Аллаһын елчисибет11/31
Дата25.04.2016
өлшемі1.43 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   31

ИЗДИВАҸЛАРЫН СәБәБИ


Јазыларда Пејғәмбәрин (с) издиваҹларынын бә’зи хүсусијјәтләринә ишарә едилди. Һәзрәт (с) нормал бир инсан кими ҹинси еһтијаҹынын өдәнмәсиндә издиваҹ јолундан истифадә етмишдир. Һәм һәзрәт өзү, һәм дә сәһабәләр, хүсуси илә дә ҹаванлар асанлыгла евләнәрдиләр. Һансы ки, бу ҝүн евләнмәк ән чәтин аилә вә ҹәмијјәт мүшкилләриндәндир. Кечмиш сөһбәтләримиздән ајдын олдуғу кими һәзрәтин издиваҹларынын дини әһәмијјәти дә олмушдур. Мәсәлән, гәлбләрин алынмасында, иҹтимаи мөвгејә малик аиләләрлә, әбу Бәкрлә, Өмәрлә, әбу Сүфјанла гоһумлуғун иҹтимаи әһәмијјәти варды.

Бә’зи издиваҹларын фигһи әһәмијјәти вардыр. Мәсәлән, өзүнү меһријјәси олараг һәзрәтә һәдијјә етмиш «Үммү-шәрик»лә издиваҹ. Гур’ан да буну пејғәмбәр хүсусијјәти кими билир: «Јалныз сәнә мәхсус олараг, өзүнү пејғәмбәрә бағышлајан һәр һансы бир мө’мин гадыны сәнә һалал етдик». («әһзаб» 50).

Зејддән тәлаг алмыш Ҹәһш гызы Зејнәблә издиваҹын да фигһи сәбәбләри вардыр. Хәдиҹәнин гардашы оғлу Һәким ибни Һизам Шамдан ҝәтирдији гуллардан бир олан Зејди Хәдиҹәјә бағышлады. Сонра һәзрәтин истәји илә Хәдиҹә ону һәзрәтә бағышлады. Пејғәмбәр (с) һәдијјә олараг алдығы Зејди азад етди. Сонралар Зејди «пејғәмбәр оғлу» дејә чағырардылар. Адамлар елә гәбул етмишдиләр ки, оғул чағырылан да оғул кимидир вә онун бошадығыны алмаг олмаз. Гур’ан бу сәһв фикри рәдд едир: «Мәһәммәд араныздакы кишиләрдән һеч биринин атасы дејилдир. О, Аллаһын Рәсулу вә пејғәмбәрләрин сонунҹусудур» («әһзаб» 40). Зејдин бошадығы гадынла евләнмәк барәдә бујурулур: «Зејд зөвҹәси илә әлагәсини кәсдикдә сәни онунла евләндирдик ки, мө’минләр оғуллугларынын («оғул» чағырдыглары) бошадығы гадынларла евләнә билсинләр» («әһзаб» 37). Әҝәр бу һөкм тәкҹә Гур’анда дејилсәјди, бәһанәләрлә башга ҹүр јозула биләрди. Лакин Пејғәмбәр (с) өзү бу һөкмә әмәл едәндән сонра бүтүн шүбһәләр алт-үст олду.

Диҝәр Пејғәмбәр зөвҹәләри һаггында буну демәк олар ки, кимсәсиз, имкансыз гадынлар идиләр. Һәзрәт (с) онларла евләнәрәк диҝәр бир иҹтимаи фајдалы әмәли гајда гојду. Бир әсир гадынла Пејғәмбәрин (с) евләнмәси бир чох диҝәр әсирләрин азад олмасына ҝәтирди. Бәли, ујғун издиваҹлар садаланан шәраитләрдә һәјата кечмишдир. Бу шәртләр ичиндә јалныз нәфсани истәјә јер јохдур!


ГУР’АНДА ПЕЈҒәМБәР ЗӨВҸәЛәРИ


Пејғәмбәрин (с) зөвҹәләри вәһј евинә бағлыдырлар. «Нур» сурәсиндә бујурулур: «Һәмин ев ки, Аллаһын изни илә уҹа мәртәбәлидир вә онда Аллаһ ады зикр едилир». Елә буна ҝөрә дә Пејғәмбәр зөвҹәләри јүксәк мөвгејә малик олмушлар. Еләҹә дә бу јүксәк мөвге онларын өһдәсинә хүсуси вәзифәләр гојмушдур.

Гур’ан пејғәмбәр зөвҹәләрини мүсәлманлара ана билир: «Онун зөвҹәләри сизин аналарыныздыр». Бу гадынлар фигһи бир һөкмдә анадырлар вә онларла евләнмәк башгалары үчүн даим һарамдыр. Башга бир ајәдә бу һөкм бир даһа тәсдигләнир: « Пејғәмбәрдән сонра онун зөвҹәләри илә евләнмәк һеч заман сизә һалал дејил» («Әһзаб» 3).Гур’ан пејғәмбәр гадынларынын уҹа мөвгејинә ҝөрә онлары бүтүн чиркинликләрдән паклајыр. Бу гадынлар пак вә тәгвалы инсанлар кими танытдырылыр. Һәтта бу гадынлардан биринә бөһтан атылдыгда Гур’ан өзү онларын мүдафиәсинә галхыр. Чүнки бу бөһтанлар бир шәхсә гаршы јох, бүтүн вәһј евинә гаршы јөнәлмишдир. Она ҝөрә дә бу мәсәлә чох әһәмијјәтлидир. Вәһј еви вә рәһбәрлик һәр заман пак олмалыдыр. Бу һәгигәтләр халга да ајдын олмалыдыр. Халг билмәлидир ки, халга рәһбәрлији өһдәсинә ҝөтүрмүш Пејғәмбәр әтрафы бүтүн нөгсанлардан пакдыр. Халг онлара инанмалы, онлары өзүнә нүмунә ҝөтүрмәлидир. Гур’анын бу мүдафиәси гадынлардан чох вәһј евинә аиддир.

ГУР’АНДА ПЕЈҒәМБәР (С) ЗӨВҸәЛәРИНИН МҮДАФИәСИ


Пејғәмбәр (с) сәфәрә чыханда, һәтта мүһарибәјә ҝедәндә бә’зи зөвҹәләрини өзү илә апарарды. Бә’зән дә кимин ҝедәҹәји пүшклә тә’јин олунарды. Дөјүшләрдән бириндә Ајишә Пејғәмбәрин (с) јанында иди. Јолда дајанаркән Ајишә пакланмаг үчүн карвандан архада галыр. Кәҹавә Ајишәсиз дәвәјә галдырылыр вә карван јола дүшүр. Ајишә гајыдаркән бојунбағысынын гырылыб дүшдүјүнү ҝөрүр. Бојунбағыны ахтармаг үчүн ҝери гајыдыр. Јолда мә’лум олур ки, Ајишә кәҹавәдә јохдур. Бир мүддәт сонра Сәфван ибни Мә’тәл орадан кечәркән Ајишәни ҝөрүр вә онунла кәлмә белә кәсмәдән дәвәсини јатырдыб Ајишәни дәвәјә миндирир вә карвана чатдырыр. Ајишә вә Сәфван һаггында бөһтанчыл адамлар сөз-сөһбәтә башлајырлар. Хүсуси илә Мәдинәдә шајәләр јајылыр. Иттиһам олунанлар, хүсуси илә Ајишә мөһкәм нараһатчылыг кечирир. Пејғәмбәрсә бу барәдә сусур вә бөһтанлар ону инҹидир. Ајиәшәнин ҝүнү ҝөз јашлары ичиндә кечир, јухусу әршә чәкилир. О, тәнһалыға чәкилиб, Аллаһдан јардым диләјир. Сүбһан Аллаһ Ајишә һаггында дејиләнләрин бөһтан олдуғуну белә тәсдигләјир: «Һәгигәтән Ајишә һаггында јалан хәбәр ҝәтирәнләр өз ичәриниздә олан бир зүмәрдир. Ону пис бир шеј зәнн етмәјин. О, бәлкә дә сизин үчүн хејирлидир». («Нур» 11). Гур’ан бунунла вәһј евинә бағлы оланларын, рәһбәрләрин әһәмијјәтини нәзәрә чатдырыр. Чох адамлара бөһтан атылыр, амма Гур’ан мүдахилә етмир. Амма Пејғәмбәр зөвҹәләринә бөһтан дејиләндә Гур’ан онлары паклајыр. Бу онларын һүгуги шәхсијјәтләринә верилән әһәмијјәтдир.

ҺҮГУГИ ШәХСИЈЈәТ


Аллаһ-таала бу мәсәләјә әһәмијјәт вердији үчүн Пејғәмбәрин (с) гадынларына јол ҝөстәрир вә онларын һүгуги шәхсијјәтини ашкар бәјан едир. Онлара хатырладыр ки, сиз башгалары кими дејилсиниз. Сиз рәһбәрлик евинә бағлысыныз. Халг башгаларындан ҝөзләмәдијини сиздән ҝөзләјир. Әлбәттә ки, бу ҝөстәришләр тәкҹә Пејғәмбәр гадынларына аид дејилдир. Гур’ан ајәләри мүәјјән мәкан вә мүәјјән шәхсләр үчүн мәһдудлаша билмәз. Гур’ан бәшәри вә әбәди бир һидајәт китабыдыр. Бу ҝөстәришләр рәһбәрлик мәгамына, ислами низама бағлы бүтүн шәхсләрә аиддир. Бүтүн мәс’уллар вә онлара бағлы оланлар, дини аддан фајдалананлар һәр заман бу ҝөстәришләри рәһбәр тутмалыдырлар. Гысасы, бу ҝөстәришләр бүтүн һүгуги шәхсләрә аиддир. Һәгиги шәхсијјәтдән әлавә һүгуги шәхсијјәтә малик оланлар өз рәфтарларына, евләринә, миникләринә, палтарларына, сүфрәләринә башгаларындан даһа чох фикир вермәлидирләр. Чох вахт онлар мүбаһ шејләрдән дә чәкинмәлидирләр. «Сиздән һәр ким Аллаһа вә Рәсулуна итаәт едиб јахшы иләр ҝөрсә, онун мүкафатыны икигат верәрик». («әһзаб» 31).

«Еј Пејғәмбәр зөвҹәләри, Аллаһдан горхаҹағыныз тәгдирдә сиз гадынларын һеч бири кими дејилсиниз» («әзһаб» 32). «Сиз еј пејғәмбәр зөвҹәләри, сизин һансы бириниз ачыг-ашкар бир чиркин иш ҝөрсә онун әзабы икигат олаҹаг» («әһзаб» 30). Бу «ујғун ҹәза олараг» ајәсинә («Нәбә» 16) зидд дејил. Ики ҹәза газанҹы фәргли бахымлардандыр.

Гур’ан рәһбәрлик евинин шә’нинә, адына о гәдәр әһәмијјәт верир ки, белә мүраҹиәт едир: Ја шә’н вә ады горумагла Пејғәмбәрлә олун, ја да Пејғәмбәрдән вә рәһбәрликдән узаглашын. Рифаһ истәји илә пејғәмбәр ардыҹыллығы јанашы ола билмәз. Бу ики шеј бир јердә мүмкүн дејил. Диггәт един: «Ја Пејғәмбәр, зөвҹәләринә де ки, әҝәр дүнја рифаһы вә бәр-бәзәк истәјирсинизсә, гој Пејғәмбәр сизин һаггынызы өдәјиб бошасын». Рәһбәрлик евиндә рифаһ мүмкүн дејил:

彷彸￿￿考 彷彷￿￿ 彷弄考 彸彸￿￿ 彸弄䱸‡(᭘￿￿￿︨돻♅￿￿ 彷彷￿Јох, ахирәт һәјатыны истәјирсинизсә, Аллаһ ичәриниздән јахшы ишләр ҝөрәнләр үчүн бөјүк бир мүкафат һазырлашмышдыр» («әһзаб» 29). Гур’анын мүраҹиәтләри диггәти бу нөгтәјә јөнәлдир ки, сиз Пејғәмбәр зөвҹәси олдуғунуз үчүн башгаларындан даһа диггәтли олмалы, ҹаһил әмәлләрдән чәкинмәли, халг арасында ҹаһил адәтләрлә ҝөрүнмәмәлисиниз: «Өз евләриниздә олун, мәҹлисләрдә ҹаһилијјәт дөврүнүн гадынлары кими ҝөрүнмәјин» («әһзаб» 33).

Пејғәмбәрин (с) гадынлары бу ҝөстәришләри үрәкдән гәбул етдиләр; өз әмәл вә рәфтарларына диггәтли олдулар. Сөз јох ки, Пејғәмбәрин вәфатындан сонра Ајишә бу ҝөстәришләриндән чыхыб, мүхалифәт бајрағы галдырды. Ҹәмәл дөјүшү фитнәсиндә әлинин (ә) ҹаван һөкумәтинә гаршы чыхды. Әлбәттә ки, јухарыдакы ајәдән белә нәтиҹә чыхармаг олмаз ки, гадын иҹтимаи мәс’улијјәтләрдән кәнарда олмалыдыр. Бу мәсәләнин изаһы «Фатимә һәјат идеалы» китабында шәрһ едилиб.

Һәр һалда Гур’ан јолу илә дүшүнәнләр, әмәлини Гур’ана ујғунлашдырмаг истәјәнләр Пејғәмбәри (с) өзләринә нүмунә ҝөтүрүрләр. Бу һүгуги шәхсијјәтә малик оланлара даһа чох аиддир вә онлра бу мәсәләјә ҹидди јанашмалыдырлар. Белә шәхсләр дејиләнләрә сүбут истәсәләр, һәмин ајә шәр’и дәлил ола биләр.
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   31


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет