Азярбайъан дилинин диалектоложи лцьятиPdf көрінісі
бет20/104
Дата02.05.2020
өлшемі3.32 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   104

ле:ф, чюрях’ле:ф йола салдым (Эядябяй).

ЧЮРМЯ

(Кцрдямир) – дцзянлик, чюл.– Гойуннар чюрмядя отдуйур.

ЧЮСКЦ


(Гаракился, Шащбуз) – йурд, мц-

вяггяти дцшярэя. – Эялмяляр Вянэда йалачых

чюскц салыблар (Шащбуз); – Бир чюскц салды

бырда (Гаракился).

ЧЮЙЪЯ

(Гябяля, Оьуз, Шяки, Загатала) –мис пийаля, каса. – Гоншудан би чюйъя ун алыф

йуха салмышам (Шяки); – Бир чюйъя бозбаш йи:ф

эялирям (Оьуз); – Чюйъяни ма: эяти, Мящ-

бубя (Гябяля); – Сян эютдцн цч чюйъя. Мян

эютцдцм беч чюйъя (Загатала).

ЧЮЙЪЯЛЯШМАХ

(Шяки) – гыврылмаг,

йумруланмаг. – Архын башиндя би дяня гызыл

илан чюйъяляшиф йатмишди.

ЧЮЙЯН


(Шяки) – арабанын щиссяси. – Оха

тахылан щиссийя дийилляр чюйян.

ЧЮЙСЦ

(Басаркечяр, Чянбяряк, Ща-мамлы) – алачыьын орта диряйи. – Чырыйы дяйя-

нин чюйсцсцннян ас (Щамамлы); – Бизим ала-

чыьын чюйсцйц палытданды (Басаркечяр).

ЧЮЙСЦМЯХ’

(Чянбяряк) – дарашмаг.

– Гойун сцрцсц бичяня: чюйсцмцшдц.

ЧЮЗ

(Чянбяряк, Имишли) – баьырсаг. – Го-йунун чюзцн синийя йыьдым (Чянбяряк);

– Чюззян эяти, тюк оъаьа бишсцн (Имишли).

ЧЮЗДЯМЯЭ

(Йардымлы) – б а х чюздя-

мях’. – Сапы чюздямяэинян.

ЧЮЗДЯМЯХ’

(Аьдам, Борчалы, Ъябрайыл,

Ъулфа, Чянбяряк, Ханлар, Меьри, Шащбуз) –

ачмаг, узатмаг. – Баьырсаьы чюздялляр, ипи

чюздялляр (Ханлар); – А:з, о бараманы нийя

щеля чюздцйцб корруйурсан (Ъябрайыл); – Ба-

ьырсаьы чюздя, мян дя эялерям (Борчалы);

– Хаъъа ъорабын ипин чюздер (Меьри).

ЧЮЗЯЛЯМЯЭ

(Ъялилабад, Сабирабад) –

ачмаг. – Бу кяндири чюзялийя-чюзялийя далым-

ъан эялярсян (Сабирабад).

ЧЮЗЯЛЯМЯХ’

(Эядябяй, Эянъя, Шярур)

–  б а х чюзялямяэ. –  Ипи чюзялямя щайыфды

(Эянъя); – Нийя чюзялейси

?

, а:з, сапы? (Эядя-бяй).

ЧЮЗЯРЯХ’


(Аьдам) – чцрцк. – Еля гоз

вар чюзяряй олур, йемяли олмур.

ЧЮЗЦМЯХ’

(Чянбяряк) – яримяк. – Гар

чюзцйцр эцнейлярдя.

ЧУАЛЛАМАХ

(Ханлар) – чувала йыьмаг,

долдурмаг. – Шадаря:тирейдих’, шадарадан да

чыхейди тахыл, сонра бир йеря тыьлейдых, со

?

рачуаллейдых.

ЧУБУЬАЛТЫ

(Шамахы, Иряван) – кцлгабы.

– Чубуьалтыны вер (Шамахы); – О чубуьалтыны

бяри эяти (Иряван).

ЧУДУ


(Губа) – б а х чоди.

ЧУЭУН


(Губа) – самоварын алтына гойу-

лан габ. – Эет байирдан чуэуну эятир.

ЧУЬУЛ

I (Аьъабяди, Басаркечяр, Бор-чалы, Бюйцк Гаракился, Дашкясян, Эядябяй,

Эянъя, Эоранбой, Эюйчай, Кялбяъяр, Хан-

лар, Газах, Салйан, Шуша, Тяртяр, Товуз) –

хябярчи, арагарышдыран. – Биздя чуьул адам

йохду (Товуз); – Чуьула алаьуз адам дей-

рях’ (Дашкясян); – Гурван йаман чуьул

адамды  (Эядябяй); – О чох чуьул адамды

(Шуша); – Чуьул адам мунун сюзцн она де:р,

онун сюзцн муна де:р (Ханлар).

ЧУЬУЛ


II (Басаркечяр, Эюйчай, Оьуз,

Салйан, Товуз) – диварын дцзлцйцнц йохла-

маг цчцн ишлядилян алят. – Дущарын кцнъцнц

чуьулнан бир юлч, эюр яйрилийи вармы? (Товуз);

– Я:, чуьулу вер, дифары йохлуйум (Басар-

кечяр).


ЧУЬУЛЧУ

(Шямкир) – хябярчи.

ЧУЬУЛЧУЛУХ

(Товуз) – хябярчилик.

– Чуьулчулуь елямя, йекя оьлансан.

ЧУЬУЛЛАМАХ

(Басаркечяр) – (б а х II

мяна) чуьулла диварын яйрилийини юлчмяк, мц-

яййянляшдирмяк. – Бах, бырда чуьул чуьуллады.

ЧУХУР


(Бакы) – емалланмыш кичик вя дярин

габ.


ЧУГГУ

(Гябяля) гадын йайлыьы. – Лалазар

хала мяълисдя чуггусуз отурмушду.

ЧУЛ: ЧУЛ ДЦШМЯХ’

(Ъябрайыл, Минэя-

чевир, Салйан, Оьуз) – йорулуб ялдян дцш-

мяк, тагятдян дцшмяк. – О гядир ишдямишям

ки, йап чул дцшмцшям (Ъябрайыл); – Эидиф чул

дцшялляр юйя (Оьуз).

ЧУЛЬАЛАМАХ

(Шяки) – бцрцмяк, бас-

дырмаг. – Годцшдя гатых чалыф цсдцн чульала-

мышам.

ЧУЛЬУ


(Эянъя, Газах, Шамахы) – б а х

чулгу. –  Щараванын чульусу чыхыф (Эянъя);

– Чульу олмаса, тякяр чыхар (Газах); – Яйя,

йаваш сцр, чульу чыхды (Шамахы).

ЧУЛЬУДУЗ

(Газах) – ганмаз. – Чульу-

дузун бириди, ня ганер.

107


ЧЮРЯХ’ЛЯМЯХ’

ЧУЛЬУ


ЧУЛГУ

(Дашкясян, Эоранбой, Шямкир) –

тякярин чыхмамасы цчцн охун уъуна кечири-

лян дямир. – Гойма чулгу дцшдц, индижя тякяр

чыхар (Эоранбой); – Чулгуну охун башына

кечирялляр (Дашкясян).

ЧУЛЛАМАЬ

(Салйан) – даьытмаг, саьа-

сола хярълямяк. – Пылын эяряэ гядрин билясян,

щара эялди чулламыйасан.

ЧУЛЛАМАХ

(Чянбяряк) – сых сяпмяк.

– Тахылы охарта чуллуйуфлар кын, ичиндя йери-

мяй олмур.

ЧУМ

(Товуз) – кюкцндян чыхарылмыш алаготлары.  – Мящяллядяки чумлары гырахлара чы-

хардын.


ЧУМАЧЯ

(Дярбянд) – б а х чумарча.

– Нюцт эетирмеэя китяндя йолда чумачямизин

бири синмишди.

ЧУМАРЧА

(Табасаран) – самы. – Бир бу-йундуруьда дюрд чумарча улур, бир дя кцъя-

ьаъи.


ЧУМБУЗ

I (Башкечид, Борчалы) – чим.

– Мян чумбузнан суйун гаваьыны кясдим

(Борчалы).

