Атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияға қатысуға шақырады. Конференция жұмысының негізгі бағыттарыДата17.05.2020
өлшемі73.96 Kb.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚОРҚЫТ АТА АТЫНДАҒЫ ҚЫЗЫЛОРДА МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті 2013 жылғы 24-26 қазанда өтетін белгілі ғалым, академик А.Д.Таймановтың ғылыми-педагогикалық қызметіне арналған «Қазіргі заманғы математика: проблемалары және қолданыстары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияға қатысуға шақырады.
Конференция жұмысының негізгі бағыттары:

1. Модельдер теориясы, алгебра және математикалық логика;

2. Қазіргі заманғы математикалық білім берудің өзекті мәселелері;

3. Математикалық модельдеу және ақпараттық технологиялар.
Конференцияға Ресейден, Украинадан, Қырғызстаннан т.б. шетелдерден және Қазақстаннан танымал ғалымдар қатысады.
Конференцияның жұмыс тілдері - қазақ, орыс.

Конференция бағдарламасына ену үшін ұйымдастыру комитетіне 2013 жылғы 10 қыркүйекке дейін: конференцияға қатысушының тіркеу формасы, баяндама электронды түрінде өткізілуі қажет.

Конференция материалдарын ғылыми жинақ түрінде алдын-ала баспадан шығару жоспарлануда.
Қатысу тәртібі:
Материалдардың баспадан шығуы үшін мақала келесі талаптарды қанағаттандыруы қажет:

1. Баяндама (мақала) мәтіні 4 парақтан кем болмауы және тіркеу формасы MS Word мәтіндік редакторы бойынша жазылуы тиіс.

2. Кестелердің, схемалар мен суреттердің тақырыбы көрсетіліп, Wіndows-да терілген болуы қажет.

3. Парақтың параметрлері: жоғарғы - 2,5 см, төменгі - 2,5 см, оң – 2,0 см, сол -2,5 см.

4. Шрифт: Tіmes New Roman, KZ Tіmes New Roman, кегль – 12.

5. Жоларалық: 1 интервалмен.

6. Бірінші беттің сол жағына міндетті түрде ӘОЖ көрсетілуі тиіс.

7. Жаңа жол: 0,9 см.

8. Келесі жолда – ортасынан баяндама (мақала) тақырыбы бас әріптермен (қою шрифтпен).

9. Баяндаманың (мақаланың) тақырыбы астына – парақ ортасына бас әріптермен (қою шрифтпен) автор (лар)-дың тегі, аты-жөні жазылады.

10. Одан төмен жұмыс орындалған мекеменің толық атауы (қою шрифтпен).

11. Бір интервалдан кейін жаңа жолдан – баяндама (мақала) мәтіні.

12. Бір қатардан кейін – Түйіндемесі, баяндаманың аты үш тілде: қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде, 4-5 сөйлемнен кем болмау керек.

13. Кілт сөздер (4-5 сөзден тұратын) үш тілде.

14. Қолжазбаның соңында ГОСТ 7.1-2003 талаптарына сәйкес әдебиеттер тізімі мәтін ішіндегі сілтеменің реттілігіне орай нөмірленеді. Кесте мен графикалық материалдар мақаланың мәтініне сай орналастырылады. Суреттер cdr, pdf форматтарында векторлық графикамен салынады.


Тіркеу формасы
Тегі, аты-жөні (толығымен) _______________________ ___________

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы ______________________________

Мекеме атауы, лауазымы ______________________________________

Мекен-жайы (индекс көрсету міндетті) ___________________________

Телефон (халықаралық байланыс кодымен) ______________________

E-maіІ (міндетті) ____________________________________________

Мақала тақырыбы ___________________________________________

Секция _____________________________________________________

Керекті техникалық құралдар __________________________________

Қонақ үй орындарын бекіту қажеттігі (ия, жоқ) ________________


Электронды пошта арқылы жібергенде "Тақырып" бөлімінде:

"Тайманов оқулары" конференциясына _________________ -дан (баяндамашы, фамилиясы) көрсетілсін.Ұйымдастыру жарнасы – 5000 теңге.

Материалдарды мына мекен-жайға жіберіңіздер:

120014, Қызылорда қаласы, Әйтеке би көшесі, 29а, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, ғылым және жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім департаменті, халықаралық байланыстар департаменті, редакциялық-баспа бөлімі.

Телефондар: (8-7242) 27-88-71, 27-48-02, 26-33-01 факс.

E-mail: zhan_2503@mail.ru

E-maіІ: asi_82@list.ru


Қаржы реквизиттері:

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны120014, Қызылорда қ., Әйтеке би көшесі, 29а

СТН 331000037638

"БТА Банк" АҚ

БИК ABKZ KZ KX

КБЕ 16

IBAN KZ 98319K010000390910

БИН 960540000620

ОКПО 38858978

ОКУД 80300

Ұйымдастыру комитеті

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КЫЗЫЛОРДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ КОРКЫТ АТА
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата приглашает принять участие в работе Международной научно-практической конференции «Современная математика: проблемы и приложения», посвященной научно-педагогической деятельности видного ученого, академика А.Д.Тайманова, которая состоится 24-26 октября 2013 года.
Работа конференции будет осуществляться по следующим направлениям:

1. Теория моделей, алгебра и математическая логика;

2. Актуальные проблемы современного математического образования;

3. Математическое моделирование и информационные технологии.
В работе конференции примут участие ведущие ученые из России, Украины, Кыргызстана, Казахстана и других зарубежных стран.
Рабочие языки конференции – казахский, русский.

Оргкомитет планирует публикацию материалов до начала конференции. Для включения в программу конференции необходимо предоставить в адрес оргкомитета до 10 сентября 2013 года регистрационную форму участника конференции, доклад в электронном виде.


Условия участия:
Для публикации материалов статьи должны быть оформлены в строгом соответствии со следующими требованиями:

1. Текст статьи (доклада) объемом не менее 4 страниц и регистрационная форма должны быть набраны в текстовом редакторе MS Word:

2. Таблицы, схемы, рисунки должны иметь название и быть набраны в среде Wіndows.

3. Поля: верхнее – 2,5 см, нижнее – 2,5 см, правое – 2,0 см, левое – 2,5 см.

4. Шрифт: Tіmes New Roman, KZ Tіmes New Roman, размер кегля – 12.

5. Интервал: одинарный.

6. На первой строке листа слева обязательно указать УДК.

7. Абзацный отступ (красная строка): 0,9 см.

8. На следующей строке – по центру название статьи прописными буквами (жирным шрифтом).

9. Под названием статьи – по центру строчными буквами (жирным шрифтом) инициалы имени, отчества и фамилия автора (-ов).

10. Ниже: полное название учреждения, где выполнена работа (жирным шрифтом).

11. Через один интервал (пустую строку) после абзацного отступа – непосредственно текст статьи.

12. Через строку – Аннотации, содержащие не менее 4-5 предложений, и название доклада на трех языках: казахском, русском и английском.

13. Ключевые слова (4-5 слов) на трех языках.

14. В конце рукописи приводится список литературы, оформленный по ГОСТ 7.1-2003, в тексте указываются номера ссылок в порядке цитирования. Таблица и графические материалы располагаются по тексту статьи. Рисунки выполняются векторной графикой в форматах cdr, pdf.

Регистрационная форма
Фамилия, имя, отчество (полностью) _____________________________

Ученая степень, ученое звание _________________________________

Организация (учреждение), должность ____________________________

Адрес (указание индекса объязательно) ___________________________

Телефон (с кодом международной связи) __________________________

E-maіІ _______________________________________________________

Название доклада ______________________________________________

Секция ______________________________________________________

Необходимые технические средства ______________________________

Необходимость бронирования номера в гостинице (да, нет) ___________

При пересылке по электронной почте в разделе "Тема" электронного письма указать: На конференцию "Таймановские чтения" от ________________ (фамилия докладчика).

Организационный взнос составляет 5000 тенге.

Материалы просим отправлять по адресу:

120014, г.Кызылорда, ул.Айтеке би, 29а, Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата, департамент науки и послевузовского образования, департамент по международному сотрудничеству, редакционно-издательский отдел.

Телефоны: (8-7242) 27-88-71, 27-48-02, 26-17-25, 26-33-01 факс.

E-mail: zhan_2503@mail.ru

E-maіІ: asi_82@list.ru


Финансовые реквизиты:

Республиканское государственное предприятие на правах хозяйственного ведения «Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата» Министерства образования и науки Республики Казахстан120014, г. Кызылорда, ул. Айтеке би, 29а

РНН 331000037638

АО "БТА Банк"

БИК ABKZ KZ KX

КБЕ 16

IBAN KZ 98319K010000390910

БИН 960540000620

ОКПО 38858978


Оргкомитет
Каталог: files -> nauka
nauka -> Қазақстан жолы 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ», «Қазақстан-2050»
nauka -> ҚАзақстан республикасы білім және ғылым министрлігі оңТҮстік қАзақстан мемлекеттік педагогикалық институты ақпараттық хат құрметті әріптестер!
nauka -> Словник рукописи биографической энциклопедии «Сталинградцы в Сталинградской битве»
nauka -> Құрметті достар!
nauka -> Юридический факультет
nauka -> АҚПараттық хат құрметті әріптестер!
nauka -> Рукописи Калашников Андрей Анатольевич новая технология культивирования высших базидиомицетов в искусственно замкнутой экосистеме


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет