Қазақстан республикасының Ғылым және білім министірлігібет5/5
Дата25.04.2016
өлшемі0.72 Mb.
1   2   3   4   5

Ағын суларды тазартудың экологиялық

құрылғыларды есептеу әдістері.
Құрылғының технологиялық сызбасы 4 суретте. Бұлқұрылғының құрамына құм сүзгіш, тұндырғыш, метантенк. Құмсүзгіш ағын судағы ауыр минералды қоспаларды ұстап қалады (әсіресе құмды). Тазартылған су құмсүзгіштен кейін қабырғығы түседі, одан сұйық радиальды тұндырғышқа түседі. Тұндырғыш ағын судағы үлкен және орташа дисперсті бөлшектерді ұстап қалады (суспензия). Тұндырғыштағы қалдық сорғыш арқылы метантенкке жіберіледі. Метантенк цилиндрлі резервуардан тұрады.Әрбір құрылғы есептелінеді.

1. Құмсүзгіш есебі.

1. 1.Құмсүзгіш напорына сәйкес келетін , су тереңдігін ( һ ) анықтау :

1.2.Тордың ашылу размері есептеледі, ағын сумен жоғары дисперсті бөлшектер жылдамдығын қамтамасыз ететін:

;
мұнда:

е -струяның сығылу коэффиценті; е = 0,64;

ц –струяның жылдамдық коэффиценті; ц = 0,96.
1.3. Бөлшектерді тұндырудың wтұн орташа жылдамдығы , практикада берілген мәнге қарап , тұндырманы ламинарлы деп есептейміз :
;
1.4. Тұндырғыш ауданы есептелінеді Fтұн,мІ тұрақты шығын теңдігінен :
;

1.5. Құм сүзгіш ұзындығын анықтау l ,м:1.6. Ағын су келуінің технологиялық уақытына байланысты құмсүзгіш жұмыс бөлігінінң ұзындығы (L):

2. Тұндырғышты есептеу.

2.1. Құбырлардың оптимальды диаметрі Лобачёв формуласымен анықталады:

d = К· Vc0,42;


мұнда К – шығын коэффиценті коэффициенті , К = 1,1 – 1,2.
2.2.Құбырға ағын су берудің орташа жылдамдығы :

Есептелген жылдамдық технологиялық нормаға сәйкес келу керек.

2.3. Ағын судың дюкерге қозғалуына байланысты Рейнольдс Re санын анықтау :2.4. Дюкер құбырларында гидравликалық үйкеліс ауданын анықтау ,кедір – бұдырлығы Дэ = 0,5 мм.

4-ші аудан үшін: 10· d/ Дэ < Re < 500· d/ Дэ,

5-ші аудан үшін: Re > 500· d/ Дэ

2.5. Ауданға байланысты (4 немесе 5) гидравликалық үйкеліс коэффицентін есептейді .

2.6. Дюкер ұзындығы бойынша hl напор шығынының Дарси формуласымен анықтау :


2.7. Диффузордың соңғы диаметрін d2 пайдалана отырып, дюкерден суспензияның шыққан кездегі орташа жылдамдығын есептеу (d2 / d = 2):

2.8. Дюкердің барлық тұрақты коэффицент санын біле отыра о0, тұрақты кедергідегі напор шығынын анықтау hм:

2.9. Дюкердегі напордың толық шығыны hо:
hо = hl + hо.

2.10. Тұндырғыштағы дисперсті бөлшектердің орташа жылдамдығын анықтау , практика жүзінде тұндыру ламинарлы (Re<2):


;
2.11. Тұндырғыштың тұндыру ауданын есептеу ( диаметрлі ағыс ауданы ) F:

2.12. Егер алынған нәтиже ауданы нормативін қарағанда артық болса , бірдей көлемді екі тұндырғышқа бөліп, тек біреуін ғана есептейді :
F1 = F2

2.13. Тұндырғыш диаметрін анықтаймыз (D1):2.14. СниПа нормасы бойынша тұндырғыг диаметрінің (D) оның биіктігіне (H) қатынасы 1:6….1:10. D/ H = 1/10 деп алып , апараттың қажетті биіктігін H1 есептейміз.

2.15. Тұндырғыштың пайдалыкөлемі ( цилиндрлі бөлімнің көлемі ) V:2.16. Тұндырғыштың технологиялық артық биіктігін К = 1,1, ескере отырып , аппараттың конструктивті биіктігін Hк және тұндырғыштың толық көлемін Vк анықтаймыз : Hк = 1,1· Н1

2.17. СниПа көрсеткіші бойынша тұндырғыш ауданы мына формуламен де анықталады :

F = Vч / vуд ;
Мұнда , vуд – төмен тығыздықты орташа дисперсті ағын сулар үшін есептелген удельная жүктеме vуд = 12 – 14 м3/(м2·сағ).
2.18. Диффузордан тұндырғышқа сұйық берілген биіктікке Н көтерілу , дюкер өлшемі Дz напор баланснан табылады :

Нп + Дz = Н + hо, бұдан Дz = Н + hо - Нп

2.19. Тұндырғыш монтажындағы фундамент тереңдігін анықтау

Нф = Дz + Дz1


3. Метантенкінің есептелуі.

3.1. Алынған қалдықтың көлемдік шығыны :

Vос = ут ·Vс,
мұнда ут - ағын суды тұндырғыштағы қалдық заттардың орташа көлемдік концентрациясы .

3.2. Тұндырғышта қалдықтың жиналу мөлшері (90%-ті ылғалдылық) , метантенк құбырында орталық сораппен есептелген көлем толғанша сорады. Тұрақты диаметрді ( техника – экономикалық көзқарас бойынша ) анықтайды d1:


d1= К· V0,42
3.3.Құбырларда қалдықты берудің орташа жылдамдығы :

3.4. Қалдық қозғалу кезіндегі Рейнольдс Re саны :

Бұдан кейін гидравликалық есептелу мен құм сүзгіш пен тұндырғыш арасындағы құбыр есебі аналогичен. Нәтижесінде напор шығынын h1 анықтайды .

3.5.Қалдықтың метантенкке көтерілуін , насостың қажетті напорын есепке алып :

Н1 = Дz + h1

3.6.Құбырдағы қысым шығынын анықтау :
Др = стұн· g· Н1
3.7. Қалдықты тасымалдау үшін насостың пайдалы қуаты Nп есептеледі :

Nп = Др · V


3.8. ПӘК-тің жұмыс есебі бойынша толық қуат Nо :
Nо = Nп / з

Каталог бойынша анықталған марканың ортадан тепкіш сорапты таңдайды.

3.9.Күндік толтыру есебі бойынша метантенк көлемін анықтаймыз :
Vм = К · Vтәу

3.10. СниПа нормасы бойынша метантенк диаметрі мен биіктігінің коструктивті қатынасы Dм/ Hм = 1/3. Диаметр D мен биіктігін Н анықтаймыз :Сонда метантенк биіктігі анықталады :
3.11. Егер метантенк размерлері СНиПа нормасынан жоғары болса , онда біреу орнына көлемі жағынан кіші үш немесе төрт метантенк келесідей есептеу бойынша қолдану керек ( барлық метантенк көлемі бірдей ):

Vм1 = V м21 = V м3 = V м4

3.12. Dм1 диаметрін анықтаймыз :


3.13. Метантенк биіктігі Нм1 :

3.14. Метантенк жұмыс бөлігінің барлық көлемін Vм1 екіге бөлеміз: бірінші - цилиндр көлемі Vц және екінші –конус көлемі Vк.3.15. СниПа талабы бойынша 0 – ден төмен орындалатын, соңғы бөлімнің көлемі а Vс нықталады : Vс = Vм - Vц

3.16. Метантенктің соңғы бөлімінің биіктігі Нс:

3. 16. СНиПа нормасы бойынша метантенк соңғы бөлімінің жоғары биіктігі Нж , цилиндрлі бөлік биіктігінен 1/3 – ке тең.

3.17. Ашыту процесін қысқарту үшін ила 330С дейін қыздырып және араластырады. Мөлшермен тоқтаусыз иланы күніне метантенкке берудегі жылулық жүктемені анықтаймыз :

3.18.Жылулық жүктеме метантенкке өткір будың берілуімен қамтамасыз етіледі, массалық шығыны былай анықталады:
3.19. Араластыру кезінде ілгіш қалақшалардың айналу жиілігі n = 0,5 айн/с =30 айн/мин. Метантенк габориттерін есепке алып, үш ілгіш қалағын (№ 5) араластырамыз. Араластыру кезіндегі Рейнольдс Reм критерийін есептейміз.

3.20. Әр түрлі ілгіштер үщін Euм =f (Reм) графигін қолданады. VII-6 – суреттегі график бойынша ,Reм арқылы Euм. 3.27. табады. Араластыру процесі үшін Эйлер теңдігін пайдаланып , ілгіштің жұмыс қуатын N есептейміз:

N = Euм· с·n3·d5
3.21. Инерция күшінің ілгіш моментінен Nо бөлінуінен электродвигательдің толық қуаты анықталады:
Nо = КN · Nо .
Қосымша

МЕСТ ГОСТ 3262-75 бойынша газөткізгішті құбырлар.1 кесте

Өту шарты , dу, мм

Есептелген ішкі диаметр , dр, мм

Қабырға қалыңдығы , д, мм

Трубы

Жеңілдері

Қарапайым


Күшейтілген

50

52

3,0

3,5

4,5

60

62

3,0

3,5

4,5

70

66,5

3,2

4,0

4,5

75

76

3,5

4,0

4,5

80

79,5

3,5

4,0

4,5

90

92,3

3,5

4,0

4,5

100

104

4,0

4,5

5,0

125

130

4,0

4,5

5,0

150

155

4,0

4,5

5,0

175

-

4,0

4,5

5,0

200

-

5,0

5,5

6,0

250

-

5,0

5,5

6,0

300

-

6,0

6,5

7,0

250

-

6,5

7,0

7,5

400

-

7,0

7,5

8,0

450

-

7,0

7,5

8,0

500

-

8,0

8,5

10,0

Химиялық белсенді, улы және жарылғыш сұйықтықтарды жіберу үшін арналған ортадан тепкіш сораптар.

2 кесте

№ п/п

Сорап маркасы

Беріліс, л/с

Напор,

м


Жұмысшы сақинаның айналу жиілігі, тәу/мин

Сорап қуаты

кВт


Сорап ПӘК-і


1

ЦГ 3/32

0,83

32

3000

2,2

-

2

ЦГ 50/150

13,9

50

3000

15

-

3

ЦГ 50/12,5

13,9

12,5

1500

3

-

4

1,5 ХГ-6

2,2

18

3000

2,8

-

5

1,5 ХГ-6·2

2,2

35

3000

2,8

-

6

2ХГ-3

5,5

88

3000

14

-

7

2ХГ-4

5,5

61

3000

10

-

8

2ХГ-5

5,5

44

3000

3,5

-

9

2Х-6

5,5

31

3000

4,0

-

10

3Х-6

12,5

54

3000

14,0

-

Қаныққан су буы қасиетінің қысымнан тәуелділігі.3 кесте

Қысым , р, МПа

Температура,

t, 0С

Тығыздық ,

сп, кг/м3

Сұйық энтальпиясы , i/, кДж /кг

Бу энтальпиясы , i//, кДж /кг

Будың пайда болу жылуы ,r, кДж /кг

0,6

158,1

3,1

667,9

2768

2095

0,7

164,2

3,6

694,3

2769

2075

0,8

169,6

4,1

718,4

2776

2057

0,9

174,5

4,6

740,0

2780

2040

1,0

179,0

5,0

760,0

2784

2024Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
umkd -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
umkd -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
umkd -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
umkd -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
umkd -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
umkd -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шәКӘрім атындағы семей мемлекеттік
umkd -> 5 в 011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет