2014 руденко валентина Іванівнабет11/15
Дата28.04.2016
өлшемі2.84 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Тематика. (Данте описує блукання душі людини після смерті і в алегоричній формі показує, що людина відповідно до своїх вчинків на землі потрапляє до пекла, чистилища або раю. Письменник опирався на християнське вчення про те, що людина має два життя і дві смерті — фізичну (тілесну) і вічну (духовну). Однак поет долає середньо­вічне уявлення про незмінність і приреченість людської натури. У центрі його твору людина, котра прагне духовного вдосконалення себе й світу, вона здатна осягнути гріховність всього людства і все ж таки знайти вихід у Нове життя.)

 • Ідейний зміст. (Про задум твору Данте писав у листі до Кангранде делла Скала: «Врятувати людей від ганебного стану й привести їх до щастя». Письменник мріяв про духо­вне спасіння людини й усього світу. Він проголошував_високі ідеали Добра, Любові, Милосердя, Розуму, які, на його думку, можуть змінити життя суспільства. Письменник, на противагу середньовічній моралі, стверджував, що людина вже на землі повинна усвідомити своє становище, намагатися поліпшити його, звер­нувшись до прихованих сил у своїй душі. Данте утверджував силу внутрішніх можливостей людини, її здатність до духовного перетворення себе й світу.

 • Особливості сюжету. (Основний сюжет твору складає подорож героя загробним світом. Цей прийом до Данте неодноразово використовували його великі попередники — Гомер, Овідій, Стацій, Вергілій. У середньовічній релігійній літературі існував жанр «видіння», в якому митці показували муки грішників або раювання праведних у загробному світі. Однак у Данте «подорож душі після життя» перетворюється на всеосяжну картину, яка показує духовний стан сучасної йому Італії і всього людства. Таким чином, поема сповнена не містичних, а цілком реальних проблем, що набувають філософського значення.)

 • Композиція «Божественної комедії».

  І частина. «Пекло»,

  • Пісня перша — пролог ( вступ) до всієї поеми.

  • 33 пісні;

  ...зіеііе (зірка).

  ІІ частина. «Чистилище»

  — 33пісні;
  ...згеїіе (зірка).

  III частина. «Рай».

  — 33пісні;
  ..зіеііе (зірка).

  100 пісень

  (Грандіозну будову поеми можна порівняти з храмом, де кожна деталь точно зважена й розрахована. Три частини охоплюють увесь уявний загробний світ се­редньовічної людини: «Пекло», «Чистилище» і «Рай». Однак поет розглядає його вже з точки зору людини епохи Відродження, котра більше думає про реальне життя. Алегорична цифра «три», що втілює божественну триєдність, — свідомий задум письменника. Кожна частина містить 33 пісні, а всього у поемі 100 пісень разом із вступом.

  Чому кожна частина закінчується ключовим словом "зірка" ? (Зірка — символ небесної мети, й астрономічне понят­тя, й почасовий орієнтиру подорожі Данте).  1. Форма терцини (тривірша) прийнята для всіх частин поеми. У кожній частині приблизно однакова кількість рядків: «Пекло» — 4720, «Чис­тилище» — 4755, «Рай» — 4758, а всього у поемі — 14233 рядків. Отже, Данте прагнув до гармонії пропорцій, називаючи себе геометром. Думкою про гармонію світу просякнутий увесь твір.

  2. Жанр. (Твір називається комедією згідно з риторикою того часу. Трагедією називали твір, написаний «високими стилем і латинською мовою. Данте говорив, що його «комедія» написана «середнім» стилем. За стилістичними поняттями епохи це означає, що в поемі немає ні особливої трагедійної піднесеності, ні навмисного зниження стилю до комічного бурлеску. «Божественна комедія» —ліро-епічна поема, в якій розповідь про зовнішні події переплітається з ліричними та філософськими роздумами автора.

  3. Алегоризм образів та ситуацій. (Поему слід тлумачити у чотирьох
   аспектах: буквальний ( коли текст сприймається реально), алегоричний ( коли під текстом розуміються події зовнішнього світу), моральний (передбачає опис переживань і пристрастей людської душі), анагогічний (зі старогрецької — «такий, що підносить угору»), тобто містичний, філософський. За такою авторською концеп­цією кожен образ або ситуацію поеми можна розуміти по-різному. Данте поєднує реальні й вигадані образи: біблійних героїв та персонажів античної міфології, історичних діячів і фантастичні образи. Усе це дозволяє йому створити широку панораму людського буття в історичному й морально-філософському контексті. Данте вперше в літературі показав реальну людину і реальне людство; добро
   і зло ним зображені не абстрактно-умовно, а на прикладах із реального життя
   та історії світової культури. Водночас поет намагався осмислити сутність людини й світу з позиції Вічності, Космосу. Автор прагнув усвідомити, куди ж взагалі прямує людство і чи можна змінити цей напрям, навернути людей на правиль­ний шлях.

  4. Основні образи твору.
  Образи,

  Буквальний

  Алегоричний

  Моральний

  Філософський

  зміст

  Поет

  Данте

  Пошуки людиною

  свого місця

  у суспільстві


  Людська душа

  оточена гріхами,

  але прагне очищен­ня, морального відродження


  Пошук людиною

  духовних ідеалів

  задля всього людства


  Вергілій

  Римський

  поет Публій

  Вергілій Ма-рон — автор «Енеїди», «Буколік», «Георгік»


  Прихильник

  суспільної

  єдності


  Ідеал громадянських

  чеснот і людських

  якостей


  Уособлення

  Божественної

  мудрості, що

  виведе людство до світла, провісник християнства.

  Беатріче

  Кохана пое-

  та — Беатрі-

  че Портінарі


  Ідеал Краси,

  Жіночості,

  Кохання


  Любов, моральні

  цінності, що просвітлюють душу людини, роблять її кращою  Символ Божественної

  любові, що веде людство до духовного відродження, вічного життя  Ліс

  Темний густий ліс

  Папський Рим, політичні чвари в Італії

  Людські гріхи й помилки

  Втрата людством Божественної істини, правильного шляху, духовних орієнтирів

  Хижаки

  Леопард, лев, вовчиця

  Політичні супротивники, КорольФранції, Римське папство.

  Перелюбство, гордість, жадібність, користолюбство

  Людські вади, спокуси.

  Пагорб

  Узвишшя

  Над лісом гріхів і помилок височить рятівний пагорб Доброчесності, осяяний сонцем Істини

  Доброчесність – це моральна мета кожної людини

  Через Доброчесність можна піднестися до Бога
  1. Концепція світу.

  Презентація вчителем схеми «Космос Данте». Зразок обох схем роздруковано на кожного учня, схеми лежать на кожній парті.

  Коментар учителя до схеми, Данте дотримується систе­ми, розробленої Птоломеєм, відповідно до якої Земля — центр Всесвіту, а навколо неї розташовані Місяць, Меркурій, Венера, Сонце та інші планети.

  Земля міститься в центрі Всесвіту, навколо неї обертаються всі планети, У північній, складнішій частині Землі, є глибока воронка, яка вершиною свого конуса йде до центру Землі. Це Пекло — осередок світового зла. Він утворений нижчою, неодухотвореною матерією, тому в ньому відсутнє світло, а грішни­ки, покарані найстрашніше, не мають жодної надії на порятунок.

  На південній, кращій частині Землі, височить гора «Чистилище». Там народжується світло, і грішникам, які перебувають у Чисти­лищі, дано надію на порятунок. На вершині гори — Земний Рай

  Далі простягаються сфери небесного Раю, який утворений планетними сферами. За середньовічними уявленнями, сфе­ра матеріальна, планета ніби «впаяна» в неї. Саме сфера обер­тається навколо Землі, а разом з нею і планета. Під час обер­тання вона видає звуки, у кожної своя музика, а всі разом сфери утворюють «музику»

  Назва «музика сфер» належить Піфагору. Це поняття набуло широкого поетичного і філософського змісту: це принцип орга­нізації гармонічного, досконалого світу, і образ вищої сили, яка здійснює цю єдність, і сама ця вища небесна злагодженість.

  Та повернімося до Раю Данте. Отже, Рай — це простір музи­ки, досконалої гармонії, вищого світла, яке виходить з Райської Троянди. Саме тут мешкають душі праведників.

  Герою Данте належить пройти і Пекло, і Чистилище, і Рай. Пе­ред його поглядом постане Всесвіт, тому що він підніметься навіть до Емпірею, тобто вище останнього зоряного неба. Він побачить, як утворений Всесвіт, яка сила тримає його і приводить в рух, — одне слово, він зрозуміє, що становить основу життя

  Космологія Данте була безумовно новим явищем стосовно античних теорій. А як виглядає космологія Данте в наш час7 Звернімося до фізики.

  У 1643.році на зміну античній моделі Всесвіту Птолемея — геоцентричної — прийшла і утвердилася модель Коперника — геліоцентрична. Саме на його основі був розроблений і мате­матично сформульований закон тяжіння спочатку Йоганном Кеплером, а потім Ісааком Ньютоном.

  Закон всесвітнього тяжіння, відкритий Ньютоном три сто­ліття тому, був визначений настільки точно, що його можна і в наш час використовувати у розрахунках, що стосуються супут­ників, планет, космічних кораблів.  1. Розкажіть про цей закон, використовуючи знання, отримані на уроках фізики. (У рамках закону тяжіння модель Птолемея втрачала науковий сенс, знецінювалася. Але навіть Ньютону не вдалося відповісти на запитання: чому рух планет є та­ким? Незважаючи на універсальність закону тяжіння, він не розкривав його природу. Через два століття це питан­ня було з'ясоване в загальній теорії відносності Альберта Ейнштейна).

  Що становить основний сюжет твору Данте «Божественна комедія» ?

  (Подорож героя загробним світом).

  Яке завдання ставив перед собою Данте, коли писав «Божественну комедію» ? (Відвернути людей від гріха, допомогти їм зрозуміти , що завдяки силі їхніх душ вони можуть змінити себе і світ на краще, тобто покаятися і спастися).


  1. Із запропонованих вам висловів, що стали вже афоризмами, оберіть ті, що найбільш точно відпо­відають вашим уявленням про людську душу.

  х Душа людини є така потаємна і мінлива, що жодною си­лою її не можна розгадати, ані зрозуміти, (Фєофан Прокопович).

  х Душа є більше там, де любить, ніж там, де живе. (ф, Кониський).

  х Для гордої і владної душі життя і воля — на горі високій. (Леся Українка).

  х Людська душа — це чаша для горя. Коли чаша повна, скільки не лий уже, більше не вміститься. (О.Довженко).

  л Сердяться слабкі душі, сильні — ненавидять або проща­ють. (Гр. Тютюнник)

  х Виливаючи душу пам'ятай, що людина— не помийна яма. (Є.Дудар).

  х Душа — єдина на землі держава, Де є свобода чиста, як озон, Кордон душі проходить над світами,

  А там нема демаркаційних зон. (Л. Костенко).  ж В здоровому тілі здорова душа, Та часто буває не варта гроша.. (/. Франко)

  х Пізнання душі багато у чому сприяє пізнанню самої істи­ни. (Арістотель).

  х Велич душі має бути ознакою всіх людей. (Сенека).

  ж Душа людини — це її справи. (Г. Ібсен).

  х Будь-яка душа вимірюється розмірами своїх прагнень. (Г.Флобер)

  ж Душа і розум — одне і те ж саме. (Демокріт).

  13. Що таке душа? ( Душа — 1 .Внутрішній психічний світ людини з її настро­ями, переживаннями, почуттями. 2. За релігійними уявлен­нями — безсмертна нематеріальна основа в людині, що становить суть її життя, є джерелом психічних явищ і відрізняє від тварини. 3. Сукупність рис, якостей, властивих певній особі. 4. Основне в чому-небудь, суть чогось.  1. Чи можемо ми говорити, що наші сучасники «об­міліли душею» і за примітивним сприйняттям висо­кого, духовного криється проблема бездушності, ни­цості нашого суспільства?

  2. Чи можуть думки Данте, висловлені в «Боже­ственній комедії» про драматичну долю людської душі (від гріхів, пороків до морального спасіння) бути по­чутими нашими сучасниками ?

  3. Як ви розумієте вислів «блукання душі»?

  4. Що таке гріх? Як ви розумієте значення цього слова? (Поганий людський вчинок, коли людина діє, навмисно користуючись самою волею (бажаючи, вибираючи). Вчи­нок, який не до вподоби Богові. Першими, хто згрішив, були, за біблійними переказами, Адам і Єва, Каїн та Авель).

  5. Тести

  1) Який поет є автором «Пісні про хліб і шовк»?

  а) Рудакі; б) Лі Бо; в) Ду Фу.

  2) Хто є засновником жанру рубаї?

  а) Гафіз;

  б) Рудакі;

  в) Хайям.

  3) Темами творчості провансальських трубадурів були:

  а) оспівування кохання до Прекрасної Дами;

  б) ностальгія за Батьківщиною;

  в) прославлення рицарської доблесті.

  4) Коли починає розвиватися лірика вагантів?
  а) ХП-ХШст.\

  б)Х-ХІст.;

  в)ХШ-ХІУст.

  5) Реальний історичний факт, покладений в основу «Пісні про Роланда» — це...

  а) військові дії армії Карла Великого в Іспанії 778р.;

  б) засвоєння Іспанії Карлом Великим;

  в) опір царя Сарагоси Марсілія війську Карла Великого.

  6) У поемі Данте «Божественна комедія» великого значення надається:

  а) числу 5;

  б) числу 3;

  в) числу 12.

  7) Хто є автором поезії «Входжу в річку...»?

  а) Гафіз;

  б) Хайям;

  в) Лі Бо.

  8) Хто зробив найбільший внесок у розвиток жанру рубаї?

  а) Рудакі;

  б) Хайям;

  в) Ду Фу.

  9) Хто з провансальських трубадурів присвятив свою творчість графині


  Триполітанській?

  а) Бертран де Борн;

  б) Турольд;

  в) Джауфре Рюдель.

  10) Де з'явилася лірика вагантів?

  а) У Західній Європі;

  б) в Азії;

  в) у Східній Європі.

  11) Граф Роланд має такі риси характеру:

  а) сміливість, відданість;

  б) гордість, самовпевненість;

  в) покірність, обережність.

  12) Образ лісу в «Божественній комедії» символізує» :

  а)шлях до Пекла;

  б) страх героя;

  в) гріховне життя.


  Контрольна робота. Тема ІІІ (2 частина)

  «Жанрово-тематичне розмаїття середньовічної літератури.»

  1 варіант.

  1-2 рівні.

  1.До якого жанру належить «Пісня про Роланда»:

  а) народна казка; б) фольклорна балада;

  в) героїчний епос; г) лірична пісня?

  2. Яка із чеснот характеризує головного героя «Пісні про Роланда»:

  а) ставлення особистих інтересів понад усе;

  б) служіння прекрасній дамі;

  в) лицарське служіння батьківщині;

  г) іронічне ставлення до свого суспільного стану?

  3. Хто із героїв «Пісні про Роланда» є втіленням ідеалу державної мудрості:

  а) Роланд; б) Карл; в) Олів’єр; г) Ганелон?

  4. До якої історико – літературної епохи належить творчість Данте Аліг’єрі:

  а) Середньовіччя; б) Ренесанс;

  в) Проренесанс; г) Постренесанс?

  5. Який характер зображення світу в «Божественній комедії»:

  а) реалістичний; б) фантастичний;

  в) алегоричний; г) комічний?

  6. Який античний поет є головним героєм І частини «Пекло» «Божественної комедії»:

  а) Вергілій; б) Горацій;

  в) Овідій; г) Гомер?

  7. Що таке терцина:

  а) ліричний жанр; б) рід літератури;

  в) віршований розмір; г) розмір строфи?

  8.Із яких структурних одиниць складається «Божественна комедія»:

  а) дії; б) яви; в) пісні; г) картини?

  9. У бою проти кого гине головний герой «Пісні про Роланда»:

  а) іспанців; б) половців; в) маврів; г) франків?

  10. Якому королю служить Роланд:

  а) Артуру; б) Карлу; в) Людовіку; г) Генріху?

  11. Скільки кіл налічує пекло, згідно з уявленнями Данте:

  а) 3; б) 12; в) 7; г) 9?

  12. Чим зумовлена назва твору Данте «Божественна комедія»:

  а) загальним комічним змістом твору;

  б) середньовічною традицією називати комедією твори з сумним початком та щасливим кінцем;

  в) гротескно – пародійною спрямованістю твору;

  г) попереднім задумом автора створити сатиричний твір, побудований на комічних ефектах?  ІІІ рівень

  1. Установіть послідовність подій в «Божественній комедії:

  А. поети йдуть в загробне царство.

  Б. Вергілій з’являється перед оповідачем.

  В. оповідач заблукав у лісі, загубив «правдиву» стежку.

  Г. оповідач зустрічає в лісі трьох страшних звірів.

  14. Установіть відповідність між епосами та народами:

  1. «Пісня про Роланда» А. слов’яни.

  2. «Пісня про Нібелунгів» б. римляни.

  3. «Пісня про мого Сіда» в. французи.

  4. «Слово о полку Ігоревім» г. німці.

  Д. іспанці.

  15. Установіть відповідність між колами пекла та душами грішників у «Божественній комедії»:

  1.Тирани і насильники. А. перше.

  2. доброчесні язичники Б. друге.

  3. підлесники В. третє.

  4. ненажери Г. сьоме.

  Д. восьме.  4 рівень.

  Виконайте одне із завдань на вибір:  1. Напишіть міні – твір – роздум «Що водить сонце й зорні стелі»(за «Божественною комедією» Данте.)

  2. Складіть план порівняльної характеристики рицарів Айвенго та Роланда.

  2 варіант.

  1-2 рівні.

  1. Реальний історичний факт, покладений в основу «Пісні про Роланда»:

  а) військові дії армії Карла Великого в Іспанії 778 року;

  б) засвоєння Італії Карлом Великим;

  в) опір монголо-татарській навалі;

  г) опір царя Сарагоси Марсилія війську Карла Великого.

  2. «Пісня про Роланда» - пам’ятка … епосу:

  а) давньогрецького; б) французького;

  в) англійського; г) слов’янського?

  3. Поема Данте «Божественна комедія» складається з:

  а) вступу і трьох частин; б) трьох частин;

  в) чотирьох частин; г) дев’яти частин.

  4. Події поеми Данте відбуваються :

  а) під час Великого посту 1300 року;

  б) під час Різдвяного свята 1300 року;

  в) протягом Великоднього тижня 1300 року.

  5. Образ лісу в «Божественній комедії» символізує:

  а) шлях до пекла; б) страх героя;

  в) гріховне життя; г)покаяння героя?

  6. На самому дні Пекла перебуває:

  а) Вергілій; б) Люцифер;

  в) Беатріче; г) сам герой.

  7. Герой «Пісні про Роланда»:

  а) ремісник; б) лицар; в) селянин; г) вельможа.

  8. Назва меча Роланда:

  а) Дюрандаль; б) Жуайоз; в) Антиклер;

  г) Оліфант.

  9. Строфічна будова поеми Данте «Божественна комедія»:

  а) катрен; б) терцина; в) квартет; г) гекзаметр.

  10. Провідник Данте по Пеклу:

  а) Горацій; б) Вергілій; в) Есхілл; г) Беатріче.

  11. У дев’ятому колі Пекла перебувають:

  а) ошуканці; б) єретики; в) зрадники;

  г) хабарники.

  12. Кого із закоханих зустрічає автор у Пеклі:

  а)Петрарка і Лаура; б) Пенелопа і Одіссей;

  в) Паоло і Франческо; г) Данте і Беатріче.

  ІІ рівень


  1. Установіть послідовність подій в «Пісні про Роланда»:

  А. нарада Карла в Кордові.

  Б. посольство Ганелона та його зрада.

  В. безвихідне становище ар’єргарду на чолі з Роландом;

  Г. нарада сарацинського короля Марсилія в Сарагосі.

  14. Установіть відповідність між речами та їхніми назвами в «Пісні про Роланда»:

  1. Кінь Роланда А.Вельянтіф.

  2. Ріг Роланда Б. Оліфант.

  З. Меч Роланда В. Дюрандаль.

  4. Меч Олів’єра Г. Ганьйон.

  Д. Альтеклер.

  15. Установіть відповідність між колом пекла та душами грішників у «Божественній комедії»:

  1.Ледарі, що змарнували талант. А.друге.

  2.Зрадники Б.четверте.

  3. Богохульники В.п’яте.

  4. Скнари та марнотратники Г.сьоме.

  Д.дев’яте.  4 рівень.

  Виконайте одне із завдань на вибір:

  1.Напишіть міні – твір – роздум «Що водить сонце й зорні стелі»(за «Божественною комедією» Данте).


  1. Складіть план порівняльної характеристики рицарів Айвенго та Роланда.

  Розділ 4

  Злет людського духу доби Відродження


  1. Робота з лінією часу.

  • Який період охоплює Середньовіччя?( V - ХV ст..)

  • Яке світосприйняття є характерним для епохи Середньовіччя? (Незмінність долі, приреченість людини).

  • Назвіть поета епохи Середньовіччя, який своїм твором довів, що людина може змінити долю, знайти вихід на шляху до нового життя. (Д.Аліг’єрі у поемі «Божественна комедія»).

  • Як називають Данте? (Провісником Відродження).

  1. Яку епоху називають Відродженням? (Це широкий ідеологічний і культурний рух, що виник у країнах Західної Європи (започаткований у Італії) у процесі переходу від епохи Середніх віків до Нового часу ( 2 половина ХV ст.. (в Італії – з ХІVст.) до середини ХVІІ століття. Заснований значною мірою на відновленні античних традицій.)

  2. Назвіть етапи епохи Відродження. (Проторенесанс (ХІІ-ХІІІ ст..; Раннє Відродження (ХІV – ХV ), Високе Відродження (90-і роки ХV- перша третина ХVІ ст..), Пізнє Відродження (друга половина ХVІ ст..)

  3. Хто вперше використав термін «Відродження»? (Вперше цей термін використав у ХVІст художник Джорджо Вазарі в трактаті «Життєписи знаменитих живописців, скульпторів і архітекторів» (1550) Цей термін пов’язаний з ідеєю відродження античної спадщини в нову добу.)

  4. Яка країна була батьківщиною Відродження?(Італія).

  5. Основою культури епохи Відродження є принцип…? (Гуманізму).

  6. Як називали діячів епохи Відродження. (Гуманістами).

  7. Поясніть значення терміну «гуманізм».(Гуманізм – від лат. – людський, людяний) утвердження краси і гідності людини, її розуму й волі, творчих сил і можливостей. Гімн людині. Гуманізм – світське вільнодумство епохи Відродження, що протистояло духовному пануванню церкви в суспільстві. У широкому розумінні – визнання цінності людини як особистості, її права на вільний розвиток і реалізацію своїх можливостей.)


  Каталог: download -> version
  version -> Оқушылардың орта буынға бейімделуі барысында жүргізген жұмыстар туралы анықтама. қазан 2014ж
  version -> Қазақстан тарихы бойынша Ұбт шпаргалкалары а а. Иманов көтерiлiс отрядтарын қаруландыру үшiн – қару-жарақ шығаруды ұйымдастырды
  version -> Дома на окне пылился светильник со сломанным абажуром
  version -> Қыс Қыстың ақ бояуы Көрпеге жер оранды Балалар ойнап далада Сырғанаққа тояды Ақ мамық қарды жер Балалар ойнап күлуде Мұзайдында сырғанап Астана
  version -> Абай Құнанбайұлы
  version -> Mұхтар Омарханұлы Әуезов
  version -> Сабақ Қазақтың ұлттық ою түрімен құрлық суын бейнелеу
  version -> Қазақ әдебиеті пәнінің негізгі мектепте оқытылу нысаны қазақ әдебиетінің үлгілері Басқа ұлт өкілдерінің қазақ халқының мәдениетін, әдебиетін, өнерін, тілін т б


  Достарыңызбен бөлісу:
 • 1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


  ©netref.ru 2019
  әкімшілігінің қараңыз

      Басты бет