ЧУМБУЗ

II (Эянъя, Ханлар) – б а х чопуз.– Чумбуз да йапынъы кими олур, ямбя балаъа

голу олур (Эянъя); – Йаьышда чован алтдан

чумбузу эейинир, цсдян дя йапынъы (Ханлар).

ЧУМПУЗ


(Газах, Шямкир, Товуз) –

1. б а х чумбуз I. – Чумпуз кясин бузойун

дамынын цсдцня дюшцйях’ (Газах); 2. кясяк.

– Тохуйу эютц, о чумпуздары яз (Шямкир).

ЧУР

(Зянэибасар) – боръ. – Беш ашых дачур вердим, эеня дя удузду.

ЧУШ


(Газах) – йуху. – Чуш дяйиширий олар.

ЧУШБАЛАН


(Ханлар) – ашсцзян. – Чушба-

лан ирялляр дя:рдих’.

ЧУШ ОЛМАХ

(Газах) – раст эялмяк, туш

олмаг. – Йолда ма

?

а чуш олду.ЧУТГУ

(Дярбянд, Губа, Минэячевир,

Шамахы) – б а х чуггу. – Гарт хатын тязя чут-

гусун баьлады (Дярбянд); – Анам башына

чутгу баьламышды (Шамахы).

ЧУВАЛДЫЗ


(Меьри) – бюйцк ийня, гыйыг.

– Тахмишам, цде: чувалдыз ъяъимин цсдцндяди.

ЧУВУГГУ

(Шяки) – гоз вя йа тут чырп-маг цчцн аьаъ. – Туту тепийнян дя чырпарых,

чувуггуйнян дя.

ЧУЙУХ

(Басаркечяр) – сыйыг. – Хамыр чу-йухду, кцндя тяндирдя дурмур.

ЧУЪЕЙ


(Загатала) – б а х чючцй. – Чуъе-

йин ясэярдян каьызы эялибди.

ЧЦ

(Имишли, Салйан) – паз, чцй. – Балтанынбашына чц выр, чыхар дяэяр ушаьа (Имишли).

 Чц гоймаь – ара гарышдырмаг, ара вур-

маг. – Сян чц гоймасон, олар савашмаз.

ЧЦДИ


(Дярбянд, Табасаран) – б а х чоди.

– Мцслцмят ананын пиширян чцдиляри чух ля-

зятдц улады (Дярбянд); – Чцди ятдян дя биши-

рилядц (Табасаран).

ЧЦЛЯ

(Лянкяран, Лерик, Йардымлы) – чюп.– Би дяня чцля вер, дишими гуртдалайым (Лян-

кяран).


ЧЦЛПЯК

(Эюйчай) – сцзэяъ. – Айраны

чцлпякдян кечир.

ЧЦМЦРЦХ’


(Чянбяряк, Эядябяй, Газах,

Товуз) – чцрцдцлмцш айран, сцд. – Чцмц-

рцйц торвуйа тюх’ (Чянбяряк); – Асйа баъы,

кюмяй еля, бу чцмцрцх’ газанын йеря гойум

(Эядябяй).

ЧЦПЯ


(Ъялилабад) – чюр-чюп. – Гыза, эед

чцпя эяти тюким тяндцря.

ЧЦРМЦХ’

(Загатала) – б а х чцмцрцх’.ЧЦШМЯ

(Газах) – азмыш, иткин дцшмцш

(щейван). – Бу ат чцшмяди, дюрд айды эялиф

бизим илхыйа гарышыф, йя:си чыхмер.

ЧЦТГАБАЬЫ

(Бакы) – б а х ъцтгабаьы.

– Габаьлар арваддар чцтгабаьы гойарды.

ЧЦТРЯМ


(Эядябяй) – ъцт, гоша, бирликдя.

– Ики чован йолда чцтрям эедяр; – Гызылюзян

хымырчях’нян чцтрям олор.

ЧЦВ


(Аьдяря) – тякярин охдан чыхмамасы

цчцн охун уъуна кечирилян дямир.

ЧЦЙ

I (Эянъя, Шяки, Загатала) – б а х чц.– О кютцйц чцйнян йармаь олар (Загатала);

– Чцй олмаса, бу одун йарылмаз (Эянъя);

Одуну чцйнян йар (Шяки).

ЧЦЙ


II (Загатала) – эюйяриб галхмыш соьа-

нын уъу. – Лякдян чцй йыьды.

ЧЦЙЦ

(Дашкясян) – бойундуруьун орта-сына кечирилян ики аьаъ. – Чцйц аьашдан олой;

– Чцйцйц бойундуруьа вуройрух кун, каьан

ортадан гашмасын.

ЧЦЙЦДБАШЫ

(Аьдам, Ъябрайыл) – шцйцд.

– Гызым, эет чцйцдбашы йыь, долмуйа тюкях’

(Ъябрайыл).

ЧЦЙЦТ


(Гах, Газах) – б а х чийид II.

– Чцйцт олмуйан дойьа пис дадер (Газах).

ЧЦЙЦТКЯ

(Газах) – тякярин охдан чых-мамасы цчцн охун уъуна кечирилян дямир.

108


ЧУЛЬУДУЗ

ЧЦЙЦТКЯ


Дд

ДАБА


(Гах, Загатала) – барсыз.

ДАБАЛАЬ


(Губа) – бадалаг. 

? Дабалаь

вурмаь – бадалаг вурмаг. – Эцляшяндя

биздя бир-бириня дабалаь вурардылар.

 Дабалаь эялмяэ (Губа) – кяляк эял-

мяк, алдатмаг. – Мян ушаь деэилям, мяня

дабалаь эялмя.

ДАБАН


I (Гаракился, Газах) – дяйирман

дашынын ишини низамлайан дямир щисся. – Да-

баны бяркит, даш дцшяр (Газах); – Дя:рманын

дабанын йендир, уну йахшы цйцссцн (Гафан).

ДАБАН

II (Шамахы) – тцтцн биткисинин кюкяйахын йарпаглары. – Тянбякинин дабани чяк-

мяйя чох йцнэцлдц.

ДАБАН

III (Кцрдямир) – щянъама явя-зиндя гапыны чярчивяйя бирляшдирян охъуглар

(гапы бу охъуглар цзяриндя фырланыр). – Гапы

дабаныннан чыхды.

ДАБАН


IV (Гах) – синя. – Ябдал кими

дабаныны нийя ячирсин?

ДАБАНА

(Ъулфа, Гаракился, Шащбуз) –б а х дабан III. – Гапы дабанадан чыхып

(Гаракился); – Дабана гапыны сахлыйыр (Ъулфа).

ДАБАНДЫ: ДАБАНДЫЙА ДЦШМАХ

(За-


гатала) – мювсцми ишдян ихтисара дцшмяк;

пайызда арана кючяндян сонра ишдян (чобан-

лыгдан) азад едилмяк. – Сялим ями дабандыйа

дцшдц.


ДАБАННАМАХ

I (Гябяля) – шабалыды да-

банла басараг гярзякдян чыхармаг. – Ушах-

лар ъеъя дабаннамаьа эедилляр.

ДАБАННАМАХ

II (Зянэибасар) – чатмаг.

– Чапыь олмасан, сяни дабанныйарам.

ДАБАННЫ


(Шуша) – ъцрятли, црякли. – Мю:-

кям дабанны адам чохду бурда.

ДАБАНЙАРПАЬЫ

(Салйан) – тяняйин диб

щиссясиндя ямяля эялян йарпаг. – Тяняэдя

йаман дабан йарпаьы вар.

ДАБДАБАЙ

I (Гах) – сичовул.

ДАБДАБАЙ

II (Гах) – балаъабой (адам).

ДАБЫРМА

(Шамахы) – тез, тез-тез, ъялд,сцрятля. – Дабырма эессюн, чатарсан.

ДАБИ


(Сабирабад) – сырыглы.

ДАБЖО


(Загатала) – папирос. – Дабжо ал-

дым.


ДАБЛЫ

(Гах, Загатала) – гыф.

ДАБРАЬ

(Губа) – чувал. – Ящмядин эя-лини ун дабраь эятимишди.

ДАБРЫМА


(Кцрдямир) – б а х дабырма.

– Дабрыма эедиб йолдашуа чат.

ДАБРЫМАЬ

(Яли Байрамлы, Имишли, Кцр-

дямир, Газах, Саатлы, Сабирабад, Салйан,

Шамахы) – тез-тез йеримяк. – Адя, дабры дя

(Саатлы); – Дабры, дащы эюздямяйя вах йохду

(Сабирабад); – Би дя эюрдим, Щясян еля даб-

рыйыр ки, аз галыб мяни кечя (Салйан); – Адя,

нийя дабрыйырсан, бир аз усул эед (Шамахы);

– Сян дабры, мян ся: чатаъам (Кцрдямир);

– Дабры, йубамма, вах кечер (Газах); – Би

аз дабры, бялкя чатдун (Имишли).

ДАБРЫМЯЙ


(Ъялилабад) – б а х дабрымаь.

ДАДАХ


I (Шяки) – айаг. – Гойунун дадах-

ларыны бир асмышдых, башини бир.

ДАДАХ

II (Эянъя) – ушаьын илк аддымы, илкйериши.

ДАДАХЛЫ


(Шяки) – айаглы. – Дадахлы сан-

дых варыйды биздя.

ДАДАМАЛ

(Аьъабяди, Ъябрайыл, Чянбя-ряк, Щамамлы, Ханлар, Газах) – юйряшмиш,

даданмыш, алышмыш. – Дадамал гойун сцдц

ичди (Аьъабяди); – Пишик ятя дадамалду (Ъяб-

райыл); – Тоьлу дадамалды дейн чох кюкялиф

(Чянбяряк); – Бизим Эюйярчин инях’ йаман

дадамалды (Щамамлы). 

? Дадамал олмах

(Эянъя, Ханлар) – юйряшмяк, алышмаг, да-

данмаг. – Данамыз дадамал олуб (Эянъя);

– Чованнар гуйруь асдарына дадамал олой

йаман (Ханлар).

ДАДАМЪЫЛ


(Чянбяряк) – юйряшмиш, да-

данмыш, алышмыш. – Бизим инях’ архаъа дадам-

ъылды, чюлдя дурмур, гачыф эялир.

ДАДАПИСДИХ’

(Эянъя, Газах, Шямкир) –

язиййят, чятинлик. – Бир дадаписдих’нян дцзялт-

дим, йола салдым, эетди (Шямкир).

ДАДАРДОЙМАЗ

(Шяки) – аз, йарымчыг.

– Йиди, амма дадардоймаз, доймады.

ДАДАШ

(Аьдам, Эюйчай, Гусар, Лянкя-ран, Ордубад, Шамахы, Йардымлы, Зянэилан) –

1. ата (Зянэилан). – Биздя дядя дя де:рих’,

дадаш да де:рих’, 2. бюйцк гардаш (Ордубад);

3. дайы (Йардымлы).

ДАДДАМАЬ

(Салйан) – чаьырмаг, щарай-

ламаг. – Ядя, ся:рдян анон сяни даддыйыр,

нюш ъаваб вермирсян?

109

ДАБА


ДАДДАМАЬ

ДАДДЫЬ

(Гафан) – йаьда гызардылмыш соь-

ан; йаь-соьан. – Хюряйя даддыь тюк.

ДАДЭЦЛ


(Дашкясян) – аьаъ ады.

ДАДЫ


(Ъянуби Азярбайъан) – кцрякян.

– Аббас Ящмядин дадысыды.

ДАДЫХ

(Шяки) – б а х дадах I. – Дюрт да-дыхлары оланнара дийилляр кцрсц.

ДАДЫХМАХ


(Ордубад) – б а х дадымах.

– Гатых дадыхыфды.

ДАДЫМАХ

(Эюйчай, Минэячевир) – хараболмаг, пис дад вермяк.

ДАДЫМДУЗУМ

(Бакы) – бир аз, бир тикя.

– Бир гарпуздан щярейя дадымдузум янъаь

чатар.

ДАДЫМСЫММАЬ(Салйан) – дадына бах-

маг. – Бир гашых бы хюряэдян дадымсын эюряэ

дузу неъяди?

ДАДЫШМАХ


(Газах) – бярк-бошлуьуну

билмяк цчцн йумурталары дишя вуруб йохла-

маг. – Дадышмасам дюйцшдцрмярям.

ДАДМЯНИТУТДУЛАР

(Лянкяран) –

еркяк тураъ. – Дадмянитутдулар охумаьа

башдыйыб.

ДА:ЯТ


(Меьри) – ири, бюйцк, уъа.

ДАФТ


(Губа) – дяф, кичик гавал. – Цйдян

мяним дафтымы эяти.

ДАЬАЛ

I (Ордубад) – эюзя дцшян чюп. –Эюзцмя даьал дцшцб.

ДАЬАЛ


II (Аьдаш, Борчалы, Ъялилабад,

Фцзули, Кцрдямир, Газах, Минэячевир, Сабир-

абад, Салйан, Товуз) – 1. ойунун эедишиндя

цмуми гайданы позан, ъыьал (Кцрдямир, Сал-

йан); 2. давакар (Борчалы, Газах). – Даьал

адам ойына шулуьлыь салар (Салйан); – Алы

йаман даьалды (Кцрдямир); – Ойныйанда

адам даьал олмаз (Фцзули); – Даьал адам

инсаннан йоле:тмер (Борчалы); – О йаман

даьал адамды (Газах).

ДАЬАЛ

III (Лачын, Ордубад) – инадкар,сюзя бахмайан. – О, даьал адамды (Лачын).

ДАЬАЛ


IV (Кялбяъяр, Кцрдямир, Газах)

– ловьа, ядабаз. – Даьал адам йахшы адам

дюй (Газах).

ДАЬАЛ


V (Тябриз) – щяйятин, баьын кяна-

рына назик аьаълардан чякилян чяпяр. – Баьын

гыра:ннан даьал чякирух.

ДАЬАЛЛЫЬ


I (Фцзули, Эянъя, Газах,

Шямкир) – ъыьаллыг. – Даьаллыь йахшы шей дя:л

(Эянъя); – Онун даьаллыьына бахма, сюз

ганан адамды (Шямкир). 

? Даьаллыь елямяй

(Салйан, Шямкир) – ойунун гайдасыны поз-

маг, ъыьаллыг етмяк. – Ойунда даьаллыь ет-

мяздяр (Фцзули); – Адя, ся: мин дяфя демишям,

ойында даьаллыь елямя; –  А эядя, даьаллыь

елямя, динч отур (Салйан).

ДАЬАЛЛЫЬ

II (Шямкир) – ловьалыг. – Она

йахын эетмя, даьаллыьыннан билмер наьайыр-

сын.


ДАЬАН

(Эюйчай, Кцрдямир, Уъар) – до-

лаша (гуш ады). – Та:  <даща> даьан аз-аз

эюрцнцр (Кцрдямир); – Даьда даьаннар,

Бир-бирини боьаннар, Оьлан доьаннар, Бу

балама гурбан (Эюйчай).

ДАЬАНАЬ

I (Салйан) – гупгуру. – Чюряэдаьанаь олуб, диш батмыр.

ДАЬАНАЬ


II (Салйан) – чугун габ.

ДАЬАНАХ


(Тябриз) – ял щанасынын бир щис-

сяси. – Бизим щананын даьанаьы яммяэилдяди.

ДАЬАР

I (Аьдам, Ъябрайыл, Кялбяъяр,Кцрдямир, Губа, Оьуз, Салйан, Шамахы) –

б а х дагар I.  – Дур даьары бура эяти

(Шамахы); – Даьары суа гойгынан йымшалсын

(Салйан); – Даьарда тахыл сахлыйыллар (Оьуз);

– Бир даьар ун эятидим (Аьдам); – Яли, о да-

ьары дя:рмяня апар (Кялбяъяр).

ДАЬАР

II (Бакы, Яли Байрамлы, Сабирабад,Салйан, Шамахы, Шямкир) – б а х даьал IV.

– Яли чох даьар адамди, базарда ирас эялди,

саламымы алмады (Шамахы); – Я, ня даьарсан,

оту чюряк йи дя (Бакы); – Сян даьар адамсан,

сяннян аъыьым эялир (Салйан). 

? Даьар-даьар

данышмаь (Шамахы) – ловьа-ловьа данышмаг.

– Ня даьар-даьар данышырсан.

ДАЬАР

III ( Товуз) – б а х даьал II. – О,даьарын бириди.

ДАЬАР


IV (Эюйчай) – йекягарын.

ДАЬАРЪЫХЛАММАХ

(Чянбяряк) – лов-

ьаланмаг. – Ай дыды Шямши, ня даьаръыхланыр-

са

?

?ДАЬАВАР

(Бярдя, Борчалы, Газах) –

1. даьлыг (Борчалы, Газах); 2. даьятяйи

(Бярдя). – Даьавар йердя мейвя, цзцм йахшы

олар; – Бура даьавар йерди, даь чохду (Бор-

чалы); – Кящлик даьавар йердя чох олур

(Бярдя); – Даьавар кятдярин дя айрыжа дили

вар (Газах).

110

ДАДДЫЬ


ДАЬАВАР

ДАЬБЯСЯР

(Бакы) – даьцстц. – О кятдяр

даьбясяр кятдярди; – Даьбясяр кятдяр сярин

олур.


ДАЬЧЫ

(Газах) – йай мювсцмцндя даьда

йашайан адам. – Даьчылар эялдиляр.

ДАЬДАЬА


(Табасаран) – чахчах (дяйир-

манда).


ДАЬДАЬАН

(Меьри, Зянэибасар) – эюзя

– нязяря эялмямяк цчцн ушаьын вя йа щей-

ванын бойнундан асылан бязякли кичик даьда-

ьан аьаъы. – Ейнулла дайыси Шювгийя бир даь-

даьан гяйырды (Меьри).

ДАЬЫ

(Дярбянд, Табасаран) – 1. даща.– Ики гярям <кяря> эялди, даьы гялмяди

(Табасаран); 2. башга. – Нюйрцздян даьы щеч

ким эялмийитди (Дярбянд).

ДАЬЫДЫЪЫ


(Шуша) – почталйон. – Рясул

пошда даьыдыъы гойулуфду.

ДАЬЫНЫХ

(Газах) – бичилмиш, лакин йыьыл-мамыш от, тахыл вя с. – Щяля чюлдя даьыныьы-

ныз чохдуму?

ДАЬЫСЫ

(Дярбянд) – башгасы. – Досдарын-дан бири айы олутду, бири ъанавар олутду, бир

даьысы да тцлкц олутду.

ДАЬЛАМАХ

I (Гах) – яритмяк.

ДАЬЛАМАХ

II (Имишли) – йайы йайлагда,

даь йериндя кечирмяк. – Йайы даьладых, ендих’

ашаьа.


ДАЬЛО:

(Имишли) – дамьа вурмаг цчцн

алят.

ДАЬМАДИЛ


(Аьдам) – б а х даьвадил.

– Эцлпяри яриннян даьмадилди.

ДАЬНУС

(Салйан) – пул, вар-дювлят.– Сянин бядхярълийиня щеч даьнус да чатмаз.

ДАЬТО:ЬЫ


(Шяки) – кяклик.

ДАЬВАДИЛ


(Чянбяряк) – наразы, инъик.

– О ма


?

а Щассаннан даьвадил данышды.

ДАЩАР

I (Бакы, Ъябрайыл, Зянэилан) –тяпя. – Дащарын дюшцндя йахшы от вар (Зян-

эилан); – Гойуннар дащарын дюшцндя отдуйур

(Ъябрайыл); – Би дяня йашыллыь йохду а, щара

бахырсан дащарду (Бакы).

ДАЩАР

II (Имишли, Кцрдямир) – сцдлц дарыашы. – Дащара йаь тюкяндя дадди олур (Кцр-

дямир).


ДАЩАРДУЗ

(Лянкяран) – дюйцлмцш наня

иля дузун гаршыьы.

ДАЩАРРЫЬ


(Бакы) – тяпялик. – Бу дащар-

рыьда чохли воъдяр вар.

ДАХАЛ

I (Бярдя, Чянбяряк, Гафан, Гах,Минэячевир, Шяки, Шуша, Загатала) – диварлары

гамышдан щюрцлцб суванмыш дахма. – Сизин

дахал су бурахырмы? (Загатала); – Дахал цстц

тахта, йар; Ал кямярими сахла, йар; Йарым

эедиф сяфяря; Ала уну сахла, йар (Шяки);

– Дахала дян сярмишям, сярчяляр дяннямясин

(Гах); – Инди биз тязя евлярдя йашы:йрых, да-

хал кешмишдяйди (Бярдя); – Даш яв дахалдан

йахшыды (Гафан).

ДАХАЛ


II (Аьдаш, Эюйчай) – гонаг отаьы.

– Бизим дахалмыз бюйцкдц.

ДАХАЛЧА

(Эоранбой) – гамышдан дцзял-дилмиш кичик дахма. – Эятир чувалы, дахалчыйа

гойах.


ДАХЛАШМАХ

(Чянбяряк) – кялляляшмяк,

кялля-кялляйя эялмяк (щейванларда). – Гош-

дар йаман дахлашды, икиси дя лямс олду, йерин-

нян галхяммир.

ДАЫТДАМАХ

(Ордубад) – пусгуда дуруб

овун йерини юйрянмяк. – Я, сяс салма, сап

йаваш-йаваш даытда, ман бу йаннан эалей-

рам.


ДАГАР

I (Шяки) – гойун вя йа кечи дяри-

синдян щазырланмыш торба, кися. – Епбейи да-

гара долдуруф эетди.

ДАГАР

II (Шяки) – аъы истиот. – Дагарыхюрейя тюкцлляр; – Сиркийя дагар да тюкярых.

ДАГАР


III (Шяки) – гысабой. – Дагар биз-

дярдя щалчахбой адама дийярых.

ДАГГА

I (Эянъя, Кцрдямир, Гах, Газах,Оьуз, Шяки, Шямкир, Товуз) – 1. нефт, мазут

вя сугабы (Кцрдямир, Газах, Шямкир, Товуз).

– Кимдя мазыт гоймаьа дагга вар? (Газах);

– Эет даггамызы нюйцтнян долдур эя (Товуз);

– Даггада мал-гарыйа су верилляр (Кцрдя-

мир); 2. буьда, арпа сахламаг цчцн тахтадан,

аьаъдан щазырланмыш габ, чялляк (Эянъя, Гах,

Шяки). – Буьданы даггыйа тюк ки, саламат ол-

сун (Эянъя); – Даггада нахарта буьда олар?

(Шяки); – Даггайа не олса гойуйлар (Гах);

3. тахылюлчян габ (Кцрдямир, Оьуз, Шяки).

– Даггейнан кешмишдя тахыл юлчярдих’ (Оьуз);

– Бир дагга тутур он цч эирвянкя би четвер;

– Уш дагга бир путды (Шяки); – Би дагга ар-

пам галып (Кцрдямир).

ДАГГА


II (Минэячевир, Шяки) – гараэцл

дярисиндян папаг. – Мян щавы дагганы тищди-

рян цч илдян артыхды (Шяки).

111


ДАЬБЯСЯР

ДАГГА


ДАГГА

III (Бярдя, Щамамлы, Газах,

Йевлах) – ловьа, ядабаз. – Ня щюрмяти ола-

жах дагга адамын? (Бярдя); – Щясян йаман

дагга адамды (Щамамлы).

ДАГГАЧА


(Уъар) – емаллы, балаъа дярин

бошгаб. – Даггачада ушаьа хюряк веририк.

ДАГГАЛЫХ

(Щамамлы) – ловьалыг, яда-

базлыг. 

? Даггалых елямях’ – ловьаланмаг,

ядабазлыг етмяк. – Даггалыь елямя.

ДАГГАР: ДАГГАР ДУРМАХ

(Газах) –

мющкям дурмаг; сюзцндян дюнмямяк, эц-

зяштя эетмямяк. – Еля даггар дуруф сюзц-

нцн цсдцндя.

ДАГГАЙ

(Дярбянд) – кцчцк. – Муну мя-ним даггайларыма вяр.

ДАЛА


(Кцрдямир, Лянкяран, Сабирабад,

Салйан) – гамышын бир нювц. – Даладан зям-

мил тохыныр, щясир тохыныр, би дя юй цсси бассы-

рылыр (Салйан).

ДАЛАБ

(Гаракился) – ъифтляшмя щявяси,Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   104


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет