Азярбайъан дилинин диалектоложи лцьяти


Г:ШЫХ (Ъябрайыл) – мяслящят. Э ГPdf көрінісі
бет30/104
Дата02.05.2020
өлшемі3.32 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   104
Г:ШЫХ

(Ъябрайыл) – мяслящят.

Э

Г:ШМАХ

(Ъябрайыл, Зянэилан) – б а х

эа

?ашмах. – Иш-ишдян кечяннян со

?

ра эялифэ

г:шырсан (Зянэилан).

ЭАВ


I (Аьъабяди, Чянбяряк, Эядябяй,

Газах) – учурум, сылдырым. – Яли, малыйюздя,

эавдан учурдарса

?

ща! (Эядябяй).ЭАВ

II (Басаркечяр, Тяртяр) – гарамалы

бойнундан баьламаг цчцн йарымдаиряви аьаъ.

– Иняйи эавнан баьла, боьулар (Тяртяр).

174

ЭАБАЧ


ЭАВ

ЭАВАХ

(Ордубад) – хышын уъуну яймяк

цчцн алят. – Щяр якин вахды биз хышдарын уъуну

эавахнан яйирих’.

ЭАВАНЭИР

(Бакы) – цзцм нювцнцн ады.

ЭАВАР

(Бакы, Ъялилабад, Губа) – эярякки, дейясян. – Яли, эавар, кяндя эедиб (Бакы);

– Эавар, Мю:лцд киши шя:ря эидмаьа щазырра-

шады (Губа); – Эавар, ону зирдясс <щябс>

елядиляр (Ъялилабад).

ЭАВИД

(Борчалы) – балыг нювцнцн ады.– Эавид балых гызыл балыьыннан йюндц.

ЭАЙ


(Шярур, Зянэилан) – эиъ, аьылсыз.

ЭАЗАЛ


(Эюйчай, Гаракился) – гозун вя йа

фындыьын йашыл габыьы. – Ъявизин эазалы ушах-

ларын яля:ьин <ял-айаьын> гафгара елийиф;

– Эазалдан ип дя боййурух (Гаракился).

ЭЕЪЯБ

(Ъябрайыл, Зянэилан) – енлийар-паглы йабаны битки нювц. – Эеъяб бишмиши

дадды ели:р (Зянэилан).

ЭЕЪЯЧЫРАЬЫ

(Ъулфа, Ордубад) – эеъяляр

ишыг верян, парылдайан бюъяк. – Эеъячыраьы

чяпярдя чох олар (Ордубад); – Эеъячыраьы

эеъяляр ишых веряр (Ъулфа).

ЭЕЪЯЭЯЗЯН

(Дярбянд, Хачмаз, Губа)

– йараса. – Эеъяэязян яхшамлар учаду, унун

эцзи эцнцз эюрмийядц (Губа); – Эеъяэязян

ишигдян гурхады (Дярбянд).

ЭЕЪЯ-ЭЦНДЦЗ

(Борчалы) – б а х эежя-

эцндцз II.

ЭЕЪЯГУШИ


(Ъялилабад) – йараса.

ЭЕЪЯГУШУ


(Ъябрайыл) – б а х эеъягуши.

– Бизим пя:миздя эеъягушу йаман чохду.

ЭЕЪИ

(Загатала) – б а х кежи. – Эеъини эц-няшдя гурудурам.

ЭЕД


I (Борчалы) – ялаьаъы.

ЭЕД


II (Загатала) – гойун вя кечинин бо-

ьазындан салланан вязляр.

ЭЕДАХ

(Кялбяъяр) – балаг, ъамыш баласы.ЭЕДЕЭ

(Губа) – б а х эедах. –  Эедеэ

уладу эомшу баласы.

ЭЕДЕХ’


(Шяки) – б а х эедах. – Сифдя олан-

нан бир иллыьа кими эедех’ дийялляр, бю:йяндя

кялчя.

ЭЕДЯХ’


(Шяки) – б а х эедах.

ЭЕДЯЛЯШМЯХ’

(Меьри) – мцбащися ет-

мяк, сюзляшмяк. – Гудурятнян гярдяши эе-

дяляширди.

ЭЕДИЭ


(Бакы) – кям, яскик, аз. – Бы лап

аьылдан эедиэдц.

ЭЕДИШМЯХ’

(Кялбяъяр, Товуз) – мцба-

щися етмяк, сюзляшмяк. – Быннан биз машы:н

цсдцндя эедишдих’ (Кялбяъяр).

ЭЕЭЕЙ

(Дярбянд) – шин. – Щабулар ара-банын эеэейляридир.

ЭЕЩРЯ


(Меьри) – вялин бир нювц. – Гой

хомар ъюнэяни эещрийя гошсун юрэяссин.

ЭЕИШМАЬ

(Губа) – б а х эанашмах.– Бцйцэлярнян щяр шейи эеишмаь йахшы шейдц.

ЭЕЖДЯН


(Эянъя, Газах, Шяки, Шямкир,

Товуз) – сящяр тездян. – Лаф эеждян сизя:ле-

жям (Газах); – Эеждян щамы ишя эе:р (Шяки).

ЭЕЖЯ-ЭЦНДЦЗ

I (Аьъабяди) – ушаг

ойуну ады. – Ушаьын бири деир: “Эежя”, онда

“эцндцз” (“эцндцз” адлы ушаг групу) гачыр,

“эежя” (“эеъя” адлы ушаг групу) тутур.

ЭЕЖЯ-ЭЦНДЦЗ

II (Шуша) – ипяк парча

нювц. – Мцшкцла эежя-эцндцздян дон эеиф.

ЭЕЖЯЛИХ’


(Щамамлы, Газах) – эежя эейи-

лян галын тцклц папаг. – Эежялийи вер ма

?

а,

гойажам башыма (Газах).ЭЕЖО:ХДУ

(Газах) – эеъя вахты.

ЭЕЛИНБАРМАЬЫ

(Дярбянд) – армуд

нювц. – Эелинбармаьы бцздя аз уладу, уни

сумкейнян, турбойнян эятирядцэ.

ЭЕЛИНГИРГИЧИ

(Дярбянд) – йемяли йа-

баны битки ады. – Утуран йярдя дуйинъя эялин-

гиргичи йидцэ.

ЭЕЛИНСЯРЧЯ

(Гах) – шанапипик.

ЭЕЛЛАЩ

(Бакы) – эенишлик, ачыглыг.ЭЕЛМАЪЫ

(Гах) – эялинбаъы. – Эелмаъы,

ай эелмаъы, горыьа дана тцшцп, дирриэи йийя-

ъахды.


ЭЕ

?

ЯШИХ’ЛИ(Товуз) – мяслящятли.

– Эе


?

яших’ли эюрцлян шей нохсансыз олур.

ЭЕ

?

ЯШМЯХ’(Товуз) – б а х эа

?

ашмах.– Гой бу мясяляйи бир-ики адама эеняшим,

эюрях’ ня дейилляр.

ЭЕ

?

ЭЯЛАШ(Оьуз) – эяндалаш.

ЭЕ

?ИМЯХ’

(Аьдам, Аьдяря, Борчалы,

Эядябяй, Эянъя, Хоъавянд) – узаглашмаг.

– Сян щара эе

?

ийиф эедирся?

? (Хоъавянд);

– Гармах инях’ эе

?

ийиф, щарйе:дифся эюрцм-мер щеш (Эядябяй); – Бяйляр бу кяддян

эе

?иди (Борчалы).

ЭЕ

?ИШМАХ(Шяки) – б а х эа

?

ашмах.– Юйдя дя би эенишим, эюрах ня дийилляр.

ЭЕ

?ИТМЯХ’

(Товуз) – 1. узаглашдырмаг.

– О ит хейиррийя уламыр, ону эе

?

итмях’ лазымды;175

ЭАВАХ


ЭЕ

?

ИТМЯХ’2. эенишляндирмяк. – Маьары бир бекара

эе

?итмях’ лазымды, чама:ты тутмаз.

ЭЕ

?РИНЭИ

(Газах) – азъа эен.

ЭЕР

(Йардымлы) – алаг оту.ЭЕ:Р

(Лянкяран) – гашгалдаг. – Атам

мянчцн эе:р вырыб эятириб.

ЭЕРЧЯН


(Шярур) – йабаны йаьлы битки нювц.

ЭЕРЕКЧАЬЛУ

(Табасаран) – кейфиййятли.

– Гурбанц папаьи эерекчаьлу тикилцтдц.

ЭЕ:РИ

(Шяки) – башга, гейри. – Сяннян эе:рибизим кимимиз вар.

ЭЕРМИЪ


(Ъялилабад, Йардымлы) – исти ъянуб

кцляйи. – Ики эцнди эермиъ ясейди, исди эермиъ

(Ъялилабад).

ЭЕШ


(Шяки) – гамышлыгда битян назик вя

узун от (бафа баьламаг цчцн истифадя олунур).

– Эеш гамышын ичиндя битир; – Эешнян бянням

олур.


ЭЕШЭАН

(Минэячевир) – эиъиткян.

ЭЕШСИН

(Нахчыван) – эеъ. – Олар кятдяэешсин олуллар.

ЭЕВ


(Ъулфа) – кцрякян. – Эев гызымын яриня

ди:рям.


ЭЕВАЗАН

(Лачын) – котаны дяриня енди-

рян вя йухары галдыран йив. – Эевазан гырылды,

иш галды.

ЭЕЙИЙ: ЭЕЙИЙ ОЛМАХ

(Меьри) – эязиб

йорулмаг. – Эядяля эейий олдула бы йамаш-

ларда.


ЭЕЙМЯ

(Башкечид, Борчалы, Ъябрайыл,

Эюйчай, Газах, Ордубад) – йарымпалто.

– Нядир маьазиннян эеймя алды (Газах);

– Мя:м тязя эеймям вар (Борчалы).

ЭЕЙВЯТ


(Шямкир) – ичярисиня от вя йа

саман гойулараг чул явязиня ишлядилян на-

хышлы палаз. – Эейвят юкцздян ютрцдц, юзц дя

нахышды.


ЭЕЗАЗДЫРАН

(Шяки) – буьайа эялмя

вахтыны бир ил ютцрян. – Щю:р вахдыны кечиряня

дийярых эезаздыран.

ЭЕЗЯ

(Дярбянд) – кцлцнэ. – Мустафа эе-зейнян даш чихартуб яв тикядц.

ЭЕЗНЯ


(Исмайыллы) – эиъиткян. – Яллярими

эезня далады.

ЭЯБЯ

(Дярбянд) – от топасы, готман.– Чалынмиш ути йыьаллар эябяляря.

ЭЯБЯХ’ЛИХ’

(Аьъабяди) – кюйняйин йа-

хасына тикилян кюбя. – Эябях’лих’ йаханы гой-

мур ъырылмаьа.

ЭЯБЯШ


(Ъялилабад, Кцрдямир) – енли вя

саллащгарын. – Бы эябяш сарыкцрян гойун ки-

миндц? (Кцрдямир).

ЭЯЪ


I (Ордубад) – б а х эяж I. – Эяъ дашды,

ону торпаьын алтыннан чыхардыллар, пиширилляр.

ЭЯЪ

II (Нахчыван) – лаваш йапмаг цчцналят.

ЭЯДЯ


(Чянбяряк) – алачыг (дяйя) тикмяк

цчцн истифадя олунан чубуг. – Эядяси йет-

мяди дя:нин.

ЭЯДЯХ’


(Аьдам, Аьъабяди, Бярдя,

Газах) – б а х эедах. – Эядях’ ъамышы ямди

(Газах).

ЭЯДЯХ’ЛИХ’

(Аьъабяди) – балаг сахланы-

лан йер. – Эядяйи эядях’лийя сал.

ЭЯДЯК

(Исмайыллы, Гах, Уъар, Зярдаб) –б а х эедах. – Бу ил эядяйимиз чох арых олду

(Гах).


ЭЯДЯГЫЗ

(Гах) – фярсиз, баъарыгсыз.

ЭЯДЯЙ

(Лачын) – б а х эедах.ЭЯДИЭ

(Яли Байрамлы, Салйан) – б а х

эядик.

ЭЯДИК


(Ордубад) – ашырым, даь кечиди.

– Биз бу эцн даьын эядийиннян ашырдых.

ЭЯДИР

(Гах) – даь кечисинин баласы.ЭЯФИ

(Йардымлы) – кими, тяк. – Буны сянун

эяфи елей.

ЭЯЭИР


(Ъялилабад, Йардымлы) – кясилмиш

аьаъдан галхан пющря. – Эяэири эятириб Вагиф,

юзи дя ешшяйнян (Ъялилабад).

ЭЯЩЯНШАШИ

(Губа) – тойдан яввялки

мяслящят мяълиси. – Йыьылубан эящяншаши

уладу, эящяншашидя разулуь вярядцляр ки, бц-

йцк туй улсун, кичик туй улсун.

ЭЯЩЭИР

(Кцрдямир, Газах, Оьуз, То-вуз) – б а х эякэир. – Эящэир ат кими нийя йе-

ри

?нян тярпянмерся

?

, дур сян дя бир иш эюрда: (Газах).

ЭЯИШИЭ


(Имишли) – б а х э

г:шых. – Ахшам

эетдим ямимин йанына эяишиэя.

ЭЯЖ

(Газах, Шямкир, Товуз) – 1. ящянэдашы; 2. ящянэ дашындан щазырланан суваг

мящлулу.


ЭЯЖЯЛЛИХ’

(Гафан) – йамаълыг. – Маллар

эяжяллих’дя отдыйыр.

ЭЯЖМИР


(Газах) – чох арыг адам. – Эяж-

мир ушах йеся кюкяляр.

ЭЯКЭИР

(Щамамлы) – тярс. – О, эякэирадамды.

176


ЭЕ

?

РИНЭИЭЯКЭИР

ЭЯКЭИРРИХ’

(Щамамлы) – тярслик. – Эяк-

эиррих’ елямя я:, йекя оьланса

?

.ЭЯЛБЯРИ

(Ордубад) – хышда, котанда вя с.

бойундуругла голу бирляшдирян зянъир вя йа

кяндир. – Котан сцряндя эялбярини гырыблар.

ЭЯЛДИ

(Оьуз) – эялир, мядахил.ЭЯЛДИЭЕДЯР

(Меьри, Ордубад) – шадара.

–  Мях’дябин эялдиэедярин Мирзяэил апарып

торпаь ялясинняр (Меьри).

ЭЯЛЯ

(Оьуз) – дашдан тикилмиш гойунтювляси.

ЭЯЛЯНБЕЧЧЯ

(Нахчыван) – эялян кими.

– Галхоз сядри эялянбеччя иълас башланды.

ЭЯЛЯНВАРЫН

(Ъябрайыл) – щанада ишля-

нян аьаъ алят. – Бы щананын эялянварыны йахшы

ишдийир.


ЭЯЛЯШМАЬ

(Дярбянд) – тойдан яввял

мяслящятляшмяк, мяслящят цчцн йыьышмаг.

– Имняти Ящяд патшаща эяляшмаьчин ъама:ты

чаьырдылар; – Эяляшмаьдан со:ра эялин эюр-

маьа эитядиляр биздя, со:ра палтар эитяди,

уннан со:ра тойа щазыррашадылар.

ЭЯЛЯЗ


(Гах) – б а х кяляз.

ЭЯЛЭЯЛ


I (Яли Байрамлы, Эюйчай, Исма-

йыллы, Кцрдямир, Шамахы) – 1. сугабы (Яли

Байрамлы, Эюйчай, Кцрдямир, Шамахы).

– Эялэялнян бир суви ашырдым (Кцрдямир);

2. кичик сярниъ (Исмайыллы). – Эцллц эялэяли вер,

гойуну саьым.

ЭЯЛЭЯЛ

II (Щамамлы) – кичик араба.– Щараванын балаъасы эялэялди, бюйцйц селди;

– Эялэялнян енсиз йолларда йцк апаррых.

ЭЯЛЭЯЛ

III (Тяртяр) – бойунбаьы. – Эял-эял гызылдан олур.

ЭЯЛЭЯЛ


IV (Лянкяран) – ушаг дюшяйи.

ЭЯЛИН


(Газах) – ъящрядя ий кечирилян йер.

ЭЯЛИНАЛЛАДАН

(Салйан) – мядяъик

(щейванларда). – Зярханым, апар о эялин-

алладаны тямиз йуьынан.

ЭЯЛИНАНАСЫ

(Эоранбой) – йабаны битки

ады. – Эялинанасы эиъиткян кими олур, анъах

даламыр.

ЭЯЛИНБАРДАЬЫ

(Бакы, Губа) – шярбят

габы. – Эялинбардаьыйнян габаь туйда шяр-

бят пайлайардылар (Губа).

ЭЯЛИНБАРМАЬЫ

I (Эюйчай, Сабирабад,

Шамахы) – йейилян йабаны битки ады. – Эялин-

бармаьы йейирсянми? (Сабирабад).

ЭЯЛИНБАРМАЬЫ

II (Бакы) – цзцм нювц

ады.


ЭЯЛИНБОЬАН

(Борчалы, Эядябяй, Газах,

Шямкир, Товуз) – мядяъик (щейванларда).

– Эялинбоьаны тямиздийинъя заря:лди арват

(Эядябяй).

ЭЯЛИНЯРТДЯМЯЗ

(Зярдаб) – мядяъик

(щейванларда). – Эялиняртдямязи тямиздямяк

чятинди.

ЭЯЛИНСОЛТАН

(Аьсу, Минэячевир) – ярин

гощумлары тяряфиндян эялиня мцраъият заманы

ишлядилян сюз.

ЭЯЛИНЦФЦРМЯЗ

(Кялбяъяр) – чох гуру

вя тез йанан одун. – Бу лап эялинцфцрмяз

одунду.

ЭЯЛИНЙЫТДАМАЗ(Минэячевир) – б а х

эялиняртдямяз.

ЭЯЛИНЙЦМЯЗ

(Дашкясян) – мядяъик

(щайванларда).

ЭЯЛЛАЩ


(Меьри) – малдар, чохлу мал,

гойун сахлайан. – Нцйядидя биринъи эяллащ

Балаъе:йди, икинъи Исмайыл.

ЭЯЛЛАЩЫ


(Бакы) – б а х эаллащ I.

ЭЯЛЛЯДАР


(Ъулфа, Нахчыван, Ордубад)

–  б а х калладар I. – Бы йерин адамлары эялля-

дар олублар (Нахчыван).

ЭЯЛТИ


(Гах) – палаз.

ЭЯЛЙЯЖИН


(Газах) – эялян кими. – Эял-

йяжин аты миниф эетди.

ЭЯЛЙЛЯШ

(Болниси) – гябиристанлыг.ЭЯМ

I (Борчалы, Бюйцк Гаракился, Чянбя-

ряк, Эянъя, Газах, Нахчыван, Шярур) – вял.

– Хырманда ики эями дал-дала гош, хырман тез

олсун (Чянбяряк); – Кцляши эямнян дюйцрцх’

(Нахчыван).

ЭЯМ

II (Аьдам, Чянбяряк, Гаракился,Газах) – йцйян. – Атын эямини аьзыннан чы-

харт отдасын (Газах).

ЭЯМ

III (Губа) – хялбир. – Эями Фатма-дан ал эяти.

ЭЯМ


IV (Гах) – тойуг щини.

ЭЯМ


V (Гах) – тювлянин бир кцнъцндя

кюрпя бузов сахламаг цчцн дцзялдилян йер.

ЭЯ:М

(Гах) – чох балаъа вя дарысгал отаг.ЭЯМЯ

I (Имишли, Кцрдямир, Гябяля, Оьуз,

Салйан, Уъар, Зянэилан) – йарымдярз, дярзин

йарысы. – Эямядя беш бафа олур (Салйан).

ЭЯМЯ

II (Губа, Ъябрайыл) – топа; тайа.– Ути йыьыллар эямя улады (Губа); – Габахкы

эямялярим йахшы йарпах олду (Ъябрайыл).

177

ЭЯКЭИРРИХ’ЭЯМЯ

ЭЯМЯЛЯМЯЭ

(Имишли) – бафалардан дярз

дцзялтмяк. – Бафалары йыьалларды эямялийял-

лярди.


ЭЯМЭЕШДЯКЛИ

(Салйан) – яндамлы, ятли-

ъанлы. – Сона эямэешдякли адамды.

ЭЯМЭЯ


(Губа) – кянддя йашлы адамларын

йыьышыб сющбят етдикляри хцсуси йер.

ЭЯМИРЧЯХ’

(Ъябрайыл) – гыьырдаг. – Ятин

эямирчяйин кяс ат.

ЭЯМИРЯ


(Гах) – ачыг щава шяраитиндя

гойун сахланылан йер, аьыл.

ЭЯМИШМЯХ’

(Газах) – сохулмаг, щцъум

етмяк. – Ит ъанавара эялмишдими, да: оннан

со

?ра ял чях’мяз, щяммяшя басажах.

ЭЯМЮ:ЦХ’


(Эядябяй) – бцркцлц. – Йаман

эямю:цх’ щавады, няфяс алмах олмор ямялли.

ЭЯМРЯ

(Аьдаш, Дярбянд, Минэячевир) –1. йандырмаг цчцн тапданыб гурудулмуш мал

няъиси (Аьдаш, Минэячевир); 2. гойун, кечи

гыьы (Дярбянд). – Эямряни йатаьдан чыхар-

маь лазымдц.

ЭЯМРЯЛИ

(Хачмаз) – пейинли.ЭЯ:Н

I (Фцзули) – чюл, сящра. – Сусуз йазы-

лар вар ей, она эя:н де:лир.

ЭЯ:Н


II (Бярдя, Борчалы, Газах) – б а х

эяйян II. – Эя:н эежядя одун йармаь олар

(Бярдя); – Эежя эя:нди, нядян горхурса

?

(Газах).ЭЯНЪ

(Губа) – б а х эанъ. – Бизим йер-

рярдя эянъ чух улар.

ЭЯНЪЯНЯ


(Борчалы) – дивар шкафы. – Эян-

ъяня туфарын ичиндя олор.

ЭЯНДАЛ

(Зянэилан) – эяндалаш. – Баьдаэяндал ялиннян тярпяммя: йер йохду.

ЭЯНДЯДАМАЬ

(Лянкяран, Салйан) –

эюзцтох (адам). – Эяндядамаь адам щяр

сырфада отырмаз.

ЭЯНДЯДУР


(Бакы) – ипяк парча нювц.

ЭЯНДЯЛИЙЯН

(Борчалы) – йеря тюкцлян

сцнбцллярдян битян тахыл.

ЭЯНДИ

(Газах, Шяки) – юз. – Биз эяндиядятдяримизи йахшы билерих’ (Газах).

ЭЯНДИБАШЫНА

(Газах, Шяки) – юзбашына.

– Эяндибашына иш тутма, бир биляня эя

?

яшэи-


нян (Газах).

ЭЯНДИЭЯЛЯН

(Борчалы) – б а х эяндяли-

йян. – О йердя эяндиэялян олор ку, о йер йахшы

пичилмер.

ЭЯНДИ-ЭЯНДИНЯ

(Газах) – юз-юзцня.

– Мяммяд щямяшя эянди-эяндиня данышер.

ЭЯНДИЙЯЛЯН

(Газах) – б а х эяндяли-

йян. – Эюйшяндя йаман эяндийялян питиф.

ЭЯНДОВ


(Ордубад) – канализасийайа ахан

чиркли су. – Щясянин айаьы эяндова дцшдц.

ЭЯНЯ

(Фцзули, Газах, Шямкир, Товуз) –йеня. – Малымыз, гойнумуз эяня йайлахда

галарды (Газах).

ЭЯ:НЯХ’

(Эядябяй) – айдын, айлы <эеъя>.– Эя:нях’ эеже:йди, йола чыхмышдых дядямнян.

ЭЯНЯК


(Гусар) – чятин сынан вя ляпяси

чятин чыхан гоз.

ЭЯНЯШИЭ

(Яли Байрамлы) – б а х эг:шых.

– Олар бизя эяняшиэя эялдиляр.

ЭЯ

?

ЯШИХ’(Товуз) – б а х э

г:шых.

ЭЯ

?ЯШИХ’ЛИ

(Газах) – б а х эе

?

яших’ли.


– Эя

?

яших’ли дон эе?

олар.


ЭЯ

?

ЯШМЯХ’(Эядябяй, Газах, Шямкир,

Товуз) – б а х эа

?

ашмах.


ЭЯНЯШМЯК

(Аьдам, Бярдя, Борчалы,

Фцзули, Газах, Шямкир, Тяртяр, Йевлах) –

б а х эа


?

ашмах. – Мяйя эяняшмяди (Фцзули).

ЭЯНЭ

(Дярбянд) – енли, эен. – У габаьыэянэ адамду.

ЭЯНЭИЗ


(Ханлар) – ловьа, дикбаш.

ЭЯ:НИМЯХ’

(Ъябрайыл) – рянэи гачмаг

(адама аиддир).

ЭЯ:

?

ИМЯХ’(Газах) – б а х эенимях’.

– Гушдар сойух тцшяндя эя:

?

ийиф эеделляр.ЭЯНИШМЯЭ

(Бакы) – б а х эа

?

ашмах.


ЭЯНЗИХ’

I (Товуз) – няфяс борусу. – Чя-

чийяндя эя

?

зийиня су сычрады.ЭЯНЗИХ’

II (Шяки) – алынын йухары щиссяси.

– Ушах йыхылыф, эянзийиннян йарылытды.

ЭЯР


I (Эюйчай, Шяки, Зянэилан) – ири ъыр

тут аьаъы. – Бы эярин йарпа:н гырсам бясимди

(Зянэилан); – Эяр чякилдян ириди (Эюйчай).

ЭЯР


II (Аьдам) – ъялд, зиряк. – Балажа

олдуьуна бахма, чох эяр адамды.

ЭЯР

III (Газах) – кобуд, йоьун (сяс).– Мю:сцмцн еля эяр сяси вар кын.

ЭЯРБУТ


(Ъулфа) – б а х эарбыт.

ЭЯРДЕ


(Бакы) – бычаг нювц. – Ай балам,

у эярдени итиля.

ЭЯРДЯ

(Губа) – хырда саман. – Усдаэярдяни палчуьа гарышдырыбаны юйи сувыйаду.

178


ЭЯМЯЛЯМЯЭ

ЭЯРДЯ


ЭЯРДЯНЯ

(Аьдам) – сапешян (алят ады).

–  Эярдяняни бойнумуза кечириф ялимизнян

фыррыйа-фыррыйа саф еширих’.

ЭЯРДЯНЯМЯД

(Салйан) – хамут. – Эяр-

дянямядин ипин бярк баьлаьынан ки, ат йахшы

эцъ елясин.

ЭЯРДЯННИЭ

(Салйан) – бойунбаьы нювц.

– Эярдянниэ арвадчынды.

ЭЯРДИ


(Чянбяряк) – умаъ гырынтылары.

– Щалванын омаъынын эярдиси тящнядя ьалды.

ЭЯРЯ

(Гах, Шяки) – б а х эяр I. – Эярдякийарпах йетмиъахды гурда (Шяки).

ЭЯРЯЩМЯЗ


(Кцрдямир) – б а х эярях’-

мяз. – Йаман эярящмяз ушахды.

ЭЯРЯХ’МЯЗ

(Зянэилан) – йарамаз.

ЭЯРЯН

I (Фцзули, Газах) – сыра, ъярэя.– Эяряннян саьырых (Фцзули). 

? Эярян чцш-

мях’ (Газах) – ъярэялянмяк, сыраланмаг.

– Мал эярян чцшцф эедер.

ЭЯРЯН

II (Газах) – ашырым, даь кечиди.– Мал даьын эяряниндя отдо:р.

ЭЯРЯНЯМЯХ’

(Бярдя, Борчалы) – йайыл-

маг (гойун-гузуйа аиддир). – Гойун отдар

эяряняр, отдадыхъа эяряняр (Борчалы).

ЭЯРЯНИМЯК

(Ъябрайыл, Уъар) – б а х

эярянямях’. – Гойун эярянийиб (Уъар).

ЭЯРЭЯЪ

(Имишли) – б а х эярэянъя.– Дярини эятириб аьаъ эярэяъя чякирик.

ЭЯРЭЯНЪЯ


(Аьдам) – дяри гурутмаг

цчцн алят (чармых). 

? Эярэянъя вермях’ –

дярини гурутмаг цчцн тарыма чякмяк.

ЭЯРЭИ

I (Щамамлы) – аракясмя (тювлядя).– Инях’ эярэийи гырыфды.

ЭЯРЭИ


II (Чянбяряк) – ейванда вя йа

балконда палтар гурутмаг цчцн йер. – Бал-

гоннан эярэи гайырдым.

ЭЯРЭИНО


(Исмайыллы) – дамын цстцня

тюкцлян торпаьы бяркитмяк цчцн истифадя олу-

нан кютцк, алят. – Йаьыш бяркитмямиш, а ушаь-

лар, чыху:з эярэинонан дамын цссцн щамар-

ру:з.

ЭЯРИХ’


(Басаркечяр) – голсуз сырыглы (га-

дын цчцн).

ЭЯРМАН

(Меьри) – боьазда вя йа гол-тугда ямяля эялян шиш.

ЭЯРМЯ


(Аьдам, Бярдя, Эядябяй, Кцр-

дямир, Газах, Шямкир, Тяртяр, Товуз, Уъар)

–  б а х эямря (1-ъи мяна). – Гыша щеч оду-

нумуз йохду, бир эярмядян башга (Товуз).

ЭЯРМЯК

(Ъялилабад, Фцзули, Лянкяран,Уъар) – йемиш нювц ады. – Эярмяк чох ширин

олур (Уъар).

ЭЯРМЯЛМЯХ’

(Чянбяряк) – йандырмаг

цчцн тапданыб гурудулмуш мал няъисини белля

кясмяк.


ЭЯРМЯШОЙ

(Оьуз, Шямкир) – гящвяйи

рянэли, йумшаг габыглы аьаъ нювц. – Эярмя-

шойдан йахшы ял аьаъы олур (Оьуз).

ЭЯРМЯШЮЙ

(Борчалы, Газах) – б а х эяр-

мяшой.

ЭЯРПЯЛИ


(Ъялилабад) – гол-будаглы. – О

аьаъ эярпялийди.

ЭЯРРЯНМЯХ’

(Эядябяй, Газах, То-

вуз) – кобудлашмаг, йоьунлашмаг (сяся аид-

дир). – Со:х дяйиф дейни сяси йаман эярряниф

(Товуз).

ЭЯРРЯШМЯХ’

(Газах, Товуз) – б а х

эяррянмях’.

ЭЯРРИЭ

(Сабирабад) – чякилик, ъыр тут баьы.ЭЯРЗЯК

(Гябяля) – б а х эяззяк.

ЭЯ:СИ

(Бакы) – бязиси. – Эя:си беля ди:р,эя:си щеля.

ЭЯ:ШИК


(Кцрдямир) – б а х э

г:шых.

ЭЯ

:ШМАХ

(Шяки) – б а х эа

?

ашмах.– Диди ки, эет юйдякилярнян дя эя:ш эял.

ЭЯТИРЭЯ


(Салйан) – аьаъда ямяля эялян

йапышган. – Эятирэя аьажда олыр.

ЭЯ:В

(Ъулфа, Шащбуз, Шярур, Зянэилан) –б а х эев. – Де:лляр ки, Щясянин эя:ви хясдяди

(Зянэилан); – О оьлан щям эя:вимди, щям дя

ямим оьлуди (Ъулфа).

ЭЯВЯН


(Аьбаба, Кцрдямир, Тябриз,

Ордубад) – йабаны битки ады (йаьындан дяр-

ман кими истифадя олунур). – Эявян йаьыннан

дярман щазырраныр (Ордубад).

ЭЯВЯННЯШМЯЭ

(Салйан) – бюйцдцкъя

гол-будаглары шахяляняряк ашаьы яйилмяк

(аьаъа аиддир). – Бы аьаъ чох эявянняшиб.

ЭЯВЯРЯ

(Салйан) – чохданышан, бошбо-ьаз. – Чяркяз эявяря данышан адамды.

ЭЯВЯШ


(Кцрдямир, Нахчыван, Сабир-

абад, Товуз) – б а х эябяш. – Эявяш адамДостарыңызбен бөлісу:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   104


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет