілерін құру үшін және дәстүрлі локалды желіден қосушы желілік магистральдарда (ATM ортасында локальды есептеуіш желі эмульсия технологиясында) қолданылады. АТМ-ді стандарттаушы ұйымдар АТМ өнімдерін әртүрлі өндірушілердің өнімдерімен сәйкестендіретін стандарт ойлап тапты. АТМ дәстүрлі желілік құрылғымен. Тарату ұяшығы бар желі. Тарату ұяшығы бар желілер арқылы мәліметтер онша үлкен емес дестелі бекітілген өлшемді ұяшық арқылы беріледі. Ал қолжетімділік ортасы бөлінген желілерде мәліметтерді тарату ауыспалы ұзындықтағы үлкен дестелер-кадрлар арқылы жүргізіледі. Әрбір құрылғы АТМ желісіне қосылғанда (жұмыс станциясы, сервер, маршрутизатор немесе көпір) АТМ коммутаторының жеке портына қосыла алады. Ал ұяшықтарды таратудың күту уақытын төмендету үшін, оның өлшемі айтарлықтай аз болу керек. Бірақ ұяшықтың кіші өлшемі ұяшықтарды тарату арасындағы интервал есебінен таратуға шығындар саны көбейіп кетуі мүмкін. АТМ-нің ұяшық өлшемі 53 байтты құрайды оның 48 байты мәліметтерге, ал 5 байты қызметті ақпаратты ұяшық тақырыбына беріледі.

ATM технологиясының негіздері Францияда және АҚШ-та 70 ғасырда Францияның Telecom ғылыми-зерттеу зертханасында жұмыс істеген Жан-Пьер Кудреусе және Bell Labs компаниясында инженер Сэнди Фрейзер екеуі де өздігінен дамыды. Екі екеуі деректерді және дауысты жоғары жылдамдықпен тасымалдайтын архитектураны құрғысы келді және желі ресурстарын барынша тиімді пайдаланды.

Компьютерлік технологиялар ақпаратты тезірек өңдеуге және жүйелер арасындағы жылдам деректерді беру мүмкіндігін қалыптастырды. 1980-шы жылдарда телефония операторлары дауыссыз трафиктің маңыздылығын анықтап, дауыс трафигінің үстемдігін бастады. ISDN жобасы ұсынылды, ол телефон және деректер қызметтерін ұсынатын пакеттік коммутацияланған сандық желіні сипаттайды. Сандық таратушы жүйелер, бірінші ИКМ негізіндегі плециохирондық жүйелер (PDH), содан кейін талшыққа негізделген иерархиялар синхронды беру жүйелері (SDH) екілік қателердің төмен ықтималдығы жоғары жылдамдықпен деректерді жіберуге мүмкіндік берді. Бірақ, бар пакеттік коммутация технологиясы нақты уақыттағы трафикті қамтамасыз ете алмады (мысалы, дауысы) және көпшілігі оны қамтамасыз ететініне күмән келтірді. Қоғамдық телефон желілерінде нақты уақыт режимінде трафикті беру үшін арнаны коммутациялау технологиясы қолданылады. Бұл технология дауыс беру үшін өте ыңғайлы, бірақ деректерді беру үшін тиімсіз. Осылайша, телекоммуникация индустриясы жоғары жылдамдықты желілерде деректерді беру және дауыс трафигінің жаңа стандарттарын әзірлеу үшін МӘС-ке ауысты. 80-ші жылдардың соңында CCITT Халықаралық телефон және телеграф консультативтік комитеті (бұдан кейін ITU-T деп өзгертілген) екінші буын ISDN, B-ISDN (кең жолақты ISDN), ISDN кеңейтімі үшін бірқатар ұсыныстар әзірледі. ATM B-ISDN үшін төменгі қабатты беру режимі ретінде таңдалды.

Ұсыныс-предложение-sentence

Төменгі қабат-Нижний этаж-Ground floor

Беру режимі-Режим передачи-Transfer mode

Тез өңдеу-Быстрая обработка-Fast processing

Дыбыстық-звук-sound

1. ATM технологиясы деген не?

2. ATM технологиясының негіздері қай елдерде қаланды?

3. ATM технологиясының негіздері қай компаниялар қалады?

7 Синхронды цифрлық иерархия SDH аппаратураларының түрлері мен негізгі ерекшеліктері.

SDH стандартында барлық жылдамдықтар деңгейлері (және, сәйкесінше, осы деңгейлерге арналған кадрлар форматтары) жалпы атқа ие: STM-N - Synchronous Transport Module level N. SONET технологиясында жылдамдықтар деңгейлерін белгілеу үшін екі ат қолданылады: STS-N - Synchronous Transport Signal level N, бұны деректерді электр сигналымен беру жағдайында қолданады; және OC-N - Optical Carrier level N, деректерді талшықты-оптикалық кабельмен бергенде қолданылады. Ары қарай тек SDH технологиясы қарастырылады.

STM-N кадрларының құрылымы айтарлықтай күрделі, яғни ол жалпы магистральдік ағынға әр түрлі жылдамдықты SDH және PDH ағындарын енгізуге мүмкіндік тудыратындай болуы қажет, және магистральді ағынды толық демультиплексерлеусіз енгізу–шығару операцияларын орындау қажет.

Мультиплексорлау және енгізу–шығару операциялары виртуалды контейнерлерді (Virtual Container, VC) қолдану арқылы іске асады, олар SDH желілері арқылы РDH деректер блоктарын тасымалдауға мүмкіндік береді. Виртуалды контейнерлерде PDH деректер блоктарынан басқа, кейбір қызметтік ақпараттардан тұрады, негізінен бұл контейнер жолының заголоквасы (Path OverHead, POH). Жол заголовкасында контейнердің бастапқы нүктесінен соңғы нүкесіне дейін (қателіктер туралы хабарлама) жүру жолы туралы статикалық аақпарат тасымалданады, және басқа қызметтік деректер болады, мысалы соңғы нүктелер арасында байланыстың орнау индикаторы. Нәтижесінде виртуалды контейнердің размері, PDH жүктемесіне сәйкес размерден үлкен болады. Мысалы E1 ағынының 32 байт деректерін тасымалдайтын, VC-12 виртуалды контейнері 35 байттан тұрады.

SDH технологиясында PDH деректер блоктарын тасымалдауға арналған виртуалды контейнерлердің бірнеше түрі анықталған: VC-11 (1,5 Мбит/c), VC-12 (2 Мбит/с), VC-2 (6 Мбит/с), VC3 (34/45 Мбит/с) және VC-4 (140 Мбит/c).

Виртуалды контейнер SDH мультиплексорларының коммутация бірлігі болып табылады. Әр мультиплексорда жалғау кестесі (матрицасы) болады, оны кросс-жалғау матрицасы деп атайды, бұл матрицада мысалы P1 портының VC-12 контейнерінің P5 портының VC12 контейнерімен жалғанғаны көрсетіледі. Жалғау кестесін торап администраторы желінің соңғы нүктелерін толассыз жалғауды қамтамасыз ететіндей, басқару жүйесі немесе әр мультиплексорда бар басқару терминалы арқылы іске асырады.

Бір желіде синхронды STM-N кадрларын және осы кадрлар тасымалдайтын, асинхронды сипаттағы PDH тұтынушылық деректерін біріктіріп беру үшін, SDH технологиясында нұсқағыштар (pointers) қолданылады. Нұсқағыштар концепциясы SDH технологиясында маңызды болып табылады, ол, РDH технологиясында қабылданған, асинхронды бастаулардың жылдамдықтарын тегістеуді толығымен алмастырады. Нұсқағыш виртуалды контейнердің жоғары деңгейдің - трибутарлы блок (Tributary Unit, TU) немесе административті блок (Administrative Unit, AU) құрылымындағы ағымды жағдайын анықтайды. Нұсқағышты қолдану виртуалды контейнерге өзінің трибутарлы немесе административті блоктарында белгілі шекте «жүзуге» мүмкіндік береді, ал олардың өзі кадрда анықталған орынға ие болады. Бұл блоктардың виртуалды контейнерден негізгі айырмашылығы – нұсқағыштардың қосылған өрісі. Осы нұсқағыштар жүйесі мультиплексорға тұтынушылық деректердің STM-N байт кадрлардың синхронды ағындағы орынын анықтауға және лезде ол жерден шығаруға мүмкіндік береді, бұл әдіс PDH қолданылатын мультиплексорлау механизмнде мүмкін болмайтын.

Трибутарлы блоктар топтарға бірігеді, олар өз кезегінде административті блоктарға енеді. N административті блоктардан AUG тұратын, топ STM-N кадрының пайдалы жүктемесін құрайды, бұдан басқа бұл кадрға барлық AU бәріне жалпы болып табылатын, қызметтік ақпарат заголовкасы кіреді. Түрленудің әр қадамында бастапқы деректерге бірнеше қызметтік байт қосылады, олар блоктар тобының немесе блоктың құрылымын анықтауға және содан кейін нұсқағыш көмегімен тұтынушылық деректердің басын анықтауға мүмкіндік береді.

Деңгей-уровень-level

Блоктың құрылымы-структура блока- Block structure

Тұтынушылық дерек-потребительский информация-consumer data

Қызметтік-Служебный-official

Топтарға бірігу-Слияние в группы-Group merger

1."STM-N"-сөзін толықтай ата?

2.Мультиплексорлау және енгізу–шығару операциялары нені қолдану арқылы іске асады?

3.SDH технологиясында PDH деректер блоктарын тасымалдауға арналған виртуалды контейнерлердің бірнеше түрі анықталған, оларды ата?
8. Синхронды цифрлық иерархия SDH аппаратураларының интерфейстері, күту жүйелері және желілері.

Электрлік интерфейстер

Интерфейстерді стандарттау әр түрлі өндірушілердің әртүрлі жабдықты қосу мүмкіндігін анықтайды. SDH жүйесі желілік торап интерфейстері үшін әмбебап стандарттарды, соның ішінде сандық жылдамдық стандарттарын, кадр құрылымын, мультиплексингті, желілік интерфейстерді, бақылау мен басқаруды қамтамасыз етеді. Сондықтан әртүрлі өндірушілердің SDH жабдықтарын оңай қосуға және бір жолға орнатуға болады, бұл жүйенің үйлесімділігін жақсы көрсетеді.

SDH жүйесі ақпараттық құрылымдардың стандартты деңгейлерін, яғни стандартты жылдамдықтар жиынтығын қамтамасыз етеді. Негізгі жылдамдық деңгейі STM-1 (155,52 Мбит / с). Жоғары деңгейдегі цифрлық жылдамдық STM-1 ағынының жылдамдығын сәйкесінше 4, 16, 64 т.с.с. көбейту арқылы анықталады: STM-4 (622 Mbit / s), STM-16 (2,5 Gbit / s), STM -64 (10 Гб / с) және STM-256 (40 Гб / с).

Оптикалық интерфейстер

Сызықтық (оптикалық) интерфейстер әмбебап стандарттарды қолдана отырып жұмыс істейді. Сызықтық сигнал тек шиеленіскен (ағылшынша scrambled - шифрлау, араластыру), артық кодты енгізу жоқ.

Скраб стандарты әмбебап болып табылады. Сондықтан, скремблерді де, дискремблерді де қабылдау кезінде де, беріліс кезінде де қолдану керек. Сығымдаудың мақсаты - сызықтық сигналдан сағат сигналын шығаруды жеңілдету үшін «1» және «0» биттерінің ықтималдығын 50% -ға дейін жеткізу. Сызықтық сигнал тек сызылғандықтан, SDH сигналының сызықтық жылдамдығы SDH электрлік интерфейсіндегі сигналдың стандартты жылдамдығына сәйкес келеді. Осылайша, лазерлерді беру арқылы оптикалық қуатты тұтыну өзгеріссіз қалады, алайда олардың жылу шығарылымы азаяды (өйткені олардың қатарына «1» санының көптігін қосу мүмкіндігі алынып тасталады), бұл олардың қызмет ету мерзімін ұзартады. Скраблингтің қолданылуының тағы бір себебі - кірісті автоматты басқару циклі бойынша «1» («0») ұзақ тізбегі кіріс сигналының деңгейінің жоғарылауы (төмендеуі) ретінде қабылданады, бұл дұрыс емес түзетуге әкелуі мүмкін.

Пайдалану, басқару және техникалық қызмет көрсету

Пайдалану, басқару және техникалық қызмет көрсету (OAM) функциялары үшін SDH сигнал рамасының құрылымында көптеген бөліктер ұйымдастырылған. Бұл желіні бақылау функциясын, яғни автоматты қызмет көрсетуді айтарлықтай жеңілдетеді. Сызықты кодтау кезінде желінің жұмысын бақылау үшін бірнеше артық биттерді қосу керек, өйткені PDH сигналында өте аз байт ұйымдастырылған. Мысалы, PCM30 / 32 сигналдық кадр құрылымында OAM функциялары үшін тек TS0 және TS16 биттері қолданылады.

SDH сигналдарындағы көптеген тақырыптар кадрдағы байттардың жалпы санының 1/20 құрайды. Бұл OAM функциясын едәуір жеңілдетеді және техникалық қызмет көрсету жүйесінің құнын төмендетеді, бұл өте маңызды, өйткені ол жабдықтың жалпы құнының едәуір бөлігін құрайды.

Үйлесімділік

SDH жоғары үйлесімділікке ие. Бұл SDH беру желісі мен қолданыстағы PDH желісі SDH тарату желісі құрылу кезінде бірге жұмыс істей алады дегенді білдіреді. SDH желісін PDH қызметтерін, сондай-ақ АТМ, Ethernet (SDH [en], 10GBASE-W) және FDDI сияқты басқа иерархиялардың сигналдарын беру үшін пайдалануға болады.

Негізгі көлік модулі (STM-1) PDH сигналдарының үш түрін және ATM, FDDI, DQDB сигналдарын орналастыра алады. Бұл екі жақты үйлесімділікті қамтамасыз етеді және PDH-ден SDH-ке және SDH-тен ATM-ге үздіксіз ауысуды қамтамасыз етеді. Осы иерархиялардың сигналдарын орналастыру үшін SDH әртүрлі иерархиялардың төмен жылдамдықты сигналдарын желінің шекарасындағы STM-1 сигналының құрылымына енгізеді (басталу нүктесі - кіріс нүктесі), содан кейін оларды желі шекарасында (аяқталу нүктесі - шығару нүктесі) демультиплекстейді. Осылайша, әртүрлі иерархиялардың сандық сигналдары SDH тарату желісі арқылы берілуі мүмкін.

Қорғау


SDH жүйелерінде «қауіпсіздік» термині желінің сенімділігін арттыру әдісін сипаттау үшін қолданылады. Мұны істеу үшін олар барлық SDH желілерін жабық сақина түрінде салуға тырысады, олардың берілуі екі бағытта да бір уақытта жүзеге асырылады. Бұл жағдайда, кабель зақымдалған жағдайда, желі жұмысын жалғастырады. Танымал пікірге қайшы, бұл мүмкіндіктер кейбір өндірушілердің PDH жабдықтарында да бар.

Осы сенімділіктің өсу жағы - бұл желілік кабельдердегі артық оптикалық талшықтардың азаюы.

SONET және SDH қорғаныс схемаларын қолданады: 1 + 1, 1: N, UPSR, SNCP, BLSR / MS-SPRing.

Қорғаныс схемасы-Схема защиты-Protection circuit

Сенімділік-определенность-certainty

Сипаттау әдісі-Метод описания-Description Method

Тарату желісі-Распределительная сеть-Distribution network

Басқару қызметі-Управленческая деятельность-Management activities

1.Негізгі жылдамдық деңгейі STM-1...?

2.SDH сигналдарындағы көптеген тақырыптар кадрдағы байттардың жалпы санының нешесін құрайды?

3.SDH жүйелерінде «қауіпсіздік» термині нені сипаттау үшін қолданылады?

9 Оптикалық талшықты желі мультиплексоры

STM-1 SDH мультиплексорлары

Біздің компания жеткізетін SDH мультиплексорлары E1 және Ethernet ағындарын талшықты-оптикалық көлік желілерінде таратуға арналған.

SDH мультиплексоры Transport S1 - STM-1 желілерін құруға экономикалық бағасы бар заманауи жабдық. Transport-S1 ресейлік нарыққа арналған және бай функционалдылыққа ие.

Мультиплексор 1550/1310 нм толқын ұзындығында 155, 520 Мбит / с жылдамдықпен бір немесе екі бір режимді немесе мультимодты оптикалық талшықтармен жұмыс істейді.

Желілік топология: «сақина», «нүкте-нүкте», «тізбек». Желідегі байланыс нүктелерінің саны: 126 дейін.

SDH мультиплексорларының ерекшеліктері:

• берілетін ағындар саны Е1: 21/42/63

• Ethernet 10 / 100BaseT интерфейстерінің саны: 1 ... 18

• интерфейс түрі: STM-1, жылдамдығы 155, 520 Мбит / с

• оптикалық интерфейстің толқын ұзындығы: 1310 (1550 - нұсқа)

• ТОБЖ ұзындығы: 0 ... 120 км

• басқару: TCP / IP, 10 / 100BaseT

• қызметтік байланыс интерфейсі: 64 кбит / с

• қуат көзі: 36 / 72В немесе 220 В

SDH мультиплексорларының артықшылықтары:

Желінің жоғары деңгейде өмір сүруі

E1 жолдарының енгізілуінде төмен деңгейдегі дірілдеу мәні бар, бұл синхрондау дрейфі кезінде және тіпті STM-1 жүйесінің синхронизациясы бұзылған кезде E1 стандарттарының сақталуын қамтамасыз етеді. Интерфейс параметрлері байланыс каналындағы қателерді байқауға және резервтік арнаға ауысуға мүмкіндік береді.

Электрмен жабдықтау және оптикалық жол 1 + 1 түрінде сақталған. Бір талшықта жұмыс істеген кезде, кабель үзілген жағдайда, нүктелер (абоненттер) арасындағы байланыс сақталады!

Масштабтау

«Көлік S1» -ге E1 ағындарын, Ethernet арналарын, кеңсе байланысын және негізгі модульге PM арнасын беруге арналған үш модульді қосу арқылы оңай қол жеткізуге болады. Қосымша ақпарат алу үшін «Композиция» бөлімін қараңыз.

SDH басқа жабдықтарымен үйлесімді

Стандартты интерфейстің арқасында Transport-S1 SDH желілеріне басқа өндірушілердің жабдықтарын пайдаланып оңай біріктірілген. 2012 жылы Көлік-S1 мультиплексорлық партиясы Мәскеу айналма жолының (MKAD) талшықты-оптикалық байланыс желісіне орнатылды, онда ECI мультиплексорлары негізінде FOCL магистральдық желісіне біріктірілді.

Жабдық синхронды және асинхронды режимдерде жұмыс істей алады және бір режимді немесе мультимодты оптикалық талшықты пайдалануға мүмкіндік береді.

Қашықтан конфигурациялау және басқару

SDH-нің басқа заманауи мультиплексорлары сияқты, Transport-S1 TCP / IP, 10 / 100BaseT арқылы қашықтықтан конфигурациялауды және басқаруды қолдайды.

Оптикалық гигабит мультиплексорлары GM-1Gx

GM-1Gx мультиплексорлары талшықты-оптикалық байланыс желісі арқылы 2 гигабиттік Ethernet және 88 G.703 / E1 ағындарын бір уақытта жіберуге арналған.

GM-1Gx мультиплексорлары қазіргі заманғы талшықты-оптикалық деректерді беру желілерін құрудың тиімді шешімі болып табылады. Бір оптикалық талшықты желіні қолдана отырып, пайдаланушы гигабиттік Ethernet каналымен бір уақытта 88 G.703 / E1 канал қабылдайды. G.703 / E1 ағынының берілуі деректердің жылдамдығына әсер етпейді. Оптикалық талшықтың түрі, жұмыс ауқымы орнатылған SFP-модулімен анықталады.

GM-1Gx мультиплексорлары желілік немесе сақиналық топологиясы бар желілерде жұмыс істейді.

Гигабит Ethernet ағындары «нүктеден-нүктеге» схемасы бойынша мультиплексорлар арасында «мөлдір түрде» беріледі, ал трафикті берудің желілік құрылымы сыртқы қосқыштар немесе маршрутизаторлар көмегімен құрылады. Аралық тораптарда «тізбек» немесе «сақина» топологиясы бар желілерді салу кезінде мәліметтер сыртқы қосқыш немесе маршрутизатор көмегімен қайта алынады, ал E1 ағындары мультиплексор ішінде қайта қабылданады. Қажет болған жағдайда G.703 / E1 ағындарын алу / енгізу қарастырылған.

1.Желілік топология:......?

2.GM-1Gx мультиплексорлары талшықты-оптикалық байланыс нені жіберуге арналған?

3. GM-1Gx мультиплексорлары қандай топология бойынша жұмыс жасайды?

Желілік-сеть- network

Мәлемет-информация- information

Сыртқы қосқыш Внешний разъем-External connector

Ағын-поток-flow

Маршрутизатор-маршрутизатор-router

10 Кабельдік байланыс желісінің жабдықтары

Кабельдік байланыс желілері - байланыс үшін сымды беру жүйелерімен бірлесіп жасалған, бағыттаушы тасымалдағыштан (кабельдерден) тұратын байланыс желілері.

Мұндағы байланысты ұйымдастыру арналарды ұйымдастыруды білдіреді:


 1. телефон байланысы

 2. факс байланысы

 3. деректерді беру

 4. технологиялық байланыс

 5. басқалары.

Кабельдік желілер байланыс түйіндерінен тұрады, қызмет көрсетусіз қалпына келтіру (күшейту) нүктелері - NRP, NUP, кабель жолы.

-байланыс орталығы - тарату жүйелерінің жабдықтары орнатылған байланыс құралы. Қызмет көрсетілетін, жартылай қызмет көрсетілетін және қараусыз. Қызмет көрсетілетін байланыс орталықтарында тәулік бойғы кезекшілік орындалады, күні бойы инженерлік-техникалық қызметкерлер қатыса алады. Жартылай қызмет көрсетілетін бөлімшелерде қызметкерлер жұмыс уақытында, ал жұмыс жұмыс істемейтін уақытта жабық болады. Байланыс орталығында байланыс құралдарына техникалық қызмет көрсету кесте бойынша немесе қажет болған жағдайда жүзеге асырылады. Физикалық жағынан ғимарат немесе блоктық контейнерге ұқсайды.

-Техникалық қызмет көрсетусіз қалпына келтіру (күшейту) нүктелері - сигналды регенерациялау (сандық тарату жүйесі) немесе күшейту (аналогтық немесе сандық тарату жүйесі) жүзеге асырылатын нүктелер. Физикалық тұрғыдан бұл регенератор немесе күшейткіш орналастырылған таяз тереңдікте жерге көмілген контейнер (мысалы, баррель). Жерленген контейнерде әдетте үстіңгі құрылым (ағаш, кірпіш, темір немесе темірбетон) болады. Сондай-ақ, жоғарғы құрылымдағы регенератор немесе күшейткіштің орналасуы табылған. Қала шегінде URF / NUP-ды ғимаратта, метро станциясында немесе ауыстырып-қосқыш шкафта орналастыруға болады.

Регенерация / күшейту жабдығынан басқа, электрмен жабдықтау жабдықтары (сыртқы немесе қашықтан басқару), сақтау аккумуляторлары, жылыту, желдету және ауа баптау құрылғылары, жарықтандыру құрылғылары, қашықтан басқару құралдары (кабельдегі және цилиндрдегі ауа қысымын бақылау, есікті жабу және т.б. қақпақтар, камерада судың бар-жоғын бақылау, температураны бақылау, ылғалдылықты бақылау, қуатты басқару), артық қысым кезінде кабельдік жабдық, электр компрессорлық қондырғылар, шар қысылған ауасы бар кеуделер.

-Кабельдік трасса (маршрут) - жерге (көбінесе ауылдың сыртында) немесе кабельдік каналға салынған кабель (көбінесе үлкен елді мекеннің аумағында). Бұған кабельдік ұңғымалар, шұңқырлар, сигналдық посттар мен белгілер, кабель кіретін бөлмелер және басқа да сызықтық құрылымдар кіреді.

Кабель желісі мен оған орнатылған беріліс жүйесінің үйлесімі байланыс желісі болып табылады.

Кабельдерді, қорғаныш пластик құбырларды, кабельдік гильзаларды, ескерту таспаларын сатып алу - бұл кабельдік желілерді салудағы айтарлықтай шығындар. Кабель желісінің түріне байланысты бір немесе басқа құрылыс технологиясын таңдағанда әртүрлі талаптар бар. Магистральдық және учаскелік желілердің құрылысында ауыр командаларды пайдалану қажет. Көптеген кедергілер болған кезде HDD технологиясын қолдану қажет. Жергілікті желілер жағдайында пластикалық кабельдік құбырлар технологиясын және микроэлементтерді микротубаларға үрлеу технологиясын қолдану перспективалы болады. Бұл туралы біз веб-сайтта жазған болатынбыз. Біз микро кабельді микротубаларға үрлеуге арналған жабдықтардың толық жиынтығын ұсынамыз. Біздің жабдықтар жақсы орнатылған. Қосымша ақпарат алу үшін біздің мамандармен байланысыңыз.

1.Кабельдік байланыс желілері деген не?

2.Кабельдік желілер неден тұрады?

3.Техникалық қызмет көрсетусіз қалпына келтіру (күшейту) нүктелері деген не?

Кабельдік желі-Кабельная сеть- Cable network

Техникалық қызмет-Технический сервис-Technical service

Қорғаныш қабат- Защитный слой-Protective layer

Шығын-потеря- a loss

Қосымша ақпарат-дополнительная информация- Additional Information

11 Кабельді газ қысымында ұстау қондырғысы

Көбінесе кабельдің зақымдануы коррозияға байланысты топырақтың ылғалға енуінен, топырақтың жылжуынан немесе оны кабель трассаларында абайсыз қазудан туындаған механикалық зақымданулардан, сондай-ақ кабель төсеу ережелерінің бұзылуынан және кабельдік қосылыстардың нашар қосылуы мен дәнекерлеуінен болады.

Металл қабықтары бар кабельдердің құрамы артық газ қысымымен кабель қабығының күйін бақылауға және қабықтың зақымдануын анықтауға мүмкіндік береді. Газ қысымында тұрған кабель қабығына зақым келген жағдайда, ағып жатқан жерден өтетін газ ағыны ылғалдың кабельге енуіне жол бермейді. Кабельге тартылған газ, әдетте, құрғақ ауа және аз жағдайда азот болады.

Кабель тұрақты қысым астында ұсталған кезде кабель магистралі газ секциялары деп аталатын жабық бөлімдерге бөлінеді. Газ бөлігінің соңында магистральдық кабельден барлық тармақтар сияқты, газ өткізгіш муфталар орнатылады. Газ секцияларында газдың шамадан тыс қысымы пайда болады. Егер кабельде орнатылған қысым 10 күн ішінде 4..103 Па-дан (0,5 бар) артық төмендемесе, кабель секциясы ағып кетпейтін болып саналады.

Артық газ қысымында кабельді ұстап тұрудың екі жүйесі бар - автоматты және кабельдерді газбен мерзімді түрде толықтырумен. Кабельдерді газбен автоматты түрде толықтыратын жүйе теміржол байланыс кабельдерінде кеңінен қолданылады: Бұл жүйеде АҚОУ немесе УСКД автоматты басқару және дренаж қондырғылары газ бөлігінің ұштарында немесе күшейту нүктелерінде орнатылады, кабельге құрғақ ауаны (газды) тұрақты жеткізуді қамтамасыз етеді.

Артық газ қысымында тұрған кабель қабығына зақым келген жағдайда газ бүлінген жерден өтіп кете бастайды, нәтижесінде зақымданған жердегі кабельдегі қысым азаяды және бірінші кезекте екі сигнал беру құрылғысы іске қосылады, олардың арасында зақым пайда болды. Дабыл іске қосылған кезде дыбыстық және жарық сигналы шығады.

Шамадан тыс қысым жағдайында кабель құрамының тиімділігі көбінесе кабельге салынған газдың мөлшеріне (бірлік ұзындығына), сондай-ақ газдың таралу жылдамдығына байланысты. Кабель желісі депрессияланған кезде, яғни тесік пайда болған кезде, ол арқылы шығатын газ ағыны кабельді ылғалдың енуінен қорғайды. Шұңқыр неғұрлым көп болса, соғұрлым зақымдау аймағындағы қысым соғұрлым тез төмендейді, сондықтан кабельдегі газдың берілуі неғұрлым көп және ол сору көздерінен зақым аймағына таралады, соғұрлым қысымның қорғаныс әсері соғұрлым ұзақ болады.

Кабель қабығының тығыздығына тұрақты мониторинг жүргізу үшін, сонымен қатар зақымдану аймағын анықтау үшін, газ өлшеу және өлшеу әдістері қолданылады.

Газ шығынын есепке алу әдісі қабықтың бүлінуіне байланысты ағып кетуді өтеу үшін бөлімнің екі ұшынан кабельге жеткізілген газдың шығынын есепке алуға негізделген. Кабельдегі қысым үлестірудің белгіленген режимінде, ағып кетуді өтеу үшін секцияның екі жағынан да жеткізілетін газдың мөлшері ағып кетуге дейінгі қашықтыққа кері пропорционал болатындығын ескере отырып, зақымдану ауданы бір уақыттағы газ шығыны бойынша анықталады. Бұл әдіспен арнайы сигналды саңылаулар қажет емес. Бұл әдіс зақымдану аймағын анықтауға мүмкіндік береді, егер сайтта бір ғана ағып кету болса.

1.Артық газ қысымында кабельді ұстап тұрудың екі жүйесі бар, қандай?

2.Кабель қабығының тығыздығына тұрақты мониторинг жүргізу үшін, сонымен қатар зақымдану аймағын анықтау үшін қандай әдістер қолданылады?

3.Егер кабельде орнатылған қысым 10 күн ішінде 4..103 Па-дан (0,5 бар) артық төмендемесе, не болады?

Қысым- давление-pressure

Төмен- низкий-low

Тұрақты- постоянный-constant

Моноторинг- мониторинг-monitoring

Саңылау- щель-gap


11 Оптикалық-талшықты байланыс желісінің жабдығы

Оптикалық кабель - айрықша розеткаларды пайдаланып, мульти-талшықты оптикалық кабельді және оптикалық сымдарды қосуға арналған құрылғы. Оптикалық крест екі түрі бойынша дайындалады: тірек (коммутациялық шкафтарда және телекоммуникациялық шкафтарда) және қабырғаға.

Тірек кроссты - артқы жағындағы кабельдік безендіргіштері бар кронштейндері бар металл жәшік, ал алдыңғы панельде (алынбалы алдыңғы панель) оптикалық розеткалар үшін, ішіне салынған тақтайшасы бар. Әдетте, ракетка кресті әртүрлі нұсқалардың негізгі сандардан - 1U, 2U, 3U (өлшем бірліктерімен өлшенген) санымен ерекшеленетін серияларда шығарылады. Осындай «қабаттың» биіктігі - бірлік 44,45 мм және шкафтар мен тіректердегі қосылыс тесіктердің шетінен туындайды. Ең көп қолданылатын 19 дюймдік тірек кроссты, кейбір жағдайларда олар 23 дюймдік және метрикалық шкафтар мен тіреулерге орнату үшін өзара алмастырылған кронштейндермен жабдықталған.

Қабырға кроссті - есіктің (немесе бірнеше), құлыптың, стандартталған немесе арнаулы плиталарды, кабель ұстағышымен жабдықталған қабырғаға орнатылған металл (пластикалық кем). Қабырға кроссті 16, 24, 32, 48, 72 порты үшін (кейде көптеген порттармен), шаң мен ылғалдың әр түрлі түрлеріне арналған. Мұндай кросстар жоғары және төменгі кабельдік жазбаларға ие болуы мүмкін. Әдетте, қабырға кроссті ұялы модуль арқылы екі бөлікке бөлінеді: бір-бірінен бөлікшелер орналасқан, екіншісі оптикалық кабельдік арматура үшін арналған.

Талшықты-оптикалық кросс оптикалық (жақын инфрақызыл) диапазонда ақпараттық мәліметтерді беруге арналған белсенді және пассивті элементтерден тұратын жүйе. Қосылу үшін оптикалық дәнекерлеу пайдаланылады, қазіргі заманғы жоғары технологияларды ескере отырып, осы мақсатта қолданылатын жабдықтар әзірленді. Бұл үрдіске мыналар кіреді: оптикалық кабельді бөлшектеу, талшықтардың жабдығына дәнекерлеу, құрастыру және төсеу, арнайы дайындаған қос-кассета.

Әртүрлі оптикалық аспаптардың жұмыс істеу принциптерінің негізінде геометриялық оптиканың заңдары жатыр. Бұл аспаптардың негізгі бөлігі — нәрсенің кескінін салатын оптикалық жүйе. Қандай мақсатта пайдаланылатына орай оптикалық аспаптардың мынадай түрлері бар: проекциялық аппараттар, микроскоптар, телескоптар, фотоаппараттар т.б. Негізгі бөлігі нәрсенің кескінін беретін кандай да бір оптикалық жүйе болып табылатын сан алуан оптикалык аспаптардың жүмыс істеу әрекеті геометриялық оптика заңдарына негізделген. Атқаратын қызметтеріне карай оптикалық аспаптар проекциялық аппараттар, микроскоптар, телескоптар, фотоаппараттар және басқалар болып бөлінеді. Проекциялық оптикалық аспаптар. Проекциялык аспаптарға экранда нәрсенің шын, үлкейтілген кескінін беретін оптикалық аспаптар жатады. Бұл аспаптардың үш түрі бар: диаскоп (диа — мөлдір деген мағына береді), (ол экранға мөлдір денелерді проекциялайды); этоскоп (экранға мөлдір емес нәрселерді проекциялайды); эпидиаскоп (экранға мөлдір де, мөлдір емес те нәрселерді проекциялайды). Барлық жағдайларда да нәрсе объектив пен фокус және қос фокус аралығында орналастырылады. Дене фокусқа неғүрлым жакын орналасса, проекциялық аппарат соғүрлым үлкейтілген кескін береді. Диаскоптың қуатты жарық көзінен шығатын жарық ағыны конденсатордың (линзалар жүйесі) көмегімен диапозитивке (мөлдір объект) бағытталады. Жарық ағынын күшейту үшін кейде жарық көзінің артына ойыс айна кояды, ол жарықты шағылдырып, оны кейін линзалар жүйесіне бағыттайды. Конденсаторды кішкене жарык көзінің кескінін объективке беретіндей етіп орналастырады, ал ол өз кезегінде диапозитивті экранда проекциялайды. Мөлдір емес нәрселерді, мысалы кітаптағы суреттерді көрсету үшін оларды ойыс айнаның фокусында орналаскан шамнан келетін сәулелердің көмегімен жарьщтапдырады. Жарық ағыны суреттен шағылып, жазык айнаға түееді, одан әрі жарықтылығы күшті объективтің көмегімен экранға түседі. Мұндай аспан эпископдоп аталады.

1. Оптикалық кабель деген не

2. Әртүрлі оптикалық аспаптардың жұмыс істеу принциптерінің негізінде не жатыр?

3. Қабырға кроссті дегеніміз не?

Жұмыс істеу- работать work

Көмек- помощь-help

Жазық айна- Плоское зеркало-Flat mirror

Оптикалық кабель- Оптический кабель-Optical cable

Жарық- свет-shine
12 Желілік ақпараттық цех жабдықтарын орналастыру қағидасы

Схеманың соңғы сатысы (орналасу) - жабдықтарды орналастыру (жабдықтың стандарттарына сәйкес есептеледі және таңдалады). Дұрыс ұйымдастырылған жұмыс орны еңбек өнімділігін 20% -ға арттырады. Жоспарда жұмыс орындарын қалыптастыру және орналастыру факторларын ескеру қажет: • Технологиялық процестің бағыты бойынша жабдықты орналастыру;

 • Бір уақытта қозғалыс жолдары ретінде жұмыс істейтін жұмысшы корпусының мөлшерін дұрыс бекіту;

 • Ең қысқа, қарапайым және қиылыспайтын бағыттар бойынша қозғалыс жолдарын ұйымдастыру;

 • Өндірістік процестің прогрессивті ұйымын құру;

 • Жұмыс орындарын тазартудың жақсы жағдайларын қамтамасыз ету;

 • Машиналарды және аспаптарды орнату кезінде еңбек қорғау талаптарын қарау;

 • Бөлмені тиімді пайдалану.

Әрбір дүкенде жабдықтарды орналастыру үшін шикізат, өнімдерді, жартылай фабрикаттарды тазарту және дайын тағамдар мен өнімдерді дайындау үшін шартты өңдеу желілерін жоспарлау. Технологиялық желілерді жобалау және жабдықтау өнімдердің қабылданған диапазонымен байланыстырылуы керек. Әрбір технологиялық желі үшін белгілі бір жабдық, инвентаризация, ыдыс-аяқ, контейнерлер белгіленеді. Технологиялық желілер бір-бірін қиып өтпеуі керек және қайтару ағыны болуы керек. Жекелеген технологиялық желілерді біріктірген кезде, келесі өнім түрлерін өңдеу арасындағы уақыт аралығы қарастырылады. Бұл дегеніміз, олар бірінші кезекте бір өнімді өңдейді және тек құрал-жабдық пен түгендеуді жуудан кейін – екіншісі.

Жабдықты рационалды орналастыру мыналарды қамтамасыз етуі керек: өндірістің ең озық ұйымы; қауіпсіздік талаптарын, өндірістік гигиенаны және өрт қауіпсіздігін қадағалауды сақтау; сақтау, өндіру, бөлшек сауда және басқа да объектілерді тиімді пайдалану.

Өндірістік үй-жайларда жабдық жабдықтардың жекелеген түрлерінің технологиялық схемаларына (цехтарда) немесе технологиялық процестің ретін және жеке операцияларды механикаландыруды көрсететін пісіру схемаларын (алдын ала толтыру цехтары) сәйкес орналастырылады.

Бөлмедегі қалыпты ауа айналымын қамтамасыз етуді ескере отырып, қойма жабдықтары орналастырылады және оған мына тәсіл қолданылады. Жабдықтар мен қабырға арасындағы, сондай-ақ оның жеке бөліктері арасындағы қашықтық 0,1 м деп есептеледі, салқындатқыш құрылғылардан жабдық кемінде 0,4 м қашықтықта орналасады, қоймадағы негізгі өтудің ені 1,5 м болуы керек (200 орындық кәсіпорындарда және т.б.) немесе 1,2 м (тиісінше 200 орыннан кем), қосалқы жолдардың ені 0,7 м.

1.Дұрыс ұйымдастырылған жұмыс орны еңбек өнімділігін неше пайызға арттырады?

2. Жоспарда жұмыс орындарын қалыптастыру және орналастыру факторларын ескеру қажет:......?

3. Жабдықтар мен қабырға арасындағы, сондай-ақ оның жеке бөліктері арасындағы қашықтық неше м болып есептелінеді?

Қашықтық- расстояние- distance

Жоспар- план- plan

Ұйымдастырылған- организованная- organized

Жұмыс орны- Место работы- Place of work

Өнімділік-производительность performance

13 Желілік ақпараттық цех жабдықтарын монтаждау

Жергілікті желіні орнату - қолданыстағы немесе жоспарланған компьютерлік жұмыс орындарын (РМ) ақпаратты берудің бірыңғай құрылымына біріктіру жұмысы.

Жұмысты орындау үшін техникалық тұрғыдан байланысты міндеттер дәйекті түрде орындалады:


 • жұмыс жобасын әзірлеу;

 • жергілікті желіні орнату;

 • белсенді жабдықтарды монтаждау жұмыстары;

 • пайдалануға беру.

Тапсырыс берушімен келісілген жұмыс жобасы жұмыс жасау үшін орнату ұйымына жіберіледі.

Жергілікті желіні орнату, өз кезегінде, келесі кезеңдерде жүзеге асырылады: • жергілікті желіні орнату;

 • электр желілерінен электр желілерін белсенді желілік жабдықтарды орнату орындарына орнату;

 • белсенді желілік жабдықтарды орнату.

Локальді желіні төсеу:

Жұмыс жол трассасын дайындаудан басталады. Дайындау кезінде: • Жоба бойынша жолдар қиылысындағы құралдармен тексеріледі, электр сымдарын өту - жұмыс қауіпсіздігі және соңғы сақталуын қамтамасыз ету үшін

 • бұрғылау, қабырғалар мен төбелердегі тесіктер;

 • төсеу маршруттары көрсетіледі;

 • пластмасса, металл жәшіктер мен табақшалар, икемді гофрленген немесе қатаң құбырды монтаждау үшін бекітпелер (қысқыштар, муфталар) орнатылды;

 • деңгейлі шкафтар орнатылған, белсенді емес желілік жабдықтар орналасқан шкафтар.

Электр кабелін орнату

Желілік жабдықты қосу клиентпен белгіленген қуат көздерінен жүзеге асырылады. Бекітілген электр кабельдерін қосу. Кабельдердің түрі, веналардың көлденең қимасы жобамен анықталады

Егер қуат розеткалары РМ-дегі SCS бөлігі ретінде PM-ге орнатылса, бөлімдері бар қорап пайдаланылады. Электр кабельдері мен ақпараттық кабельдердің қиылыстары азайтылады. PM арналған розеткаларды қосу тиісті номиналды мәндегі топтық машинаны орнату топтары бойынша жүзеге асырылады.

Электр желілерін орнату электр қауіпсіздігі ережелеріне және ҚОБЖ талаптарына сәйкес дайындалған қызметкерлермен жүзеге асырылады.

Компьютер желілері белсенді желілік жабдық арқылы пайдаланушылар арасында ақпарат алмасады:


 • желілік маршрутизатор;

 • WI-FI маршрутизаторы;

 • желілік қосқыш;

 • хаб;

 • көпір;

 • модем

Қазіргі уақытта желілік коммутаторлар әдетте жергілікті желілерді құру үшін қолданылады. Коммутатор деңгейі қажетті орындау, арнайы протоколдар, маршруттау функциялары негізінде таңдалады.

Жергілікті желіні орнату желілік жабдықты, ИБП-ны, электр жабдықтарын қосуды қамтиды. Іске қосудан кейін PM интерфейстері патч-кордалар арқылы қосқыштарға ауысады.

1. Жергілікті желіні орнату дегеніміз не?

2. Компьютер желілері белсенді желілік жабдық арқылы пайдаланушылар арасында ақпарат алмасады:.......?

3. Электр кабелін орнату қалай жүреді?

Орнату- устанавливать-install

Белсенді желі- Активная сеть-Active network

Жергілікті желі- Локальная сеть-The local network

Ақпаратпен алмасу- Обмен информацией-Information exchange

Қауіпсіздік- безопасность-security


14 Желілік жабдықтар цехында тізбектердің орналасу сұлбасы

Азаматтық ғимараттар үшін электр желісінің диаграммалары қарапайым және үнемді болуы керек. Олар ғимараттардың электр қабылдағыштарын электрмен жабдықтау сенімділігіне қойылатын талаптар негізінде құрылған.

Тұрғын үй және қоғамдық ғимараттарда ішкі қондырғыларға арналған кіріспе тарату құрылғылары (ASU) үш фазалы айнымалы ток желісінде 50 Гц кернеуі 380/220 В кернеулі жерге тұйықталған бейтарапты желіде электр энергиясын қабылдау, бөлу және есептеу үшін арналған. Әдетте, ғимаратта бір жалпы АСУ немесе негізгі коммутатор (MSB) орнату қажет.

АСУ-дың санының артуы, әдеттегі және авариялық режимдердегі әрбір кіріс үшін жеке ТП-дан және ток жүктемесінен 400-ден астам ... 630 А-дан (ТП желілерінен шығатын және коммутациялық құрылғылардың номиналды токына байланысты) жүктеледі. Басқа жағдайларда АСУ санының көбеюіне техникалық-экономикалық негіздемеге сәйкес рұқсат етіледі.

Жабдықтар мен топологияны таңдау

Бірінші кезеңде желіні құру үшін қандай жабдықты және қандай мөлшерде қажет болады деген шешім қабылдау қажет. Бұл жағдайда контроллерлер мен кіру нүктелері туралы ғана емес. Сымсыз желі сымды инфрақұрылымсыз жұмыс істей алмайды. Сондықтан, осы кезеңде сым сегменттерін ескеру қажет, себебі олардың жаңғыртылуы әбден мүмкін.

Сымды желіге қолда бар сымды инфрақұрылымның қол жетімділігін қалай анықтауға болады? Біріншіден, сымсыз жабдықты қосу үшін қол жетерлік ажыратқыштарда бос порттар жеткілікті болуы керек. Сонымен қатар, заманауи IEEE 802.11N / AC стандартты желісі абоненттерге жылдам қатынау жылдамдығын қамтамасыз етеді, бұл сымды интерфейстерге жылдамдықтың жылдамдығына, сондай-ақ тұтастай алғанда желінің сымды бөлігінің орындалуына әкеледі. Мысалы, біздің CAP300 төбеге кіру нүктесі сымды Fast Ethernet портына (100 Мбит / с) ие, ал CAP1750 моделі гигабиттік желі интерфейсімен жабдықталған.

1. Азаматтық ғимараттар үшін электр желісінің диаграммалары қандай болу қажет?

2. Жабдықтар мен топологияны таңдау қалай жүреді?

3. Fast Ethernet портының жылдамдығы?

Жылдамдық- скорость-speed

Сымды желі- Проводная сеть-Wired network

Жабдық- оборудование-equipment

Ажыратқыш- размыкание-opening

Тұрғын үй- корпус-body

15 Желілік сымның кабель жоспары

Үйдің кез-келген шебері тәжірибесінде электр тізбегінің аяқталуына байланысты сұрақтар туындайды, қосымша розетканы орнату, жаңа шамды орнату немесе бөлмені толығымен қайта құру қажет болған кезде.

Ғимарат ескі болған кезде жағдай ушығып барады, пәтерді бірнеше иелері ауыстырды, олардың әрқайсысы өз талғамына сай жөндеу жұмыстарын жүргізді. Нәтижесінде, сәндік жабындардың ішінде электр сымдарының барлық нүктелері жасырылған, оның кабельдері мен сымдарын салу бағыттары белгісіз.

Пәтерде электр тізбегін құру принциптері

Кез-келген сымдар жалпы әдістермен және бірдеңелермен жасалады, бірақ ол барлық басқа төсеу схемаларынан ерекшеленеді.

Қажетті схема элементтері

Электр сымдарын құрудың негізі электр жеткізуші панель болып табылады, оған электр жеткізуші ұйымнан жеткізіледі. Ол жеке үйге кіре берісте, көп қабатты ғимараттың кіреберісінің сатысында - еденде немесе пәтердің ішінде орнатылуы мүмкін.

Пәтер панеліндегі электр дереу электр есептегішке - оның тұтынылуын ескеретін құрылғыға өтеді. Осыдан кейін ол жеткізу желілері бойымен тұтынушыларға кабельдер мен сымдар таратылады.

Схемаларды қорғау үшін тұтынушыға баратын кабельдің алдында пәтер панелінің ішіндегі тізбекке кесілген автоматты құрылғылар қолданылады.

Айрықша ерекшеліктері

Әр нақты электр сұлбасы әр түрлі әдістерді қолдана отырып, стандартты немесе жеке жобаларға сәйкес электр қондырғыларының, сымдар мен кабельдердің әртүрлі үлгілерінің көптеген конструкцияларын пайдалану салдарынан ұқсас конструкциялардан ерекшеленеді.

Пәтердегі тұтынушыларға кернеуді беру тәсілдері

Әрбір жұмыс істейтін тұрмыстық құрылғыдан келетін электр тогы пәтер тақтасында жинақталады және жалпы жүктеме өтетін метрмен ескеріледі. Сондықтан, пәтер панелінің ағымдық жолдары сымның жылу жүктемесін, оқшаулаудың қартаюын қоспағанда, қалың бөліктен жасалған.

Пәтерлердің қалқанынан тұтынушыларға сымдар кішкене бөлікке салынған: олар арқылы жүктеме аз. Бірақ өзек материалы мен көлденең қимасы сымдардың жұмыс жағдайларын және олар арқылы берілетін қуатты ескеретін каталогтарға сәйкес таңдалады.

Схеманы іске асырудың үш әдісі бар:

-ілмектермен (автобустармен), байланыс тораптары арқылы жалпы сым желісі жасалған кезде және олардан электрлік нүктелерге (розеткалар, ажыратқыштар, лампалар) тармақтар болады;

-әр розеткаға кернеуді жеке кабельмен қамтамасыз етуден тұратын радиалды әдіс, ол пәтер қалқанының қорғанышынан саңылаулар мен қосылыстарсыз өтеді.

-алғашқы екі қағиданың элементтерін біріктіре отырып, біріктірілген түрде.

Кернеу тізбегі

Электр сымдары мен кабельдердің барлық ұштары түйіспелі қораптардың ішіне қосылады. Оларды қосу үшін ерекшелік картасы жасалады.

Мысал ретінде қырық жылдық құрылыстың көп қабатты тұрғын үйлерінде қолданылатын электр сымдарының схемасы келтірілген. Үлгі ретінде бір бөлмелі пәтердің ескі сымдарының құрылымын қарастырыңыз.

Қатынас тақтасының ішіне электр есептегіш пен екі ажыратқыш орнатылды. Біреуі розетка тобына, екіншісі жарықтандыру үшін жұмыс істеді. Кабельдер немесе одан да көп сымдар - «алюминийден жасалған кеспе» олардан үш (кейде төрт) түйіспе қорапқа дейін ілмектерден өтті:

1. бөлмелер;

2. асүйлер;

3. Сан түйіні және ванна.

1.Желілік сымдарды пәтерге орнату схемасын іске асырудың үш әдісі бар:.......?

2. Электр сымдары мен кабельдердің барлық ұштары түйіспелі қораптардың ішіне қосылады. Оларды қосу үшін не жасалады?

3.Схемаларды қорғау үшін тұтынушыға баратын кабельдің алдында пәтер панелінің ішіндегі тізбекке кесілген қандай құрылғылар қолданылады?

Қорғау- защищать protect

Схема- схема scheme

Тұтынушы- потребитель consumer

Бөлме- комната room

Тізбек- Цепь Chain

16 Ток бөлетін желімен жабдықтарға қойылатын талаптар

Электр энергиясын орта және алыс қашықтыққа тасымалдау көбінесе ашық ауада орналасқан электр желілері арқылы жүзеге асырылады. Олардың дизайны әрқашан екі негізгі талаптарға сәйкес келуі керек:

1. үлкен қуаттарды берудің сенімділігі;

2. адамдардың, жануарлардың және жабдықтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Дауыл желдің, желдің және мұздың салдарынан болатын табиғи құбылыстардың әсерінен және қатты аяздың жоғалуы кезінде электр желілері мезгіл-мезгіл механикалық кернеулерге ұшырайды.

Электр қуаттылықтарын қауіпсіз тасымалдау мәселелерін кешенді шешу үшін энергетиктерге қуатталған сымдарды үлкен биіктікке көтеріп, оларды ғарышта таратып, оларды құрылыс элементтерінен оқшаулап, жоғары берік тіректерге өткізгішпен бекіту керек.

Электр жеткізу желісінің жалпы орналасуы және орналасуы.

Кез-келген электр жеткізу желісін схемалық түрде ұсынуға болады:

-жерге орнатылған тіректер;

-ток өткізілетін сымдар;

-тіректерге бекітілген сызықты фитингтер;

-фитингтерге бекітілген және ауадағы сымдардың бағытын ұстап тұратын оқшаулағыштар.

-OHL элементтерінен басқа:

-тіректерге арналған іргетастар;

-найзағайдан қорғау жүйесі;

-жерге қосу құрылғылары.

Қолдау:


1. кернеулі сымдардың күшіне төтеп беруге арналған және арматурадағы керу құрылғыларымен жабдықталған якорь;

2. Сымдарды тіреуіш қысқыштар арқылы бекіту үшін қолданылатын аралық.

Екі зәкір тіректерінің арасындағы жердің арақашықтығы зәкір бөлімі немесе тірек деп аталады, ал аралық тіректер өздері арасында немесе якорьмен болса, аралық болады.

Су үстіндегі кедергілерден, инженерлік құрылыстардан немесе басқа да маңызды құрылыстардан асып кететін электр желісі өткенде, мұндай секцияның ұштарында сымды тарту құрылғылары орнатылады, ал олардың арасындағы қашықтық аралық якорь деп аталады.

Тіректер арасындағы сымдар ешқашан сым сияқты тартылмайды - түзу сызықта. Олар әрдайым климаттық жағдайларды ескере отырып, ауаны аздап сергітеді. Сонымен бірге олардың жердегі объектілерге дейінгі қашықтықтағы қауіпсіздігі міндетті түрде ескеріледі:

-рельсті беттер;

-байланыс сымдары;

-автомобиль жолдары;

-байланыс желілерінің немесе басқа әуе желілерінің сымдары;

-өндірістік және басқа объектілер.

Сымдарды шиеленіскен күйден сығу «жебенің жебесі» деп аталады. Бұл тіректер арасында әртүрлі жолмен бағаланады, өйткені олардың жоғарғы бөліктері бірдей деңгейде немесе артық болуы мүмкін.

Қолдың ең жоғары нүктесіне қатысты жебенің жебесі әрқашан төменгі жағынан қарағанда үлкен болады.

Электр жеткізу желілерінің әр түрінің өлшемдері, ұзындығы және дизайны ол арқылы тасымалданатын электр энергиясының түріне (ауыспалы немесе тұрақты) және 0,4 кВ-тан немесе 1150 кВ-қа жететін кернеудің шамасына байланысты.

1. Кез-келген электр жеткізу желісін схемалық түрде ұсынуға болады:........?

2. Электр энергиясын орта және алыс қашықтыққа тасымалдау көбінесе ашық ауада орналасқан электр желілері арқылы жүзеге асырылады. Олардың дизайны әрқашан екі негізгі талаптарға сәйкес келуі керек:.......?

3. Электр желілері мезгіл-мезгіл механикалық кернеулерге ұшырайды, қандай себептер бойынша?

Кедергі- интерференция-interference

Себеп- Причина-Cause

Талап- Требование-Demand

Электр желісі- Электросеть-Circuit

Аспалы бағана- Подвесная колонна-Hanging column

17 Цифрлық тарату жүйелерін техникалық күту

Сандық теледидар - бұл сандық сигналдарды қолдана отырып, бейнелер мен дыбыстық сигналдарды кодтау арқылы теледидардағы кескіндер мен дыбыстарды тарату технологиясы. Қазіргі заманғы сандық теледидардың негізі - MPEG деректерін сығу стандарты.
Бұқаралық ақпарат құралдарындағы сандық теледидар және ауызекі сөйлеу әдетте цифрлық эфирлік хабарлауды білдіреді. Алайда, цифрлық технологиялар теледидардың басқа түрлерінде де қолданылады, мысалы, аналогтан цифрлық технологияға толық көшу әлдеқайда бұрын болған спутникте.

Сандық теледидар тарихын бірнеше кезеңге бөлуге болады, олардың әрқайсысы зерттеу және әзірлеу, тәжірибелік құрылғылар мен жүйелер, сонымен қатар тиісті стандарттармен сипатталады.

Бірінші кезең

Сандық теледидар тарихындағы алғашқы кезең аналогтық байланыс арналарын жүргізу кезінде теледидарлық жүйелердің жекелеген бөліктерінде сандық технологияны қолданумен сипатталады. Бұл кезеңде барлық студия жабдықтары цифрлық сигналға айналады, оны өңдеу және сақтау телевизиялық орталықта сандық құралдармен жүзеге асырылады. Телемарказдан шығу кезінде теледидарлық сигнал аналогтық түрге айналады және әдеттегі байланыс арналары арқылы беріледі.

Екінші кезең

Сандық телевидение дамуының екінші кезеңі - кәдімгі теледидар стандарттарында қабылданған параметрлерден ерекшеленетін гибридті аналогтан-цифрлы теледидарлық жүйелерді құру. Теледидар стандартын өзгертудің екі негізгі бағытын бөліп көрсетуге болады: бір мезгілде жарықтандыру мен түс айырмашылық сигналдарының берілуінен олардың бірізді берілуіне ауысу және кадрдағы және суреттегі элементтердегі сызықтар санының артуы. Екінші бағыттың іске асырылуы теледидар сигналдарының спектрін сығымдау қажеттілігімен байланысты, оларды қабылдау жиілігінің жолағы бар байланыс арналары арқылы беру мүмкіндігі.

Гибридті теледидарлық жүйелерге мысалдар:

-MUSE жапондық жоғары сапалы теледидар жүйесі

-Батыс Еуропалық MAC жүйелері

Бұл жүйелердің таратушы және қабылдайтын бөліктерінде сигналдар аналогтық түрінде беріледі. MUSE және HD-MAC жүйелерінде 16: 9 пішімі бар, кадрдағы жолдар саны 1125 және 1250, кадр жиілігі сәйкесінше 30 және 25 Гц құрайды.

Үшінші кезең

Цифрлық теледидарды дамытудың үшінші кезеңі - толық цифрлық теледидарлық жүйелерді құру.

Жапонияда және Еуропада аналогты-сандық жоғары сапалы теледидарлық жүйелер пайда болғаннан кейін (MUSE және HD-MAC) Америка Құрама Штаттарында 1987 жылы ұлттық стандарт ретінде бекіту үшін жоғары ажыратымдылығы жоғары теледидарлық жүйенің ең жақсы дизайнына конкурс жарияланды. Алғашқы жылдары бұл конкурсқа әртүрлі аналогтық жүйелер ұсынылды. Жуырда спутниктік арналарды тарататын жоғарыда аталған гибридті теледидарлық жүйелер көп ұзамай тоқтап қалды. Бұл Құрама Штаттарда 1400-ге жуық компания жер үстінде хабар таратады және кабельдік хабар тарату желісі өте жақсы дамыған.

1. Сандық теледидар деген не?

2. Гибридті теледидарлық жүйелерге мысалдар: .......?

3. Сандық теледидар тарихының бірінші кезеңі?

Сандық теледидар-Цифровое телевидение Digital television
Аналогттық жүйе-Аналоговая система Analog system
Тарих-история story
Бірінші кезең-Первый этап First stage
Хабар тарату-вещания broadcasting

18 Трансформаторлар
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет