1. позив за подношење понуда подаци о наручиоцуДата18.05.2020
өлшемі89.5 Kb.

Специјална болница за рехабилитацију „Рибарска Бања“


1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ


Назив наручиоца:

Адреса:


ПИБ:

Матични број:

Шифра делатности:

Број рачуна:

Интернет адреса:


Специјална болница за рехабилитацију “Рибарска Бања”

Рибарска Бања бб, 37205 Рибарска Бања

100319756

07144091


8610

840-85667-80http://www.ribarskabanja.rs1.2. ВРСТА ПОСТУПКА
Јавна набавка добара спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“, број 124/12), Подзаконским актима и Одлуком о покретању поступка бр. 04-2396/1 од 02. 06. 2015. године.
1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке су намирнице за исхрану болесника. Набавка се спроводи у циљу закључења уговора.

Наручилац је за предметну јавну набавку објавио претходно обавештење 24. 02. 2015. године на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Набавка је обликована у 3 (три) партије.

Партија 1 Свеже месо, месне и млечне прерађевине

Партија 2 Свеже, смрзнуто, конзервисано воће и поврће; замрзнута риба; јаја

Портија 3 Разни прехрамбени производи, уље, шећер, мед, зачини, пекарски и млинарски производи

Назив и ознака из општег речника набавке:

15000000 Храна, пиће, дуван и сродни производи

15100000 Производи животињског порекла, месо и месни производи

15110000 Месо

15130000 Месни производи

15220000 Смрзнута риба, рибљи филети и остало рибље месо

15300000 Воће, поврће и сродни производи

15500000 Млечни производи

15600000 Млинарски производи, скроб и скробни производи

15800000 Разни прехрамбени производи
Понуђач је дужан да наведе да се понуда односи за све или поједине партије.

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија.

Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

У случају да понудом нису обухваћене све ставке, тј. сви тражени елементи једне партије, понуда се одбија као неприхватљива.

У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Услови плаћања, рокови испоруке, динамика испоруке морају бити једниствени за понуђена добра на нивоу партије и усаглашени са мерним јединицама и захтевима из конкурсне документације.

Свака партија може бити предмет посебног уговора.

Понуђач доставља доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку у једном примерку, а за сваку партију појединачно за коју даје понуду:  • Образац понуде,

  • Модел уговора,

  • Образац структуре цене,

  • Финансијско средство обезбеђења за озбиљност понуде.1.4. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа понуђена цена.

Уколико се појаве понуђачи са истом ценом, биће изабран понуђач који је понудио краћи рок испоруке. Уколико се појаве понуђачи са истим роком испоруке, биће изабран понуђач који је понудио краћи хитан рок испоруке. Уколико се појаве понуђачи са истим хитним роком испоруке, биће изабран понуђач чија је понуда прва приспела и заведена код Наручиоца.


1.5. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Сва заинтересована лица кокнкурсну документацију могу преузети на интернет адреси наручиоца www.ribarskabanja.rs и Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs
1.6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуда се подноси у складу са конкурсном документацијом и техничком спецификациом наручиоца који је саставни део конкурсне документације.

Понуђач понуду подноси лично (зградa-Пријемнa службa, први спрат, канцеларија секретарице) или непосредно путем поште у затвореној ковертина адресу Специјална болница за рехабилитацију “Рибарска Бања”, Рибарска Бања бб, 37205 Рибарска Бања, са назнаком ЈН бр. 13/15Намирнице за исхрану болесника, Партија __________, »НЕ ОТВАРАЈ », радним данима од 07 до 14,00 часова. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу,број телефона и факс понуђача као и име особе за контакт.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда је 26. 06. 2015. године до 10:00 часова.

Понуђач може пре истека рока за подношење понуда да допуни, измени или опозове своју понуду писаним обавештењем, са назнаком: „Допуна понуде“, „Измена понуде“ или „Опозив понуде“ за јавну набавку Намирнице за исхрану болесника, Партија ________, ЈН бр. 13/15. Понуђач је дужан да јасно назначи која документа накнадно доставља, односно који део понуде мења. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да допуњује, мења или опозове своју понуду.


1.7. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Поступак јавног отварања понуда обавиће се 26. 06. 2015. године, са почетком у 11:00 часова на адреси: Специјална болница за рехабилитацију “Рибарска Бања”, у семинар сали ресторана Војводина, први спрат.

Благовремено приспеле понуде комисија ће отварати по редоследу приспећа.

О поступку отварања понуда комисија наручиоца води записник који потписују чланови комисије и присутни представници понуђача.

Понуђачу који је поднео понуду, а није присуствовао поступку отварања понуда, копија записника се доставља у року од три дана од дана отварања понуда.


1.8. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ

УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да комисији наручиоца предају писано пуномоћје, којим ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.


1.9. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ
Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12), а испуњеност наведених услова, понуђач доказује достављањем доказа уз понуду из члана 77. истог Закона.
1.10. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Рок за доношење Одлуке о додели уговора је 25 (двадесетпет) дана, од дана отварања понуда.
1.11. ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
Дејан Јовановић, дипл.правник, 037/865-271

Ивана Живановић, дипл. економиста, 060/80 11 344, службеник за јавне набавке.E-mail адреса: ribarskabanja@yahoo.rs .


Страна одДостарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет