Азярбайъан дилинин диалектоложи лцьятиPdf көрінісі
бет33/104
Дата02.05.2020
өлшемі3.32 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   104


– Гаьам даш чыхармаьа эедер, эцмбцлц-

нцзц исде:р.

ЭЦМЯШМЯХ’

(Чянбяряк) – б а х эюмя-

шимях’. – Ялим-я:ьим эцмяшди, тутяммядим

сяни.


ЭЦММЦЛЛЦК

(Салйан) – зибиллик. – Быра

шей тюкмя, эцммцллцк олар.

ЭЦМРЯШМЯК

(Башкечид) – титрямяк.

ЭЦМЦЛДЯМЯХ’

(Газах) – б а х эумул-

дамах.


ЭЦМЦЛТЦ

(Газах) – зцмзцмя.

ЭЦНАЬАШЫ

(Шямкир) – эцн дцшян йер.

– Эялин бу эцнаьашыда отуруф бир яз гызынах.

ЭЦНА:РШЫ


(Товуз) – б а х эцнаьашы.

– Йайда эцна:ршыда отумаздар, гышда оту-

раллар.

ЭЦНАШМАХ


(Газах) – мящсулу ямяк-

эцнцня эюря бюлмяк.

ЭЦНДЯХОШ

(Бакы) – б а х эцндягуш.

ЭЦНДЯГУШ

(Бакы) – шярг.

ЭЦНДОЬУШ

(Бакы, Лянкяран) – 1. б а х

эцндягуш; 2. шярг кцляйи.

ЭЦНДЦЪ


(Загатала) – бюйцк ийня. – Ъо-

раблармы эцндцъля йама.

ЭЦНДЦРРЦЭ

(Имишли) – йашайыш, долана-

ъаг. – Со:ра эцндцррцэляри олмады, доланышыь

пис олды.

ЭЦНЯБАХАН

(Аьъабяди, Аьдам, Бярдя,

Салйан, Зярдаб) – кюрпя гузу сахланылан йер.

– Гузулары эцнябахана салдым (Аьдам);

– Гуйи кими йер газырдуь, она эцнябахан

дейирцэ, кюрпя гузулары салмахчун (Салйан).

ЭЦНЯЛЭЯ

(Бярдя) – далдаланаъаг. – Йев-лахдан эяляндя йолда мяни йаьыш тутду, дюнцф

гараьаъын дивиндя юзцмя эцнялэя гайырдым.

ЭЦНЭЯНЯ

(Загатала) – буьда нювц.ЭЦНИ

(Тябриз) – от тайасы. – Гурумуш оты

эятиррух, гапыда эцни дцзялдирух.

ЭЦНКЦР


(Гусар) – гозбел.

ЭЦННЦХ’


(Эядябяй, Газах) – бир эцндя

шумланмыш сащя. – Галхозун чох эцннцх’ляри

вар (Эядябяй).

ЭЦННЦК


I (Зянэилан) – ямякэцнц.

ЭЦННЦК


II (Йардымлы) – папаьын эцнлцк

щиссяси.


ЭЦНЮЙСЦ

(Эядябяй) – эцндцшян (йер).

– Эцнюйсц йерин оту тез чалынер.

ЭЦНСЦХ’


(Товуз) – эцнцн тясири иля хараб

олан, чцрцйян (гатыьа аиддир). – Эцнсцх’ гатыьы

итя аталлар, а бажы.

ЭЦНСЦМЯХ’

I (Чянбяряк) – бош, бикар

эязмяк. – Усуф эцнцзц ахшаматана аралых-

ларда эцнсцйцр.

ЭЦНСЦМЯХ’

II (Товуз) – эцнцн тясири иля

хараб олмаг, чцрцмяк (гатыьа аиддир). – Гаты-

ьымыза эцн тцшцф эцнсцйцф.

ЭЦНЦ


(Эядябяй) – халчачылыгда истифадя

олунан алят. – Эцнц дцзятди

?

изми ханыйа?ЭЦНЦК

(Борчалы) – бир щектар йер.

ЭЦНЙЯ

(Товуз) – сцтунларын баш тяряфинявурулан бязякли тахта.

ЭЦПСЯМАХ


(Тябриз) – йыхмаг, архасыны

йеря вурмаг. – Гардяшим ону эцпсямишди йеря.

ЭЦРДЯХ’

I (Ъябрайыл, Зянэилан) – ирицзцм салхымы. – Бир эцрдях’ йедим гарнымы

дойдуду, дцз бир килов оларды (Зянэилан).

ЭЦРДЯХ’

II (Лерик) – гар топасы.ЭЦРДИЭ

(Йевлах) – чухур йерляря долмуш

гар.

ЭЦРЭЯЛЯМЯХ’(Ъябрайыл) – эюзцмчых-

дыйа салмаг, безикдирмяк. – А:з, о да баъы

гызыды дайна, ушаьы нийя эцрэялийирся

?

.ЭЦРЭЯНЯ

(Меьри) – горхаг. – Эюзцм су

ишмер Фяхратдан, чох эцрэяня ушахды.

ЭЦРЭЯНИ


(Аьдам, Бярдя, Борчалы) –

буьда нювц. – Эцрэяни буьданын чюряйи йахшы

олмур (Аьдам).

190


ЭЦЛПЯНЯЭ

ЭЦРЭЯНИ


ЭЦРЭЯВАЗ

(Аьбаба) – биабыр, рцсвай.

– Ел ичиндя эцрэяваз олмах чох пис ишди.

ЭЦРНЯЪ


(Товуз) – б а х кцрняъ. – Щей-

ваннары исдидя эцрняъя йыьырых.

ЭЦРНЯШДЯМЯХ’

(Эядябяй, Щамамлы) –

истидян бир йеря топлашмаг, сыхлашмаг (гойун-

лара аиддир). – Гойуннар иссидя эцрняшдяняр

(Щамамлы).

ЭЦРНЯШМЯХ’

(Ханлар) – б а х эцрняш-

дямях’. – Исди щавада эцрняшяр гойун-гузу.

ЭЦРНИ

(Салйан) – сахсы сугабы. – Эцрнинимя: вер, Яли; – Эцрнийя су тюкцлляр.

ЭЦРПЯЗДЯМЯХ’

(Шямкир) – чалхамаг

(нещряни). – Нещря:н аьзын сялейнян сяляли:р-

ся

?

, со?

ра эцрпязди:рся

?

йаь олур.ЭЦРПЦШДЦРМЯХ’

(Газах) – чалхамаг

(нещряни). – Эя нящрейи эцрпцшдцрях’, эюрях’

ким-кими йоражах.

ЭЦРШАД

(Эюйчай, Газах, Сабирабад, Сал-йан) – б а х эуршад. – Эцршад йазза, пайызза

чохалыр (Салйан).

ЭЦРШАТ

(Лерик, Йардымлы) – лейсан, эцълцйаьыш. – Чюля чыхмалы дюй, эцршат тюкей (Йар-

дымлы).


ЭЦРШЯД

(Эядябяй) – б а х эуршад.

ЭЦРУЛДУХ

(Оьуз) – шялаля.

ЭЦРВЯ

(Губа) – 1. кцлбя (тяндирдя);2. евин щавасыны дяйишдирмяк цчцн диварда

дцзялдилян хцсуси йер, йелчякяр. – Эцрвя тян-

дирдя дя улар, пичдя дя улар.

ЭЦШАТ


(Салйан) – аьзыачыг чялляк. – Эц-

шата су долдур, дурулсун.

ЭЦШДИ

(Ордубад) – шафталы.ЭЦВЯЛЯМАХ

(Загатала) – тялясик йемяк.

– О, чюряк эцвялийип эитди.

ЭЦЙЦ


(Губа) – ъыр алма. – Ушахлар ме-

шядян чухли эцйц йыьдылар.

ЭЦЙЦМ

(Балакян, Ъябрайыл, Эянъя, Кцр-дямир, Гах, Оьуз, Шяки, Товуз, Йевлах,

Зянэилан, Зярдаб) – мис сящянэ. – Эцйцмц

эютц суйа эидах (Оьуз); – А:за, ваданой

дийанди, эцйцми ал, йцэцр су эяти (Кцрдямир);

– Эцйцмц булаьа сюйкямишям, долсун эютц

гой гыраьа (Шяки).

ЭЦЗ

I (Яли Байрамлы, Сабирабад, Салйан) –б а х кцз.

ЭЦЗ


II (Яли Байрамлы, Ханлар, Сабирабад,

Салйан) – 1. пайызлыг шум (Яли Байрамлы,

Сабирабад, Салйан); 2. тахыл сяпилмиш йерля

сяпилмямиш йер арасында чякилян сядд (Хан-

лар). – Йеря тохум сяпирях’, сонра эцз чякирях’

кин, сяпилян йернян сяпилмяйян йер сечилсин.

ЭЦЗДЕХ’

(Шяки) – пайыз оту, пайызда эю-йярян от. – Эцздех’ малы кюкялдян шейди.

ЭЦЗДЯЭ


(Билясувар) – пайызда гойун-

гузу сахланылан йер.

ЭЦЗДЯХ’

I (Дашкясян, Фцзули, Эядябяй,Ханлар, Ордубад, Зянэилан) – 1. б а х эцз-

дех’ (Дашкясян, Фцзули, Эядябяй, Ордубад,

Зянэилан). – Эцздях’ щейваны кюкялдир, йахшы

отду (Зянэилан); 2. йайда чалынмамыш бичя-

няк (Эядябяй, Ханлар); 3. йаз оту, йаз йон-

ъасы (Ордубад, Зянэилан). – Гузулар эцздяйи

йахшы йейир (Зянэилан); – Тоьли эцздяйи йияндя

гылгур йемир; – Эцздях’ йаз йонъасына дейя-

рых (Ордубад).

ЭЦЗДЯХ’


II (Ордубад) – пайыз йуну.

ЭЦЗДЯХ’


III (Гаракился) – пайызда йети-

шян хийар. – Бахардын, эцздях’ варса, бирин

гырып эятирярдин.

ЭЦЗДЯХ’


IV (Гаракился) – гоъа кишидян

тюряйян ушаг. – Бы эядя эцздях’ди; – Эцздях’

ушаьын бахды олар.

ЭЦЗДЯХ’


V (Товуз) – б а х эцздяэ.

ЭЦЗДЦХ’


(Басаркечяр, Чянбяряк, Ханлар)

– пайызлыг тахыл. – Я:, маллары гавала, эцздцйя

долуф  (Басаркечяр); – Малаьанын далындакы

эцздцх’ йатыф дейн бечялийиф (Чянбяряк).

ЭЦЗЯ

(Масаллы) – гыса, эюдяк.ЭЦЗЯМ

(яксяр диалект вя шивялярдя) –

б а х эизам. – Гойуннарын эцзямини гырхан-

нан сура щазурруьа эюндярядуь (Губа);

– Гузиляри гырхмысянся, эцзямин эюндяр

я:мизя (Бакы).

ЭЦЗЯМЛЯНДИРМЯХ’

(Кялбяъяр) – йу-

нуну чохалтмаг, артырмаг (гойуна аиддир).

– Йаьышын гойуна олдухъа хейри вар, эцзям-

ляндирир дайна, йунун артырыр.

ЭЦЗЛЯК


(Ордубад) – б а х эцздцх’.

– Щясян, ай бала, гузулары эцзляйя бурах,

гайыт эял.

ЭЦЗЦ


(Эядябяй) – б а х эцз. – Эцзц ня-

вах дцзялтмиси

?

из?


191

ЭЦРЭЯВАЗ


ЭЦЗЦ

Щщ

ЩАА


(Гах) – киршя.

ЩААН


(Гах) – бяли.

ЩАББА


(Аьъабяди, Йевлах) – хюряк <ушаг

лексиконунда>. – Тащиря эя сг: щабба верим

(Аьъабяди).

ЩАБЪАЯЛИ


(Гах) – бу дягигя.

ЩАБЫ


(Гах) – б а х щаби.

ЩАБЫРСИ


(Бакы, Салйан) – щансы? – Ялимдя

ики алма тутмушам, ким дийяр, щабырси бюцэдц?

(Салйан).

ЩАБИ


(Дярбянд) – бу. – Щаби киминдц?

ЩАБЛЯ


(Имишли) – беля. – Щабля иши щеш

эюрмя.


ЩАБЛЕЖЯ

(Имишли) – беляъя. – Щаблежя

сюйвят йахшыды.

ЩАБУ


(Дярбянд, Табасаран) – б а х щаби.

– Щабу адамлар бизя йахун иди (Дярбянд);

– Биляннярин щабуларду? (Табасаран).

ЩАЪЫБЯРИБАХ

(Бакы, Исмайыллы) – парча

нювц. – Тцкана йахшы щаъыбярибах эялиб

(Исмайыллы).

ЩАЪЫБУЬДА

(Дярбянд, Губа) – гарьы-

далы. – Бизим йердя щаъыбуьда йахшы йетишядц

(Губа); – Чюлдя мал екиня, щаъыбуьдайа эир-

мясин, зийан елямясин дейни эязмя гойадылар

(Дярбянд).

ЩАЪЫГОАХ


(Ъябрайыл) – йабаны битки ады.

ЩАЪЫГУАНХ

(Фцзули) – бах щаъыгоах.

ЩАЪЫГУАХ


(Кцрдямир) – б а х щаъыгоах.

– Щаъыгуахдан аь саггыз дцзялдирик.

ЩАЪЫМЯНЯБАХ

(Бакы) – назик парча

нювц.

ЩАЪЫМОРА


(Ъябрайыл, Зянэилан) – йабаны

дярман биткиси ады. – Щаъымораны йаьнан дю-

йцб гойуллар йара:н цсдя (Зянэилан); – Эет

бир аз щаъымора йыь (Ъябрайыл).

ЩАЪЫОГГАР

(Оьуз) – щаъылейляйя охшар

гуш. – Щаъыоггар гышда олур, щяшарат йе:р.

ЩАЪИБОЬДА

(Дярбянд, Табасаран) – б а х

щаъыбуьда. –  Ъад биширядиэ щаъибоьдадан

(Табасаран).

ЩАЪТУРАН


(Кцрдямир) – надцрцст. – Ша-

мил кимиси юзц олмаз, йап щаътуранды.

ЩАЧАБАШ

(Бакы) – бярабяр, явяз-явяз.– Сян дя вырдун, у да олду щачабаш.

ЩАЧАМАЙА


(Имишли) – диши дявя. – Щача-

майа йахшыды йцнэцл йцкя.

ЩАЧАРЕЙЗИН

(Борчалы) – сапанд. – Ушах-

лар она де:лляр щачарейзин.

ЩАДЯР


(Лянкяран) – уъу йонулмуш 40-50

см. узунлуьунда назик чубуг <ушаглар ойун

заманы ондан истифадя едирляр>. – Йяди, бизим

полмызын алтыннан щадяррярими оьыррыйыблар.

ЩАДЫЬ

(Салйан) – баъарыглы, зиряк. – Хей-рянся щадыьды, ялиннян щяр иш эялир.

ЩАДЫХ


(Бярдя, Борчалы, Ъябрайыл, Фцзули,

Эядябяй, Ханлар, Лачын, Минэячевир, Оьуз,

Сабирабад, Тяртяр, Товуз, Зянэилан) – ма-

мача. – Кяндимизин щадыьы чящмячи Аллащвер-

динин арвады Зейнафды (Эядябяй); – Зейнавын

аьрысы башдады, щадыьы чаьырдылар (Лачын);

– Арват доьур, ушах эюндяр, щадых Эцлэязи

чаьырсын (Фцзули).

ЩАДЫХЧЫ

(Бярдя, Имишли, Тяртяр) – ма-мача. – Щадыхчы тутар ушаьы (Имишли).

ЩАДЫР: ЩАДЫР ОЛМАХ

(Ъялилабад, Чян-

бяряк) – муьайат олмаг. – Бы гяддя щадыр ол,

инди эялейям; – Щадыр ол, кцчий тутяр (Ъялил-

абад).


ЩАФ

(Бакы) – бязякли кяпяняк.

ЩАЬАЛА

(Шярур) – щарайа.ЩАЭИДЯ

(Йардымлы) – ъялд, тез. – Эюрдиэи

иши щаэидя олей.

ЩАЬЙЯТ


(Шамахы) – щягигятян, доьрусу,

доьрудан. – Щаьйят дейирся:н?

ЩАХЧЫ

(Салйан) – щагсевян.ЩАХДУС: ЩАХДУС ВЫРМАЭ

(Салйан) –

зящмят чякмяк, чалышмаг. – Адам цч ай йайы

щахдус вырыр, йеня иссядийи кими йашамыр.

ЩАХЫШДА

(Шащбуз) – тойларда ял чала-чалаохунан мащны. – Тойда сюздяри дейиб ща-

хышда охуйурух.

ЩАЖБЯРИБАХ

(Бярдя, Эоранбой) – ипяк

парча нювц. – Щажбярибах гыйматды парчады

(Эоранбой); – Щажбярибахы гуввяси чатан

эе:ирди (Бярдя).

ЩАЖЫГО:Х


(Аьдам, Борчалы) – йабаны битки

ады. – Гойун щажыго:ьа тцшяндя саьалтмаь

олур, аьзына аьарты тюкцрцх’, саьалыр (Борчалы).

ЩАГДУС


(Салйан) – зящмят. 

? Щагдус


елямяэ – чалышмаг, зящмят чякмяк. – Ушаь

дярсиня чох щагдус елийир.

ЩАГГАДАЬАР

(Гаракился) – щагвермяз.

– Мян щаггадаьар адам дюйлям.

192


ЩАА

ЩАГГАДАЬАРЩАГГАРАН

(Шамахы) – ялагя. – Сянин

мянимнян ня щаггаранун?

ЩАГГЯННЯСИ

(Аьсу, Салйан) – дцзц,

щягигятян. – Щаггянняси, сядир йахшы адамды

(Аьсу). – Щамы тахсыры Мярданда эюрди, щаг-

гянняси, онда тахсыр олмады (Салйан).

ЩАГГЫНА

(Дашкясян, Кялбяъяр, Минэя-чевир) – буьайаэялмя щядди чатмыш <дцйя>.

– Иняйин цчиллих’ баласына де:ирих’ щаггына, тиши

олана (Дашкясян).

ЩАГГУЛИ


(Дярбянд) – дявядабаны.

– Щаггули чцлдя чохди.

ЩАГУШТА

(Гаракился, Шярур) – мащны илямцшайият олунан рягс.

ЩАГУЙ


(Загатала) – хяшил.

ЩАЛ


(Шамахы) – бол. – Эялиб бы щал чюряк-

дян дойунъан йемядцз.

ЩАЛА

(Аьдаш, Эюйчай, Минэячевир) –1. б а х ала I (Аьдаш, Эюйчай); – Памбыьы

щала басыф (Аьдаш); 2. б а х ала II (Аьдаш,

Минэячевир). – Беш дясдя щала ал (Аьдаш).

ЩАЛАДЯРЯН

(Аьдаш, Минэячевир) –

алагкеш. – Щаладяряни мяня вер (Аьдаш).

ЩАЛАЬ

(Салйан) – алаг. – Гадыннары ща-лаьа апарылларды.

ЩАЛАЬАДЦЗЦ

(Нахчыван) – дярман бит-

киси ады.

ЩАЛАТ

(Шяки) – аьаъдан мейвя салмагцчцн назик узун аьаъ.

ЩАЛАТДАР


(Гах) – пянъяря чярчивяси.

ЩАЛАВАТДЫЬ

(Бакы) – динълик. – Юйдя

дя бир щалаватдыьым йохду.

ЩАЛАВАТ: ЩАЛАВАТ ЕЛЯМЯЭ

I (Сал-


йан) – гызышдырмаг. – Сяни щалават елийиб са-

лыблар мяним ъаныма.

ЩАЛАВАТ: ЩАЛАВАТ ЕЛЯМЯЭ

II (Бакы)

– наращат олмаг, ниэаран галмаг. – Яши, щала-

ват елямя, щарда олса эяляр.

 Щалават улмеэ (Дярбянд) – щцъум

етмяк. – Эидиб былар щалават улдылар.

ЩАЛАВИШ

(Меьри) – истилик, щярарят.ЩАЛАЙ

I (Имишли) – чяпяр.

ЩАЛАЙ

II (Оьуз) – кей. – Щалайын бириди,ахшаматан данышсан, бир шей олан дюйцл.

ЩАЛАЙЭЯЛДИ

(Аьдам) – ушаг ойуну ады.

ЩАЛАЙПОЗАН

I (Гах) – ойуну позан,

ойуну даьыдан.

ЩАЛАЙПОЗАН

II (Губа) – гцввятли, эцълц.

– Щалайпозан адамун иши дя цзцня эцрядц.

ЩАЛЬА


(Дярбянд, Газах, Кцрдямир) –

гашсыз цзцк. – О щалгейи кин де:рих’, о, гашсыз

олор (Газах); – Сюзкясдидя щальа да вяррцэ

(Кцрдямир); – Гаши олмийяня щальа дийядуь

(Дярбянд).

ЩАЛЬАЛАМАЬ

(Ъялилабад) – мцщаси-

ряйя алмаг. – О са:д бизи щальаладылар.

ЩАЛ-ЩЯЛАЙ

(Гах) – садя.

ЩАЛЫХ

(Ъянуби Азярбайъан) – сцст. – Буадам чох щалыхды.

ЩАЛГАДАН


(Меьри) – гапыны архадан

баьламаг цчцн тахта ъяфтя.

ЩАЛГАДУЗУ

(Ъулфа) – б а х щалаьадцзц.

ЩАЛГЯРЯЗ

(Меьри, Бакы) – хцлася, ня-

щайят. – Щалгяряз Эцлц бабам эялир, Ернязи-

рин биняврясин гойур (Меьри); – Деди ки, щал-

гярез бына эюря эяля билмяйиб (Бакы).

ЩАЛГАРЯЗЯ

(Ордубад) – ъяфтя. – Щал-

гарязя гапыда олар.

ЩАЛГЯРЯЪЯ

(Ъулфа) – б а х щалгарязя.

ЩАЛЛАЧИ

(Сабирабад) – ращат отураъаг.ЩАЛЛА-ГУЛЛА

(Меьри) – кюмякля.

– Палыд аьашдарын цш-дюрт йаннан щалла-

гулла эютцррцх’, гойурух машынын цсдя.

ЩАЛЛАМАХ

(Бярдя) – чаьырмаг. – Кяр-

пиш тапса

?

, мяни щалла.ЩАЛЛАШМАХ

(Меьри) – мяслящятляшмяк.

– Дайым эетди Мырьыда щаллашды, бийин эеня

гейитди.


ЩАЛНАВА

(Лачын) – памбыг гябулу мян-

тягяси.

ЩАЛО


(Салйан) – алов, од. – Йаман гыззыр-

мышам, аьзымнан щало чыхыр.

ЩАЛОХАР

(Салйан) – щал-ящвал. – Халамыэюрдцм, щалохар тутдум.

ЩАЛО:ПЛО


(Сабирабад) – тонгал.

ЩАЛО:УШ


(Шуша) – илтищаб. – Чиванымын

щало:ушу артмышды, дярман гойдум, дешилди.

ЩАЛУЧ

(Тяртяр) – язэиляохшар ъыр мейвя.– Щалуч язэиля охшуйур.

ЩАЛВАХУДУР

(Дярбянд) – хюряк ады.

– Йаьда гызардадылар уны.

ЩАМАР

I (Ъялилабад, Масаллы) – чюл, дц-зянлик. – Гойуннар щамарда отдер (Масаллы);

–  Мян китаб дилин ня билейям, ахы; – Ъащил

олыб эязмишям бы щамарда (Ъялилабад).

ЩАМАР


II (Кцрдямир) – йахшы, сялис.

– Мцйяллим чох щамар данышыр.

193

ЩАГГАРАН


ЩАМАР

ЩАМАШ

(Салйан) – дост-ашна. – Щамашлар

тойда бир йердя отырмышдылар.

ЩАМБАЛ


I (Балакян, Ъулфа, Эоранбой) –

дюшямянин алтындан гойулан тир. – Евин барысы

гуртарыф, щамбаллар гойулуф (Балакян);

– Щамбал юйдо:лур (Эоранбой).

ЩАМБАЛ

II (Дашкясян, Яли Байрамлы,Ханлар, Кялбяъяр, Товуз) – котана гошулан

юкцзлярин биринъи ъцтц.

ЩАМБАЛА

I (Аьъабяди, Бярдя, Гябяля,Оьуз, Шяки, Товуз, Зянэилан) – б а х щам-

бал I. – Ушахлар щамбаладан йыхылар (Бярдя);

– Быннан щамбала олмаз, яйри аьашды (Зян-

эилан); – Щамбала ясас гоахдан, гызылаьаш-

дан олур (Оьуз).

ЩАМБАЛА


II (Дашкясян) – б а х щам-

бал II.


ЩАМБЫЛ

(Дашкясян, Кялбяъяр) – б а х

щамбал II. – Щамбылы ярйя сцр (Дашкясян);

– Гярягяйиш щамбылдан гавахда дурур (Кял-

бяъяр).

ЩАМБЫЛА


(Эядябяй) – б а х щамбал II.

– Щамбылайы гош, со

?

ра да о биррярини.ЩАМБЫЛЫ

(Дашкясян) – б а х щамбал II.

– Щамбылы юкцзцн гылчасы гырылыф.

ЩАМЪАЪУЬ


(Салйан) – щамысы. – Шитил-

лярин щамъаъуьы тутуб.

ЩАМПА

I (Шяки) – аьсаггал. – Йайда дакцрк эийирди щампалар.

ЩАМПА


II (Фцзули) – варлы, дювлятли.

ЩАМПАЛА


(Минэячевир) – б а х щамбал I.

ЩАМПАЗОР


(Бакы, Эюйчай, Шамахы) –

эцълц. – Кечмишдя щампазоррар йерряри яли-

миздян алмышды (Шамахы).

ЩАМПАЗОРРЫЬ

(Салйан) – эцълцлцк,

зоракылыг. – Габаьлар ишдяр щампазоррыьнан

оларды.

ЩАМПАЗОРРУХ(Ъябрайыл) – б а х щам-

пазоррыь.

ЩА

?

А(Балакян, Борчалы, Газах) – 1. ра-

зылыг (Борчалы, Газах); – Сонойу Кяримя ис-

де:лляр, ахшам ща

?

а алмаьа эялмишдиляр, гызюзц дя ща

?

асыны вериф (Газах); 2. бяли (Бала-кян). – Ики беляжя аьсаггал эюндяре:рих’, гызын

щанасы


?

але:рых (Борчалы); – Ряшид, сян бузов-

лара су вердинми? – Ща

?

а.ЩАНАК

(Гах) – баъарыгсыз.

ЩАНАЙ

(Чянбяряк, Шуша) – кюмяк, арха.? Щанай дурмах (Чянбяряк) – арха дурмаг,

кюмяк олмаг. – Го:м эярях’ бир-бириня ща-

най дура кын, бойл долана.

ЩАНЪАРЫ


(Дярбянд, Губа) – б а х щан-

жары.


ЩАНЪАРУ

(Дярбянд) – б а х щанжары.

– Щанъару истяся цзцв билярся <билярсян>.

ЩАНДАЬАЛА

(Чянбяряк, Карвансарай) –

щеч олмаса. – Щажыны чыхартдылар, щандаьала

эедиф юзэе:рдя ишдижях’ (Чянбяряк).

ЩАНДА: ЩАНДА БИР

(Бакы, Ъялилабад) –

чох аз, тяк-тцк. – Щанда бир адамда тцяк

вар (Ъялилабад).

ЩАНДАСА


(Исмайыллы) – щалбуки.

ЩАНЖАРЫ


(Эянъя, Газах) – 1. неъя? ня

ъцр?; 2. щара, щансы тяряфя. – Сян билмядин

сядр щанжары эетди?

ЩАНГА


(Шяки) – б а х ща

?

а. – Дайын ишяэетдими? – Щанга.

ЩАНГАЛО


(Загатала) – ганмаз, дцшцн-

ъясиз. – Що:нан адам-зад олмаз, щангало-

нун бирисиди.

ЩАПАН: ЩАПАН ГАЛМАХ

(Товуз) – бош

галмаг. – Дцняннян евимиз щапан галыфды,

унумуз дя:рмяннян щяля:лмийифди.

ЩАПЫ


(Эядябяй) – б а х щабба. – Нуру,

эя с


г: щапы верейим.

ЩАПЫСДЫХ


(Эядябяй) – пинти. – Ня щапыс-

дых адамды Гулам!

ЩАПЫТДЫ

I (Кцрдямир) – аьзыбош адам.– Щапытды кими сян дя аьзу:н йияси дюйцлсян.

ЩАПЫТДЫ


II (Салйан) – тялясик. – Щапытды

тукана дяймишям.

ЩАПЛАМАЬ

(Дярбянд) – щцрмяк. – Итляр

щаплийяди.

ЩАППА


(Кцрдямир) – б а х щабба.

ЩАРАЪ


(Меьри) – боръ. – М

г: ня щараъды

ки, сян эеж эялмисян.

ЩАРАД

(Газах) – баъарыгсыз.ЩАРАЬАШ

(Йардымлы) – тезйетишян. – Бу

шивляр щараьашды.

ЩАРАХАШ


(Ъялилабад) – фараш, вахтындан

яввял. – Биз су вермейцэ, юзц дя бырдя тахыл

щарахаш йетишей.

ЩАРАГ


(Гах) – б а х щарад.

ЩАРАМЫ


I (Гаракился) – 1. оьру; 2. таланчы,

гулдур. – Щарамы башын кясди.

ЩАРАМЫ

II (Иряван) – дяря-тяпяли йер.ЩАРАМЫ

III (Имишли) – сящра, дцзянлик.

– Мыьан щарамы йерди, даь-дяряси йохду.

194


ЩАМАШ

ЩАРАМЫ


ЩАРАМЫ

IV (Ордубад) – тякня ичярисиндя

щазыр мящсул йейян ары. – Ары пятяйиндя щазыр

мящсулу йейян арыйа щарамы дейирих’.

ЩАРАТЗИ

(Гах) – гулплу сахсы габ.ЩАРАВАР

(Йардымлы) – тювлянин эириши.

– Биз щаравары боцэ елямишцэ.

ЩАРБА


(Меьри) – йердя дешик ачмаг цчцн

аьаъ алят. – Ялескар щарбейнан дяший ачейди,

биз дя дяших’лара пайя тахейдых.

ЩАРФА


(Аьъабяди, Салйан, Бярдя, Ъяб-

райыл) – ядябсиз. – Щарфа адам сюйцш сю:яр

(Бярдя); – Арват, щарфа данышма, гонах вар

(Аьъабяди).

ЩАРФА-ЩАРФА

(Аьъабяди) – ядябсиз-

ядябсиз. – Сян щарфа-щарфа данышырсан.

ЩАРЫМ-ЪЫРЫМ

(Басаркечяр, Газах) –

гянаятсиз. – Буннар йаман щарым-ъырым тай-

фадылар  (Басаркечяр); – Щарым-ъырым юйдя

бярякят олмаз (Газах).

ЩАРЫН

(Газах) – 1. тянбял; 2. ишя йара-майан.

ЩАРМА


I (Газах) – тахча. – Сянию:рцм

папаьын щармада галсын.

ЩАРМА

II (Карвансарай, Газах) – евдядиряклярин цстцня гойулан аьаъ. – Дамын

щармасы гуруйуф (Газах).

ЩАСАЛАХ

(Шяки) – балаъабой. – Щасалахкишийди Няви дайы.

ЩАСАТАЙАЬ

(Дярбянд) – яса, ялаьаъы.

ЩАСАВАТДЫХ

(Салйан) – асанлыг. – Щяр

чятинниэин бир щасаватдыьы да олур.

ЩАСЫЛ

I (Меьри, Салйан) – мящсул. – Буйил баь-баьатда йяхши щасыл вар (Меьри).

ЩАСЫЛ


II (Ъябрайыл) – аьыллы, ганаъаглы.

ЩАСОВ


(Меьри) – йаланчы, эопчу. – Я, о,

щасовду, она инанма.

ЩАША

(Борчалы, Эоранбой) – ираг, узаг.– Щаша цздян, сцрц итсиз олмаз (Борчалы);

– Щаша сиздян, хястя дюйсцнцз кц? (Эоран-

бой).

ЩАШАН-КЕШЯН(Лачын) – вар-дювлят.

– Имранын щашан-кешяни ашыф-дашыф.

ЩАШАННАМАХ

(Ъулфа) – йеря сярмяк.

– Кцляши щашанна, гой гурусун, дюйях’.Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   104


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет