Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі, жергілікті атќарушы органдар кґрсететін білім жјне єылым саласындаєы мемлекеттік ќызмет стандарттарын бекіту туралы


Кесте. Сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ мјнібет72/78
Дата25.04.2016
өлшемі17.27 Mb.
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   78
Кесте. Сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ мјні

Сапа жјне тиімділік кґрсеткіштері

Кґрсеткіштіѕ нормативтік мјні

Кґрсеткіштіѕ келесі жылдаєы нысаналы мјні

Кґрсеткіштіѕ есепті жылдаєы аєымдаєы мјні

1

2

3

4

1. Уаќтылылыєы

1.1. Ќўжатты тапсырєан сјттен бастап белгіленген мерзімде ќызметті ўсыну жаєдайларыныѕ %-ы (їлесі)


2. Сапасы

2.1. Ќызметті ўсыну їдерісініѕ сапасына ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ % (їлесі)


3. Ќолжетімділік

3.1. Ќызметті ўсынудыѕ сапасына жјне оны ўсыну тјртібі туралы аќпаратќа ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ %-ы (їлесі)


3.2. Аќпаратына электронды форматта ќол жеткізуге болатын ќызметтер %-ы (їлесі)


4. Шаєымдану їдерісі

4.1. Шаєымданудыѕ ќолданыстаєы тјртібіне ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ %-ы (їлесі)


5. Сыпайылыќ

5.1. Персоналдыѕ сыпайылыєына ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ %-ы (їлесі)


Ќазаќстан Республикасы
Їкіметініѕ     
2012 жылєы 31 тамыздаєы
№ 1119 ќаулысымен   
бекітілген     

«Зейнетаќы ќорларына, банктерге кјмелетке толмаєандардыѕ
салымдарына иелік ету їшін, Ќазаќстан Республикасы Ішкі істер
министрлігі Жол полициясы комитетініѕ аумаќтыќ бґлімшелеріне
кјмелетке толмаєан балаларєа мўраны ресімдеу їшін аныќтамалар
беру» мемлекеттік ќызмет стандарты

1. Жалпы ережелер

      1. «Зейнетаќы ќорларына, банктерге кјмелетке толмаєандардыѕ салымдарына иелік ету їшін, Ќазаќстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Жол полициясы комитетініѕ аумаќтыќ бґлімшелеріне кјмелетке толмаєан балаларєа мўраны ресімдеу їшін аныќтамалар беру» мемлекеттік ќызметін (бўдан јрі – мемлекеттік ќызмет) осы стандартќа 1 жјне 2-ќосымшаларда мекенжайлары кґрсетілген Алматы жјне Астана ќалаларыныѕ білім басќармалары, аудандардыѕ жјне облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ білім бґлімдері (бўдан јрі – ујкілетті орган) Халыќќа ќызмет кґрсету орталыќтары (бўдан јрі – Орталыќ), сондай-аќ мемлекеттік ќызметті алушыда электрондыќ цифрлы ќолтаѕба (бўдан јрі – ЭСЌ) болєан жаєдайда «электрондыќ їкіметтіѕ» www.e.gov.kz веб-порталы (бўдан јрі – портал) арќылы кґрсетеді.


      Шалєайдаєы елді мекен тўрєындарына мемлекеттік ќызметтердіѕ ќолжетімділігін ќамтамасыз ету маќсатында мемлекеттік ќызметтерді Жылжымалы Орталыќтар арќылы кґрсетуге жол беріледі.
      2. Кґрсетілетін мемлекеттік ќызмет нысаны: ішінара автоматтандырылєан.
      3. Мемлекеттік ќызмет «Неке (ерлі-зайыптылыќ) жјне отбасы туралы» Ќазаќстан Республикасы Кодексініѕ 66, 128-баптары, «Тўрєын їй ќатынастары туралы» Ќазаќстан Республикасы заѕыныѕ 13-бабыныѕ 3-тармаєына, «Аќпараттандыру туралы» Ќазаќстан Республикасы заѕыныѕ 29-бабы, «Мемлекеттіѕ ќорєаншылыќ жјне ќамќоршылыќ жґніндегі функцияларын жїзеге асыру ќаєидаларын бекіту туралы» Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2012 жылєы 30 наурыздаєы № 382 ќаулысы негізінде жїзеге асырылады.
      4. Мемлекеттік ќызмет стандарты:
      1) Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі Балалардыѕ ќўќыќтарын ќорєау комитетініѕ интернет-ресурсында (www.bala-kkk.kz, «Нормативтік ќўќыќтыќ актілер» бґлімі);
      2) Ќазаќстан Республикасы Кґлік жјне коммуникация министрлігі Мемлекеттік ќызметтерді автоматтандыруды баќылау жјне халыќќа ќызмет кґрсету орталыќтарыныѕ ќызметін їйлестіру комитетініѕ «Халыќќа ќызмет кґрсету орталыєы» республикалыќ мемлекеттік кјсіпорныныѕ (бўдан јрі – «Орталыќ» РМК) интернет-ресурсында (www.con.gov.kz);
      3) ресми аќпарат кґздерінде жјне осы стандартќа 2-ќосымшаєа сјйкес Орталыќтардыѕ орынжайларында орналасќан стенділерде;
      4) порталда орналасады.
      Сондай-аќ, мемлекеттік ќызмет кґрсету тјртібі туралы аќпарат сall-орталыєыныѕ аќпараттыќ-аныќтамалыќ ќызметініѕ (1414) телефоны бойынша ўсынылуы мїмкін;
      5. Мемлекеттік ќызмет кґрсетудіѕ аяќталу нысаны:
      1) Орталыќта – осы стандартќа 3 жјне 4-ќосымшаларєа сјйкес зейнетаќы ќорларына, банктерге кјмелетке толмаєандардыѕ салымдарына иелік ету, осы стандартќа 5-ќосымшаєа сјйкес Ќазаќстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Жол полициясы комитетініѕ аумаќтыќ бґлімшелеріне кјмелетке толмаєан балаєа тиесілі мїлікпен јрекетті жїзеге асыру їшін ќаєаз тасымалдаєышта аныќтамалар (бўдан јрі – аныќтама) беру;
      2) порталда – ујкілетті органныѕ ујкілетті тўлєасыныѕ ЭСЌ-мен ќол ќойылєан электрондыќ ќўжат нысанындаєы аныќтаманы беру не ќызмет кґрсетуден бас тарту туралы дјлелді жауап болып табылады.
      6. Мемлекеттік ќызмет жеке тўлєаларєа (бўдан јрі – мемлекеттік ќызметті алушы) кґрсетіледі.
      7. Мемлекеттік ќызмет кґрсетудіѕ мерзімдері:
      1) Орталыќќа жїгінген кезде:
      мемлекеттік ќызметті алушы жїгінген сјттен бастап мемлекеттік ќызмет кґрсету мерзімдері бес жўмыс кїнін (ќўжаттарды ќабылдаєан кїн жјне берген кїн мемлекеттiк ќызмет кґрсету мерзiмiне кiрмейдi) ќўрайды;
      ќажетті ќўжаттарды тапсырєан кезде кезекте кїтудіѕ рўќсат берiлген еѕ кґп уаќыты 20 минуттан аспайды;
      жїгінген кїні мемлекеттік ќызметті алушыєа ќызмет кґрсетудіѕ рўќсат берiлген еѕ кґп уаќыты 20 минуттан аспайды;
      аныќтаманы немесе бас тарту туралы дјлелді жауапты алєан кезде кезек кїтудіѕ рўќсат берiлген еѕ кґп уаќыты 20 минуттан аспайды;
      2) портал арќылы жїгінген кезде:
      мемлекеттік ќызметті алушы жїгінген сјттен бастап мемлекеттік ќызмет кґрсету мерзімдері бес жўмыс кїнін ќўрайды.
      8. Мемлекеттік ќызмет тегін кґрсетіледі.
      9. Мемлекеттік ќызмет:
      1) Орталыќќа жїгінген кезде – демалыс жјне мереке кїндерін ќоспаєанда аптасына алты кїн, белгіленген жўмыс кестесіне сјйкес їзіліссіз саєат 9.00-ден 20.00-ге дейін кґрсетіледі.
      Ќабылдау алдын ала жазылусыз жјне жеделдетіп ќызмет кґрсетусіз, «электронды» кезек тјртібімен жїзеге асырылады.
      Жылжымалы Орталыќтар ќўжаттар ќабылдауды Орталыќ бекіткен кестеге сјйкес жїзеге асырады, біраќ бір елді мекенде алты жўмыс саєатынан кем болмайды;
      2) веб-портал арќылы ґтініш білдірген кезде – тјулік бойы.
      10. Мемлекеттік ќызмет:
      1) мемлекеттік ќызметті алушыныѕ тўрєылыќты жері бойынша Орталыќтардыѕ єимараттарында кґрсетіледі. Мемлекеттiк ќызметтi ўсыну їшiн кїтуге жјне ќажеттi ќўжаттарды дайындауєа жаєдай жасалады (кїтуге арналєан зал, ќўжаттарды толтыру орындары ќажеттi ќўжаттар тiзбесi жјне оларды толтыру їлгiлерi бар стендтермен жараќталады). Єимараттар дене мїмкiндiктерi шектеулi адамдардыѕ кiруiне арналєан пандусы бар кiреберiспен жабдыќталєан;
      2) порталда – «жеке кабинетте».

2. Мемлекеттік ќызмет кґрсету тјртібі

      11. Мемлекеттік ќызметті алу їшін мемлекеттік ќызметті алушы мынадай ќўжаттарды тапсыруы ќажет:


      1) Орталыќќа жїгінген кезде:
      осы стандартќа 6, 7 жјне 8-ќосымшаларєа сјйкес мемлекеттік ќызметті алушыныѕ (кјмелетке толмаєан балалардыѕ екі ата-анасыныѕ (ерлі-зайыптылардыѕ) немесе оларды алмастыратын адамдардыѕ (ќорєаншылар (ќамќоршылар), патронат тјрбиешілер) (бўдан јрі – заѕды ґкілдері) ґтініші;
      ќайтыс болуы туралы кујлік;
      банк салымыныѕ бар екенін растайтын ќўжат;
      кґлік ќўралын тіркеу туралы кујлік (кґлік ќўралын тіркеу туралы кујлік жоєалєан жаєдайда - Ќазаќстан Республикасы Ішкі істер министрлігініѕ Жол полициясы комитетініѕ аумаќтыќ бґлімшелері беретін дјлелдеме-аныќтама), егер аныќтама Ќазаќстан Республикасы Ішкі істер министрлігініѕ Жол полициясы комитетініѕ аумаќтыќ бґлімшелеріне ќажет болєан жаєдайда;
      заѕ бойынша мўраєа ќўќыєы туралы кујлік (нотариустан);
      мынадай:
      мемлекеттік ќызметті алушыныѕ (заѕды ґкілдердіѕ) жеке басын растайтын ќўжаттыѕ;
      баланыѕ туу туралы кујлігініѕ (2007 жылєы 13 тамызєа дейін туылєан жаєдайда);
      некеге тўру туралы кујлігініѕ (некеге 2008 жылєа дейін тўрєан жаєдайда);
      некені бўзу туралы кујлігініѕ (неке 2008 жылєа дейін бўзылєан жаєдайда);
      № 4 нысандаєы аныќтаманыѕ (бала 2008 жылєа дейін некеден тыс туылса) деректері.
      Мемлекеттік электрондыќ аќпарат ресурстары болып табылатын мјліметтерді ујкілетті орган тиісті мемлекеттік аќпараттыќ жїйелерден Халыќќа ќызмет кґрсету орталыєыныѕ аќпараттыќ жїйесі арќылы электрондыќ цифрлы ќолтаѕбамен ќол ќойылєан электрондыќ ќўжаттар нысанында алады.
      Салыстырып тексеру їшін ќўжаттардыѕ тїпнўсќалары кґшірмелерімен ќоса беріледі, кейін ќўжаттардыѕ тїпнўсќалары мемлекеттік ќызметті алушыєа ќайтарылады;
      2) порталда:
      мемлекеттік ќызметті алушыныѕ электрондыќ цифрлы ќолтаѕбасымен ќол ќойылєан электрондыќ ќўжат нысанындаєы сўраныс;
      ќайтыс болуы туралы кујлік – сканерленген кґшірме тїрінде электрондыќ сўранысќа тіркеледі;
      банк салымыныѕ бар екенін растайтын ќўжат – сканерленген кґшірме тїрінде электрондыќ сўранысќа тіркеледі;
      кґлік ќўралын тіркеу туралы кујлік (кґлік ќўралын тіркеу туралы кујлік жоєалєан жаєдайда - Ќазаќстан Республикасы Ішкі істер министрлігініѕ Жол полициясы комитетініѕ аумаќтыќ бґлімшелері беретін дјлелдеме-аныќтама) –егер аныќтама Ќазаќстан Республикасы Ішкі істер министрлігініѕ Жол полициясы комитетініѕ аумаќтыќ бґлімшелеріне ќажет болєан жаєдайда - сканерленген кґшірме тїрінде электрондыќ сўранысќа тіркеледі;
      заѕ бойынша мўраєа ќўќыєы туралы кујлік (нотариустан) – сканерленген кґшірме тїрінде электрондыќ сўранысќа тіркеледі;
      мынадай:
      мемлекеттік ќызметті алушыныѕ (заѕды ґкілдердіѕ) жеке басын растайтын ќўжаттардыѕ деректері;
      баланыѕ туу туралы мјліметтері (2007 жылєы 13 тамызєа дейін туылєан жаєдайда) не кујлік сканерленген кґшірме тїрінде электрондыќ сўранысќа тіркеледі;
      некеге тўру туралы мјліметтер (некеге 2008 жылєа дейін тўрєан жаєдайда) не кујлік сканерленген кґшірме тїрінде электрондыќ сўранысќа тіркеледі;
      некеніѕ бўзылуы туралы мјліметтер (неке 2008 жылєа дейін бўзылєан жаєдайда) не кујлік сканерленген кґшірме тїрінде электрондыќ сўранысќа тіркеледі.
      Мемлекеттік электрондыќ аќпарат ресурстары болып табылатын мјліметтерді ујкілетті орган тиісті мемлекеттік аќпараттыќ жїйелерден Халыќќа ќызмет кґрсету орталыєыныѕ аќпараттыќ жїйесі арќылы электрондыќ цифрлы ќолтаѕбамен ќол ќойылєан электрондыќ ќўжаттар нысанында алады.
      12. Мемлекеттік ќызметті алу їшін ґтініш бланкілері Орталыќтарда кїту залындаєы арнайы баєандарда не Орталыќ консультантында болады, сондай-аќ «Орталыќ» РМК www.con.gov.kz интернет-ресурсында орналасады.
      Портал арќылы мемлекеттік ќызмет алу їшін электрондыќ сўраныс нысанын толтыру ќажет.
      13. Мемлекеттiк ќызметтi алу їшiн ќажеттi ќўжаттарды тапсыру:
      1) Орталыќќа жїгінген кезде – Орталыќта ќўжаттарды ќабылдау перациялыќ залда «кедергісіз» ќызмет кґрсету арќылы жїзеге асырылады;
      2) порталда – электрондыќ ќўжатты ќабылдау мемлекеттік ќызметті алушыныѕ «жеке кабинетінде» жїзеге асырылады.
      14. Орталыќта барлыќ ќўжаттарды ќабылдаєан кезде мемлекеттік ќызметті алушыєа:
      1) Орталыќќа ґтініш білдірген кезде – тиісті ќўжаттардыѕ ќабылданєаны туралы ќолхат беріледі, онда:
      сўраныстыѕ нґмірі мен ќабылданєан кїн;
      сўратылєан мемлекеттік ќызметтіѕ тїрі;
      ќоса берілген ќўжаттардыѕ саны мен атаулары;
      ќўжаттарды беру кїні (уаќыты) мен орны;
      ќўжаттарды ресімдеуге ґтінішті ќабылдаєан Орталыќ ќызметкерініѕ тегі, аты, јкесініѕ аты;
      мемлекеттік ќызметті алушыныѕ тегі, аты, јкесініѕ аты, оныѕ байланыс деректері;
      2) портал арќылы жїгінген кезде мемлекеттік ќызметті алушыєа порталдаєы «жеке кабинетіне» немесе электрондыќ поштаєа мемлекеттік ќызметті ўсыну їшін сўраныстыѕ ќабылданєаны туралы ескертпе-хабарлама мемлекеттік ќызмет нјтижесін алу кїні мен уаќыты кґрсетіле отырып жіберіледі.
      15. Мемлекеттік ќызметті алушыєа дайын ќўжаттарды беруді;
      1) Орталыќќа жїгінген кезде – Орталыќ ќызметкері «терезелер» арќылы ќолхатта кґрсетілген мерзімде кїн сайын жїзеге асырады.
      Аныќтама берілген кїнінен бастап 1 (бір) ай жарамды.
      Егер мемлекеттік ќызметті алушы ќўжаттар алуєа мерзімінде бармаєан жаєдайда Орталыќ олардыѕ бір ай саќталуын ќамтамасыз етеді, кейін оларды ујкілетті органєа тапсырады;
      2) порталдаєы «жеке кабинетте» – сўранысты ґзі жіберген кезде.
      16. Орталыќ мемлекеттік ќызметті алушы осы стандарттыѕ 11-тармаєында кґрсетілген ќўжаттар пакетін толыќ ўсынбаєан жаєдайда ќўжаттарды ќабылдаудан бас тартады.
      Ќўжаттарды ќабылдаудан бас тартќан кезде Орталыќ ќызметкері мемлекеттік ќызметті алушыєа жетіспейтін ќўжаттарды кґрсете отырып ќолхат береді.
      Ујкілетті орган Орталыќтан тїсетін ќўжаттарды ресімдеуде кеткен ќателерді аныќтаєан кезде ќўжаттар пакетін алєаннан кейін їш жўмыс кїні ішінде оларды жазбаша негіздемесімен бірге Орталыќќа ќайтарады.
      Ќўжаттар пакетін алєаннан кейін Орталыќ бўл туралы мемлекеттік ќызметті алушыны бір жўмыс кїні ішінде аќпараттандырады жјне ујкілетті органныѕ ќайтару себебі туралы жазбаша негіздемесін береді.
      Портал арќылы жїгінген кезде мемлекеттік ќызмет кґрсетуден бас тарту туралы дјлелді жауапты мемлекеттік ќызметті алушы порталдаєы «жеке кабинетінде» электрондыќ ќўжат тїрінде алады.

3. Жўмыс ќаєидаттары

      17. Ујкілетті орган мамандары мен Орталыќ ќызметкерініѕ мемлекеттік ќызметті алушыєа ќатысты іс-ќимылы мына ќаєидаттарєа негізделеді:


      1) адамныѕ конституциялыќ ќўќыќтары мен бостандыќтарын саќтау;
      2) ќызметтік міндетін атќару кезінде заѕдылыќты саќтау;
      3) мемлекеттік ќызметті алушылармен жўмыс кезінде сыпайылыќ таныту;
      4) кґрсетілетін мемлекеттік ќызмет туралы толыќ аќпарат беру;
      5) ґтініштерді ќарау кезінде лауазымды тўлєалар ќызметініѕ ашыќ болуы;
      6) мемлекеттік ќызметті алушы ќўжаттарыныѕ саќталуын ќамтамасыз ету;
      7) мемлекеттік ќызметті алушы ќўжаттарыныѕ мазмўны туралы аќпаратты саќтау жјне ќўпияда ўстау.

4. Жўмыс нјтижелері

      18. Мемлекеттік ќызмет кґрсету нјтижелері осы стандартќа 9-ќосымшаєа сјйкес сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерімен ґлшенеді.


      19. Ујкілетті органныѕ ќызметі баєаланатын мемлекеттік ќызметтіѕ сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ нысаналы мјндері Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрініѕ тиісті бўйрыєымен жыл сайын бекітіледі.

5. Шаєымдану тјртібі

      20. Орталыќ ќызметкерініѕ јрекетiне (јрекетсiздiгiне) шаєымдану тјртiбiн тїсiндiру жјне шаєым дайындауєа кґмек кґрсету їшін мемлекеттік ќызметті алушы мекенжайлары мен телефондары осы стандартќа 2-ќосымшада кґрсетілген Орталыќ басшылыєына жїгінеді.


      Сондай-аќ, Орталыќ ќызметкерініѕ јрекетiне (јрекетсiздiгiне) шаєымдану тјртiбi туралы аќпаратты «Электронды їкіметтіѕ» сall-орталыєыныѕ аќпараттыќ-аныќтамалыќ ќызметініѕ 1414 телефоны арќылы алуєа болады.
      21. Кґрсетілген мемлекеттік ќызмет нјтижелерімен келіспеген жаєдайда шаєым мемлекеттік ќызмет кґрсететін жердегі ујкілетті орган басшысыныѕ атына немесе јкімдікке демалыс жјне мереке кїндерін ќоспаєанда, жўмыс кїндері саєат 13.00-ден 14.00-ге дейін тїскі їзіліспен саєат 9.00-ден 18.00-ге дейін беріледі. Ујкілетті органдар басшыларыныѕ мекенжайлары мен телефондары осы стандартќа 1-ќосымшада кґрсетілген.
      Ујкілетті органдардыѕ јрекетiне (јрекетсiздiгiне) шаєым 010000, Астана ќаласы, «Министрліктер їйі» јкімшілік єимараты, 11-кіреберіс мекенжайы бойынша Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігініѕ Балалардыѕ ќўќыќтарын ќорєау комитетіне демалыс жјне мереке кїндерін ќоспаєанда, жўмыс кїндері саєат 13.00-ден 14.30-єа дейін тїскі їзіліспен саєат 9.00-ден 18.00-ге дейін беріледі.
      22. Орталыќ ќызметкері дґрекі ќызмет кґрсеткен жаєдайларда шаєым Орталыќ басшысыныѕ атына немесе Орталыќ ќарамаєындаєы «ХЌКО» РМК-ге беріледі. Орталыќ басшыларыныѕ мекенжайлары мен телефондары осы стандартќа 2-ќосымшада кґрсетілген. «ХЌКО» РМК мекенжайы: 010000, Астана ќаласы, Республика даѕєылы, № 43 «а» їй, телефоны: 8(7172)94-99-95, интернет-ресурсы: www.e.gov.kz.
      Порталда – сall-орталыєыныѕ (1414) телефоны бойынша.
      23. Кґрсетілген мемлекеттік ќызмет нјтижелерімен келіспеген жаєдайда мемлекеттік ќызметті алушы заѕнамада белгіленген тјртіппен сотќа жїгінуге ќўќылы.
      24. Шаєымда мемлекеттік ќызметті алушыныѕ тегі, аты, јкесініѕ аты (жеке басын кујландыратын ќўжатта бар болєан жаєдайда), пошталыќ мекенжайы, кїні кґрсетіледі. Шаєымєа мемлекеттік ќызметті алушы ќол ќоюы тиіс. Шаєым беру кезінде субъектініѕ атауы немесе лауазымы, іс-ќимылына шаєым тїсірілетін лауазымды тўлєаныѕ аты-жґні, шаєымдану себептері мен талаптары кґрсетіледі.
      Ќажет болєан жаєдайларда мемлекеттік ќызметті алушы шаєымєа ујкілетті органныѕ мемлекеттік ќызметті сапасыз кґрсеткенін растайтын ќўжаттарды ќоса береді.
      25. Мемлекеттік ќызметті алушыєа шаєымныѕ ќабылдану кїнi мен уаќыты, шаєымды ќабылдаєан адамныѕ тегі мен аты-жґні кґрсетiлген талон беріледі.
      Шаєымды ќарау нјтижелері туралы ґтініш берушіге жазбаша тїрде пошта арќылы хабарланады.
      26. Мемлекеттік ќызметті алушы порталынан электрондыќ ґтініш жіберілгеннен кейін «жеке кабинеттен» ґтініштіѕ мемлекеттік органда пысыќталу барысында жаѕартылатын ґтініш туралы аќпарат (жеткізілуі, тіркелуі, орындалуы туралы белгілер, ќаралуы немесе ќаралудан бас тарту туралы жауап) ќолжетімді болады.

«Зейнетаќы ќорларына, банктерге    


кјмелетке толмаєандардыѕ салымдарына
иелік ету їшін, Ќазаќстан Республикасы
Ішкі істер министрлігі Жол полициясы 
комитетініѕ аумаќтыќ бґлімшелеріне  
кјмелетке толмаєан балаларєа мўраны 
ресімдеу їшін аныќтамалар беру»   
мемлекеттік ќызмет стандартына    
1-ќосымша                 

Жергілікті атќарушы органдардыѕ білім бґлімдерініѕ тізімі

Р/с№

Бґлімдердіѕ атауы

Орналасќан мекенжайы

Байланыс телефондары

1

2

3

4

Аќмола облысы

1

«Аќкґл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќкґл ќаласы, Нўрмаєамбетов к-сі, 81

8(716 38) 228-47

2

«Аршалы ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аршалы ауылы, Тјшенов к-сі, 47

8(716 44) 225-14

3

«Астрахан ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Астрахан ауылы, Јл-Фараби к-сі, 50

8(716 41) 236-84

4

«Атбасар ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Атбасар ќаласы, Ујлиханов к-сі, 11

8(716 43) 242-72

5

«Бўланды ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Макинск ќаласы, Некрасов к-сі, 19

8(716 46) 213-87

6

«Егіндікґл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Егіндікґл ауылы, Жеѕіс к-сі, нґмірі жоќ

8(716 42) 213-51

7

«Еѕбекшілдер ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Степняк ќаласы, Ленин к-сі, 68

8(71639) 216-20

8

«Ерейментау ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ерейментау ќаласы, Јл-Фараби к-сі, 10

8(716 33) 216-64

9

«Есіл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Есіл ќаласы, Дружба к-сі, 1

8(716 47)214-86, 215-69

10

«Жаќсы ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жаќсы ауылы, Дружба к-сі, 3

8(716 35)217-04

11

«Жарќайыѕ ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Державинск ќаласы, Ленин к-сі, 30

8(716 48 929-43

12

«Зеренді ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Зеренді ауылы, Ленин к-сі, 43

8(716 32) 226-02

13

«Ќорєалжын ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќорєалжын ауылы, Болєанбаев к-сі, 14

8(716 37) 221-98

14

«Сандыќтау ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Балкашино ауылы, Ленин к-сі, 120

8(716 40) 917-01

15

«Целиноград ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќмола ауылы, Гагарин к-сі, 15

8(716 51)312-06, 311-33

16

«Шортанды ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шортанды ауылы, Абылайхан к-сі, 2

8(716 31)215-04, 211-44

17

«Щучье ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Щучинск ќаласы, Абылай хан к-сі, 3

8(716 36)458-88

18

«Степногор ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Степногор ќаласы, 4-шаєын ауданы, 1

8(716 45) 619-09

19

«Кґкшетау ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Кґкшетау ќаласы, Ќўдайбердиев к-сі, 57

8 (7162) 401-364

Аќтґбе облысы

1.

«Алєа ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Алєа ќаласы, 4-шаєын ауданы, 7 «а»

8(713 37)318-76, 333-46, 541-95

2.

«Јйтеке би ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Комсомол ауылы, Жїргенов к-сі, 52

8(713 39) 215-35, 216-80

3.

«Байєанин ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Байєанин ауылы, Ќонаев к-сі, 36

8(713 45) 225-56, 228-50

4.

«Ырєыз ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ырєыз ауылы, Јбілхайыр хан д-лы, 52

8(713 43)213-77, 215-635

5.

«Ќарєалы ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Бадамша ауылы, Цыбульчик к-сі, 2

8(713 42)215-33, 230-02

6.

«Ќобда ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќобда ауылы, Достыќ к-сі, 53

8(713 41)215-33, 214-39

7.

«Мјртґк ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Мјртґк ауылы, Сейфуллин к-сі, 36

8(713 31)216-33, 215-49

8.

«Мўєалжар ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќандыаєаш ауылы, Гагарин к-сі, 6

8(713 33)362-01, 367-22

9.

«Темір ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шўбарќўдыќ ауылы, Кереев к-сі, 4

8(713 46)227-48, 227-84

10.

«Ойыл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ойыл ауылы, Жолмырзаев к-сі, 3

8(713 32)217-44, 217-32

11.

«Хромтау ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Хромтау ќаласы, Спортивный тасжолы, 2

8(713 36)216-51, 216-52

12.

«Шалќар ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шалќар ќаласы, Кґтібарўлы к-сі, 84

8(713 35)213-36, 231-93

13.

«Аќтґбе ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќтґбе ќаласы, Алтынсарин к-сі, 2

8(7132) 211605, 211580

Алматы облысы

1.

«Алакґл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Їшарал ќаласы, Ќонаев к-сі, 50

8(728 33)210-33, 225-64

2.

«Аќсу ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жансїгір кенті, Желтоќсан к-сі, 5

8(728 32)215-80, 222-90

3.

«Балќаш ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Баќанас ауылы, Ќонаев к-сі, 72

8(728 73)913-70, 918-53

4.

«Еѕбекшіќазаќ ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Есік ќаласы, Алматы к-сі, 312

8(728 75)453-57, 415-50

5.

«Ескелді ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќарабўлаќ ауылы, Оразбеков к-сі, 31

8(728 36)312-00, 307-74

6.

«Жамбыл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ўзын аєаш ауылы, Мјжитов к-сі, 4

8(728 70)228-51, 233-48

7.

«Іле ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ґтеген батыр кенті, Титов к-сі, 33

8(728)52-235-05, 236-94

8.

«Ќаратал ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Їштґбе ќаласы, Молдаєўлова к-сі, 67

8(728 34)215-36, 213-82

9.

«Ќарасай ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќаскелеѕ ќаласы, Ќабанбай батыр к-сі, н/ж

8(728 71)210-80, 220-37

10.

«Кербўлаќ ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Сарыґзек кенті, Тимирязев к-сі, 1

8(728 40)320-68, 314-34

11.

«Кґксу ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Балпыќ би кенті, Мырзабеков к-сі, 38

8(728 38)217-61, 202-95

12.

«Панфилов ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жаркент ќаласы, Розыбакиев к-сі, 22

8(728 31)507-69, 517-75

13.

«Райымбек ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Кеген ауылы, Момышўлы к-сі, 19

8(728 77)212-52, 214-50

14.

«Сарќант ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Сарќант ќаласы, Тынышбаев к-сі, 8

8(728 39)227-39, 213-04

15.

«Талєар ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Талєар ќаласы, Ќонаев к-сі, 65

8(728 74)214-00, 236-89

16.

«Ўйєыр ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шонжы ауылы, Ысмайылов к-сі, 70

8(728 78)228-25, 217-04

17.

«Ќапшаєай ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќапшаєай ќаласы, Жамбыл к-сі, 13

8(728 72)422-65, 411-76

18.

«Текелі ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Текелі ќаласы, Абылайхан к-сі, 34

8(728 72)425-24, 447-70

19.

«Талдыќорєан ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Талдыќорєан ќаласы, Абай к-сі, 256

8(728 22)710-00, 707-08

Атырау облысы

1.

«Атырау ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Атырау ќаласы, Азаттылыќ д-лы, 65 «а»

8(712 23)548-47, 328209

2.

«Жылыой ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќўлсары ќаласы, Јбдірахманов к-сі, 47

8(712 37) 214-85

3.

«Индер ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Индер ауылы, Ќонаев к-сі, 18

8(712 34) 210-50

4.

«Махамбет ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Махамбет ауылы

8(712 36) 210-21

5.

«Исатай ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќќыстау ауылы, Егемен Ќазаќстан к-сі, 7

8(712 31) 204-57

6.

«Маќат ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Маќат кенті, Орталыќ алаѕ, 2

8(71239)300-13

7.

«Ќўрманєазы ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ганюшкино ауылы, Кїшікбаев ауылы, 25

8(712 33) 204-99

8.

«Ќызылќоєа ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Миялы ауылы, Ќарабалин к-сі

8(712 38) 211-75

Шыєыс Ќазаќстан облысы

1.

«Абай ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќарауыл ауылы, Кўтжанов к-сі, 1

8 (722)52-918-17

2.

«Аягґз ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аягґз ќаласы, Момышўлы к-сі, 58

8(722 37)315-34

3.

«Бесќараєай ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Большая Владимировка ауылы, Сейфуллин к-сі, 162

8(722 36) 914-44

4.

«Бородулиха ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Бородулиха ауылы, Тїсіпжанов к-сі, 39

8(722 51) 291-77

5.

«Глубокое ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Глубокое кенті, Пирогов к-сі, 6

8(722 31) 215-33

6.

«Жарма ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Георгиевка ауылы,

Ленин к-сі, 1018(722 47) 619-74

7.

«Зайсан ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Зайсан ќаласы, Жангелдин к-сі, 54

8(722 40) 217-88

8.

«Зырян ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Зырян ќаласы, Киров к-сі, 54

8(722 35) 400-69

9.

«Ќатонќараєай ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Їлкен Нарын ауылы, Абылай хан к-сі, 109

8(722 41) 214-40

10.

«Кґкпекті ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Кґкпекті ауылы, Раев к-сі, 44

8(722 48) 273-11

11.

«Курчатов ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Курчатов ќаласы, Ленин к-сі, 10

8(722 51) 257-45

12.

«Кїршім ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Кїршім ауылы, Момышўлы к-сі, 85

8(722 39) 331-43

13.

«Риддер ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Риддер ќаласы, Семей к-сі, 10

8(722 36) 424-98

14.

«Семей ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Семей ќаласы, Интернациональная к-сі, 8

8(722 25) 225-40

15.

«Тарбаєатай ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќсуат ауылы, Абылайхан к-сі, 14

8(722 46) 220-16

16.

«Ўлан ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Молодежный кенті, 1

8(722 38) 273-45

17.

«Їржар ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Їржар ауылы, Жамбыл к-сі, 19

8(722 30) 213-78

18.

«Шемонаиха ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шемонаиха ќаласы, Чапаев к-сі, 35

8(722 32) 317-04

19.

«Ґскемен ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ґскемен ќаласы, Урицкий к-сі, 10 «а»

8(722 22) 411-91

Жамбыл облысы

1.

«Байзаќ ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Сарыкемер ауылы, Байзаќ батыр к-сі, 104

8(726 37) 218-67

2.

«Жамбыл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аса ауылы, Абай к-сі,121

8(726 33) 211-54

3.

«Жуалы ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Момышўлы ауылы, Жамбыл к-сі, 273

8(726 35) 211-70

4.

«Ќордай ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Кордай ауылы, Жібек жолы к-сі, 273

8(726 36) 210-94

5.

«Меркі ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Меркі ауылы, Ысмайылов к-сі, 146

8(726 32) 217-86

6.

«Мойынќўм ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Байќадам ауылы, Рыскўлбеков к-сі, 133

8(726 42) 243-36

7.

«Тўрар Рысќўлов атындаєы аудан јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќўлан ауылы, Жібек жолы

к-сі,1


8(726 31) 212-39

8.

«Талас ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќаратау ќаласы, Алексеев к-сі 3

8(726 44) 609-19

9.

«Сарысу ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жаѕатас ќаласы, Жібек жолы к-сі, 31

8(726)34-630-32

10.

«Шу ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Тґле би ауылы, Тґле би к-сі, 240

8(726 38) 321-94

11.

«Тараз ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Тараз ќаласы, Асќаров к-сі, 47

8(726 24) 31679

Батыс Ќазаќстан облысы

1.

«Аќжайыќ ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Чапаев ауылы, Ќонаев к-сі,72

8(711 36) 924-46

2.

«Бґкейордасы ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Сайќын ауылы, Жароков к-сі, 29

8(711 40) 211-12

3.

«Бґрлі ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќсай ќаласы, Шјкенов к-сі, 4

8(711 33) 223-32

4.

«Жаѕаќала ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жаѕаќала ауылы, Халыќтар достыєы к-сі, 42

8(711 41) 222-50

5.

«Жјнібек ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жјнібек ауылы, Ыќсанов к-сі, 93

8(711 35) 214-74

6.

«Зеленов ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Периметное ауылы, Гагарин к-сі, 71

8(711 30) 231-76

7.

«Казталов ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Казталов ауылы, Шарафутдинов к-сі, 3

8(711 44) 316-80

8.

«Ќаратґбе ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќаратґбе ауылы, Кўрманєалиев к-сі, 18

8(711 45) 313-08

9.

«Сырым ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жымпиты ауылы, Ќазаќстан к-сі, 14

8(711 34) 313-06

10.

«Тасќала ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Тасќала ауылы, Абай к-сі, 23

8(711 39) 210-92

11.

«Теректі ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Федоров ауылы, Бойнов к-сі,18

8(711 32) 230-54

12.

«Шыѕєырлау ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шыѕєырлау ауылы, Ќылышев к-сі, 89

8(711 37) 336-37

13.

«Орал ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Орал ќаласы, Достыќ к-сі, 145

8(711 25)086-47

Ќараєанды облысы

1.

«Абай ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Абай ќаласы, К.Маркс к-сі, 43

8(721 31)437-69, 433-78

2.

«Аќтоєай ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќтоєай ауылы, Бґкейхан д-лы, 10

8(721 37) 213-99

3.

«Бўќар жырау ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ботаќара кенті, Абылай хан д-лы, 36

8(721 54)211-43, 212-16, 219-91

4.

«Жаѕаарќа ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Атасу ауылы, Сейфуллин к-сі,10

8(721 30)274-98, 265-02

5.

«Ќарќаралы ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќарќаралы ќаласы, Ленин к-сі, 55

8(721 46)321-82,

329-22


6.

«Нўра ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Киевка кенті,

Тјуелсіздік к-сі, 418(721 44)226-40,

7.

«Осакаровка ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Осакаровка ауылы, Целинная к-сі, 3 «а»

8(321 49)413-73, 415-73

8.

«Ўлытау ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ўлытау ауылы, Бўлќышев к-сі, 19

8(721 35)212-95,

214-27


9.

«Шет ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќсу-Аюлы ауылы, Шортанбай к-сі, 14

8(721 31)215-11, 215-82, 214-41

10.

«Балќаш ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Балќаш ќаласы, Ујлиханов к-сі, 5

8(710 36)462-37, 462-38

11.

«Жезќазєан ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жезќазєан ќаласы, Алаша хан алаѕы, 1

8(710) 712-399, 712-787

12.

«Ќараєанды ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќараєанды ќаласы, Мичурин к-сі, 3/1

8(7212) 415-079, 424-778

13.

«Ќаражал ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќаражал ќаласы, 25-ші орам, 23

8(710 32)269-00

14.

«Приозерск ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Приозерск ќаласы, Пушкин к-сі, 7

8(71039) 530-92

15.

«Саран ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Саран ќаласы, Жамбыл к-сі, 65

8(721 37)405-55

239-90


16.

«Сјтбаев ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Сјтбаев ќаласы, Сјтбаев д-лы, 111

8(710 63) 379-34

17.

«Теміртау ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Теміртау ќаласы, Димитров к-сі, 11/1

8(721 39)85-482,

84-963


18.

«Шахтинск ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шахтинск ќаласы,

Абай д-лы, 58«б»8(721 56)550-95,

552-38


Ќызылорда облысы

1.

«Ќызылорда ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќызылорда ќаласы, Тјжібаев к-сі, н/ж

8(7242) 276-216

2.

«Арал ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Арал ќаласы, Школьная к-сі, 35

8(724 33) 216-70

3.

«Ќазалы ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Јйтеке би ауылы, Жаѕаќожа батыр к-сі, 11

8(724 38) 221-84

4.

«Ќармаќшы ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жосалы ст-сы, Рысќўлов к-сі, 21

8(724 37) 221-84

5.

«Жалаєаш ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жалаєаш ауылы, Желтоќсан к-сі, 3

8(727 31) 314-48

6.

«Сырдария ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Тереѕґзек ауылы,

Жамбыл ауылы, 188(724 36) 217-78

7.

«Шиелі ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шиелі ауылы, Рысќўлов к-сі, 19

8(724 32) 414-16

8.

«Жаѕаќорєан ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жаѕаќорєан ауылы, Амангелді к-сі, н/ж

8(724 36) 223-36

Ќостанай облысы

1.

«Алтынсарин ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Силантьевка ауылы, Шипин к-сі, 1

8(714 45)212-54 8(714 45)211-84

2.

«Аманкелді ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Амангелді ауылы, Б. Майлин к-сі, 14

8(714 40) 215-83 8(714 40) 212-68

3.

«Јулиекґл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Јулиекґл ауылы, Ленин к-сі, 29

8(714 53) 211-40 8(714 53) 211-40

4.

«Денисов ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Денисовка ауылы, Калинин к-сі, 5

8(714 34) 913-06 8(714 34) 926-01

5.

«Жангелді ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Торєай ауылы, Алтынсарин к-сі, 4

8(714 39) 211-62 8(714 39) 215-77

6.

«Жітіќара ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жітіќара ќаласы, 4-шаєын ауданы, 27

8(714 39) 211-62 8(714 39) 215-77

7.

«Ќарабалыќ ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќарабалыќ ауылы, Ленин

к-сі, 9


8(714 35) 230-37 8(714 35) 249-77

8.

«Ќамысты ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќамысты ауылы, Ленин к-сі, 22

8(714 41) 331-76 8(714 41) 323-22

9.

«Ќарасу ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќарасу ауылы, Исаќов к-сі, 68

8(714 37) 216-52 8(714 37) 210-71

10.

«Ќостанай ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Затобол ауылы, Школьная к-сі, 40

8(714 52) 214-80

11.

«Меѕдіќара ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Боровское ауылы, Школьная к-сі, 6

8(714 52) 214-80

12.

«Наурызым ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќарамеѕді ауылы,

Ш. Жјнібек к-сі, 18(714 55) 218-47 8(714 55) 242-48

13.

«Сарыкґл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Сарыкґл ауылы, Ленин к-сі, 91

8(714 43) 222-71 8(714 43) 216-89

14.

«Таран ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Таран ауылы, Калинин к-сі, 60

8(714 54) 214-49

15.

«Ўзынкґл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ўзынкґл ауылы, Абылайхан к-сі, 38

8(714 51) 217-43

16.

«Федоров ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Федоровка ауылы, Ленин к-сі, 14

8(714 36) 367-54

17.

«Арќалыќ ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Арќалыќ ќаласы, Абай д-лы, 29

8(714 44) 242-35

18.

«Ќостанай ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќостанай ќаласы, Байтўрсынов

к-сі, 68


8(714 42) 219-04 8(714 42) 219-50 8(7142) 54-55-03

19.

«Лисаковск ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Лисаковск ќаласы,

2-шаєын ауданы, 88(714 30) 709-36 8(714 30) 719-50

20.

«Рудный ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Рудный ќаласы, Ленин к-сі, 30

8(714 33) 326-91 8(714 33) 343-61

Маѕєыстау облысы

1.

«Аќтау ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќтау, 4-шаєын ауданы

8(729 23) 36-551

2.

«Жаѕаґзен ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жаѕаґзен ќаласы, «Шўєыла» шаєын ауданы, ББ єимараты

8(729 34) 317-52

3.

«Бейнеу ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Бейнеу ауылы, Јкімшілік єимараты

8(729 32) 210-46

4.

«Ќараќия ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќўрыќ ауылы, Батыр к-сі, 2

8(729 37) 213-54

5.

«Тїпќараєан ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Форт-Шевченко ќаласы, Ќызылбаев к-сі, 5

8(729 38) 227-49

6.

«Маѕєыстау ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шетпе ауылы, Орталыќ алаѕ, 1

8(729 31) 216-65

7.

«Мўнайлы ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Мўнайлы ауылы, Ќоєамдыќ ўйымдар їйі

8(729 24) 661-62

Павлодар облысы

1.

«Павлодар ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Павлодар ќ-сы Кривенко к-сі, 25

8(718 23) 209-50

2.

«Аќсу ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќсу ќаласы, Ќамзин к-сі, 14

8(718 37) 512-12

3.

«Екібастўз ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Екібастўз ќаласы, Ленин к-сі, 101

8(718 77) 716-92

4.

«Аќтоєай ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќтоєай ауылы, Абай к-сі, 77

8(718 41) 215-77

5.

«Баянауыл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Баянауыл ауылы, Јуезов к-сі, 19

8(718 40) 915-36

6.

«Железин ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Железин ауылы, Квитков к-сі, 7

8(718 31) 220-80

7.

«Ертіс ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ертіс ауылы, Елгин к-сі, 4

8(718 32) 211-40

8.

«Ќашыр ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќашыр ауылы, Ленин к-сі, 236

8(718 33) 215-85

9.

«Лебяжі ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Лебяжі ауылы, Бейбітшілік к-сі, 1

8(718 39) 217-86

10.

«Май ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Май ауылы, Абылай хан к-сі, 24

8(718 38) 917-70

11.

«Успен ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Успен ауылы, Петровский к-сі, 17

8(718 34) 910-69

12.

«Шарбаќты ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шарбаќты ауылы, Советов к-сі, 53

8(718 36) 217-77

13.

«Павлодар ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Павлодар ќаласы, Толстой к-сі, 22

8(718 23) 294-84

Солтїстік Ќазаќстан облысы

1.

«Айыртау ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Саумалкґл ауылы, 20-шаєын ауданы

8(715 33) 271-56

2.

«Аќжар ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Талшыќ ауылы, Целинный к-сі, 13

8(715 46) 221-74

3.

«Аќќайыѕ ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Смирнов ауылы, Труд к-сі, 16

8(715 32) 220-38

4.

«Есіл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Явленка ауылы, Ленин к-сі, 12

8(715 43) 210-37

5.

«Жамбыл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Пресновка ауылы, Шайкин ауылы, 30

8(715 44) 200-01

6.

«Маєжан Жўмабаев ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Булаев ќаласы, С. Мўќанов к-сі, 34

8(715 31) 201-66

7.

«Ќызылжар ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Бішкїл кенті, Молодежный к-сі, 2

8(715 38) 211-63

8.

«Мамлют ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Мамлют ауылы, А. Ќўнанбаев

к-сі, 5


8(715 41) 225-38

9.

«Єабит Мїсірепов ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Новоишим кенті, Школьная к-сі, 19

8(715 35) 221-02

10.

«Тайынша ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Тайынша ќаласы, Ќазаќстан Конституциясы к-сі, 206

8(715 36) 210-75

11.

«Тимирязов ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Тимирязов ауылы, Ујлиханов к-сі, 25

8(715 37) 205-85

12.

«Ујлиханов ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Кішкенекґл ауылы, Жамбыл к-сі, 76

8(715 42) 220-83

13.

«Шал аќын ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Сергеев ќаласы, Желтоќсан к-сі, 14

8(715 34) 220-48

14.

«Петропавл ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Петропавл ќаласы, Ќазаќстан Конституциясы к-сі, 23

8(715 24) 605-61

Оѕтїстік Ќазаќстан облысы

1.

«Арыс ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Арыс ќаласы, Ибрагимов к-сі, 35

8(725 40)217-01, 226-82

2.

«Бјйдібек ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шаян ауылы, Тасболатов к-сі, 1

8(725 48) 215-52

3.

«Ќазыєўрт ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Казыєўрт ауылы, Ќонаев к-сі, нґмірі жоќ

8(725 39) 228-00

4.

«Маќтаарал ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жетісай ќаласы, Яссауи к-сі, 3

8(725 34) 652-65

5.

«Ордабасы ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Темірлан ауылы, Рысќўлов к-сі, 17

8(725 30) 221-21

6.

«Отырар ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шјуілдір ауылы, Жібек жолы к-сі, нґмірі жоќ

8(725 44) 214-51

7.

«Сайрам ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аксукент ауылы, Жібек жолы к-сі, нґмірі жоќ

8(725 31) 214-51

8.

«Сарыаєаш ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Сарыаєаш ќаласы, Ўманов к-сі, 10

8(725 37) 214-93

9.

«Созаќ ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шолаќќорєан ауылы, Жібек жолы к-сі, нґмірі жоќ

8(725 46) 422-21

10.

«Тґле би ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Леѕгір ќаласы, Тґле би к-сі, 294

8(72547) 616-22

11.

«Тїлкібас ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Т. Рысќўлов ауылы, Ќонаев к-сі, 44

8(725 38) 521-21

12.

«Тїркістан ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Тїркістан ќаласы, Јйтеке би к-сі, 29

8(725 33) 430-67

13.

«Шардара ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шардара ќаласы, Шардара тўйыќ к-сі, нґмірі жоќ

8(725 35) 221-51

14.

«Кентау ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Кентау ќаласы, Ќонаев к-сі, 10 «а»

8(725 36)300-50, 325-41

15.

«Шымкент ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шымкент ќаласы, Жангелді к-сі, 42

8(7252) 542787

Астана ќаласы

1.


«Астана ќаласы јкімдігініѕ білім басќармасы» мемлекеттік мекемесі

Астана ќаласы, Бейбітшілік д-лы, 11

8(7172) 55-68-75

Алматы ќаласы

1.

«Јуезов ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Алматы ќаласы, Алтынсарин д-лы, 23

8(7272)98-28-31

2.

«Бостандыќ ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Алматы ќаласы, Айманов к-сі, 191

8(7272)75-24-75

3.

«Жетісу ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Алматы ќаласы, Жібек жолы к-сі, 115

8(7272)79-25-87

4.

«Алатау ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Алматы ќаласы, «Ўлжан-1» ОШ-152 ауданы

8(7272)71-10-91

5.

«Алмалы ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Алматы ќаласы, Бґгенбай батыр к-сі, 260

8(7273)75-82-37

6.

«Медеу ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Алматы ќаласы, Пушкин кґшесі, 72

8(7272)93-91-61, 91-73-01

7.

«Тїріксіб ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Алматы ќаласы, Шолохов к-сі, 28

8(7272)34-10-50

«Зейнетаќы ќорларына, банктерге    
кјмелетке толмаєандардыѕ салымдарына
иелік ету їшін, Ќазаќстан Республикасы
Ішкі істер министрлігі Жол полициясы 
комитетініѕ аумаќтыќ бґлімшелеріне  
кјмелетке толмаєан балаларєа мўраны 
ресімдеу їшін аныќтамалар беру»   
мемлекеттік ќызмет стандартына    
2-ќосымша                 
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   78


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет