Қазақстан Республикасының Білім және ғылым миністірлігі



бет1/2
Дата17.05.2020
өлшемі409.94 Kb.
  1   2

Пәндік оқу бағдарламысының (SYLLABUS) титулдік парағы




Формасы

Ф СО ПГУ 7.18.4/21



Қазақстан Республикасының Білім және ғылым миністірлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Кәсіптік оқыту және қоршаған ортаны қорғау кафедрасы

Кәсіби білім беру мекемесіндегі тәрбиелік жұмыс пәні бойынша

5В0102000 – «Кәсіптік оқыту»

ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS)

Павлодар, 2013


Оқу жұмыс бағдарламасын Нысан

бекіту парағы ПМУ ҰСН 7.18.4/22



БЕКІТЕМІН

СҚ факультетінің деканы

_______________Кудерин М.К.

«___»_____________20 ___ ж.

Құрастырушы: аға оқытушы Құдиярбекова Г.Қ.

Кәсіптік оқыту және қоршаған ортаны қорғау кафедрасы

Кәсіби білім беру мекемесіндегі тәрбиелік жұмыс



ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS)

Оқу жұмыс бағдарламасы негізінде әзірленген.

Кафедра отырысында ұсынылған 20 _ ж. «___ « ________ № хаттама

Кафедра меңгерушісі ______ Арынғазин Қ.Ш. “____”______20 ___ж.

СҚ факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен қабылданды

20 _ж. «_____» ________ № ____ хаттама

СҚ факультетінің оқу-әдістемелік ОӘК төрайымы _______Жүкенова Г.А.

«____»______ 20 ___ж.



1 Оқу пәннің паспорты

Пән атауы: Кәсіби білім беру мекемесіндегі тәрбиелік жұмыс

Таңдау пән



Оқу мерзімі және кредит саны

Барлығы – 3 кредит

Курс: 1

Семестр: 1



Жалпы аудиторияда оқу сағаты – 45 сағат

Дәрістер - 30 часов

Тәжрибелік /семинарлық оқу сағаттары - 15 сағат

Зертханалық - жоқ

СӨЖ – 90 сағат

Оның құрамында СОӨЖ – 22,5 сағат

Жалпы көлемі - 135 сағат
Бақылау формасы

емтихан – 1 семестрде



Пререквизиттер

Постреквезиттер: мамандыққа кіріспе, психология, бірінші курстағы педагогикалық тәжірибе, педагогика.

2.Оқытушы туралы мәлемет және контактілік ақпарат:

АЖТ:Құдиярбекова Гүлмира Қазтайқызы аға оқытушы

Кафедра «Кәсіптік оқыту және қоршаған ортаны қорғау»

аудитория 212

Телефон 673659
3. Пән, мақсаттар мен міндеттер

Пән нысаны: болашақ педагогтың оқушылармен тәрбие жұмысының әдістер мен технологиялар саласындағы кәсіби-педагогикалық құзыреттілігін қалыптастыру
Пән мақсаты: студенттердің тәрбие жұмысының әдістер мен технологиялар саласындағы кәсіби-педагогикалық білімдерді меңгеруге мүмкіншілік жасау.

Пән міндеттері:

- студенттердің жалпы тәрбие теория бойынша білімдерін қенейту және терендету;

- студенттердің тәрбие жұмысының әдістер мен технологиялар саласындағы кәсіби-педагогикалық білімдерін қалыптастыру;

- оқушылармен тәрбие жұмысын жасауға қажетті: диагностикалық, мақсаттану, ұйымдастырушылық, проективті, коммуникативтік, аналитикалық, жалпы педагогикалық және арнайы іскерліктермен қаруландыру;

- студенттерге оқушылармен тәрбие жұмыс жасау осы балалардың тұлғалық қалыптасуының негізгі фактор ретінде маңызды екендігін түсіндіру және бұл жұмысқа жауапкершілікпен, шығармашылықпен қарауын дамыту;

- студенттердің тәжірибелі тәрбие жұмысына теориялық тұрғыдан мән беруін қамтамасыз ету.


4. Білім, біліктілікке және құзыреттілікке койылатын талаптар:

білу керек:

- балалар тәрбиесінде қоғамдық ұйымдардың іс-әрекеттерін бағыттау;

- тәрбиелік жұмыстар жүйесін жоспарлауды;

- оқушылардың және балалар ұжымының жастық және даралық ерекшеліктерін ескере отырып, дәлелді, нақты тәрбиелік мәселелерді ұсынуды;

игеру керек:

- тәрбиелеудің түрлі формалары, әдістері мен тәсілдерін пайдалана алу;

құзыретті болу керек:



- оқушылар ұжымы және жеке оқушылар тәрбиесін ұйымдастыруында.

5 Тақырыптық жоспар
Оқытудың түрлері бойынша академиялық сағаттарды үлестіруі

п/п


Тақырыптар атауы

Аудиторияда оқитын сабақ сандары мен түрлері

СӨЖ

дәрістер

тәж(семинар) сабақтар

Зертхеналық және дербес сабақтар

Барлығы


Оның құрамындағы СОӨЖ

1

Тақырып 1 Тәрбие технологиясы

4

2

-

10

3

2

Тақырып 2 Ұжымдық тәрбиелік жұмыстарды ұймдастыру әдістемесі.

4

2

-

10

3

3

Тақырып 3 Тәрбиелеуші ұжымды ұйымдастыру әдістемесі.

4

2

-

10

3

4

Тақырып 4 Сендіру әдістемесі.

4

2

-

10

3

5

Тақырып 5 Педагогикалық ынталандыру әдістемесі.

4

2

-

10

3

6

Тақырып 6 Оқушыларға жеке-дара қатынас жасау әдістемесі.

4

2

-

15

3

7

Тақырып 7 Мектептегі күні ұзартылған топтарда тәрбиелік жұмыстарды жүргізу әдістемесі.

4

1

-

15

3

8

Тақырып 8 Оқушылар ата-аналарының сыныптың тәрбиелік жұмыстарына ену әдістемесі.

2

2

-

10

1,5




Жалпы: 90 сағат (2 кредит)

30

15




90

22,5


6. Дәрістер сабақтарының мазмұны

Тақырып 1 Тәрбие технологиясы

Жоспар

1) Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

2) «Тәрбие әдістемесі» ұғымы.

Сұрақтар бойынша қысқаша мәлімет

Тәрбие өнері және технологиясы. «Тәрбие әдістемесі» ұғымы. Тәрбие теориясы мен әдістемесі ерекшеліктері. Кешенді қатынас. Талаптар. Тәрбие факторлары. Тәрбиелік жұмыстар. Ерекшеліктері. Тәрбие жұмыстарының кезендері, әдістемелік ұсыныстар. Әлеуметтік-бағытталған тәрбиелік жұмыстар. Тұлғаның қоғамдық сапалары мазмұны. Этикалық тәрбиелік жұмыстар. Адамгершілік тәрбие мазмұны. Құрылымы, әдістемелік ұсыныстар. Эстетикалық және дене шынықтыру мәдениетіне байланысты тәрбиелік жұмыстар. Тәрбиелік жұмыстарды жүргізу құралдары. Тәрбиелік жұмыстардың міндеттері. Экологиялық және еңбекке байланысты тәрбиелік жұмыстар. Міндеттері. Формалары.



Әдебиет [§1, 37-39 б.]

Мультимедиялық сүйемелдеу

1) ABBYY Fine Reader;

2) Microsoft Offise;

3) AVAST Free Antivvirus;


Тақырып 2 Ұжымдық тәрбиелік жұмыстарды ұймдастыру әдістемесі.

Жоспар

  1. Ұжымдық тәрбиелік жұмыстарды ұйымдастыру моделі дайындау

және өткізу әдістемесі

  1. Нақты модель талдауы .



Сұрақтар бойынша қысқаша мәлімет

Ұжымдық тәрбиелік жұмыстарды ұйымдастыру моделі (белгілі қағида және талаптарды пайдаланып кез-келген іс-шараны дайындау және өткізу әдістемесі). Нақты модель талдауы: балаларды топта өз жұмысының мазмұның анықтай алу, оны жоспарлау, міндеттерді бөлу, дайындық жұмыстарын алып бару, жұмысты жүргізу және талдауға қалай үйретуге болатындығы жайлы.

Өзара ынтымақтастықта оқытудың арнайы тәсілдері: іскерлік анық мақсаттағы рөлдік ойындар, психотехникалық ойындар, ситуацияларды, этюдтарды таңдау. Олардың ұжымының тіршілік әрекетіне іштей ене алуы.

Мұғалім жұмысының стилі ( мұғалім – ойын, ситуация ұйымдастырушысы: ойнға ену және біртіндеп балаларды өзбетінше ойынға жеткізу шарттары, қорытынылау).



Әдебиет [§1, 45-49 б.]

Мультимедиялық сүйемелдеу

1) ABBYY Fine Reader;

2) Microsoft Offise;

3) AVAST Free Antivvirus;


Тақырып 3 Тәрбиелеуші ұжымды ұйымдастыру әдістемесі.

Жоспар

1) Оқушылардың өзін-өзі басқаруын дамыту.

2) Педагогтың ұйымдастырушылық шеберлігі.

Сұрақтар бойынша қысқаша мәлімет

Тәрбиелеуші ұжым. Мектеп жымында, сыныптағы бірыңғай педагогикалық талаптар. Оқушылардың өзіне-өзі ұжымдық қызмет етуі. Оқушылар ұжымындағы жарыс. Оқушылардың өзін-өзі басқаруын дамыту. Педагогтың ұйымдастырушылық шеберлігі.



Әдебиет [§1, 50-54 б.]

1) ABBYY Fine Reader;

2) Microsoft Offise;

3) AVAST Free Antivvirus;


Тақырып 4 Сендіру әдістемесі

Жоспар

1) Сендіру әдістемесі.

2) Ақпараттың мәні және оқушылардың сендірудегі тиімділік шарты

Сұрақтар бойынша қысқаша мәлімет

Сенім. Ақпараттың мәні және оқушылардың сендірудегі тиімділік шарты. Ізденушілік жұмыстарының мазмұны және оны ұйымдастыру.

Дисскусия- оқушыларды идеялық- адамгершілік сенімдерін қалыптастыру әдісі ретінде. Насихаттаушы шеберлігі.

Әдебиет [§1, 63-69 б.]

Мультимедиялық сүйемелдеу

1) ABBYY Fine Reader;

2) Microsoft Offise;

3) AVAST Free Antivvirus;


Тақырып 5 Педагогикалық ынталандыру әдістемесі.

Жоспар

1) Оқушылар ұжымында қоғамдық пікірді дамыту.

2) Педагогикалық ынталандыру шеберлігі

Сұрақтар бойынша қысқаша мәлімет

Педагогикалық ынталандыру. Педагогикалық талаптар. Балалар ұжымымен жұмыс жүргізудің болашақтағы бағыттары жүйесі. Мадақтау және жазалау педагогикалық түзетудің әдісі ретінде. Оқушылар ұжымында қоғамдық пікірді дамыту. Педагогикалық ынталандыру шеберлігі.



Әдебиет [§1, 237-249 б.]

Мультимедиялық сүйемелдеу

1) ABBYY Fine Reader;

2) Microsoft Offise;

3) AVAST Free Antivvirus;


Тақырып 6 Оқушыларға жеке-дара қатынас жасау әдістемесі.

Жоспар

1) Оқушыларға тән болған психологиялық-педагогикалық ерекшеліктер.

2) Оқушыларға жеке (индивидуал) қатынас жасау ерекшеліктері.

Сұрақтар бойынша қысқаша мәлімет

Оқушыларға тән болған психологиялық-педагогикалық ерекшеліктер. Оқушыларға жеке (индивидуал) қатынас жасау ерекшеліктері. Оқушылардың жеке-дара ерекшеліктерін ескере отырып ұжымда әр балада жағымды белсенді позицияны қамтамасыз ету әдістемесі. Мұғалім жұмысының стилі.



Әдебиет [§2, 70-79 с.]

Мультимедиялық сүйемелдеу

1) ABBYY Fine Reader;

2) Microsoft Offise;

3) AVAST Free Antivvirus;


Тақырып 7 Мектептегі күні ұзартылған топтарда тәрбиелік жұмыстарды жүргізу әдістемесі.

Жоспар

1) Күні ұзартылған топтарда жұмыс режимі.

2) Өзін-өзі дайындауды ұйымдастыру.

Сұрақтар бойынша қысқаша мәлімет

Күні ұзартылған топтарда жұмыс режимі. Өзін-өзі дайындауды ұйымдастыру. Дем алуды ұйымдастыру. Бос уақыт күні ұзартылған топтардың, мұғалімдердің және сынып жетекшілерінің тәрбиелік өзара іс-әрекеті.



Әдебиет [§2, 80-84 б.]

Мультимедиялық сүйемелдеу

1) ABBYY Fine Reader;

2) Microsoft Offise;

3) AVAST Free Antivvirus;


Тақырып 8 Оқушылар ата-аналарының сыныптың тәрбиелік жұмыстарына ену әдістемесі.

Жоспар

1) Отбасыларына жеке баруға дайындау әдістемесі.

2) Мұғалім-мектеп пен жанұяның өзара ынтымақтастықта қызмет ету дәстүрінің негізгі салушы.

Сұрақтар бойынша қысқаша мәлімет

Мұғалім-мектеп пен жанұяның өзара ынтымақтастықта қызмет ету дәстүрінің негізгі салушы. Сыныптың ата-аналар комитеті іс-әрекетін ұйымдастыру және оған педагогикалық басшылық жасау әдістемесі. Балалар тәрбиесіндегі бірлестік – атан-аналармен жұмыс жүргізу қағидасы. Отбасыларына жеке баруға дайындау әдістемесі. .



Әдебиет [§2, 93-99 б.]

Мультимедиялық сүйемелдеу

1) ABBYY Fine Reader;

2) Microsoft Offise;

3) AVAST Free Antivvirus;


7.Тәжрибелік сабақтар, олардың сағат көлемі

Тақырып 1 Тәрбие технологиясы

Жоспар

1) тәрбие технологиясының ұғымы, құрылымы;

2) қазіргі мектепте пайдаланатын тәрбие технологиялар түрлері;

Әдебиет [§1, 37-39 с.]

Әдістемелік нұсқау. Тәрбие өнері және технологиясы. «Тәрбие технологиясы » ұғымы. Тәрбие теориясы мен әдістемесі ерекшеліктері. Кешенді қатынас. Талаптар. Тәрбие факторлары. Тәрбиелік жұмыстар. Ерекшеліктері. Тәрбие жұмыстарының кезендері, әдістемелік ұсыныстар. Әлеуметтік-бағытталған тәрбиелік жұмыстар. Тұлғаның қоғамдық сапалары мазмұны. Этикалық тәрбиелік жұмыстар. Адамгершілік тәрбие мазмұны. Құрылымы, әдістемелік ұсыныстар. Эстетикалық және дене шынықтыру мәдениетіне байланысты тәрбиелік жұмыстар. Тәрбиелік жұмыстарды жүргізу құралдары. Тәрбиелік жұмыстардың міндеттері. Экологиялық және еңбекке байланысты тәрбиелік жұмыстар. Міндеттері. Формалары.

Тақырып 2 Ұжымдық тәрбиелік жұмыстарды ұймдастыру әдістемесі.

Жоспар

1) ұжымдық тәрбиелік жұмысына жалпы сипаттама;

2) ұжымдық тәрбиелік жұмыста пайдаланатын жалпы әдістер;

Әдебиет [§1, 45-49 б.]

Әдістемелік нұсқау. Ұжымдық тәрбиелік жұмыстарды ұйымдастыру моделі (белгілі қағида және талаптарды пайдаланып кез-келген іс-шараны дайындау және өткізу әдістемесі). Нақты модель талдауы: балаларды топта өз жұмысының мазмұның анықтай алу, оны жоспарлау, міндеттерді бөлу, дайындық жұмыстарын алып бару, жұмысты жүргізу және талдауға қалай үйретуге болатындығы жайлы.
Тақырып 3 Тәрбиелеуші ұжымды ұйымдастыру әдістемесі.

Жоспар

1) Оқушылардың өзіне-өзі ұжымдық қызмет етуі.

2) Оқушылар ұжымындағы жарыс.

Әдебиет [§1, 50-54 б.]

Әдістемелік нұсқау. Тәрбиелеуші ұжым. Мектеп жымында, сыныптағы бірыңғай педагогикалық талаптар. Оқушылардың өзіне-өзі ұжымдық қызмет етуі. Оқушылар ұжымындағы жарыс. Оқушылардың өзін-өзі басқаруын дамыту. Педагогтың ұйымдастырушылық шеберлігі.
Тақырып 4 Сендіру әдістемесі

Жоспар

1) Нақты тәрбиелік ситуациядағы сендіру әдістемесін көрсетіңіз.

2) Сендіру әдісінің мәні;.

Әдебиет [§1, 63-69 б.]

Әдістемелік нұсқау. Педагогикалық ынталандыру. Педагогикалық талаптар. Балалар ұжымымен жұмыс жүргізудің болашақтағы бағыттары жүйесі. Мадақтау және жазалау педагогикалық түзетудің әдісі ретінде. Оқушылар ұжымында қоғамдық пікірді дамыту. Педагогикалық ынталандыру шеберлігі.
Тақырып 5 Педагогикалық ынталандыру әдістемесі.

Жоспар

1) Жазалау педагогикалық түзетудің әдісі ретінде

2)Педагогикалық ынталандыру шеберлігін дамыту жолдары

Әдебиет [§1, 237-249 б.]

Әдістемелік нұсқау. Педагогикалық ынталандыру. Педагогикалық талаптар. Балалар ұжымымен жұмыс жүргізудің болашақтағы бағыттары жүйесі. Мадақтау және жазалау педагогикалық түзетудің әдісі ретінде. Оқушылар ұжымында қоғамдық пікірді дамыту. Педагогикалық ынталандыру шеберлігі.
Тақырып 6 Оқушыларға жеке-дара қатынас жасау әдістемесі.

Жоспар

1) Оқушыларға жеке (индивидуал) қатынас жасау ерекшеліктері;

2) Мұғалім жұмысының стилі.

Әдебиет [§2, 80-84 б.]

Әдістемелік нұсқау. Оқушыларға тән болған психологиялық-педагогикалық ерекшеліктер. Оқушыларға жеке (индивидуал) қатынас жасау ерекшеліктері. Оқушылардың жеке-дара ерекшеліктерін ескере отырып ұжымда әр балада жағымды белсенді позицияны қамтамасыз ету әдістемесі. Мұғалім жұмысының стилі.

Тақырып 7 Мектептегі күні ұзартылған топтарда тәрбиелік жұмыстарды жүргізу әдістемесі.

Жоспар

1) Күні ұзартылған топтарда жұмыс режимі;

2)күні ұзартылған топтағы тәрбие жұмыс жүйесі;

Әдебиет [§2, 80-84 б.]

Әдістемелік нұсқау. Күні ұзартылған топтарда жұмыс режимі. Өзін-өзі дайындауды ұйымдастыру. Дем алуды ұйымдастыру. Бос уақыт күні ұзартылған топтардың, мұғалімдердің және сынып жетекшілерінің тәрбиелік өзара іс-әрекеті.
Тақырып 8 Оқушылар ата-аналарының сыныптың тәрбиелік жұмыстарына ену әдістемесі.

Жоспар

1) Сыныптың ата-аналар комитеті іс-әрекетін ұйымдастыру және оған педагогикалық басшылық жасау әдістемесі.

2)Отбасыларына жеке баруға дайындау әдістемесі.

Әдебиет [§2, 93-99 б.]

Әдістемелік нұсқау. Мұғалім-мектеп пен жанұяның өзара ынтымақтастықта қызмет ету дәстүрінің негізгі салушы. Сыныптың ата-аналар комитеті іс-әрекетін ұйымдастыру және оған педагогикалық басшылық жасау әдістемесі. Балалар тәрбиесіндегі бірлестік – атан-аналармен жұмыс жүргізу қағидасы. Отбасыларына жеке баруға дайындау әдістемесі. .
8. СӨЖ жұмыстарына тапсырмалар

Тақырып 1 Тәрбие технологиясы

Тақырып бойынша СӨЖ тапсырмалары

1. Келесі сұрақтарды өндеу керек

1) Сынып жетекшісінің міндеттері;

2) Сынып жетекшісі жұмысының негізгі бағыттары

2. Тәрбие технологиясы бойынша түрлі басылымдарды оқу керек.

Тақырып 2 Ұжымдық тәрбиелік жұмыстарды ұймдастыру әдістемесі.

Тақырып бойынша СӨЖ тапсырмалары

1. Келесі сұрақтарды өндеу керек

1) Сынып жетекшісі жұмысының мәні неде?

2) Сынып жетекшісі нені талдайды?

2. Ұжымдық тәрбиелік жұмыстарды ұймдастыру әдістемесі

түрлі басылымдарды оқу керек.



Тақырып 3 Тәрбиелеуші ұжымды ұйымдастыру әдістемесі.

Тақырып бойынша СӨЖ тапсырмалары

1. Келесі сұрақтарды өндеу керек

1) Отбасының мәнін және оның атқаратын қызметін білу.

2) Отбасы тәрбиесін жетелідірудің жолдары

2. Тәрбиелеуші ұжымды ұйымдастыру әдістемесі бойынша түрлі басылымдарды оқу керек.
Тақырып 4 Сендіру әдістемесі

Тақырып бойынша СӨЖ тапсырмалары

1. Келесі сұрақтарды өндеу керек

1) Оқушылардың жас ерекшеліктеріне ескерое отырып және тәрбиенің түрін айқындап бір тоқсанға арнап тәрбиелік іс-шаралардың тақырыптарын құрастырып келу.

2) Оқушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып өзіңіз өткізетін ойындарға әдістемелік нұсқау дайындаңыз.

2. Сендіру әдістемесі түрлі басылымдарды оқу керек.
Тақырып 5 Педагогикалық ынталандыру әдістемесі.

Тақырып бойынша СӨЖ тапсырмалары

1. Келесі сұрақтарды өндеу керек

1) Тәрбиелік шаралар өткізуге сценарий құрастыр.

2)Сынып жетекшісінің қиын балаларға арнап бір тоқсанға жасаған жоспарын дайында.

2. Педагогикалық ынталандыру әдістемесі бойынша түрлі басылымдарды оқу керек.
Тақырып 6 Оқушыларға жеке-дара қатынас жасау әдістемесі.

Тақырып бойынша СӨЖ тапсырмалары

1. Келесі сұрақтарды өндеу керек

1) Оқушыларды тәрбиелеудегіұжымның рөлі.

2)Жеке тұлғаның өзіне-өзі қызмет етудегі ұжымның мүмкіндігі. .

2. Оқушыларға жеке-дара қатынас жасау әдістемесі бойынша түрлі басылымдарды оқу керек.
Тақырып 7 Мектептегі күні ұзартылған топтарда тәрбиелік жұмыстарды жүргізу әдістемесі.

Тақырып бойынша СӨЖ тапсырмалары

1. Келесі сұрақтарды өндеу керек

1) Оқушылардың жас ерекшеліктеріне ескерое отырып және тәрбиенің түрін айқындап бір тоқсанға арнап тәрбиелік іс-шаралардың тақырыптарын құрастырып келу.

2)Оқушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып өзіңіз өткізетін ойындарға әдістемелік нұсқау дайындаңыз.

2. Мектептегі күні ұзартылған топтарда тәрбиелік жұмыстарды жүргізу әдістемесі.

боынша түрлі басылымдарды оқу керек.


Тақырып 8 Оқушылар ата-аналарының сыныптың тәрбиелік жұмыстарына ену әдістемесі.

Тақырып бойынша СӨЖ тапсырмалары

1. Келесі сұрақтарды өндеу керек

1) Сыныптың ата-аналар комитеті іс-әрекетін ұйымдастыру және оған педагогикалық басшылық жасау әдістемесі.

2)Отбасыларына жеке баруға дайындау әдістемесі.

.

2. Оқушылар ата-аналарының сыныптың тәрбиелік жұмыстарына ену әдістемесі.



бойынша түрлі басылымдарды оқу керек.
9.Оқу бағдарламасындағы қиын сұрақтар. Аранйы кәсіби әдебиеттен балаларды отбасында тәрбиелеудің әдісін таңдап ата және осы шамаларды анықтау жолдары
10. СОӨЖ консультация графигі




Сабақ түрлері

дүйсенбі

сәрсенбі

сейсенбі

бейсенбі

жұма

сенбі

1.

Дәріс сұрақтары бойынша консультациялар













12.35

13.25





2.

Тәжрибелік сұрақтары бойынша консультациялар







12.35

13.25











3.

СӨЖ сұрақтары бойынша консультациялар
















12.35

13.25


4.

Курстық жұмыс сұрақтары бойынша консультациялар
















12.35

13.25


5.

Тест сұрақтары бойынша консультациялар

12.35

13.25
















Бүкіл консультациялар ағымдағы семестрдің СОӨЖ графигі бойынша өткізіледі


11. Студенттердің тапсырмаларды істеу және тапсыру графигі

Дәріске, тәжрибелік, зертханалық сабақтарына қатынасу 0-100 балмен бағаланады.



Тапсырмаларды істеу және тапсыру графигі



Жұмыс түрі

Тақырыптар

Ұсыныл.

әдебиеттер



Орындау мерзімі

Бақылау түрі

Тапсыру мерзімі

1

2

3

4

5

6

7

1

Тапсырманы орындау

Тәрбие технологиясы

[4]

3 апта

Конспект

4 апта

2

Тапсырманы орындау

Тәрбиелеуші ұжымды ұйымдастыру әдістемесі.

[4]

2 апта

Конспект

2 апта

3

Рубежный контроль

Ұжымдық тәрбиелік жұмыстарды ұймдастыру әдістемесі..

[4]

2 апта

тест

8 апта

4

Тапсырманы орындау

Сендіру әдістемесі

[4]

1 апта

Конспект

9 апта

5

Тапсырманы орындау

Педагогикалық ынталандыру әдістемесі.

[4]

1 апта

Конспект

11 апта

6

Тапсырманы орындау

Оқушыларға жеке-дара қатынас жасау әдістемесі.

[4]

1 апта

Конспект

12-13 апта

7

Тапсырманы орындау

Мектептегі күні ұзартылған топтарда тәрбиелік жұмыстарды жүргізу әдістемесі.


[4]

1 апта

Конспект

14 апта

8

Тапсырманы орындау

Оқушылар ата-аналарының сыныптың тәрбиелік жұмыстарына ену әдістемесі.


[4]

1 апта

тест

15 апта




Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет