Абай атындағы ҚазҰпу ректоры, профессор С. Ж. Пірәлиев мырзаға Қызметтік хат


Мұғалім имиджі кәсіби құзіреттіліктің құрамдас бөлігі ретіндебет3/6
Дата25.04.2016
өлшемі1.47 Mb.
түріДиплом
1   2   3   4   5   6

Мұғалім имиджі кәсіби құзіреттіліктің құрамдас бөлігі ретінде


Имидж учителя как составляющая профессиональной компетентности

The image of the teacher as a component of professional competence

Нурғалиева Д.А.

Әл-Фараби ат. КазҰМУ

п.ғ.к., аға

оқ.Құдайберге-нова Ә.М.


12

Сейдахметова Назира Бақытжанқызы

Қазіргі білім беру технологиялары негізінде оқушылар тұлғасын қалыптастыру

Формирование личности школьников на основе современных образовательных технологий

Formation of the personality of pupilson the basisof modern educational technologies

Нурғалиева Д.А.

Әл-Фараби ат. КазҰМУ

п.ғ.к., аға оқытушы Құдайбергено-ва Ә.М.13

Төлеген Айша Еркінқызы

Оқытуды жетілдіруде АТК және сандық жүйелерді қолдану


Использование ИКТ и цифровых систем для усовершенствования систем обучения

The use of ICT and digital system for improving educational system

Нурғалиева Д.А.

Әл-Фараби ат. КазҰМУ

п.ғ.к., доцент Аринова Б.А.14

Әбдіраим Балнұр Рашидқызы


Жеткіншектердің салауатты өмір салтын эстетикалық құндылықтар негізінде тәрбиелеу

Воспитание здорового образа жизни подростков на основе эстетических ценностей

Formation healthy lifestyle of teenagers on the basis of esthetic values

Азимбаева Д.К.

ҚазМемҚызПУ

доценті, п.ғ.к.

Туебакова Н.А.


15

Жарылқасын

Зібила


Бастауыш мектепте дарынды оқушыларға саралап білім беру нәтижелерін қалыптастыру


Формирование результативности дифференцированного обучения одаренных детей в начальной школе

Formation effectiveness of differentiated training of gifted children at elementary school

Азимбаева Д.К.

Әл-Фараби

ат. КазҰМУ

п.ғ.к., доцент Әлқожаева Н.


16

Қадыл

Фариза


Мұхитқызы


Жалпы орта мектепте проблемалық оқытуды пайдалану


Использование проблемного обучения в общеобразовательной средней школе

Problem-based learning usage in the secondary school

Каримова Р.Е.

Әл-Фараби ат. ҚазҰМУ доценті, п.ғ.к. Төлешова Ұ.Б.


17

Қожаберген Айгүл Алдабергенқызы


Оқушылардың білім сапасын арттырудағы отбасы мен мектептің бірлігі

Единство школы и семьи в повышении качества обучения школьников

Unity of school and family in improving the quality of student learning

Каримова Р.Е.

Әл-Фараби ат. ҚазҰМУ доценті, п.ғ.к. Төлешова Ұ.Б.18

Құспанов

Аманжан


Қайрғалиұлы


Бастауыш сынып оқушыларын ұлттық ойын арқылы адамгершілікке тәрбиелеу

Нравственное воспитание учащихся начальных классов на основе национальных игр

Educating moralityof primary school pupilson the basis of national games

Атемкулова Н.О.

ҚазМемҚызПУ доценті, п.ғ.к. Икрамова А.Ш.


19

Мухамедов

Алибек


ШайхидинұлыМәшһүр - Жүсіп Көпейұлының педагогикалық ойлары

Педагогические взглядыМашһүр - Жүсіп Көпейулы

Pedagogical views Mashһүr-ZhүsіpKөpeyuly

Атемкулова Н.О.

ҚазМемҚызПУ доценті, п.ғ.к. Садықова М.К.

20

Нұрғали Ақбота Нұрланқызы

Қазақ халық педагогикасы арқылы бастауыш сынып оқушыларының ақыл-ойын дамыту

Умственное развитие учащихся начальных классов на основе казахской народной педагогики

Mental development of primary school pupilson the basis of Kazakh folk pedagogy

Каримова Р.Е.

Әл-Фараби ат. ҚазҰМУ доценті, п.ғ.к. Төлешова Ұ.Б.

21

Сахидавлетова Бекзат

Алимбекқызы

Оқытудың интерактивті әдістерін қолдану

оқушылардың танымдық белсенділігін арттырудың құралы ретінде
Использование интерактивных методов обучения как средство повышения познавательной активности учащихся

Use of interactive methods of learning as means of increasing pupils cognitive activity

Азимбаева Д.К.

ҚазМемҚызПУ

доценті, п.ғ.к.

Туебакова Н.А.


22

Сүлеймен

Самал


БейқұтқызыҚазіргі мектепте оқушылардың шығармашылық дарындылығын дамыту

Развитие творческой одаренности школьников в современной школе

Creativity development of gifted students in modern school


Каримова Р.Е.

Әл-Фараби ат. ҚазҰМУ доценті, п.ғ.к. Төлешова Ұ.Б.

23

Таджібаева

Сабира


Нуржанқызы


Жасөспірімдердің құқықтық мәдениетін қалыптастыру

Формирование правовой культуры подростков

Formation legal culture of teenagers

Азимбаева Д.К.

ҚазМемҚызПУ

доценті, п.ғ.к.

Туебакова Н.А.


24

Ысқақова

Анар


Берікқызы


Мектеп пен отбасы сабақтастығының білім сапасына ықпалы

Влияние преемственности школы и семьи на качество обучения

Effect continuity of school and family on quality of education

Атемкулова Н.О.

ҚазМемҚызПУ доценті, п.ғ.к. Садықова М.К.

25

Аниярбекова Әсел Бахтиярбекқызы

Мектеп жасына дейінгі балаларды мектепке бейімдеу

Адаптация детей дошкольного возраста к школе

Adaptation of children to preschool

Аубакирова Г.М.

ҚазМемҚызПУ профессоры Ж.А.Асқарова

26

Әбдиева Гауһар СерікбайқызыИнновациялық мектепте оқушылардың ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру

Организация научно-исследовательских работ учащихся инновационной школы

Organization of scientific research of innovative school students

Ширинбаева Г.К.

ҚазМемҚызПУ проф., п.ғ.д. Жиенбаева С.Н

27

Бағдатова Назым Арнайқызы

Жоғары сынып оқушыларына инновациялық оқыту технологиясы арқылы экологиялық білім беру жолдары

Пути экологического образования старшеклассников на основе инновационных технологий обучения

Ways of environmental education of senior students on the basis of innovative learning technologies

Демеуова Л.Н.

ҚазМемҚызПУ проф., п.ғ.д. Меңдаяқова Қ.М.

28

Биғозиева Гүлжан


Ойын- қоршаған орта туралы білім беру құралы ретінде

Игра как средство учения об окружающей среде

The game is a way of learning the environment

Каримова Р.Е.

Әл-Фараби ат. ҚазҰМУ доценті, п.ғ.к. Төлешова Ұ.Б.

29

Бисенова Әлия


Қазақтың салт – дәстүрі арқылы мектеп оқушыларымен тәрбие жұмыстарын ұйымдастырудың педагогикалық шарттары

Педагогические условия организации воспитательной работы с учащимися школы посредством казахских традиций

Pedagogical conditions of organization educational work with pupils of school by Kazakh traditions

Атемкулова Н.О.

ҚазМемҚызПУ доценті, п.ғ.к. Кенжан А.

30

Байырбек СалтанатМектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиелеу және білім беру үрдісінде Ыбырай Алтынсарин шығармаларын пайдалану әдістемесі

Методика использования произведений Ы.Алтынсарина в воспитательном и образовательном процессах дошкольных учреждений

Technique of using works of Y.Altynsarin in educational and learning process in preschool

Таубаева Г.З.

ҚазМемҚызПУ профессоры Ж.А.Асқарова

31

Біләлова Мәдина Жұмәділқызы

Білім беру үдерісінде репродуктивтік және шығармашылық құрылымның ара қатынасы

Соотношение репродуктивной и творческой составляющей в процессе обучения школьников

The ratio of reproductive and creative part in the teaching process of students

Аубакирова Г.М.

ҚазМемҚызПУ доценті Байназарова Т.Б.

32

Дәдеш Мәдина Қайратқызы

Бастауыш сынып оқушыларының алғашқы дүниетанымдық ұғымдарын қалыптастыру

Формирование первичных мировоззренческих понятий учащихся начальных классов

The formation of primary philosophical conceptsof primary school pupils

Сураншиева М.К.

ҚазМемҚызПУ доценті Коңырбаева С.С.

33

Дербісбек

Әйгерім


Ақанқызы

Кіші мектеп жасындағы балалардың рухани кажеттілігін қалыптастыру

Формирование духовных потребностей у детей младшего школьного возраста.

The formation of spiritual needs of childrenof primary school .

Аубакирова Г.М.

ҚазМемҚызПУ доценті Байназарова Т.Б.

34

Джилкибаева

Айгерим


Балыгаликызы

Мектеп және отбасы ынтымақтастығы аясында оқушылардың

салауатты өмір сүру дағдысын қалыптастыру

Формирование навыков здорового образа жизни школьников посредством сотрудничества школы и семьи

Development healthy lifestyle of students by cooperation school and family

Ширинбаева Г.К.

ҚазМемҚызПУ проф., п.ғ.д. Жиенбаева С.Н

35

Ешенкулова

Оразкуль


Сериковна

Оқушылардың экономикалық мәдениетін қалыптастыру

Формирование экономической культуры школьников

Formation economic culture of schoolchildren

Каримова Р.Е.

Әл-Фараби ат. ҚазҰМУ доценті, п.ғ.к. Төлешова Ұ.Б.

36

Ерғалиева Тұрсынай

Шағын жинақты мектептің үдерісінде оқушылардың өзіндік жұмысын

ұйымдастыру ерекшеліктері

Особенности организации самостоятельной работы учащихся в малокомплектной школе

Features organization of independent work of students in small schools


Ширинбаева Г.К.

ҚазМемҚызПУ проф., п.ғ.д. Жиенбаева С.Н

37

Жақсылық Алтынай Жақсылыққызы

Сыныптан тыс жұмыстар негізінде бастауыш мектеп оқышыларының рухани-адамгершілік құндылықтарын қалыптастыру

Формирование духовно-нравственных ценностей учащихся начальной школы на основе вне-классных мероприятий

Formation moral and spiritual values​​of primary school studentson the basis of extra-curricular activities

Сураншиева М.К.

ҚазМемҚызПУ доценті Л.Т.Сайдахметова

38

Исмагулова

Гулмира


Казбековна

Бастауыш сынып оқушыларын еңбексүйгіштікке тәрбиелеудің этнопедагогикалық негіздері

Этнопедагогические основы воспитания к трудолюбию учащихся начальных классов

Ethnopedagogical bases of education of primary school children to diligence

Демеуова Л.Н.

ҚазМемҚызПУ проф., п.ғ.д. Меңдаяқова Қ.М.

39

Исмаил Наиләм КудратқызыМектеп жасына дейінгі балаларға азаматтық тәрбие беру ерекшеліктері

Особенности гражданского воспитания детей дошкольного возраста

Features of civic education of preschool children


Ширинбаева Г.К.

ҚазМемҚызПУ проф., п.ғ.д. Жиенбаева С.Н

40

Мусаев Берик

ТалгатулыБаланың жеке тұлға ретінде қалыптасуында отбасы мен мектептің ара қатынасы

Соотношение роли семьи и школы в становлении ребенка как личности

The ratio role of family and school in the child development as an individual

Сураншиева М.К.

ҚазМемҚызПУ доценті Л.Т.Сайдахметова

41

Шаздан

Орынбасар

Бахытжанұлы


Қазақ халқының ұлттық ойындарының элементтерін оқу-тәрбие үдерісінде пайдалану

Использование элементов национальных игр казахского народа в учебно-воспитательном процессе

Using the components of Kazakh national games in the educational process

Сураншиева М.К.

ҚазМемҚызПУ доценті М.К.Садыкова

42

Халманова

Диера


Гуламжановна

Жалпы білім беретін мектептерде педагог-психолог қызметінің негізгі аспектілері

Основыне аспекты функции педагога-психолога в общеобразовательной школе

The main aspects of the functionof the teacher-psychologist in secondary school


Ширинбаева Г.К.

ҚазМемҚызПУ проф., п.ғ.д. Жиенбаева С.Н

43

Абылкасимова Жансая Нурхановна

Жеткіншектердің эмоционалдық сферасының гендерлік ерекшеліктері.

Гендерные особеностей эмоциональной сферы у подростков.

Gender features of emotional sphere in adolescents.

к.психол.н.,доцент Жигитбекова Б.Д.

Ақшолақов Е.Ж.

психол.ғ.к., ҚР.ҰҚК.

Шекара академиясы

Жоғары әскери мектеп педагогикасы және

психологиясы


44

Алимбек Айсұлу Айдосқызы

Пенитенциарлы мекеме психологтарының педагогикалық-психологиялық түзету жұмыстарының ерекшеліктері

Особенности психолого-педагогической

коррекционной работы психологов пенитенци-арных учреж-денийFeatures of psychological and pedagogical

correctional workof psychologists of penitentsi -ary Institutions
Психол.ғ.

докторы, профессор Акажанова А.Т.Бапаева М.Қ.

ҚазМемҚызПУ «Теориялық және практикалық психология» кафедрасының доценті, психология ғылымының кандитаты.45

Алимходжаева Дана Арманқызы

Студенттердің жеке тұлғааралық қарым-қатынасын дамыту жолдары

Пути развития межличност-ного общения студентов


Ways of development interpersonal communication of students


Психол.ғ.к., доцент Нургалиева Ұ.С.

Бейсенова Ж.Ж.

ҚазМемҚызПУ «Теориялық және практикалық психология» кафедрасының доценті, психол.ғ.к.46

Әбдібақас Айгерім Жомартқызы

Бастауыш мектеп оқушыларын қазақ тілін игеруін танымдық іс-әрекет арқылы дамыту

Обучение казахскому языку учащихся начальных классов посредством развития познавательной деятельности

Teaching Kazakh language primary school students through the development of cognitive activity

Аға оқытушы Садреимова А.С.

Жолдасова М.К.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Жалпы және этникалық психология кафедрасының PhD докторы47

Бағдатова Мадина Бағдатқызы

Практик-психологтардың қарым-қатынас қабілеттерін зерттеу

Исследование способности общения у практикческихпсихологов.

Development of creative capabilities for primary people of intermediate school .

Психол.ғ.к.,

аға оқытушы Жигитбекова Б.Д.Тәжібаев Т.Б.

ҰҚК академиясының доценті, психология ғылымдарының кандидаты48

Бідібай Гүлназ Манатқызы

Жабық мекемедегі кәмілет жасына толмағандармен топтық және жекелік психологиялық түзету жұмыстары

Групповая и индивидуальная психолого-коррекционная работа с несовершеннолетними в закрытых учреждениях

Meaningfulness of communication on development cognitive

to activity of studentsПсихол.ғ.докторы, профессор Акажанова А.Т.

Мырзатаева М.П.

ҚазМемҚызПУ «Теориялық және практикалық психология» кафедрасының доценті, психол.ғ.к.49

Бастарбекова Ұлжан Нұрланқызы

Мектепке даярлық тобындағы балалардың психологиялық дамуындағы жетекші іс-әрекетін ұйымдастырудың психологиялық негіздері

Психологические основы организации ведущей деятельности психологического развития у детей дошкольного возраста

Foundations of psychological organization leading the psychological development of children preschool age

Аға оқытушы Дауткалиева П.Б.

Ахтаева Н.С.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, жалпы және этиикалық психология кафедрасының профессоры, психол.ғ.докторы50

Бекболат Аида

Ұлттық бірыңғай тестке дайындық кезіндегі жоғары сынып оқушыларының көңіл-күйінің психологиялық ерекшеліктері

Психологические особенности эмоционального состояния выпускников школ при подготовки к ЕНТ

Psychological features of emotional states during the preparation of the ENT school leavers

Аға оқытушы

Кудушева Н.А.Шайжанова Қ.Ү.

ҚазМемҚызПУ, теориялық және практикалық психология кафедрасының доценті, психол.ғ.к.51

Бердібай Жәмила

БейсенбайқызыОқушылардың шығармашылығын сын тұрғысынан ойлау технологиясын қолдану арқылы дамыту

Развитие творческого потенциала учащихся путем применения технологии критического мышления

Development of the creative potential of pupils by application of technology of critical thinking

Аға оқытушы

Қожахметов Д.С.Сейтнұр Ж.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің «Жалпы және этникалық психология» кафедрасының доценті м.а., психол.ғ.к.52

Диқанбай Динара Ерболатқызы

Бастауыш мектеп оқушыларының құрбыларымен қарым–қатынасқа түсу ерекшіліктері

Особенности общения младших школьников со сверстниками

Features dialogue of younger students with their peers

Психол.ғ.к., доцент Нургалиева Ұ.С.

Шайжанова Қ.Ү.

ҚазМемҚызПУ «Теориялық және практикалық психология» кафедрасының доценті, психол.ғ.к.53

Ділдабаева Балнұр Сакенқызы

Қазіргі жастардың мінез-құлқына әлеуметтік стереотиптің тигізетін әсері

Влияние социального стереотипа на характер современной молодежи

Influence of a social stereotype on character of modern youth

Аға оқытушы

Момбиева Г.А.Перленбетов М.Ә.

Қайнар университеті

психология ғылымдарының докторы, профессор.


54

Есназарова Мадина Рамановна

Жас маманның жаңа жұмыс жағдайына бейімделуінің психологиялық ерекшеліктері (1-5 жыл мысалында)

Психологические особенности адаптации молодого специалиста к новым условиям работы (на примере 1-5 лет)

Psychological features of adaptation of the young specialist on a new workplace (on the example of 1-5 years)

Аға оқытушы

Момбиева Г.А.Перленбетов М.Ә.

Қайнар университеті

психология ғылымдарының докторы, профессор.


55

Жиянбекова Мадина Жаркиновна

Ата –ана мен бала қарым қатынасының ерекшеліктері

Особенности общения родителя с ребенком

Parent child communication features

Психол.ғ.к.,

аға оқытушы Жигитбекова Б.Д.Ақшолақов Е.Ж.

психол.ғ.к., ҚР.ҰҚК.Шекара академиясы, Жоғары әскери мектеп педагогикасы және

психологиясы


56

Жүмагелді Айгерім Жұмагелдіқызы

Мұғалімдердің мотивациясын психологиялық зерттеу.

Психологичес-кое исследова-ние мотивации учителя

A study of psychological motivation of teachers

Психол.ғ.к.,

аға оқытушы Жигитбекова Б.Д.Тәжібаев Т.Б.

ҰҚК академиясының доценті, психология ғылымдарының кандидаты57

Жаппарханова Жұлдыз Налиханқызы

Білім сапасы мен білікті жетілдірудегі жаңа технологиялардың педагогикалық-психологиялық ерекшеліктері.

Психолого-педагогические особенности новых технологий для совершенствования качественных знаний и умений

Influence of features on knowledge

Психол.ғ.к., доцент

Орманова З.К.Көшербаева Г.Н.

психол. ғ. к., доцент

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті «Педагогика және психология» кафедрасы


58

Жабықбаева Айнұр Ғабитқызы

Музыкалық шығармашылық арқылы оқушыларды патриотизмге тәрбиелеудің педагогикалық –психологиялық технологиясы.

Психолого-педагогические технологии патриотического воспитания школьников посредством музыкального творчества

Influences of pedagogical-psychological technology on patriotic education of schoolchildren

Психол.ғ.к., доцент Орманова З.К.

Көшербаева Г.Н.

психол. ғ. к., доцент

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті «Педагогика және психология» кафедрасы


59

Жақсылық Зәуреш Талгатовна

Кіші мектеп оқушыларының оқуға үлгермеуінің психологиялық мәселелерін зерттеу

Исследование психологических проблем неуспеваемости учащихся начальных классов

Research of psychological problems of the poor progress pupils by elementary grades


Аға оқытушы

Қожахметов Д.С.Сейтнұр Ж.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің «Жалпы және этникалық психология» кафедрасының доценті м.а., психол.ғ.к.60

Кенжебай Назым Токсанбайқызы

Бастауыш мектеп оқушыларының қазақша сөздік қорын молайтудағы психологиялық әдістемелердің ерекшеліктері.

Особенности психологических методик по увеличению казахского словарного запаса учащихся начальных классов


Feature of psychological methodologies on dictionary supply of initial classes of students

Психол.ғ.к., доцент Орманова З.К.

Көшербаева Г.Н.

психол. ғ. к., доцент

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті «Педагогика және психология» кафедрасы


61

Қайранова Айдана Оразалықызы

Кәмелетке толмағандарда ауытқы мінез-құлықтың калыптасуындағы БАҚ-ң әсері.

Влияния средств массовой информации на формирование у несовершеннолетних девиации в поведении

Influences of mass medias on forming at minor of deviation in behavior

Психол.ғ.докторы, профессор Акажанова А.Т.

ҚазМемҚызПУ «Теориялық және практикалық психология» кафедрасының доценті, психология ғылымының кандитаты.

62

Қабылова Перизат Жақсылыққызы

Топтағы тұлғаның шығармашылық белсенділігін арттырудың психологиялық жолдары

Психологические пути повышения творческой активности личности в группе

Psychological ways forming personality creative to activity in a group

Аға оқытушы Садреимова А.Ж.

Жолдасова М.К.

Әль-Фараби атындағы ҚазҰУ, жалпы және этникалық психология кафедрасының PhD докторы63

Құдайберген Асел Талғатқызы

Адам өміріндегі қарым-қатынастың маңызын психологиялық зерттеу

Психологическое исследование значимости общения в жизни человека

Psychological research of communication and its importance in human life

Аға оқытушы Момбиева Г.А.

Перленбетов М.Ә.

Қайнар университеті

психология ғылымдарының докторы, профессор.


64

Қуанышбаева Ажар Ерікқызы

5-6 сынып оқушыларына көппәнді оқытуға көшу кезеніне психологиялық-педагогикалық көмек көрсету

Психолого-педагогическая помощъ учащимся 5-6 классов при переходе на многопредметное обучение

Psychologal and educational assistance to students grades 5-6 in the transition to multi-disciplinary training

Аға оқытушы Ингайбекова Т.А.

Ахтаева Н.С.

Әль-Фараби атындағы ҚазҰУ, жалпы және этникалық психология кафедрасының проф., пс.ғ.докторы65

Мұқатай Фариза Талғатқызы

Жасөспірімдерді құмар ойындарға бейімдейтін әлеуметтік-психологиялық факторлар.

Социально-психологические факторы формирующие азартную зависимость у подростков

Socially-psychological factors of forming for the teenagers of computer dependence

Психол.ғ.докторы, профессор Акажанова А.Т.

Шайжанова Қ.Ү.

ҚазМемҚызПУ «Теориялық және практикалық психология» кафедрасының доценті, психология ғылымының кандитаты.66

Рахметова Нұргүл Шопангалиевна

Девиантты мінез-құлықтың қалыптасуындағы биологиялық және әлеуметтік факторлардың әсері

Влияние биологических и социальных факторов на формирование девиантного поведения

Influence of biological and social factors on forming of behavior

Психол.ғ.докторы, профессор Акажанова А.Т.

Шайжанова Қ.Ү.

ҚазМемҚызПУ «Теориялық және практикалық психология» кафедрасының доценті, психология ғылымының кандитаты.67

Серікбай Индира Бауыржанқызы

Нарықтық-экономикалық жағдайындағы тұлғаның құндылық бағдарлану ерекшеліктері.

Особенности личностной направленности ценностей в рыночно-экономических условиях

Direction personality to the value on the market-economic state

Аға оқытушы Садреимова А.Ж.

Садықова Н.М.

Әль-Фараби атындағы ҚазҰУ, жалпы және этникалық психология кафедрасының доценті, психол.,ғ.к.68

Сарбалаева Ақбота Сабыржанқызы

Ересек тобындағы балаларды қазақтың тұрмыс-салт дәстүрлеріне
баулудың педагогикалық-психологиялық негіздері


Психолого-педагогическое воспитания детей старших групп на основе казахских обрядов и традиций


On the basis of пof the Kazakh ceremonies of children of senior group

Психол.ғ.к., доцент Орманова З.К.

Көшербаева Г.Н.

психол. ғ. к., доцент

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті «Педагогика және психология» кафедрасы


69

Сейдуалы Гүлмарал Сейтқалиқызы

Баланың шығармашылық қабілетіне, мұғалімнің тұлғалық қасиетінің әсеріВлияние личности учителя на творческие способности детей

The influence of teachers personality on the creation of childrens ability

Аға оқытушы Ингайбекова Т.А.

Ахтаева Н.С.

Әль-Фараби атындағы ҚазҰУ, жалпы және этникалық психология кафедрасының профессоры, психол.ғ.докторы70

Садвақасова Гүлзипа Абдрәсілқызы

Мектепте коммуникативтік тренингтерді қолдану ерекшеліктері

Особенности применение коммуникативных тренингов в школе

Especially the use of communication training in school

Психол.ғ.к., доцент Нургалиева Ұ.С.

Шайжанова Қ.Ү.

ҚазМемҚызПУ «Теориялық және практикалық психология» кафедрасының доценті, психология ғылымының кандитаты.71

Сұлтанбай Малика Жомартқызы

Эностық құндылықтар арқылы студенттерді отбасылық өмірге психологиялық дайындау

Психологическая подготовка студентов к семейной жизни посредством этнических ценностей

Psychological training of students for family life by means of ethnic values

Аға оқытушы Тукебаева С.А

Бейсенова Ж.Ж.

ҚазМемҚызПУ «Теориялық және практикалық психология» кафедрасының доценті, психология ғылымының кандитаты.72

Темірхан Мариям Қыдырәліқызы

Жеткіншектер қарым-қатынасындағы деструктивті мінез-құлықты психологиялық түзету


Психологическая коррекция деструктивного поведения подростков

Psychological correction of destructive behavior of teenagers

Аға оқытушы Тукебаева С.А

Бейсенова Ж.Ж.

ҚазМемҚызПУ «Теориялық және практикалық психология» кафедрасының доценті, психология ғылымының кандитаты.73

Таңсық Улболсын Айдарбекқызы

Оқушылардың экологиялық мәдениетін қалыптастырудың педагогикалық-психологиялық негіздері

Психолого-педагогические основы формирования экологической культуры учеников

Forming of ecological culture of students on the basis of pedagogics and psychology

Психол.ғ.к., доцент Орманова З.К.

Көшербаева Г.Н.

психол. ғ. к., доцент

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті «Педагогика және психология» кафедрасы


74

Укібаева Айдана Аманбекқызы

Болашақ мұғалімдердің педагогикалық –психологиялық даярлығын қалыптастыруФормирование психолого-педагогической подготовки будущих учителей


Forming of pedagogika-psiholiy preparation of future teachers

Психол.ғ.к., доцент Орманова З.К.

Көшербаева Г.Н.

психол. ғ. к., доцент

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті «Педагогика және психологи» кафедрасы


75

Амирова Фарида Амировна

Студенттердің әлеуметтену ерекшеліктерін психологиялық зерттеу

Исследования психологических особенностей социализации студентов

Researches of psychological features of socialization of students

Аға оқытушы Момбиева Г.А.

Перленбетов М.Ә.

Қайнар университеті

психология ғылымдарының докторы, профессор.
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет