Азярбайъан дилинин диалектоложи лцьятиPdf көрінісі
бет28/104
Дата02.05.2020
өлшемі3.32 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   104

ДЦМЦХ’

(Аьдам) – щяр ишля марагланан,щяр ишя гарышан.

 Дцмцй елямях’ (Нахчыван) – баш

гарышдырмаг, мяшьул етмяк. – Мян йасдан

эялинъя бу ушаьы дцмцй еля. Дцмцй олмах

(Ъябрайыл) – фикир вермяк.

ДЦНБЯХ’


(Эянъя, Шяки) – б а х дцм-

бцл III. – Що дцнбцл ат щамыдан бярк гачыр

(Шяки); – Бизим дцнбцл ъамышын сцдц чох

йаьлыды (Оьуз).

ДЦНЯЙ

(Дашкясян, Эядябяй) – эцнцн истивахтында малын топлашдыьы сярин йер. – Орда

мал дцняйя йыьылейди (Дашкясян); – Малы дц-

няйдян йелля чайа сары (Эядябяй).

ДЦНЭ


(Загатала) – кютцк. – Айаьым дцнэя

илишди, йыхылдым.

ДЦНЭЯ

(Шамахы) – гарамалын бел сцту-нунда олан тцк золаьы. – Бу иняйин дцнэяси

балаъади.

ДЦНЭЯЛЯМЯК

(Загатала) – б а х дюн-

эялямяк. – Яли сюзцнц дцнэяляди.

ДЦНЭЦР


(Болниси) – гуда.

ДЦНЭЦЗ


(Зянэибасар) – аьылданкям.

ДЦНЙА


(Шяки) – кичик ипяк баьламасы.

– Дцнйа саф, тямиз ипях’дян олур.

ДЦПБЯЛ

(Шяки) – гоз аьаъынын зоьундандцзялдилян ойунъаг (зоьун ичинин юзяйи чыха-

рылыр вя ичиня каьыз гойулуб атылыр).

ДЦПЯНДЦЗ

(Газах) – дцмдцз.

ДЦРЪЯХ’

(Газах) – хянъяр гынынын цс-тцндя олан хырда чыхынтылар. – Дцръяйи чох олан

хянъяр хошя:лянди.

ДЦРДЦЭЦН

(Шамахы) – 1. хырда парча

гырынтылары; 2. пал-палтар. – Дцрдцэцнц бура

эяти.


ДЦРЯ

I (Шуша) – тябил чубуьу. – Бу чох

йахшы дцряди.

ДЦРЯ


II (Шуша) – 1. гырманъ, гамчы. – Ата

бир дцря чякдим, сычрады; 2. б а х диря. – Гур-

шаьыны ач, дцря гайырах.

? Дцря тутмах –

диван тутмаг. – Сяня бир дцря тутарам ки...

ДЦРЯДЮЙМЯ

(Борчалы) – б а х дяря-

дюймя.


ДЦРЯДЦРМЯ

(Оьуз) – б а х дярядюймя.

– Дцрядцрмя ойныйыв, бу эцня салыв юзцнц.

ДЦРЯХ’


(Газах) – тянбял.

ДЦРЭЯ


(Шамахы) – кялаьайы топу, топасы.

– Дядям бир дцрэя мал сатды.

ДЦРЭЯЛЯМЯК

(Имишли, Лерик, Шамахы,

Уъар) – топламаг, дястялямяк, бцкмяк.

– Кялаьайыны дцрэялямяй чох щасатды (Ша-

махы); – Йухалары дцрэялядим, бцкдцм дяс-

мала (Уъар); – Бы эцн йуны дцрэялийяъям,

галаъаь (Имишли).

ДЦРЭЯЛЯММИШ

(Шамахы) – бцкцлмцш,

дястялянмиш, топланмыш. – Адя, эед юйдян о

дцрэяляммиш кялаьайыны эяти, эял.

ДЦРИЙЯ


(Аьдам, Нахчыван) – киши цчцн

икицзлц, нахышлы эеъя папаьы. – Ай гыз, дцри-

йяни эяти.

ДЦРМЕХ’


(Шяки) – баьлама, боьъа.

– Голтуьунда би дцрмех’ шейнян эетди.

ДЦРМЯХ’

(Ъябрайыл, Чянбяряк, Эянъя,Газах, Минэячевир, Нахчыван, Оьуз, Шям-

кир, Шярур) – арасына йаь вя йа пендир гойул-

муш чюряк, йуха. – Япбяйин арасында йаь

олса, пендир олса, она дцрмях’ де:рих’ (Газах);

– Ана, о дцрмях’дян бирини дя ма

?

а вер(Шямкир); – Я:, дцрмяйи йахшы тут дана, ичинин

йаьы тюкцляр (Ъябрайыл); – Арватдан дцрмяй

алыб йедим (Шярур); – Мяня бир пянир дцрмяйи

вер (Нахчыван); – Икижя дцрмях’ йе:ф Гара

бц:н, аждымы эюрян (Чянбяряк).

ДЦРМЯХ’ЛЯМЯХ’

(Эянъя, Нахчыван) –

дцрмяк дцзялтмяк. – Яъяб тязя пянирди, бир-

ики тикя дцрмях’ля (Нахчыван).

ДЦРМЯК


(Имишли) – баьламаг, дцйцнля-

мяк. – Мы:й бырдан дцр, ачылмасун.

ДЦРМЯЛЯМЯХ’

(Имишли, Оьуз, Шяки) –

бцкмяк, гатламаг. – Оту дцрмяля долдур

бухарийя, кцлях’ эирмясин; – Каьызы дцрмяля

эютц; – Арвад эярях’ теззян балаьын дцрмя-

лийя, иняйин саьа (Имишли).

ДЦРРЯХ’

I (Гаракился, Нахчыван) – б а хдцрях’. – Иты

?:з дя:сян дцррях’ди (Гаракился);

– Дцррях’ Алгулу дя:лляр она (Нахчыван).

ДЦРРЯХ’

II (Нахчыван) – арыг.ДЦРРЦ

(Товуз) – мящсулдар, бол мящ-

суллу. – Щялялих’дя бизим баьдан дцррц баь

йохду.


ДЦРЙЯ

(Ордубад) – баш юртцйц. – Биздя

баша юртцлян шейя дцрйя дейилляр.

148


ДЦМЛЯМЯХ’

ДЦРЙЯ


ДЦСЯР

(Аьдам, Аьдаш, Гаракился, Лачын)

– кцлцнэ. – Гулу, о дцсяри буря:ти (Аьдам).

ДЦСЯРИ


(Бакы) – щяр ики тяряфи ити мисмар,

мых. – Чюреэчилярчцн ики дана текня гайря-

ъеэдцэ, дцшяричцн ушаь эюндярдим, тапбады.

ДЦШ


(Загатала) – йуху, рюйа. – Ахшам бир

йахшы дцш эюрдцм.

ДЦШБАЛАН

(Эянъя, Оьуз) – б а х душ-

балан. – Ашы кяпэирнян газаннан алыб дцш-

балана тюкцрцх’ (Оьуз).

ДЦШБЯРЯХУР

(Бакы) – гулплу узун дярин

габ (сулу хюряк цчцн). – Дцшбяряхури тез ол

эяти, гонаьлар аъыннан гырылды.

ДЦШДЦК

(Эюйчай) – йцнэцлхасиййят.ДЦШЯЛЭЯ

(Шяки) – щядиййя.

ДЦШЯР

(Газах) – ямякэцнцня дцшян пай.– Былдыр мяним дцшярим чохуйду.

ДЦШЭЦННЯМЯХ’

(Нахчыван) – 1. зяифля-

мяк, ялдян дцшмяк, гоъалыб ялдян дцшмяк.

– Йаталах йазыьы йаман дцшэцнняди; 2. йох-

суллашмаг, касыбламаг. – О ъцря фярясятсиз

оьул ки сянин вар, оннан да бетяр дцшэцнняр.

ДЦШИХ’


(Шяки) – пинти, сялигясиз. – Дцший

адам щяр йердя билиняр.

ДЦШМЯ

(Аьдаш) – азмыш, сащибсиз (щей-ван). – Биздя бир дцшмя кял вар.

ДЦШМЯЛ


(Эюйчай) – ашпаз.

ДЦШЦЩ


(Нахчыван) – вахты тамам олма-

мыш, йарымъаг салынан ушаг. – Лейланын ушаьы

да дцшцщдц.

ДЦШЦК


(Ъябрайыл, Кцрдямир, Минэячевир,

Уъар) – йерсиз сюз данышан, йцнэцлхасиййят.

– Адам эяряк дцшцк олмасын (Кцрдямир);

– Якбяр дцшцй ушахды (Уъар); – Оннан аьыл

умурсан, дцшцкдц дана (Ъябрайыл).

ДЦШЦНЦШМАХ

(Шяки) – уйьун эялмяк,

йарамаг. – Мясял, дийирям, щабы щачар що

гуфула дцшцнцшцр.

ДЦТДЦЛЦМ


(Загатала) – б а х дяпбц-

лцм. – О адам ня дцтдцлцмдц?

ДЦТДЦЛЦМЛЦК

(Загатала) – йцнэцлха-

сиййятлилик. – Мян о адамын дцтдцлцмлцйцн

эюрцрям.


ДЦВЯЛЯХ’

(Нахчыван) – яйри хийар.

ДЦЙ

(Оьуз) – б а х дуй. – Дцйсян, щеш биршей баша дцшмцрсян.

ДЦЙДЦ


I (Аьъабяди, Болниси) – 1. балтанын

кцпц (Аьъабяди). – Одун йаранда пазы бал-

та:н дцйдцсцйнян вурурух; 2. чякиъ (Болниси).

ДЦЙДЦ


II (Бярдя) – фягяря сцтуну. – Дцй-

дцня бир аьаш вуррам, йыхыларсан.

ДЦЙДЦ

III (Чянбяряк) – йайлыг, чалма.– Башына бир дцйдц баьлыйыфсан, щеш билмирсян

щянъяри йарашыр.

ДЦЙМЯ

I (Иряван) – ъяфтя кечирилянщалга. – Ай уста, бизим сандыьа бир дцймя

чал.


ДЦЙМЯ

II (Бярдя) – башы йумру мых.

– Базара эедирсян, бир аз дцймя ал.

ДЦЙМЯКЕЧЯН

(Газах) – илмяк. – Кюй-

няйин дцймякечяни хырдо:лар.

ДЦЙМЯНЪ

(Басаркечяр) – б а х дюьмянъ.– Саващнан дцймянъ йеяндя адам эеж ажыр.

ДЦЙЦД


(Ордубад) – цзяри тор кими нюгтяли

баш йайлыьы. – Шямил Фатмыйа бир дцйцд алды.

ДЦЗА

(Гафан) – сапа дцзцлмцш гоз ляпяси.– Мяним ики дцзам вар.

ДЦЗБИРИМЯ

(Меьри) – бирбаша, дцз. – Ат-

дар эедер отдер, дцзбиримя гайыдер, эялер

тювлийя.

ДЦЗДЯМЯХ’

(Шямкир) – якинляри айагла-

йыб тяляф етмяк, корламаг. – Зийанкарын йурду

кцллц-кцф олсун, би:л босданымы дцздяди, мяни

боршду салды.

ДЦЗДЯММЯХ’

(Газах) – гырылмаг, тяляф

олмаг, мящв олмаг. – Сяни эюрцм дцздяня-

ся

?.

ДЦЗЯЬИ


(Эюйчай) – эялин илк дяфя ата

евиня гонаг эедяркян валидейнляри тяряфин-

дян верилян щядиййя.

ДЦЗЯН


(Башкечид, Борчалы) – зярярсиз

(адам). – Сялимхан дцзян адамды (Борчалы).

ДЦЗЯНЭИ

(Товуз) – ачыг йер, дцзянэащ,чюл. – Дцзянэидя тахыл йахшы питир.

ДЦЗЯТАЙЫ


(Тяртяр) – дцзцня, дцз.

– Ящмят дцзятайы адамди; – Ящбяр дцзятайы

данышыр.

ДЦЗМЯ


(Губа) – сапа дцзцлмцш гах.

– Гыса дцзмя щазырра.

ДЦЗЯНГУЛИ

(Аьдам, Бакы, Шамахы) –

дцз, ачыг. – Ня ешидифсы:з, дцзнягули дейин

(Аьдам).


149

ДЦСЯР


ДЦЗЯНГУЛИ

Ее

ЕЪЯШМЯХ’


(Гаракился) – б а х ежяшмях’.

ЕЪЭАЩАН


(Бакы) – б а х ежэа:н.

ЕЪИР


(Зянэилан) – язаб, язиййят. – Аллах

еъиры


?: артысын.

ЕДИЛЯМЯХ’

(Басаркечяр) – дейинмяк.

ЕДИНЛЯШМЯХ’

(Ъябрайыл, Зянэилан) –

сюзляшмяк, дейишмяк. – Ся:рдян бяри ня еди-

ляширсы

?:з, тай гутармыйассы?:з? (Ъябрайыл).

ЕЬДИРМЯХ’

(Эядябяй) – б а х евдир-

мях’.


ЕЬИНТИ

(Эядябяй) – щейванын юз баласы

цчцн дюшцндя гысыб сахладыьы сцд. – А:з, о

еьинти: маья:ти, гатем сцдя пишрем.

ЕЬМЯ

(Эядябяй) – тулуг. – Еьмядяги шорна харта олу, ай арвад.

ЕЬМЯММЯХ’

(Эядябяй) – горхмаг,

ещтийат етмяк. – Нядян еьмянейси

?

, оьул,


щеш зад йохду орда.

ЕЩНАЗ: ЕЩНАЗ ОЛМАХ

(Салйан) – на-

сазламаг. – Ялийаьа, дийясян, ещназ олуб.

ЕЩРАМ

(Оьуз) – шярф.Е:ИНТИ

(Газах) – б а х еьинти. – Дцнян-

няри марал иняйин е:интисини ишдим, эюздяримя

ишых эялди.

ЕЖЯШМЯХ’

(Аьдам, Шуша) – мцбащися

етмяк. – Нийя ежяширси

?

из, я:, та: бяс дюймц?(Аьдам); – Ахшаматан пешяси мяннян ежяш-

мях’ди, айры иши-зады йохду эядянин (Шуша).

ЕЖЭАЩАН

(Эядябяй, Газах) – б а хежэан. –  Ежэащан оланда дейейди

?

, мунума

?

а дана! –  Ежэащан вахды эял (Газах);– Мян са

?

а ежэащан вахт щардан тапем кын,гутараса

?

ону (Эядябяй).ЕЖЭАЩАННЫЬ

(Исмайыллы) – б а х ежэа:н-

ных.

ЕЖЭАЩАННЫХ(Эядябяй) – б а х ежэа:н-

ных.


? Ежэащанныьа чыхмаг – асудялийя чых-

маг. – Еля ки, ежэащанныьа чыхды, ишим дц-

зялди; –  Сян ежэащанныхдан дям вуройсу

?

,ня:зей мяндя вах.

ЕЖЭАН


(Оьуз) – ишсиз, бош, бикар.

ЕЖЭА:Н


(Эядябяй, Гах, Минэячевир,

Шяки) – б а х ежэан. – Ежэа:н адамсан, эет

эяти (Гах); – Бир ежэа:н вахтдя:лярси

?

, эафла-шарых, инди инъимя:нян чюле:дирям (Эядябяй);

– Щябля ежэа:н отурах? Ишдямах лазымды

(Шяки).

ЕЖЭА:ННЫХ(Эядябяй, Шяки) – асудялик,

ишсизлик, бикарчылыг. – Ежэа:нныхда щяр иши ирас

тутмаь олар (Эядябяй); – Ежэа:нныхды щяля

ки (Шяки).

ЕЖЭЯЩИН

(Загатала) – б а х ежэа:н.ЕЖИЛЯМЯХ’

(Борчалы) – б а х едилямях’.

– Бу хартан чох ежилийиф баш-бейними тюх’мя.

ЕЖИР


(Эядябяй, Газах) – дярд, гям, кя-

дяр. – Щеч ишдащым йохду, еля муну да ъаны-

мын ежириннян йи:рям (Газах); – Ежири

?

ненюлюйрцм, йатаммейрым заващтаннан, еля щей

тасаланейрым (Эядябяй).

ЕЖЛИТМЯХ’

(Чянбяряк) – сакитляшдирмяк.

– Бу чаьыйы ежлит, я

?

яр-чи?

яр йохкан сяняйи

долдурум; – Ана, ушаьы ежлит, суйейдим эялим.

ЕКЯС


(Салйан) – йашлы. – Асйя:н гызы юйцн

ишдярин екяс арваддар кими апарыр.

ЕКИЗТАЙЫ

(Аьъабяди, Тяртяр) – якиз до-

ьулмуш ушаглардан щяр бири. – Худуш екизтайды

(Аьъабяди).

ЕЛАТ

(Аьдам) – кючяри.ЕЛЧАР

(Загатала) – щейва мцряббяси.

– Лязятди елчар дюйцлмц?

ЕЛЧАРИ


(Аьсу) – щамысы. – Бизим кяндин

елчари беля данышыр.

ЕЛЧИПИЛОВ

(Лянкяран) – тойдан бир нечя

эцн сонра оьлан евиндян гыз евиня эюндяри-

лян плов.

ЕЛЯНЧИЭ

(Бакы, Имишли, Кцрдямир) – еля.– Елянчиэ ишя гол гоймаь олмаз (Кцрдямир);

– Елянчиэ адамнан йолдаш олма (Имишли).

ЕЛЯТ

(Бакы) – б а х елат.ЕЛИХ’

(Зянэибасар) – йахшылыг. – Ейби

йохду, ели: итирян бяласын булаъахды.

ЕЛКЮШДЦ


(Аьдяря) – ушаг ойуну ады.

ЕЛЛЯМЯХ’


(Газах) – галдырмаг.

ЕЛЛИЭ


(Ъялилабад, Эюйчай) – б а х еллий.

– Дя:ня йахын сачах еллиэ гаралыр (Эюйчай).

ЕЛЛИЭЩАРАЙ

(Сабирабад) – щамы, щамы

бирдян, бюйцкдян кичийя гядяр.

ЕЛЛИК


I (Салйан) – бцтцнлцкля, тамамиля.

– Баьымызын еллиэин йыьасан, он ешиэ <йешик>

цзцм олмаз.

ЕЛЛИК


II (Салйан) – ел. – Оны еллиэя, ъа-

ма:тдыьа гурбан елядим.

150

ЕЪЯШМЯХ’


ЕЛЛИК

ЕЛЛИЙ

(Кцрдямир) – щамы, щамысы. – Ушах-

лар еллийи чайын гыраьына йыьылыблар; – Ушаьын

еллийи дярси билир.

ЕЛМДАР

(Ъялилабад, Имишли) – биликли.– Мирзя Гуламалы чох елмдарды (Имишли).

ЕЛТИ


(Аьдам, Аьдаш, Аьдяря, Борчалы,

Дявячи, Эоранбой, Эюйчай, Имишли, Кцрдя-

мир, Губа, Гах, Газах, Минэячевир, Тяртяр,

Шяки, Уъар) – ики гардашын арвадлары. – Ики гар-

даш евляняндя олларын арватдары бир-биринин

елтиси олур (Аьдам). – Йахшы елти бажы кими олор

(Борчалы); – Ахшам елтимэиля тойа эетмишдим

(Газах); – Гяъям дя дийярух, елти дя (Гах);

– Зцлейханын елтиси йаман хошхасиййятди

(Эюйчай); – Елтиси эялиф, умкцсц елямийъах

щинди? (Шяки).

Е:МАЛЧЫ


(Ъулфа, Зянэилан) – сцддян

мцхтялиф аьарты нювляри щазырлайан гадын.

– Е:малчы фермядя ишдяйян гадына дя:рых

(Зянэилан).

ЕМИЛ

(Лерик) – щялим, хошхасиййят.ЕМИН

(Салйан) – б а х емил. – Мащирин бир

оьлу вар, чох емин ушаьды.

ЕМИННИЭЮЗЦ

(Уъар) – йарпаглары турп

йарпаьына охшайан йемяли, йабаны битки ады.

– Еминниэюзц до:ьайа тюкцрцк.

ЕН

(Газах, Меьри) – гарамалын гулаьынавурулан дамьа. – Малын гулаьына ен вураллар

кин, тапылсын (Газах) – Байрыш я:м <ямим>

дейирди ки, кечинин гулаьында ен вар (Меьри).

ЕНЪЯ


(Лерик) – эявян адланан тиканлы

йабаны биткини йердян чякиб чыхармаг цчцн

аьаъ алят. – Енъясиз эявян чякмяк олмаз.

ЕНДИРМЯХ’

(Газах) – щюрмят етмяк,

саймаг. – Сян ща вах мяни ендирерся

?

?

Е:НИНЯ(Зянэибасар) – веъиня. – Няггя:р

де:рям, щеш му:н е:ниня дя дя:л.

ЕННЯНМЯК

(Кцрдямир) – ловьаланмаг.

– Бизим бы Аббас йаман еннянир, балам.

ЕННИГУЛАХ

(Ъябрайыл) – енлийарпаглы

йемяли йабаны битки ады. – Еннигулахдан йахшы

довьа биширмях’ олар.

ЕННИЙАРПАХ

(Шямкир) – ири дамъылы йа-

ьыш. – Еннийарпаьа тцшян адамын биръя йери

дя гуру галмыр, исданыр щяр йери.

ЕПБЕХ’


(Шяки) – чюряк. – Би дяфийя цч еп-

бех’ йийян вахдым олуфду.

ЕПЕЙ

(Зянэибасар) – чох, хейли. – Иъиласаепей адам эялмишди.

ЕР

(Аьдам, Бярдя, Шуша, Тяртяр) – тез,тездян. – Бир аз ер эялсейдин, тапардын ону

(Аьдам); – Ер дур ку, вахдында чатасан

(Бярдя).

ЕРАЬАШ


(Ъябрайыл) – фараш. – Тахыл ера-

ьашды, бир щяфдийя бишмяй олар.

ЕРАХА

(Лянкяран) – кей, эиъ.ЕРЯВАНЯППЯЙИ

(Басаркечяр) – вязя-

рийя бянзяр битки ады. – Гызым, эет бир аз еря-

ваняппяйи йыь эяти, айранашы пиширях’.

ЕРЭЯЪ

(Салйан) – б а х еркяъ.ЕРКЯЧ

(Ъулфа, Кцрдямир, Гаракился,

Газах, Ордубад, Товуз) – сцрцнцн габаьыны

чякян йашлы еркяк кечи. – Еркячи сцр габа:,

сцрцнцн габа:ын чях’син (Ордубад).

ЕРКЯШ


(Ъулфа, Аьдам, Ордубад) – б а х

еркяъ. – Я:, нийя вуруф о еркяшин буйнузун

гырмысан? (Аьдам).

ЕРТИ


(Товуз) – б а х елти. – Хаъъа мяним

ертимди.


ЕРВЯТИ

(Газах) – сялигясиз, башдансовду.

– Ервяти иш эюрюрся

?

, белями бялийелляр ча-ьайы? Индидян ачылыф тюкцлюр.

ЕРЙАН


(Аьдяря) – узун.

ЕРЙАТЫ


(Чянбяряк) – хараб, йарарсыз.

– Ерйаты щяжет олмаса йахшыды.

ЕРЙЯТИ

I (Аьдам, Бярдя, Шуша) – мц-вяггяти. – Еля ерйяти гоймушам ора, инди эю-

тцряжям (Аьдам); – Мян бурда ерйяти ада-

мам, сабащ чыхыф эедяжям (Бярдя).

ЕРЙЯТИ


II (Аьдам, Бярдя, Эядябяй,

Шуша) – б а х ервяти. – Ерйяти иш эюрмяйнян

мяним арам йохду (Аьдам); – Иш тутанда

ерйяти тутма:нан, црях’дян тут (Эядябяй).

 Ерйяти эялмях’ (Шярур) – гярибя эюрцн-

мяк. – Кянардан бахана ерйяти эя:р.

ЕШЭАР

(Зянэилан) – шцбщясиз. – Ешэар,быны Щясяналы елийиф.

ЕШИХ’


(Бюйцк Гаракился, Чянбяряк, Нах-

чыван, Оьуз, Товуз, Загатала) – щяйят. – Эе-

дирих’ гоншунун ешийиндя бир исдикян чай ичирих’

(Оьуз); – Я:, о данейи итяля сал ешийя (Чян-

бяряк); – Еших’дя бир сю:цх вар кы, эял эюря-

сян (Товуз).

ЕШИНМЯХ’

(Имишли) – ловьаланмаг. – Ешин-

мя, а бала, бялкя мян сяни дю:ярям.

151


ЕЛЛИЙ

ЕШИНМЯХ’


ЕШМАХ

(Гах) – газмаг. – Йолун гыраьыны

ешип гобы салыллар, сел эяляндя щордан яхсин

<ахсын>.

ЕШМЯ


I (Ъялилабад) – булаг. – Су эязей-

мишдяр, эюрейляр би ешмя вар, ичейляр су.

ЕШМЯ

II (Салйан) – суйун алтында цзмя-нин бир нювц. – Ушаьлыьда яввялъя цзмячилийи

юйряндим, со:ра ешмяни.

ЕШМЯХ’

(Кялбяъяр) – голсуз, бязякли га-дын эейими ады. – Гызйетяр халанын ешмяйи чох

гяшях’ди.

ЕШШЯХ’

I (Ордубад) – б а х еших’.ЕШШЯХ’

II (Басаркечяр, Газах) – котанын

бир щиссяси. – Котанын уъу ешшях’дян чыханда

йахшы ящмяз йери (Газах).

ЕШШЯХ’

III (Эядябяй, Эюйчай, Шуша,Товуз) – гарьыдалы ъеъяси. – Гарьыдалы кин

йейлей, сонра ешшяйи галей (Эядябяй); – Бу

ешшях’ляру узаьа атаммаздын, буралары зибил-

лядин? (Эюйчай); – Гарьудалыны йе:иф, ешшя-

йин да гойуф бурда (Шуша).

ЕШШЯХ’


IV (Аьдам, Чянбяряк, Ордубад,

Шуша, Зянэилан) – ялчатмаз йердя ишлямяк

цчцн бянналарын, рянэсазларын истифадя етдийи

тахтадан щазырланмыш гурьу. – Ешшях’ олмаса

дифарын цсдцн щюря билмярям (Аьдам);

– Щцндцр ешшях’ эяти, исэяля башдыйах (Чян-

бяряк); – Усда, эялсяня ешшяйи биряз о тяряфя

чякях’ (Шуша); – Габахъа ешшях’ дцзялдях’,

со:ра ишя башдыйах (Зянэилан).

 Ешшях сцтдцйаны (Минэячевир) – йабаны

битки ады.

ЕШШЯЙОТУ


(Шуша) – йабаны битки ады.

– Ешшяйоту де:илляр кин, ешшях’ ону чох йеяр.

ЕТЕБЕЛЕ

(Бакы) – тяяъъцблц. – Мунун ишилап етебеледц, а!

ЕВДАХ


(Ъябрайыл) – долу, бол. – Бийил аьа-

ъымыз алмыйнан евдахды.

ЕВДИМЯХ’

(Ъябрайыл) – саьымдан габаг

щейванын ямъяклярини сыьалламаг вя йа бу-

зова азаъыг ямдирмяк.

ЕВДИРМЯХ’

(Гаракился) – 1. дянлямяк.

– Тойухлар дяни бир-бир евдирир; 2. сечиб йыь-

маг. – Няняханым кяфшяндя башах евдирир.

ЕЙ

(Борчалы, Кцрдямир, Газах) – йахшы.– Мяним кефим ейди (Газах); – Бу ки йап ейди

(Кцрдямир); – Сиздян ей олмасын, Мящяммяд

мяним йахын досдумду (Борчалы); – Сянин

ишин саф ей олду (Газах).

ЕЙЪАЩАН

(Яли Байрамлы, Кцрдямир,Сабирабад, Салйан) – ишсиз, бош, бикар, асудя.

– Искан ейъащанса, бирин вер (Сабирабад);

– Ейъащан эязир (Кцрдямир).

ЕЙЪАЩАН-ЕЙЪАЩАН

(Кцрдямир) – бош-

бош, ишсиз – Ейъащан-ейъащан эязиф долан-

махдан ня чыхар.

ЕЙДЯШ-ЦЙДЯШ

(Шяки) – яйри-цйрц. – Ей-

дяш-цйдяш шейляри щардан алды

?

?

ЕЙДИРМЯХ’(Аьъабяди, Аьдам, Борчалы,

Эюйчай, Кцрдямир, Газах, Минэячевир, Шям-

кир, Зянэилан) – б а х евдимях’. – Гойунун

мямялярини ейдиряся

?

эярях’, о да хошаллана,сцдцнц веря (Аьъабяди); – Иняйин дюшцнц ей-

дирмяся


?

, сцдцнц вермяз (Борчалы); – Иняйин

баласын бырах, ейдирсин, эялим саьым (Зян-

эилан).


ЕЙЭИЛИХ’

(Ъябрайыл, Меьри) – азадлыг,

асудялик, сакитлик. – Йери, бир ейэилих’дя:ляр-

ся

?(Ъябрайыл). 

? Ейэилийя чыхмах (Меьри) –

азадлыьа чыхмаг, асудялийя чыхмаг. – Биз

болшевих’ эяляннян со:ра ейэилийя чыхдых.

ЕЙЩАНА

(Меьри, Зянэилан) – бялкя.– Ейщана эетдим тапайилмядим, онда нежо:л-

сун? (Зянэилан); – Ейщана, ишди дяй, ман

эаламмарам, унда бизим ушахлари дя кечи

йайлаьа (Меьри).

ЕЙЩАНЯ

(Лянкяран) – б а х ейщана.ЕЙИН-ШАЙЫН

(Зянэибасар) – ачыг-ашкар.

– Ейин-шайын мяни йаллатды (алдатды).

ЕЙИНТИ


(Эядябяй) – б а х еьинти. – Ейинти

бузойдан, калчадан салынан сцдя де:ирих’.

ЕЙЛЯ

(Ъялилабад) – о гядяр. – Ейля цзимищардан тапейсян

ЕЙЛЯТМАХ


(Шяки) – сахламаг, эеъикдир-

мяк.


ЕЙЛИ

(Салйан) – башга, гейри. – Ейли вахт

олсейди, эя:дя <йеня дя> диммяззим.

ЕЙМАНА-ЕЙМАНА

(Гах) – фикирляшя-

фикирляшя.

ЕЙМЯ

(Аьъабяди, Басаркечяр, Борчалы,Эядябяй, Эоранбой, Кцрдямир, Газах,

Минэячевир, Уъар, Зярдаб) – б а х еьмя.

– Еймянин шору гуфгуро:лор, ямя моталынкы

йох (Эядябяй); – Еймядя гатых сахланыр

(Аьъабяди); – Аьартыйы еймяйя йыьырых йахшы

галыр (Басаркечяр); – Еймя, йа тежян бир сюздц

(Газах); – А киши, биряз еймядян пендир эяти

(Эоранбой); – Шору еймяйя йыьажам (Уъар).

152

ЕШМАХ


ЕЙМЯ

ЕЙМЯЛЯММЯХ’

(Кцрдямир, Ъябрайыл) –

эенишлянмяк, эенялмяк. – Айаггабы еймя-

ляниб, айаьымда дурмур (Кцрдямир).

ЕЙМЯММЯХ’

(Аьбаба, Борчалы, Ъябра-

йыл, Эядябяй, Газах, Минэячевир, Оьуз,

Товуз) – горхмаг, ещтийат етмяк. – Адам

гаранныхда еймянер (Газах); – Еймяммях’

оьула йарашан иш дюй щеч (Эядябяй); – Тяк

адам евдя еймянир (Аьбаба); – Йаман га-

рыды, щеш кясдян еймянмер Эцллц (Газах);

– Бейжя эялердим мяйтяф тяряфдян, яммя йа-

ман еймяндим (Борчалы); – Еля гаранныхды

кын, адам ешийя чыьмаьа еймянир (Товуз).

ЕЙМЯОТУ


(Гах) – шцйцд.

ЕЙНЯ


(Фцзули) – 1. дяфя; 2. вахт.

ЕЙНИЩУТ


(Салйан) – ейниля. – Ейнищут

атасына охшыйир.

ЕЙНИМЯХ’

I (Аьдам, Лачын, Шуша) – б а х

айнымах. –  Няням чох писиди, инди йаваш-

йаваш ейнийир (Аьдам); – Йарам инди ейнийир

щяля, дя:сян йахшы олур (Лачын).

ЕЙНИМЯХ’


II (Чянбяряк, Меьри, Оьуз) –

бюйцмяк, бой атмаг, инкишаф етмяк. – Гар-Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   104


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет