Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі, жергілікті атќарушы органдар кґрсететін білім жјне єылым саласындаєы мемлекеттік ќызмет стандарттарын бекіту туралыбет31/78
Дата25.04.2016
өлшемі17.27 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   78

3. Жўмыс ќаєидаттары

      17. Мемлекеттік ќызметті алушыєа ќатысты ујкілетті органныѕ ќызметі:


      1) тўлєаныѕ конституциялыќ ќўќыєы мен бостандыєын саќтау;
      2) ќызметтік міндетті орындау кезінде заѕдылыќты саќтау;
      3) мемлекеттік ќызметті алушымен жўмыс кезінде сыпайылыќ таныту;
      4) мемлекеттік ќызмет кґрсету туралы аќпаратты толыќ жјне жеткілікті тїрде беру;
      5) ґтінішті ќарау барысында лауазымды тўлєа ќызметініѕ айќындылыєы;
      6) мемлекеттік ќызметті алушы ќўжаттарыныѕ саќталуын ќамтамасыз ету;
      7) мемлекеттік ќызметті алушы ќўжаттарыныѕ мазмўны туралы аќпаратты ќорєау жјне ќўпиялыєын саќтау ќаєидаттарына негізделеді.

4. Жўмыс нјтижелері

      18. Мемлекеттік ќызметті алушыларєа мемлекеттік ќызметтерді кґрсету нјтижелері осы стандартќа 2-ќосымшаєа сјйкес сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерімен ґлшенеді.


      19. Мемлекеттік ќызметтіѕ сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ маќсаты мјні жыл сайын Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрініѕ бўйрыєымен бекітіледі.

5. Шаєымдану тјртібі

      20. Осы стандартќа 2-ќосымшада ујкілетті орган ќызметкерлерініѕ јрекетіне (јрекетсіздігіне) шаєым жасау тјртібін тїсіндіретін жјне шаєымды дайындауєа жјрдем кґрсететін лауазымды тўлєаныѕ байланыс деректері кґрсетілген.


      Портал жўмысына шаєымдану тјртібі туралы аќпаратты саll-орталыќтыѕ (1414) телефоны арќылы алуєа болады.
      21. Кґрсетілген мемлекеттік ќызмет нјтижелерімен келіспеген жаєдайда шаєымдар мемлекеттік ќызметті алушыныѕ таѕдауы бойынша:
      1) ујкілетті органныѕ www.educontrol.kz мекенжайы бойынша интернет-ресурсыныѕ «сўраќ-жауап» бґліміне;
      2) www.edu.gov.kz мекенжайы бойынша Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрініѕ блогына;
      3) 010000, Астана ќаласы, Есіл ауданы, Орынбор кґшесі, 8 їй, 11-кіреберіс мекен-жайы бойынша Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігінде орналасќан шаєымдар мен ўсыныстарєа арналєан жјшік арќылы;
      4) 010000, Астана ќаласы, Есіл ауданы, Орынбор кґшесі, 8 їй, 11-кіреберіс мекен-жайы бойынша Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігіне жазбаша тїрде арыз беру арќылы жіберіледі.
      22. Мемлекеттік ќызмет кґрсету кезінде дґрекі ќызмет кґрсетуге байланысты мемлекеттік ќызметті алушы тарапынан шаєымдар:
      1) осы стандарттыѕ 21-тармаєыныѕ 3) тармаќшасында мекенжайы мен телефондары кґрсетілген ујкілетті орган басшысыныѕ атына;
      2) порталєа саll-орталыќтыѕ (1414) телефон нґмірі арќылы жолданады.
      23. Мемлекеттік ќызметтіѕ нјтижелерімен келіспеген жаєдайда мемлекеттік ќызметті алушыныѕ заѕнамада белгіленген тјртіппен сотќа жїгінуге ќўќыєы бар.
      24. Шаєым кґрсетілген мјселелерді шешу ќўзыретіне кіретін субъект немесе лауазымды тўлєаныѕ атына жіберілуі керек.
      Шаєымда тегі, аты, јкесініѕ аты (жеке басын кујландыратын ќўжатта болєан жаєдайда), пошталыќ мекенжайы, мерзімі кґрсетіледі. Шаєымєа мемлекеттік ќызметті алушыныѕ ќолы ќойылуы тиіс. Шаєым берілген кезде шаєымданєан лауазымды тўлєаныѕ аты-жґні, лауазымы, шаєымдану себебі мен талаптары кґрсетіледі.
      25. Ќабылданєан шаєым ујкілетті органныѕ жеке жјне заѕды тўлєаларды ѕ ґтініштерін есепке алу журналында тіркеледі жјне «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тјртiбi туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 12 ќаѕтардаєы Заѕында белгіленген мерзімде ќаралады. Ґтініш берушіге мерзімі мен уаќыты, ґтінішті (шаєымды) ќабылдаєан тўлєаныѕ аты-жґні кґрсетілген талон беріледі. Шаєымданушыєа шаєымныѕ нјтижелері туралы жазбаша тїрде пошта арќылы хабарланады.
      26. Портал: мемлекеттік ќызметті алушыныѕ «жеке кабинетінен» портал арќылы электрондыќ ґтініш жіберілгеннен кейін мемлекеттік органда ґтініштерді ґѕдеу барысында жаѕартылатын ґтініш туралы (жеткізілгені туралы белгі, тіркеу, орындалуы, ќаралєаны туралы немесе ќаралудан бас тартылєаны туралы жауапты) аќпарат ќолжетімді болады.

«Техникалыќ жјне кјсiптік бiлiм беру 


баєдарламалары бойынша бiлiм беру   
ќызметіне лицензия беру, ќайта ресімдеу,
лицензияныѕ телнўсќаларын беру»    
мемлекеттік ќызмет стандартына    
1-ќосымша                 

Ујкілетті органдардыѕ мекенжайыДепартаменттіѕ атауы

Мекенжайы

Байланыс телефоны

1

2

3

4

1

«Аќмола облысыныѕ Білім саласындаєы баќылау департаменті» ММ

020000, Аќмола облысы, Кґкшетау ќаласы, Абай к-сі, 76

8 (716 2) 25-55-95.

2

«Аќтґбе облысыныѕ Білім саласындаєы баќылау департаменті» ММ.

030000, Аќтґбе ќаласы, Јлия Молдаєўлова даѕєылы,34.

8 (7132) 95-46-03.

3

«Алматы облысыныѕ Білім саласындаєы баќылау департаменті» ММ

040000, Алматы облысы, Талдыќорєан ќаласы, Каблиса Жырау к-сі, 202.

8 (7282) 22-21-22.

4

«Атырау облысыныѕ Білім саласындаєы баќылау департаменті» ММ

060011, Атырау ќаласы, Студенттер даѕєылы, 212,

8 (7122)27-63-14.

5

«Шыєыс Ќазаќстан облысыныѕ Білім саласындаєы баќылау
департаменті» ММ

070020, Шыєыс Ќазаќстан облысы, Ґскемен ќаласы, Амурская к-сі, 18 А.

8 (7232) 52-60-80, тел/факс 78-52-65.

6

«Батыс Ќазаќстан облысыныѕ Білім саласындаєы баќылау
департаменті» ММ

090000, Батыс Ќазаќстан облысы, Орал ќаласы, Студенттер к-сі, 1

8 (7112) 26-03-80.

7

«Жамбыл облысыныѕ Білім саласындаєы баќылау департаменті» ММ

080000, Жамбыл облысы, Тараз ќаласы, Сїлейманов к-сі, 7

8 (7262) 45-46-97.

8

«Ќараєанды облысыныѕ Білім саласындаєы баќылау
департаменті» ММ

100028, Ќараєанды ќаласы, Сјбит Мўќанов к-сі, 1

8 (7212) 79-39-96.

9

«Ќостанай облысыныѕ Білім саласындаєы баќылау
департаменті» ММ

110000, Ќостанай ќаласы, Абай даѕєылы, 32

8 (7142) 12-00-14.

10

«Ќызылорда облысыныѕ Білім саласындаєы баќылау
департаменті» ММ

120014, Ќызылорда ќаласы, Тґле би к-сі, 36

8 (7242) 27-05-47.

11

«Маѕєыстау облысыныѕ Білім саласындаєы баќылау
департаменті» ММ

130000, Маѕєыстау облысы, Аќтау ќаласы, 14-шаєын аудан, 50

8 (7292) 43-84-63.

12

«Павлодар облысыныѕ Білім саласындаєы баќылау
департаменті» ММ

140000, Павлодар ќаласы, Толстой к-сі, 99

8 (7182) 62-26-44, 62-64-89

13

«Солтїстік Ќазаќстан облысыныѕ Білім саласындаєы баќылау департаменті» ММ

150000, Солтїстік Ќазаќстан облысы, Петропавловск ќаласы, Пушкин к-сі, 85

8 (7152) 46-13-35.

14

«Оѕтїстік Ќазаќстан облысыныѕ Білім саласындаєы баќылау департаменті» ММ

160012, Оѕтїстік Ќазаќстан облысы, Шымкент ќаласы, Тјуке хан даѕєылы, 5

8 (7252) 21-46-77.

15

«Астана ќаласыныѕ Білім саласындаєы баќылау департаменті» ММ

010000 Астана ќаласы, 19 Магистраль, 29
16

«Алматы ќаласыныѕ Білім саласындаєы баќылау департаменті» ММ

050010, Алматы ќаласы, Жамбыл к-сі, 25

8 (7272) 91-13-14.

«Техникалыќ жјне кјсiптік бiлiм беру 
баєдарламалары бойынша бiлiм беру   
ќызметіне лицензия беру, ќайта ресімдеу,
лицензияныѕ телнўсќаларын беру»    
мемлекеттік ќызмет стандартына    
2-ќосымша                 

Кесте. Сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ мјні

Сапа жјне тиімділік кґрсеткіштері

Кґрсеткіштіѕ нормативтік мјні

Келесі жылдаєы кґрсеткіштіѕ нысаналы мјні

Есеп жылындаєы кґрсеткіштіѕ аєымдаєы мјні

1

2

3

4

1. Уаќытылыќ

1.1. ќўжат тапсырылєан кезден белгіленген мерзімде ќызмет кґрсету жаєдайларыныѕ % (їлесі)


2. Сапа

2.1. ќызмет кґрсету барысыныѕ сапасына ќанаєат болєан тўтынушылар % (їлесі)


3. Ќолжетімділік

3.1. ќызмет кґрсету сапасы жјне ќызмет кґрсету туралы аќпаратќа ќанаєат болєан тўтынушылар % (їлесі)


3.2. ол туралы аќпарат электрондыќ тїрде ќол жетімді ќызметтер % (їлесі)


4. Шаєымдану барысы

4.1. осы ќызмет бойынша ќызмет кґрсетілген тўтынушылардыѕ жалпы санына негізделген шаєымдардыѕ % (їлесі)


5. Сыпайылылыќ

5.1.персоналдыѕ сыпайылылыєына ќанаєат болєан тўтынушылардыѕ % (їлесі)


«Техникалыќ жјне кјсiптік бiлiм беру 
баєдарламалары бойынша бiлiм беру   
ќызметіне лицензия беру, ќайта ресімдеу,
лицензияныѕ телнўсќаларын беру»    
мемлекеттік ќызмет стандартына    
3-ќосымша                 

Лауазымды тўлєалардыѕ байланыс деректеріАты-жґні

Лауазымы

Мекенжай

Телефон

1

2

3

4

5

1

Ахметов Јлтайыр Амангелдіўлы

ЌР БЄМ білім жјне єылым саласындаєы баќылау комитеті тґраєасыныѕ орынбасары

Астана ќаласы Орынбор кґшесі, 8, Министрліктер їйі 11-кіреберіс, 841-каб.

74-15-43

2

Бґлебаева Лјззат Кайдирбекќызы

ЌР БЄМ білім жјне єылым саласындаєы баќылау комитеті тґраєасыныѕ орынбасары

Астана ќаласы Орынбор кґшесі, 8, Министрліктер їйі 11-кіреберіс, 946-каб.

74-22-14

3

Гаипов Зўлфўхар Сўлтанўлы

ЌР БЄМ білім жјне єылым саласындаєы баќылау комитеті тґраєасыныѕ орынбасары

Астана ќаласы Орынбор кґшесі, 8, Министрліктер їйі 11-кіреберіс, 837-каб.

74-23-75

Ќазаќстан Республикасы
Їкіметініѕ     
2012 жылєы 31 тамыздаєы
№ 1119 ќаулысымен   
бекітілген     

«Ќазаќ тілін білу деѕгейін баєалауєа (ЌАЗТЕСТ) ќўжаттарды ќабылдау жјне ќатысу» мемлекеттік ќызмет стандарты

1. Жалпы ережелер

      1. «Ќазаќ тілін білу деѕгейін баєалауєа (ЌАЗТЕСТ) ќўжаттарды ќабылдау жјне ќатысу» мемлекеттік ќызметін (бўдан јрі – мемлекеттік ќызмет) Астана ќаласы, Жеѕіс даѕєылы, 67 мекенжайы бойынша орналасќан Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігініѕ «Ўлттыќ тестілеу орталыєы» республикалыќ мемлекеттік ќазыналыќ кјсіпорны (бўдан јрі – ЌР БЄМ «Ўлттыќ тестілеу орталыєы» РМЌК) кґрсетеді.


      2. Мемлекеттік ќызмет нысаны: автоматтандырылмаєан.
      3. Ќўжаттарды ќабылдау жјне ќазаќ тілін меѕгеру деѕгейін баєалауєа (ЌАЗТЕСТ) ќатысу мынадай нормативтік ќўжаттар негізінде жїзеге асырылады:
      1) Ќазаќстан Республикасы Конституциясыныѕ 7, 93-баптары;
      2) «Ќазаќстан Республикасындаєы тілдер туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 1997 жылєы 11 шілдедегі Заѕыныѕ 4, 23-баптары.
      4. Мемлекеттік ќызмет кґрсету тјртібі туралы аќпарат ЌАЗТЕСТ жїйесініѕ www.kazakhtest.kz ресми сайтында орналастырылєан. Мемлекеттік ќызмет кґрсету стандарты міндетті тїрде орналастырылатын орын: Астана ќаласы, Жеѕіс даѕєылы, 67, ЌР БЄМ «Ўлттыќ тестілеу орталыєы» РМЌК, 3-ќабат, 15-кабинет.
      5. Кґрсетілетін мемлекеттік ќызметтіѕ нјтижесі мемлекеттік сертификат (тестіленуші ќажетті балды жинай алмаєан жаєдайда, жїйеніѕ блоктары бойынша нјтижелері кґрсетілген ведомость беріледі) немесе мемлекеттік ќызметті кґрсетуден бас тарту туралы дјлелді жауап болып табылады.
      6. Мемлекеттік ќызмет жеке тўлєаларєа (бўдан јрі – мемлекеттік ќызметті алушы) кґрсетіледі.
      7. Мемлекеттік ќызмет кґрсету мерзімі мемлекеттік ќызметті алуєа ґтініш берген (тіркелу, талон алу сјтінен бастап жјне т.б.) уаќыттан бастап – 30 минут;
      1) мемлекеттік ќызметті алушыныѕ ґтініш берген кїні сол жерде мемлекеттік ќызмет тїрін алуєа дейінгі кїтудіѕ рўќсат берілген еѕ ўзаќ уаќыты – 30 минут;
      2) мемлекеттік ќызметті алушыєа ґтініш берген кїні сол жерде ќызмет кґрсетудіѕ рўќсат берілген еѕ ўзаќ уаќыты – 3 саєат.
      8. Мемлекеттік ќызмет аќылы негізде кґрсетіледі. Аталєан ќызмет тїрініѕ ќўны ЌР БЄМ «Ўлттыќ тестілеу орталыєы» РМЌК-ныѕ білім беру ўйымдарында білім деѕгейін тестілік баќылау жїргізу кезіндегі ќосымша ќызметтердіѕ баєа кґрсеткішіне сай келеді.
      Мемлекеттік ќызметті алушы мемлекеттік ќызмет алу їшін келесі тјсілдердіѕ біреуі арќылы аќы тґлей алады:
      1) 1-тјсіл – Ўлттыќ тестілеу орталыєында;
      2) 2-тјсіл – екінші деѕгейлі Банкте (филиалында).
      9. Мемлекеттік ќызмет Ўлттыќ тестілеу орталыєыныѕ белгіленген жўмыс кестесіне сјйкес 8 (7172) 518306, 8 (7172) 518310 телефондары бойынша алдын ала жазылу арќылы кґрсетіледі.
      10. Аталєан мемлекеттік ќызметті кґрсету орны: Астана ќаласы, Жеѕіс даѕєылы, 67, ЌР БЄМ «Ўлттыќ тестілеу орталыєы» РМЌК, 3-ќабат, 14-кабинет. Мемлекеттік ќызмет «Тыѕдалым» бґлігі бойынша аудиоматериалдарды тыѕдауєа мїмкіндік ќарастырылєан мјжіліс залында кґрсетіледі.

2. Мемлекеттік ќызмет кґрсету тјртібі

      11. Мемлекеттік ќызметті алушы мемлекеттік ќызметті алу їшін Ўлттыќ тестілеу орталыєына (Астана ќаласы, Жеѕіс даѕєылы, 67, № 14-кабинет, байланыс телефоны 51-83-06) мынадай ќўжаттарды ўсынуы ќажет:


      1) мемлекеттік ќызметті алушыныѕ жеке басын кујландыратын ќўжатыныѕ тїпнўсќасы;
      2) Ўлттыќ тестілеу орталыєы берген ќазаќ тілін белгілі бір деѕгейде меѕгергендігін растайтын сертификат кґшірмесі (бар болєан жаєдайда);
      3) тґлем туралы тїбіртек;
      4) толтырылєан ґтініш бланкісі.
      12. Мемлекеттік ќызметті алу їшін толтыруєа ќажетті ґтініш бланкісін Астана ќаласы, Жеѕіс даѕєылы, 67, № 14 кабинеттен алуєа болады, байланыс телефоны: 51-83-06.
      13. Мемлекеттік ќызметті алу їшін толтырылєан ґтініш бланкісін, тґлем жасалєанын растайтын тїбіртекті ќабылдап алуєа жауапты ќызметкерлер болып Астана ќ., Жеѕіс даѕєылы, 67 мекенжайында орналасќан Ўлттыќ тестілеу орталыєы «Тестілеуді ўйымдастыру» єылыми-јдістемелік зертханасыныѕ ќызметкерлері саналады.
      14. Ўлттыќ тестілеу орталыєына ґтініш білдірген кезде мемлекеттік ќызметті алушы осы стандарттыѕ 11-тармаєында кґрсетілген ќўжаттарды ўсынады жјне ґтініш бланкісін келесі аќпараттарды кґрсете отырып толтырады:
      1) мемлекеттік ќызметті алушы туралы деректер;
      2) тестілеуден ґту мерзімі;
      3) тестілеу тїрі:
      деѕгейді аныќтау (жалпы меѕгеру);
      деѕгейді баєалау (ќарапайым, база, орта, ортадан жоєары жјне жоєары);
      4) ґтінішті ќабылдаєан ќызметкердіѕ Т.А.Ј.;
      5) ґтініш толтырылєан кїн;
      6) басќа да ќажетті аќпарат.
      15. Ќолхат мемлекеттік ќызметті алу їшін барлыќ ќажетті ќўжаттарды тапсырєандыєын растайтын ќўжат болып табылады.
      16. Ќызмет кґрсету нјтижесін жеткізу тјсілі Є– мемлекеттік ќызметті алушыныѕ (заѕды ґкілініѕ) ґзі келіп алуы.
      17. Осы стандарттыѕ 11-тармаєында ќарастырылєан ќўжаттар пакеті толыќ ўсынылмаєан жаєдайда мемлекеттік ќызмет кґрсетуден бас тартылады.

3. Жўмыс ќаєидаттары

      18. Мемлекеттік ќызметті алушыєа ќатысты мемлекеттік ўйым басшылыќќа алатын ќаєидалар:


      1) тестіленуші ќўжаттарыныѕ мазмўны туралы аќпаратты ќорєау жјне оныѕ ќўпиялыєын саќтау;
      2) кґрсетілетін мемлекеттік ќызмет жґнінде толыќ аќпарат беру;
      3) белгіленген уаќытта ала алмаєан мемлекеттік ќызметті алушыныѕ ќўжаттарын саќтауды ќамтамасыз ету;
      4) ќызмет кґрсету їдерісініѕ айќындылыєы;
      5) емтихан материалдарыныѕ ќўпиялылыєын ќамтамасыз ету;
      6) мемлекеттік ќызмет кґрсетумен айналысатын ќызметкерлердіѕ сыпайылыєы;
      7) емтихан ґткізу орындарында ыѕєайлылыќ жјне ќауіпсіздік жаєдайларын ќамтамасыз ету.

4. Жўмыс нјтижелері

      19. Мемлекеттік ќызметті алушыєа мемлекеттік ќызмет кґрсету нјтижелері осы стандарттыѕ ќосымшасына сай сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерімен ґлшенеді.


      20. ЌР БЄМ «Ўлттыќ тестілеу орталыєы» РМЌК жўмысы баєаланатын мемлекеттік ќызмет кґрсетудіѕ сапалыќ жјне ќолжетімділік кґрсеткіштерініѕ маќсатты мјндері жыл сайын Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрініѕ тиісті бўйрыєымен бекітіледі.

5. Шаєымдану тјртібі

      21. Ујкілетті лауазымды тўлєаныѕ јрекетіне (јрекетсіздігіне) шаєымдану тјртібін Астана ќаласы, Жеѕіс даѕєылы, 67 мекенжайында орналасќан ЌР БЄМ «Ўлттыќ тестілеу орталыєы» РМЌК Мемлекеттік тілді дамыту басќармасыныѕ бастыєы тїсіндіреді.


      22. Кґрсетілген мемлекеттік ќызметтіѕ нјтижесімен келіспеген жаєдайда мемлекеттік ќызметті алушы Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігініѕ Білім жјне єылым саласындаєы баќылау комитетіне жїгіне алады, байланыс телефондары 8-7172-74-23-69, 74-23-72, Астана ќаласы, Орынбор к-сі, 8, Министрліктер їйі, № 11 кіреберіс, 8-ќабат, № 835 кабинет.
      23. Кґрсетілген мемлекеттік ќызмет нјтижелерімен келіспеген жаєдайда мемлекеттік ќызметті алушы заѕнамада белгіленген тјртіппен сотќа шаєымдануєа ќўќыєы бар.
      24. Шаєымдану кезінде мемлекеттік ќызметті алушы еркін нысанда ґтініш береді, ґзімен бірге жеке басын кујландыратын ќўжаты болуы керек.
      25. Ќабылданєан шаєым жоєары оќу орныныѕ кіріс аќпараттары журналына тіркеледі жјне «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтініштерін ќарау тјртібі туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 12 ќаѕтардаєы Заѕында белгіленген мерзімде ќарастырылады. Мемлекеттік ќызметті алушыєа ќабылдау мерзімі мен уаќыты кґрсетілген, ќабылдаєан ќызметкердіѕ аты-жґні жазылєан талон беріледі.
      Шаєымды ќарастыру нјтижесі туралы мемлекеттік ќызметті алушыєа жазбаша тїрде пошта арќылы хабарланады.

«Ќазаќ тілін білу деѕгейін  


баєалауєа (ЌАЗТЕСТ) ќўжаттарды
ќабылдау жјне ќатысу»     
мемлекеттік ќызмет стандартына
ќосымша             

Кесте. Сапа мен тиімділік кґрсеткіштері

Сапа мен тиімділік кґрсеткіштері

Нормативті кґрсеткіштер

Келесі жылєа ќойылєан маќсатты кґрсеткіштер

Есеп беру жылдаєы аєымдыќ кґрсеткіштер

1

2

3

4

1. Уаќытылыєы

1.1. Ќўжатты тапсырєан сјттен бастап белгіленген мерзімде ќызметті ўсыну жаєдайларыныѕ %-ы (їлесі)


2.1. Ќызметті ўсыну їдерісініѕ сапасына ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ %-ы (їлесі)


2. Сапасы

2.1. Ќызмет кґрсету їрдісініѕ сапасына ќанаєаттанєан пайдаланушылардыѕ %-ы (їлесі)


2.2. Дўрыс ресімделген ќўжаттардыѕ (шыєарылєан есептердіѕ) %-ы (їлесі)


3. Ќол жетімділігі

3.1. Ќызметті ўсынудыѕ сапасына жјне оны ўсыну тјртібі туралы аќпаратќа ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ %-ы (їлесі)


3.2. Пайдаланушылар дўрыс толтырєан жјне бірден тапсырєан ќўжаттардыѕ %-ы (їлесі)


3.3. Интернет арќылы аќпарат алынєан ќызметтердіѕ %-ы (їлесі)


4. Шаєымдану їрдісі

4.1. Пайдаланушылардыѕ аталєан ќызмет кґрсетілген жалпы санынан негізделген шаєымдардыѕ %-ы (їлесі)


4.2. Бекітілген мерзімде ќарастырылєан жјне ќанаєаттандырылєан шаєымдардыѕ %-ы (їлесі)


4.3. Шаєымданудыѕ ќолданыстаєы тјртібіне ќанаєаттанєан мемлекеттік ќызметті алушылардыѕ %-ы (їлесі)


4.4. Шаєымдану мерзімімен ќанаєаттанєан пайдаланушылардыѕ %-ы (їлесі)


5. Сыпайылыќ

5.1. Ќызметшілердіѕ сыпайылыєына ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ %-ы (їлесі)


Ќазаќстан Республикасы
Їкіметініѕ     
2012 жылєы 31 тамыздаєы
№ 1119 ќаулысымен   
бекітілген     Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   78


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет