Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі, жергілікті атќарушы органдар кґрсететін білім жјне єылым саласындаєы мемлекеттік ќызмет стандарттарын бекіту туралы


«Балаларєа ќосымша білім беру бойынша ќосымша білім берубет38/78
Дата25.04.2016
өлшемі17.27 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   78

«Балаларєа ќосымша білім беру бойынша ќосымша білім беру
ўйымдарына ќўжаттар ќабылдау жјне оќуєа ќабылдау» мемлекеттік
ќызмет стандарты

1. Жалпы ережелер

      1. «Балаларєа ќосымша білім беру бойынша ќосымша білім беру ўйымдарына ќўжаттар ќабылдау жјне оќуєа ќабылдау» мемлекеттік ќызметі (бўдан јрі – мемлекеттік ќызмет) осы стандартќа 1-ќосымшаєа сјйкес жергілікті атќарушы органдар белгілейтін мемлекеттік білім беру тапсырыстары есебінен балаларєа ќосымша білім беру баєдарламаларын іске асыратын мемлекеттік ќазыналыќ коммуналдыќ кјсіпорындар болып табылатын балаларєа ќосымша білім беру ўйымдарында кґрсетіледі.


      2. Кґрсетілетін мемлекеттік ќызмет нысаны: автоматтандырылмаєан.
      3. Мемлекеттік ќызмет «Білім туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 27 шілдедегі Заѕыныѕ 1-бабыныѕ 38-1), 39) тармаќшаларына; 4-бабыныѕ 19) тармаќшасына; 5-бабыныѕ 44-5) тармаќшасына; 6-бабыныѕ 2-тармаєыныѕ 14) тармаќшасына; 6-бабыныѕ 3-тармаєыныѕ 5), 10) тармаќшаларына; 6-бабыныѕ 4-тармаєыныѕ 5), 9) тармаќшаларына; 23-бабыныѕ 3-тармаєына; 26-бабыныѕ 12-тармаєына; 40-бабыныѕ 4-тармаєына сјйкес кґрсетіледі.
      4. Мемлекеттік ќызметті кґрсету тјртібі туралы толыќ аќпарат балаларєа ќосымша білім беру ўйымдарында орналастырылєан стендтерде, сондай-аќ, білім бґлімдерініѕ ресми сайттарында жјне Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігініѕ www.edu.gov.kz сайтында орналастырылады.
      5. Кґрсетілетін мемлекеттік ќызметтіѕ аяќталу нјтижесі ќосымша білім беру ўйымына осы стандартќа 2-ќосымшаєа сјйкес баланыѕ заѕды ґкілі мен балаларєа ќосымша білім беру ўйымдарыныѕ арасында жасалєан шарт негізінде ќабылданєаны туралы бўйрыќ немесе мемлекеттік ќызметті кґрсетуден бас тарту туралы дјлелді жауап болып табылады.
      6. Мемлекеттік ќызмет 3 жастан 18 жасќа дейінгі жеке тўлєаларєа (бўдан јрі – мемлекеттік ќызметті алушы) кґрсетіледі.
      7. Мемлекеттік ќызметті кґрсету мерзімі:
      1) мемлекеттік ќызметті алу їшін ґтінішті ќарастыру 3 жўмыс кїнін ќўрайды (балалардыѕ музыкалыќ, кґркемґнер, шыєармашылыќ жјне спорт мектептері їшін 15 жўмыс кїні);
      2) ґтініш иесініѕ мемлекеттік ќызметті кґрсету орнында ґтінішті берген кїні ќызметті алу їшін кїту (тіркелу кезінде) уаќытыныѕ барынша ўзаќтыєы – 30 минуттан артыќ емес.
      3) ґтініш иесініѕ мемлекеттік ќызметті кґрсету орнында ґтінішті берген кїні ќызмет кґрсету уаќытыныѕ барынша ўзаќтыєы – 30 минуттан артыќ емес.
      8. Мемлекеттік ќызметті алушы жеке ґтініш берген жаєдайда мемлекеттік ќызметті ґтініш тїскеннен бастап 3 жўмыс кїні ішінде балаларєа ќосымша білім беру ўйымдары жўмыстарыныѕ белгіленген кестесіне сјйкес жауапты тўлєа жїзеге асырады.
      9. Мемлекеттік ќызмет жўмыс кїндері демалыс жјне мереке кїндерін ќоспаєанда, белгіленген кестеге сјйкес тїскі їзіліспен 9.00- ден 18.00-ге дейін кґрсетіледі.
      Алдын ала жазылу жјне ќызметті жедел ресімдеу ќарастырылмаєан.
      10. Мемлекеттік ќызмет мемлекеттік ќызметті алушыларєа, оныѕ ішінде даму мїмкіндігі шектеулі тўлєаларєа ќызмет кґрсету жаєдайлары ќарастырылєан балаларєа ќосымша білім беру ўйымдарыныѕ єимараттарында кґрсетіледі.

2. Мемлекеттік ќызметті кґрсету тјртібі

      11. Мемлекеттік ќызметті алу їшін мемлекеттік ќызметті алушы балаларєа ќосымша білім беру ўйымдарына мынадай ќўжаттарды тапсыруы керек:


      1) балаларды ќосымша білім беру ўйымдарына тіркеу туралы заѕды ґкілдерініѕ ґтініші;
      2) баланыѕ туу туралы кујлігініѕ, жеке басын кујландыратын ќўжатыныѕ (бар болєан жаєдайда) кґшірмесі;
      3) бала мен ата-анасыныѕ мјліметтері бар сауалнама;
      4) ќызмет кґрсету талаптары кґрсетілген шарт (ќажеттілігіне ќарай);
      5) ќажеттілігіне ќарай денсаулыєы туралы аныќтама (медициналыќ тґлќўжат).
      12. Мемлекеттік ќызметті алу їшін ќажетті ќўжаттар тізбесі балаларєа ќосымша білім беру ўйымыныѕ фойесінде, сондай-аќ ќосымша білім беру ўйымдарыныѕ ујкілетті органыныѕ ресми сайтында орналастырылады.
      13. Осы стандарттыѕ 11-тармаєында кґрсетілген ќўжаттар аталєан ќызметті ўсынуєа жауапты тўлєаныѕ кабинетіне тапсырылады.
      14. Мемлекеттік ќызметті алу їшін барлыќ ќўжаттарды тапсыру кезінде мемлекеттік ќызметті алушыєа ґтінішті алу мерзімі мен нґмірі, ќўжаттарды ќабылдап алєан адамныѕ тегі, аты, јкесініѕ аты, ќызметті алу мерзімі кґрсетіліп ќолхат беріледі.
      15. Кґрсетілген мемлекеттік ќызметтіѕ нјтижесі туралы аќпаратты алу їшін мемлекеттік ќызметті алушы ґтініш тїскеннен кейін 3 жўмыс кїні ґткен соѕ бекітілген жўмыс кестесіне сјйкес жауапты тўлєаєа жеке ґзі баруы тиіс.
      16. Мемлекеттік ќызметті алушыныѕ осы стандарттыѕ 11-тармаєында кґрсетілген ќўжаттарды толыќ ўсынбауы мемлекеттік ќызметті кґрсетуден бас тартуєа негіз болып табылады.

3. Жўмыс ќаєидаттары

      17. Ќызметті ўсынудыѕ негізгі ќаєидаттары:


      1) Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасын саќтау;
      2) кґрсетілетін мемлекеттік ќызмет туралы толыќ аќпарат ўсыну;
      3) мемлекеттік ќызметті алушы белгіленген уаќытта алмаєан ќўжаттардыѕ саќталуын ќамтамасыз ету;
      4) мемлекеттік ќызметті уаќытылы ўсыну;
      5) сыпайылылыќ жјне јдептілік болып табылады.

4. Жўмыс нјтижелері

      18. Мемлекеттік ќызметті кґрсету нјтижелері осы стандартќа 3-ќосымшаєа сјйкес сапа жјне ќолжетімділік кґрсеткіштерімен ґлшенеді.


      19. Мемлекеттік ќызмет сапасы мен ќолжетімділігі кґрсеткіштерініѕ маќсатты мјні ќажеттілігі ќарай балаларєа ќосымша білім беру ўйымы басшысыныѕ бўйрыєымен бекітіледі.

5. Шаєымдану тјртібі

      20. Осы стандарттыѕ 4-ќосымшасында мекенжайы кґрсетілген аудандыќ жјне ќалалыќ білім бґлімдері ујкілетті лауазымды тўлєалардыѕ јрекетіне (јрекетсіздігіне) шаєымдану тјртібін тїсіндіреді жјне шаєымды дайындауєа жјрдемдеседі.


      21. Шаєымдар пошта арќылы жазбаша тїрде немесе ќолданыстаєы заѕнамада ќарастырылєан жаєдайларда электронды тїрде, не кеѕсе арќылы ќолма-ќол ќабылданады.
      Шаєым беру барысында ќажетті ќўжаттардыѕ тізбесіне еркін їлгіде жазылєан ґтініш кіреді.
      Жўмыс жјне ќосымша білім беру ўйымдары мен бґлімдер басшыларыныѕ ќабылдау кестесі белгіленген жўмыс кестесіне сјйкес айќындалады.
      22. Мемлекеттік ќызмет сапасыз ўсынылєан жјне дґрекі ќызмет кґрсетілген жаєдайда шаєым осы стандарттыѕ 4-ќосымшасында мекенжайы кґрсетілген тиісті жергілікті атќарушы органдардыѕ білім бґлімдеріне жолданады.
      23. Мемлекеттік ќызмет нјтижелерімен келіспеген жаєдайда мемлекеттік ќызметті алушыныѕ заѕнамада белгіленген тјртіппен сотќа жїгінуге ќўќыєы бар.
      24. Жоєары тўрєан органдарєа шаєым жолдау їшін мемлекеттік ќызметті алушыныѕ еркін їлгіде ґз ќолымен жазєан арызы беріледі.
      Ќажет болєан жаєдайда мемлекеттік ќызметті алушы арызєа сапасыз ќызмет кґрсетілгенін растайтын ќўжаттарды ќоса береді.
      25. Ќабылданєан шаєымдар білім бґлімдерініѕ кіріс аќпараттар журналына тіркеледі жјне «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтініштерін ќарау тјртібі туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 12 ќаѕтардаєы Заѕында белгіленген мерзімде ќарастырылады. Мемлекеттік ќызметті алушыєа ќабылдау мерзімі мен уаќыты кґрсетілген, ќабылдаєан ќызметкердіѕ аты-жґні жазылєан талон беріледі.
      Шаєымды ќарастыру нјтижесі туралы мемлекеттік ќызметті алушыєа жазбаша тїрде пошта арќылы хабарланады.

«Балаларєа ќосымша білім беру бойынша


ќосымша білім беру ўйымдарына     
балалардыѕ ќўжаттарын ќабылдау жјне  
оќуєа ќабылдау» мемлекеттік ќызмет  
стандартына              
1-ќосымша               

Ќазаќстан Республикасыныѕ балаларєа ќосымша білім беру
ўйымдарыныѕ желісіЎйымныѕ атауы

Мекенжайы

Телефондары

1

2

3

4

Республикалыќ ўйымдар

1

Республикалыќ ќосымша білім беру оќу-јдістемелік орталыєы

Астана ќаласы Жеѕіс даѕєылы, 16/1

8 (7172) 445342, 44 53 42

2

«Балдјурен» республикалыќ оќу-сауыќтыру орталыєы

Аќмола облысы Шучье ќаласы

8 (71636) 4 50 99
4-55-95, 4-55-67

Астана ќаласы 8 (7172)

1.

М. Ґтемісўлы атындаєы Оќушылар сарайы

Бґкейхан кґшесі,1

32-49-67, 32-49-28, 32-49-26
e-mail: dvoreskool @mail.

2.

Техникалыќ шыєармашылыќ орталыєы

Сарыадыр кґшесі,3

54-42-19
e-mail: Ctt-kz@yandex.ru

3.

«Шыєыс» балалар мен жасґспірімдер орталыєы

Рысќўлбек кґшесі, 4/3

23-24-42
e-mail: umcsport@mail.ru

4.

Балалар кґркемґнер мектебі

Бґгенбай батыр кґшесі, 17

31-97-78, 31-42-53
e-mail: dhshastana@ mail.ru

5.

«Арман» спорттыќ-сауыќтыру лагері

Айманов кґшесі,3

б/н

6.

№2 Балалар саз мектебі

Кенесары кґшесі,49

21-54-78, 21-63-19,
e-mail: dmsh_2astana@mail.ru

7.

№3 Балалар музыка мектебі

Бейсекбаев кґшесі, 3/1

37-11-19

8.

№1 Балалар музыка мектебі

Желтоќсан кґшесі, 36

31-43-86, 49-50-05
e-mail: danira.08@mail.ru

9.

№ 1 Ґнер мектебі

Абай даѕєылы,124

48-77-43, 34-50-64

10.

№ 2 Ґнер мектебі

Ќараґткел ыќшам ауданы, 104

34-38-34, 34-37-65
e-mail: hi-kz@yandex.ru
oner_mektebi_2@mail.ru

11.

Жас туристер станциясы

Айманов кґшесі,3

32-22-58, 43-73-69
e-mail: yuntur_astana@mail.ru

Алматы ќаласы 8 (727-2)

1.

Ќалалыќ оќушылар сарайы

Достыќ даѕєылы,124

264-26-95

e-mail: dvorec_shkolnikov@mail.ru2.

№ 8 Оќушылар їйі

2 Аќсай ыќшам ауданы,69 а

256-66-07

3.

№ 2 Оќушылар їйі

Жамбыл кґшесі,170 а

378-83-82, 378-88-07

4.

№ 1 Оќушылар їйі

Федченко кґшесі,2 б

381-40-55, 381-40-58

5.

№3 Оќушылар їйі

Вахтангов кґшесі,2/2 а

274-38-24, 274-38-92

6.

№ 4 Оќушылар їйі

Гоголь кґшесі,165

33-46-55, 33-46-47

7.

№ 5 Оќушылар їйі

Орынбор кґшесі,17

231-20-82, 230-40-35

8.

№ 6 Оќушылар їйі

Сейфуллин кґшесі, 13

36-09-30, 96-39-33, 36-56-32,

e-mail: domik_6@mail.ru9.

Жас натуралистер станциясы

Щепкин кґшесі,27

309-66-44,

e-mail: naturalist2011@mail.ru

arisheva_zeinep@mail.ru


10.

Жас туристер станциясы

3 Айнабўлаќ ыќшам ауданы,167

e-mail:rigamberdiev@mail.ru

11.

Ј. Ќастеев атындаєы бейнелеу ґнері жјне техникалыќ кґркемдеу мектебі

Ќўрманєазы кґшесі,120 (Јуезов кґшесі,38а)

375-82-42, 375-84-66, 375-89-22

e-mail: artschool@mail.ru12.

№ 1 Музыкалыќ хор мектебі

Родостовец кґшесі,38

379-36-12, 395-54-70

e-mail: koktem9@ gmail.com13.

№ 10 Балалар саз мектебі

Манас кґшесі,11а

379-89-00

e-mail: kozyreva_lelik@mail.ru14.

№ 12 Балалар саз мектебі

Тґлебаев кґшесі,194

291-59-69, 291-46-89

e-mail: detmusic12@mail.kz15.

№ 3 Балалар саз мектебі

Ќарасай батыр кґшесі,140

378-03-69

e-mail: kzmarinav@ mail.ru16.

№ 8 Балалар саз мектебі

Тјтібеков кґшесі,89

278-96-14

17.

№ 9 Балалар саз мектебі

Приозерная кґшесі,1/1

234-05-24, 257-41-25

e-mail: arstan_49@mail.ru18.

№11 Балалар саз мектебі

1 Аќсай ыќшам ауданы,2 б

297-98-53

e-mail: bulbul_11dmsh@mail.ru19.

№ 2 Балалар саз мектебі

Гоголь кґшесі,165

33-46-58, 33-46-59

e-mail: altynshah@mail.ru20.

№ 5 Балалар саз мектебі

Абай даѕєылы,54

392-19-67, 392-19-66

e-mail: detmusic 5 mail.ru21.

№ 6 Балалар саз мектебі

Тілендиев кґшесі,35

240-19-66, 240-18-31

22.

№ 7 Балалар саз мектебі

5 ыќшам ауданы, Ќуанышбаев кґшесі,59

225-64-96

23.

№ 4 Балалар саз мектебі

Тоќтабаев кґшесі,64

255-49-44

e-mail: dmsh_4mail.ru24.

№ 4 Оќушылар їйі

Гоголь кґшесі,165

233-46-55

25.

№ 7 Оќушылар їйі

Тельман кґшесі,4а

290-50-98, 278-39-84

e-mail: dsh_7mail.ru26.

№ 9 Оќушылар їйі

Айнабўлаќ ыќшам ауданы,166

386-04-36

Аќмола облысы

Кґкшетау ќаласы 8 (7162)

1.

Облыстыќ дарынды балалармен жўмыс істеу бойынша оќу-јдістемелік орталыєы

Абай кґшесі,107

25-23-63, 25-50-58

2.

Балалар мен жасґспірімдердіѕ туризм, ґлкетану жјне экология орталыєы

Елeмесов кґшесі,45

25-67-23
e-mail: astyr2005@mail.ru

3.

«Јулет» мектептен тыс жўмыстар орталыєы

Вернадский кґшесі,46

29-25-79

4.

Балалар саз мектебі

Јуезов кґшесі,192

25-78-63
e-mail: мuzyka2007@mail.ru

5.

Балалар кґркемґнер мектебі

Абай кґшесі,126

25-72-44
e-mail: artschool_kokshe@mail.ru

Аќкґл ќаласы 8 (71638)

1.

Балалар саз мектебі

Нўрмаєамбетов кґшесі,104

21-10-4

e-mail: akmuz@mail.ru2.

Балалар шыєармашылыќ їйі

Бигельдинов кґшесі,10

22-35-7, 201-33

Аршалы ауылы 8 (71644)

1.

Балалар шыєармашылыќ орталыєы

Тјшенов кґшесі,47

2-13-2e-mail: cdt_ar@mail.ru

2.

Жас техниктер станциясы

Киров кґшесі,17

2-25-47

e-mail: sut_texnik@mail.ru3.

Балалар саз мектебі

Тјшенов кґшесі,47

2-22-67

e-mail: dmsh80@mail.ruАстраханка ауылы 8 (71641)

1.

Балалар мен жасґспірімдер шыєармашылыќ їйі

јл-Фараби кґшесі,44

2-23-42

e-mail: sctadur@mail.ru2.

Балалар саз мектебі

јл-Фараби кґшесі,44

2-37-68

Атбасар ќаласы 8 (71643)

1.

Балалар саз мектебі

Ќошанбаев кґшесі,102 (Ленин кґшесі,65)

2-53-19, 2-56-37

e-mail: admsh@mail.ru2.

Балалар мен жасґспірімдер орталыєы

Стадион кґшесі (Локомотив стадионы)

4-35-77

e-mail: DUC65@mail.ruБўланды ауданы 8 (71646)

1.

Балалар шыєармашылыќ їйі

Макинск ќаласы Сейфуллин кґшесі,17

2-16-05, 2-43-52

2.

Балалар саз мектебі

Макинск ќаласы Сейфуллин кґшесі,17

2-16-05

e-mail: atalia.muz.shkola@mail.ruЕрментау ќаласы 8(71633)

1.

Балалар шыєармашылыќ їйі

Бґгенбай кґшесі,93

2-15-54

e-mail: m-snegireva@mail.ru2.

Балалар саз мектебі

Бґгенбай кґшесі,93

2-31-26

e-mail: muzykalka93@mail.ruЕсіл ќаласы 8 (71647)

1.

Балалар саз мектебі

Киевская кґшесі,76 а

2-11-77

e-mail: esil_dmsh@ mail.ru2.

Жастар шыєармашылыќ їйі

Јуезов кґшесі,87

2-16-65

e-mail: dtu-esilinbox.ruЖаќсын ауданы 8 (71635)

1.

Оќушылар їйі

Ленин кґшесі,33

2-11-98, 2-17-04

2.

Балалар саз мектебі

Ленин кґшесі,33

2-11-98, 2-17-04

3.

Жас натуралистер станциясы

Ќима ауылы, Киров кґшесі,1

5-13-08

Жарќайын ауданы 8 (71648)

1.

Балалар саз мектебі

Державинск ќаласы Ленин кґшесі,30

9-27-81, 9-22-84

Зеренді ауданы 8 (71632)

1.

Балалар шыєармашылыќ їйі

Зеренді ауылы Мусин кґшесі,33

2-15-07

e-mail: zerendi_ddt@ mail.ru2.

Балалар саз мектебі

Зеренді ауылы Мусин кґшесі,33

2-15-24, 2-23-23

e-mail: muzykashkola@yandex.ruЌорєалжын ауданы 8 (71637)

1.

Балалар шыєармашылыќ їйі

Ќорєалжын ауылы

2-19-32

2.

Балалар саз мектебі

Ќорєалжын ауылы Кїмісбеков кґшесі,23

2-15-93

Сандыќтау ауданы 8 (71640)

1.

Балалар саз мектебі

Балќашин ауылы Абылай хан кґшесі,12

9-10-88

2.

Балалар мен жасґспірімдер шыєармашылыќ їйі

Балќашин ауылы Жамбыл кґшесі,9

9-25-43 т/ф.: 9-11-13
e-mail: ddt.balkachino@mail.ru

3.

Балалар саз мектебі

Родина кґшесі

3-74-66

Целиноград ауданы 8 (71651)

1.

Балалар саз мектебі

Ќабанбай батыр ауылы № 41 орта мектеп

9-12-69

9-12-50


Шортанды ауданы 8 (71631)

1.

Балалар шыєармашылыќ їйі

Жолымбет ауылы Абай кґшесі,9

2-77-66

e-mail: domtvorchestva07@rambler.ru2.

Балалар шыєармашылыќ їйі

Научный ауылы Юбилей кґшесі,1

2-34-26

3.

Балалар саз мектебі

Научный ауылы Юбилейная кґшесі,1

2-32-84

Щучинск ќаласы 8 (71636)

1.

«Арман» мектептен тыс оќу-тјрбие жўмыс орталыєы

Елемесов кґшесі,50

4-23-00

e-mail: armanshuch@ mail.ru2.

Балалар ґнер мектебі

Абылай хан кґшесі,40

4-35-66, 4-39-11

e-mail: gkkpdshi@mail.ruСтепногорск ќаласы 8 (71645)

1.

Балалар саз мектебі

1 ыќшам ауданы,47

6-33-66, 6-10-74

e-mail: dmsh-@mail.ru2.

Балалар шыєармашылыќ їйі

7 ыќшам ауданы,52

3-18-58

e-mail: stepnogorskddt@mail.3.

Балалар кґркемґнер мектебі

6 ыќшам ауданы,43 (2 ыќшам ауданы,7)

6-21-836, 2-32-03

e-mail: hud_wk@mail.ru4.

Балалар шыєармашылыќ жјне тјрбие орталыєы

Красный Яр ауылы Целинная кґшесі,45

8 (7162) 40-32-54, 2-12-54

5.

Біржан сал атындаєы балалар саз мектебі

Степняк Симов Гирей кґшесі,44

8 (71639) 2-11-80, 2-22-80

Алматы облысы

Талдыќорєан ќаласы 8 (7282)

1.

Облыстыќ жас техниктер станциясы

Аќын Сара кґшесі,164

24-72-02

e-mail: cosmolabtad@ mail.ru2.

Балалар саз мектебі

Абай кґшесі,264/270

24-74-44

3.

Балалар кґркемґнер мектебі

Ќабіліс жырау кґшесі,174

22-11-28

e-mail: DHS-TD.@mail.ru4.

«Балдјурен» балалар шыєармашылыќ орталыєы

Біржан сал кґшесі,101

24-53-60

5.

Ґнер мектебі

Школьная кґшесі,18

22-81-09

Ќапшаєай ќаласы 8 (72772)

1.

Балалар шыєармашылыќ орталыєы

3 ыќшам ауданы,29

4-80-48, 4-10-70

e-mail: centrdt@bk.ruЕѕбекшіќазаќ ауданы 8 (72775)

1.

Тїрген саз мектебі

Тїрген ауылы Ќўлмамбет кґшесі, 24
2.

Саз мектебі

Шелек ауылы, Момышўлы кґшесі, 124
Есік ќаласы 8 (72775)Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   78


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет