Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі, жергілікті атќарушы органдар кґрсететін білім жјне єылым саласындаєы мемлекеттік ќызмет стандарттарын бекіту туралы


«Жоєары білім беретін білім беру ўйымдарында экстернатбет32/78
Дата25.04.2016
өлшемі17.27 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   78

«Жоєары білім беретін білім беру ўйымдарында экстернат
нысанында оќуєа рўќсат беру» мемлекеттік ќызмет стандарты

1. Жалпы ережелер

      1. «Жоєары білім беретін білім беру ўйымдарында экстернат нысанында оќуєа рўќсат беру» мемлекеттік ќызметін (бўдан јрі – мемлекеттік ќызмет) жоєары оќу орындары (бўдан јрі – ЖОО) кґрсетеді.


      2. Кґрсетілетін мемлекеттік ќызмет нысаны: автоматтандырылмаєан.
      3. Мемлекеттік ќызмет «Білім туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 27 шілдедегі Заѕыныѕ 5-бабы 15) тармаќшасына жјне Жоєары білім беретін білім беру ўйымдарында экстернат нысанында оќытуєа рўќсат беру нўсќаулыєындаєы сырттай, кешкі жјне экстернат нысанында білім алуєа жол берілмейтін «Кјсіптер мен мамандыќтардыѕ тізбесіне» (Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрініѕ 2010 жылєы 8 аќпандаєы № 40 бўйрыєы) сјйкес кґрсетіледі.
      4. Мемлекеттік ќызмет кґрсету тјртібі туралы толыќ аќпарат ЖОО-ныѕ интернет-ресурстарында орналастырылады.
      5. Кґрсетілетін мемлекеттік ќызметтіѕ нјтижесі экстернат нысанында оќытуєа рўќсат беру немесе мемлекеттік ќызметті кґрсетуден бас тарту туралы дјлелді жауап болып табылады.
      6. Мемлекеттік ќызмет Ќазаќстан Республикасыныѕ азаматтарына, Ќазаќстан Республикасында тўраќты тўратын азаматтыєы жоќ тўлєаларєа жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ азаматтары болып табылмайтын ўлты ќазаќ тўлєаларєа (бўдан јрі – мемлекеттік ќызметті алушы) кґрсетіледі.
      7. Мемлекеттік ќызметті кґрсету мерзімдері:
      1) мемлекеттік ќызметті алушы осы стандарттыѕ 11-тармаєында айќындалєан ќажетті ќўжаттарды тапсырєан уаќыттан бастап – 20 минуттан артыќ емес;
      2) мемлекеттік ќызметті алу їшін ґтініш жасаєан сјттен бастап – 30 кїнтізбелік кїннен аспайды.
      8. Мемлекеттік ќызмет аќысыз кґрсетіледі.
      9. Мемлекеттік ќызмет демалыс жјне мереке кїндері ќоспаєанда саєат 13.00-ден 14.30-єа дейінгі їзіліспен саєат 9.00-дан 18.30-єа дейін кґрсетіледі, ќабылдау алдын ала жазылусыз жјне жедел ќызмет кґрсетусіз кезек кїту тјртібімен жїргізіледі.
      10. Мемлекеттік ќызмет жоо-ларда кґрсетіледі. Мемлекеттiк ќызметтi ўсыну їшiн кїтуге жјне ќажеттi ќўжаттарды дайындауєа жаєдай жасалады (кїтуге арналєан зал, ќўжаттарды толтыруєа арналєан орындар ќажеттi ќўжаттар тiзбесi мен оларды толтыру їлгiлерi бар стенділермен жараќталады). Єимараттар дене мїмкiндiктерi шектеулi адамдардыѕ кiруiне арналєан пандусы бар кiреберiспен жабдыќталєан.

2. Мемлекеттік ќызмет кґрсету тјртібі

      11. Мемлекеттік ќызметті алу їшін мемлекеттік ќызметті алушылар мынадай ќўжаттарды:


      1) осы стандартќа 1-ќосымшаєа сјйкес экстернат нысанында оќуєа рўќсат беру туралы ґтініш;
      2) жеке кујлігініѕ кґшірмесі.
      Ґтінішке:
      1) даму мїмкіндігі шектеулі жјне денсаулыєына байланысты білім беру ўйымына ўзаќ уаќыт бойы келе алмайтын мїгедек білім алушыларєа – дјрігерлік-консультациялыќ комиссияныѕ ќорытынды аныќтамасы немесе Ќазаќстан Республикасы Еѕбек жјне халыќты јлеуметтік ќорєау министрлігі Баќылау жјне јлеуметтік ќорєау комитетініѕ аумаќтыќ органы берген мїгедектік туралы аныќтама;
      2) оќытудыѕ кїндізгі нысанында, Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ «Болашаќ» халыќаралыќ стипендиясыныѕ иегерлерінен басќа бір жылєа дейінгі алмасу баєдарламасы бойынша шетелде оќитын білім алушыларєа - алмасу баєдарламасы бойынша шетелде оќуы їшін кїндізгі нысанныѕ студентін іссапарєа жіберу туралы немесе халыќаралыќ єылыми конференцияларєа, єылыми форумдар мен конкурстарєа ќатысу туралы бўйрыќтыѕ кґшірмесі;
      3) білім алушыныѕ оќу ісі жґніндегі проректор растаєан сынаќ кітапшасыныѕ кґшірмесі ќоса беріледі;
      4) сырттай оќу нысанында, бір жылєа дейін ўзаќ мерзімді ќызметтік ісссапардаєы білім алушыларєа бір жылєа дейін ўзаќ мерзімді ќызметтік іссапарєа жіберу туралы бўйрыќтыѕ кґшірмесі.
      12. Мемлекеттік ќызметті алу туралы ґтініштер нысандары ЖОО-ныѕ фойесінде орналасады.
      13. Мемлекеттік ќызметті алу їшін ќажетті ќўжаттар ЖОО-єа тапсырылады.
      14. Барлыќ ќажетті ќўжаттарды тапсырєан кезде мемлекеттік ќызметті алушыєа барлыќ ќўжаттардыѕ ќабылданєаны туралы ќолхат беріледі, онда:
      1) сўраныстыѕ нґмері мен ќабылданєан кїні;
      2) сўратылєан мемлекеттік ќызмет тїрлері;
      3) ќосымша ќўжаттардыѕ атауы мен саны;
      4) мерзімі (кїні) мен ќўжаттарды беру орны;
      5) ќўжаттарды ќабылдап алєан ќызметкердіѕ тегі, аты, јкесініѕ аты;
      6) мемлекеттік ќызметті алушыныѕ тегі, аты, јкесініѕ аты, оныѕ байланыс деректері;
      15. Мемлекеттік ќызмет нјтижесін жеткізу мемлекеттік ќызметті алушыныѕ (заѕды ґкілініѕ) жеке ќатысуы арќылы жїзеге асырылады.
      16. Осы стандарттыѕ 11-тармаєына сјйкес барлыќ ќўжаттар пакеті ўсынылмаєан жаєдайда мемлекеттік ќызмет кґрсетуден бас тартылады. Мемлекеттік ќызметті алушы кґрсетілген кедергілерді жойєан жаєдайда ґтініш жалпы негізде ќарастырылады.
      Мемлекеттік ќызметті алушы мемлекеттік ќызметті кґрсетуден бас тарту туралы дјлелді жауапты ЖОО-дан алады.

3. Жўмыс ќаєидаттары

      17. Жоєары оќу орындарыныѕ ќызметі заѕнамалыќ жјне нормативтік ќўќыќтыќ актілердіѕ саќталуына негізделеді жјне сыпайылыќ, толыќ аќпарат беру, оны саќтауды, ќорєауды жјне ќўпиялыєын ќорєауды ќамтамасыз ету ќаєидаттарында жїзеге асырылады.4. Жўмыс нјтижелері

      18. Мемлекеттік ќызметті алушыєа мемлекеттік ќызмет кґрсету нјтижелері осы стандарттыѕ 2-ќосымшасына сай сапа жјне ќолжетімділік кґрсеткіштерімен ґлшенеді.


      19. Мемлекеттік ќызмет кґрсетудіѕ сапалыќ жјне ќолжетімділік кґрсеткіштерініѕ маќсатты мјндері жыл сайын Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрініѕ тиісті бўйрыєымен бекітіледі.

5. Шаєымдану тјртібі

      20. ЖОО ќызметкерлерініѕ јрекеттеріне (јрекетсіздіктеріне) шаєымдану тјртібі туралы аќпаратты ЖОО-дан алуєа болады. Шаєымдар ауызша жјне жазбаша тїрде телефонмен, поштамен немесе ўйым кеѕсесі арќылы ќолма-ќол жўмыс кїндері ќабылданады


      21. Кґрсетілген ќызмет нјтижелерімен келіспеген жаєдайда, мемлекеттік ќызметті алушылар жоєарєы апелляциялыќ инстанция – Астана ќаласы, Орынбор кґшесі, 8, 11-кіреберіс мекенжайы бойынша Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігіне шаєымдана алады.
      22. Кґрсетілген мемлекеттік ќызмет нјтижелерімен келіспеген жаєдайда, мемлекеттік ќызметті алушы заѕнамада белгіленген тјртіппен сотќа жїгінуге ќўќылы.
      23. Білім беру ўйымдарына шаєым беру їшін мемлекеттік ќызметті алушы ґз ќолымен еркін нысанда жазылєан ґтінішті тапсырады.
      24. Ќабылданєан шаєымдар жоєары оќу орныныѕ кіріс аќпараты журналында тіркеледі жјне «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтініштерін ќарау тјртібі туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 12 ќаѕтардаєы Заѕында белгіленген мерзімде ќарастырылады. Мемлекеттік ќызметті алушыєа ќабылдау мерзімі мен уаќыты кґрсетілген, ќабылдаєан ќызметкердіѕ аты-жґні жазылєан талон беріледі.
      25. Шаєымды ќарастыру нјтижелері туралы мемлекеттік ќызметті алушыєа жазбаша тїрде пошта арќылы хабарланады.

«Жоєары білім беретін білім беру   


ўйымдарында экстернат нысанында оќуєа
рўќсат беру»              
мемлекеттік ќызмет стандартына  
1-ќосымша               

Ґтініш

_____________________________________________________________________


                              (Т.А.Ј.)
_____________________________________________________________________
                        (факультет, мамандыќ)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

«_____»_________20__ж.


______________(ќолы)

«Жоєары білім беретін білім беру   


ўйымдарында экстернат нысанында оќуєа
рўќсат беру»              
мемлекеттік ќызмет стандартына  
2-ќосымша               

Кесте. Сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ мјні

Сапа жјне тиімділік кґрсеткіштері

Кґрсеткіштіѕ нормативтік мјні

Кґрсеткіштіѕ келесі жылдаєы нысаналы мјні

Кґрсеткіштіѕ есепті жылдаєы аєымдаєы мјні

1

2

3

4

1. Уаќтылылыєы

1. 1.Ќўжатты тапсырєан сјттен бастап белгіленген мерзімде ќызметті ўсыну жаєдайларыныѕ %-ы (їлесі)


2. Сапасы

2.1. Ќызметті ўсыну їдерісініѕ сапасына ќанаєаттанєан

мемлекеттік ќызметті алушылардыѕ % (їлесі)т
3. Ќолжетімділік

3.1.Ќызметті ўсынудыѕ сапасына жјне оны ўсыну тјртібі туралы аќпаратќа ќанаєаттанєан мемлекеттік ќызметті алушылардыѕ %-ы (їлесі)


3.2. Аќпаратына электронды форматта ќол жеткізуге болатын ќызметтер %-ы (їлесі)


4. Шаєымдану їдерісі

4.1. Шаєымданудыѕ ќолданыстаєы тјртібіне ќанаєаттанєан мемлекеттік ќызметті алушылардыѕ %-ы (їлесі)


5. Сыпайылыќ

5.1. Персоналдыѕ сыпайылыєына ќанаєаттанєан мемлекеттік ќызметті алушылардыѕ %-ы (їлесі)


Ќазаќстан Республикасы
Їкіметініѕ     
2012 жылєы 31 тамыздаєы
№ 1119 ќаулысымен   
бекітілген     

«Кјсіптік жоєары білімніѕ білім беру баєдарламалары бойынша
оќыту їшін жоєары оќу орындарына ќўжаттарды ќабылдау мен оќуєа
ќабылдау» мемлекеттік ќызмет стандарты

1. Жалпы ережелер

      1. «Кјсіптік жоєары білімніѕ білім беру баєдарламалары бойынша оќыту їшін жоєары оќу орындарына ќўжаттарды ќабылдау мен оќуєа ќабылдау» мемлекеттік ќызметін (бўдан јрі – мемлекеттік ќызмет) жоєары оќу орындары кґрсетеді.


      2. Кґрсетілетін мемлекеттік ќызмет нысаны: автоматтандырылмаєан.
      3. Мемлекеттік ќызмет «Жоєары кјсіптік білім беру баєдарламаларын жїзеге асыратын білім беру ўйымдарына оќуєа ќабылдаудыѕ їлгі ережесін бекіту туралы» Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2012 жылєы 19 ќаѕтардаєы № 111 ќаулысы негізінде жїзеге асырылады.
      4. Мемлекеттік ќызмет кґрсетудіѕ тјртібі туралы толыќ аќпарат жоєары оќу орындарыныѕ (бўдан јрі – ЖОО) интернет-ресурстарына жјне Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігініѕ www.edu.gov.kz сайтына орналастырылады.
      5. Кґрсетілетін мемлекеттік ќызмет нјтижесі ЖОО ректорыныѕ білім алушылар ќатарына ќабылдаєандыєы туралы жалпы бўйрыєы немесе ќызмет кґрсетуден бас тарту туралы дјлелді жауап болып табылады.
      6. Мемлекеттік ќызмет Ќазаќстан Республикасыныѕ азаматтарына, Ќазаќстан Республикасында тўраќты тўратын азаматтыєы жоќ тўлєаларєа, Ќазаќстан Республикасыныѕ азаматы болып табылмайтын ўлты ќазаќ тўлєаларєа жјне ќолданыстаєы Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес шетелдік азаматтарєа (бўдан јрі – мемлекеттік ќызметті алушы) кґрсетіледі.
      7. Мемлекеттік ќызмет кґрсету мерзімдері:
      1) ќабылдау комиссиясы жоєары оќу орындарында кешенді тестілеуге ќатысу їшін ґтініштер ќабылдауды 20 маусым мен 9 шілде аралыєында жїргізеді;
      2) ќабылдау комиссиясы шыєармашылыќ мамандыќтарєа ґтініштер ќабылдауды 20 маусым мен 1 шілде аралыєында жїргізеді;
      3) Ўлттыќ бірыѕєай тестілеуден ґткені туралы сертификаттары бар бітірушілер їшін ќўжаттарды ќабылдау – 20 маусым мен 10 тамыз аралыєы;
      4) жоєары оќу орныныѕ ќабылдау комиссиясы студенттер ќатарына ќабылдауды 10 - 25 тамыз аралыєында жїргізеді.
      8. Мемлекеттік ќызмет тегін кґрсетіледі.
      9. Мемлекеттік ќызмет білім беру ўйымы белгілеген жўмыс уаќыты режиміне сјйкес кґрсетіледі.
      10. Мемлекеттік ќызмет жоо-ларда кґрсетіледі. ЖОО єимаратында кїтуге арналєан жўмсаќ орындыќтар, аќпарат таќталары, жўмыс їстелдері, ќўжаттардыѕ ресімдеу їлгілері орналастырылады. Мемлекеттік ќызметті алуєа дене мїмкіндігі шектеулі мемлекеттік ќызметті алушылардыѕ кедергісіз ќолжетімділігін ќамтамасыз ету маќсатында жоєары оќу орындарыныѕ єимараттарында арнайы жабдыќталєан ўстайтын тўтќалар, пандустар ќарастырылады.

2. Мемлекеттік ќызметті кґрсету тјртібі

      11. Мемлекеттік ќызметті алу їшін мемлекеттік ќызметті алушылар мынадай ќўжаттарды ўсынады:


      1) ЖОО-єа ќабылдау туралы ґтініш;
      2) жалпы орта (орта жалпы) білімі, техникалыќ жјне кјсіптік (бастауыш жјне орта кјсіптік, ортадан кейінгі) немесе жоєары білімі туралы ќўжат (тїпнўсќасы);
      3) 3x4 кґлеміндегі 6 (алты) дана фотосурет;
      4) 086-У нысанындаєы медициналыќ аныќтама;
      5) ЎБТ немесе кешенді тестілеу сертификаты;
      6) жеке басын кујландыратын ќўжаттыѕ кґшірмесі;
      7) білім беру грантын таєайындау туралы кујлік (бар болєан жаєдайда).
      12. Мемлекеттік ќызметті алу туралы сауалнамалардыѕ нысандары ЖОО-ныѕ интернет-ресурстарына орналастырылады.
      13. Мемлекеттік ќызметті алу їшін ќажетті ќўжаттар ЖОО ќабылдау комиссиясына тапсырылады.
      14. Мемлекеттік ќызметті алушыєа осы стандарттыѕ 11-тармаєына сјйкес ќўжаттардыѕ ќабылданєандыєы туралы ќолхат беріледі, онда:
      1) конкурстыќ іріктеуге жіберілгендігі туралы аќпарат;
      2) тапсырылєан ќўжаттардыѕ тізбесі;
      3) ќўжаттарды ќабылдап алєан ќызметкердіѕ тегі, аты, јкесініѕ аты, лауазымы, сондай-аќ байланыс деректері;
      4) ќўжаттарды ќабылдау шарттары кґрсетіледі.
      15. Мемлекеттік ќызмет кґрсетудіѕ нјтижесін беру мемлекеттік ќызметті алушыныѕ (заѕды ґкілініѕ) жеке ґзі келген жаєдайда жїзеге асырылады.
      16. Мемлекеттік ќызмет кґрсетудіѕ тоќтатылуына немесе мемлекеттік ќызмет кґрсетуден бас тартуєа тґмендегі жаєдайлар негіз болады:
      1) осы стандарттыѕ 11-тармаєында кґрсетілген ќўжаттардыѕ ўсынылмауы немесе толыќ ўсынылмауы;
      2) ЎБТ тапсырєан, кешенді тестілеуге ќатысќан аєымдаєы жылєы жалпы орта білім беру ўйымдары бітірушілерініѕ тестілеу нјтижесінде ўлттыќ жоєары оќу орындарыныѕ аќылы бґліміне білім алушылар ќатарына ќабылдану їшін тґмендегі пјндерден 70 балдан тґмен, басќа жоєары оќу орындарына 50 балдан тґмен, «Жалпы медицина» мамандыєына 55 балдан тґмен балл жинауы: мемлекеттік немесе орыс тілі (оќу тіліне ќарай), Ќазаќстан тарихы, математика жјне таѕдау пјні, оныѕ ішінде, таѕдау пјні бойынша 7 балдан тґмен балл алуы (јрбір шыєармашылыќ емтиханы бойынша 10 балдан тґмен), ал басќа пјндердіѕ јрќайсысынан 4 балдан тґмен бал жинауы;
      3) ЎБТ немесе кешенді тестілеу аясында тест тапсырєан пјндердіѕ бірінен 4 балдан тґмен балл жинауы (бўл тўлєалар аќылы негізде білім алушылар ќатарына ќабылдануєа немесе мемлекеттік білім грантын таєайындау конкурсына ќатысуєа жіберілмейді).

3. Жўмыс ќаєидаттары

      17. Жоєары оќу орындарыныѕ ќызметі заѕнамалыќ жјне нормативтік ќўќыќтыќ актілерді саќтауєа негізделеді жјне сыпайылыќ, толыќ аќпарат беру, оны саќтау, ќорєау жјне ќўпиялылыєын ќамтамасыз ету ќаєидаттарына сјйкес жїзеге асырылады.4. Жўмыс нјтижелері

      18. Мемлекеттік ќызмет кґрсету нјтижелері осы стандарттыѕ ќосымшасына сјйкес сапа жјне ќолжетімділік кґрсеткіштерімен ґлшенеді.


      19. Мемлекеттік ќызметтіѕ сапасы мен тиімділігі кґрсеткіштерініѕ маќсатты мјндері жыл сайын Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрініѕ бўйрыєымен бекітіледі.

5. Шаєымдану тјртібі

      20. ЖОО ќызметкерініѕ јрекетіне (јрекетсіздігіне) шаєымдану тјртібі туралы аќпаратты жоєары оќу орны ќабылдау комиссиясыныѕ бастыєынан алуєа болады. Шаєымдар ауызша немесе жазбаша тїрде телефонмен, поштамен немесе жоєары оќу орныныѕ кеѕсесі арќылы жўмыс кїндері ќолма-ќол ќабылданады.


      21. Кґрсетілген ќызметтіѕ нјтижесіне келіспеген жаєдайда мемлекеттік ќызметті алушылар апелляцияныѕ жоєары инстанциясы –Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігіне хабарласа алады, мекенжайы: 010000, Астана ќаласы, Орынбор кґшесі, 8, тел: +7 7172 742362 (интернет-ресурсы: www.edu.gov.kz).
      22. Тиісті деѕгейде ќызмет кґрсетілмеген жаєдайда азаматтардыѕ ґтініштері ЖОО кеѕсесі арќылы жазбаша тїрде білім беру ўйымы белгілеген жўмыс уаќытыныѕ режиміне сјйкес ќабылданады.
      23. Кґрсетілген мемлекеттік ќызметтіѕ нјтижесімен келіспеген жаєдайда мемлекеттік ќызметті алушыныѕ заѕнамада белгіленген тјртіппен сотќа жїгінуге ќўќыєы бар.
      24. Азаматтардыѕ ґтініштері, оныѕ ішінде, шаєымдары еркін їлгіде жазбаша тїрде ќабылданады. Ќажет болєан жаєдайда мјселеніѕ сипатына байланысты ќосымша ќўжаттар ўсынылады.
      25. Ќабылданєан шаєымдар жоєары оќу орныныѕ кіріс хат-хабарлар журналына тіркеледі жјне «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтініштерін ќарау тјртібі туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 12 ќаѕтардаєы Заѕында белгіленген мерзімде ќарастырылады. Мемлекеттік ќызметті алушыєа ќабылдау мерзімі мен уаќыты кґрсетілген, ќабылдаєан ќызметкердіѕ аты-жґні жазылєан талон беріледі.
      Шаєымды ќарастыру нјтижесі туралы мемлекеттік ќызметті алушыєа жазбаша тїрде пошта арќылы хабарланады.

«Кјсіптік жоєары білімніѕ білім беру 


баєдарламалары бойынша оќыту їшін   
жоєары оќу орындарына ќўжаттарды    
ќабылдау мен оќуєа ќабылдау»      
мемлекеттік ќызмет стандартына     
ќосымша                 

Кесте. Сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ мјні

Сапа жјне тиімділік кґрсеткіштері

Кґрсеткіштіѕ нормативтік мјні

Кґрсеткіштіѕ келесі жылдаєы нысаналы мјні

Кґрсеткіштіѕ есепті жылдаєы аєымдаєы мјні

1

2

3

4

1. Уаќтылылыєы

1.1.Ќўжатты тапсырєан сјттен бастап белгіленген мерзімде ќызметті ўсыну жаєдайларыныѕ %-ы (їлесі)


2. Сапасы

2.1. Ќызметті ўсыну їдерісініѕ сапасына ќанаєаттанєан мемлекеттік ќызметті алушылардыѕ % (їлесі)


3. Ќолжетімділік

3.1.Ќызметті ўсынудыѕ сапасына жјне оны ўсыну тјртібі туралы аќпаратќа ќанаєаттанєан мемлекеттік ќызметті алушылардыѕ %-ы (їлесі)


3.2. Аќпаратына электронды форматта ќол жеткізуге болатын ќызметтер %-ы (їлесі)


4. Шаєымдану їдерісі

4.1. Шаєымданудыѕ ќолданыстаєы тјртібіне ќанаєаттанєн мемлекеттік ќызметті алушылардыѕ %-ы (їлесі)


5. Сыпайылыќ

5.1. Персоналдыѕ сыпайылыєына ќанаєаттанєан мемлекеттік ќызметті алушылардыѕ %-ы (їлесі)5.1. % (доля) получателей государственной услуги, удовлетворенных вежливостью персонала


Ќазаќстан Республикасы
Їкіметініѕ     
2012 жылєы 31 тамыздаєы
№ 1119 ќаулысымен   
бекітілген     

«Жоєары оќу орнынан кейінгі білім беру баєдарламалары бойынша
оќыту їшін жоєары оќу орындарына ќўжаттарды ќабылдау жјне оќуєа
ќабылдау» мемлекеттік ќызмет стандарты

1. Жалпы ережелер

      1. «Жоєары оќу орнынан кейінгі білім беру баєдарламалары бойынша оќыту їшін жоєары оќу орындарына ќўжаттарды ќабылдау жјне оќуєа ќабылдау» мемлекеттік ќызметін (бўдан јрі – мемлекеттік ќызмет) жоєары оќу орындары, єылыми ўйымдар кґрсетеді.


      2. Кґрсетілетін мемлекеттік ќызмет нысаны: автоматтандырылмаєан.
      3. Мемлекеттік ќызмет «Жоєары оќу орнынан кейінгі кјсіптік білім беру баєдарламаларын іске асыратын білім беру ўйымдарына оќуєа ќабылдаудыѕ їлгі ќаєидаларын бекіту туралы» Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2012 жылєы 19 ќаѕтардаєы № 109 ќаулысыныѕ негізінде жїзеге асырылады.
      4. 4. Мемлекеттік ќызмет кґрсетудіѕ тјртібі туралы толыќ аќпарат жоєары оќу орындарыныѕ (бўдан јрі – ЖОО) интернет-ресурстарына жјне Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігініѕ www.edu.gov.kz сайтына орналастырылады.
      5. Кґрсетілетін мемлекеттік ќызмет нјтижесі ЖОО ректорыныѕ білім алушылар ќатарына ќабылдаєандыєы туралы жалпы бўйрыєы немесе ќызмет кґрсетуден бас тарту туралы дјлелді жауап болып табылады.
      6. Мемлекеттік ќызмет Ќазаќстан Республикасыныѕ азаматтарына, Ќазаќстан Республикасында тўраќты тўратын азаматтыєы жоќ тўлєаларєа, жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ азаматы болып есептелмейтін ўлты ќазаќ тўлєаларєа (бўдан јрі – мемлекеттік ќызметті алушы) кґрсетіледі.
      7. Мемлекеттік ќызмет кґрсету мерзімдері:
      Жоєары оќу орындарыныѕ магистратурасына, докторантурасына, јскери жоєары оќу орындарыныѕ адъюнктурасына, медициналыќ жоєары оќу орындары мен єылыми ўйымдардыѕ резидентурасына оќуєа тїсетіндер їшін ґтініштерді ќабылдау 20 маусым мен 20 шілде аралыєында жїргізіледі.
      Магистратураєа, резидентураєа, адъюнктураєа жјне докторантураєа тїсу емтихандары 1 Є– 20 тамыз аралыєында, білім алушылар ќатарына ќабылдау – 31 тамызєа дейін жїргізіледі.
      8. Мемлекеттік ќызмет тегін кґрсетіледі.
      9. Мемлекеттік ќызмет білім беру ўйымы белгілеген жўмыс уаќыты режиміне сјйкес кґрсетіледі.
      10. Мемлекеттік ќызмет жоо-ларда кґрсетіледі. ЖОО єимаратында кїтуге арналєан жўмсаќ орындыќтар, аќпарат таќталары, жўмыс їстелдері, ќўжаттардыѕ ресімдеу їлгілері орналастырылады. Мемлекеттік ќызметті алуєа дене мїмкіндігі шектеулі мемлекеттік ќызметті алушылардыѕ кедергісіз ќолжетімділігін ќамтамасыз ету маќсатында жоєары оќу орындарыныѕ єимараттарында арнайы жабдыќталєан ўстайтын тўтќалар, пандустар ќарастырылады.Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   78


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет