Азярбайъан дилинин диалектоложи лцьятиPdf көрінісі
бет104/104
Дата02.05.2020
өлшемі3.32 Mb.
1   ...   96   97   98   99   100   101   102   103   104

ЗИЛАФЛАШМАХ

(Оьуз) – сцртцлмяк, сцр-

тцлцб щамарланмаг. – Бу ашых чох ойнаныф

зилафлашыф.

ЗИЛАВ


(Кцрдямир) – зиряк. – Елчин зилав

оьланды.


ЗИЛБЯ-ЗИЛБЯ

(Лянкяран) – тикя-тикя.

– Сяни зилбя-зилбя доьрийяъям.

ЗИЛВИХ’


(Чянбяряк) – б а х зилвий. – Тц-

кана эятдих’ляри парчадан аляммядим зилвих’

дя.

ЗИЛВИЙ


(Кцрдямир, Лачын) – бир парча, бир

тикя. – Парчядян зилвий дя галмады (Лачын).

ЗИЛЯФ

I (Газах, Йевлах) – б а х зелаф I.– Йаман зиляф ушахды, а:ды сюзя бахмер

(Газах).


ЗИЛЯФ

II (Щамамлы) – б а х зелаф II. – Зиляф

ашыьы мат ойунда ишдядердиляр.

ЗИЛИ


(Аьдам, Борчалы, Газах) – 1. палаз

(Аьдам); 2. халы (Аьдам, Борчалы, Газах).

– Зили йекяди, эявя балажады (Борчалы).

ЗИЛЛЯ


(Барана) – зирвя. – Ъящянэир даьын

лаф зиллясиня чыхмышды.

ЗИЛЛЯМЯ

(Барана) – башыашаьы. – Елманкюрпцдян чайа зиллямя чцшдц.

ЗИЛЛЯММЯХ’

(Башкечид) – баьланмаг.

ЗИЛОНА


(Салйан) – щяйасыз. – Зилона адам

утаммаз; – Эцлбащар еля зилона адамды ки,

щеч цзцн эюрмя.

ЗИМИР


I (Башкечид, Борчалы) – мал-гаранын

алтында олан палчыг. – Эет, дамын зимирини кцрц

(Борчалы).

561


ЗЫВЫРДЫШ

ЗИМИР


ЗИМИР

II (Кцрдямир) – бярк, йетишмямиш.

– Армыд щяля зимирди.

ЗИНЪ


(Зянэилан) – йарпаьындан бойаг цчцн

истифадя едилян аьаъ. – Зинъ аьаъынын йарпа-

ьыннан ип бо:йуллар.

ЗИНЪИ


(Кцрдямир, Салйан) – б а х зинэ III.

– Суйы аз олан чайда зинъи олар (Салйан).

ЗИНЪИЛФЯРЯЪ

(Бакы) – янъир ширяси иля

биширилмиш щалва.

ЗИНДИГАННЫЬ

(Шамахы) – чятинлик, язий-

йят. – Зейнябин нявяси чох зиндиганныьнан

бюйцйцб.

ЗИНЯ


I (Гаракился, Нахчыван) – сызылан,

сцзцлян. – Сараб <сираб> зиня суду. ? Зиня

эялмях’ (Ордубад) – сызылмаг. – Булаьын

суйу зиня эялир.

ЗИНЯ

II (Зянэибасар) – батаглыг. Зиня чякмяк (Эюйчай) – оьурламаг.

ЗИНЭ


I (Бакы, Кцрдямир, Газах, Гусар,

Минэячевир, Сабирабад) – гылча сцмцйц.

ЗИНЭ

II (Бакы, Салйан) – цзцм салхымынынбир щиссяси, балаъа салхым. – Щяр зинэдя он-

он ики эиля цзим олар (Салйан).

ЗИНЭ

III (Салйан) – чайда суйун азалмасынятиъясиндя ямяля эялмиш адаъыг.

ЗИНЭАРЛАНМАХ

(Балакян) – б а х зи-

йарланмах.

ЗИНЭЯ

(Товуз) – гядир, гиймят. – Ъанынынзинэясини бил, а бала, чох ишдямя.

ЗИНЭЯВАРА

(Бакы) – цзцм салхымынын

бир щиссяси, балаъа салхым.

ЗИНЭИЛЯ

(Эянъя, Эюйчай, Масаллы, Мин-эячевир, Уъар) – цзцм салхымынын бир щиссяси,

цзяриндя бир нечя эиля олан щисся. – Салхымда

бир нечя зинэиля вар (Эюйчай); – Но:лар я:, у

зинэилядян ушахлара да вер (Уъар).

ЗИНЭИРЯ

I (Аьдам, Ъябрайыл, Кцрдямир,Меьри) – б а х зинэиля.

ЗИНЭИРЯ


II (Ханлар) – дястя. – Сялми ба-

жымнан бир зинэиря ип алмышам.

ЗИНЭИРТЯ

(Меьри) – б а х зинэиля. – Тами

икиъя зинэиртя цзим дарып (дяриб).

ЗИНЩЯРИЛ


(Шуша) – чох исти.

ЗИ

?РИХ’

(Болниси, Эядябяй, Газах, То-

вуз, Шямкир) – гаранлыг. – Эежя зи

?

рих’дя йолэетмях’ чятин олор (Газах); – Еший еля зы

?

ри-йиди кин, эормордц эюз-эюзц (Эядябяй).

ЗИНЗИЛЯ


I (Оьуз) – чятинлик, аьыр шяраит.

ЗИНЗИЛЯ


II (Гах, Шяки, Загатала) – зял-

зяля. – Би дяфя еля зинзиля олду ки, иряфдян гав-

гаъах тюкцлдц (Шяки).

ЗИНЗИЛЯ


III (Гах, Минэячевир, Загатала)

– 1. илдырым (Гах, Загатала). – Щабы йыл дурупы

би зинзиляляр вуруп; –  Евува зинзиля вурсун

(Гах); 2. сяс-кцй, дава-далаш (Минэячевир).

– Бю:цх’ дава олду, йаман зинзиля гофду.

ЗИНЗИЛЯ


IV (Эядябяй, Гах, Загатала) –

дяридя ямяля эялян хястялик, екзема. – Зин-

зиляди ушах дя:сян (Эядябяй).

ЗИНЗИЛЯ


V (Гах, Загатала) – учурум.

ЗИР


I (Аьъабяди, Ярдябил, Нахчыван, Ор-

дубад, Товуз, Шярур, Йардымлы) – нялбяки.

– Зир истякан алтында олар (Шярур); – Чайы зиря

тюк сойусун (Нахчыван); – Истяканы гойрух

зирин ичиня, чай ичирых (Ордубад).

ЗИР


II (Кялбяъяр) – шум заманы котанын

ачдыьы из, шырым.

ЗИРАБ

(Дярбянд) – айагйолу. – Юйцн ар-хасында зираб тих’.

ЗИРЪАМА


(Оьуз) – гядим гадын палтары.

ЗИРЪАМЫ


(Оьуз) – б а х зыръама. – Зир-

ъамы узун олур, енни олур, арватдар эийянди.

ЗИРЪЯЛЯМЯХ’

(Болниси) – б а х зирзя-

лямях’.

ЗИРЪИХ’


(Аьдаш, Басаркечяр, Ъябрайыл,

Эядябяй, Газах, Товуз, Зянэилан) – б а х

зирчих’. – Щясян йаман зиръий ушахды (Газах);

– Мя:м зиръий ушахдан зящлям эедир (Зянэи-

лан).

ЗИРЪИХ’ЛИХ’(Газах) – б а х зирчих’лих’.

ЗИРЧИХ’


(Газах) – шулуг, надинъ, сюзя-

бахмайан, зящлятюкян.

ЗИРЧИХ’ЛИХ’

(Товуз) – шулуглуг, надинъ-

лик. – Сяни

?

ушахлары?

йаман зирчих’лих’ елийир.

ЗИРДЯСС: ЗИРДЯСС ЕЛЯМЯЭ

(Ъялил-


абад) – щябс етмяк. –Аллащйары зирдясс еля-

диляр.


ЗИРЯ

(Эянъя) – б а х зир I.

ЗИРЯТО

(Бярдя, Нахчыван) – дцйц унун-дан щазырланмыш гуймаг.

ЗИРЯЗЯ


(Газах, Товуз) – ъяфтя.

ЗИРЯЗЯЛЯМЯХ’

(Газах) – ъяфтялямяк.

– Эежя тойлуйа салерых, аьзыны зирязялерих’.

ЗИРИ

I (Газах, Ордубад, Товуз, Зянэилан)–  б а х зир I. – Мян чайы зирийя тюкцв ичерям

(Газах); – Эедя зирини синдиди (Зянэилан).

562

ЗИМИР


ЗИРИ

ЗИРИ

II (Ъябрайыл) – мис дузгабы. – Зирийя

дуз гой, эяти.

ЗИРЗЯ


(Болниси, Борчалы, Эядябяй, Газах)

–  б а х зирязя.

ЗИРЗЯЛЯМЯХ’

(Башкечид, Болниси, Бор-

чалы) – б а х зирязялямях’. – Гапыйы зирзяля

(Борчалы).

ЗИВ

(Шярур) – буз цзяриндя сцрцшмяк цчцндцзялдилян йер. – Бы дих’дирдя бир зив гайрып-

лар кин.


ЗИЙАХ

(Минэячевир) – зяиф.

ЗИВДИ

(Минэячевир) – ойунда ахырынъы.ЗИВЯ

(Бакы, Лянкяран, Ордубад) – палтар

сярилян ип. – Бизим йердя палтары йуйуб зивийя

сярялляр (Ордубаб).

ЗИВИРД

(Зянэибасар) – тамамиля, бцсбц-тцн. – Ят зивирд йаьды.

ЗИВИШЭЯХ’

(Шярур) – сцрцшкян.

ЗИВИШМЯХ’

(Шярур) – б а х зивмях’.

ЗИВМЯХ’


(Гаракился, Нахчыван, Шащбуз) –

сцрцшмяк. – Машын бы йаьышдыхда эедя бил-

мяз, зивяъях’ (Шащбуз).

ЗИЙ


(Аьбаба) – эюркям. – Онун зийи дц-

зялян дюйц.

ЗИЙАНХАБ

(Масаллы) – 1. бядхяръ; 2. зи-

йанкар; 3. шярчи, башгасына шяр атан. – Сян

зийанхаб адамсан.

ЗИЙАРАЛАНМАХ

(Загатала) – шикайят-

лянмяк, эилейлянмяк. – Чох зийараланма.

ЗИЙЯХ’


(Товуз) – чох, щяддян артыг, зил.

– Бу парча зийях’ гарады.

ЗИЙЯЛЯ

(Лянкяран) – вязяри.ЗИЙРИХ’

I (Товуз) – ийрянъ, чиркин. – О,

зийрийин бириди.

ЗИЙРИХ’


II (Газах) – зиряк. – Фатманын

ушахлары зийрих’ди, йахшы охуйоллар.

 Зийрих’ дюймяэ (Кцрдямир) – титря-

мяк. – Шахтада саба:ъан зийрих’ дюймцшцэ.

ЗИЙРИХ’

(Болниси) – ял арабасы.ЗИЙРИЙ

(Борчалы) – котанын щиссяси. – Ха-

разан зийрийнян улаьын арасында олор.

ЗИЙВАХ


(Йевлах) – зяиф.

ЗИЗАМАТ


(Загатала) – вязяри.

ЗОБАЛАЬ


(Лянкяран) – бойъа кичик, щям

дя щюкмлц <адам>.

ЗОБАЛАХ

(Ъябрайыл) – тойуг вя йа ъцъя-нин айаьына булашыб йумруланан палчыг. – О

ъцъянин айаьындакы зобалахлары гопарт.

ЗОББАН

(Салйан) – бюйцк, ири. – Гяфяр,ся:нчцн зоббан алма алаъаьам.

ЗОБЫРЫН


(Кцрдямир) – йетишмямиш

(мейвя). – Армыт щяля зобырынды.

ЗОБРУХЛАМАХ

(Фцзули) – дярмяк.

– Зобрухлуйуф тюх’мя йеря.

ЗОД


I (Борчалы, Ъулфа, Эядябяй, Газах,

Гаракился, Шямкир, Тяртяр, Товуз) – эаващын.

– Зод олмаса, котан йеря батмаз (Борчалы);

– Апар, щопа зод салдыр (Шямкир).

ЗОД

II (Зянэибасар) – тамамиля, бцсбцтцн.ЗОДДАМА

(Иряван) – башдансовду.

? Зоддама елямях’ – башдансовду елямяк.

– Лап зоддама елямисян ща:.

ЗОДДАМАХ

(Борчалы, Дашкясян, Эядя-

бяй, Газах, Шямкир, Тяртяр, Товуз) – итиля-

мяк. – Котан йеря эетмер, апарем, зодда-

дем аьзыны (Газах); – Зоддады

?

мы бизимбалтыйы? (Эядябяй).

ЗОДДАММАХ

(Зянэилан) – аъыгланмаг,

щирслянмяк. – Мя:м цсдцмя ня зодданырса

?

,

сюзц?

вар, эет юзцйнян даныш.

ЗОДДИ

(Нахчыван) – эцълц, гцввятли.– Бизим Наврыз чох зоддиди.

ЗОДДУ


I (Эядябяй, Газах, Шуша) – щирсли,

аъыглы. – Ня зодду адамсы

?

, щеш йарашмербой-пухуну

?

а (Эядябяй); – А бала, ня йа-ман зодду данышырса

?

, йохса еля билирся?

сяннян горхурам (Шуша).

ЗОДДУ

II (Гаракился) – дирибаш. – О, зоддуадамды.

ЗОДДУ-ЗОДДУ

(Товуз) – щирсли-щирсли.

– Зодду-зодду данышыф елямя, сяннян гор-

хуф-елийян йохду.

ЗОЬ


(Борчалы, Щамамлы) – золаг (кярян-

тинин бичдийи отун ямяля эятирдийи золаг).

– Кярянти пичер, зоь гайрер (Борчалы).

ЗОЬАЛЫ


(Шямкир) – мцхтясяр; дцзцня.

– Биз зоьалы данышырых; – Сюзцн зоьалысын де.

ЗОЬАЛЛАМАХ

(Щамамлы, Шуша) – узун-

чулуг етмяк, бош-бош данышмаг. – Я:, сян

дядя


?

ин эору, аз зоьалла, баш-бейним эетди

(Шуша).

ЗОЬАТ


(Меьри) – бцнювря, юзцл. – Биня-

дяли фаьыр бу дамын зоьатын ачанда чох ял-

ляшди.

ЗОЬЛАМАХ


(Щамамлы) – дырмыгла топа-

ламаг.


563

ЗИРИ


ЗОЬЛАМАХ

ЗОХМА

(Эядябяй, Товуз) – б а х зыхма.

– Бош бюйрцмя бир зохма вурду, аз галдым

юлям (Товуз).

ЗОХМАЛАМАХ

(Зянэибасар) – йумруг-

ламаг. – Бюйрцмц зохмалама, бясди.

ЗОГГА


I (Салйан) – бюйцк, ири. – Биз ири

адама зогга адам ди:рцэ.

ЗОГГА

II (Кцрдямир) – сечмя. – Аьаъынзоггасын юзцн якдцн, писин мяня вердцн.

ЗОЛ


I (Бакы, Ъянуби Азярбайъан, Эядя-

бяй, Имишли, Кцрдямир, Гах, Салйан, Шамахы,

Товуз) – щямишя, даима. – Ишя зол мяйи йол-

лейырсан (Имишли); – О, зол кюнтю-кюнтю даны-

шыр (Бакы); – Зол сян эилейлянерся

?

мяннян(Эядябяй); – Сяня зол димишям, кцчядя ойна-

ма (Салйан).

ЗОЛ

II (Бярдя, Дашкясян, Дявячи, Фцзули,Эядябяй, Кцрдямир, Меьри, Салйан, Товуз)

– эюндян узунуна кясилмиш мцяййян щисся.

– Бир зол эюннян цш ъцт чарых чыхыр (Бярдя);

– Бу эюннян нечя зол чыхартмаь олу? (Эядя-

бяй); – О эюннян би зол мя: кяс (Салйан).

ЗОЛ


III (Шяки) – барамагурдунун цзяриня

йарпаг дюшяйяряк дцзялдилмиш сыра. – Гурт

(барамагурду) бир аз бю:йяннян сора йейиф

<йайыб> зол дцзялдийляр.

ЗОЛ


IV (Ъянуби Азярбайъан, Эюйчай,

Кялбяъяр, Губа, Минэячевир) – дцз, бирбаша.

– Гуламяли зол эетди, щеч гайытмади (Ъянуби

Азярбайъан).

ЗОЛА

(Басаркечяр, Чянбяряк, Эядябяй,Карвансарай, Газах, Меьри, Ордубад, Шям-

кир, Товуз, Зянэилан) – 1. гоз чырпмаг цчцн

узун аьаъ (Эядябяй, Газах, Меьри, Орду-

бад, Шямкир, Товуз). – Бармахлары еля бил

золады (Эядябяй); – Мян чыхым ъявизя, сян дя

золаны вер мг: (Меьри); 2. евин цстцня вуру-

лан аьаъ, пярди (Басаркечяр, Чянбяряк, Кар-

вансарай, Зянэилан). – Золыйы эятирин, вурах

евин цсдя (Зянэилан); – Кялвяъярдян бир зола

эятирдим дамын цсдцн басырмаь цчцн (Басар-

кечяр).


ЗОЛАБЯНТ

(Ордубад) – тянякляри баьла-

маг цчцн ишлядилян шив. – Биз тянях’ляри зола-

бянтнян баьларых, кцлях’ йыхмасын.

ЗОЛАХ

(Шяки) – ряндянин бир нювц. – Биздязолах ряндя йохду.

ЗОЛАТА


(Меьри) – гоз чырпмаг цчцн аьаъ.

– Мян чыхым ъявизя, сян дя алтдан золатаны

вер м

г:.

ЗОЛАТАЙ


(Балакян, Гах) – ири, нящянэ.

ЗОЛЩАЙ


I (Балакян, Гах) – ири, нящянэ.

ЗОЛЩАЙ


II (Загатала) – тез-тез. – Нийя

золщай о йана бахысан?

ЗОЛЛАМАХ

(Чянбяряк, Кцрдямир, Га-

зах, Шамахы, Товуз, Зянэилан) – эюнц узу-

нуна кясмяк, золаг-золаг кясмяк. – Эюнц

гурудуб золламаь лазымды (Шамахы); – Эюнц

габахъадан дуздуйурух, со:ра гуруйана

йавых золлуйурух (Зянэилан); – О эюнц золлу-

йуф гамчы дцзялдяжям (Товуз).

ЗОЛУБЕШДЯН

(Ъябрайыл) – саймазйана,

аьайана. – Золубешдян узаныфды ожаьын ба-

шында.


ЗОЛ-ЗОЛ

(Иряван) – золаг-золаг. – Йахшы

зол-зол парча варды.

ЗОМ


(Аьъабяди, Ъябрайыл, Кцрдямир,

Зянэилан) – ляклярин арасында дцзялдилян ки-

чик тиря. – Кялями лякин зомуна шитилля (Зян-

эилан); – Лякин зомун йахшы гайырын ки, даьыл-

масын (Ъябрайыл).

ЗОМАР


(Фцзули) – гыш азугяси.

ЗОМБУРД


(Иряван) – цздя олан шиш.

ЗОМБУТ


(Зянэибасар) – йумруг. – Ор-

дуна бир зомбут вурду.

ЗОМЛАМАХ

(Тяртяр) – бянд дцзялтмяк,

бяндлямяк. – Бяшир, архын габаьын зомла,

тез эя бура.

ЗОМУРТ

(Ханлар) – йетишмямиш, кал(мейвя). – Ай ушах, йемя, дяймийиф, щяля зо-

муртду.


ЗОМУТ

(Ханлар) – б а х зомурт. – Алманы

йемя, лаф зомуртду.

ЗОНГУР ВУРМАХ

(Зянэибасар) – зог-

гулдамаг. – Ятим а:рыдан зонгур ву:р.

ЗОП

(Газах) – 1. чох ири; 2. эцълц. – Аб-бас зоп адамды.

ЗОПА


(Кцрдямир, Газах) – ири, йоьун аьаъ.

ЗОПАЛАМАХ

(Газах) – зопа иля дюймяк.

– Ешшяйи зопаладым, эетмяди.

ЗОПАНАХ

(Меьри) – гоз чырпмаг цчцнаьаъ. – Мян чыхым ъявизя, сян дя алтдан зо-

панаьы вер мг:.

ЗОПЫБАШЫ


(Уъар) – зопыйа ойунунда башчы.

– Зопыбашы дясдянин габаьында эедяр.

564

ЗОХМА


ЗОПЫБАШЫ

ЗОПЫЙА

(Уъар) – милли ойун ады, йаллы.

– Зопыйа ойуну анъах тойларда олур.

? Зопыйа


эетмях’ – йаллы эетмяк. – Ойунда он ики

адам зопыйа эедир. Зопуйа эетмях’ (Шуша) –

б а х зопыйа эетмях’. –  Аз зопуйа эедин,

отурун, бир аз да динъялин.

ЗОПУ: ЗОПУ ТЯПБЯХ’

(Эядябяй, Эянъя,

Газах, Иряван) – б а х зопуйа эетмях’.

– Ня зору тяпирси

?

из? (Иряван); – Киши юйдянчыхыф дейин, эяня юйдя зопу тяпилляр (Газах).

ЗОР


I (Аьъабяди) – аьыр, чятин. – Бу, чох

зор ишди, ющдясиннян эялмийяжях’ся

?

.

ЗОРII (Шяки) – 1. чох; 2. йахшы. – Бийил зор

барамамыз олъахды; –  Кючцф эялмахда лаф

зор иш эюрцфся

?

.ЗОРАПА

(Ъябрайыл, Фцзули, Шяки, Зянэи-

лан) – зоь, пющря. – Гурду йайанда зорапей-

нан йайырых (Зянэилан); – Бир чянэя зорапа

олсейди, гурду йайардых (Ъябрайыл); – Пющран

ъальалар денняндыхъя зорапа сцрцф эидян

шейди (Шяки).

ЗОРАПАЛАМАХ

(Эоранбой) – зоьламаг,

пющрялямяк, зоь атмаг. – Аьаъын башыны гыр-

мышдым, инди еля зоралыйыф ки.

ЗОРНАХЛАМАХ

(Чянбяряк) – ъырмаг.

– Пири цзцмц йаман зорнахлады.

ЗОРРАМА

(Имишли) – эцълц. – Цш-дюртзоррама чащал эялди щараваны чыхатды.

ЗОРРУ


(Иряван) – эцълц. – О, йаман

зорру адамды.

ЗОРТ

(Эядябяй) – габа, кобуд (адам).– Зорт адамы диндирмяся

?

щамысыннан йах-шыды.

ЗОРТДАММАХ

(Ъябрайыл, Минэячевир) –

аъыгланмаг, цстцня гышгырмаг . – Сян ня зорт-

даныса

?

мя:м цсдцмя? (Ъябрайыл).ЗОРУХ

(Чянбяряк, Газах) – тянбял. – Зо-

рух Щцмбят ахшаматан ъюйцзцн кюлэюйцндя

йатерды (Чянбяряк).

ЗОРВА

(Шяки, Товуз) – зорба, бюйцк, ири.– О мяннян чох зорвады (Шяки).

ЗОРВАЛАММАХ

(Шяки) – зорбаланмаг,

бюйцмяк. – Зорваланыф дана бойдя олмушду

гойин.

ЗОРЗАНАХ


(Эядябяй) – узун. – Чох

зорзанахды Байрам.

ЗОТИ

(Сабирабад) – йумруг, дцртмя. – Овахтдары эялиф верэини исдийирди, вермийяндя

бойнуннан бир зоти дя вырарды.

ЗОТ ВЕРМЯХ’

(Шярур) – аъыгландырмаг,

аъыг вермяк. – Отуруб явдя, ахшамаъан ма:

зот ве:р.

ЗОЗАН

I (Эюйчай) – чохданышан. – Дейил-ляр зозанды, данышьанды.

ЗОЗАН


II (Зянэибасар) – узун. – Бу зозан

арват ким иди белля?

ЗЮВЗЦМЯХ’

(Иряван) – щцрмяк. – Бу ит

ахшамаъан зювзцйцр, адамын зящлясин тюкцр.

ЗУБДА


(Меьри) – кюк. – Ханялинин гуйини

зубда гуйинди.

ЗУЬ

(Чянбяряк) – пайа. – Чяпярдян зуь-лары чякиф чыхарыф, ушахлар йандырыфлар.

ЗУЬА


(Газах) – нахышлы гадын башмаьы.

ЗУЬАТ


(Меьри) – б а х зоьат.

ЗУЛ


I (Хачмаз) – б а х зол IV.

ЗУЛ


II (Хачмаз, Меьри) – б а х зол II.

– Аьагули мг: алты зул эамыш эюни эюндяр-

мишди (Меьри); – Инеэин дерисиннян бир нечя

чаруьлуь зул мяня чатди (Хачмаз).

ЗУЛА


(Газах) – б а х зола.

ЗУЛАТА


(Меьри) – б а х золата. – Зула-

таны тез эятир, ъявизи чырпах.

ЗУЛЛАМАЬ

I (Хачмаз, Губа) – б а х

золламаь. – Эцни зулла (Хачмаз).

ЗУЛЛАМАЬ


II (Губа) – атмаг, тулламаг.

– Ал буну, зулла байыра эидсцн.

ЗУПАНАХ

(Меьри) – б а х зопанах. – Зу-панахнан ъявиз чырпаллар.

ЗУПЛАМАЬ


(Хачмаз) – дюймяк. – Тутыб

уни бир-ики дяня зупладум.

ЗУРУЬ

(Зянэибасар) – тиканлы битки нювц.– Зуруь щейвани кюкялдей.

ЗУРУП


(Оьуз) – ъыр армуд. – Зуруп эялир

йетишир, галыр, онда йимяли олур.

 Зуза чякмаь (Табасаран) – уламаг.

– Ъянявяр зуза чякядц.

ЗЦБАЩ

(Ъулфа) – б а х зибан.ЗЦББЯ

(Шяки) – сечмя, сечилмиш. – Ян

зцббялярини мишо:л йийитди.

ЗЦБЦДЯ


(Кцрдямир, Оьуз) – тамамиля,

бцсбцтцн. – Щу дидих’ляри сюз зцбцдя йаланды

(Оьуз).

ЗЦЭЛЯ


(Бакы) – чох балаъа.

ЗЦЭОЙЛУ


(Басаркечяр) – цзцашаьы.

– Машын зцэойлу эедир, гаваьына даш гой.

ЗЦЛЯ ЭЕТМЯХ’

(Зянэибасар) – щясрятини

чякмяк, цряйи истямяк. – Эядядян ютцн зц-

лейдирям.

565

ЗОПЫЙА


ЗЦЛЯ ЭЕТМЯХ’

ЗЦЛЩЯЪ

(Гах) – уъа, щцндцр (бой).

– Щонун бойу лап зцлщяъди.

ЗЦЛЛЯ


(Барана, Борчалы) – 1. зирвя (Бор-

чалы) – Биздя дейялляр кин, даьын зцлляси; 2. шиш,

дик (Барана). – Даьын башы чох зилляйди.

ЗЦЛЦ: ЗЦЛЦ ЭЕТМЯХ’

(Шащбуз) – йо-

рулмаг, ялдян дцшмяк. – Бы эеъя итдяр щцр-

мях’дян зцлц эедибляр.

ЗЦЛЗЦЛЯ


(Салйан) – аьлашма. – Йолдан

кечяндя эюрдим ки, Щаъынын юйцннян би зцл-

зцля башдады.

ЗЦМЗЦМЯ


(Бакы) – чешмя.

ЗЦНЭЯ


(Лянкяран) – балыг тору цчцн дя-

низдя гурулан дайаг.

ЗЦПБЦЗ

(Меьри) – щявянэдястя. – Хыъъагыз эетди зцпбцззя дуз дюймяья.

ЗЦРЪЯХ’


(Нахчыван) – сцрцшкян. – Ора

су эялиб зцръяй олуб.

ЗЦРРИ

(Хачмаз) – б а х зорру. –  Чухзцрри адамды.

ЗЦРЗЦГ


(Загатала) – дярд, гям, гцсся,

кядяр. 


? Зцрзцгя эитмах – дярдя-гямя

батмаг, гцссялянмяк, кядярлянмяк. – Оьлан

зцрзцгя эидипти.

ЗЦВЯ


(Бакы) – б а х зивя.

ЗЦВМЯХ’


(Нахчыван, Ордубад, Шярур) –

б а х зивмях’. –  Гычым гышда бузда зцвдц,

йыхылдым (Шярур).

ЗЦВЦЛДЯМЯХ’

(Нахчыван, Ордубад) –

сцрцшмяк. – Мян зцвцлдядим, ямя йыхылма-

дым (Нахчыван).

ЗЦВЦРЧЯХ’

(Зянэибасар) – сцрцшкян йер.

ЗЦЙМЯХ’


(Нахчыван, Ордубад) – б а х

зивмях’.


ЗЦЙРЦШМЯХ’

(Нахчыван, Ордубад) – сц-

рцшмяк. – Мяним яйаьым зцйрцшдц (Нахчы-

ван).


ЗЦЙЦЛДЯМЯХ’

I (Нахчыван, Ордубад) –

сцрцшмяк. – Мцкайыл, йол харабды, машыны

зцйцлдямя: гойма ща (Ордубад).

ЗЦЙЦЛДЯМЯХ’

II (Зянэибасар) – аьла-

маг. – Диля тут ушяьи, зцйцлдямясин.

ЗЦЗЯ: ЗЦЗЯ ЭЕТМЯЭ

(Бакы) – эюйня-

мяк.


566

ЗЦЛЩЯЪ


ЗЦЗЯ

МЦНДЯРИЪАТ

Редакторлардан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Лцьятин гурулушу вя тяртиб цсулу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Фонетик транскрипсийа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Азярбайъан ялифбасы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Аа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Бб . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Ъъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Чч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Дд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Ее. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Яя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Фф . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Ээ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

Щщ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Хх . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Ии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

Кк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

Гг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

Лл . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

Мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341

Нн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367

Оо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379

Юю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386

Пп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391

Рр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412

Сс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414

Шш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454

Тт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477

Уу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515

Цц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523

Вв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529

Йй . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536

Зз. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554Бурахылыша мясул:

Язиз Эцлялийев

Техники редактор:

Рювшян Аьайев

Тяртибатчы-ряссам:

Нярэиз Ялийева

Компйутер сящифяляйиъиси:

Ялякбяр Кяримов

Йыьылмаьа верилмишдир 07.09.2006. Чапа имзаланмышдыр 02.02.2007.

Форматы 60х90 

1

/

16. Физики чап вяряги 35,5. Офсет чап цсулу.

Тиражы 10000. Сифариш 17.

ДЦСТ 5773-90, ДЦСТ 4.482-87

Китаб “ЪБС-ПП” ММЪ мятбяясиндя чап олунмушдур.Бакы, Шярифзадя кцчяси, 3.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   96   97   98   99   100   101   102   103   104


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет