Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі, жергілікті атќарушы органдар кґрсететін білім жјне єылым саласындаєы мемлекеттік ќызмет стандарттарын бекіту туралы


«Шалєайдаєы ауылдыќ елді мекендерде тўратын балаларды жалпыбет43/78
Дата25.04.2016
өлшемі17.27 Mb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   78

«Шалєайдаєы ауылдыќ елді мекендерде тўратын балаларды жалпы
білім беру ўйымдарына жјне їйлеріне кері тегін тасымалдауды
ўсыну їшін ќўжаттар ќабылдау» мемлекеттік ќызмет стандарты

1. Жалпы ережелер

      1. «Шалєайдаєы ауылдыќ елді мекендерде тўратын балаларды жалпы білім беру ўйымдарына жјне їйлеріне тегін тасымалдауды ўсыну їшін ќўжаттар ќабылдау» мемлекеттік ќызметін (бўдан јрі – мемлекеттік ќызмет) осы стандарттыѕ 1-ќосымшасына сјйкес кенттіѕ, ауылдыќ, (селолыќ) округтіѕ жергілікті атќарушы органы (бўдан јрі - јкімдік) кґрсетеді.


      2. Кґрсетілетін мемлекеттік ќызмет нысаны: автоматтандырылмаєан.
      3. Мемлекеттік ќызмет «Білім туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 27 шілдедегі № 319 Заѕыныѕ 6-бабыныѕ 5-тармаєына жјне «Білім беру ўйымдары желісініѕ кепілдік берілген мемлекеттік нормативін бекіту туралы» Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2007 жылєы 21 желтоќсандаєы № 1256 ќаулысыныѕ 2-тармаєыныѕ 2) тармаќшасына сјйкес кґрсетіледі.
      4. Мемлекеттік ќызмет тјртібі туралы толыќ аќпарат осы стандартќа 1-ќосымшада кґрсетілген јкімдіктердіѕ фойесінде, сондай-аќ облыс јкімдіктердіѕ, білім басќармаларыныѕ интернет-ресурстарында жјне Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігініѕ www.edu.gov.kz сайтында орналастырылєан.
      5. Кґрсетілетін мемлекеттік ќызметті аяќтау нјтижесі осы стандартќа 2-ќосымшаєа сјйкес білім алушылар мен тјрбиеленушілерді жалпы білім беретін білім беру ўйымдарына жјне їйлеріне тегін тасымалдауды ќамтамасыз ету туралы аныќтама немесе ќызмет кґрсетуді ўсынудан бас тарту туралы дјлелді жауап болып табылады.
      6. Мемлекеттік ќызмет жеке тўлєаларєа (бўдан јрі – мемлекеттік ќызметті алушы) кґрсетіледі.
      7. Мемлекеттік ќызмет кґрсетудіѕ мерзімі:
      1) мемлекеттік ќызметті алу їшін жїгіну 5 жўмыс кїнін ќўрайды;
      2) ґтініш беруші жїгінген кїні сол жерде кґрсетілетін мемлекеттік ќызметті алуєа дейін кїтудіѕ рўќсат берілген еѕ кґп уаќыты (тіркеу кезінде) – 30 минуттан аспайды;
      3) ґтініш беруші жїгінген кїні сол жерде кґрсетілетін мемлекеттік ќызмет алушыєа ќызмет кґрсетудіѕ рўќсат берілген еѕ кґп уаќыты уаќыты 30 минуттан аспайды;
      8. Мемлекеттік ќызмет тегін кґрсетіледі.
      9. Мемлекеттік ќызмет оќу жылы бойы кґрсетіледі:
      1) белгіленген жўмыс кестесіне сјйкес демалыс жјне мереке кїндерін ќоспаєанда, тїскі їзіліспен саєат 9.00-ден 18.00-ге дейін;
      2) ќабылдау алдын ала жазылусыз жјне жеделдетіп ќызмет кґрсетусіз кезек кїту тјртібімен жїзеге асырылады.
      10. Мемлекеттік ќызмет мемлекеттік ќызметті алушыларєа, оныѕ ішінде дене мїмкіндіктері шектеулі адамдарєа ќызмет кґрсету їшін жаєдай ќарастырылєан јкімдіктердіѕ єимараттарында кґрсетіледі. Кїту залдары толтырылєан бланктердіѕ їлгілері бар аќпараттыќ стенділермен жараќталєан.

2. Мемлекеттік ќызмет кґрсетудіѕ тјртібі

      11. Мемлекеттік ќызметті алу їшін мемлекеттік ќызметті алушы мынадай ќўжаттарды тапсыруы ќажет:


      1) білім алушыныѕ /тјрбиеленушініѕ/ ата-анасы немесе заѕды ґкілініѕ баланы жалпы білім беретін білім беру ўйымдарына тегін тасымалдаумен ќамтамасыз етуге арналєан осы стандарттыѕ 3-ќосымшасына сјйкес ґтініші;
      2) баланыѕ туу туралы кујлігініѕ немесе жеке кујлігініѕ тїпнўсќасы жјне кґшірмесі;
      3) осы стандартќа 4-ќосымшаєа сјйкес оќу орнынан аныќтама.
      Туу туралы кујліктіѕ, жеке кујліктіѕ тїпнўсќасы кґшірмемен салыстыру їшін беріледі жјне кейін мемлекеттік ќызметті алушыєа ќайтарылады.
      12. Мемлекеттік ќызметті алуєа арналєан ґтініштіѕ їлгісі јкімдіктіѕ фойесінде орналастырылады, сондай-аќ јкімдіктіѕ мамандарында болады.
      13. Ґтініштіѕ, баланыѕ туу туралы кујлігініѕ кґшірмесі немесе жеке кујлігі жјне оќу орнынан алынєан аныќтама аталєан ќызметті кґрсетуге жауапты јкімдіктіѕ јлеуметтік мјселеге жетекшілік ететін маманыныѕ кабинетіне тапсырылады.
      14. Мемлекеттік ќызметті алу їшін осы стандартќа 5-ќосымшаєа сјйкес барлыќ ќажетті ќўжаттарды тапсыру кезінде мемлекеттік ќызметті алушыєа ґтінішті алу мерзімі мен нґмірі, ќўжаттарды ќабылдап алєан адамныѕ тегі, аты, јкесініѕ аты, ќызметті алу мерзімі кґрсетіліп ќолхат беріледі.
      15. Мемлекеттік ќызметті алушыєа мемлекеттік ќызметтіѕ нјтижесі мемлекеттік ќызметті алушыныѕ ґзі немесе оныѕ ґкілі ґтініш берген жаєдайда (ресми кујландырылєан тиісті ќўжаттар болєан кезде) ґтініш тїскеннен кейін 5 жўмыс кїні ґткен соѕ беріледі.
      Аныќтама беру туралы мјлімет осы стандарттыѕ 6-ќосымшасына сјйкес аныќтаманы есепке алу кітабында тіркеледі.
      16. Мемлекеттік ќызметті алушыныѕ осы стандарттыѕ 11-тармаєында кґрсетілген ќўжаттарды толыќ тапсырмауы мемлекеттік ќызметті ўсынудан бас тартуєа бас тартуєа негіз болады.

3. Жўмыс ќаєидаттары

      17. Јкімдіктіѕ ќызметі:


      1) Ќазаќстан Републикасыныѕ заѕнамасын саќтау;
      2) кґрсетілетін мемлекеттік ќызмет туралы толыќ аќпарат ўсыну;
      3) мемлекеттік ќызметті алушы ўсынєан ќўжаттардыѕ мазмўны туралы аќпараттыѕ ќорєалуы мен ќўпиялылыєын ќамтамасыз ету;
      4) мемлекеттік ќызметті алушы белгіленген мерзімде алмаєан ќўжаттардыѕ саќталуын ќамтамасыз ету;
      5) мемлекеттік ќызметті уаќтылы ўсыну;
      6) наќтылыќ жјне сыпайылыќ ќаєидаттарына негізделеді.

4. Жўмыс нјтижелері

      18. Мемлекеттік ќызметті кґрсетудіѕ нјтижелері осы стандартќа 7-ќосымшаєа сјйкес сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерімен ґлшенеді.


      19. Мемлекеттік ќызметтіѕ сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ нысаналы мјндері жыл сайын Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрініѕ бўйрыєымен бекітіледі.

5. Шаєымдану тјртібі

      20. 1-ќосымшада кґрсетілген кенттіѕ, ауылдыѕ (селоныѕ), ауылдыќ (селолыќ) округтіѕ жергілікті атќарушы органдары ујкілетті лауазымды адамдардыѕ јрекетіне (јрекетсіздігіне) шаєымдану тјртібін тїсіндіреді жјне шаєымды дайындауєа жјрдем кґрсетеді.


      21. Шаєым жазбаша нысанда пошта арќылы немесе электронды тїрде ќолданыстаєы заѕнамада кґзделген жаєдайларда не жўмыс кїндері ќолма-ќол облыстыќ јкімдіктіѕ кеѕсесі арќылы аталєан стандарттыѕ 8-ќосымшасына сјйкес ќабылданады.
      Шаєым беру кезінде ќажетті ќўжаттардыѕ тізбесіне еркін нысанда жазылєан ґтініші жјне ќызмет кґрсету їшін мемлекеттік ќызметті алушы ўсынєан ќўжаттардыѕ кґшірмелері кіреді.
      Јкімніѕ жўмыс жјне ќабылдау кестесі белгіленген жўмыс кестесіне сјйкес демалыс жјне мереке кїндерін ќоспаєанда, тїскі їзіліспен саєат 9.00-ден 18.00-ге дейін белгіленген.
      22. Мемлекеттік ќызмет кґрсетудіѕ сапасы бойынша наразылыќ болса, ќызмет дґрекі кґрсетілген жаєдайда шаєым Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі Балалардыѕ ќўќыќтарын ќорєау комитетіне Астана ќаласы, «Министрлік їйі» јкімшілік єимараты, 11-кіреберіс, 945-кабинет мекенжайы бойынша беріледі.
      23. Кґрсетілген мемлекеттік ќызмет нјтижелерімен келіспеген жаєдайда мемлекеттік ќызметті алушы заѕнамада белгіленген тјртіппен сотќа жїгінуге ќўќылы.
      24. Јкімдікке шаєым беру їшiн мемлекеттік ќызметті алушы ґтінішті еркiн нысанда ґз ќолымен жазады.
      25. Ќабылданєан шаєым јкімдіктіѕ кіріс хат-хабарларды есепке алу журналында тiркеледi жјне «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тјртібі туралы» 2007 жылєы 12 ќаѕтардаєы Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕында белгiленген мерзiмде ќаралады. Мемлекеттік ќызметті алушыєа ґтiнiштiѕ кїнi мен уаќыты, ќабылдаєан адамныѕ тегi, аты, јкесiнiѕ аты кґрсетiлген талон берiледi.
      Шаєымды ќарау нјтижесi мемлекеттік ќызметті алушыєа жазбаша тїрде пошта арќылы хабарланады.
      26. Мемлекеттік ќызметті алушы мемлекеттік ќызмет кґрсету тјртібі туралы ќосымша аќпаратты 010000, Астана ќаласы, «Министрліктер їйі» јкімшілік єимараты, 11-кіреберіс, 945-кабинет мекенжайы бойынша Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігініѕ Балалардыѕ ќўќыќтарын ќорєау комитетінен, сондай-аќ www.bala-kkk.kz сайтынан ала алады.

«Шалєайдаєы ауылдыќ елді    


мекендерде тўратын балаларды 
жалпы білім беру ўйымдарына жјне
їйлеріне кері тасымалдауды ўсыну
їшін ќўжаттар ќабылдау»    
мемлекеттік ќызмет стандартына 
1-ќосымша            

Жергілікті атќарушы органдардыѕ, ауыл (село), ауылдыќ (селолыќ)
јкімдіктердіѕ тізімі

Р/с №

Јкімдіктіѕ толыќ атауы

Елді мекен атауы

Байланыс телефоны

Заѕды мекенжайы

Сайттыѕ мекенжайы

1

2

3

4

5

6

Аќмола облысы

1.

«Аќкґл ќаласы јкімініѕ аппараты» ММ

Радовка а. Аќкґл орман ќожалыєы, Ерназар а.

8 (716)38 21094

020100 Аќкґл ќ., Нўрмаєанбе тов к-сі, 83

http://www.akmo.kz

2.

«Аќкґл ауданы Ќарасай ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Ќарасай а. Ќына а. Минское а.

8 (716)38 34190

020110 Ќарасай а.

жоќ

3.

«Аќкґл ауданы Кеѕес ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Кеѕес а. Домбыралы а. Барап а. Красный горняк а.

8 (716)38 38294

020102 Кеѕес а.

жоќ

4.

«Аќкґл ауданы Наумов ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Наумов а. Виноградовка а. Ґрнек а. Филипповка а.

8 (716)38 32334

020107 Наумовка а. Аќбидай к-сі,

жоќ

5.

«Аќкґл ауданы Новорыбин ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Новорыбин а. Ќара-Ґзек а. Ќўрылыс а.

8 (716)38 33294

020100 Новорыбин а.

жоќ

6.

«Аќкґл ауданы Жалєызќараєай ауылдыќ округі јкімініѕ  аппараты» ММ

Жалєызќараєай а. Ќайнар а. Тастыадыр а.

8 (716)38 32166

020109 Жалєызќараєай а.
7.

«Аќкґл ауданы Еѕбек ауылдыќ  округі јкімініѕ аппараты» ММ

Еѕбек а.
Димитров а.
Рамадан а.

8 (716)38

37101


020111

Еѕбек а.жоќ

8.

«Аќкґл ауданы

Їрпі ауылдыќ округі јкімініѕ  аппараты» ММЇрпі а. Амангелді а. Талќара а. Мало-Александров а. Ерофеевка а.

8 (716)38 31535

020112 Їрпі а.

жоќ

9.

«Аќкґл ауданы Бґгембай ауылдыќ округі јкімініѕ  аппараты» ММ

Бґгембай а. Степногор а.

8 (716)45 49454

020100 Бґгембай а.

жоќ

10.

«Аќкґл ауданы Ќырыќ-Ќўдыќ ауылдыќ округі јкімініѕ  аппараты» ММ

Ќырыќ-Ќўдыќ а. Азат а.

8 (716)45 45523

020103 Ќырыќ-Ќўдыќ а.

жоќ

11.

«Астрахан ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Жаѕабірлік а.

8 (716)41 22479

020300 Астрахан а., Јл-Фараби к-сі, 50

htth//www astrahan.akmol.kz

12.

«Астрахан ауданы Ўзынкґл ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Алєабас а. Ўзынкґл а.

8(716)41 27135

020302 Ўзынкґл а.

htth//www astrahan.akmol.kz

13.

«Астрахан ауданы Николаев ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Ґрнек а. Петровка а.

8(716)41 25510

020321 Петровка а.

htth//www astrahan.akmol.kz

14.

«Астрахан ауданы Первомай ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Первомай а. Лозовое а.

8(716)41 29375

020320 Первомай а.

htth//www astrahan.akmol.kz

15.

«Астрахан ауданы Староколутон ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Староколутон а. Зареченка а.

8(716)41 24641

020323 Старыйколу тон а.

htth//www astrahan.akmol.kz

16.

«Атбасар ауданы Макеев ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Макеев а. Третьяков а. Шїй а.

8 (716)43 99390

020425 Шїй а.

жоќ

17.

«Атбасар ауданы Сергеевка ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Сергеевка а. Ащыкґл а.

8 (716)43 91330

020420 Сергеевка а.

жоќ

18.

«Атбасар ауданы Полтавка ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Полтавка а. Титовка а.

8 (716)43 96335

020416 Полтавка а.

akimpoltawka@ mail.ru

19.

«Атбасар ауданы Тельман ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Тельман а. Поповка а. Ќаражар а. 87 раз.

8 (716)43 95335

020422 Тельман а.

жоќ

20.

«Атбасар ауданы Ярослав ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Магдалиновка а. Хрящевка а. Тимошовка а.

8(716)43 94335

020423 Тимошов а.

аkim_uaroslawski@mail.ru

21.

«Атбасар ауданы Октябрь ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Ќаракґл а. Новосамарка а.

8(716)43 97335

020414 Новосамарка а.

Akimat_ok@mail.ru

22.

«Атбасар ауданы  јкімініѕ аппараты» ММ

Атбасар ќ. 86 раз.

8(716)43 24343

020400 Атбасар ќ., Ш.Ујлиханов к-сі, 9

Atbasar onlain.kz

23.

«Атбасар ауданы Покровка ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Покровка а. Садовое а.

8(716)43 98490

020415 Покровка а.

жоќ

24.

«Аршалы ауданы Жібек Жолы ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Жібек Жолы а. 41 раз. 102 раз. Жалтыркґл а.

8(716)44 23234

020202 Жібек Жолы  а.

жоќ

25.

«Аршалы ауданы Анар ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Анар ст. Донецкое а.

8 (716)44 60268

020206 Анар ст.

жоќ

26.

«Аршалы ауданы Бірсуат ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Бірсуат а. Байдалы а. Шалєай а.

8 (716)44 25534

020212 Бірсуат а.

жоќ

27.

«Аршалы ауданы Волгодонов ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Волгодонка а. 42 раз.  Береке а. Ќойкелді а.

8 (716)44 2 34 34

020204 Волгодонов а.

жоќ

28.

«Аршалы ауданы Ижев ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты»

Шептікґл а. Ижев а.

8 (716)44 24234

020207 Ижев а.

жоќ

29.

«Аршалы ауданы Тїрген ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты»

Тїрген а. Красное Озеро а. Родники а.

8 (716)44 25234

020214 Тїрген а.

жоќ

30.

«Аршалы ауданы Бўлаќсай ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Бўлаќсай а. Ќостомар а.

8 (716)4 425734

020211 Бўлаќсай а.

жоќ

31.

«Бурабай ауданы Бурабай кентініѕ јкімі аппараты» ММ

Бурабай к. Сарыбўлаќ а. Оќжетпес а.

8 (716)30

71296,


71202

021708

Бурабай к.sc0010.burabay.akmoedu.

kz


32.

«Бурабай ауданы Веденов ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Веденов а. Жаѕатуєан а.

8 (716)36 97431

021709 Веденов а.

sc0012.burabay.akmoedu.

kz


33.

«Бурабай ауданы Кенесары ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Кенесары а. 19 раз. Бруселов а.

8 (716)36 93233

021710 Кенесары а.

sc0011.burabay.akmoedu.

kz


34.

«Бурабай ауданы Шучье ќаласы јкімініѕ аппараты» ММ

Щучье ќ. Светлый шипажайы, Кірпіш зауыты

8(716)36 43264

021700 Шучье ќаласы., Абылайхан  к-сі, 34

жоќ

35.

«Бурабай ауданы Златополье ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Златополье а. Сотниковка а.

8 (716)36 43264

021715 Златополье а.

sc0017.burabay.akmoedu. kz

36.

«Бурабай ауданы Успенюрьев ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Успеноюрьев а. Клинцы а. Радгородок а.

8 (716) 36 92 125

021716 Успеноюрьев а.

sc0025.burabay.akmoedu. kz

37.

«Бурабай ауданы Ќатаркґл ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Ќатаркґл а. Приозерное а. Ключевое а. Вишневое а.

8 (716) 36 91 260

021716 Ќатаркґл а.

sc0015.burabay.akmoedu. kz

38.

«Бурабай ауданы Ўрымќай ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Ўрымќай а. Ынталы а. Лесхоз, Кїлстан а.

8 (716) 36 43264

021725 Ўрымќай а.

sc0024.burabay.akmoedu. kz

39.

«Бурабай аудандыќ Зеленый бор ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Зеленый бор а. Молбаза а. Ќымызнай а.

8 (716)36 74 346

021714 Зеленый бор а.

sc0016.burabay.akmoedu. kz

40.

«Бурабай ауданы Атамекен ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Атамекен а.  Ќаражар а.

8(716)36 96118

021718 Атамекен а.

sc0018.burabay.akmoedu. kz

41.

«Бўланды ауданы Айнакґл ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Айнакґл а. Острогорка а.

8 (716)46 31 433

020508 Айнакґл а. Жастар к-сі, 18

ainakol_@ mail.ru

42.

«Бўланды ауданы Амангелді ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Партизанка а. Амангелді а.

8(716)46 35383

020513 Партизанка а., Ленин к-сі, 22

Partizanka_akimat@mail.ru

43.

«Бўланды ауданды Вознесенск ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Вознесенка а.

8 (716)46 34 1 11

020501 Вознесенка а.

wzinter@yandex.ru

44.

«Бўланды ауданы Журавлевск ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Журавлевка а. Ярославка а.

8 (716)46 37321

020504 Журавлевка а.

guravlevka@mail.ru

45.

«Бўланды ауданы Капитоновка ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Капитоновка а.Пушкинка а.

8 (716)46 32 1 37

020505 Капитоновка а., Ленин к-сі, 50

жоќ

46.

«Бўланды ауданы Ќараґзек ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты»ММ

Ќараґзек а. Аќќайыѕ а. Байсуат а.

8(716)46 38483

020507 Ќараґзек а., Балуан-Шолаќ к-сі

жоќ

47.

«Бўланды ауданы Никольск ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Никольск а. Ўлтуєан а.

8 (716)46 34423

020510 Никольск а.

Nikolsk581@rambler.ru

48.

«Бўланды ауданы Новобрат ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Новобрат а. Добровольная а.

8(716)46 36735

020511 Новобрат а.

novobratsk@mail.ru

49.

«Егіндікґл ауданы Жалманќўлаќ ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Жалманќўлаќ а.Жўлдыз а. Ќоѕыртїбек а.

8 (716)42 21307

020604 Жалманќўлаќ а.

жоќ

50.

«Егіндікґл ауданы Буревестник ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Буревестник а.

8(716)42 22032

020603 Буревестник а.

жоќ

51.

«Еѕбекшілдер ауданы

Абай ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММАбай а.

8 (716)49 23010

020074 Абай а.

жоќ

52.

«Еѕбекшілдер ауданы Еѕбекшілдер ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Еѕбекшілдер а. Трудовое а.

8 (716)39 20469

020074 Еѕбекшілдер а.

жоќ

53.

«Еѕбекшілдер ауданы

Їлгі ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММЇлгі а. Жїкей а. Трамбовка а.

8 (716)39 28161

020707 Їлгі а.

жоќ

54.

«Еѕбекшілдер ауданы Макин ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Сосновка а.

8 (716)39 28161

020708 Макин а.

жоќ

55.

«Еѕбекшілдер ауданы Краснофлот ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Краснофлот а.Белаєаш а.

8 (716)39 23305

020700

Краснофлот а.жоќ

56.

«Еѕбекшілдер ауданы Степняк ќаласы јкімініѕ аппараты» ММ

Степняк ќ. Пригорхоз а.

8 (716)39 21653

020700 Степняк ќ., Антаев к-сі, 22

жоќ

57.

«Ерейментау ауданы Бестоєай ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Бестоєай а. Ќызылту а. Байсары а.

8 (716)39 21653

020804 Бестоєай а.

жоќ

58.

«Ерейментау ауданы Кїншалєан ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Кїншалєан а. Шјкей а. Ќаратал а.

8 (716)49 37291

020805 Кїншалєан а.

жоќ

59.

«Ерейментау ауданы Торєай ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Торєай а. Ќараєайлы а. Балыќты а.

8 (716)33 35295

020810 Торєай а.

Turgay2006@list.ru

60.

«Ерейментау ауданы  Ґлеѕті ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Ґлеѕті ст. Ќоржынкґл ст.

8 (716)33 36183

020811 Ґлеѕті а.

жоќ

61.

«Ерейментау ауданы Новодолинск ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Новодолинка а. Целинный а.

8 (716)33 53833

020806 Новодолинка а.

жоќ

62.

«Ерейментау ауданы Ќойтас ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Ќойтас а. Ажы а.

8 (716)33 36331

020800 Ќойтас а.

жоќ

63.

«Ерейментау ауданы Тайбай ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Тайбай а. Елтай а. Малтабар а.

8 (716) 33 37769

020802 Тайбай а.

жоќДостарыңызбен бөлісу:
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   78


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет