Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі, жергілікті атќарушы органдар кґрсететін білім жјне єылым саласындаєы мемлекеттік ќызмет стандарттарын бекіту туралы


Мемлекеттік ќызметті кґрсету тјртібібет33/78
Дата25.04.2016
өлшемі17.27 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   78

2. Мемлекеттік ќызметті кґрсету тјртібі

      11. Мемлекеттік ќызметті алу їшін мемлекеттік ќызметті алушылар мынадай ќўжаттарды ўсынады:


      Магистратураєа, адъюнктураєа жјне резидентураєа оќуєа тїсетіндер їшін:
      1) ўйым басшысы атына жазылєан ґтініш;
      2) жоєары білімі туралы ќўжаттыѕ кґшірмесі;
      3) интернатураны бітіргендігі туралы кујлік (резидентураєа оќуєа тїсу їшін);
      4) Жоєары оќу орнынан кейінгі кјсіптік білім беру баєдарламаларын іске асыратын білім беру ўйымдарына оќуєа ќабылдаудыѕ їлгі ќаєидаларында бекітілген баєдарламалар бойынша тест тапсырєандыєы туралы сертификаттыѕ кґшірмесі (бар болєан жаєдайда);
      5) кадрларды есепке алу жґніндегі жеке параєы жјне еѕбек жолын растайтын ќўжат (еѕбек ґтілі бар тўлєалар їшін);
      6) 3x4 сантиметр кґлеміндегі 6 (алты) дана фотосурет;
      7) 086-У нысанындаєы медициналыќ аныќтама;
      8) жеке кујлігініѕ кґшірмесі;
      9) єылыми жјне єылыми-јдістемелік жўмыстарыныѕ тізімі (бар болєан жаєдайда).
      Докторантураєа оќуєа тїсетіндер їшін:
      1) ўйым басшысы атына жазылєан ґтініш;
      2) болашаќтаєы отандыќ жјне шетелдік єылыми кеѕесшісімен келісілген, жоспарланып отырєан диссертациялыќ зерттеуіне жасалєан негіздеме;
      3) жеке кујлігініѕ кґшірмесі;
      4) білімі туралы ќўжаттыѕ кґшірмесі;
      5) Жоєары оќу орнынан кейінгі кјсіптік білім беру баєдарламаларын іске асыратын білім беру ўйымдарына оќуєа ќабылдаудыѕ їлгі ќаєидаларында бекітілген баєдарламалар бойынша тест тапсырєандыєы туралы сертификаттыѕ кґшірмесі (бар болєан жаєдайда);
      6) єылыми жјне єылыми-јдістемелік жўмыстарыныѕ тізімі (бар болєан жаєдайда);
      7) 3x4 сантиметр кґлеміндегі 6 (алты) дана фотосурет;
      8) 086-У нысанындаєы медициналыќ аныќтама;
      9) кадрларды есепке алу жґніндегі жеке параєы жјне еѕбек жолын растайтын ќўжат (еѕбек ґтілі бар тўлєалар їшін).
      12. Мемлекеттік ќызметті алу туралы сауалнамалардыѕ нысандары жоо-лардыѕ интернет-ресурстарында орналастырылады.
      13. Мемлекеттік ќызметті алу їшін ќажетті ќўжаттар ЖОО ќабылдау комиссиясына тапсырылады.
      14. Мемлекеттік ќызметті алушыларєа осы стандарттыѕ 11-тармаєына сјйкес ќўжаттардыѕ ќабылданєандыєы туралы ќолхат беріледі, онда:
      1) конкурстыќ іріктеуге жіберілгендігі туралы аќпарат;
      2) тапсырылєан ќўжаттардыѕ тізбесі;
      3) ќўжаттарды ќабылдап алєан ќызметкердіѕ тегі, аты, јкесініѕ аты, лауазымы, сондай-аќ байланыс деректері;
      4) ќўжаттарды ќабылдау шарттары кґрсетіледі.
      15. Мемлекеттік ќызмет кґрсетудіѕ нјтижесін беру мемлекеттік ќызметті алушыныѕ (заѕды ґкілініѕ) жеке ќатысуымен жїзеге асырылады.
      16. Мемлекеттік ќызмет кґрсетудіѕ тоќтатылуына немесе мемлекеттік ќызмет кґрсетуден бас тартуєа тґмендегі жаєдайлар негіз болады:
      1) осы стандарттыѕ 11-тармаєында кґрсетілген ќўжаттардыѕ ўсынылмауы немесе толыќ ўсынылмауы;
      2) мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оќуєа тїсушілердіѕ јрбір емтиханды 100 баллєа баєалайтын жїйе бойынша екі тїсу емтиханыныѕ нјтижесінде 150 балдан кем балл жинауы.

3. Жўмыс ќаєидаттары

      17. Жоєары оќу орындарыныѕ ќызметі заѕнамылыќ жјне нормативтік ќўќыќтыќ актілерді саќтауєа негізделеді жјне сыпайылыќ, толыќ аќпарат беру, оны саќтау, ќорєау жјне ќўпиялылыєын ќамтамасыз ету ќаєидаттарына сјйкес жїзеге асырылады.4. Жўмыс нјтижелері

      18. Мемлекеттік ќызметті алушыларєа мемлекеттік ќызмет кґрсету нјтижелері осы стандарттыѕ ќосымшасына сјйкес сапа жјне ќолжетімділік кґрсеткіштерімен ґлшенеді.


      19. Мемлекеттік ќызметтіѕ сапасы мен тиімділігі кґрсеткіштерініѕ маќсатты мјндері жыл сайын Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрініѕ бўйрыєымен бекітіледі.

5. Шаєымдану тјртібі

      20. ЖОО ќызметкерініѕ јрекетіне (јрекетсіздігіне) шаєымдану тјртібі туралы аќпаратты жоєары оќу орны ќабылдау комиссиясыныѕ бастыєынан алуєа болады. Шаєымдар ауызша немесе жазбаша тїрде телефонмен, поштамен немесе жоєары оќу орныныѕ кеѕсесі арќылы жўмыс кїндері ќолма-ќол ќабылданады.


      21. Кґрсетілген ќызметтіѕ нјтижесіне келіспеген жаєдайда мемлекеттік ќызметті алушылар апелляцияныѕ жоєары инстанциясы – Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігіне хабарласа алады, мекенжайы: 010000, Астана ќаласы, Орынбор кґшесі, 8, тел: +7 7172 742362 (интернет-ресурсы: www.edu.gov.kz).
      22. Тиісті деѕгейде ќызмет кґрсетілмеген жаєдайда азаматтардыѕ ґтініштері ЖОО кеѕсесі арќылы жазбаша тїрде білім беру ўйымы белгілеген жўмыс уаќытыныѕ режиміне сјйкес ќабылданады.
      23. Кґрсетілген мемлекеттік ќызметтіѕ нјтижесімен келіспеген жаєдайда мемлекеттік ќызметті алушыныѕ заѕнамада белгіленген тјртіппен сотќа жїгінуге ќўќыєы бар.
      24. Азаматтардыѕ ґтініштері, оныѕ ішінде, шаєымдары еркін їлгіде жазбаша тїрде ќабылданады. Ќажет болєан жаєдайда мјселеніѕ сипатына байланысты ќосымша ќўжаттар ўсынылады.
      25. Ќабылданєан шаєымдар жоєары оќу орныныѕ кіріс хат-хабарлар журналына тіркеледі жјне «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтініштерін ќарау тјртібі туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 12 ќаѕтардаєы Заѕында белгіленген мерзімде ќарастырылады. Мемлекеттік ќызметті алушыєа ќабылдау мерзімі мен уаќыты кґрсетілген, ќабылдаєан ќызметкердіѕ аты-жґні жазылєан талон беріледі.
      Шаєымды ќарастыру нјтижесі туралы мемлекеттік ќызметті алушыєа жазбаша тїрде пошта арќылы хабарланады.

«Жоєары оќу орнынан кейінгі білім беру 


баєдарламалары бойынша оќыту їшін    
жоєары оќу орындарына ќўжаттарды    
ќабылдау жјне оќуєа ќабылдау»     
мемлекеттік ќызмет стандартына    
ќосымша                 

Кесте. Сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ мјні

Сапа жјне тиімділік кґрсеткіштері

Кґрсеткіштіѕ нормативтік мјні

Кґрсеткіштіѕ келесі жылдаєы нысаналы мјні

Кґрсеткіштіѕ есепті жылдаєы аєымдаєы мјні

1

2

3

4

1. Уаќтылылыєы

1. 1.Ќўжатты тапсырєан сјттен бастап белгіленген мерзімде ќызметті ўсыну жаєдайларыныѕ %-ы (їлесі)


2. Сапасы

2.1. Ќызметті ўсыну їдерісініѕ сапасына ќанаєаттанєан мемлекеттік ќызметті алушылардыѕ % (їлесі)т


3. Ќолжетімділік

3.1.Ќызметті ўсынудыѕ сапасына жјне оны ўсыну тјртібі туралы аќпаратќа ќанаєаттанєан мемлекеттік ќызметті алушылардыѕ %-ы (їлесі)


3.2. Аќпаратына электронды форматта ќол жеткізуге болатын ќызметтер %-ы (їлесі)


4. Шаєымдану їдерісі

4.1. Шаєымданудыѕ ќолданыстаєы тјртібіне ќанаєаттанєан мемлекеттік ќызметті алушылардыѕ %-ы (їлесі)


5. Сыпайылыќ

5.1. Персоналдыѕ сыпайылыєына ќанаєаттанєан мемлекеттік ќызметті алушылардыѕ %-ы (їлесі)5.1. % (доля) получателей государственной услуги, удовлетворенных вежливостью персонала


Ќазаќстан Республикасы
Їкіметініѕ     
2012 жылєы 31 тамыздаєы
№ 1119 ќаулысымен   
бекітілген     

«Техникалыќ жјне кјсіптік білім беру ўйымдарында, жоєары оќу
орындарында оќитындарєа жатаќхана беру» мемлекеттік ќызмет
стандарты

1. Жалпы ережелер

      1. «Техникалыќ жјне кјсіптік білім беру ўйымдарында, жоєары оќу орындарында оќитындарєа жатаќхана беру» мемлекеттік ќызметін (бўдан јрі – мемлекеттік ќызмет) техникалыќ жјне кјсіптік білім беру ўйымдары (бўдан јрі – ТжКБ) жјне жоєары оќу орындары (бўдан јрі –ЖОО) кґрсетеді.


      2. Кґрсетілетін мемлекеттік ќызмет нысаны: автоматтандырылмаєан.
      3. Мемлекеттік ќызмет "Білім туралы" Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 27 шілдедегі Заѕыныѕ 43-бабына сјйкес жїзеге асады.
      4. Мемлекеттік ќызмет кґрсету тјртібі туралы толыќ аќпарат ТжКБ жјне ЖОО веб-сайтарында орналасќан.
      5. Кґрсетілетін мемлекеттік ќызметтіѕ нјтижесі жатаќхана берілетіні туралы жолдама немесе ќызмет кґрсетуден бас тарту туралы дјлелді жауап болып табылады.
      6. Мемлекеттік ќызмет Ќазаќстан Республикасыныѕ азаматтарына, Ќазаќстан Республикасында тўраќты тўратын азаматтыєы жоќ тўлєаларєа жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ азаматы болып есептелмейтін ўлты ќазаќ тўлєаларєа (бўдан јрі – мемлекеттік ќызметті алушы) кґрсетіледі.
      7. Мемлекеттік ќызметті кґрсету мерзімдері:
      1) мемлекеттік ќызметті алушы осы стандарттыѕ 11-тармаєында айќындалєан ќажетті ќўжаттарды тапсырєан сјттен бастап 20 минуттан артыќ емес;
      2) мемлекеттік ќызметті алу їшін ґтініш берген сјттен бастап кїнтізбелік 7 кїннен аспайды.
      8. Мемлекеттік ќызмет аќысыз кґрсетіледі.
      9. Мемлекеттік ќызмет демалыс жјне мереке кїндерін ќоспаєанда, кїн сайын саєат 13.00-ден 14.30-єа дейінгі їзіліспен саєат 9.00-дан 18.30-єа дейін кґрсетіледі. Ќабылдау алдын ала жазылусыз жјне жедел ќызмет кґрсетусіз кезек кїту тјртібімен жїргізіледі.
      10. Мемлекеттік ќызмет ТжКБ ўйымдарында кґрсетіледі. Мемлекеттік ќызметті кґрсету маќсатында кїту їшін жјне ќажетті ќўжаттарды дайындауєа жаєдайлар жасалады (кїту залы, ќажетті ќўжаттар тізбесі мен ќўжаттарды рјсімдеу їлгілері бар стенділермен жабдыќталєан ќўжаттарды толтыруєа арналєан орындар). Дене мїмкіндіктері шектеулі мемлекеттік ќызметті алушылар кедергісіз ќол жеткізуі їшін єимараттарда пандусы бар кіреберіс ќарастырылады.

2. Мемлекеттік ќызмет кґрсету тјртібі

      11. Мемлекеттік ќызмет алушы мемлекеттік ќызметті алу їшін мынадай ќўжаттарды ўсынады:


      1) Стандарттыѕ 1- ќосымшасына сјйкес жатаќханадан орын беру туралы ґтініш;
      2) 3x4 кґлеміндегі 6 фотосурет;
      3) 086-У нысандаєы медициналыќ аныќтама;
      4) факультет деканатыныѕ ќолдаухаты
      5) отбасы болєан жаєдайда отбасыныѕ ќўрамы туралы аныќтама;
      6) ата-анасыныѕ біреуі немесе ана-аналары ќайтыс болєан жаєдайда ата-анасыныѕ ќайтыс болєаны туралы аныќтама (жетімдер їшін);
      7) отбасында 4 жјне одан да кґп бала болєан жаєдайда, кґп балалы отбасы туралы аныќтама (кґп балалы отбасыныѕ балалары їшін);
      8) жеке тўлєаны кујландыратын ќўжаттыѕ кґшірмесі;
      9) оќу орнынан аныќтама.
      12. Мемлекеттік ќызметті алу туралы ґтініштер нысандары техникалыќ жјне кјсіптік білім беру ўйымдарыныѕ, жоєары оќу орындарыныѕ фойесінде орналасады немесе мамандарда болады.
      13. Мемлекеттік ќызметті пайдалану їшін сўраныс ќўжаттары ТжКБ ўйымыныѕ жјне ЖОО-ныѕ фойесінде орналастырылады, немесе мамандардан алуєа болады.
      14. Мемлекеттік ќызметті алу їшін ќажетті ќўжаттарды тапсырєан кезде мемлекеттік ќызметті алушыєа барлыќ ќўжаттардыѕ ќабылданєаны туралы ќолхат беріледі, онда:
      1) сўраныстыѕ нґмірі мен ќабылданєан кїні;
      2) сўратылєан мемлекеттік ќызмет тїрлері;
      3) ќосымша ќўжаттардыѕ атауы мен саны;
      4) кїні (уаќыты) жјне ќўжаттарды беру орны;
      5) ќўжаттарды рјсімдеуге ґтінішті ќабылдап алєан ТжКБ жјне ЖОО ґкілініѕ тегі, аты, јкесініѕ аты;
      6) мемлекеттік ќызметті алушыныѕ тегі, аты, јкесініѕ аты, оныѕ байланыс деректері;
      15. Мемлекеттік ќызмет кґрсету нјтижесін беру мемлекеттік ќызметті алушыныѕ (заѕды ґкілініѕ) жеке ќатысуымен жїзеге асырылады.
      16. Мемлекеттік ќызмет кґрсетуден мынадай жаєдайларда бас тартылады:
      1) осы стандарттыѕ 11-тармаєында кґрсетілген барлыќ ќўжаттар ўсынылмаєанда. Мемлекеттік ќызметті алушы кґрсетілген кедергілерді жойєан жаєдайда ґтініш жалпы негізде ќарастырылады;
      2) ТжКБ жјне ЖОО жатаќханаларында орын болмаєанда.

3. Жўмыс ќаєидаттары

      17. ТжКБ жјне ЖОО ќызметі заѕнамалыќ жјне нормативтік ќўќыќтыќ актілердіѕ саќталуына негізделеді жјне сыпайылыќ, толыќ аќпарат беру, оны саќтау, ќорєау жјне ќўпияда ўстау ќаєидаттарында жїзеге асырылады.4. Жўмыс нјтижелері

      19. Мемлекеттік ќызметті алушыларєа мемлекеттік ќызмет кґрсету нјтижелері осы стандартќа 2-ќосымшаєа сјйкес сапа жјне ќолжетімдік кґрсеткіштерімен ґлшенеді.


      20. Мемлекеттік ќызметтіѕ сапа жјне нјтижелілік кґрсеткіштерініѕ маќсатты мјні жыл сайын Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрініѕ бўйрыєымен бекітіледі.

5. Шаєымдану тјртібі

      21. ТжКБ ўйымдары мен ЖОО ќызметкерлерініѕ јрекеттеріне (јрекетсіздіктеріне) шаєымдану тјртібі туралы аќпаратты ТжКБ ўйымдары мен ЖОО оќу бґлімдерінен алуєа болады. Арыздар ауызша жјне жазбаша тїрде телефонмен, поштамен немесе ўйым кеѕсесі арќылы жўмыс кїндері ќолма-ќол ќабылданады.


      22. Мемлекеттік ќызмет алушы кґрсетілген ќызмет нјтижелерімен келіспеген жаєдайда белгіленген жўмыс кестесін сјйкес жоєарєы апелляциялыќ инстанция – ЌР Білім жјне єылым министрлігіне шаєымдана алады.
      23. Кґрсетілген мемлекеттік ќызмет нјтижелерімен келіспеген жаєдайда мемлекеттік ќызметті алушы заѕнамада белгіленген тјртіппен сотќа шаєымдануєа ќўќылы.
      24. Азаматтардыѕ ґтініштері, соныѕ ішінде шаєымдары жазбаша тїрде еркін нысанда ќабылданады. Ќажет болєан жаєдайда мјселеніѕ сипатына ќарай ќосымша ќўжаттарды беруге болады.
      25. Ќабылданєан шаєымдар жоєары оќу орныныѕ кіріс хат-хабарлар журналына тіркеледі жјне «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтініштерін ќарау тјртібі туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 12 ќаѕтардаєы Заѕында белгіленген мерзімде ќарастырылады. Мемлекеттік ќызметті алушыєа ќабылдау мерзімі мен уаќыты кґрсетілген, ќабылдаєан ќызметкердіѕ аты-жґні жазылєан талон беріледі.
      Шаєымды ќарастыру нјтижесі туралы мемлекеттік ќызметті алушыєа жазбаша тїрде пошта арќылы хабарланады.

«Техникалыќ жјне кјсіптік білім  


беру ўйымдарында, жоєары оќу   
орындарында оќитындарєа       
жатаќхана беру» мемлекеттік ќызмет
стандартына 1-ќосымша       

Ґтініш

_____________________________________________________________________


                              (Т.А.Ј.)
_____________________________________________________________________
                     (факультет/бґлім, мамандыќ)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

«_____»_________20__ж.

______________(ќолы)

«Техникалыќ жјне кјсіптік білім  


беру ўйымдарында, жоєары оќу   
орындарында оќитындарєа       
жатаќхана беру» мемлекеттік ќызмет
стандартына 2-ќосымша       

Кесте. Сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ мјні

Сапа жјне тиімділік кґрсеткіштері

Кґрсеткіштіѕ нормативтік мјні

Кґрсеткіштіѕ келесі жылдаєы нысаналы мјні

Кґрсеткіштіѕ есепті жылдаєы аєымдаєы мјні

1

2

3

4

1. Уаќтылылыєы

1. 1.Ќўжатты тапсырєан сјттен бастап белгіленген мерзімде ќызметті ўсыну жаєдайларыныѕ %-ы (їлесі)


2. Сапасы

2.1. Ќызметті ўсыну їдерісініѕ сапасына ќанаєаттанєан мемлекеттік ќызметті алушылардыѕ %-ы (їлесі)


3. Ќолжетімділік

3.1.Ќызметті ўсынудыѕ сапасына жјне оны ўсыну тјртібі туралы аќпаратќа ќанаєаттанєан мемлекеттік ќызметті алушылардыѕ %-ы (їлесі)


3.2. Электронды форматта ќол жеткізуге болатын аќпараттыќ ќызметтер %-ы (їлесі)


4. Шаєымдану їдерісі

4.1. Шаєымданудыѕ ќолданыстаєы тјртібіне ќанаєаттанєан мемлекеттік ќызметті алушылардыѕ %-ы (їлесі)


5. Сыпайылыќ

5.1. Персоналдыѕ сыпайылыєына ќанаєаттанєан мемлекеттік ќызметті алушылардыѕ %-ы (їлесі)


Ќазаќстан Республикасы
Їкіметініѕ     
2012 жылєы 31 тамыздаєы
№ 1119 ќаулысымен   
бекітілген     

«Техникалыќ жјне кјсіптік білім беру баєдарламалары бойынша
кадрлар даярлауды жїзеге асыратын білім беру ўйымдарына
ќўжаттарды ќабылдау жјне оќуєа ќабылдау» мемлекеттік ќызмет
стандарты

1. Жалпы ережелер

      1. «Техникалыќ жјне кјсіптік білім беру баєдарламалары бойынша кадрлар даярлауды жїзеге асыратын білім беру ўйымдарына ќўжаттарды ќабылдау жјне оќуєа ќабылдау» мемлекеттік ќызметін (бўдан јрі – мемлекеттік ќызмет) техникалыќ жјне кјсіптік білімніѕ білім беру ўйымдары (бўдан јрі – ТжКБ) кґрсетеді.


      2. Кґрсетілетін мемлекеттік ќызмет нысаны: автоматтандырылмаєан.
      3. Мемлекеттік ќызмет кґрсету «Білім туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 27 шілдедегі Заѕыныѕ 26-бабымен жјне «Техникалыќ жјне кјсіптік білім берудіѕ кјсіптік оќу баєдарламаларын іске асыратын білім беру ўйымдарына оќуєа ќабылдаудыѕ їлгі ќаєидаларын бекіту туралы» Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2012 жылєы 19 ќаѕтардаєы № 130 ќаулысымен (бўдан јрі –Їлгі ќаєидалар) реттеледі.
      4. Мемлекеттік ќызмет кґрсету тјртібі туралы толыќ аќпарат ТжКБ ўйымдарыныѕ интернет-ресурстарында жјне фойелерінде орналасќан стендтерде, сондай-аќ Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігініѕ (www.edu.gov.kz), јкімдіктердіѕ, облыстар жјне Астана, Алматы ќалаларыныѕ білім басќармаларыныѕ ресми сайттарында орналастырылады.
      5. Мемлекеттік ќызметті аяќтау нјтижесі оќуєа ќабылдау туралы жалпы бўйрыќ немесе ќызмет кґрсетуден бас тартатындыєы туралы дјлелді жауап.
      6. Мемлекеттік ќызмет негізгі орта (жалпы негізгі), жалпы орта (орта жалпы), техникалыќ жјне кјсіптік (кјсіптік бастауыш жјне кјсіптік орта), орта білімнен кейінгі, жоєары (кјсіптік жоєары) білімі бар Ќазаќстан Республикасыныѕ азаматтарына, шетелдік азаматтарєа жјне азаматтыєы жоќ тўлєаларєа (бўдан јрі – мемлекеттік ќызметті алушы) кґрсетіледі.
      7. Мемлекеттік ќызмет кґрсетудіѕ мерзімдері:
      1) мемлекеттік ќызметті алушы осы стандарттыѕ 11-тармаєында айќындалєан ќажетті ќўжаттарды тапсырєан сјттен бастап ќўжаттарды ќабылдау кезеѕінде – 60 минуттан аспайды;
      2) мемлекеттік ќызмет кґрсетуді алу їшін жїгінген сјттен – ґтініш тїскен кїнінен бастап Їлгі ќаєидаларда белгіленген білім алушы ќатарына ќабылдау кезеѕіне кїндізгі оќу нысанына 30 тамызєа, сырттай оќу нысанына 30 ќыркїйекке дейін;
      Ќўжаттар тіркелген кїннен бастап бір аптадан аспайтын мерзімде ќабылдау комиссиясы оќуєа тїсушілерге тїсу емтихандарына жіберілгендіктері туралы хабарлайды.
      8. Білім беру ўйымдары кґрсететін ќызмет кґрсету білім беру ўйымы бекітетін жјне ќўрылтайшымен келісілген ќызмет кґрсету тарифіне сјйкес аќылы негізде жїргізіледі.
      9. Мемлекеттік ќызмет:
      1) оќудыѕ кїндізгі нысанына – 20 маусым мен 20 тамыз аралыєында;
      2) оќудыѕ кешкі жјне сырттай нысанына – 20 маусым мен 20 ќыркїйек аралыєында;
      3) ґнер жјне мјдениет мамандыќтары бойынша 20 маусым мен 20 шілде аралыєында жїзеге асырылады.
      Тїсу емтихандары кїндізгі оќу бґліміне 1 тамыз бен 28 тамыз, кешкі жјне сырттай оќу бґліміне 1 тамыз бен 25 ќыркїйек, ґнер жјне мјдениет мамандыќтарына немесе шыєармашылыќ емтиханы 21 шілде мен 28 шілде аралыєында ґткізіледі.
      Техникалыќ жјне кјсіптік білім беретін білім беру баєдарламалары бойынша білім алушылар ќўрамына ќабылдау кїндізгі оќу бґліміне 25 тамыз бен 30 тамыз, кешкі жјне сырттай оќу нысанына 15 ќыркїйек пен 30 ќыркїйек аралыєында жїргізіледі;
      2) белгіленген жўмыс кестесіне сјйкес демалыс жјне мереке кїндерін ќоспаєанда, тїскі їзіліспен саєат 9.00-ден 18.00-ге дейін кґрсетіледі;
      3) ќабылдау алдын ала жазылусыз жјне жедел ќызмет кґрсетусіз кезек кїту тјртібімен жїзеге асырылады.
      10. Мемлекеттік ќызмет меншік нысанына ќарамастан мемлекеттік ќызметті алушыларєа, оныѕ ішінде мїмкіндігі шектеулі тўлєаларєа ќызмет кґрсету їшін жаєдай ќарастырылєан училищелерде, колледжерде жјне жоєары техникалыќ мектептерде кґрсетіледі. Оќу орындарыныѕ фойесі бланкілерді толтыру їлгілері бар аќпараттыќ стендтермен жараќтандырылады. Кїту жаєдайы жјне ќажетті ќўжаттарды даярлауєа ќолайлы болуы їшін бґлмелер креслолармен жјне орындыќтармен жабдыќталєан.

2. Мемлекеттік ќызмет кґрсетудіѕ тјртібі

      11. Мемлекеттік ќызметті алу їшін мемлекеттік ќызметті алушылар мынадай ќўжаттарды ўсынады:


      1) жеке басын кујландыратын ќўжат;
      2) білімі туралы ќўжаттар (тїпнўсќа);
      3) білім беру ўйымына оќуєа ќабылдау туралы ґтініш;
      4) № 086-У нысанындаєы медициналыќ аныќтама флюрография суретімен (І жјне ІІ топтаєы мїгедектер мен бала жасынан мїгедектер їшін медециналыќ-јлеуметтік сараптама ќорытындысы) ќоса беріледі;
      5) 3х4 кґлемдегі 4 фотосурет.
      Жеке басын кујландыратын ќўжаттарды оќуєа тїсушініѕ заѕды ґкілдері жеке ґздері ўсынады.
      Шетелдіктер жјне азаматтыєы жоќ тўлєалар мјртебесін аныќтайтын, тўрєылыќты жерге тіркелгендігі туралы белгісі бар ќўжатты ўсынады:
      1) шетелдік – шетелдіктіѕ Ќазаќстан Республикасында тўруєа ыќтиярхаты;
      2) азаматтыєы жоќ тўлєа – азаматтыєы жоќ тўлєаныѕ кујлігі;
      3) босќын – босќынныѕ кујлігі;
      4) пана іздеуші тўлєа – пана іздеуші тўлєаныѕ кујлігі;
      5) оралман – оралманныѕ кујлігі.
      Оќуєа тїсушілерден тїскен ґтініштер білім беру ўйымыныѕ тіркеу журналдарына оќытудыѕ нысандары бойынша тіркеледі.
      Кешенді тестілеу сертификатын (жоєары оќу орындарына тїсу їшін аєымдаєы жылы кешенді тестілеуге ќатысќан ґткен жылєы тїлектер) немесе ЎБТ нјтижелері туралы сертификатын тапсырєан (аєымдаєы жылы ўлттыќ бірыѕєай тестілеуге ќатысќан бітірушілер) тўлєалар тїсу емтихандарынан босатылады жјне Їлгі ќаєидалардыѕ талаптарына сјйкес конкурсќа жіберіледі.
      12. Мемлекеттік ќызметті алуєа арналєан ґтініштіѕ їлгісі оќу орныныѕ фойесінде орналастырылады, сондай-аќ оќу орныныѕ ќабылдау комиссиясы мамандарынан алуєа болады.
      13. Ґтініш, сондай-аќ барлыќ ќажетті ќўжаттар білім беру ўйымдарыныѕ ќабылдау комиссиясына тапсырылады.
      14. Мемлекеттік ќызметті кґрсету їшін мемлекеттік ќызметті алушылардыѕ ўсынєан ќўжаттары «Білім алушылар ќатарына тїсушілерді тіркеу кітабына» тіркеледі. Ќўжаттарды ґткізген тўлєаларєа ќўжаттарды ќабылданєаны жґнінде осы стандарттыѕ 1-ќосымшасына сјйкес ґтінішті ќабылдап алєан кїнді жјне нґмірін, ќолхат берген ќабылдау комиссиясы мїшесініѕ тегін, атын, јкесініѕ атын кґрсете отырып, ќолхат беріледі.
      15. Мемлекеттік ќызметті алушыєа мемлекеттік ќызметтіѕ нјтижесін беру мемлекеттік ќызметті алушыныѕ (заѕды ґкілініѕ) жеке ќатысуымен жїзеге асырылады.
      16. Мемлекеттік ќызметті алушыныѕ осы стандарттыѕ 11-тармаєында кґрсетілген ќажетті ќўжаттарды толыќ ўсынбауы мемлекеттік ќызмет кґрсетуден бас тартуєа негіз болады, бас тарту себептері жазбаша негізделеді.Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   78


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет