Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі, жергілікті атќарушы органдар кґрсететін білім жјне єылым саласындаєы мемлекеттік ќызмет стандарттарын бекіту туралыбет1/78
Дата25.04.2016
өлшемі17.27 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   78
Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі, жергілікті атќарушы органдар кґрсететін білім жјне єылым саласындаєы мемлекеттік ќызмет стандарттарын бекіту туралы

Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2012 жылєы 31 тамыздаєы № 1119 Ќаулысы


"Егемен Ќазаќстан" 2012.09.13., № 603 (27676), 2012.09.22., № 618-619 (27692), 2012.09.26., № 622-630 (27701), 2012.09.29. № 635-640 (27711); 2012.11.14., № 746-751 (27823), 2012.12.20., № 834-839 (27910); "Казахстанская правда" от 13.09.2012 г., № 308-309 (27127-27128), от 15.09.2012 г., № 312-313 (27131-27132), от 20.09.2012 г., № 318-319 (27137-27138), от 21.09.2012 г., № 320-321 (27139-27140), от 22.09.2012 г., № 322-323 (27141-27142), от 25.09.2012 г., № 324-325 (27143-27144), от 26.09.2012 г., 326-327 (27145-27146), от 27.09.2012 г., № 328-329 (27147-27149), от 29.09.2012 г., № 332-333 (27151-27152), от 03.10.2012 г., № 336-337 (27155-27156); Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2012 ж., № 68, 984-ќўжат


      Ќазаќстан Республикасыныѕ 2008 жылєы 4 желтоќсандаєы Бюджет кодексініѕ 34-бабына, «Јкімшілік рјсімдер туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2000 жылєы 27 ќарашадаєы Заѕыныѕ 9-1, 15-2-баптарына жјне «Аќпараттандыру туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 11 ќаѕтардаєы Заѕыныѕ 6-бабыныѕ 2), 3) тармаќшаларына, 29-бабына сјйкес Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Ќоса беріліп отырєан:
      1) «Мектепке дейінгі балалар ўйымдарына жіберу їшін мектепке дейінгі (7 жасќа дейін) жастаєы балаларды кезекке ќою» мемлекеттік ќызмет стандарты;
      2) «Жетімдерді, ата-анасыныѕ ќамќорлыєынсыз ќалєан балаларды јлеуметтік ќамсыздандыруєа арналєан ќўжаттарды ресімдеу» мемлекеттік ќызмет стандарты;
      3) «Жоєары білім алу їшін білім беру гранттарын беруге арналєан конкурсќа ќатысу їшін ќўжаттарды ќабылдау» мемлекеттік ќызмет стандарты;
      4) «Жоєары оќу орныныѕ їздік оќытушысы» мемлекеттік грантына ќўжаттар ќабылдау жјне таєайындау» мемлекеттік ќызмет стандарты;
      5) «Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ «Болашаќ» халыќаралыќ стипендиясын таєайындауєа арналєан конкурсќа ќатысу їшін ќўжаттарды ќабылдау» мемлекеттік ќызмет стандарты;
      6) «Білім беру туралы ќўжаттарды тану жјне нострификациялау» мемлекеттік ќызмет стандарты;
      7) «Жоєары, жоєары оќу орнынан кейінгі білім беруге лицензия беру, ќайта ресімдеу, лицензияныѕ телнўсќаларын беру» мемлекеттік ќызмет стандарты;
      8) «Діни білім беретін бiлiм беру ўйымдарына лицензия беру, ќайта ресімдеу, лицензияныѕ телнўсќаларын беру» мемлекеттік ќызмет стандарты;
      9) «Мемлекеттік єылыми-техникалыќ сараптама ґткізуге арналєан ќўжаттарды ќабылдау» мемлекеттік ќызмет стандарты;
      10) «Техникалыќ жјне кјсiптік бiлiм беру баєдарламалары бойынша бiлiм беру ќызметіне лицензия беру, ќайта ресімдеу, лицензияныѕ телнўсќаларын беру» мемлекеттік ќызмет стандарты;
      11) «Ќазаќ тілін білу деѕгейін баєалауєа (ЌАЗТЕСТ) ќўжаттарды ќабылдау жјне ќатысу» мемлекеттік ќызмет стандарты;
      12) «Жоєары білім беретін білім беру ўйымдарында экстернат нысанында оќуєа рўќсат беру» мемлекеттік ќызмет стандарты;
      13) «Кјсіптік жоєары білімніѕ білім беру баєдарламалары бойынша оќыту їшін жоєары оќу орындарына ќўжаттарды ќабылдау жјне оќуєа ќабылдау» мемлекеттік ќызмет стандарты;
      14) «Жоєары оќу орнынан кейінгі білім беру баєдарламалары бойынша оќыту їшін жоєары оќу орындарына ќўжаттарды ќабылдау жјне оќуєа ќабылдау» мемлекеттік ќызмет стандарты;
      15) «Техникалыќ жјне кјсіптік білім беру ўйымдарында, жоєары оќу орындарында оќитындарєа жатаќхана беру» мемлекеттік ќызмет стандарты;
      16) «Техникалыќ жјне кјсіптік білім беру баєдарламалары бойынша кадрлар даярлауды жїзеге асыратын білім беру ўйымдарына ќўжаттарды ќабылдау жјне оќуєа ќабылдау» мемлекеттік ќызмет стандарты;
      17) «Білім туралы ќўжаттардыѕ телнўсќаларын беру» мемлекеттік ќызмет стандарты;
      18) «Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудіѕ жалпы білім беретін баєдарламалары бойынша оќыту їшін ведомстволыќ баєыныстылыєына ќарамастан білім беру ўйымдарына ќўжаттарды ќабылдау жјне оќуєа ќабылдау» мемлекеттік ќызмет стандарты;
      19) «Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ўйымдарына денсаулыєына байланысты ўзаќ уаќыт бойы бара алмайтын балаларды їйде жеке тегін оќытуды ўйымдастыру їшін ќўжаттарды ќабылдау» мемлекеттік ќызмет стандарты;
      20) «Мектепке дейінгі білім беру ўйымдарына ќўжаттарды ќабылдау жјне балаларды ќабылдау» мемлекеттік ќызмет стандарты;
      21) «Арнайы жалпы білім беретін оќу баєдарламалары бойынша оќыту їшін мїмкіндіктері шектеулі балалардыѕ ќўжаттарын ќабылдау жјне арнайы білім беру ўйымдарына ќабылдау» мемлекеттік ќызмет стандарты;
      22) «Балаларєа ќосымша білім беру бойынша ќосымша білім беру ўйымдарына ќўжаттар ќабылдау жјне оќуєа ќабылдау» мемлекеттік ќызмет стандарты;
      23) «Шалєайдаєы ауылдыќ елді мекендерде тўратын балаларды жалпы білім беру ўйымдарына жјне їйлеріне кері тегін тасымалдауды ўсыну їшін ќўжаттар ќабылдау» мемлекеттік ќызмет стандарты;
      24) «Жалпы білім беретін мектептерде білім алушылар мен тјрбиеленушілердіѕ жекелеген санаттарына тегін тамаќтандыруды ўсыну їшін ќўжаттар ќабылдау» мемлекеттік ќызмет стандарты;
      25) «Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта бiлiм беру баєдарламалары бойынша бiлiм беру ќызметіне лицензия беру, ќайта ресімдеу, лицензияныѕ телнўсќаларын беру» мемлекеттік ќызмет стандарты;
      26) «Аз ќамтылєан отбасы балаларыныѕ ќала сыртындаєы жјне мектеп жанындаєы лагерьлерде демалуы їшін ќўжаттарды ќабылдау» мемлекеттік ќызмет стандарты;
      27) «Ќорєаншылыќ жјне ќамќоршылыќ жґнінде аныќтама беру» мемлекеттік ќызмет стандарты;
      28) «Зейнетаќы ќорларына, банктерге кјмелетке толмаєандардыѕ салымдарына иелік ету їшін, Ќазаќстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Жол полициясы комитетініѕ аумаќтыќ бґлімшелеріне кјмелетке толмаєан балаларєа мўраны ресімдеу їшін аныќтамалар беру» мемлекеттік ќызмет стандарты;
      РЌАО-ныѕ ескертпесі!
      Мемлекеттік тілдегі мјтіні берілмегендіктен стандартты орыс тіліндегі мјтіннен ќараѕыз.
      29) «Кјмелетке толмаєандарєа меншік ќўќыєында тиесілі мїлікпен мјмілелерді ресімдеу їшін ќорєаншылыќ немесе ќамќоршылыќ жґніндегі функцияларды жїзеге асыратын органдардыѕ аныќтамаларын беру» мемлекеттік ќызмет стандарты;
      30) «Ќазаќстан Республикасыныѕ білім, єылым органдарынан жјне оќу орындарынан шыєатын ресми ќўжаттарєа апостиль ќою» мемлекеттік ќызмет стандарты;
      31) «Республикалыќ бюджет ќаражаты есебінен ќаржыландырылатын білім беру ўйымдарына білім беру ќызметін жїргізуге лицензия беру, ќайта ресімдеу, лицензияныѕ телнўсќаларын беру» мемлекеттік ќызмет стандарты;
      32) «Негізгі орта, жалпы орта білім беру ўйымдарында экстернат нысанында оќытуєа рўќсат беру» мемлекеттік ќызмет стандарты бекітілсін.
      2. «Жеке жјне заѕды тўлєаларєа кґрсетілетін мемлекеттік ќызметтердіѕ тізілімін бекіту туралы» Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2010 жылєы 20 шілдедегі № 745 ќаулысына (Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы 2010 ж., № 44, 401-ќўжат) мынадай ґзгеріс енгізілсін:
      кґрсетілген ќаулымен бекітілген жеке жјне заѕды тўлєаларєа кґрсетілетін мемлекеттік ќызметтердіѕ тізілімінде:
      «Білім жјне єылым саласындаєы мемлекеттік ќызметтер» деген 6-бґлім жаѕа редакцияда жазылсын.
      «6-бґлім. Білім жјне єылым саласындаєы мемлекеттік ќызметтер

182

Жоєары білім алу їшін білім беру гранттарын беруге арналєан конкурсќа ќатысуєа ќўжаттарды ќабылдау

Жеке тўлєалар

БЄМ

Жоєары оќу орындары

Жоєары оќу орындары

Ќаєаз нысанында (ќолхат)

183

«Жоєары оќу орныныѕ їздік оќытушысы» мемлекеттік грантына ќўжаттар ќабылдау жјне таєайындау

Жеке тўлєалар

БЄМ

БЄМ

Жоєары оќу орындары

Ќаєаз нысанында (мемлекеттік грант)

184

Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ «Болашаќ» халыќаралыќ стипендиясын таєайындау конкурсына ќатысу їшін ќўжаттарды ќабылдау

Жеке тўлєалар

БЄМ

«Халыќаралыќ баєдарламалар орталыєы» акционерлік ќоєамы

«Халыќаралыќ баєдарламалар орталыєы» акционерлік ќоєамы

Ќаєаз, электрондыќ нысанында (ќолхат)

185

Білім беру туралы ќўжаттарды тану жјне нострификациялау

Жеке тўлєалар

БЄМ

БЄМ Білім жјне єылым саласындаєы баќылау комитеті, «Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігініѕ Ўлттыќ аккредиттеу орталыєы» РМЌК

«Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігініѕ Ўлттыќ аккредиттеу орталыєы» РМЌК

Ќаєаз нысанында (кујлік)

186

Жоєары, жоєары оќу орнынан кейінгі білім беруге лицензия беру, ќайта ресімдеу, лицензияныѕ телнўсќаларын беру

Заѕды тўлєалар

БЄМ

БЄМ Білім жјне єылым саласындаєы баќылау комитеті

БЄМ Білім жјне єылым саласындаєы баќылау комитеті

Ќаєаз, электрондыќ нысанында (лицензия)

187

Діни білім беретін бiлiм беру ўйымдарына лицензия беру, ќайта ресімдеу, лицензияныѕ телнўсќаларын беру

Заѕды тўлєалар

БЄМ

БЄМ Білім жјне єылым саласындаєы баќылау комитеті

БЄМ Білім жјне єылым саласындаєы баќылау комитеті

Ќаєаз, электрондыќ нысанында (лицензия)

188

Мемлекеттік єылыми-техникалыќ сараптама ґткізуге ќўжаттарды ќабылдау

Жеке жјне заѕды тўлєалар

БЄМ

БЄМ Єылым комитеті, «Мемлекеттік ўлттыќ єылыми техникалыќ сараптама орталыєы акционерлік ќоєамы» АЌ

БЄМ Єылым комитеті, «Мемлекеттік ўлттыќ єылыми техникалыќ сараптама орталыєы акционерлік ќоєамы» АЌ

Ќаєаз нысанында (ќолхат)

189

Техникалыќ жјне кјсiптік бiлiм беру баєдарламалары бойынша бiлiм беру ќызметіне лицензия беру, ќайта ресімдеу, лицензияныѕ телнўсќаларын беру

Заѕды тўлєалар

БЄМ

БЄМ Білім жјне єылым саласындаєы баќылау комитетініѕ аумаќтыќ департаменттері

БЄМ Білім жјне єылым саласындаєы баќылау комитетініѕ аумаќтыќ департаменттері

Электрондыќ, ќаєаз нысанында (лицензия)

190

Ќазаќ тілін білу деѕгейін баєалауєа (ЌАЗТЕСТ) ќўжаттарды ќабылдау жјне ќатысу

Жеке тўлєалар

БЄМ

«Ўлттыќ тестілеу орталыєы» РМЌК

«Ўлттыќ тестілеу орталыєы» РМЌК

Ќаєаз нысанында (сертификат)

191

Жоєары білім беретін білім беру ўйымдарында экстернат нысанында оќуєа рўќсат беру

Жеке тўлєалар

БЄМ

Жоєары оќу орындары

Жоєары оќу орындары

Ќаєаз нысанында (рўќсат)

192

Кјсіптік жоєары білімніѕ білім беру баєдарламалары бойынша оќыту їшін жоєары оќу орындарына ќўжаттарды ќабылдау жјне оќуєа ќабылдау

Жеке тўлєалар

БЄМ

Жоєары оќу орындары

Жоєары оќу орындары

Ќаєаз нысанында (оќуєа ќабылдау туралы жалпы бўйрыќ)

193

Жоєары оќу орнынан кейінгі білім беру баєдарламалары бойынша оќыту їшін жоєары оќу орындарына ќўжаттарды ќабылдау жјне оќуєа ќабылдау

Жеке тўлєалар

БЄМ

Жоєары оќу орындары, єылыми ўйымдар

Жоєары оќу орындары, єылыми ўйымдар

Ќаєаз нысанында (оќуєа ќабылдау туралы жалпы бўйрыќ)

194

Техникалыќ жјне кјсіптік білім беру ўйымдарындаєы, жоєары оќу орындарындаєы білім алушыларєа жатаќхана беру

Жеке тўлєалар

БЄМ

Техникалыќ жјне кјсіптік білім беру ўйымдары, жоєары оќу орындары

Техникалыќ жјне кјсіптік білім беру ўйымдары, жоєары оќу орындары

Ќаєаз нысанында (жолдама)

195

Техникалыќ жјне кјсіптік білім беру баєдарламалары бойынша кадрлар даярлауды жїзеге асыратын білім беру ўйымдарына ќўжаттарды ќабылдау жјне оќуєа ќабылдау

Жеке тўлєалар

БЄМ

Техникалыќ жјне кјсіптік білім беру ўйымдары

Техникалыќ жјне кјсіптік білім беру ўйымдары

Ќаєаз нысанында (оќуєа ќабылдау туралы жалпы бўйрыќ)

196

Білім туралы ќўжаттардыѕ телнўсќаларын беру

Жеке тўлєалар

БЄМ

Жалпы орта, негізгі орта, техникалыќ жјне жоєары кјсіптік білім беру ўйымдары

Жалпы орта, негізгі орта, техникалыќ жјне жоєары кјсіптік білім беру ўйымдары

Ќаєаз нысанында (телнўсќа)

197

Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудіѕ жалпы білім беретін баєдарламалары бойынша оќыту їшін ведомстволыќ баєыныстылыєына ќарамастан білім беру ўйымдарына ќўжаттарды ќабылдау жјне оќуєа ќабылдау*

Жеке тўлєалар

БЄМ

Бастауыш, негізгі орта, жалпы білім беру ўйымдары

Бастауыш, негізгі орта, жалпы білім беру ўйымдары

Ќаєаз нысанында (оќуєа ќабылдау туралы жалпы бўйрыќ)

198

Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ўйымдарына денсаулыєына байланысты ўзаќ уаќыт бойы бара алмайтын балаларды їйде жеке тегін оќытуды ўйымдастыру їшін ќўжаттарды ќабылдау

Жеке тўлєалар

БЄМ

Жалпы орта білім беру ўйымдары

Жалпы орта білім беру ўйымдары

Ќаєаз нысанында (бўйрыќ)

199

Мектепке дейінгі ўйымдарєа ќўжаттарды ќабылдау жјне балаларды ќабылдау

Жеке тўлєалар

БЄМ

Барлыќ їлгідегі жјне типтегі мектепке дейінгі ўйымдар

Барлыќ типтегі жјне їлгідегі мектепке дейінгі ўйымдар

Ќаєаз нысанында (шарт)

200

Арнайы жалпы білім беретін оќу баєдарламалары бойынша оќыту їшін мїмкіндіктері шектеулі балалардыѕ ќўжаттарын ќабылдау жјне арнайы білім беру ўйымдарына ќабылдау

Жеке тўлєалар

БЄМ

Арнайы білім беру ўйымдары

Арнайы білім беру ўйымдары

Ќаєаз нысанында (бўйрыќ)

201

Балаларєа ќосымша білім беру бойынша ќосымша білім беру ўйымдарына ќўжаттар ќабылдау жјне оќуєа ќабылдау

Жеке тўлєалар

БЄМ

Балаларєа арналєан ќосымша білім беру ўйымдары

Балаларєа арналєан ќосымша білім беру ўйымдары

Ќаєаз нысанында (бўйрыќ)

202

Шалєайдаєы ауылдыќ елді мекендерде тўратын балаларды жалпы білім беру ўйымдарына жјне їйлеріне кері тегін тасымалдауды ўсыну їшін ќўжаттар ќабылдау

Жеке тўлєалар

БЄМ

Кент, ауыл (село), ауылдыќ (селолыќ) округ јкімініѕ аппараты

Кент, ауыл (село), ауылдыќ (селолыќ) округ јкімініѕ аппараты

Ќаєаз нысанында (аныќтама)

203

Жалпы білім беретін мектептердегі білім алушылар мен тјрбиеленушілердіѕ жекелеген санаттарын тегін тамаќтандыру їшін ќўжаттар ќабылдау*

Жеке тўлєалар

БЄМ

Аудандардыѕ (облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ) жергілікті атќарушы органдары

Аудандардыѕ (облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ) жергілікті атќарушы органдары

Ќаєаз нысанында (аныќтама)

204

Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта бiлiм беру баєдарламалары бойынша бiлiм беру ќызметіне лицензия беру, ќайта ресімдеу, лицензияныѕ телнўсќаларын беру

Заѕды тўлєалар

БЄМ

БЄМ Білім жјне єылым саласындаєы баќылау комитетініѕ аумаќтыќ департаменттері

БЄМ Єылым жјне білім саласындаєы баќылау комитетініѕ аумаќтыќ департаменттері

Электрондыќ, ќаєаз нысанында (лицензия)

205

Аз ќамтылєан отбасы балаларыныѕ ќала сыртындаєы жјне мектеп жанындаєы лагерьлерде демалуы їшін ќўжаттарды ќабылдау

Жеке тўлєалар

БЄМ

Облыстардыѕ, Астана жјне Алматы ќалаларыныѕ білім басќармалары, аудандыќ, ќалалыќ білім бґлімдері, білім беру ўйымдары

Облыстардыѕ, Астана жјне Алматы ќалаларыныѕ білім басќармалары, аудандыќ, ќалалыќ білім бґлімдері, білім беру ўйымдары

Ќаєаз нысанында (жолдама)

206

Ќорєаншылыќ жјне ќамќоршылыќ жґнінде аныќтама беру

Жеке тўлєалар

БЄМ

Астана жјне Алматы ќалаларыныѕ білім басќармалары, аудандардыѕ жјне облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ білім бґлімдері

ХЌО

Ќаєаз, электрондыќ нысанында (аныќтама)

207

Зейнетаќы ќорларына, банктерге кјмелетке толмаєандардыѕ салымдарына иелік ету їшін, Ќазаќстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Жол полициясы комитетініѕ аумаќтыќ бґлімшелеріне кјмелетке толмаєан балаларєа мўраны ресімдеу їшін аныќтамалар беру

Жеке тўлєалар

БЄМ

Астана жјне Алматы ќалаларыныѕ білім басќармалары, аудандардыѕ жјне облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ білім бґлімдері

ХЌО

Ќаєаз, электрондыќ нысанында (аныќтама)

208

Кјмелетке толмаєандарєа меншік ќўќыєында тиесілі мїлікпен мјмілелерді ресімдеу їшін ќорєаншылыќ немесе ќамќоршылыќ жґніндегі функцияларды жїзеге асыратын органдардыѕ аныќтамаларын беру

Жеке тўлєалар

БЄМ

Астана жјне Алматы ќалаларыныѕ білім басќармалары, аудандардыѕ жјне облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ білім бґлімдері

ХЌО

Ќаєаз, электрондыќ нысанында (аныќтама)

209

Ќазаќстан Республикасыныѕ білім, єылым органдарынан жјне оќу орындарынан шыєатын ресми ќўжаттарєа апостиль ќою

Жеке тўлєалар

БЄМ

Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі Білім жјне єылым саласындаєы баќылау комитеті

Ќазаќстан Республи-касы Білім жјне єылым министрлігі Білім жјне єылым саласындаєы баќылау комитеті

Ќаєаз, электрондыќ нысанында (апостиль ќою)

210

Республикалыќ бюджет ќаражаты есебінен ќаржыландырылатын білім беру ўйымдарына білім беру ќызметін жїргізуге лицензия беру, ќайта ресімдеу, лицензияныѕ телнўсќаларын беру

Заѕды тўлєалар

БЄМ

БЄМ Білім жјне єылым саласындаєы баќылау комитеті

БЄМ Білім жјне єылым саласындаєы баќылау комитеті

Электрондыќ, ќаєаз нысанында (лицензия)

211

Негізгі орта, жалпы орта білім беру ўйымдарында экстернат нысанында оќытуєа рўќсат беру

Жеке тўлєалар

БЄМ

Жалпы орта білім беру ўйымдары, Астана жјне Алматы ќалалары, облыстардыѕ білім басќармалары, аудандардыѕ жјне облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ білім бґлімдері

Орта білім беру ўйымдары

Ќаєаз нысанында (рўќсат)

».

      3. Осы ќаулыєа ќосымшаєа сјйкес Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ кейбір шешімдерініѕ кїші жойылды деп танылсын.


      4. Осы ќаулы алєашќы ресми жарияланєан кїнінен бастап кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі.

      Ќазаќстан Республикасыныѕ


      Премьер-Министрі                           К. Мјсімов

Ќазаќстан Республикасы


Їкіметініѕ     
2012 жылєы 31 тамыздаєы
№ 1119 ќаулысына   
ќосымша       Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   78


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет