Акциялар шығарылымының проспектісі «Кредит Алтын» банкі» акционерлік қоғамы «Кредит Алтын» банкі» АҚбет4/6
Дата25.04.2016
өлшемі1.33 Mb.
1   2   3   4   5   6

1) акциялардың саны, түрлері:
«Кредит Алтын Банкі» АҚ жарияланған акциялардың саны 20 000 000 (жиырма миллион) дана жай атаулы акцияларды құрайды.
2) құрылтайшылар арасында орналасқан (орналастырылған) акциялардың саны, түрі:
Құрылтайшылар арасында жай және атаулы акциялардың 2 500 000 (екі миллион бес жүз мың) данасы орналастырылған.
(Ескертпе: Бағалы қағаздар шығарылымы туралы мемлекеттік тіркеуден бұрын (мемлекеттік тіркеу күні 12 ақпан 2010 жыл) құрылтайшылар арасында жай және атаулы акциялардың 2 500 000 (екі миллион бес жүз мың) данасы орналастырылған, құрылтайшылар арасында жарияланған жай және атаулы акциялар қалған бөлігі 2 500 000 (екі миллион бес жүз мың) данасы орналастырылған, қағаздар шығарылымы туралы мемлекеттік тіркеуден кейін акционерлер мәртебесін алды.


 1. Құрылтайшымен төленетін бір акцияның номиналды құны:

Құрылтайшымен төленетін бір акцияның номиналды құны, әрқайсысы 1 000 (бір мың) теңгені құрайды.
 1. Басымдық берілген акциялар бойынша дивиденттің кепілді мөлшері:

«Кредит Алтын банкі» АҚ басымдық берілген акциялар шығарылмаған.


46. Қоғамның еркін айналымды бағалы қағаздары.
Еркін айналымды бағалы қағаздар көзделмеген.
47. Төлем жүргізетін агент туралы мәлімет.
Проспекті әзірлеу сәтінде төлем жүргізетін агент жоқ.
48. Акционерлік қоғамның тіркеушісі туралы мәліметтер.
«Кредит Алтын банкі» АҚ акционерлік қоғамның тіркеушісі болып «РЕЕСТ» акционерлік қоғамы («РЕЕСТР» АҚ) табылады.
Мекен-жайы: 050013, Алматы қаласы, әль-Фараби данғылы,17 1301 офисі, Нүрлытау бизнес-орталығы, 4-ші «Б» корпусы , тел.:(727)-311-15-46, 311-15-47, факс 311-15-32 .
Бағалы қағаздар ұстаушылар тізімін жүргізу бойынша қызметті жүзеге асыруға №0406200436 лицензияны 02.08.2005 жылы Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау бойынша Агенттікпен берілген.
«РЕЕСТР» АҚ және «Кредит Алтын банкі» АҚ 2009 жылдың 28 желтоқсан № 179 тізім жүйесін жүргізу бойынша қызмет көрсету шартына қол қойылған.
 

8. Қосымша ережелер

 

49. Акциялар шығарылымына шығындар сомасы.
Жоқ.
50. Инвестрлерге арналған ақпарат.
«Кредит Алтын Банк» АҚ Жарғысымен, Акция шығару проспектісімен, осы құжаттарға енгізілген өзгерістер және толықтырулармен, Акцияларды орналастыру нәтижесі туралы есептермен танысу және «Кредит Алтын Банк» АҚ қызметі туралы ақпараттарды жариялау үшін бұқаралық ақпарат құралдары –«Казахстанская правда» және «Егемен Қазақстан» газеттерінің атаулары туралы мәліметтерді алу, сонымен қатар әлеуетті инвесторлар мына мекенжай бойынша: тел.: 050013, Алматы қ., Сәтбаев к-сі, 18 «а», литер «б», (727) 387-06-55, 387-06-56.

Қоғамның қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін Банктің WEB–сайты пайдаланылады www.СreditAltynBank.kz«Кредит Алтын Банк» АҚ

Басқарма Төрағасының м.а. О.Л. Фишман
«Кредит Алтын Банк» АҚ

Бас бухгалтері К.С. Жунусова
«Кредит Алтын Банк» АҚ

Ішкі аудит қызметінің бастығы А. К. Сейдахметова

ПРОСПЕКТ

ВЫПУСКА АКЦИЙ

 
Акционерное общество «Кредит Алтын Банк»


АО «Кредит Алтын Банк»

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций.Наименование_акционерного_общества.'>1. Общие сведения об акционерном обществе:

 

2. Наименование акционерного общества.

 

Наименование

Полное

Сокращенное

на казахском языке«Кредит Алтын Банкі» акционерлік қоғамы

«Кредит Алтын Банкі» АҚ

на русском языкеАкционерное общество «Кредит Алтын Банк»

АО «Кредит Алтын Банк»

на английском языке«Credit Altyn Bank» Joint Stock Company

« Credit Altyn Bank » JSC


3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица №5112-1900-ОО от 02 сентября 2009 года (бизнес-индификационный номер 090940003835), выданное Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан.
4. Регистрационный номер налогоплательщика
600400610336.

5. Информация о месте нахождения акционерного общества, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты.

Юридический адрес: Республика Казахстан, 050013, город Алматы, Бостандыкский район, ул. Сатпаева 18 «А», литер Б.

Тел.: 3 870 655, 3 870 656

Факс: 250-92-82

e-mail: CreditAltynBank@altyn.kz
6. Банковские реквизиты акционерного общества.
Акционерное общество является вновь созданным и по состоянию на 01 июня 2010 г. открытых корреспондентских счетов не имеет. Акционерным обществом открыты текущий счет в ДБ АО «Сбербанк России» г. Алматы, ИИК 041467855, БИК 190501914, Кбе 15, текущий счет в АО «АТФБанк» филиал г. Алматы, ИИК 921467577, БИК 190501956, Кбе 15.
7. Виды деятельности акционерного общества.
Основной целью создания и деятельности акционерного общества является привлечение и эффективное использование временно свободных денег клиентов и банков-корреспондентов, а также предоставление последним всех банковских услуг.

Основной вид деятельности – совершение банковских и иных операции, предусмотренных банковским законодательством.8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному обществу или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. Сведения о присвоении статуса финансового агентства.
АО «Кредит алтын Банк»» является вновь созданным и на момент подготовки проспекта выпуска акций не имеет рейтинговой оценки международных рейтинговых агентств или агентств Республики Казахстан. Статус финансового агентства не присвоен.
9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств акционерного общества.
На момент подготовки проспекта выпуска акций акционерное общество не имеет филиалов и представительств.
10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при наличии - отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности акционерного общества за последние три завершенных финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).
На момент подготовки проспекта АО «Кредит Алтын Банк» не заключало договоры с аудиторскими компаниями. Консультантов по юридическим и финансовым вопросам нет.
11. Дата принятия обществом кодекса корпоративного управления (в случае, если его принятие предусмотрено уставом общества).

 

Кодекс корпоративного управления АО «Кредит Алтын Банк» находится на стадии разработки. 

2. Органы общества и учредители (акционеры)

 

12. Совет директоров акционерного общества.
п/п

Ф.И.О., год рождения

Занимаемые должности за последние три года и в настоящее время, в том числе – по совместительству

Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству акций общества

Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров, в дочерних и зависимых оргпанизациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций

1.

Асаубаев Канат Шайханович, 1948 г.р.


Председатель Совета директоров АО «Кредит Алтын Банк», с 22.02.2010 г. по настоящее время

нет

нет

Председатель Совета директоров АО «ГМК Казахалтын», 2008 – 2009 гг.

Президент АО «ГМК Казахалтын», 1999 – 2008 гг.

Председатель Совета директоров Компания «KazakhGold», 2006 – 2009 гг.

2.

Асаубаева Маруся, 1949 г.р.


Член Совета директоров АО «Кредит Алтын Банк», с 22.02.2010 г. по настоящее время

25 %

нет

Вице-президент по социальным и кадровым вопросам АО «ГМК Казахалтын», 2000 - 2009 гг.

Директор по человеческим ресурсам и корпоративным связям – член Совета директоров Компания «KazakhGold», 2006 – 2009 гг.

3.

Асаубаев Бауыржан Канатович, 1970 г.р.

Член Совета директоров АО «Кредит Алтын Банк», с 22.02.2010 г. по настоящее время

25 %

нет

Председатель Правления – Президент АО «ГМК Казахалтын», 2008 – 2009 гг.

Первый Вице-президент АО «ГМК Казахалтын», 2000 – 2008 гг.

Советник Председателя Правления АО Финансовая компания «REAL-INVEST», 2007 -2008 гг.

4.

Асаубаев Айдар Канатович, 1978 г.р.

Член Совета директоров АО «Кредит Алтын Банк», с 22.02.2010 г. по настоящее время

25 %

нет

Вице-президент АО «ГМК Казахалтын», 2000 – 2009 гг.

Член Совета директоров Компания «KazakhGold», с 2009 г. по настоящее время

Заместитель Председателя Совета директоров по корпоративному развитию Компания «KazakhGold», 2006-2009 гг.

Советник Председателя Совета Директоров АО ДБ «ТАИБ Казахский Банк», 2007 –2008 гг.

5.

Асаубаев Санжар Канатович, 1986 г.р.

Член Совета директоров АО «Кредит Алтын Банк», с 22.02.2010 г. по настоящее время

25 %

нет

Директор Представительства в Лондоне АО «ГМК Казахалтын», 2005 – 2009 гг.

Генеральный Директор Лондонского офиса – Член Совета директоров Компания «KazakhGold», 2007-2009 гг.

6.

Кожагапанов Токтархан Жуманович, 1944 г.р.

Независимый член Совета директоров АО «Кредит Алтын Банк», с 22.02.2010 г. по настоящее время

нет

нет

Независимый член Совета директоров Компания «KazakhGold», 2006-2009 гг.

7.

Перекольский Олег Эдуардович, 1971 г.р.

Независимый член Совета директоров АО «Кредит Алтын Банк», с 22.02.2010 г. по настоящее время

нет

нет

Финансовый директор ТОО «МегаТрансАзия», с 2010 г. – по настоящее время

Независимый член Совета Директоров АО Финансовая Компания «Real Invest.kz», с 2008 г. по настоящее время

Финансовый директор ТОО «BASE.MK», 2007 – 2009 гг.

Заместитель директора ТОО «Саулет Курылыс Компаниясы», 2006 – 2007 гг.

8.

Толеубеков Ержан Алшимбекович, 1969 г.р.


Независимый член Совета директоров АО «Кредит Алтын Банк», с 22.02.2010 г. по настоящее время

нет

нет

Член Совета Директоров АО «Страховая компания «САК Иншуранс»», 2009 – 2010 гг.

Управляющий директор Региональной Дирекции АО «Цеснабанк», с 2008 г. По настоящее время

Управляющий директор АО «Цеснабанк», 2007- 2008 гг.

Директор Северо-Казахстанского областного филиала ОАО «Народный Банк Казахстана», 2003 –

2007 гг.

5) Состав Совета директоров АО «Кредит Алтын Банк» избран 22 февраля 2010 года Общим собранием акционеров АО «Кредит Алтын Банк», Протокол № 1 от 22.02.2010 г. По состоянию на 01 июня 2010 г. изменений в составе Совета директоров не происходило.


12-1. Комитеты совета директоров общества (при наличии).
На дату подготовки проспекта у акционерного общества отсутствуют комитеты Совета директоров.
13. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества - Правление.

п/п

Ф.И.О., год рождения

Занимаемые должности за последние три года и в настоящее время, в том числе – по совместительству

Процентное соотношение акций, принадлежащих членам Правления, к общему количеству голосующих акций общества

1.

Фишман Оксана Леонидовна, 1972 г.р.

и.о. Председателя Правления АО «Кредит Алтын Банк», с 14.02.2011 г. по настоящее время

нет

Член Совета директоров АО «НПФ Казахмыс», 07.06.2010 г. по настоящее время

Член Совета директоров –независимый директор АО «Plankion  Invest», 19.02.2010 г. по настоящее время

Председатель Совета директоров АО «НПФ Казахмыс», 2008 – 2010 гг.

Член Совета директоров АО «Казахстанская Ипотечная Компания», 2008 – 2009 гг.

2.

Степанова Ирина Константиновна, 1969 г.р.


и.о. Заместителя Председателя Правления Член Правления АО «Кредит Алтын Банк», с 09.03.2011 г. по настоящее время

нет

Заместитель Председателя Правления АО «Альянс Банк», 2007-2010 гг.

3.

Шкубаров Малик Габдрашитович, 1975 г.р.


Заместитель Председателя Правления – Член Правления АО «Кредит Алтын Банк», с 16.03.2010 г. по настоящее время

нет

Заместитель Председателя Правления АО «Банк Астана-финанс», 2008 – 2009 гг.

Управляющий директор АО «Кредитная компания «Астана-финанс», 2008 г.

Заместитель Председателя Правления АО «Дельтабанк», 2006 – 2007 гг.

4.

Касымбекова Асель Турсуновна, 1976 г.р.


Заместитель Председателя Правления – Член Правления АО «Кредит Алтын Банк», с 11.05.2010 г. по настоящее время

нет

Заместитель директора – Управляющий Фронт-офисом АО «Банк ЦентрКредит» Филиал г. Кокшетау, 2009-2010 гг.

Управляющий РКО № 6 г. Степногорск АО «Банк ЦентрКредит» Филиал г. Кокшетау, 2006-2009 гг.

5.

Жунусова Кулчат Саповна, 1965 г.р.

Главный бухгалтер – Член Правления АО «Кредит Алтын Банк», с 16.03.2010 г. по настоящее время

нет

Главный бухгалтер ТОО «Altyn Oil Group», 2010 г.

Заместитель управляющего директора по экономике и финансам - главный бухгалтер АО «ГМК Казахалтын», 2009 г.

Главный бухгалтер АО «ГМК Казахалтын», 2006 – 2009 г.Полномочия членов Правления:

 1. Председатель Правления (Фишман О.Л.) – организует исполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров; руководство  Правлением  Банка,  соблюдение  коллегиальности  при решении принципиально важных для Банка вопросов; распределение обязанностей, а также сфер полномочий и ответственности между членами Правления; действие без доверенности от имени Банка в отношениях с третьим лицами ; выдача доверенностей на право представления Банка в его отношениях с третьими лицами; координация    работы    по    совершенствованию деятельности Банка,  способствующей улучшению финансовых показателей Банка; обеспечение законного и целесообразного использования  денежных средств и имущества Банка, находящегося на его балансе; в пределах банковских и иных операций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Уставом и лицензиями на основании и в пределах, установленных решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, заключение сделок от имени Банка, подписание соглашений, договоров, других обязательств и совершение иных юридических действий; осуществление приема, перемещения и увольнения работников Банка (за исключением работников, являющихся членами исполнительного органа, и службы внутреннего аудита Банка), применение к ним мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий; определение размеров должностных окладов работников Банка и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием и организационной структурой, утверждаемыми Советом директоров Банка, определение размеров премий работников Банка, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, и службы внутреннего аудита Банка; иные функции определенные Уставом Банка и решением Общего собрания акционеров и Совета директоров;

 2. Заместитель Председателя Правления (Степанова И.К.) - организация работы, контроль и координация деятельности курируемых структурных подразделений в пределах своей компетенции, а именно Управления маркетинга, разработки и внедрения банковских продуктов, Управления по организации и развитию каналов продаж, Управления администрирования и мониторинга кредитных операций и залогового обеспечения, Управления внутреннего контроля; обеспечение систематического контроля исполнения решений Совета Директоров и Правления Банка по курируемым структурным подразделениям, в соответствии с утверждённой структурой Банка, открытия и развития филиалов; деятельности по валютному контролю и финансовому мониторингу; участие в подготовке и предоставлении отчетов о текущей деятельности Совету Директоров, Председателю Правления в пределах своей компетенции; распределение задач между курируемыми подразделениями и контроль их выполнения; проведение либо участие в оперативных совещаниях по вопросам, касающимся деятельности Банка в пределах своей компетенции; участие в подготовке и осуществлении проектов по улучшению работы Банка в пределах своей компетенции; решение кадровых вопросов в пределах своей компетенции по согласованию с Председателем Правления Банка; контроль над имуществом, собственностью Банка в пределах своей компетенции;

 3. Заместитель Председателя Правления (Шкубаров М.Г.) - организация работы, контроль и координация деятельности курируемых структурных подразделений в пределах своей компетенции; обеспечение систематического контроля исполнения решений Совета Директоров и Правления Банка по курируемым структурным подразделениям, в соответствии с утверждённой структурой Банка, а именно Управления информационных технологий, Управления карточного бизнеса, Управления методологии и автоматизации бизнес процессов, Управления платежных систем, а также Административно-хозяйственное Управление; участие в подготовке и предоставлении отчетов о текущей деятельности Совету Директоров, Председателю Правления в пределах своей компетенции; распределение задач между курируемыми подразделениями и контроль их выполнения; проведение либо участие в оперативных совещаниях по вопросам, касающимся деятельности Банка в пределах своей компетенции; решение кадровых вопросов в пределах своей компетенции по согласованию с Председателем Правления Банка; рассмотрение внутренних нормативных документов Банка;

 4. Заместитель Председателя Правления (Касымбекова А.Т.) - организация работы, контроль и координация деятельности курируемых структурных подразделений в пределах своей компетенции; обеспечение систематического контроля исполнения решений Совета Директоров и Правления Банка по курируемым структурным подразделениям, в соответствии с утверждённой структурой Банка, а именно Кредитного департамента, Операционного управления, а также деятельности Филиалов (после их открытия); проведение эффективной Кредитной  политики,  обеспечение получения максимальной  прибыли  и  устойчивого  финансового   положения Банка; участие (членство) в работе Кредитного комитета; координация    работы    по    совершенствованию деятельности Банка,  способствующей улучшению финансового состояния Банка; участие в подготовке и предоставлении отчетов о текущей деятельности Совету Директоров, Председателю Правления в пределах своей компетенции; распределение задач между курируемыми подразделениями и контроль их выполнения; проведение либо участие в оперативных совещаниях по вопросам, касающимся деятельности Банка в пределах своей компетенции; участие в подготовке и осуществлении проектов по улучшению работы Банка в пределах своей компетенции;

 5. Главный бухгалтер - Член Правления (Жунусова К.С.) обеспечение систематического контроля исполнения решений Совета Директоров и Правления Банка по курируемым структурным подразделениям, в соответствии с утверждённой структурой Банка, а именно Департамента бухгалтерского учета и отчетности, а также входящие в состав Департамента Управления Генеральной бухгалтерии и Управления бухгалтерского учета; осуществление общего руководства и контроля за: ведением бухгалтерского учета, ведением налогового учета, формированием документов дня, своевременностью представления статистических и финансовых отчетностей в уполномоченные органы; ведением Главной книги, централизованным ведением нормативно-справочной информации в системе «Главная книга», состоянием балансовых и внебалансовых счетов, централизованным ведением книги регистрации клиентов и лицевых счетов, проведение систематического анализа состояния дел по направлению деятельности, и на его основе подготовка предложений руководству Банка для принятия решений, направленных на совершенствование бухгалтерского учета; решение кадровых вопросов в пределах своей компетенции по согласованию с Председателем Правления Банка; контроль над имуществом, собственностью Банка в пределах своей компетенции.


14. Общая сумма вознаграждения и заработной платы, а также льготы, выплаченные и предоставленные лицам, указанным в пунктах 12 и 13 настоящего проспекта общества за последний финансовый год.
Вознаграждение, заработная плата и льготы Совету директоров АО «Кредит Алтын Банк» не выплачивались и не представлялись.

Общая сумма заработной платы, выплаченная лицам указанные в пункте 13 Проспекта, составляет 9 300 000 (девять миллионов триста тысяч) тенге, вознаграждения и льготы не выплачивались и не предоставлялись.15. Организационная структура акционерного общества.


 1. Каталог: attachments -> emi -> stocks
  stocks -> «атф полис» Сақтандыру Қазақстан Республикасының компаниясы» АҚ акционерінің қаржы нарығы мен Шешімімен бекітілген қаржылық ұйымдарды реттеу
  stocks -> Проспект выпуска акций
  stocks -> «Шымкентмай» акционерлік қОҒамының акцияларын шығару проспектісі «Шымкентмай»
  stocks -> Проспект выпуска акций Акционерного общества «Автоматика» ао «Автоматика»
  stocks -> Акцияларды шығару проспектісі
  stocks -> Проспект выпуска акций
  stocks -> Акция шығару проспектісі «май» Акционерлік қоғамы
  stocks -> Акциялар шығарудың проспектісі
  stocks -> «Қалалық электр жүйесі» АҚ «Қалалық электр жүйесі» акционерлік қоғамының акциялар шығарылымының проспектісі


  Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет