Аллаһын елчиси


ПЕЈҒәМәБРИН (С) ӨВЛАДЛАРЫбет12/31
Дата25.04.2016
өлшемі1.43 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   31

ПЕЈҒәМәБРИН (С) ӨВЛАДЛАРЫ


Һәзрәтин (с) үч оғлу вә дөрд гыз өвлады олмушдур. Оғланлар – Гасим (Пејғәмбәр бу мүнасибәтлә «әбүл-гасим» адланмышдыр, Гасим ики јашында икән Мәккәдә вәфат етмишдир), Әбдүллаһ (бе’сәтдән сонра анадан олуб, она ҝөрә дә «Тәјјиб», «Таһир» ләгәбләри вар. Мәккәдә вәфат едиб вә онун өлүмүндән сонра Ас ибни Ваил Пејғәмбәри сонсуз адландырыб), Ибраһим (Мәдинәдә Гибтијјә Маријәдән олуб, Һиҹрәтин онунҹу илиндә он једди ајлығында вәфат едиб, Бә’гидә дәфн олунуб. Тарихдә јазылдығына ҝөрә һәзрәт (с) онун өлүмүнә ағлајыб, «гәлбим јаныр» дејиб). Ибраһимин мәзары зијарәтҝаһдыр. Һәзрәтин Хәдиҹәдән олан өвладларыны Гасим, Тәјјиб, Таһир кими гејд едибләр. Амма белә ҝөрүнүр ки, Тәјјиб вә Таһир адлары һәр икиси Әбдүллаһа аиддир.

Пејғәмбәрин (с) гызлары:

-Зејнәб Пејғәмбәрин бөјүк гызыдыр. Издиваҹдан беш ил сонра доғулуб. Өз халасы оғлу әбүл-ас ибни Рәби илә аилә гуруб, Һиҹри сәккизинҹи илдә вәфат едиб. Бә’зи јазылара ҝөрә Фатимәдән сонра әли (ә) илә аилә гуруб.

-Рүгәјјә исламдан әввәл доғулуб. Әввәлҹә әбу Ләһәб оғлу Утбә илә аилә гуруб. «Тәббәт» сурәси назил оландан сонра әбу Ләһәбин ҝөстәриши илә тојдан габаг ајрылыб. Сонра Осман ибни әфан илә издиваҹ едиб. Һиҹри икинҹи илидә дүнјасыны дәјишиб.

-Үмми Ҝүлсүм дә Мәккәдә доғулуб. Баҹысы кими әбу Ләһәбин диҝәр оғлу әтибә илә издиваҹ едиб. «Тәббәт» сурәсиндән сонра ајрылыб. Рүгәјјәнин вәфатындан сонра Османа әрә ҝедиб. Һиҹри үчүнҹү илдә вәфат едиб.

-Фатимеји-Зәһра (с) бе’сәтдән беш ил сонра доғулуб. Һиҹрәтдән ики ај сонра Мәдинәдә әли (ә) илә аилә гуруб. Һәзрәтдән (с) сонра онун јеҝанә јадиҝарыдыр.


ӨТәНЛәРә БИР БАХЫШ


Бура гәдәр исламдан әввәлки әрәб мәдәнијјәт гајнаглары вә Мәккә шәһәринин тарихинә әсасән Гүрејшин е’тигады вә бүтпәрәстлијин Мәккәјә гајыдышы арашдырылды. Еләҹә дә, пејғәмбәр нәслинин е’тигадына, ону ата вә анасыны һәјатына, пејғәмбәрликдән әввәлки һәјат сәтирләринә нәзәр салынды. Өтән бәһсдә дә Пејғәмбәрин (с) дининдән вә һәјатындан данышылмышды. Нәһајәт, онун издиваҹларына, евләнмә сәбәбләринә, өвладларынын сајына ишарә едилди. Әсас мәгсәдимиз исә гаршыдакы һиссәләрдә ишыгланаҹаг.

ИКИНҸИ ҺИССә

БәШәРИ БЕ’СәТ (МИССИЈС)

БәШәРИ БЕ’СәТә ҺАЗЫРЛЫГ


Руһи вә мәдәни дирчәлишин јаранмасы, ҹәмијјәтин е’тигадынын дәјишмәси хејли чәтин бир ишдир вә асанлыгла һәјата кечмир. Инсан өз әгидәсинә һаглы вә ја һагсыз бағлы олур. «Һәр бир дәстә өз дининә севинәр» («Рум» 32). Инсан өз мәсләкинә бағлы олмагла кифајәтләнмәјиб, башгаларыны да бу јола ҝәтирмәјә чалышыр. «Јәһудиләр вә мәсиһиләр сәндән о заман разы галарлар ки, онларын динини гәбул едәсән» («Бәгәрә» 120).

Пејғәмбәрин гаршысында бөјүк иҹтимаи вәзифәләр вардыр. Онлар инсанларын дүшүнҹәсиндә батил харабларыны виран гојуб, ҝөзәл төвһид бинасыны уҹалтмалыдырлар. Бүтүн пејғәмбәрләрин сон мәгсәди ејнидир – бәшәријјәти Аллаһа говушдурмаг. «Һәр бир милләтдән пејғәмбәр сечдик. Онларын дејәҹәји бу иди ки, Аллаһа пәрәстиш един, тағутдан вә онун батил тәзаһурләриндән чәкинин». («Нәһл» 36).

әлбәттә ки, бу мәс’улијјәтләрин иҹрасында һамы ејни дејилдир. Һәрә өз саһәсиндә мәс’улдур. «Бу пејғәмбәрләрин бә’зисини диҝәриндән үстүн етдик». («Бәгәрә» 253). Ән бөјүк мәс’улијјәти исә бу рисаләт силсиләсини баша чатдыран сон пејғәмбәрин өһдәсинә дүшүр. «Бу ҝүн сизин үчүн дини камил етди вә не’мәтләри тамамладым. Бир дин ким исламы сизин үчүн бәјәндим». («Маидә» 3). О, јени бир мәдәни вә сијаси ингилаб үчүн чалышыр. Дүшүнҹәләри вәһј маарифинә бағламаг, инсан фитрәтини ојатмаг истәјир.

Белә бир дәрин дәјишиклик гыса мүддәтдә бир дәфәјә баша ҝәләси дејил. Әввәлҹәдән һазырлыг ҝөрүлмәлидир. Бөјүк сә’ј вә һазырлыгла гәдәм ҝөтүрүлмәлидир ки, бу мәгсәд һәјата кечсин. Пејғәмбәрләрин хүсусијјәтләриндән бири будур ки, онларын һәр бири өзүндән әввәлки пејғәмбәрләрә сүбут, өзүндән сонракы пејғәмбәрләрә мүждәчи олмушдур. Чүнки онларын мәгсәди ејнидир вә араларында һеч бир ихтилаф јохдур. Һәзрәтин (с) рисаләти бәшәри олдуғундан онун зүһуру үчүн һазырлыг әввәлки пејғәмбәрләрин өһдәсинәдир. Буна ҝөрә дә әсирләрҹә әввәлләр бөјүк пејғәмбәрләр бу зүһуру хәбәр вермишләр. Ибраһим-хәлил (ә) үч мин илдән чох әввәл пејғәмбәрин зүһуру илә мүждәләјир: «Онларын арсында елә бирини онлара пејғәмбәр ҝөндәри ки, ајәләрини онлара охусун, онлара китаб вә һикмәт өјрәтсин, онлары тәмизләсин. Бу истәклә ҹәмијјәти бөјүк бир зүһура мүнтәзир едир. Диҝәр пејғәмбәрләр дә бу јолу һамарламаға чалышырлар ки, сонунҹу сәма сәфири Мәсиһ (ә) ҝәлсин. О, сон нөгтәни гојмалы, сон пејғәмбәрин хүсусијјәтләрини әтрафлы шәкилдә бәјан етмәлидир. О, өз сәмави китабында әсаслы шәкилдә хүсусијјәтләри билдирмәлидир ки, ҹәмијјәт бу зүһура һазырлыг ҝөрсүн. «Бир вахт Мәрјәм оғлу Иса белә демишди: Еј Исраил оғлуллары! Һәгигәтән мән өзүмдән әввәл назил олмуш Төвраты тәсдиг едән вә мәндән сонра ҝәләҹәк әһмәд адлы бир пејғәмбәрлә мүждә верән Аллаһын елчисијәм». («Сәфф» 6). Инҹилдә әһмәд ады ивритчә «фәргәлит» (әрәби) кими верилмишдир.

Һәзрәтин (с) хүсусијјәтләри о гәдәр хырдалыгларынадәк хәбәр верилмишдир ки, бәһанәјә јер галмасын. Онлар өз китабларында һәзрәти (с) өз оғулларыны таныдыглары кими таныјырдылар. Инсан өз өвладыны танымагда сәһв етмәдији кими китаб әһли дә һәзрәти (с) бу сајаг таныјырды. «Китаб вердијимиз шәхсләр ону [Мәһәммәди] өз оғулларыны таныдыглары кими таныјырлар». («Бәгәрә» 146). Бу һазырлыглар вә ардыҹыл тәблиғләр ҹәмијјәтә, хүсуси илә Фәләстин вә Һиҹаз әтрафында јашајан јәһуди вә мәсиһиләрә хәбәрдарлыг етмишди. Һамы бу зүһурун интизарында иди. Бу һәгигәт һамыја ҝүнәш кими ајдын иди.

Диҝәр бир тәрәфдән онун доғум хүсусијјәтләри, әманәтдарлығы әһали арасында елә мәһшур иди ки, һәгигәтләрдән аҝаһ олан бүтүн арифләр ону ҝөрән кими пејғәмбәрлијини тәсдиг едирдиләр. Онун һира вә башга јерләрдә ҝүн узуну ардыҹыл ибадәтләри, ишыглы кечмиши, руһи һазырлығы да ујғун зүһур үчүн бир хәбәрдарлыгды: «О, һәр ил һира мағарасына ҝедәндә јалныз мән ону ҝөрүрдүм»- дејир әли (ә). Бүтүн бунлар ујғун бөјүк һадисә, Пејғәмбәрин бе’сәти үчүн һазырлыг иди.

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   31


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет