Азярбайъан дилинин диалектоложи лцьятиPdf көрінісі
бет32/104
Дата02.05.2020
өлшемі3.32 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   104

гузулары салыллар (Зянэилан).

ЭО:РАСАННЫЬ

(Имишли) – гябиристанлыг.

– Бы йер эо:расанныьеймыш.

ЭОРАЗА

(Ъябрайыл, Зянэилан) – пис.ЭОРДА

(Аьдам, Бакы, Ъябрайыл, Ъялил-

абад, Кялбяъяр, Гаракился, Салйан) – хянъяр-

шякилли ири бычаг. – Вяли эордейнан гойунун

башыны кясди (Ъябрайыл).

ЭОРДАЩАТ


(Чянбяряк) – щяддиндян чох

аьыр. – Эордащат эырдыны трахдор чякяммяди.

ЭОРЭОР

(Хачмаз) – алов. – Пионерряр елятонгал галамышдылар ки, эорэор эюйя чатырды.

ЭОРС


(Борчалы, Чянбяряк) – шумланмыш

сащялярин арасында галан хам йер. – Якин

йеринин дашы:н айыртды:рых, эорса тюкцрцх’;

– Эедях’ эорсун отуну йолах (Чянбяряк).

ЭОРСА

(Зянэилан) – шырым. – Эорса тахылсяпилир.

ЭО:РСАНДЫХ

(Шяки) – б а х эо:рсанныь.

– Що эюрдуьун йер эо:рсандых йериди.

ЭОРВУТ

(Чянбяряк) – кобуд. – Йаваны?

сапы эорвутду.

ЭОСАЛЛАЩМЫНДЫЛЫ

(Чянбяряк) – ушаг

ойуну ады. – Эяли

?

эедях’ эосаллащмындылыойнуйах.

ЭО:СУН


(Губа) – хышын уъуна кечирилян

уъу назик вя ити дямир. – Мяммяд дайи эо:-

суни итилямеэчцн дямирчийя эитди.

ЭО:УДАН


(Бакы) – тювля.

ЭО:УХ


(Бакы) – гамчы.

ЭОВУХ


(Чянбяряк) – гангал кюкц. – Боз

гангалын кюкцня эовух дейилляр.

ЭОЗАР

(Щамамлы) – дюйцлдцкдян сонратахылын арасында галан язилмямиш сцнбцл.

– Эозары бир йеря тофла, тезядян дюйях’.

ЭЮБЯЛЯХ’

(Зянэилан) – бюйряк. – Щя-

кимляр де:р ки, эюбяляйиндя даш вар.

ЭЮБЯР


(Оьуз) – б а х кюбяр.

ЭЮБЯРЯХ’


(Ъябрайыл) – б а х эюбялях’.

ЭЮБЯХ’


(Тябриз) – тайфа. – Гачабяйли

эюбяйи инди тяхтягапы олупди.

ЭЮД

(Шуша) – б а х эод.ЭЮДЯ

(Бакы) – 1. гарын; 2. мядя.

ЭЮДЯХ’ЧЯ

(Басаркечяр, Товуз, Зянэи-

лан) – б а х эюдякъя. – Еля эюдях’ъя дя эярих’

кими олур, арватдар эейир ону (Басаркечяр).

ЭЮДЯКЪЯ

(Кцрдямир) – голсуз сырыглы(гадын цчцн).

ЭЮДЯКДЦЛЦС

(Газах) – чохбилмиш.

ЭЮДЯЛБЯ


(Бакы, Салйан, Йардымлы) –

1. чохйейян, гарынгулу (Бакы); 2. тамащкар

(Салйан). – Нурылла йаман эюдялбя адамды

(Салйан); – Бы ушаь чох эюдялляди (Йардымлы).

ЭЮДЯН

(Аьдам, Бакы, Болниси, Минэя-чевир, Шямкир, Товуз) – б а х эюдя. – О бойда

йимяйи эюдяниня щанъары сыьышдырдын (Товуз).

ЭЮДЯНБАЬЫРСАХ

(Шямкир, Товуз) –

дцз баьырсаг. – Эюдянбаьырсаьы итдяря тулла,

тишдярни дяйишсинняр.

ЭЮДЯНБАЬЫРСЫХ

(Фцзули) – б а х эюдян-

баьырсах. – Баьырсых ъцрбяъцрдц: ширин ба-

ьырсых, ажы баьырсых, эюдянбаьырсых.

ЭЮДЯНБЫЛ

(Кцрдямир) – б а х эюдялбя.

ЭЮДЯНБОЬАЗ

(Ханлар) – б а х эюбялбя.

ЭЮДЯНБУЪАХ

(Газах) – б а х эюдялбя.

ЭЮДМЯК

(Гах) – кичик кютцк.ЭЮДУЛ

(Губа) – чох ишлянмякдян эюдял-

миш, кичилмиш алят.

ЭЮДЦЛ


(Гах) – йаьда биширилян хямир

хюрякляриндян биринин ады.

ЭЮДЦШ

(Ъялилабад, Лянкяран) – б а хгодуш. –  Эюдцшин ичиндя би аз до:ьа вар

(Ъялилабад).

ЭЮЯБАХАН

(Аьдяря) – кюрпя гузу сах-

ланылан йер.

ЭЮЯБЯРЪ


(Ъялилабад) – фаизля, мцамиля

иля верилян боръ. – Эюябяръ, йаны ки, би пыта

пыт йарым боръ верейдцн.

ЭЮЯРИ


(Ханлар) – эюмэюй.

ЭЮЯРТМЯ


(Зянэилан) – эюйюскцряк.

ЭЮЯЗЯ


(Башкечид, Борчалы) – хясис.

– Эюязя юз малын йимяз (Башкечид).

ЭЮЯЗЯЛИХ’

(Эоранбой) – аъэюзлцк.

? Эюязялих’ елямях’ – аъэюзлцк етмяк. – Ай

оьул, эюязялих’ елямя, аз йи, сяни инъидяр.

ЭОЬАЛА

(Яли Байрамлы, Салйан) – б а хэюйала. –  Гарпыз, йемиш, эцндцэ эоьалады

(Салйан).

185

ЭОП


ЭОЬАЛА

ЭЮЭЯНДАЗ

(Кцрдямир) – эюйцмтцл.

– Немиссярин эюэяндаз мащуддан палтары

олурду.


ЭЮЭЕЙИН

(Кцрдямир) – аъэюз, тамащкар.

– Йаманъа эюэейин адамсан (Ъялилабад).

ЭЮЭЯВАР


(Губа) – эюйярти. – Щяйитдя

хейлаь эюэявар якмишям.

ЭЮЭИ

(Гах) – гарьыдалы хинэалы. – Эюэичох ширин олий.

ЭЮЭЮ:ЦН


(Салйан) – б а х эюэейин. – Эю-

эю:цн адам щяр ня олса йийяр.

ЭЮЭЦР

(Газах) – кяфэир.ЭЮЩЯРИ

(Губадлы) – армуд нювц. – Эю-

щяри йайда йетишян армутду.

ЭЮЛЯС


(Гах) – явялик. – Еля эюляси аш

исдийам <истяйирям>.

ЭЮЛЯШ

(Ордубад, Шярур) – эюл. – Быралардярйа олуб, эюляш олуб (Шярур).

ЭЮЛЦХ’


(Шащбуз) – дахма. – Эюлцх’дя

юзцмцз йатырых.

ЭЮМБЯ

(Дярбянд) – 1. мяъ. кюк; 2. кятя.ЭЮМБЯЛЯМЭЮЙ

(Аьъабяди) – эюмэюй.

– Йорьанын цзцня эюмбялямэюй чит чях’дим.

ЭЮМЬУЛ


(Ъянуби Азярбайъан) – б а х

эомбул.


ЭЮМЯШИМЯХ’

(Эядябяй) – сойугдан

донмаг. – Аьыз, валлащ яля:ьым еля эюмяши:ф

ки, тутдуьуму да билмирям.

ЭЮМЦ

(Кялбяъяр) – диряк басдырмаг цчцнгазылмыш чала. – Эюмц газыф басдырейляр диряйи.

ЭЮ:Н


(Уъар) – б а х эюйю:цн.

ЭЮНЪЯ


(Шярур) – ъюнэя.

ЭЮНТЮЙ-ЭЮНТЮЙ

(Эядябяй) – тярс-

тярс. – Ня: ма

?

а эюнтюй-эюнтюй бахерса?

;

– Эюнтюй-эюнтюй данышма:?

.

ЭЮНЦЭ(Шамахы) – эюрмямиш. – Эюнцэ

адамды, она ня дейим.

ЭЮЮД

(Гах) – зибил.ЭЮЮДДУХ

(Гах) – зибиллик. – Эююддух

гайа башындады.

ЭЮРБЯХ’


(Бюйцк Гаракился) – б а х эю-

бялях’.


ЭЮРЯЛИ

(Борчалы, Газах) – нишанлы оьлан

вя гызын валидейнляринин бир-бириляриня апар-

дыглары совгат.

ЭЮРЯНЯ

(Телави) – тяля.ЭЮРЯНЯК

(Газах) – зяиф дцшцнъяли.

ЭЮРК

(Фцзули, Минэячевир, Оьуз, Шям-кир) – нцмуня. 

? Эюрк олмах (Шямкир) –

нцмуня олмаг, ибрят олмаг. – Эюрк цчцн

юзцм йыьаъам (Фцзули); – Бу са

?

а эюрк ол-сун, бир дя беля иш эюрмя (Шямкир).

ЭЮРКЯЗМЯ


(Имишли) – эюрцнмямиш, гя-

рибя. – Эюркязмя ишди сянин ишин.

ЭЮРКЛЦ

(Аьдам) – эюркямли.ЭЮРСЯТМЯ

(Фцзули) – б а х эюркязмя.

– Эюрсятмя ушахды, ишя-заде:тмир.

ЭЮРЦКЛЦ


(Шамахы) – тянтяняли, дябдя-

бяли. – Ящмяд бяй эюрцклц бир той еляди.

ЭЮРЦКЦР

(Ъябрайыл, Фцзули, Зянэилан) –эюрцнцр. – Эюрцкцр, олларнан айры ъцр даныш-

мах лазымды (Зянэилан); – Эюрцкцр, сизин

ишдян хабары

?:з йохду (Ъябрайыл).

ЭЮ:ШЯНИ


I (Бакы) – гарпыз нювц. – Эю:шяни

гарпуз бизим йеррярдя йахшы битир.

ЭЮ:ШЯНИ

II (Бакы) – суварылмайан сащя.ЭЮТЦРЪЯ

(Товуз) – кютцъя.

ЭЮТЦРЭЯ

I (Ъябрайыл, Ханлар, Имишли) –чюкяк йердян щцндцр йеря су чыхармаг цчцн

дцзялдилмиш арх. – Чюкяк йердян эютцрэя

олмаса, су кечмяз; – Йаз башы су эютцрэяни

еля даьытды кы, цч эцндя дцзялтмях’ олмады

(Ханлар).

ЭЮТЦРЭЯ


II (Басаркечяр, Эядябяй,

Газах, Шямкир, Товуз) – б а х эютцрйя.

– Эютцрэядян ханъал салланар (Эядябяй);

– Ялями эютцрэцйя кечирирся

?

эедиф нязри та-пыр (Басаркечяр).

ЭЮТЦРЙЯ


(Газах, Шямкир) – хянъяр ке-

чирмяк цчцн кямяря баьланан илмяк.

ЭЮ:ЦЛ

(Шямкир) – хырда гарпыза охшарйемяли йабаны битки ады. – Бу са:т эю:цлцн

йемяли вахдыды.

ЭЮ:ЦМЯК

(Сабирабад) – йаваш-йаваш кю-зярмяк.

ЭЮ:ЦЗ


(Бакы) – гамчы.

ЭЮВ


(Бакы) – б а х эев.

ЭЮВЕЪ


(Бакы, Губа) – эил габ. – А балам,

эцвеъимиз сцздядц? (Губа).

ЭЮВЯЩ

(Аьдаш) – тякярдя ох кечян щис-сянин ады, арабанын топу. – Йахшы эювящ иннаф-

дан <аьаъ нювц> олар.

ЭЮВЯННИК

(Нахчыван) – чямянлик.

ЭЮВЯР

(Оьуз) – б а х кюбяр.ЭЮВЯРЯХ’

(Кялбяъяр) – б а х эюбялях’.

– Аьыз, о эювяряйи эядийя вер, ожаьа атыф йисин.

ЭЮВЦР


(Оьуз) – б а х кюбяр.

ЭЮЙ


I (яксяр диалект вя шивялярдя) – б а х

эев. – Эюй дя адамын бир оьлуду еля (Эядя-

186

ЭЮЭЯНДАЗ


ЭЮЙ

бяй); – Мя:м эюйцм щеш бир ишин гулпуннан

йапышмыр (Товуз).

ЭЮЙ

II (Газах, Шямкир, Товуз) – хясис.– Эюй олма, дур бу тоьлунун бирни кяс йиях’

(Шямкир).

ЭЮЙ

III (Эюйчай, Зярдаб) – йетишмямиш(мейвя).

ЭЮЙ


IV (Газах) – эюйъягарьа. – Эюй дя

гушду.


ЭЮЙАЛА

(Яли Байрамлы) – йетишмямиш,

дяймямиш, кал.

ЭЮЙАЛДАЗ


(Ъябрайыл) – эюйцмтцл.

ЭЮЙБУЙНУЗ

(Товуз) – цчиллик ъамыш

дцйяси. – Эюйбуйнуз йаман ангырыр, дя:н

каля:лир (кяля эялир).

ЭЮЙЪЯ


I (Эюйчай, Имишли) – кюрпя гузу-

ларда хястялик ады.

ЭЮЙЪЯ

II (Нахчыван) – алча.ЭЮЙЪЯГАРЫХ

(Имишли) – б а х эюйжягарын.

ЭЮЙЪЯСУЛТАН

(Борчалы, Газах) – алча.

ЭЮЙЧАН

(Шяки) – чярпялянэ.ЭЮЙЧАВЫН

(Аьдаш) – эюйтящяр. – Бу ба-

рама эюйчавынды.

ЭЮЙЧЯГАРЫН

(Гаракился) – б а х эюйжя-

гарын.


ЭЮЙЧИ

(Шамахы) – хясис.

ЭЮЙЯБАХАН

(Аьдам, Имишли) – б а х

эюябахан.

ЭЮЙЯРЯМТИЛИХ’

(Нахчыван) – йашыллыг.

– Бы йерряр щямишя эюйярямтилих’ олур.

ЭЮЙЯРМЯ

(Эянъя, Товуз) – йени доь-муш гойунун гузулуьунда ямяля эялян хяс-

тялик. – Кялин гойун эюйярмядян юлдц (Товуз).

ЭЮЙЯРТМЯ

I (Губа) – эюзмунъуьу.

– Эюйяртмяни ушаьлар буйуннарына саладу.

ЭЮЙЯРТМЯ


II (Шямкир) – б а х эюйярмя.

ЭЮЙЯВУРМА

(Аьъабяди) – дивардан асы-

лан халча цзяриня вурулан тикмя. – Эюйя-

вурма халчанын цсдцня вурулур.

ЭЮЙЯЗЯ


(Бейляган, Эянъя, Эоранбой) –

хясис. – Чох эюйязя адамды Гулу (Бейляган).

ЭЮЙЭЯНЯ

(Газах) – зящлятюкян, сыртыг,тутдуьуну бурахмайан (адам). – Адам ща

дюй, эюйэяняди, йапышды, бурахмаз.

ЭЮЙЖЯГАРЫН

(Имишли) – кюрпя гузуларда

ямяля эялян хястялик ады. – Бу гузу эюйжя-

гарынды, ямяля:лмяз <ямяля эялмяз>.

ЭЮЙЛЦХ’

(Имишли) – хясислик. – Эюйлцх’еля башында галыф онун.

ЭЮЙНЮ:С


(Шяки) – аъэюз. – Эюйню:с юр-

эятмах ушг: йахшы дюйи.

ЭЮЙЮ:ЦН


(Эядябяй, Газах) – мозалан.

ЭЮЙЦЛ


(Аьдам, Фцзули, Ханлар, Хоъа-

вянд, Кцрдямир) – йабаны битки ады. – Эюйцлц

гузунун алтына дюшцйялляр (Фцзули).

ЭЮЙЦМ


(Загатала) – кцрякян.

ЭЮЙЦН


(Товуз) – б а х эюйю:цн. – Щей-

ваны эюйцн йаман бюялях’ляндирер.

ЭЮЗ

I (Газах, Товуз) – пай, щисся; шяриклиалыныб кясилмиш щейванын шярикляр арасында

бюлцнян щиссяляри. – Ма

?

а да бир эюз ят бюлц?

(Товуз).


ЭЮЗ

II (Чянбяряк) – батаглыг. – Инях’

бя:ндя <бу йанда> эюзя батыф.

ЭЮЗДЯХ’


(Товуз) – эюзлямя йери. – Яли

бцйцн эюздях’дя отуруф.

ЭЮЗЯ

(Газах, Меьри) – чешмя. – Эюзя-лярин эцлля кими суйуннан гойун ичер, со:ра

йахшы от кясер (Газах).

ЭЮЗЯЭ

(Яли Байрамлы) – б а х эюзяк II.ЭЮЗЯХ’

(Борчалы, Эядябяй, Газах, Зян-

эилан) – 1. б а х эюзяк II (Борчалы, Эядябяй,

Газах, Зянэилан); 2. илмякдян кечирилян ип

(Газах). – Эюзяйи эяти ъуалын аьзын эюзцйцм.

ЭЮЗЯК


I (Аьдаш) – ийня. – Торваларын

аьзыны эюзякнян тик.

ЭЮЗЯК

II (Ъябрайыл, Гах, Салйан, Йев-лах) – чувалын аьзында олан илмяк.

ЭЮЗЯМЯХ’


(Эядябяй, Газах, Товуз) –

тохумаг, щюрмяк. – Бу ъоравы эюзцйцф гышда

эейижям (Товуз).

ЭЮЗЯНДИР


(Меьри) – эюзмунъуьу.

– Гатыр паланын да итирип, эюзяндирин дя.

ЭЮЗ: ЭЮЗ ТЦШМЯХ’

(Аьъабяди, Минэя-

чевир) – йетишмяйя башламаг. – Цзцмя эюз

тцшцбдц, йя:ни тязя дяйир (Минэячевир).

ЭЮЗЙУММА

(Йевлах) – ушаг ойуну ады.

– Ушахлар эюзйумма ойнуйур.

ЭУБЫ


(Меьри) – дивара вурулан биринъи су-

ваг.


ЭУД

(Бакы) – мунъуг.

ЭУДМАН

(Оьуз) – б а х эодман.ЭУДУЛ

I (Бакы, Фцзули, Гаракился, Губа)

–  б а х эюдцл.

ЭУДУЛ


II (Бакы) – щюрцмчяк.

ЭУДУЛ


III (Фцзули) – сарымайан барама

гурду. – Эудул гырылыр, сарымыр.

ЭУДУЛ

IV (Хачмаз) – гысабойлу, эюдяк(адам). – Мирзябала киши эудул бир адамийди.

187


ЭЮЙ

ЭУДУЛ


ЭУДУЛЛАМАХ

(Зянэилан) – барама сары-

маг яряфясиндя хястяляниб гырылмаг (барама-

гурдуна аиддир). – Гурдумун чоху шахлыйанда

эудуллады.

ЭУФЛАМАЭ


(Минэячевир) – б а х эуп-

самаь.


ЭУКЭУМАЙ

(Табасаран) – байгуш. – Баши

пишиэц баши кимиэ уладу эукэумайу(н).

ЭУЛУФ


(Ъябрайыл) – эюл суйунун ахдыьы

йер. – Оьул, эюр эулуфа ня дцшцб.

ЭУМАЪАР

(Чянбяряк) – ещтимал. – Мях-сятдян йавыйы эумаъарнан хавар алдым, биз-

дяди, деди.

ЭУМАНА

(Ъябрайыл) – кящризин баш гу-йусу. – Рустам кящризиндя ики эумана вар.

ЭУМБУЛ


(Эюйчай) – архын дярин йери.

ЭУМУЛДАМАХ

(Лачын) – зцмзцмя ет-

мяк.


ЭУМУР-ЭУМУР

(Аьъабяди) – аста-аста,

йаваш-йаваш.  – Нахырчы эюрцр кцн, эумур-

эумур сяс эялир.

ЭУНА

(Бакы) – йанаг.ЭУНТУ

(Гах) – оьру. – Не эунту кимик

оьуррух елийсин?

ЭУПБУЛ


(Зянэилан) – тохмаг.

ЭУППУН


(Ордубад) – б а х эупбул.

ЭУПСАМАЬ


(Бакы) – бярк вурмаг, дюй-

мяк.


ЭУРАЙ

(Табасаран) – дайча. – Бцздя Аб-

дцсялимин йахшы эурайи вар.

ЭУРБУЬ


(Хачмаз) – тумуръуг.

ЭУРДУМ


(Дярбянд) – чинядан. – Тову-

ьун эурдуми даши дя яритя вар.

ЭУРЭУР

Ы (Дярбянд) – щиндтойуьу.– Нурмящяммядин щабурда цч-дюрд эур-

эуру вар.

ЭУРЭУР

ЫЫ (Губа) – шялаля.ЭУРЫМЛЫХ

(Меьри) – сых вя кечилмяз

(мешя). – Нцйядидя Эырамъан кимин эурым-

лых мешя йухды.

ЭУРНАШМАХ

(Фцзули) – истидян бир йеря

топлашмаг, сыхлашмаг (щейванлара аиддир).

ЭУРПУШДАМАХ

(Чянбяряк) – чалхамаг.

– Арваддар нещрийи гуш кими эурпушдады да,

дцшцдц дя.

ЭУРШАД


(Газах) – илдырым, шимшяк. – Сяни

эюрцм цстц

?

я эуршад ойнасын.ЭУРУЛДОВ

(Гах) – шялаля.

ЭУС

(Губа) – тикя. – У чцрекдян бир эускяс, вер мяня.

ЭУШАД


(Бакы) – ири чялляк. – Унун гярдеши

щейетдеки эушаддары сунан долдурурди.

ЭУЙМ

(Чянбяряк) – дярин. – Эуйм дяря-лярдя о ьарда чырпы вар кын.

ЭЦЪЯПИСДЫЬНАН

(Шяки) – эцъля, зорла,

чятинликля.  – Эцъяписдыьнан гапыны ачяр;

– Бир эцъяписдыьнан эялиф чыхмышам.

ЭЦЪЦЛЛЯМЯК

(Ордубад) – артмаг,

чохалмаг. – То:ус ханым чох ишдийиб, ахыры

нохсаннары эцъцллцйцб.

ЭЦЪЦРРЯМЯЙ

(Ъялилабад) – зорламаг.

– Биз эцъцррейиб алмышцэ былардан.

ЭЦДАРА

(Ордубад) – тяняк чубуьу.– Мян баьымызда эцдара басдырдым.

ЭЦДЯН


(Дярбянд) – б а х эюдя (1-ъи

мяна). – Алди у алмалары дя эцдяниня салди.

ЭЦДЯНХУР

(Хачмаз, Губа) – гарынгулу,

аъэюз.

ЭЦДИЛ


I (Ъялилабад) – сящянэ.

ЭЦДИЛ


II (Лерик) – эюдяк.

ЭЦДМАН


(Оьуз) – б а х эюдман.

ЭЦДМЦЛ


(Газах, Товуз) – б а х эюдцл.

– А бала, бизим йава беля ща дюйдц, бу няди

эцдмцл шей, сапы-зады да сыных (Товуз).

ЭЦДЦ


(Газах) – чохбилмиш (адам).

ЭЦДЦХ’


I (Товуз) – йерсиз данышан, сюзц-

нцн йерини билмяйян. – Фатма эцдцй адамды,

щеш сюзц:н йерини билмир.

ЭЦДЦХ’


II (Эоранбой) – коьуш.

ЭЦДЦХ’


III (Товуз) – эюдяк. – Эцдцх’

гуйрух инях’ юядяйя тцшцф.

ЭЦДЦХ’

IV (Эядябяй, Ханлар) – йарытмаз.– Эцдцх’ иш тутмаь еля сяни

?

пешя?

ди (Ханлар).

ЭЦДЦКЧЦ

(Аьдаш, Эюйчай, Имишли, Кцр-дямир, Гах) – малотаран, нахырчы, чобан.

– Эцдцкчц би баш малы айда омма:та эцдцр

(Кцрдямир).

ЭЦДЦЛ


I (Аьдаш) – дибчяк.

ЭЦДЦЛ


II (Чянбяряк) – гуйругсуз тойуг.

ЭЦДЦЛ


III (Ъялилабад) – б а х эцдил I.

ЭЦДЦЛ


IV (Загатала) – гулпу сыныг сахсы

сугабы.


ЭЦЛЙАН

(Бюйцк Гаракился) – щийляэяр

(адам).

ЭЦДЙАНЫ


I (Газах) – б а х эцдйан.

– Эцлсара йаман эцдйаны адамды.

ЭЦДЙАНЫ

II (Чянбяряк) – човдар. – Би-йилки эцздях’дя йаман эцдйаны вар.

ЭЦЯЛЯХ’ЛИХ’

(Газах) – йашыллыг.

188


ЭУДУЛЛАМАХ

ЭЦЯЛЯХ’ЛИХ’ЭЦЯНИМЯХ’

(Чянбяряк) – ишыгланмаг.

– Ай чижи, эцянийиф, дур эедях’.

ЭЦЯРМЯ


(Чянбяряк, Эянъя) – б а х эю-

йярмя. –  Эцярмя доьаннан со:ра гойуна

со:х су веряндя юлцр (Эянъя).

ЭЦЯЗЯ


(Чянбяряк) – б а х эюйязя.

– Эцязя адам щяммяшя адамы хяжялят еляр.

ЭЦЯЗЯЛЯМЯХ’

(Товуз) – эявялямяк.

– О няди аьзы

?

да эцязялядийин?ЭЦЯЗЯМЯХ’

(Шямкир) – б а х эцязяля-

мях’. – Йуан-йуан ня эцязирся

?

.ЭЦФЛЯМЯХ’

(Чянбяряк, Товуз) – мяъ. –

чох йемяк. – Яйя, бу ятдян аз эцфляся

?

я(Чянбяряк).

ЭЦЭЦМ


(Эюйчай, Лерик, Сабирабад, Сал-

йан, Шамахы) – б а х эцйцм. –  Сона эц-

эцмдя су эятирирди (Шамахы).

ЭЦЖДЯМЯК


(Ъулфа) – дярмяк. – Мейвяни

эялиб-эедян эцждяр.

ЭЦЖЦЛЯМЯХ’

(Фцзули) – арьаъ вермяк.

– Эцъц аьаъы гойуб эцжцлцйцрцх’.

ЭЦЖЦРРЯМЯХ’

(Ъябрайыл) – ъящд етмяк.

– Эцжцрря, иши гутар.

ЭЦЛ

Ы (Газах) – дцймя.ЭЦЛ

ЫЫ (Эюйчай) – янъир аьаъынын илк,

биринъи мейвяси.

ЭЦЛ


ЫЫЫ (Эядябяй) – илдырым.

ЭЦЛАБ


(Ордубад) – тахыла верилян икинъи

су. – Тахыла эцлаб вырмаьын вахтыды.

ЭЦЛБАЪЫ

(Йардымлы) – гардашарвады.ЭЦЛБА:РЯК

(Дярбянд) – новрузэцлц.

– Эцлба:ряк бянювшийнян бир вахтдя чихядц.

ЭЦЛБЯСЯР


(Ъялилабад, Ъулфа, Газах,

Нахчыван, Ордубад, Зянэилан) – хийар.

– Эцлбясярдян хошум эялир (Зянэилан).

ЭЦЛБЫРНЫ


(Зянэилан) – итбурну.

ЭЦЛБИ


(Бакы) – щейва чичяйи. – Эцлби гу-

тарди, мян щеч би дяня дя йия билмядим.

ЭЦЛБУРНУ

(Ханлар) – б а х эцлбырны.

ЭЦЛЧИННИЭ

(Бакы) – эцлмяли сющбят.

ЭЦЛЭЦННЦЭ

(Салйан) – шянлик.

ЭЦЛДЦРЯМЯХ’

(Дашкясян) – касыблаш-

маг, йохсуллашмаг.

ЭЦЛЯБАТЫН

I (Бакы) – тяртямиз.

ЭЦЛЯБАТЫН

II (Бакы) – зярли сап.

ЭЦЛЯБЯСДЯ

(Аьдам, Шяки) – шамама.

– Цш дяня эцлябясдя алыф, щяр ушаьа бирини

вердим (Шяки).

ЭЦЛЯБЗАЙ


(Ордубад) – мцряббягабы.

– Эцлябзай сахсыдан олар, шцшядян олар.

ЭЦЛЯЪЯ

(Ордубад) – кечмишдя гадын-ларын евдя эейдикляри голсуз гофта. – Эцля-

ъяни кешмишдя чох эейярдиляр.

ЭЦЛЯЪЯГАРЬА

(Хачмаз) – эюйъя-

гарьа.

ЭЦЛЯЩ


(Ъулфа) – икинъи вя цчцнъц дяфя

бичилян, чалынан йонъа.

ЭЦЛЯМБИР

(Аьдам, Хоъавянд, Шяки,

Йевлах) – тахыла верилян икинъи су. – Тахыла

эцлямбир вердим (Йевлах); – Йазда эцлямбир

вурурдух тахыла, йаьынныь оланда вурмурдух

(Шяки).


ЭЦЛЯНБИР

(Минэячевир) – б а х эцлям-

бир.

ЭЦЛЯНЭЯРИШ(Салйан) – ейван.

ЭЦЛЭАВАЗ


(Меьри) – эцлцнъ. – Беля эцл-

эаваз иш йух иди ки, Еранда дул авряди дя эяти-

рип гачейдилар.

ЭЦЛЭЦЛЯМЯХ’

(Фцзули) – эюзцмчыхдыйа

салмаг, данламаг. – О, эетдийи евдя ону чох

эцлэцлцйцрдцляр.

ЭЦЛ: ЭЦЛ ГОЙМАЬ

(Имишли) – мяъ. диван

тутмаг, зцлм етмяк. – Бый-бый, бизя би эцл

гойдылар.

ЭЦЛГЯНД


(Нахчыван) – гызылэцл мцряб-

бяси. – Эцлгянди чайнан йейялляр.

ЭЦЛЛАЩЛАМАХ

(Чянбяряк) – бир няфяся

ичмяк. – Судан йаман эцллащладым, эеня

сусалыьым гашмады.

ЭЦЛЛЯМЯХ’

Ы (Аьдам, Фцзули, Шамахы)

– тяндир чюряйинин цзцндя йаныг габаръыглар

ямяля эялмяк. – Бир тяндир чюряйин щамысы

эцлляди (Аьдам); – Чюряйим эцлляди (Фцзули).

ЭЦЛЛЯМЯХ’

ЫЫ (Аьдам, Бярдя, Минэя-

чевир, Зянэилан) – барамагурдуна вериляъяк

йарпаьын чубугларынын одун щиссясини кясиб

атмаг. – Йарпахлары эцлля, со:ра гяйит дяриз

баьла (Зянэилан).

ЭЦЛЛЯСЯР


(Тябриз) – хийар. – Вяхтиндя

йыьылман эцллясяр саралыры.

ЭЦЛМЯРЯНДЯ

(Фцзули) – цзцм нювц.

ЭЦЛМЫХ

(Аьдам) – мых. – Эцлмых бала-жасына де:илляр.

ЭЦЛМУХ


(Дашкясян, Эядябяй, Шямкир,

Товуз) – б а х эцлмых. – Юйцн диварына бир-

ики эцлмух чалыф, папаьымызы оннан асырдых

(Товуз).


ЭЦЛО:ШАН

(Бакы) – дяниз сащилиндя битян

аьйарпаглы, ятирли битки ады.

189


ЭЦЯНИМЯХ’

ЭЦЛО:ШАН


ЭЦЛПЯНЯЭ

(Дярбянд) – новрузэцлц.

– Муьартилиляр эцлпяняэя щяляккар дийядцляр.

ЭЦЛСАБА:


(Бярдя, Тяртяр) – сарыmсаьа

бянзяр битки ады.

ЭЦЛШЯФТЯЛИ

(Лянкяран) – дюрдкцнъ баш

йайлыьы. – Гыза, Сима, эцлшяфтялин щаны?

ЭЦЛШИННИЭ

(Бакы) – б а х эцлчинниэ.

ЭЦЛЦЛ


I (Ордубад) – иридамъылы йаьыш.

– Эюйдян эцлцл йаьыр.

ЭЦЛЦЛ

II (Лянкяран) – буьданын ичиндяолан гара аъы тохум.

ЭЦЛЦМБЯ


(Бакы) – тяндирдя кцт эетмиш

чюряк.


ЭЦЛЦСОР

(Шащбуз) – буьда нювц ады.

– Эцлцсору пайыз якирик.

ЭЦЛВЯНЭ


(Товуз) – тойда эялин эятири-

лян вахт верилян йемяк. – Эцлвянэдян со

?

ра

ъама:т даьылды.ЭЦ:М

(Минэячевир, Нахчыван, Оьуз) –

б а х эцйцм. – А:з, у эц:ми долдур мя: вер

(Оьуз); – Эц:м чох су тутур (Нахчыван).

ЭЦМБЦЛ

(Эядябяй) – ири, аьыр чякиъ.Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   104


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет