Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі, жергілікті атќарушы органдар кґрсететін білім жјне єылым саласындаєы мемлекеттік ќызмет стандарттарын бекіту туралы


«Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ «Болашаќ» халыќаралыќбет27/78
Дата25.04.2016
өлшемі17.27 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   78

«Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ «Болашаќ» халыќаралыќ
стипендиясын таєайындауєа арналєан конкурсќа ќатысу їшін
ќўжаттарды ќабылдау» мемлекеттік ќызмет стандарты

1. Жалпы ережелер

      1. «Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ «Болашаќ» халыќаралыќ стипендиясын таєайындауєа арналєан конкурсќа ќатысу їшін ќўжаттарды ќабылдау» мемлекеттік ќызметі (бўдан јрі – мемлекеттік ќызмет) Ќазаќстан Республикасы, Астана ќаласы, Орынбор кґшесі, 18-їй мекенжайы бойынша орналасќан «Халыќаралыќ баєдарламалар орталыєы» акционерлік ќоєамы (бўдан јрі – ујкілетті ўйым) немесе мемлекеттік ќызметті алушыда электрондыќ-цифрлы ќолы (бўдан јрі – ЭСЌ) болєан жаєдайда, «электрондыќ їкімет» www.e.gov.kz веб-порталы (бўдан јрі – Портал) арќылы кґрсетіледі.


      2. Кґрсетілетін мемлекеттік ќызметтіѕ нысаны: ішінара автоматтандырылєан.
      3. Мемлекеттік ќызмет «Аќпараттандыру туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 11 ќаѕтардаєы Заѕыныѕ 29-бабына, Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2008 жылєы 11 маусымдаєы № 573 ќаулысымен бекітілген «Болашаќ» халыќаралыќ степендиясын таєайындау їшін їмткерлерді іріктеу ережесіне (бўдан јрі – Ереже), Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де нормативтік ќўќыќтыќ актілеріне сјйкес жїзеге асырылады.
      4. Мемлекеттік ќызмет туралы аќпарат:
      1) www.bolashak.gov.kz мекенжайы бойынша ујкілетті ўйымныѕ интернет-ресурсында;
      2) порталда орналастырылады.
      Мемлекеттік ќызмет туралы аќпарат саll-орталыќ (1414) телефоны бойынша да ўсынылуы мїмкін.
      5. Кґрсетілетін мемлекеттік ќызметтіѕ нјтижесі:
      1) ујкілетті ўйымда – конкурсќа ќатысуєа рўќсаты туралы не ќўжаттарды жеке тјртіппен ќарау їшін Шетелде кадрлар даярлау жґніндегі республикалыќ комиссияныѕ Жўмыс органына (бўдан јрі – Жўмыс органы) жіберу туралы аќпаратты кґрсете отырып, ќўжаттардыѕ ќабылданєаны туралы ќолхат;
      2) порталда – электронды ќўжат нысанында, конкурсќа ќатысуєа рўќсаты туралы не ќўжаттарды жеке тјртіппен ќарау їшін Жўмыс органына жіберу туралы аќпаратты кґрсете отырып, ќўжаттардыѕ ќабылданєаны туралы ќолхат не ујкілетті ўйымныѕ ујкілетті адамныѕ ЭСЌ-мен кујландырылєан мемлекеттік ќызметті ўсынудан бас тарту туралы дјлелді жауабы болып табылады.
      6. Мемлекеттік ќызмет Ережеде белгіленген Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ «Болашаќ» халыќаралыќ стипендиясын таєайындау конкурсына ќатысу талаптары мен шарттарына сай келетін Ќазаќстан Республикасыныѕ азаматтарына (бўдан јрі – мемлекеттік ќызметті алушы) кґрсетіледі.
      7. Ујкілетті ўйымда немесе Порталда мемлекеттік ќызмет кґрсету мерзімдері – ќўжаттарды тапсырєан сјттен бастап бір жўмыс кїнінен аспайды.
      8. Мемлекеттік ќызметтер тегін кґрсетіледі.
      9. Мемлекеттік ќызмет алу їшін жўмыс кестесі:
      1) ујкілетті ўйымда – демалыс жјне мереке кїндерін ќоспаєанда, кїн сайын саєат 13.00-ден 14.30 дейін тїскі їзіліспен, саєат 9.00-ден 18.30-єа дейін белгіленген жўмыс кестесіне сјйкес. Ќабылдау кезек тјртібімен алдын ала жазылусыз жјне жеделдетіп ќызмет кґрсетусіз жїзеге асырылады.
      2) порталда – тјулік бойы.
      10. Мемлекеттік ќызмет:
      1) дене дамуыныѕ мїмкіндігі шектелген адамдар їшін жаєдайлар, ќолайлы жаєдайлар жасалєан кїту жјне толтырылєан бланк їлгілері бар аќпараттыќ стенд орналасќан ќажетті ќўжаттарды дайындау залы ќарастырылєан ујкілетті ўйымда;
      2) порталда – «жеке кабинетте» кґрсетіледі.

2. Мемлекеттік ќызмет кґрсету тјртібі

      11. Мемлекеттік ќызмет алу їшін мемлекеттік ќызметті алушылар мынадай ќўжаттарды:


      11.1 Ујкілетті ўйымєа:
      1) таѕдап алєан мамандыєыныѕ/зерттеу таќырыбы мен оќу/таєылымдамадан ґту елініѕ негіздемелері кґрсетілген ґтінішті;
      2) Жўмыс органы бекіткен нысанда толтырылєан сауалнаманы;
      3) шетелге шыєатын адамдар їшін денсаулыќ caќтау саласындаєы ујкілетті орган белгілеген нысан бойынша денсаулыќ жаєдайы туралы медициналыќ аныќтаманы;
      4) дипломныѕ (ќосымшасы берілген бакалавр немесе маман) нотариалды кујландырылєан кґшірмесін, сондай-аќ шетелдік білім беру ўйымында оќыєан жаєдайда, білімі туралы ќўжатты тану жјне нострификациялау туралы кујліктіѕ кґшірмесін не «Білім туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 27 шілдедегі Заѕыныѕ 39-бабыныѕ 5-тармаєында белгіленген ерекшеліктерді есепке алып, білімі туралы ќўжатты тану туралы ґзге де ќўжаттыѕ кґшірмесін;
      5) Ережеге сјйкес еѕбек ќызметініѕ талап етілетін кезеѕіне еѕбек ќызметін растайтын ќўжаттардыѕ нотариалды кујландырылєан кґшірмелерін;
      6) бар болєан жаєдайда, белгіленген еѕ тґменгі талаптарєа сјйкес келетін нјтижесі бар шет тілінен емтихан тапсырєаны туралы белгіленген нысандаєы ќолданыстаєы ресми сертификаттыѕ кґшірмесін тапсырады;
      ќўжаттардыѕ мјліметтері:
      7) жинаќтаушы зейнетаќы ќоры салымшысыныѕ тїсімдері мен ќаражат айналымдары туралы аќпарат (зейнетаќы ќорынан їзінді);
      8) мемлекеттік ќызметті алушыныѕ жеке басын кујландырушы (жеке кујлік жјне паспорт).
      Мемлекеттік электрондыќ аќпараттыќ ресурстар болып табылатын ќўжаттардыѕ мјліметтерін ујкілетті ўйым ЭСЌ кујландырылєан электрондыќ ќўжаттар нысанында Порталдыѕ аќпараттыќ жїйесі арќылы тиісті мемлекеттік аќпараттыќ жїйелерден алады.
      Ќўжаттарды ќабылдау кезінде ујкілетті ўйымныѕ ќызметкері тїпнўсќалардыѕ мемлекеттік органдардыѕ мемлекеттік аќпараттыќ жїйелерінен ўсынылєан мјліметтермен сјйкес келуін салыстырады, содан кейін тїпнўсќаны мемлекеттік ќызметті алушыєа ќайтарады.
      2. Мемлекеттік ќызметшілер, єылыми-педагог ќызметкерлер, таєылымдамаєа їміткерлер, мемлекеттік ќызметшілер, єылыми-педагог ќызметкерлер ќатарынан философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дјрежесін алу їшін ґз бетімен тїскендер санаттары бойынша «Болашаќ» халыќаралыќ стипендиясын таєайындау конкурсына (бўдан јрі – Конкурс) ќатысу їшін мемлекеттік ќызметті алушылар мыналарды:
      1) жўмыс берушініѕ Жўмыс органы бекіткен нысан бойынша мамандар даярлауєа ґтінімін (бўдан јрі – ґтінім);
      2) осы стандарттыѕ 11-тармаєында кґрсетілген ќўжаттарды тапсырады.
      Мемлекеттік электрондыќ аќпараттыќ ресурстар болып табылатын ќўжаттардыѕ мјліметтерін ујкілетті ўйым ЭСЌ кујландырылєан электрондыќ ќўжаттар нысанында Порталдыѕ аќпараттыќ жїйесі арќылы тиісті мемлекеттік аќпараттыќ жїйелерден алады.
      Ќўжаттарды ќабылдау кезінде ујкілетті ўйымныѕ ќызметкері тїпнўсќалардыѕ мемлекеттік органдардыѕ мемлекеттік аќпараттыќ жїйелерінен ўсынылєан мјліметтермен сјйкес келуін салыстырады, содан кейін тїпнўсќаларды мемлекеттік ќызметті алушыєа ќайтарады.
      3. Осы стандарттыѕ 11-тармаєына сјйкес ґтінім ўсынєан мемлекеттік ќызметті алушыларды ќоспаєанда, ґз бетімен тїскендер санаты бойынша конкурсќа ќатысу їшін мемлекеттік ќызметті алушылар:
      1) жўмыс берушіден ўсыным хатты;
      2) осы стандарттыѕ 11-тармаєында кґрсетілген ќўжаттарды тапсырады.
      Мемлекеттік электрондыќ аќпараттыќ ресурстар болып табылатын ќўжаттардыѕ мјліметтерін ујкілетті ўйым ЭСЌ кујландырылєан электрондыќ ќўжаттар нысанында Порталдыѕ аќпараттыќ жїйесі арќылы тиісті мемлекеттік аќпараттыќ жїйелерден алады.
      Ќўжаттарды ќабылдау кезінде ујкілетті ўйымныѕ ќызметкері тїпнўсќалардыѕ мемлекеттік органдардыѕ мемлекеттік аќпараттыќ жїйелерінен ўсынылєан мјліметтермен сјйкес келуін салыстырады, содан кейін тїпнўсќаларды мемлекеттік ќызметті алушыєа ќайтарады.
      4. ЖОО бітірушілері санаты бойынша ќатысу їшін мемлекеттік ќызметті алушылар мыналарды:
      1) Жўмыс органы бекіткен нысан бойынша Ќазаќстан республикасыныѕ жоєары оќу орындарынан ґтінімді;
      2) ґтінім жіберген Ќазаќстан Республикасыныѕ жоєары оќу орныныѕ Оќу кеѕесінен ўсынымды;
      3) осы стандарттыѕ 11.1-тармаєыныѕ 1) – 4), 6), 8) тармаќшасында кґрсетілген ќўжаттарды тапсырады.
      Мемлекеттік электрондыќ аќпараттыќ ресурстар болып табылатын ќўжаттардыѕ мјліметтерін ујкілетті ўйым ЭСЌ кујландырылєан электрондыќ ќўжаттар нысанында Порталдыѕ аќпараттыќ жїйесі арќылы тиісті мемлекеттік аќпараттыќ жїйелерден алады.
      Ќўжаттарды ќабылдау кезінде ујкілетті ўйымныѕ ќызметкері тїпнўсќалардыѕ мемлекеттік органдардыѕ мемлекеттік аќпараттыќ жїйелерінен ўсынылєан мјліметтермен сјйкес келуін салыстырады, содан кейін тїпнўсќаларды мемлекеттік ќызметті алушыєа ќайтарады.
      11.1.4 Таєылымдамаєа їміткерлер санаты бойынша конкурсќа ќатысу їшін мемлекеттік ќызметті алушылар мыналарды:
      1) мемлекеттік немесе орыс тілдеріне нотариалды кујландырылєан аудармалары берілген таєылымдамадан ґту мерзімдері, ќўны (есептері ашып кґрсетілген) кґрсетілген таєылымдамаєа ќабылдаушы шетелдік ўйымныѕ шартсыз (ќаржылыќ шарттар мен шет тілін талап етілетін деѕгейге дейін арттыру шартын ќоспаєанда) шаќыртуын растайтын ќўжаттардыѕ кґшірмесін;
      2) Жўмыс органы белгілеген жјне таєылымдамаєа жіберген жјне ќабылдаєан ўйымдар бекіткен талаптарєа сјйкес ќўрылєан таєылымдамадан ґту баєдарламасын;
      3) осы стандарттыѕ 11.1-тармаєында кґрсетілген ќўжаттарды тапсырады.
      Мемлекеттік электрондыќ аќпараттыќ ресурстар болып табылатын ќўжаттардыѕ мјліметтерін ујкілетті ўйым ЭСЌ кујландырылєан электрондыќ ќўжаттар нысанында Порталдыѕ аќпараттыќ жїйесі арќылы тиісті мемлекеттік аќпараттыќ жїйелерден алады.
      Ќўжаттарды ќабылдау кезінде ујкілетті ўйымныѕ ќызметкері тїпнўсќалардыѕ мемлекеттік органдардыѕ мемлекеттік аќпараттыќ жїйелерінен ўсынылєан мјліметтермен сјйкес келуін салыстырады, содан кейін тїпнўсќаларды мемлекеттік ќызметті алушыєа ќайтарады.
      11.1.5 Ґз бетімен тїскендер санаты бойынша конкурсќа ќатысу їшін мемлекеттік ќызметті алушылар мыналарды:
      1) оќу баєдарламасын, мамандыєын жјне кезеѕін кґрсете отырып, академиялыќ оќуєа шартсыз (ќаржылыќ шарттарды жјне резидентурада оќуєа тїскен адамдар їшін шет тілін талап етілетін деѕгейге дейін арттыру шартын ќоспаєанда) тіркелуін растайтын ќўжаттардыѕ кґшірмелерін жјне бар болєан жаєдайда, шетелдіѕ жоєары оќу орны берген їлгерімі туралы ресми ќўжатты/оќу мамандыєын, курсын (оќу жылын), нысанын, осы оќу орнында пайдаланылатын баєалау жїйесі туралы аќпаратты, сондай-аќ мемлекеттік немесе орыс тілдеріне нотариалды кујландырылєан аудармалары бар, осы оќу орнындаєы аєымдаєы їлгерімініѕ орташа балы кґрсетілген белгіленген їлгідегі аныќтаманы;
      2) осы Стандарттыѕ 11.1-тармаєында кґрсетілген ќўжаттарды тапсырады.
      Мемлекеттік электрондыќ аќпараттыќ ресурстар болып табылатын ќўжаттардыѕ мјліметтерін ујкілетті ўйым ЭЦЌ кујландырылєан электрондыќ ќўжаттар нысанында Порталдыѕ аќпараттыќ жїйесі арќылы тиісті мемлекеттік аќпараттыќ жїйелерден алады.
      Ќўжаттарды ќабылдау кезінде ујкілетті ўйымныѕ ќызметкері тїпнўсќалардыѕ мемлекеттік органдардыѕ мемлекеттік аќпараттыќ жїйелерінен ўсынылєан мјліметтермен сјйкес келуін салыстырады, содан кейін тїпнўсќалардыны мемлекеттік ќызметті алушыєа ќайтарады.
      7. Философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дјрежесін алу їшін ґз бетімен тїскендер санаты бойынша конкурсќа ќатысу їшін мемлекеттік ќызметті алушылар мыналарды:
      1) оќу баєдарламасын, мамандыєын жјне кезеѕін кґрсете отырып, академиялыќ оќуєа шартсыз (ќаржылыќ шарттарды жјне резидентурада оќуєа тїскен адамдар їшін шет тілін талап етілетін деѕгейге дейін арттыру шартын ќоспаєанда) тіркелуін растайтын ќўжаттардыѕ кґшірмелерін жјне бар болєан жаєдайда, шетелдіѕ жоєары оќу орны берген їлгерімі туралы ресми ќўжатты/оќу мамандыєын, курсын (оќу жылын), нысанын, осы оќу орнында пайдаланылатын баєалау жїйесі туралы аќпаратты, сондай-аќ мемлекеттік немесе орыс тілдеріне нотариалды кујландырылєан аудармалары бар, осы оќу орнындаєы аєымдаєы їлгерімініѕ орташа балы кґрсетілген белгіленген їлгідегі аныќтаманы;
      2) осы дјрежені алу їшін шетелдіѕ жетекші жоєары оќу орнымен белгіленген мерзімдерден аспайтын шетелдіѕ жетекші жоєары оќу орнымен келісілген жеке оќу жоспарын;
      3) осы Стандарттыѕ 11.1-тармаєында кґрсетілген ќўжаттарды тапсырады.
      Мемлекеттік электрондыќ аќпараттыќ ресурстар болып табылатын ќўжаттардыѕ мјліметтерін ујкілетті ўйым ЭЦЌ кујландырылєан электрондыќ ќўжаттар нысанында Порталдыѕ аќпараттыќ жїйесі арќылы тиісті мемлекеттік аќпараттыќ жїйелерден алады.
      Ќўжаттарды ќабылдау кезінде ујкілетті ўйымныѕ ќызметкері тїпнўсќалардыѕ мемлекеттік органдардыѕ мемлекеттік аќпараттыќ жїйелерінен ўсынылєан мјліметтермен сјйкес келуін салыстырады, содан кейін тїпнўсќаларды мемлекеттік ќызметті алушыєа ќайтарады.
      11.2 Порталєа мыналарды тапсырады:
      1) мемлекеттік ќызметті алушыныѕ ЭСЌ кујландырылєан электрондыќ ќўжат нысанындаєы сўранысты;
      2) осы Стандарттыѕ 11-тармаєыныѕ 1), 2), 3), 4), 5), 6) тармаќшасында кґрсетілген мјліметтер мен ќўжаттарды – сканерленген кґшірмелер тїрінде электронды сўранысќа бекітіледі;
      ќўжаттардыѕ мјліметтері:
      3) мемлекеттік ќызметті алушыныѕ жеке басын кујландыратын (жеке кујлік жјне паспорт);
      4) жинаќтаушы зейнетаќы ќоры салымшысыныѕ тїсімдері мен ќаражат айналымдары туралы аќпарат (зейнетаќы ќорынан жазба).
      Мемлекеттік электрондыќ аќпараттыќ ресурстар болып табылатын ќўжаттардыѕ мјліметтерін ујкілетті ўйым ЭЦЌ кујландырылєан электрондыќ ќўжаттар нысанында Порталдыѕ аќпараттыќ жїйесі арќылы тиісті мемлекеттік аќпараттыќ жїйелерден алады.
      11.2.1 Мемлекеттік ќызметшілер, єылыми-педагог ќызметкерлер, таєылымдамаєа їміткерлер, мемлекеттік ќызметшілер, єылыми-педагог ќызметкерлер ќатарынан философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дјрежесін алу їшін ґз бетімен тїскендер санаттары бойынша конкурсќа ќатысу їшін мемлекеттік ќызметті алушылар мыналарды:
      1) мемлекеттік ќызметті алушыныѕ ЭЦЌ кујландырылєан электрондыќ ќўжат нысанындаєы сўранысты;
      2) ґтінімді – сканерленген кґшірмелер тїрінде электронды сўранысќа бекітіледі;
      3) осы Стандарттыѕ 11.2-тармаєында кґрсетілген ќўжаттарды тапсырады.
      Мемлекеттік электрондыќ аќпараттыќ ресурстар болып табылатын ќўжаттардыѕ мјліметтерін ујкілетті ўйым ЭЦЌ кујландырылєан электрондыќ ќўжаттар нысанында Порталдыѕ аќпараттыќ жїйесі арќылы тиісті мемлекеттік аќпараттыќ жїйелерден алады.
      Осы Стандарттыѕ 11.2.1-тармаєына сјйкес тапсырыс берген мемлекеттік ќызметті алушыларды ќоспаєанда, ґз бетімен тїскендер санаты бойынша конкурсќа ќатысу їшін мемлекеттік ќызметті алушылар мына ќўжаттарды тапсырады:
      1) ЭСЌ кујландырылєан электрондыќ ќўжаттар нысанындаєы сўраныс;
      2) осы Стандарттыѕ 11.2-тармаєында кґрсетілген ќўжаттар;
      3) жўмыс берушіден ўсыным хат сканерленген кґшірмелер тїрінде электронды сўранысќа бекітіледі.
      Мемлекеттік электрондыќ аќпараттыќ ресурстар болып табылатын ќўжаттардыѕ мјліметтерін ујкілетті ўйым ЭЦЌ кујландырылєан электрондыќ ќўжаттар нысанында Порталдыѕ аќпараттыќ жїйесі арќылы тиісті мемлекеттік аќпараттыќ жїйелерден алады.
      ЖОО бітірушілері санаты бойынша конкурсќа ќатысу їшін мемлекеттік ќызметті алушылар мына ќўжаттарды тапсырады:
      1) Ќазаќстан Республикасыныѕ жоєары оќу орнынан тапсырыс – сканерленген кґшірмелер тїрінде электронды сауалєа бекітіледі;
      2) ґтінім жіберген Ќазаќстан Республикасыныѕ жоєары оќу орны оќу кеѕесініѕ ўсынымын – сканерленген кґшірмелер тїрінде электронды сўранысќа бекітіледі;
      3) осы Стандарттыѕ 11-тармаєында кґрсетілген ќўжаттар.
      Мемлекеттік электрондыќ аќпараттыќ ресурстар болып табылатын ќўжаттардыѕ мјліметтерін ујкілетті ўйым ЭЦЌ кујландырылєан электрондыќ ќўжаттар нысанында Порталдыѕ аќпараттыќ жїйесі арќылы тиісті мемлекеттік аќпараттыќ жїйелерден алады.
      11.2.4 Таєылымдамаларєа їміткерлер санаты бойынша конкурсќа ќатысу їшін мемлекеттік ќызметті алушылар мына ќўжаттарды тапсырады:
      1) мемлекеттік немесе орыс тілдеріне нотариалды кујландырылєан аудармалары берілген таєылымдамадан ґту мерзімдері, ќўны (есептері ашып кґрсетілген) кґрсетілген таєылымдамаєа ќабылдаушы шетелдік ўйымныѕ шартсыз (ќаржылыќ шарттар мен шет тілін талап етілетін деѕгейге дейін арттыру шартын ќоспаєанда) шаќыртуын растайтын ќўжаттардыѕ кґшірмелері – сканерленген кґшірмелер тїрінде электронды сўранысќа бекітіледі;
      2) Жўмыс органы белгілеген, жјне таєылымдамаєа жіберген жјне ќабылдаєан ўйымдар бекіткен талаптарєа сјйкес ќўрылєан таєылымдамадан ґту баєдарламасы – сканерленген кґшірмелер тїрінде электронды сўранысќа бекітіледі;
      3) осы Стандарттыѕ 11-тармаєында кґрсетілген ќўжаттарды тапсырады.
      Ґз бетімен тїскендер санаты бойынша конкурсќа ќатысу їшін мемлекеттік ќызметті алушылар мыналарды:
      1) оќу баєдарламасын, мамандыєын жјне кезеѕін кґрсете отырып, академиялыќ оќуєа шартсыз (ќаржылыќ шарттарды жјне резидентурада оќуєа тїскен адамдар їшін шет тілін талап етілетін деѕгейге дейін арттыру шартын ќоспаєанда) тіркелуін растайтын ќўжаттардыѕ кґшірмелерін жјне бар болєан жаєдайда, шетелдіѕ жоєары оќу орны берген їлгерімі туралы ресми ќўжатты/оќу мамандыєын, курсын (оќу жылын), нысанын, осы оќу орнында пайдаланылатын баєалау жїйесі туралы аќпаратты, сондай-аќ мемлекеттік немесе орыс тілдеріне нотариалды кујландырылєан аудармалары бар, осы оќу орнындаєы аєымдаєы їлгерімініѕ орташа балы кґрсетілген белгіленген їлгідегі аныќтаманы – сканерленген кґшірмелер тїрінде электронды сўранысќа бекітіледі;
      2) осы Стандарттыѕ 1.2-тармаєында кґрсетілген ќўжаттарды тапсырады.
      Мемлекеттік электрондыќ аќпараттыќ ресурстар болып табылатын ќўжаттардыѕ мјліметтерін ујкілетті ўйым ЭЦЌ кујландырылєан электрондыќ ќўжаттар нысанында Порталдыѕ аќпараттыќ жїйесі арќылы тиісті мемлекеттік аќпараттыќ жїйелерден алады.
      Философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дјрежесін алу їшін ґз бетімен тїскендер санаты бойынша конкурсќа ќатысу їшін мемлекеттік ќызметті алушылар мыналарды:
      1) оќу баєдарламасын, мамандыєын жјне кезеѕін кґрсете отырып, академиялыќ оќуєа шартсыз (ќаржылыќ шарттарды жјне резидентурада оќуєа тїскен адамдар їшін шет тілін талап етілетін деѕгейге дейін арттыру шартын ќоспаєанда) тіркелуін растайтын ќўжаттардыѕ кґшірмелерін жјне бар болєан жаєдайда, шетелдіѕ жоєары оќу орны берген їлгерімі туралы ресми ќўжатты/оќу мамандыєын, курсын (оќу жылын), нысанын, осы оќу орнында пайдаланылатын баєалау жїйесі туралы аќпаратты, сондай-аќ мемлекеттік немесе орыс тілдеріне нотариалды кујландырылєан аудармалары бар, осы оќу орнындаєы аєымдаєы їлгерімініѕ орташа балы кґрсетілген белгіленген їлгідегі аныќтаманы – сканерленген кґшірмелер тїрінде электронды сўранысќа бекітіледі;
      2) осы дјрежені алу їшін шетелдіѕ жетекші жоєары оќу орнымен белгіленген мерзімдерден аспайтын шетелдіѕ жетекші жоєары оќу орнымен келісілген жеке оќу жоспарын – сканерленген кґшірмелер тїрінде электронды сўранысќа бекітіледі;
      3) осы Стандарттыѕ 11-тармаєында кґрсетілген ќўжаттарды тапсырады.
      Мемлекеттік электрондыќ аќпараттыќ ресурстар болып табылатын ќўжаттардыѕ мјліметтерін ујкілетті ўйым ЭЦЌ кујландырылєан электрондыќ ќўжаттар нысанында Порталдыѕ аќпараттыќ жїйесі арќылы тиісті мемлекеттік аќпараттыќ жїйелерден алады.
      12. Оќу немесе таєылымдамадан ґту їшін сауалнама нысандары, Жўмыс органы белгілеген ґтінімдер жјне мемлекеттік ќызметтер алу туралы басќа да аќпараттар ујкілетті ўйымныѕ www. bolashak.gov.kz мекенжайы бойынша интернет-ресурсында, ујкілетті ўйымныѕ кїту залындаєы стендтерде жјне арнайы баєандарда орналасќан.
      Портал арќылы хабарласќан кезде ґтініш иелері электронды ќўжат нысанында сўранысты толтыруы ќажет.
      13. Ќўжаттарды ќабылдау ујкілетті ўйымныѕ Ќўжаттарды ќабылдау жјне конкурсты ўйымдастыру бґлімінде јкеліп тапсыру арќылы жїзеге асырылады, бґлімніѕ мекенжайы мен телефонын www.bolashak.gov.kz электрондыќ поштасы «Їміткер/Байланысу» бґлімі мекенжайы бойынша ујкілетті ўйымныѕ интернет-ресурсынан алуєа болады.
      Порталєа хабарласу кезінде электронды сўранысты жіберу мемлекеттік ќызметті алушыныѕ «жеке кабинетінде» жїзеге асырылады. Сўраныс автоматты тїрде ујкілетті ўйымєа – таѕдап алєан ќызметке сјйкес адресатќа жіберіледі.
      14. Мемлекеттік ќызметті алушыєа:
      1) конкурстыќ іріктеуге рўќсат беру туралы не жеке тјртіппен ќарау їшін Жўмыс органына ќўжаттарды жіберу туралы аќпарат;
      2) тапсырылєан ќўжаттардыѕ ќабылдау кїні мен тізбесі;
      3) ќўжаттарды ќабылдаєан ќызметкердіѕ тегі, аты, јкесініѕ аты, сондай-аќ байланыс деректері, Портал арќылы байланысќан жаєдайда, ќўжаттарды ќабылдау жјне конкурсты ўйымдастыру бґлімініѕ байланысу деректерімен ујкілетті адамныѕ электрондыќ цифрлы ќолы бар жазба кґрсетілген осы Стандарттыѕ 11-тармаєында кґрсетілген ќўжаттарды ќабылдау туралы ќолхат беріледі.
      15. Мемлекеттік ќызмет кґрсету нјтижесі мемлекеттік ќызметті алушыєа:
      1) ујкілетті ўйымда – осы Стандарттыѕ 1-тармаєында кґрсетілген мекенжай бойынша јкеліп беру арќылы (мемлекеттік ќызметті алушыныѕ немесе сенімхат бойынша ґкілініѕ жеке ќатысуы):
      2) порталда – мемлекеттік ќызметті алушыныѕ «жеке кабинетінде» жеткізіледі.
      16. Ујкілетті ўйым осы Стандарттыѕ 11-тармаєында кґрсетілген ќўжаттардыѕ бірін мемлекеттік ќызметті алушы ўсынбаєан жаєдайда ќўжаттарды ќабылдаудан бас тартады.

3. Жўмыс ќаєидаттары

      17. Ујкілетті ўйымныѕ ќызметі адамныѕ конституциялыќ ќўќыќтарын, ќызметтік борышын орындау кезінде заѕдылыќты саќтауєа негізделеді жјне сыпайылыќ, толыќ аќпаратты ўсыну, оныѕ саќталуын, ќорєалуы мен ќўпиялылыєын ќамтамасыз ету ќаєидаттарында жїзеге асырылады.4. Жўмыс нјтижелері

      18. Мемлекеттік ќызметті алушыларєа мемлекеттік ќызмет кґрсету нјтижелері осы стандартќа ќосымшаєа сјйкес сапа жјне ќол жетімділік кґрсеткіштерімен ґлшенеді.


      19. Ујкілетті ўйым бґлімшесініѕ жўмысы баєаланатын мемлекеттік ќызметтіѕ сапасы мен тиімділік кґрсеткіштерініѕ нысаналы мјндері жыл сайын Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрініѕ бўйрыєымен бекітіледі.

5. Шаєымдану тјртібі

      20. Ујкілетті ўйым ќызметкерініѕ јрекетіне (јрекетсіздігіне) шаєымдану тјртібін тїсіндіру жјне шаєымды дайындауєа жјрдем кґрсету їшін мемлекеттік ќызметті алушы ујкілетті ўйымныѕ басшысына ґтініш жасайды.


      Сондай-аќ, ујкілетті ўйым ќызметкерініѕ јрекетіне (јрекетсіздігіне) шаєымдану тјртібі туралы аќпаратты call-орталыќтыѕ 1414 телефоны бойынша не Порталдан алуєа болады.
      21. Мемлекеттік ќызметті алушылар кґрсетілген ќызмет нјтижелерімен келіспеген жаєдайда, апелляцияныѕ жоєарєы инстанциясы: 010000 Астана ќаласы, Орынбор кґшесі, № 8 їй, тел.: +77172742362 мекенжайы бойынша орналасќан Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігіне (интернет-ресурс: www.edu.gov.kz), оныѕ ішінде Портал арќылы жїгіне алады.
      22. Ујкілетті ўйымныѕ ќызметкері ќызметті дґрекі кґрсеткен жаєдайда шаєымды мемлекеттік ќызметті алушы ујкілетті ўйымныѕ бірінші басшысыныѕ атына жазбаша тїрде кеѕсеге (104-кабинет) мереке жјне демалыс кїндерін ќоспаєанда, саєат 13.00-ден 14.30-єа дейінгі тїскі їзіліспен, саєат 9.00-ден 18.30-єа дейін тапсырады. Ќажет болєан жаєдайда, мјселеніѕ сипатына ќарай ќосымша ќўжаттар ќоса беріледі.
      23. Кґрсетілген мемлекеттік ќызмет нјтижелерімен келіспеген жаєдайда, мемлекеттік ќызметті алушы заѕнамада белгіленген тјртіппен сотќа жїгінуге ќўќылы.
      24. Шаєымдар ќолданыстаєы заѕнамада кґзделген жаєдайларда ауызша немесе пошта бойынша немесе электронды тїрде (ујкілетті ўйымныѕ электрондыќ поштасыныѕ мекенжайы: www.bolashak.gov.kz) жазбаша нысанда, не ујкілетті ўйымныѕ кеѕсесі арќылы жўмыс кїндері ќолма-ќол тапсырылады.
      25. Ќабылданєан шаєым ујкілетті органныѕ кіріс хат-хабарлар журналында тіркеледі жјне «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтінішін ќарау тјртібі туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 12 ќаѕтардаєы Заѕында белгіленген тјртіппен ќаралады. Мемлекеттік ќызметті алушыєа кїні мен уаќыты, ґтінішті ќабылдап алєан адамныѕ аты-жґні кґрсетіліп талон беріледі.
      Шаєымныѕ ќаралу нјтижелері туралы мемлекеттік ќызметті алушыєа пошта арќылы жазбаша тїрде хабарланады.
      26. Портал арќылы ґтініш жасалєан кезде: Портал арќылы электронды ґтініш жіберілгеннен кейін мемлекеттік ќызметті алушыєа «жеке кабинеттен» ујкілетті ўйымєа ґтінішті ґѕдеу барысында жаѕартылып отыратын ґтініштер туралы аќпарат (жеткізілгені, тіркелгені, орындалєаны туралы белгі, ќаралуы немесе ќаралудан бас тартылєаны туралы жауап) ќол жетімді болады.

«Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ 


«Болашаќ» халыќаралыќ стипендиясын  
таєайындауєа арналєан конкурсќа ќатысу
їшін ќўжаттарды ќабылдау» мемлекеттік
ќызмет стандартына ќосымша      Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   78


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет