Аллаһын елчисибет9/31
Дата25.04.2016
өлшемі1.43 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   31

РАҺИБ БҮҺЕЈРА


Гүрејш вә Һиҹаз ҹамааты тиҹарәт үчүн Шама чох ҝедиб-ҝәләрдиләр. Пејғәмбәр (с) әбу Талибин һимајәсиндә оланда Әбу Талиб Шама ҝетмәли олду. Әбу Талиб Пејғәмбәри чох севдији үчүн ону да өзү илә апарды. Гүрејшин карваны Бәсри адланан мәнтәгәдән кечирди. Јахынлыгда мәсиһи бир раһибин совмијәси (комасы) варды. Һәмишә ибадәтә мәшғул олуб, јолдан кечәнләрә диггәт етмәјән раһиб бу дәфә Гүрејши сүфрәјә дә’вәт едир. Онун бу һәрәкәти тәәҹҹүбә сәбәб олса да, тәклиф гәбул олунур вә һамы сүфрә кәнарына әјләшир. Раһиб сорушур ки, сизин адамларын һамысы бурададыр? Ҹаваб верирләр ки, бир ҹавандан башга һамы. Раһиб о ҹаванын да ҝәтирилмәсини исрар едир. Пејғәмбәр (с) ҝәләндә раһиб ҝөзүнү она дикиб, диггәтлә бахыр. Өз сәмави китабы Инҹилдә сон пејғәмбәр һаггында дејилән әламәтләри хатырлајыр вә бу ҹаванда ҝөрүр. Онунла сөһбәтә ҝиришиб, һәјаты вә јухулары барәдә сорушур. Ону Гүрејш ичиндә һөрмәтли бүтләрә анд верир ки, һәгигәти сөјләсин. Һәзрәт (с) онун бу андындан сыхылыр. Бүһејрә она даһа артыг диггәт јетирир вә чијниндә пејғәмбәрлик әламәтини ҝөрүр. Сонра әбу Талибә тапшырыр ки, Пејғәмбәри јәһудиләрдән горусун!

МәЗЛУМЛАРЫН МҮДАФИәСИ


Ҹәмијјәтин зәиф инсанларыны һүгугу даим зорулар тәрәфиндән тапдаланыр. Мәзлумларын һүгугларынын мүдафиәси инсанларын өһдәсинә дүшән инсани бир фәзиләт, илаһи бир дәјәрдир. Пејғәмбәр (с) һәлә өз рисаләтиндән әввәл һаггы мүдафиә едәр, фәзиләт һаггында сөһбәтләрдә оларды. Бәни-әсәд гәбиләсиндән бир шәхс тиҹарәт үчүн Мәккәјә ҝәлир. Онун малыны Бәни-сәһм гәбиләсиндән бир шәхс алыр, амма пулуну өдәмир. Бу адам нә гәдәр чалышырса, өз һаггыны ала билмир. Әбу Губејс дағынын зирвәсинә чыхыб, јардым исәтјир. Онун һәрәкәти ҹамаата чох тә’сир едир. Гүрејш бөјүкләри Әбдүллаһын евинә топланыр. Мәҹлиси һәзрәт Пејғәмбәр (с) низамлајыр. Бу јығынҹагда онлар әһд едирләр ки, мәзлумларын һаггыны горујаҹаглар. Бу мүгавилә (әрәби) ады илә таныныр. Заһирән бу әввәлки мүгавиләләрә јени бәндләрин әлавә едилмәси илә бағлыдыр. Пејғәмбәрин (с) бу ләјагәтли иши тарихдә мәһшурдур. Һәзрәт (с) өзү дә бу мүгавилә илә фәхр етмиш вә бујурмушдур: «Инди дә мәни белә бир мүгавиләни имзаламаға чағырсалар гәбул едәрәм». («Тарихе Јә’губи» 1-ҹи ҹилд).

ГАРА ДАШЫН МәНШәЈИ


Пејғәмбәрин (с) өмрүндә 25 Баһар өтмүш сел Кә’бәни дағытды. Гүрејш Кә’бәни бәрпа етмәк үчүн торпаг дашымаға башлајыр. Газылан јер дәринләшәндә бөјүк бир илан ҝөрүнүр вә газынтыны дајандырырлар. (Бәлкә дә бунун Кә’бә әтрафында чохлу пејғәмбәр гәбринин олмасы илә әлагәләндирмәк олар. Бурадан чох торпаг ҝөтүрлүмәси гәбрләрин ачылмасына сәбәб оларды). Бир сөзлә диварлар галдырылыр, нөвбә Һәҹәрүл-әсвәдин (гара дашын) дивара бәркидилмәсинә ҝәлир. Гәбиләләр арасында мүбаһисә башланыр ки, Һәҹәрүл-әсвәди һансы гәбилә ҝөтүрәҹәк. Бу вахт «Мәһәммәд әмин» адланан Пејғәмбәр (с) јахынлашыр. Һамы онун бу иши мүһакимә етмәсинә разылыг верир. Һәзрәт (с) чох ҝөл бир тәдбир төкүр. Өз ридасыны (архалығыны) јерә сәриб, Һәҹәрүл-әсвәди ридасына гојур. Бүтүн гәбиләләрә мүраҹиәт едир ки, һәрә бир тәрәфдән јапышыб дашы галдырсынлар. Һәрә риданын бир јанындан тутуб Һәҹәрүл-әсвәди галдырырлар. Һәзрәт өзү дашы ҝөтүрүб дивара јерләшдирир. Беләҹә, һамы бу ишин савабындан фајдаланыр вә мүбаһисә кәсилир.

ҺаРАМ АЈЛАРЫН ҺӨРМәТИ


Әрәбләр арасында Ибраһим дининин гајдалары, о ҹүмләдән мүгәддәс һарам ајларын һөрмәтини сахламаг варды. Һәјаты мүһарибәләрдә өтүшән әрәбләр дөјүшүн гадаған олдуғу һарам ајлара јахшы мүнасибәтдә идиләр. Бу дөрд ајда дөјүшләр дајандығындан онлар раһат нәфәс алырдылар. Гур’ани-кәримин бу илаһи сүннәти – гајданы тәсбит етди: «Аллаһ јанында ајларын сајы Аллаһ јери вә ҝөјү јарадан ҝүндән башлајараг он икидир. Бу һәгигәт Аллаһ китабында гејд едилмишдир. Онларын дөрдү һарам ајлардыр». (Бу ајларда һүҹум етмәклә мүһарибә һарамдыр). «Сәндән һарам ајларда мүһарибә һаггында сорушсалар, онлара де ки, бу ајларда мүһарибә бөјүк бир ҝүнаһдыр». («Бәгәрә» 217).

Бу ајлар ибарәтдир: Зүлгә’дә, Зүл-һиҹҹә, Мәһәррәм вә Рәҹәб. Әрәбләр бу ајлары мөһтәрәм сајсалар да дәфәләрлә еһтирамы сындырмыш, мүхтәлиф гәбиләләр арасында дөјүшләр олмушдур. Бу дөјүшләр һарам ајларын еһтирамыны гырдығындан ҝүнаһ вә фәсад адландырылмышдыр. Белә дөјүшләри дөрд јердә зикр етмишләр. Һәтта дөрд ил чәкән бир дөјүшдә Пејғәмбәрин (с) иштирак етдијини дејәнләр вар.

Кәһанә гәбиләсиндән Бәрраз ибни Гејс Кәнани Һәвазин гәбиләсиндән Урвә ибни Рәһһал илә Не’ман ибни Мунзирә јер иҹазәси вермәк үстүндә далашмышдылар. Бәрраз Урвәни гәтлә јетирмишди. Өләнин гоһумлары Кәнанәјә гаршы бирләшмишдиләр. Кәнанә Гүрејшә пәнаһ ҝәтирмишди. Гүрејшдә онлара һимајәдарлыг етмиш вә мүһарибә башламышды.

Бә’зиләринин јаздығына ҝөрә һәзрәт (с) он једди јашында икән бу дөјүшә шаһид олмушдур. Бә’зиләри исә онун дили илә нәгл едир ки, «Мән әмиләримә атылан охлары дәф едирдим». Ҝөрән бу ики ҹүмләдән белә бир нәтиҹәјә ҝәлмәк олар ки, Пејғәмбәр (с) бу дөјүшдә иштирак едиб? Белә ҝөрүнүр ки, бу дејилишләрдән ујғун нәтиҹәни әлдә етмәк олмаз. Һансы ки, бә’зиләри лагејидлик ҝөстәрәрәк бу мәсәлән јан кечир вә һәзрәтин (с) иштиракыны тәсдигләјирләр. Амма әввәлки ҹүмлә һәзрәтин (с) јалныз шаһид олдуғуну гејд едир. Әслиндә исә шаһид олмаг һәлә иштирак етмәк дејил. Икинҹи ҹүмләдә исә охларын дәф олунмасындан данышылыр. Һеч бу да о демәк дејил ки, Пејғәмбәр (с) дөјүшдә иштирак едиб. Бир һалда ки, һарам ајлара еһтирам гојулмасы гәбул едилмиш бир гајда иди вә бу һөрмәти сындырмаг ҝүнаһ һесаб олунурду, неҹә ола биләрди ки, Пејғәмбәр (с) белә ајларда мүһрибәдә иштирак едәјди?! Һәгигәтә јуғун ҝәлән мә’лумат Јә’губинин әбу Талибин дилиндән нәгл етдијидир: «О, нәинки мүһарибәләрдә иштирак етмирди, һәтта Бәни-һашимә дә мүһарибәдә иштиракы гадаған едирди. Һәтта әбу Талибин мөвгеји башгаларыны да бу ишдән чәкиндирмишди. Бу дөјүшдә Бәни-һашим иштирак етмәдијиндән чохлары бу дөјүшә гатылмырды. «Әбу Талиб Бәни-һашими бу дөјүшләрдән чәкиндирди вә билдирди ки, бу дөјүш һарам ајлара һөрмәтсизликдир». Әбдүллаһ ибни Үмәјјә вә Ҹәдан вә Һәрб ибни Үмәјјә дә Бәни һашимә ҝөрә дөјүшә ҝетмәдиләр».Әлбәттә, бунун унутмаг олмаз ки, мүдафиә бүтүн һалларда, бүтүн заманда вә мәканларда, һәтта һарам ајларда да, һәтта Кә’бәдә дә гануни вә ваҹибдир. Дүшмәнин һүҹумундан мүдафиә һәр бир диндә һәр бир кәсин һаггыдыр. Гур’ан да бу барәдә бујурур: «Һарам олан ај һарам олан ај мүгабилиндәдир. Һөрмәтләрдә дә гисас вар. Сизә гаршы тәҹавүз едәнләрдән мүдафиә олунун». («Бәгәрә» 194). Тәҹавүзкара ҹаваб верин. Әҝәр һәзрәт һәмин дөјүшдә иштирак етмишсә, мүдафиә олунан тәрәфдән олмушдур. «Мән нөвҹаван оланда әмимләр Фүҹҹар дөјүшүнә шаһид идим», ҹүмләси Һәзрәтин (с) мүдафиәдә иштирак етдијини билдирир. Әкс тәгдирдә демәлијик ки, һәзрәт (с) белә галмагаллардан тамам узаг олмушдур. Ибраһим (ә) дининә е’тигад едән кәс һеч заман өз дининин сүннәтини ҝөрмәзлијә вурмаз.Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   31


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет