Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі, жергілікті атќарушы органдар кґрсететін білім жјне єылым саласындаєы мемлекеттік ќызмет стандарттарын бекіту туралы


Кесте. Сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ мјнібет68/78
Дата25.04.2016
өлшемі17.27 Mb.
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   ...   78
Кесте. Сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ мјні

Сапа жјне тиімділік кґрсеткіштері

Кґрсеткіштіѕ нормативтік мјні

Кґрсеткіштіѕ келесі жылдаєы нысаналы мјні

Кґрсеткіштіѕ есепті жылдаєы аєымдаєы мјні

1

2

3

4

1. Уаќтылылыєы

1.1. Ќўжатты тапсырєан сјттен бастап белгіленген мерзімде ќызметті ўсыну жаєдайларыныѕ %-ы (їлесі)


2. Сапасы

2.1. Ќызметті ўсыну їдерісініѕ сапасына ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ % (їлесі)


3. Ќолжетімділік

3.1. Ќызметті ўсынудыѕ сапасына жјне оны ўсыну тјртібі туралы аќпаратќа ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ %-ы (їлесі)


3.2. Аќпаратына электронды форматта ќол жеткізуге болатын ќызметтер %-ы (їлесі)


4. Шаєымдану їдерісі

4.1. Шаєымданудыѕ ќолданыстаєы тјртібіне ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ %-ы (їлесі)


5. Сыпайылыќ

5.1. Персоналдыѕ сыпайылыєына ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ %-ы (їлесі)


Ќазаќстан Республикасы
Їкіметініѕ     
2012 жылєы 31 тамыздаєы
№ 1119 ќаулысымен   
бекітілген     

«Ќорєаншылыќ жјне ќамќоршылыќ жґнінде аныќтама беру»
мемлекеттік ќызмет стандарты

1. Жалпы ережелер

      1. «Ќорєаншылыќ жјне ќамќоршылыќ жґнінде аныќтама беру» мемлекеттік ќызметін (бўдан јрі – мемлекеттік ќызмет) осы стандартќа 1 жјне 2-ќосымшаларєа сјйкес Алматы жјне Астана ќалаларыныѕ білім басќармалары, аудандардыѕ жјне облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ білім бґлімдері (бўдан јрі – ујкілетті орган) Халыќќа ќызмет кґрсету орталыќтары (бўдан јрі – Орталыќ), сондай-аќ мемлекеттік ќызметті алушы да электрондыќ цифрлы ќолтаѕба болєан жаєдайда «электрондыќ їкіметтіѕ» www.e.gov.kz веб-порталы (бўдан јрі – портал) арќылы кґрсетеді.


      Шалєайдаєы елді мекен тўрєындарына мемлекеттік ќызметтердіѕ ќолжетімділігін ќамтамасыз ету маќсатында мемлекеттік ќызметтерді Жылжымалы Орталыќтар арќылы кґрсетуге жол беріледі.
      2. Кґрсетілетін мемлекеттік ќызмет нысаны: ішінара автоматтандырылєан.
      3. Мемлекеттік ќызмет «Неке (ерлі-зайыптылыќ) жјне отбасы туралы» Ќазаќстан Республикасы Кодексініѕ 115 – 132-баптары, «Аќпараттандыру туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 11 ќаѕтардаєы заѕыныѕ 29-бабы, «Мемлекеттіѕ ќорєаншылыќ жјне ќамќоршылыќ жґніндегі функцияларын жїзеге асыру ќаєидаларын бекіту туралы» Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2012 жылєы 30 наурыздаєы № 382 ќаулысы негізінде жїзеге асырылады.
      4. Мемлекеттік ќызмет стандарты:
      1) Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі Балалардыѕ ќўќыќтарын ќорєау комитетініѕ интернет-ресурсында (www.bala-kkk.kz, «Нормативтік ќўќыќтыќ актілер» бґлімі);
      2) Ќазаќстан Республикасы Кґлік жјне коммуникация министрлігі Мемлекеттік ќызметтерді автоматтандыруды баќылау жјне халыќќа ќызмет кґрсету орталыќтарыныѕ ќызметін їйлестіру комитетініѕ «Халыќќа ќызмет кґрсету орталыєы» республикалыќ мемлекеттік кјсіпорныныѕ (бўдан јрі – «Орталыќ» РМК) интернет-ресурсында (www.con.gov.kz);
      3) ресми аќпарат кґздерінде жјне осы стандартќа 2-ќосымшаєа сјйкес Орталыќтардыѕ орынжайларында орналасќан стенділерде;
      4) порталда орналасады.
      Сондай-аќ, мемлекеттік ќызмет кґрсету тјртібі туралы аќпарат сall-орталыєыныѕ аќпараттыќ-аныќтамалыќ ќызметініѕ (1414) телефоны бойынша ўсынылуы мїмкін;
      5. Мемлекеттік ќызмет кґрсетудіѕ аяќталу нысаны:
      1) Орталыќта – осы стандартќа 3-ќосымшаєа сјйкес ќаєаз тасымалдаєышта ќорєаншылыќ жјне ќамќоршылыќ жґнінде аныќтама (бўдан јрі – аныќтама) беру;
      2) порталда – ујкілетті органныѕ ујкілетті тўлєасыныѕ электрондыќ цифрлы ќолы ќойылєан электрондыќ ќўжат нысанындаєы аныќтама беру не ќызмет кґрсетуден бас тарту туралы дјлелді жауап болып табылады.
      6. Мемлекеттік ќызмет жеке тўлєаларєа (бўдан јрі – мемлекеттік ќызметті алушы) кґрсетіледі.
      7. Мемлекеттік ќызмет кґрсетудіѕ мерзімдері:
      Орталыќќа жїгінген кезде:
      1) мемлекеттік ќызметті алушы жїгінген сјттен бастап мемлекеттік ќызмет кґрсету мерзімдері бес жўмыс кїнін (ќўжаттарды ќабылдаєан кїн жјне берген кїн мемлекеттiк ќызмет кґрсету мерзiмiне кiрмейдi) ќўрайды;
      2) ќажетті ќўжаттарды тапсырєан кезде кезекте кїтудіѕ рўќсат берiлген еѕ кґп уаќыты 20 минуттан аспайды;
      3) жїгінген кїні мемлекеттік ќызметті алушыєа ќызмет кґрсетудіѕ рўќсат берiлген еѕ кґп уаќыты 20 минуттан аспайды;
      4) аныќтаманы немесе бас тарту туралы дјлелді жауапты алєан кезде кезек кїтудіѕ рўќсат берiлген еѕ кґп уаќыты 20 минуттан аспайды.
      Портал арќылы жїгінген кезде:
      мемлекеттік ќызметті алушы жїгінген сјттен бастап мемлекеттік ќызмет кґрсету мерзімдері бес жўмыс кїнін ќўрайды.
      8. Мемлекеттік ќызмет тегін кґрсетіледі.
      9. Мемлекеттік ќызмет:
      1) Орталыќќа жїгінген кезде – демалыс жјне мереке кїндерін ќоспаєанда аптасына алты кїн, белгіленген жўмыс кестесіне сјйкес їзіліссіз саєат 9.00-ден 20.00-ге дейін кґрсетіледі.
      Ќабылдау алдын ала жазылусыз жјне жеделдетіп ќызмет кґрсетусіз, «электронды» кезек тјртібімен жїзеге асырылады.
      Жылжымалы Орталыќтар ќўжаттар ќабылдауды Орталыќ бекіткен кестеге сјйкес жїзеге асырады, біраќ бір елді мекенде алты жўмыс саєатынан кем болмайды;
      2) веб-портал арќылы ґтініш білдірген кезде – тјулік бойы.
      10. Мемлекеттік ќызмет:
      1) мемлекеттік ќызметті алушыныѕ тўрєылыќты жері бойынша Орталыќтардыѕ єимараттарында кґрсетіледі. Мемлекеттiк ќызметтi кґрсету їшiн кїтуге жјне ќажеттi ќўжаттарды дайындауєа жаєдай жасалады (кїтуге арналєан зал, ќўжаттарды толтыру орындары ќажеттi ќўжаттар тiзбесi жјне оларды толтыру їлгiлерi бар стендтермен жараќталады). Єимараттар дене мїмкiндiктерi шектеулi адамдардыѕ кiруiне арналєан пандусы бар кiреберiспен жабдыќталєан;
      2) порталда – «жеке кабинетте».

2. Мемлекеттік ќызмет кґрсету тјртібі

      11. Мемлекеттік ќызметті алу їшін мемлекеттік ќызметті алушы мынадай ќўжаттарды тапсыруы ќажет:


      1) Орталыќќа жїгінген кезде:
      ќорєаншылыќты (ќамќоршылыќты) таєайындау туралы жергілікті атќарушы органдар шешімдерініѕ кґшірмесі;
      мынадай:
      мемлекеттік ќызметті алушыныѕ (ќорєаншыныѕ (ќамќоршыныѕ) жеке басын растайтын ќўжаттыѕ;
      баланыѕ туу туралы кујлігініѕ (2007 жылєы 13 тамызєа дейін туылєан жаєдайда);
      тўрєылыќты жерінен аныќтаманыѕ деректері.
      Мемлекеттік электрондыќ аќпарат ресурстары болып табылатын мјліметтерді ујкілетті орган тиісті мемлекеттік аќпараттыќ жїйелерден Халыќќа ќызмет кґрсету орталыєыныѕ аќпараттыќ жїйесі арќылы электрондыќ цифрлы ќолтаѕбамен ќол ќойылєан электрондыќ ќўжаттар нысанында алады.
      Салыстырып тексеру їшін ќўжаттардыѕ тїпнўсќалары кґшірмелерімен ќоса беріледі, кейін олар ґтініш берушіге ќайтарылады;
      2) порталда:
      электрондыќ цифрлы ќолтаѕбамен ќол ќойылєан электрондыќ ќўжаттар нысанындаєы сўраныс;
      ќорєаншылыќты (ќамќоршылыќты) таєайындау туралы жергілікті атќарушы органдар шешімдерініѕ кґшірмесі – сканерленген кґшірме тїрінде электронды сўранысќа тіркеледі;
      мынадай:
      мемлекеттік ќызметті алушыныѕ (ќорєаншыныѕ (ќамќоршыныѕ) жеке басын растайтын ќўжаттыѕ;
      баланыѕ туу туралы мјліметтері (2007 жылєы 13 тамызєа дейін туылєан жаєдайда) не аныќтама сканерленген кґшірме тїрінде электрондыќ сўранысќа тіркеледі;
      тўрєылыќты жерінен мјліметтер не аныќтама сканерленген кґшірме тїрінде электрондыќ сўранысќа тіркеледі.
      Мемлекеттік электрондыќ аќпарат ресурстары болып табылатын мјліметтерді ујкілетті орган тиісті мемлекеттік аќпараттыќ жїйелерден Халыќќа ќызмет кґрсету орталыєыныѕ аќпараттыќ жїйесі арќылы электрондыќ цифрлы ќолтаѕбамен ќол ќойылєан электрондыќ ќўжаттар нысанында алады.
      12. Мемлекеттік ќызметті алу їшін бланкілер Орталыќтарда кїту залындаєы арнайы баєандарда не Орталыќ консультантында болады, сондай-аќ «Орталыќ» РМК www.con.gov.kz интернет-ресурсында орналасады.
      Портал арќылы мемлекеттік ќызмет алу їшін электрондыќ сўраныс нысанын толтыру ќажет.
      13. Мемлекеттiк ќызметтi алу їшiн ќажеттi ќўжаттарды тапсыру:
      1) Орталыќќа жїгінген кезде – Орталыќта ќўжаттарды ќабылдау операциялыќ залда «кедергісіз» ќызмет кґрсету арќылы жїзеге асырылады;
      2) порталда – электрондыќ ќўжатты ќабылдау мемлекеттік ќызметті алушыныѕ «жеке кабинетінде» жїзеге асырылады.
      14. Орталыќта барлыќ ќўжаттарды ќабылдаєан кезде мемлекеттік ќызметті алушыєа:
      1) Орталыќќа ґтініш білдірген кезде – тиісті ќўжаттардыѕ ќабылданєаны туралы ќолхат беріледі, онда:
      сўраныстыѕ нґмірі мен ќабылданєан кїні;
      сўратылєан мемлекеттік ќызметтіѕ тїрі;
      ќоса берілген ќўжаттардыѕ саны мен атаулары;
      ќўжаттарды беру кїні (уаќыты) мен орны;
      ќўжаттарды ресімдеуге ґтінішті ќабылдаєан Орталыќ ќызметкерініѕ тегі, аты, јкесініѕ аты;
      мемлекеттік ќызметті алушыныѕ тегі, аты, јкесініѕ аты, оныѕ байланыс деректері;
      2) портал арќылы жїгінген кезде мемлекеттік ќызметті алушыєа порталдаєы «жеке кабинетіне» немесе электрондыќ поштаєа мемлекеттік ќызметті ўсыну їшін сўраныстыѕ ќабылданєаны туралы ескертпе-хабарлама мемлекеттік ќызмет нјтижесін алу кїні мен уаќыты кґрсетіле отырып жіберіледі.
      15. Мемлекеттік ќызметті алушыєа дайын ќўжаттарды беруді;
      1) Орталыќќа жїгінген кезде – Орталыќ ќызметкері «терезелер» арќылы ќолхатта кґрсетілген мерзімде кїн сайын жїзеге асырады.
      Аныќтама берілген кїнінен бастап 1 (бір) ай жарамды.
      Егер мемлекеттік ќызметті алушы ќўжаттар алуєа мерзімінде бармаєан жаєдайда Орталыќ олардыѕ бір ай саќталуын ќамтамасыз етеді, кейін оларды ујкілетті органєа тапсырады;
      2) порталдаєы «жеке кабинетте» – сўранысты ґзі жіберген кезде.
      16. Орталыќ мемлекеттік ќызметті алушы осы стандарттыѕ 11-тармаєында кґрсетілген ќўжаттар пакетін толыќ ўсынбаєан жаєдайда ќўжаттарды ќабылдаудан бас тартады.
      Ќўжаттарды ќабылдаудан бас тартќан кезде Орталыќ ќызметкері мемлекеттік ќызметті алушыєа жетіспейтін ќўжаттарды кґрсете отырып ќолхат береді.
      Ујкілетті орган Орталыќтан тїсетін ќўжаттарды ресімдеуде кеткен ќателерді аныќтаєан кезде ќўжаттар пакетін алєаннан кейін їш жўмыс кїні ішінде оларды жазбаша негіздемесімен бірге Орталыќќа ќайтарады.
      Ќўжаттар пакетін алєаннан кейін Орталыќ бўл туралы мемлекеттік ќызметті алушыны бір жўмыс кїні ішінде аќпараттандырады жјне ујкілетті органныѕ ќайтару себебі туралы жазбаша негіздемесін береді.
      Портал арќылы жїгінген кезде мемлекеттік ќызмет кґрсетуден бас тарту туралы дјлелді жауапты мемлекеттік ќызметті алушы порталдаєы «жеке кабинетінде» электрондыќ ќўжат тїрінде алады.

3. Жўмыс ќаєидаттары

      17. Ујкілетті орган мамандары мен Орталыќ ќызметкерініѕ мемлекеттік ќызметті алушыєа ќатысты іс-ќимылы мына ќаєидаттарєа негізделеді:


      1) адамныѕ конституциялыќ ќўќыќтары мен бостандыќтарын саќтау;
      2) ќызметтік міндетін атќару кезінде заѕдылыќты саќтау;
      3) мемлекеттік ќызметті алушылармен жўмыс кезінде сыпайылыќ таныту;
      4) кґрсетілетін мемлекеттік ќызмет туралы толыќ аќпарат беру;
      5) ґтініштерді ќарау кезінде лауазымды тўлєалар ќызметініѕ ашыќ болуы;
      6) мемлекеттік ќызметті алушы ќўжаттарыныѕ саќталуын ќамтамасыз ету;
      7) мемлекеттік ќызметті алушы ќўжаттарыныѕ мазмўны туралы аќпаратты саќтау жјне ќўпияда ўстау.

4. Жўмыс нјтижелері

      18. Мемлекеттік ќызмет кґрсету нјтижелері осы стандартќа 4-ќосымшаєа сјйкес сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерімен ґлшенеді.


      19. Ујкілетті органныѕ ќызметі баєаланатын мемлекеттік ќызметтіѕ сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ нысаналы мјндері жыл сайын Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрініѕ тиісті бўйрыєымен бекітіледі.

5. Шаєымдану тјртібі

      20. Орталыќ ќызметкерініѕ јрекетiне (јрекетсiздiгiне) шаєымдану тјртiбiн тїсiндiру жјне шаєым дайындауєа кґмек кґрсету їшін мемлекеттік ќызметті алушы мекенжайлары мен телефондары осы стандартќа 2-ќосымшада кґрсетілген Орталыќ басшылыєына жїгінеді.


      Сондай-аќ, Орталыќ ќызметкерініѕ јрекетiне (јрекетсiздiгiне) шаєымдану тјртiбi туралы аќпаратты «Электронды їкіметтіѕ» сall-орталыєыныѕ аќпараттыќ-аныќтамалыќ ќызметініѕ 1414 телефоны арќылы алуєа болады.
      21. Кґрсетілген мемлекеттік ќызмет нјтижелерімен келіспеген жаєдайда шаєым мемлекеттік ќызмет кґрсететін жердегі ујкілетті орган басшысыныѕ атына немесе јкімдікке демалыс жјне мереке кїндерін ќоспаєанда, жўмыс кїндері саєат 13.00-ден 14.00-ге дейін тїскі їзіліспен саєат 9.00-ден 18.00-ге дейін беріледі. Ујкілетті органдар басшыларыныѕ мекенжайлары мен телефондары осы стандартќа 1-ќосымшада кґрсетілген.
      Ујкілетті органдардыѕ јрекетiне (јрекетсiздiгiне) шаєым 010000, Астана ќаласы, «Министрліктер їйі» јкімшілік єимараты, 11-кіреберіс мекенжайы бойынша Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігініѕ Балалардыѕ ќўќыќтарын ќорєау комитетіне демалыс жјне мереке кїндерін ќоспаєанда, жўмыс кїндері саєат 13.00-ден 14.30-єа дейін тїскі їзіліспен саєат 9.00-ден 18.00-ге дейін беріледі.
      22. Орталыќ ќызметкері дґрекі ќызмет кґрсеткен жаєдайларда шаєым Орталыќ басшысыныѕ атына немесе Орталыќ ќарамаєындаєы «ХЌКО» РМК-ге беріледі. Орталыќ басшыларыныѕ мекенжайлары мен телефондары осы стандартќа 2-ќосымшада кґрсетілген. «ХЌКО» РМК мекенжайы: 010000, Астана ќаласы, Республика даѕєылы, № 43 «а» їй, телефоны: 8(7172)94-99-95, интернет-ресурсы: www.e.gov.kz.
      Порталда – сall-орталыєыныѕ (1414) телефоны бойынша.
      23. Кґрсетілген мемлекеттік ќызмет нјтижелерімен келіспеген жаєдайда мемлекеттік ќызметті алушы заѕнамада белгіленген тјртіппен сотќа жїгінуге ќўќылы.
      24. Шаєымда мемлекеттік ќызметті алушыныѕ тегі, аты, јкесініѕ аты (жеке басын кујландыратын ќўжатта бар болєан жаєдайда), пошталыќ мекенжайы, кїні кґрсетіледі. Шаєымєа мемлекеттік ќызметті алушы ќол ќоюы тиіс. Шаєым беру кезінде субъектініѕ атауы немесе лауазымы, іс-ќимылына шаєым тїсірілетін лауазымды тўлєаныѕ аты-жґні, шаєымдану себептері мен талаптары кґрсетіледі.
      Ќажет болєан жаєдайларда мемлекеттік ќызметті алушы шаєымєа ујкілетті органныѕ мемлекеттік ќызметті сапасыз кґрсеткенін растайтын ќўжаттарды ќоса береді.
      25. Мемлекеттік ќызметті алушыєа шаєымныѕ ќабылдану кїнi мен уаќыты, шаєымды ќабылдаєан адамныѕ тегі мен аты-жґні кґрсетiлген талон беріледі.
      Шаєымды ќарау нјтижелері туралы ґтініш берушіге жазбаша тїрде пошта арќылы хабарланады.
      26. Мемлекеттік ќызметті алушы порталынан электрондыќ ґтініш жіберілгеннен кейін «жеке кабинеттен» ґтініштіѕ мемлекеттік органда пысыќталу барысында жаѕартылатын ґтініш туралы аќпарат (жеткізілуі, тіркелуі, орындалуы туралы белгілер, ќаралуы немесе ќаралудан бас тарту туралы жауап) ќолжетімді болады.

«Ќорєаншылыќ жјне ќамќоршылыќ 


жґнінде аныќтама беру»   
мемлекеттік ќызмет стандартына
1-ќосымша           

Жергілікті атќарушы органдардыѕ білім бґлімдерініѕ тізімі

Р/с№

Бґлімдердіѕ атауы

Орналасќан мекенжайы

Байланыс телефондары

1

2

3

4

Аќмола облысы

1

«Аќкґл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќкґл ќаласы, Нўрмаєамбетов к-сі, 81

8(716 38) 228-47

2

«Аршалы ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аршалы ауылы, Тјшенов к-сі, 47

8(716 44) 225-14

3

«Астрахан ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Астрахан ауылы, Јл-Фараби к-сі, 50

8(716 41) 236-84

4

«Атбасар ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Атбасар ќаласы, Ујлиханов к-сі, 11

8(716 43) 242-72

5

«Бўланды ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Макинск ќаласы, Некрасов к-сі, 19

8(716 46) 213-87

6

«Егіндікґл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Егіндікґл ауылы, Жеѕіс к-сі, нґмірі жоќ

8(716 42) 213-51

7

«Еѕбекшілдер ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Степняк ќаласы, Ленин к-сі, 68

8(71639) 216-20

8

«Ерейментау ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ерейментау ќаласы,

Јл-Фараби к-сі, 108(716 33) 216-64

9

«Есіл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Есіл ќаласы, Дружба к-сі, 1

8(716 47)214-86, 215-69

10

«Жаќсы ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жаќсы ауылы, Дружба к-сі, 3

8(716 35)217-04

11

«Жарќайыѕ ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Державинск ќаласы, Ленин к-сі, 30

8(716 48 929-43

12

«Зеренді ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Зеренді ауылы, Ленин к-сі, 43

8(716 32) 226-02

13

«Ќорєалжын ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќорєалжын ауылы, Болєанбаев к-сі, 14

8(716 37) 221-98

14

«Сандыќтау ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Балкашино ауылы, Ленин к-сі, 120

8(716 40) 917-01

15

«Целиноград ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќмола ауылы, Гагарин к-сі, 15

8(716 51)312-06, 311-33

16

«Шортанды ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шортанды ауылы, Абылай хан к-сі, 2

8(716 31)215-04, 211-44

17

«Щучье ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Щучинск ќаласы, Абылай хан к-сі, 3

8(716 36)458-88

18

«Степногор ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Степногор ќаласы, 4-шаєын ауданы, 1

8(716 45) 619-09

19

«Кґкшетау ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Кґкшетау ќаласы, Ќўдайбердиев к-сі, 57

8 (7162) 401-364

Аќтґбе облысы

1.

«Алєа ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Алєа ќаласы, 4-шаєын ауданы, 7 «а»

8(713 37)318-76, 333-46, 541-95

2.

«Јйтеке би ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Комсомол ауылы, Жїргенов к-сі, 52

8(713 39) 215-35, 216-80

3.

«Байєанин ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Байєанин ауылы, Ќонаев к-сі, 36

8(713 45) 225-56, 228-50

4.

«Ырєыз ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ырєыз ауылы, Јбілхайыр хан д-лы, 52

8(713 43)213-77, 215-63

5.
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   ...   78


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет