Азярбайъан дилинин диалектоложи лцьятиPdf көрінісі
бет31/104
Дата02.05.2020
өлшемі3.32 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   104

тянбял олар (Фцзули).

ЭЯВЯЗ


(Нахчыван) – чохданышан, бош-

боьаз.


ЭЯВЯЗЯ

(Аьдаш, Басаркечяр, Борчалы,

Бюйцк Гаракился, Эянъя, Кцрдямир, Газах,

Нахчыван, Салйан) – б а х эявяз. – Мяйлисдя

179

ЭЯРДЯНЯ


ЭЯВЯЗЯ

чох данышдыьы цчцн она эявязя вя лаггал

Щясян дя дейярдиляр (Нахчыван); – Хялил эя-

вязя адамды (Борчалы).

ЭЯВЯЗЯХ’


(Аьдам) – б а х эявяз.

ЭЯВЭЯЗ


I (Ъябрайыл) – чох гоъа.

ЭЯВЭЯЗ


II (Зянэилан) – тярявяз вя бос-

тан биткилярини корлайан зийанвериъи гурд.

– Эявэяз бамадору да кюкцннян кясир.

ЭЯВИЛ


(Аьдам, Аьъабяди) – мейвяси

йейилян йабаны битки ады. – Эявилдян шораба

гойуф йи:лляр (Аьдам); – Эявилдян йахшы шо-

раба олур (Аьъабяди).

ЭЯВРЕХ’

(Меьри) – кювряк. – Эяврех’одунду, балтаны вуран кимин шилих’-шилих’ оле-

ъех’.


ЭЯВРЯХ’

(Гаракился) – б а х эяврех’.

– Эяврях’ тез сынар.

ЭЯЙАЛ


(Оьуз) – кясяк. – Йери сцряндя

эюрцрцк кц, йер эяйаллы олду, дийирик ки, бир

мала гошах йерин эяйалыны яссин <язсин>.

ЭЯЙАН


(Ордубад) – б а х эявян.

ЭЯЙЯН


I (Билясувар, Ордубад) – икирянэ.

ЭЯЙЯН


II (Газах) – айлы, айдын (эеъя).

– Эяйян эежялярдя йери ях’мяй олар.

ЭЯЙЯВ

(Ъябрайыл) – кцрякян.ЭЯЙИШМЯЭ

(Лерик, Йардымлы) – мясля-

щятляшмяк.

ЭЯЙНИМЯХ’

(Аьбаба) – ачылмаг. – Щава

йаваш-йаваш эяйнийир.

ЭЯЗ

I (Эюйчай, Кцрдямир, Минэячевир,Оьуз, Уъар) – чяпярин тапданмыш, из дцшмцш

йери. – Чяпяря эяз дцшцп (Кцрдямир); – Эа-

мыш эяздян кешди (Уъар).

ЭЯЗ


II (Ъябрайыл, Хоъавянд) – ашырым.

– Атды эяздян ашды (Хоъавянд).

ЭЯЗ

III (Ъябрайыл) – щанада охларын йанаьаъларына кечдийи йер. – Охун уъуну эязя

гойдулар.

ЭЯЗАЛ

(Аьдаш, Эюйчай, Кцрдямир, Уъар)–  б а х эазал. – Эязал чох аъы олур (Аьдаш);

– Эязалнан кешмишдя йара саьалдырдылар

(Уъар).

ЭЯЗАЛЫШ


(Кцрдямир) – сарымтыл. – Нахо-

шун рянэи эязалыш олур.

ЭЯЗАН

(Аьдам) – эюн доьрайан алят.– Эязан ал, эюнц доьра.

ЭЯЗДЯХ’


(Чянбяряк, Газах) – ашырым,

даь кечиди. – Эяздях’дя мал щяммяшя мцяля

йыьылыр (Чянбяряк).

ЭЯЗДЯМЯХ’

(Аьдам) – вялин алтына даш

вя дямир парчалары кечирмяк. – Вялин алтын

эяздийирдих’, даш долдурурдух.

ЭЯЗДЯМЯЭ


(Йардымлы) – нишан вурмаг.

– Яьяъи эяздя апармасунняр.

ЭЯЗДИК

(Йардымлы) – бычаг.ЭЯЗЯ

(Дярбянд) – б а х эезя.

ЭЯЗЯЛ

(Аьъабяди, Басаркечяр, Борчалы,Фцзули, Эядябяй, Хоъавянд, Газах, Товуз) –

б а х эазал. – Еймийи эязялнян дя боамаь олор

(Эядябяй); – Эязялнян ип боанер (Борчалы);

– Ип бойамахдан ютяри эязял йыьмаьа эедирих’

(Басаркечяр).

ЭЯЗЯН


(Тябриз) – башмагчылыгда ишляди-

лян алят. – Эязян башмагчыларда олуры.

ЭЯЗЯНЯ

(Бакы, Лянкяран, Ордубад) –б а х эезня. – Эязяня чох дяртдярин мярщя-

миди (Бакы); – От чаларкян эязяня ялими да-

лады (Ордубад).

ЭЯЗЯНЭИ


(Шяки) – битки хястялийи ады.

ЭЯЗЯНТЯ


(Ъялилабад) – дилянчи. – Эя-

зянтя чохейди, эязянтянин ялиннян гачейди

адам.

ЭЯЗЯРЭИ


(Товуз) – чох эязян, эязяйян

(адам). – Ша:ббас эязярэи адамды.

ЭЯЗЭИНТИ

(Эядябяй) – б а х эязянэи.

– Бу ил йарпахлара эязэинти тцшцф.

ЭЯЗИ


(Газах) – илк буьайаэялмя вахтыны

ютцрян мал дцйяси. – Баща алдых, уъуз сатдых,

йанына да бир эязи гатдых.

ЭЯ:ЗИК


(Зянэилан) – няфяс борусу. – Гуй-

руьун гяпи арасыннан чыхыб дейин эя:зийин

эе:йиб.

ЭЯЗИМ


(Шярур) – эязмяли йер. – Тифлисин

хош эязими вар.

ЭЯЗМЯ

(Дярбянд) – гаровулчу. – Малекиня, щаъыбуьдайа эирмясин дейни эязмя

гойадылар.

ЭЯЗИР

(Оьуз) – даь кечисинин баласы.ЭЯЗЙАЗМА

(Басаркечяр, Борчалы, Газах,

Меьри, Шямкир, Товуз) – илк буьайаэялмя

вахтыны ютцрян мал дцйяси. – Бц:н базарда

бир йахшы эязйазма дцйя сатылды (Басаркечяр);

– Щаггында буьуйялмийяндя эязйазма олур

(Товуз).

ЭЯЗЗЯК


(Минэячевир) – чяпярин тапдан-

мыш, из дцшмцш йери.

ЭЫЛДЫР

(Гаракился) – кюк, долу (адам).180

ЭЯВЯЗЯХ’


ЭЫЛДЫР

ЭЫЛЫФ

(Чянбяряк, Меьри) – баъа, дешик.

– Саманы эылыфдан саманныьа тюх’дцх’ (Чян-

бяряк).


ЭЫРЪЫН

(Аьдам, Чянбяряк, Газах) – мал

оту йедикдян сонра галан чюр-чюп. – Малын

гаваьында галан эыръыны бир йеря йыь (Чян-

бяряк).

ЭЫРДАМАХ


(Чянбяряк) – мялямяк.

– Гойун гузусуна эырдыйыр.

ЭЫРДЫН

(Ъябрайыл, Чянбяряк, Газах,Оьуз, Меьри, Товуз) – б а х эирдим. –  Бу

палыды дуьрасам, утыз эырдын чыхар (Меьри).

ЭЫРМИШ

(Меьри) – ири цйцдцлмцш (ун).ЭЫРС

(Оьуз) – б а х эирз. – Эырсы биздя чох

пиширилляр.

ЭЫРТДАМАХ

(Чянбяряк, Газах, Товуз)

– бюйцк аьаълары ортасындан балта иля кясмяк.

– Ешдяки вяляси эыртда, печя долдурум дям-

билдясин (Чянбяряк).

ЭЫРВЫТ

(Борчалы) – б а х эыврыт.ЭЫВЛА

(Меьри) – б а х эивля.

ЭЫВРЫТ

(Газах) – кюк, долу (адам).– Фатма чох эыврыт гызды.

ЭИББ


(Шуша) – эцнашыры тутан хястялик ады.

– Щясян эибб азарына тцшцф.

ЭИЪЯ

(Дярбянд) – эяня. – Эиъяляр ики ъцрявар: бириня дийярцэ ири аь эиъя, бириня дийярцэ

хирдя гаря эиъя.

ЭИЪЯВАР

(Бакы) – 1. истигамяти бялли ол-майан кцляк; 2. бурульан. – Бы дяфя дя:здя

чимяндя эиъявардан эцънян гутардым.

ЭИЪЭАЩ

(Дярбянд) – аьылсыз, щушсуз.– Ай цкцз уьли цкцз, эиъэащ шейсян ки сян.

ЭИЪИТКАНАНАСЫ

(Шуша) – тиканы олма-

йан, даламайан эиъиткян. – Эиъиткананасы

далыйан дюйц.

ЭИЪ-КАРЫЬ: ЭИЪ-КАРЫЬ ОЛМЕЭ

(Бакы)

– чашыб галмаг. – О гядя ишим вар ки, эиъ-карыь олмышам.

ЭИЪКЯСЯМЯ

(Бакы) – сяфещ, аьылсыз.

ЭИЪО:


(Яли Байрамлы, Кцрдямир, Шамахы)

– бурульан. – Эечмя, эиъо:ду, батарсан

(Шамахы).

ЭИДИ


(Басаркечяр, Лачын, Товуз) – етибар-

сыз. – Ай эиди Аббасяли инди олайды, данышейды,

сиз дя йазейды

?

ыз (Басаркечяр); – Ещ, эидидцнйа, чохларыны уддун (Товуз).

ЭИДИЛ


(Гах) – шякярчюряйи.

ЭИЯЪЯХ’


(Товуз) – палтар. – Эияъяйим

чохду, щамсы да тязя.

ЭИФАНДАЗ

(Бакы) – тохунма пярдя (пян-

ъяря цчцн).

ЭИЭИМОЙ


(Дярбянд) – байгуш. – Эиэимой

улийяди, дийялляр бир хата улар, хейря дя улийяни

вар эиэимойнун, зяряля дя.

ЭИЭИРТДЯМАЬ

(Губа) – ара вурмаг, ара

гарышдырмаг. – Эа:вар, эиэиртдямаьи у цзцня

адят елийиб.

ЭИЭО:УН


(Губа) – мозалан.

ЭИЖЯПЯНИ


(Лерик) – гушяппяйи.

ЭИЖЭЯ


(Лянкяран) – даранмамыш, пырт-

дашмыш сач.

ЭИЖИМЯК

(Уъар) – надинълик етмяк.– Ящмяд бц:н чох эижийиф.

ЭИЖОЙ


(Имишли) – гыжов, чайын ити ахан йери.

– Эижойда чиммийин, батарсу:з.

ЭИЛАБИ

I (Бакы, Салйан) – палтар вя йа башйумаг цчцн истифадя едилян эил.

ЭИЛАБИ


II (Дявячи) – эцл.

ЭИЛАБЗАН


(Аьдаш) – эцлабпуш. – Эилаб-

зан сахсы габдан олур.

ЭИЛАБЗЯН

(Губа) – б а х эилабзан.

– Эилабзяни туйда, хейир ишдя ишдядярдуь.

ЭИЛАН


(Губа) – баьламаг цчцн гапынын

архасына кечирилян тахта вя йа дямир.

ЭИЛАНДАР

(Хачмаз, Губа) – щашийя.

– Бизим хялчянин эцзял эиландары вар.

ЭИЛАР


(Щамамлы) – ярзаг анбары.

ЭИЛБИТ


(Гах) – кюсюв.

ЭИЛДИК


(Ъялилабад) – итбурну.

ЭИЛДИР


(Сабирабад, Салйан) – эюдяк

кясилмиш йоьун одун. – Эилдири йандырыллар

гышда (Салйан).

ЭИЛДИР-ЭИЛДИР

(Бакы, Эядябяй, Кцр-

дямир, Салйан) – эиля-эиля, дамъы-дамъы.

– Ушаьын эюзцннян эилдир-эилдир йаш эялир

(Салйан).

ЭИЛЯ

(Исмайыллы) – уму-кцсц.ЭИЛЯЭЦЗ

(Салйан) – кюрпя гузу сахла-

нылан йер. – Эиляэцззя гузы сахлаллар.

ЭИЛЯМЯРЗЯ

(Лянкяран) – кякликоту.

– Хялил, боьазун аьрыйыр, эял биряз эилямярзя

гяйнядим ич.

ЭИЛЯНША


(Бакы) – гуш ады.

ЭИЛЯЙ


(Лянкяран) – эцндцз саат 11-12

радяляри. – Эиляй нащарына чыхмышуь.

181

ЭЫЛЫФ


ЭИЛЯЙ

ЭИЛЯЗЯК

(Имишли) – даш-кясяк. – Тарлада

эилязякдян йеримяк олмур.

ЭИЛЯ-ЗУЗЯ: ЭИЛЯ-ЗУЗЯ ЭЕТМЕЭ

(Бакы) – зарылдамаг, инилдямяк (хястялик

нятиъясиндя). – Аьяз, ушаьын бухаьына мяр-

ъимеэъян бир сизаьан чыхыб, эеъяляр ся:ряъян

эиля-зузя эедир.

ЭИЛФЯ

(Ъялилабад, Йардымлы) – б а х эивля.– Эилфя тяндирдя олей (Йардымлы).

ЭИЛЭАМ


(Гах) – лахталанмыш ган. – Щорда

эилэам ган варды.

ЭИЛЭИЛЯ

(Бакы) – тахта вя йа дямирдянщазырланан саьанаг шякилли ушаг ойунъаьы.

– Мейти кцчядя эилэилейнян ойни:р.

ЭИЛЭО:УЗ: ЭИЛЭО:УЗ ЭЕТМЕЭ

(Бакы) –


шылтаглыг едяряк торпагда ешялянмяк. – Ушаьа

бах а, торпаьын ичиндя ня эилэо:уз эедир.

ЭИЛЩИ

(Балакян) – евин таваны.ЭИЛИФ

I (Ъялилабад, Дашкясян) – чатлаг

(дашда). – Даш эилифиннян йахшы сынар (Даш-

кясян).


ЭИЛИФ

II (Нахчыван, Тябриз, Товуз) –

чяпярин, щасарын алтындан кечян кичик арх.

– Эилифдян су эялири (Тябриз).

ЭИЛИНЯ

(Исмайыллы) – йунун чыхары. – Эили-нядян йахшы дюшяк олмаз.

ЭИЛИНЗИР


(Кялбяъяр) – аьаъ ады. – Эилин-

зирдян дцлйярляр щяжятляря сап гайрыллар.

ЭИЛЛАН

(Гаракился) – бойъа балаъа, долу,кюк <адам>.

ЭИЛЛЯ


(Губа) – мал пейини иля палчыьын

гарышыьындан щазырланан дайаз габ. – А Щя-

мидя, бу ил нечя эилля гейряъаьсан?

ЭИЛЛЯТМЯЭ

(Бакы) – атмаг, тулламаг.

– Ушаьлар щейятдя эилэиля эиллядир.

ЭИЛЛЯТМЯХ’

(Товуз) – б а х эиллятмяэ.

– О бир тикя няди кин, а

?

ры эиллят эессин.ЭИЛЛЯТЗЯ

(Загатала) – кичик сахсы габ.

ЭИЛЛИЭ

I (Ъялилабад) – ъыр гызылэцл. – Эил-лиэин чохли дянялярин (лячяклярини) эятирдим.

ЭИЛЛИ


II (Йардымлы) – итбурну. – Эиллиэ дя-

рялярдя чох олей.

ЭИЛЗИХ’

(Чянбяряк) – гырыг, парча. – Су-раща бир эилзих’ савын эятди, палтары йуду.

ЭИМЭЯ


(Аьдам, Гах, Оьуз, Сабирабад,

Шяки, Уъар) – б а х эямэя. – Ядя Йунус, эя

щабы гардашы эимэя йериня апар (Шяки).

ЭИМИРИХ’


(Аьъабяди, Бярдя, Ъябрайыл,

Шуша, Тяртяр) – ири, нарын олмайан. – Эимирих’

дузу аталлар шорва суйуна, хамыр суйуна

(Тяртяр); – О дузун эимири:ннян биряз сяф

дярийя (Ъялилабад).

ЭИМИРИХ’ЛЯШМЯК

(Тяртяр) – ирилянмяк,

бюйцмяк. – Адынанын оьлу эимирих’ляшир.

ЭИМИРИК

(Ъябрайыл) – б а х кямрик. – Айэимирик, аз гянд йе.

ЭИНЭЯ


(Губа) – б а х эямэя.

ЭИОЗЯН


(Бакы) – йерин отуну тямизлямяк

цчцн аьзы ити алят. – У эиозяни бир мяня вер-

сян?

ЭИР


(Аьдам, Бакы, Губа, Лянкяран, Кцр-

дямир) – эцъ, гцввя. – Гуъалмышам, щинди

лап эирдян дцшмцшям (Губа); – Эирим ол-

сайды, бирин сяня чякярдим (Лянкяран).

ЭИРА:М

(Зянэилан) – йарашыглы, гяшянэ,йахшы. – Эира:м щейваны вырды майыф еляди.

ЭИРА:МЫ


(Бярдя, Ъябрайыл) – б а х эира:м.

– Орда эира:мы йаь вар (Бярдя); – Эира:мы

тахданы йонду тюх’ди орйа (Ъябрайыл).

ЭИРА:МИ


(Бакы, Ъялилабад, Шамахы) – б а х

эира:м. – Эира:ми гялям итиб (Ъялилабад).

ЭИРАН

(Лянкяран) – яскиклик. – Сяня нийяэиран эялир.

ЭИРАВЯ


(Губа, Шамахы) – фцрсят, имкан.

ЭИРБИ


(Гах) – карниз.

ЭИРЪАНА


(Товуз) – су дяйирманында исти-

фадя олунан алят.

ЭИРЪЯНЯ

(Аьдаш, Гах) – б а х эиръана.ЭИРД

I (Ъялилабад) – бцсбцтцн, тамамиля.

– Эирд бисавадыйды кешмишдя щамы.

ЭИРД


ЫI (Лянкяран) – балыг тору тохумаг

цчцн алят.

ЭИРДАБАНКЮТЦЙЦ

(Оьуз) – ени иля

узуну бярабяр кютцк. – Назлынын гызы еля кюкдц

ки, лап эирдабанкютцйцня охшыйыр.

ЭИРДАБЕЛ

(Дашкясян) – бюйцк мишар.

– Эирдабелнян йоьун аьаш кясялляр.

ЭИРДАБЫЛ


(Гах, Шяки, Загатала) – б а х

эирдабел. – Эирдабылы эети одуну кесах (Шяки).

ЭИРДАМБУЛ

(Минэячевир) – б а х эирда-

бел.

ЭИРДАН


(Оьуз) – бюйцк мишар. – Эирдан-

нан одун доьруйурух.

ЭИРДЯ

I (Бакы) – бюйряк. – Гойнин эирдя-ляри аьри:р.

ЭИРДЯ


II (Губа) – бюйцк шцшя габ, банка.

– Эирдяйя душаб, щяр ъцр шей тцкмаь улар.

182

ЭИЛЯЗЯК


ЭИРДЯ

ЭИРДЯ

III (Ъялилабад) – 400 грамлыг чяки

ващиди. – Би эирдя быьда эятирсян, йарым эирдя

дя верейдцн артыь.

ЭИРДЯ

IV (Минэячевир) – чялтик ляки.ЭИРДЯБИЧ

(Лянкяран) – чюлмякдя (сахсы

габ) биширилян балыг.

ЭИРДЯБИРИН

(Ордубад) – бюйцк мишар.

ЭИРДЯБУРУН

(Меьри, Ордубад) – б а х

эирдябирин.

ЭИРДЯКАН

(Бакы, Билясувар, Ъялилабад,

Кцрдямир, Лянкяран, Масаллы, Салйан, Тяб-

риз, Йардымлы, Зярдаб) – гоз. – Биз гоза эир-

дякан дийоь (Йардымлы); – Эирдяканын габы-

ьын йыьыб гяйнядирдиля (Тябриз).

ЭИРДЯКЯН

(Масаллы, Салйан) – б а х эир-

дякан.

ЭИРДЯНЯЭ


(Салйан) – эирдя, йумру.

– Эярмяк эирдяняэ йемишди.

ЭИРДИН

(Бярдя, Болниси, Газах) – б а хэирдим.

ЭИРДИМ


(Дярбянд, Хачмаз, Гусар) –

мишарла бир бойда кясилмиш йоьун одун.

ЭИРДИН

(Аьдаш, Аьсу, Эядябяй, Губа,Минэячевир, Шямкир) – б а х эирдим. –  Бу

эирдиннярин бирин салырдух оъаьа ахшамаъан

йанырды (Аьсу); – Уьул, ики гуъаь эирдинняр-

дян тяндиря эетир (Губа).

ЭИРДО

(Зярдаб) – ири сахсы габ. – Эцл-сяням, эирдо гальаны тямизля.

ЭИРДО:УЛ


(Салйан) – эирдя, йумру.

– Эирдо:ул йемиш йахчы олар.

ЭИРЯ

(Балакян) – тямизлянмиш фындыг ан-бары.

ЭИРЯЪУЛА


(Бакы) – 1. ахмаг, сяфещ;

2. вейил.

ЭИРЯ: ЭИРЯ ДЦШМЕЭ

(Бакы) – аьыр, чятин

вязиййятя дцшмяк.

ЭИРЯ: ЭИРЯ ГОЙМАХ

(Кцрдямир) – тов-

ламаг, диля тутмаг. – Адамы эиря гойуб ишдя-

дир.

ЭИРЯЛЯНМЯХ’(Зянэилан) – вурнухмаг.

– Сары тойух ся:рдян бырда эирялянир.

ЭИРЯНЪ

(Щамамлы, Товуз) – ящянэ.ЭИРЯВ

(Ъябрайыл) – наьд, ялдя олан.

– Эиряви гойуф нисйя далынъан гачыр.

ЭИРЯВЯ


(Бакы, Кялбяъяр, Кцрдямир,

Губа, Шяки) – б а х эиравя. – Дийясян сянцн

ялцвя йахшы эирявя дцшцб (Бакы); – Йахшы эи-

рявя дцшцтдц, ялг:, ня исдясян елийя билярсян

(Шяки).


ЭИРЭАЛ

(Щамамлы) – б а х эирйал. – Эир-

эалы малын боьазына кечирилляр, ону да зинъир-

нян ахыра баьлыйыллар.

ЭИРЭЯЛЯМЯХ’

(Зянэилан) – инъитмяк,

эюзцмчыхдыйа салмаг. – Оннан арвад сахлы-

йан олмаз, гызы йаман эирэяли:р.

ЭИРЭИ

(Кцрдямир) – санъы. ? Эирэи тут-

маь – санъы тутмаг, санъыланмаг. – Ахшам-

нан гарнымнан эирэи тутыб.

ЭИРЭИД


(Гах) – щанада ипляри низамлайан

алят.


ЭИРЭИНЯ

(Гаракился) – ары бечяси тутмаг

цчцн балаъа сябят.

ЭИРЭИРЯ


(Имишли, Лянкяран) – б а х кил-

киля.


ЭИРИ

(Билясувар, Ъялилабад, Яли Байрамлы,

Кялбяъяр) – йедди пуд йарымлыг юлчц ващиди.

ЭИРИНДЯХ’

(Кялбяъяр, Гаракился) – б а х

эириндяй.

ЭИРИНДЯЙ

(Кялбяъяр, Гаракился) – гара-

малы боьазындан баьламаг цчцн истифадя

едилян йарымдаиряви аьаъ. – Юкцз эириндяйи

гырыфды (Кялбяъяр).

ЭИРИНЭИ


(Бакы) – санъы. – Гарнымда йа-

ман эиринэи вар.

ЭИРИШЭЯН

(Газах) – йабаны битки ады.

ЭИРИЗНЯ

(Аьдяря) – чох уъа вя мющкямаьаъ ады. – Эиризня мющкям аьаъ олур.

ЭИРМЯ


I (Газах, Минэячевир) – чайын

кечид йери.

ЭИРМЯ

II (Яли Байрамлы) – коллуг.ЭИРМЯ

III (Кцрдямир, Минэячевир) – йу-

йулдугдан сонра гысалмыш палтар.

ЭИРНЯШ


(Меьри) – истидян бир йеря топла-

шан, сыхлашан (гойун сцрцсц). – Сейидяли го-

йуну эирняшдя белиннян танырды.

ЭИРРЯМЯЭ


(Йардымлы) – ялиндян алмаг,

гопармаг.

ЭИРРЯМЯХ’

(Губа, Кцрдямир, Шяки,

Товуз) – 1. доландырмаг, йашатмаг (Кцр-

дямир, Товуз, Шяки). – Я:м  <ямим> мяни

йаман эиррийирди, щеш шейя мющтяш дюйдцм

(Товуз); 2. тянэя эятирмяк, ъана эятирмяк

(Губа).

ЭИРРЯММЯХ’(Исмайыллы, Газах, Шяки,

Товуз) – доланмаг, йашамаг. – Щяля ки йахшы

эиррянирух, щяр шейимиз вар (Шяки); – Бир тю:р

эирряммях’ лазымды (Газах).

ЭИРС

(Гах, Шяки, Загатала) – б а х эирз.– Би бошгаф эирс йийиф щабра эялмишям (Шяки).

183


ЭИРДЯ

ЭИРС


ЭИРТ: ЭИРТ ВУРМАЬ

(Шамахы) – щярлян-

мяк, эязмяк. – Бы эцн алями эирт вурмышам.

ЭИРТМАН


(Басаркечяр) – кярки. – Эирт-

маннан я:аь цсся аьаъы йонур.

ЭИРВЯ

I (Чянбяряк) – кичик дяря. – Зимис-тан эяляндя гары чох олар; Учар эирвяляря тары

чох олар.

ЭИРВЯ

II (Салйан, Шамахы, Шяки) – 1. шахта(Салйан, Шамахы); 2. човьун (Шяки). – Со:хда,

эирвядя бцрцнцф эе:рди йапынъыйа; –  Чюлдя

йаман эирвяди.

ЭИРВЯЪИЛ


(Исмайыллы) – фцрсяти ялдян вер-

мяйян. – Сян ки ону яввялдян эирвяъил олду-

ьуну йахшы билирдин.

ЭИРВИ


(Сабирабад) – суварма заманы суйу

бюлцшдцрмяк цчцн чюпатма, пцшкатма.

ЭИРВИД

(Шяки) – кюмцр гуйусунун аь-зында цтцлмцш одун. – Кюмцр гуйусунун аь-

зына одун дцзцлляр, щорда гуруйур, гаралыр,

уна дийилляр эирвид; – Эирвид еля йанан шейди

ки, бу башиннян бышганы <кибрит> вурсан, о

башиннян чыхар, би дяйгада од тутар.

ЭИРЙАЛ


(Чянбяряк) – гарамалы боьазын-

дан баьламаг цчцн истифадя едилян йарым-

даиряви аьаъ. – Сямят бцйцн гырхбеш эирйал

гайырыф.


ЭИРЗ

(Загатала) – хямир хюряйи нювц (ири

дцшбяря).

ЭИТИРЭЯ


(Ъянуби Азярбайъан) – доьма-

йан щейванын ямъяйиндян ахан майе. – Сари

дявянин эитирэяси артуб.

ЭИВ


(Ъялилабад, Йардымлы, Салйан) –

бойундуруг. – Эивнян бойындырыь би шейдц

(Салйан); – Эив арабада олей, юкизин бойнына

кечирдейляр (Ъялилабад).

ЭИВЕ:ИН

(Оьуз) – мозалан.ЭИВЕЪ

(Бакы) – эил габ.

ЭИВЯ

(Ъялилабад) – б а х эив.ЭИВЯЛЯР

(Ъялилабад) – арабайа гошулан

щейванларын икинъи ъцтц. – Эивялярин эцъиня

эятдцэ арабани, йохса чыхмаззи палчуьдан.

ЭИВИХ’

(Фцзули, Гаракился) – киф. – Эивих’-ляммиш чюряйи ит дя йимяз (Гаракился).

ЭИВИШ


(Шащбуз) – йемишан. – Пятях’ дашда

эивиш аьаъы чохду.

ЭИВЛЯ

(Меьри) – кцлбя.ЭИЙЯШМЯЭ

(Саатлы) – б а х эа

?

ашмах.


ЭИЙЯВ

(Ъулфа, Ордубад, Шярур, Зянэилан)

– кцрякян. – Мяним эийявимин ады Ъябрайылды

(Ъулфа).


ЭИЙО:

(Губа) – б а х эийяв.

ЭИЙОВ

(Губа) – б а х эийяв.ЭИЗАМ

(Эюйчай) – пайызда гырхылан йун.

ЭИЗДЯНЪ

(Аьъабяди) – эизлядилиб сахла-нылан гиймятли шей (гызыл, пул вя с.). – Атамын

эиздянъи варыйды.

ЭИЗДИЛИМ

(Шуша) – эизли. – Оьлан гыза эиз-

дилим йердян бахыр.

ЭИЗЭЯ


(Фцзули, Йардымлы) – б а х эижэя.

– Ажыьымы тутдурсан, эизэяннян тутуф сяни сц-

рцйяжям (Фцзули).

ЭИЗЭЯЛЯ


(Гах) – гарьыдалы унундан биши-

рилян хюряк нювц.

ЭИЗЭИНЪ

(Фцзули) – эизлянмяк цчцн йер.– Ора эизэинъ йери олув.

ЭИЗИР


(Ъулфа) – иърачы. – Эизир адамлары

чаьырырды.

ЭОД

(Башкечид, Борчалы, Чянбяряк, Фц-зули, Эядябяй, Газах, Минэячевир, Зянэи-

лан) – аьаъын ичини овараг дцзялдилмиш бюйцк

щяъмли тахыл габы. – Тахылы эода долдурурух

(Чянбяряк); – Иряли яййамлар мцшой-зад аз

тапылейди, махлух дяни эода гойорду (Эядя-

бяй).


ЭОДА

(Басаркечяр) – бойундуруьу араба-

нын голларына баьлайан, бяркидян аьаъ, гайыш

вя йа зянъир. – Що:, яйля, бойундуруьун эо-

дасы тцшцф, гайыш юкцзцн тяряфиня адды:ф.

ЭОДИРЕЭ


(Дярбянд) – тахтабити. – Эоди-

реэ гараннуьда чух эеляр.

ЭОДМАН

(Гябяля, Минэячевир) – кичикот тайасы. – Бяшир цч эцндя беш-алты эодман

от чалмышды (Гябяля).

ЭОДУ

(Борчалы, Зянэилан) – узунмцддятлийаьышын кясмяси цчцн бязядилиб гапы-гапы

эяздирилян эцзэц вя чюмчя (кющня адятляр-

дян биринин ады). – Эоду-эодуйу эюрдцйцн

вармы? (Зянэилан); – Щасан даьларда эоду

эяздирерди, эяздиряндя беля мащны охуйорду

(Борчалы).

ЭОДУШ

(Гябяля, Лянкяран, Оьуз, Сал-йан) – б а х годуш. – Бир эодуш гатыьы йи:б

дийир ки, ажам (Оьуз).

ЭОЭО:УН

(Бакы) – мейвя гурду.ЭОМБЫЛ

(Саатлы) – кюк (адам).

ЭОНД

I (Басаркечяр) – евин дамында енинягойулан аьаъ. – Дамын эондунун бири яйсикди.

ЭОНД


II (Борчалы) – чянбяр, пярчим, дямир

бянд. – Эондун бир ужу эяряня баьланер, о

бири ужу нала.

184


ЭИРТ

ЭОНД


ЭОП

(Щамамлы) – арабанын голларыны бир-

ляшдирян енли тахта. – Щаравада ики эоп олур:

бири гавах эопу, бири дал эопу.

ЭОПАЛЛЫ

(Басаркечяр) – кюк, долу (адам).– Бу йаман эопаллы адамды.

ЭОПБАН


(Шярур) – б а х эапбан.

ЭОПБУШ


(Ордубад) – ири, кюк (адам).

ЭОРА


(Салйан, Зянэилан) – кюрпя гузу

сахланылан чяпярлянмиш йер. – Эорайа хирдяДостарыңызбен бөлісу:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   104


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет