Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесінің паспорты Паспорт земельного участкаДата28.04.2016
өлшемі292.54 Kb.


Ауыл шаруашылығы мақсатындағы

жер учаскесінің паспорты

Паспорт земельного участка

сельскохозяйственного назначения


1. Жалпы мәліметтер

Общие сведения
Жер учаскесінің кадастрлық нөмiрi (код)_______________________________

Кадастровый номер земельного участка (код)

Ауыл шаруашылығы алқаптарының алаңы _______________________________гектар

Площадь сельскохозяйственных угодий


Жер учаскесіне меншік немесе жер пайдалану құқықтарының түрлері

Виды права собственности или землепользования на земельный участок

______________________________________________________________

_________________________________________________________________

Уақытша жер пайдалану мерзімі _____________________________________

(күні, айы, жылы)

Срок временного землепользования до _________________________________

(число, месяц, год)


Жер учаскесiне сәйкестендiру құжаты_________________________________

Идентификационный документна земельный участок

__________________________________________________________________

(құжаттың атауы және нөмірі, берілген күні)

__________________________________________________________________

(наименование и номер документа, дата выдачи)
Жер учаскесінің меншік иесі, жер пайдаланушы _________________________

Собственник земельного участка, землепользователь

__________________________________________________________________

(жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты немесе заңды тұлғаның толық атауы)

__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество физического лица или__________________________________________________________________

полное наименование юридического лица)

__________________________________________________________________

Жер экспликациясы


Экспликация земель

гектар

Алқаптардың атауы /

Наименование угодийЖазба енгізілді:

Запись внесена:алғашқы /

первичныйкейінгі /

последующий20__ ж. /г. «__»_____

20___ж. /г «__»____


20___ж. /г. «__»____


20___ж./г. «__»__


1

2

3

4

5

Егістік /

Пашня


оның ішінде суармалы/

в том числе орошаемаяКөпжылдық екпелер /

Многолетние насажденияТыңайған жерлер /

Залежь


Шабындықтар

Сенокосы


оның ішінде жақсартылғаны /

в том числе улучшенныеЖайылымдар /

Пастбища


оның ішінде жақсартылғаны /

в том числе улучшенныеСуландырылған / обводненные

Барлық ауыл шаруашылығы алқаптары/

Итого сельскохозяйственных угодийБасқа алқаптар /

Прочие угодья

оның ішінде / в том числе:


Барлық жер /

Всего земельЖер учаскесі шегіндегі бөгде жер пайдаланушылар

(меншік иелері)

Посторонние землепользователи (собственники)

в границах земельного участка


Жер учаскесі шегіндегі бөгде жер пайдаланушылардың

(меншік иелерінің) кадастрлық нөмірлері

Кадастровые номера посторонних землепользователей (собственников)

в границах земельного участкаАлаңы, гектар

Площадь, гектар1

2
Өзгерістер енгізуді негіздейтін құжат________________________________

Документ обосновывающий внесения изменений

__________________________________________________________________

Жазба үшін жауапты________________________________________________

Ответственный за запись (А.ӘТ. / Ф.И.О.)

_______________________ 20___ж. / г. «___» __________ (қолы / подпись)


Жер учаскесінің жоспары (алқаптар контурымен)

План земельного участка (с контурами угодий)


Жер учаскесі меншік иесінің, жер пайдаланушылардың атауыНаименование собственника земельного участка, землепользователей
____________________________________________________________

Алқап түрлерінің шартты белгілері:

Условные обозначения видов угодий:

  • прямоугольник 9.....................................

  • прямоугольник 8.....................................

  • прямоугольник 7.....................................

Шектес учаскелердің кадастрлық нөмірлері:

Кадастровые номера смежных участков:

А-дан Б-ға дейін__________________________

от А до Б

Б-дан В-ға дейін__________________________

от Б до В

В-дан Г-ге дейін__________________________

от В до Г
Масштаб 1:

2. Жер учаскесінің сапалық жағдайы

Качественное состояние земельного участка

Ауыл шаруашылығы алқаптарының топырақ түріне қарай орналасуы

Распределение сельскохозяйственных угодий по почвам

гектар

Топырақ

түрлерінің атауы


Наименование почв

Алқаптардың атауы

Наименование угодий

Егістік

Пашня


Тыңайған жер

ЗалежьКөпжылдық екпелер

Многолетние насаждения


Шабындық

Сенокос

Жайылымдар

Пастбища


Барлық

ауыл шаруашылығы

алқаптары

Итого сельскохозяйственных угодий


Басқа

алқап

тар

Прочие угодья

Барлығы / Итого

Оның ішінде

Түбегейлі жақсартылған

Барлығы / Итого

О.і.: Т.Ж.

Барлығы / всего

Оның ішінде

суармалы / в том числе орошаемая

1

2

3

4

5

6

78

9

Барлығы:

Всего:
Егістік құрамындағы қарашірік (0-20, 0-50 сантиметр қабатында)

Содержание гумуса пашни (в слое 0-20, 0-50 сантиметров)

%

Топырақ түрлерінің атауы

Наименование почвЖазба енгізілді:

Запись внесена:Алғашқы

ПервичныйКейінгі

Последующий20__ ж. /г. «__»______


20___ж. /г. «__»_____


20___ж. /г. «__»_____


0-20 см

0-50 см

0-20 см

0-50 см

0-20 см

0-50

см


1

2

3

4

5

6

7
Барлығы

Всего

Өзгерістер енгізуді негіздейтін құжат________________________________

Документ обосновывающий внесения изменений

__________________________________________________________________

Жазба үшін жауапты________________________________________________

Ответственный за запись (А.Т.Ә. / Ф.И.О.)

(қолы / подпись) ____________ 20___ж. /г. «____» _________

Егістіктің мелиоративтік жағдайы

Мелиоративное состояние пашни

гектар

Мелиоративтік топтар /


Мелиоративные группы

Жазба енгізілді:

Запись внесена:


Алғашқы /

Первичный

Кейінгі / Последующий

20___ж. /г «__»__

20___ж. /г «__»__

20___ж. /г «__»__

20___ж. /г «__»__

20___ж. /г «__»__

1

2

3

4

5

6

Теріс әсерлерге ұшырамағандары -

неосложненные отрицательными признаками
Қиыршық тасты жерлер - защебненные

о.і./в т.ч.

әлсіз / слабо

орташа / средне

өте / сильно
Тұзданған жерлер/засоленные

о.і./в т.ч.әлсіз / слабо

орташа / средне

өте / сильно
Сортаңданған / - солонцовые

о.і. /в т.ч.әлсіз / слабо

орташа / средне

өте / сильно
Шайылғандары - смытые

о.і./в т.ч.әлсіз / слабо

орташа / средне

өте / сильно

Дефляцияға (жел эрозиясына)

ұшыраған жерлер - дефлированные

о.і./в т.ч.әлсіз / слабо

орташа / средне

өте / сильно
Басқалары / прочие
Барлығы / всего


Өзгерістер енгізуді негіздейтін құжат____________________________________________

Документ обосновывающий внесения изменений

_____________________________________________________________________________

Жазба үшін жауапты___________________________________________________________

Ответственный за запись (А.Т.Ә. / Ф.И.О.)

_______________________ 20___ж. / г. «____» ____________


(қолы / подпись)

В1 қабатындағы топырақтың сортаңдағы, %

Солонцеватость почв в горизонте В1, %

%

Топырақ түрлерінің атауы

Наименование почвЖазба енгізілді:

Запись внесена:Алғашқы /

ПервичныйКейінгі /

Последующий20___ж. /г «__»__

20___ж. /г «__»__

20___ж. /г «__»__

1

2

3

4

Барлығы /

Всего
Өзгерістер енгізуді негіздейтін құжат________________________________

Документ обосновывающий внесения изменений

__________________________________________________________________

Жазба үшін жауапты________________________________________________

Ответственный за запись (А.Т.Ә. / Ф.И.О.)

_______________________ 20___ж. / г. «____» ____________


(қолы / подпись)


Егістік эрозиясының нәтижесінде үстіңгі қарашірік қабаты қалыңдығының өзгеруі

Изменение мощности верхнего гумусового А+В1 горизонта в результате

эрозии пашни

сантиметр

Топырақ түрлерінің атауы /

Наименование почвЖазба енгізілді:

Запись внесена:Алғашқы/

ПервичныйКейінгі /

Последующий20___ж. /г «__»__

20___ж. /г «__»__

20___ж. /г «__»__

Апах

Апах

Апах

1

2

3

4

Барлығы /

Всего

Өзгерістер енгізуді негіздейтін құжат ________________________________

Документ обосновывающий внесения изменений

__________________________________________________________________ Жазба үшін жауапты________________________________________________

Ответственный за запись (А.Т.Ә./ Ф.И.О.)

_______________________ 20___ж. / г. «____» _____________


(қолы/ подпись)

Суармалы егістіктегі уытты тұздар сомасының құрамы

(0-30 см қабатында)

Содержание суммы токсичных солей в орошаемой пашне (в слое 0-30см) %

Топырақ түрлерініңатауы/

Наименование почвЖазбаенгізілді:

Запись внесена:

Алғашқы /

ПервичныйКейінгі /

Последующий«__»______

20__ ж./г.«__»_____

20___ж./г.«__»_____

20___ж./г.
Ʃ

Сортаңдану типі
Тип засоления

Сортаңдану деңгейі
Сте

пень засоленияƩ

Сортаңдану типі
Тип засоления

Сортаң

дану деңгейі


Сте

пень засоленияƩ

Сортаң

дану типі

Тип засоления


Сор

таң


дану деңгейі

Сте


пень засоления

1

2

3

3

5

6

7

8

9

10Барлығы /

ВсегоӨзгерістер енгізуді негіздейтін құжат ________________________________

Документ обосновывающий внесения изменений

__________________________________________________________________

Жазба үшін жауапты________________________________________________

Ответственный за запись (А.Т.Ә./ Ф.И.О.)

_______________________ 20___ж. / г. «____» ____________


(қолы/ подпись)

Азықтық алқаптардың мәдени-техникалық жағдайы

Культуртехническое состояние кормовых угодий

гектар

Алқаптардың жағдайы /

Состояние угодий


Жазба енгізілді:

Запись внесена:

Алғашқы/

первичной

Кейінгі / последующей

20___ж./г «__»__

20___ж./г «__»__

20___ж./г г «__»__

1

2

3

4

Шабындықтар / сенокосы

Жақсартылған / улучшенные


Таза / чистые


Төмпешіктер басқаны / покрытые кочками


Бұталы, орманды / закустаренные, залесенные


Өсіп кеткен улы өсімдіктер / заросшие ядовитыми растениями


Барлығы / всего


Жайылымдар / пастбища

Жақсартылған / улучшенные


Таза / чистые


Төмпешіктер басқаны / покрытые кочками


Бұталы, орманды / закустаренные, залесенные


Тапталғаны / сбитые


Барлығы / всего


Өзгерістер енгізуді негіздейтін құжат _________________________________

Документ обосновывающий внесения изменений

__________________________________________________________________

Жазба үшін жауапты маман__________________________________________

Ответственный специалист за запись (А.Т.Ә. / Ф.И.О.)

_______________________ 20___ж. / г. «____» ____________(қолы/ подпись)
Ескерту: Ауыл шаруашылығы алқаптарының мелиоративтік және мәдени-техникалық жағдайы туралы алғашқы жазба ____ жылғы масштабы 1: ______

топырақ зерттеу материалдары және ____ жылғы масштабы 1:_______ геоботаникалық зерттеу материалдары бойынша келтірілген.

Примечание: Первичная запись о мелиоративном и культуртехническомсостоянии сельхозугодий приведены по материалам почвенного обследования _____ года, масштабе 1:____ и материалам геоботанического обследования _____ года, масштабе 1: ______.

Топырақ картасы

Почвенная картаШартты белгілер:

Условные обозначения:
  • тпрямоугольник 5опырақтың шифрі мен механикалық құрамы / шифр и мехсостав почвы
  • прямоугольник 4.....................................Масштаб 1:
Топырақ картасының аңызы:

Легенда к почвенной карте:


Топырақ контурының

Нөмірі/

Номер

почвенного

контура

Топырақтардың

шифрі және

индексі/

Шифр и

индекс

почв

Контурдың бояуы/

Окраска

контураТопырақтардың атауы/

Наименование почв

Ескерту: Топырақ картасының алғашқы жазбалары ____ жылғы масштабы 1: ______

топырақ зерттеу материалдары бойынша келтірілген.

Примечание: Первичные данные почвенной карты приведены по материалам почвенного обследования _____ года, масштабе 1:____.

Геоботаникалық карта

Геоботаническая карта

Шартты белгілер:

Условные обозначения:

  • гпрямоугольник 3еоботаникалық контурдың шегі / граница геоботанического контура
  • өпрямоугольник 2сімділік пен өнімділік типі / тип растительности и урожайность
  • прямоугольник 1.....................................

Геоботаникалық картаның аңызы:

Легенда к геоботанической карте:


Контурдың

Нөмірі/
Номер

контура

Контурдыңшифрі/
Шифр

контура

Контурдың бояуы/
Окраска

контура

Типтер мен

түрлендіру

нөмірлері/

Номера

типов и

модификации

Типтер мен

түрлендіру

атаулары / Название

типов и

модификации

Маусымдағы

орта өнімділік / Средняя

урожайность

за сезон,

ц/га
Масштаб 1:

Ескерту: Геоботаникалық картаның алғашқы жазбалары ____ жылғы масштабы 1: ______ геоботаникалық зерттеу материалдары бойынша келтірілген.

Примечание: Первичные данные геоботанической карты приведены по материалам геоботанического обследования _____ года, масштабе 1:____.


3. Жер учаскесінің кадастрлық бағасы

Кадастровая оценка земельного участка
Бонитет балы

Балл бонитета


Ауыл шаруашылығы алқаптарының атауы/

Наименование сельскохозяйственных угодийЖазба енгізілді:

Запись внесена:Алғашқы/

первичныйКейінгі / последующий

20___ж. /г «__»__

20___ж. /г «__»__

20___ж. /г «__»__

1

2

3

4

Егістік / пашня


о.і. суармалы / в т.ч. орошаемая


Көпжылдық екпелер / многолетние насаждения


Тыңайған жер / залежь


Шабындықтар / сенокосы


Жайылымдар / пастбища


Барлық ауыл шаруашылығы жерлері / итого сельскохозяйственных земель

Ескерту: Бонитет балының алғашқы жазбасы ___________ жылғы, масштабы 1: __________ топырақ зерттеу материалдары бойынша келтірілген. Кейінгі зерттеулердің нәтижесін осы паспортқа толтырылып қоса ұсынылады.

Примечание: Первичная запись балла бонитета приведена по материалам почвенного обследования___________ года., в масштабе 1 : ___________. Результаты последующих обследований заполняются и прикладываются к настоящему паспорту
Өзгерістер енгізуді негіздейтін құжат _________________________________

Документ обосновывающий внесения изменений

__________________________________________________________________

Жазба үшін жауапты маман__________________________________________

Ответственный специалист за запись (А.Т.Ә./ Ф.И.О.)

_______________________ 20___ж. / г. «____» ____________

(қолы/ подпись)
Жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) құны

Кадастровая (оценочная) стоимость земельного участка
мың теңге

тыс. тенгеАуыл шаруашылығы алқаптарының атауы/

Наименование сельскохозяйственных

угодий


Жазба енгізілді:

Запись внесена:Алғашқы /

первичныйКейінгі /

последующий20___ж. /г «__»__

20___ж. /г «__»__

20___ж. /г «__»__

1

2

3

4

Егістік / пашня


о.і. суармалы / в т.ч. орошаемая


Тыңайған жерлер / залежь


Көпжылдық екпелер / многолетние насаждения


Шабындықтар / сенокосы


с. і. Жақсартылғаны/ в. ч. улучшенные


Жайылымдар / пастбища


с. і. жақсартылғаны / в. ч. улучшенные


Барлығы:

Итого:Өзгерістер енгізу үшін негіз болған құжат / обосновывающий документ для внесения изменений
Жазба үшін жауапты (қолы)

/ ответственный за запись (подпись)

Ескерту: кадастрлық құнының алғашқы жазбасы 20___ж. «___»_____________жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) құнын (жер пайдалану құқығының) анықтау актісінің негізінде келтірілген.

Примечание: первичная запись кадастровой стоимости приведена на основании акта определения кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка (права землепользования) от «___»_____________20___г.

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесінің паспортын _____________________________________________________________жасады

(жер кадастрын жүргізетін кәсіпорынның атауы)Паспорт земельного участка сельскохозяйственного назначения составлен _____________________________________________________________________

(наименование предприятия, ведущего земельный кадастр)


М.О. ____________________ ________________________________

(қолы/ подпись) (А.Т.Ә./ Ф.И.О.)

М.П. 20 __ ж. «___» ___________

Тіркеу нөмірі ________________________

Регистрационный номер

М.О.


М.П.

_____________________________________________________________

(жер қатынастары жөніндегі уәкілетті органның атауы)

__________________________________________________________ басшысы

Руководитель_________________________________________________

(наименование уполномоченного органа по земельным отношениям)

__________________________________________________________________

____________________ А.Т.Ә. 20___ж. / г. «____» ____________

(қолы/ подпись) Ф.И.О.

Осы паспортқа өзгерістер 20___ ж. /г.____________________ енгізілді

В настоящий паспорт внесены изменения

М.О.


М.П.

_____________________________________________________________

(жер қатынастары жөніндегі уәкілетті органның атауы)

__________________________________________________________ басшысы

Руководитель_______________________________________________

(наименование уполномоченного органа по земельным отношениям)

__________________________________________________________________

_____________________ А.Т.Ә. 20___ж. / г. «____» _____________(қолы/ подпись) Ф.И.О.

Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет