Азярбайъан дилинин диалектоложи лцьятиPdf көрінісі
бет35/104
Дата02.05.2020
өлшемі3.32 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   104

Кялбяъяр, Лачын, Шярур, Тяртяр) – итбурну.

– Бырда итбурнуна щямярсин де:лляр (Бярдя);

– Щямярсинин башында гырмызы мейвяси олур,

пайыз ону йыьырых, оннан туршу пиширирих’,

гайнадырых, ялях’дя сцзцф йейрих’ (Кялбяъяр).

ЩЯМЯРСУН


(Ъулфа) – б а х щямярсин.

– Щямярсун мейвяси йемяли олур.

ЩЯМЯРСЦН

(Басаркечяр, Кялбяъяр, Ла-

чын, Шярур) – б а х щямярсин. –  Щямярсцн

йахшы шейди, ону йыьыф чай дямнийилляр, хясдийя

верилляр (Басаркечяр).

ЩЯМЯСИЛ


(Ордубад) – б а х щямярсин.

– Щямясилдян дярман щазырраныр.

ЩЯМЯСЦР

(Ъябрайыл) – б а х щямярсин.ЩЯМЯШАРА

(Ъялилабад) – район. – Сян

мяня биръя дяня ярзя гайир, эюндярим щямя-

шарайа.


ЩЯМЯТДЯМЯХ’

(Чянбяряк) – кюмяк

етмяк. – Йолдаша щямятдямях’ лазымды.

ЩЯМЯЙИЛ


(Шяки) – ишдянгачан, тянбял.

– Ким щямяйилди аз ямях’эцнц алыр, ким йахшы

ишли:р чох алыр.

ЩЯМЭЯЛ


(Кялбяъяр, Лачын) – б а х щям-

кяля. –  Ашыглар щямэял охуйуллар (Лачын);

– Щясяннян Гасым гузуну щямэял отарыр

(Кялбяъяр). 

? Щямэял олмаь (Шамахы) – йа-

хын олмаг, йанашы олмаг. – Щямэял олмаь

йахшыды, адам бир-бириня кюмяй олар.

ЩЯМЭЯЛЯ


I (Меьри) – б а х щямкяля.

– Еля Лиж-Тешдин гойуннарыйнан бизимкиляр

щямэяля отдер биняли.

ЩЯМЭЯЛЯ


II (Ханлар, Гах) – йайлагда

бир-бириня йанашы олан чобан биняляри. – Кеш-

мишдя даьда щямэяля тикярдиляр.

ЩЯМЭЯНЯ


(Шяки) – ятраф, йан, тяряф. – Бу

щямэянийя Йораня дийилляр.

ЩЯМХАНА

(Бакы, Меьри, Шярур) – 1. кира-йянишин (Бакы, Шярур); 2. мцвяггяти йаша-

нылан ев (Меьри). – Биз Нцйядийя кючяннян

со:ра еля цш-дюрд ил щямхана дамларда отдух

(Меьри).


200

ЩЯЛЯККАР


ЩЯМХАНА

ЩЯМИЛ

(Нахчыван) – сакит, йумшагхасий-

йятли.

ЩЯМИШЯЪУАН(Оьуз) – сармашыг нювц.

ЩЯМИЙЙЯТ: ЩЯМИЙЙЯТ ОЛМАХ

(Гара-

кился) – муьайат олмаг. – Дедим ушахлар, би-зим щейванлардан щямиyйят олун, мян эедим.

ЩЯМКЯЛЯ


(Чянбяряк) – йахын, йанашы.

– Яряйянин гойнуннан Гарсан Ящмядин гу-

зусу дцнянняри щямкяля отдуйурду.

ЩЯМКЦФ


(Чянбяряк) – гощум. – Шоту

сары Нуруларнан щямкцфдц.

ЩЯМЛЯЛИ

(Салйан) – щамиля. – Щямлялийящяр йердя йер вермяй щамынын боръыды.

ЩЯМРАЩ


(Загатала) – щявяскар. – Мян

беля щямращ адам эюрмямишям.

ЩЯМШИНЯ

(Бакы) – баъы.ЩЯМШИРЯ

(Шяки) – биби.

ЩЯМЙЯЛИ: ЩЯМЙЯЛИ ЧЦШМЯХ’

(Га-


зах) – гоншу олмаг. – Пянащ юйляриннян щям-

йяли чцшмцшдц.

ЩЯМЗАТДЫ

(Ъябрайыл) – доьандан сонра

ушаьы юлян гадын. – Мяммядин арвады щям-

затдыды.


ЩЯН

(Оьуз) – суйун дибиндя ямяля эялян

чюкцнтц.

ЩЯНЪЯ


(Ханлар) – хырдачы. – Щянъя адам

арватдан хавар алар кын, бу шей щаны, о шей

щаны, гянд алыф эятимишдим, нийя тез гутарды.

ЩЯНЪЯРИ


(Балакян, Эядябяй, Эоранбой,

Карвансарай, Газах, Шяки, Товуз) – б а х

щанъари. –  Щянъяри мя:м ушахларымы дю:р-

мцшся


?

? (Карвансарай); – Сян оннан щянъяри

данышдын? (Балакян); – Бакыдан щянъяри эялиф

чыхды


?

? (Эядябяй);  Сорушан щянъяри ада-

мийди? (Шяки).

ЩЯНЪОВЛИ


(Дярбянд) – йеллянъяк. – Гиз-

ляр щянъовли китяди.

ЩЯНД

I (Борчалы, Газах, Оьуз, Шяки,Товуз) – сащя, якин сащяси. – Эедях’ зями

щяндиня су бурахах; – Мян щянд гарао:ул-

чусуйам (Газах); – Чялтий щяндимиз эяня

билдирки йердяди (Шяки).

ЩЯНД

II (Дашкясян, Эоранбой) – дивар.– Дцщар да дейрях’, щянд дя дейрях’ (Даш-

кясян); – Юйцн дюрт щянди олур (Эоранбой).

ЩЯНД

III (Салйан) – йахын, ятраф. – Иняэтязя доьуб, баласын щяндиня гоймур.

ЩЯНДИР-ЩАМАР

I (Кцрдямир, Салйан) –

чала-чухур. – Йоллар щяндир-щамарды, машын-

нар чятин ишди:р (Кцрдямир).

ЩЯНДИР-ЩАМАР

II (Салйан) – инадкар,

тярс, сюзя бахмайан. – Щяндир-щамар адам-

нан доламмаь узун ишди.

ЩЯНДЦР-ЩЦНДЦР

(Бакы) – чала-чухур.

– Кцчеляр щяндир-щцндцрдц, асвалт да дюше-

милляр.

ЩЯНЯ


(Салйан) – алчагбой. – Щяня адам

ушаь кими эюрцняр.

ЩЯНЯХ’-ЩЯНЯХ’

(Аьстафа, Дашкясян,

Эядябяй, Эоранбой, Ханлар, Минэячевир) –

йаваш-йаваш. – Хясдя олуф галханда щянях’-

щянях’ йерей (Эядябяй); – Гожа адам щянях’-

щянях’ йерей. – Гожа адам щянях’-щянях’ эя-

зяр (Дашкясян).

ЩЯНЯГЫРНА

(Ъулфа) – цзцм нювц.

ЩЯНЯ-МЯНЯ

(Газах) – еля-беля.

ЩЯНЭ


I (Ханлар, Гах) – 1. мусиги; 2. той-

ларда рягс етмяк цчцн чальычылара верилян си-

фариш (Ханлар, Гах); – Ъяфяр ями, бир щянэини

деэинян, чых ортайа, шаваш веряй (Ханлар).

ЩЯНЭ

II (Оьуз) – кими, тящяр.ЩЯНЭАМА

(Бярдя, Ъябрайыл, Шярур, Мин-

эячевир, Оьуз, Тяртяр) – щянъама. – Щян-

эама гапыны сахлыйыр (Бярдя); – Щянэама

гапыда, пянъярядя олур (Оьуз); – Гапыйа

щянэама вырдылар (Ъябрайыл).

ЩЯНЭАМАТАЛАФ

(Меьри) – щювсялясиз.

– Бечара Гара дайим бир щянэаматалаф ки-

шийди.


ЩЯНЭАМДАР

(Салйан) – баь-баьчаны

сулайан, сучу.

ЩЯНЭЯМЯ


(Аьдам, Газах) – б а х щян-

эама.


ЩЯНЭЯС

(Кцрдямир) – щямин. – Щянэяс

о адамды Ващид гарпышдыьы.

ЩЯНЭИ


(Газах) – б а х щянэ II. – Сян дя

мян щянэи бошду тцшцфся

?

.

ЩЯНИI (Салйан) – б а х щяня. – Щяни адам

биъ олар.

ЩЯНИ

II (Фцзули) – данышган. – Ай щяни, табясди.

ЩЯНИРСИЗ


(Гах) – нящянэ.

ЩЯНИР-ЦНЦР

(Товуз) – чюр-чюп. – А:з,

ордан бир аз щянир-цнцр эяти, гой ожах эур

йансын.

ЩЯНИС


(Аьбаба) – б а х щяниз. – Щянис о

адамды ки, щеч ня билмир.

ЩЯНИЗ

(Эоранбой) – щямин. – Сяня сюйля-дийим ящвалат щяниз бу шяхсин щаггында иди.

201


ЩЯМИЛ

ЩЯНИЗ


ЩЯНО:

(Эядябяй) – 1. тяндир вя йа оъаг

сюндцрцлдцкдян сонра галан истилик; 2. щяра-

рят. – Тяндири сюндцрмцшям, эяня щяно:и чыхыр.

ЩЯНЮ:Р

(Салйан) – б а х щяно. – Узаь-дан адамы щяню:р вырыр.

ЩЯНТ


(Эядябяй, Гах) – б а х щянд.

– Щянтдя чохму адам варыйды бц:нняри?

(Эядябяй).

ЩЯНТЯМ


(Газах) – шикяст.

ЩЯНТЯРЯМСИЗ

(Шяки) – пис, хоша эял-

мяйян. – Щянтярямсиз бир шей алытды.

ЩЯНУРТИ

(Лянкяран) – 1. щярарят; 2. исти-лик.

ЩЯНЦР


(Кцрдямир) – б а х щяню. – Оъа-

ьын щянцрц дяйдикъян йухум эялирди.

ЩЯНЗЯТ

(Кцрдямир) – мящз. – Щянзят,мян дийян быды.

ЩЯНЗЦЛЯ


(Табасаран) – кяртянкяля.

ЩЯПЧИ


(Ханлар) – эопчу. – Мясялян, мян

юйдя чох данышырам, арват гайыдыр ки, ай щяпчи

оьлу, аз данышсана.

ЩЯПЧУШ


(Лянкяран) – чуьун тава. – Щяп-

чуши йу, инди балыь го:раъийям.

ЩЯПЯЛЯМЯЭ

(Бакы) – чюряйи овуб ток-

мяк.

ЩЯПИРТИМИШ(Эюйчай) – гоъалыб ялдян

дцшмцш.


ЩЯПЛЯМАЬ

(Табасаран) – б а х щапла-

маь.

ЩЯППИЛИМ


(Салйан) – гоъаман, пирани.

– Гоншымызза бир щяппилим киши вар.

ЩЯПРИХ’

(Эоранбой) – гоъалыб ялдян дцш-мцш. – Исме:ил щяприх’ адамды.

ЩЯПРИМ


(Минэячевир) – гоъалыб ялдян

дцшмцш.


ЩЯПРИМЯК

(Шярур) – 1. гоъалмаг; 2. го-

ъалыб ялдян дцшмяк. – Ай бала, мян инди чох

щяпримишям.

ЩЯПСЯНМЯХ’

(Балакян) – щядялямяк.

ЩЯРАСАН

(Лянкяран) – щювлнак. – Йохи-дян щярасан ойандым, щеч кяс йох иди.

ЩЯРБЯ-ЩЯМЯДАН

(Шамахы) – щядя-

горху. 


? Щярбя-щямядан эялмяк – щядя-

горху эялмяк. – Ня щярбя-щямядан эялир-

сян, сяннян горхан йохды.

ЩЯРБЯЛЯМЯХ’

(Гаракился) – щядя-

горху эялмяк. – Быллар мяни щярбялийир,

дедим, дявриш, гачаъыйам.

ЩЯР ЧИКАРЯ

(Йардымлы) – щяр кимся.

– Ня чикаряду эеъя эялай, йыьыб апарай.

ЩЯРДЯЪАЬАБ

(Салйан) – б а х щядря-

ъуаб. – Габаьлар беля дюьцрди бы ушаь, инди

щярдяъаьаб олуб.

ЩЯРДЯМЛИ

(Имишли) – сцрятли <ат>. – Бу

ат оннан щярдямлиди.

ЩЯРЯ


I (Ъялилабад, Яли Байрамлы) – бюйцк

мишар. – Щяря биз дейцэ ири мишар олей она

(Ъялилабад).

ЩЯРЯ


II (Кцрдямир, Салйан) – ъярэя, сыра.

– Ики щяря боссан якмишям. – Галхоз памбыьы

щяряйнян якиб (Кцрдямир).

ЩЯРЯ


III (Салйан) – котанын ачдыьы шырым.

ЩЯРЯ


IV (Ъулфа, Гаракился) – тахча, ряф.

– Щяряйя самавар, истякан, нямня гойарых;

– Щяря дущарда олар, ора габ-гашых гойарых;

– Щяря ахчадан гявлийятди олур (Ъулфа).

ЩЯРЯБАШ

(Ъулфа) – шумланмыш сащяляринарасында галан хам йер. – Ъцт дюняндя щяря-

баш галыр, якилмир.

ЩЯРЯКАР

(Ъябрайыл) – ораг. – Щяряка-рын дишдяри коршу:б, от кясмир.

ЩЯРЯКЯТ-ЩЯРЯКЯТ

(Гябяля) – тез-

тез. – Мян щярякят-щярякят ишди:рям.

ЩЯРЯЛЯМЯК

(Салйан) – арх чякмяк.

– Боссан биткиляри якилмямишдян габаь йери

щяряляммялиди.

ЩЯРЯЛЛАЙЫ

(Салйан, Бакы) – яркюйцн.

– Йаман щяраллайы ушаь сахлыйырсан (Салйан).

ЩЯРЯМ


(Щамамлы, Газах) – гябрин, гя-

биристанлыьын ятрафына чякилян щасар. – Щасан

дядясинин гаврынын гыра:на щярям чях’дириф

(Щамамлы); – Бу гявирсанныьын щярями нийя

йохду (Газах).

ЩЯРЯНЭЯ


I (Салйан) – сюзя бахмайан,

юзбашына. – Мя:м йетимлярим йаман щярянэя

олублар.

ЩЯРЯНЭЯ


II (Салйан) – яэяр, яэяр ки.

– Щярянэя йыхылсам билцн ки, эцнащ сиззяди.

ЩЯРЯТСИ

(Гах) – сахсы сугабы.ЩЯРЯВАН

(Аьдам) – ахур.

ЩЯРЯВАШ

(Нахчыван) – б а х щарахаш.– Бу ил мейвя щяряваш йетишир.

ЩЯРЯЙ


(Ордубад) – буьда нювц. – Щяряй

гылчыхсыз олар, сцмбцлляри олар, аь олар.

ЩЯРФ

(Оьуз) – ярп.ЩЯРФЛЯМЯХ’

(Оьуз) – 1. ярп баьламаг;

2. кифлянмяк. – Гатых щярфли:ф.

202


ЩЯНО

ЩЯРФЛЯМЯХ’ЩЯРЩО:Ш

(Газах) – ядвиййя. – Ятя бир яз

щярщо:ш тюк.

ЩЯРИФАНЯ: ЩЯРИФАНЯ ЕЛЯМЯХ’

(Меьри) – шярикли малы (ят, мейвя) бярабяр

бюлмяк.  – Саминин дцйясинин ятин щярифаня

елядых.

ЩЯРИЛТИ


(Салйан) – сяс-кцй. – Сялмина-

зын щярилтисиннян гулаь тутулур.

ЩЯРКЯШДЯ

(Газах, Товуз) – щяр кяс.

– Щяркяшдя юз гаваьындакы йемяйи йисин

(Товуз).


ЩЯРКЯШДИ

(Имишли, Салйан) – б а х щяр-

кяшдя. –  Щяркяшди эетди юз йериня йатды

(Имишли).

ЩЯРКИШДЯ

(Минэячевир, Шярур) – б а х

щяркяшдя.

ЩЯРГАЗДА


(Чянбяряк) – щяр кяс. – Щяр-

газда юзцня бир гыз тафды, сян щяля сайлыйыф-

бойлуйурса

?

.ЩЯРЛЯНЭ

(Губа) – чарх <арабада>.

– Ярябянцн щярлянэи сынмышды.

ЩЯРНЯТ


(Щамамлы) – якилмиш йерлярин

арасында галан якилмямиш торпаг. – Якин йер-

рярин арасында якилмяйян йеря щярнят де:рих’;

– Щярнятдя от битяр.

ЩЯРНЯВЦЪ

(Гах) – сохулъан. – Йаьыш-

дан со:ра чохлу щярнявцъ чыхды.

ЩЯРРЯ


I (Бакы, Яли Байрамлы, Губа, Сал-

йан) – б а х щяря I. – Оьлум, эет Гурбанэи-

лин щяррясин эяти (Яли Байрамлы).

ЩЯРРЯ


II (Бакы, Салйан) – доьру, дцзэцн.

– Явяз щярря данышанды (Салйан).

ЩЯРРЯ-ЩЦРРЯ

(Чянбяряк) – чяк-чевир.

– Гара Вялинин щярря-щцрряси Фатманисийи

эенитмях’ди.

ЩЯРРЯМЯ

(Балакян, Минэячевир) – ят-раф, дювря. – Айынын щяррямясиня чохлу адам

йыьылмышды (Балакян).

ЩЯРРЯМЯЭ

I (Бакы, Салйан) – товламаг.

– Йашары чох щяррядим, аллада билмядим (Сал-

йан).


ЩЯРРЯМЯЭ

II (Салйан) – сайа салмаг.

– Абдулла сюйцшчцлди, аьзы гызанда щеч кяси

щяррямир; – Мян щеч кяси щяррямирям, юзцм

юз аьамам (Бакы).

ЩЯРРЯМЯХ’

(Гаракился) – эцдмяк, ар-

хасына дцшмяк. – О вядя мяним ямими дя

щярри:лляр апаралар, бахты эятди дайна.

ЩЯРРЯНМЯЭ

(Бакы, Салйан) – долан-

маг, эцзяран кечирмяк. – Йазыь адамды, гой

би идарядя щяррянсин дя (Салйан); – Бир тя:р

щяррянириэ дя (Бакы).

ЩЯРРЯСИФЯТ

(Салйан) – доьру данышан.

– Нясир щяррясифят адамду.

ЩЯРРЯШЯН


(Сабирабад) – боллуг, чохлуг.

ЩЯРСИМПЯРС

(Газах) – мяст. 

? Щяр-


симпярс олмах – мяст олмаг. – Гайьанах-

дан охартана йе:ф кин, щярсимпярс олуф.

ЩЯРСИПЯРС

(Шяки) – б а х щярсимпярс.

? Щярсипярс олмах –  б а х щярсимпярс ол-

мах. – О гядяр йимишям, лап щярсипярс ол-

мушам.

ЩЯРТДЯМЯХ’(Гаракился) – щцрмяк. – Ит

кими щяртдийир.

ЩЯРТДЯНМЯХ’

(Нахчыван) – гышгырмаг,

баьырмаг. – Щяртдянмях’ лазым дяйил.

ЩЯРТЯ: ЩЯРТЯ ВЕРМЯЭ

(Ъялилабад) –

итирмяк, бада вермяк. – Отыз биринъи илдян цзи

бярц мяним язйятими щяртя вермяз.

ЩЯРВЯДЯ


(Газах) – 1. щярэащ; 2. щяр

вахт. – Щярвядя мяни эюрся

?

, онда дя:рся?

.

ЩЯС(Гаракился) – кятянин ичиня гойулан

ядвиййат.

ЩЯСАБ

(Ъянуби Азярбайъан) – чиркли су.– Щясабын апаруб чюля тюкдцн?

ЩЯСБЯ


(Ордубад) – хястялик ады <ин-

санда>. ? Щясбя тутмаь – щясбя хястяли-

йиня тутулмаг. – Ону эюрцм щясбя тутсун.

ЩЯСЯКЛЯМЯХ’

(Эядябяй) – тювшцмяк.

– Бир дя эюрдцм, Алы буду щясяклийиф йаныма

чыхды.

ЩЯС-ЩЦС


I (Лянкяран) – ганмаз. – Гой

сюзимизи дейяй дя, сян лап щяс-щцссян ки!

ЩЯС-ЩЦС

II (Лянкяран, Салйан, Йардымлы)– щим-ъим, ишаря. – Кейди, щяс-щцс билмир

(Лянкяран); – Мяълисдя щямишя чох данышыр-

сан, щяс-щцс гаммырсан (Салйан); – Щяс-щцс

елямя эюрей (Йардымлы).

ЩЯСИ

(Аьдам, Ъябрайыл, Чянбяряк, Фц-зули, Эядябяй) – сцд вя ундан биширилян дуру

хюряк. – Чованнар йыьылыб щяси биширилляр (Фц-

зули); – Няня, биряз щяси биши, ичях’ (Ъябрайыл);

– Щясийи гыш йи:ялляр (Эядябяй).

ЩЯСИРХАНА

(Гаракился) – зяйяряк <дяр-

ман биткиси> щазырланан йер. – Щясирхана

зя:рях’ дюйцлян йерди, оде: йери галыр.

203

ЩЯРЩО:Ш


ЩЯСИРХАНА

ЩЯСРАЛ

(Оьуз) – йабаны битки ады. – Щяс-

рал якиндя олур, щейван йимийян шейди.

ЩЯСРИМЯК


(Эюйчай) – 1. щирслянмяк;

2. ъошмаг.

ЩЯССЯМЯЭ

I (Салйан) – сыхышдырмаг.

– Мян йезнялярими щясси:б юйдян чыхартмышам.

ЩЯСЯММЯЭ


II (Салйан) – бюйцмяк,

йекялянмяк. – Машалла, дай Язизин дя ушаь-

лары щяссяниб, ня эялир эятирилляр.

ЩЯШ


(Газах, Загатала) – зибил, тюр-тюкцнтц.

– Айыбды, щяши тямизля (Загатала).

 Щяш эялмяэ (Салйан) – щяшир гатмаг,

гийамят гопартмаг. – Щирссяняндя юзця би

щяш эялирсян ки, таныммалун галмыр.

ЩЯШАВАР


(Зярдаб) – зир-зибил, чюр-чюп.

– Ай гыз, Сабиэя, о щяшявари йыь харалын ара-

сына, апар тюк чяпярдян чюля.

ЩЯШДАРХАН

(Уъар) – щинд тойуьу.

– Щяшдярханын яти чох йемялиди.

ЩЯШДЯМЯХ’

(Эядябяй) – бярк чалышмаг.

ЩЯШЯ-ЩЕЙВЯР

(Уъар) – гятиййян. – Мя-

ним бу ишдян щяшя-щейвяр хябярим йохду.

ЩЯШЯКЦЛАЩ

(Салйан) – шяля-кцля. – Эя-

лин сюзцня бахмаса, щяшякцлащун тюкярям

чюля.

ЩЯШЯЛАТ


(Бакы) – шей-шцй. – Щяшялатын

йыьышдырмыр, гапылары эезир.

ЩЯШЯЛЯМЯК

(Бакы, Лянкяран, Лерик) –

данмаг. – Сюзцви нийя щяшялийирсян, дцз даныш

(Лянкяран); – Сян дя дай бясдц да, щяр ня

олди щяшялямя биздян (Бакы).

ЩЯШЯЛЯТ


(Кцрдямир) – йорьан-дюшяк.

ЩЯШЯЛЭЯ


(Тяртяр) – эизли йер. – Оьру да,

маллар да щяшялэядя олур.

ЩЯШЯН

(Бакы, Минэячевир, Оьуз, Сал-йан, Шяки) – дюймяк цчцн хырмана тюкцлян

тахыл дярзи. – Хырманы чох бафейнян, щяшяни аз

бафейнян дюйцлляр (Шяки); – Щяшяни со:руллар,

тахыл бир йана чыхыр, саман бир йана (Оьуз).

ЩЯШЯРИ

I (Зянэилан) – форслу.ЩЯШЯРИ

II (Аьдам, Эянъя) – 1. далашган,

давакар (Эянъя); 2. щяйасыз, чыьыр-баьыр са-

лан (Аьдам). – А:з, о, щяшяриди, эя бяри, она

гошулма.

ЩЯШЯВАР


(Эюйчай, Кцрдямир, Шяки) –

б а х щяшавар. –  Щяшяварын щамсыны тулла;

– Буьда:н щяшявары чохду (Шяки); – Тюлядян

чыхан щяшявары чюля атырух (Кцрдямир).

ЩЯШЯВАРЫ

(Оьуз) – б а х щяшавар. – Хыр-

манда со:рурух, йел щяшяварыны апарыр, галыр

тямиз дян.

ЩЯШЯВЯР

(Шяки) – б а х щяшавар. – Тахы-лын щяшявярини тямиздийиф, тавахлийиф, йыьыллар.

ЩЯШЩЦШ


(Бакы) – б а х щяшош.

ЩЯШИР-ЩЕЙМЯ

(Ъябрайыл) – даьыныг.

ЩЯШИР: ЩЯШИР ЭЯЛМЯК

(Кцрдямир) –

ъанфяшанлыг етмяк. – Сабащдан ахшамаъан

щяшир эялиб, бир шей йохду.

ЩЯШИВА


(Йардымлы) – вящши. – Еля бил щяши-

ваду, щыр-мыр билмей.

ЩЯШИВЯР

(Кцрдямир) – щай-кцй. – Си-майа дедим, бир щяшивяр салды ки, эял ки эюря-

сян.


ЩЯШЛЯМЯХ’

(Меьри) – ашыб-дашмаг.

– Явяз щяшляниф, еля бил дяли ат кимин эюйцнян

эедир.


ЩЯШОШ

(Хачмаз, Оьуз) – хуруш, пловун

гарасы. – Пловун щяшошун йахшы дцзялдин

(Оьуз).


ЩЯШТЯРХАН

(Эюйчай) – щиндтойуьу.

ЩЯШЦШ

I (Салйан) – пис. – Ахырынъы рейсалма:н щяшцшцн сатмаьа апарырдым.

ЩЯШЦШ


II (Бакы) – шяля-кцля. – Щяшщцшцви

дя йыь, рядд ол бырдан.

ЩЯТ

I (Дярбянд) – щовуз. – Эомишлярищятдян сулуйядям.

ЩЯТ


II (Гах) – алты йамаглы ъораб.

ЩЯТБАШ


(Ордубад) – тойда йыьылан пул.

ЩЯТЯЛ


(Гах) – ев айаггабысы.

ЩЯТЯЛЯПИТО

(Салйан) – башдансовду.

– Дярси щятяляпито юрэянмисян.

ЩЯТЯМ

(Эядябяй, Шамахы) – ялиачыг.– Щясян щятям адамды (Шамахы).

ЩЯТЯМЛИЭ


(Шамахы) – ялиачыглыг. 

? Щя-


тямлиэ етмяк – ялиачыглыг етмяк. – Ня щятям-

лиэ елирсян?

ЩЯТ-ЩЦТ

(Эядябяй) – анлашыгсыз вя итиданышан. – Щят-щцтцн бириди, бир исватнан да-

ныша билерми кин, тцшя билясян баша.

ЩЯТЦЙЛЦ

(Ъябрайыл) – тялясик, башдан-совду.

ЩЯВЯ


I (Аьъабяди, Басаркечяр, Бярдя,

Дярбянд, Яли Байрамлы, Ханлар, Лачын, Ша-

махы, Шащбуз, Шямкир, Тяртяр, Товуз, Зян-

эилан, Зярдаб) – щананын иплярини вуруб бяр-

китмяк цчцн дишли алят. – Киркит марал буй-

нузуннан олур, щявя аьашдан (Басаркечяр);

204

ЩЯСРАЛ


ЩЯВЯ

– Щявя дямирдян олур, юзц дя дишди (Зянэи-

лан). 


? Щявя вурмах (Лачын, Мярязя, Шащ-

буз, Зярдаб) – палаз, халча тохумаг. – Бу

эцн щявя вурмахдан йорулдум (Зярдаб).

ЩЯВЯ


II (Гах) – мяръимяк. – Щявяли хин-

гал пиширяъа:х.

ЩЯВЯ-ЪЦВЯ

(Бакы) – дярман биткиси ады.

ЩЯВЯДИШ

(Кцрдямир, Саатлы, Салйан) – ири-дишли <адам>. – Щявядиш адамын эцлцшцннян

олмаз (Кцрдямир).

ЩЯВЯН

I (Товуз) – мал йатан йер.ЩЯВЯН

II (Эянъя) – ойун заманы ушаг-

ларын топлашдыглары йер. – Ушахлар, щявянимиз

дамын далы олсун!

ЩЯВЯН

III (Дашкясян) – чилинэаьаъ ойунузаманы йердя чякилмиш хятт. – Гюрдц

?

мц,мя:м чилийим щявяннян гяридя дурой щямяшя.

ЩЯВЯНЭ


(Борчалы) – тцтцн йыьымы.

ЩЯВЭЯ


(Аьдам, Ъябрайыл, Эоранбой,

Оьуз) – б а х щябэя. – Вяли щявэяни ешшяйин

цсдцня ашырды (Ъябрайыл).

ЩЯВИЪ


(Гах) – хуруш.

ЩЯВИЭ


(Шащбуз) – щайыф. 

? Щявиэи эял-

мях’ – щайыфы эялмяк. – Щявиэим эялди, ат-

мадым.


ЩЯВИХ’

(Шащбуз, Шярур) – б а х щявиэ.

– Щявих’ сяннян (Шащбуз).

ЩЯВИЛ


(Эоранбой) – сыртыг. – О чох щявил

адамды.


ЩЯВИР

(Меьри, Салйан) – бир-бириня юйря-

шян вя ейни шяраитдя бюйцйян <итляр>. – Щя-

вир итдяр олур ки, ъанавара эцлля кими тяпилилляр

(Меьри). 

? Щявир елямях’ (Гах) – гарышмаг.

– Чейин гиряьиндя ярявуч лап щявир елий.

ЩЯВИРРЯШМЯХ’

(Гаракился, Зянэилан) –

достлашмаг, йахынлашмаг, бирляшмяк, <щей-

ванлара аиддир>. – Ики-цш зырпы итди, щявирряшиб

дцшмцшдц цсдцмя (Зянэилан).

ЩЯВИШ

(Ъябрайыл, Гах) – ням, йаш. – Одунщявишди, йанмыр (Ъябрайыл).

ЩЯВЛЯ


(Имишли) – б а х щабля.

ЩЯВРЯ


(Ордубад) – ъыр, йабаны <мейвя>.

– Щявря алча Бялявяндя чох олур; –  Бизим

тяряфлярдя щявря тут да олур.

ЩЯЙБЯ


(Ъялилабад) – сарымсаьа охшар

битки.


ЩЯЙЯ

(Нахчыван) – яэяр. – Щяйя эялся,

мян дя ъедярям.

ЩЯЙХЫРТЫ


(Меьри) – бяльям.

ЩЯЙИН


(Шяки) – инди. – Отурун, Вядут да

щяйин эяляр.

ЩЯЙЛЯНЧИХ’

(Нахчыван) – еля, о ъцр.

– Щяйлянчих’ иш олар?

ЩЯЙРАМ


(Гах) – ганмаз.

ЩЯЗАЗ


(Ордубад) – даьсоьаны. – Даьдан

йемяйчин чохлуъа щязаз йыьдым.

ЩЯЗЯ-КЦЗЯ АЧМАЬ

(Салйан) – йерсиз

данышмаг. – Мяня дцзцн де, щязя-кцзя ачма.

ЩЯЗЯРПАША

(Шамахы) – б а х щазарпешя.

ЩЯЗЯР ВЫРМАЬ

(Бакы, Сялйан) – шика-

йятлянмяк, дад елямяк. – Гоным-гоншулар

Хавярдян щязяр вырыр (Салйан).

ЩЯЗИ: ЩЯЗИ ЭЯЛМЕЭ

(Дярбянд) – хошу

эялмяк. – Бу ушаьдан щязим эяляди.

ЩЫЧА

(Лянкяран) – аьаъын назик, ъаванбудаьы, зоь.

ЩЫЛЫЬ


(Салйан) – эюздян ахан чирк. – Са:-

лла, эюзц:н щылыьын ахыдыб тюкмя цссцмцзя.

ЩЫЛЫХЛЫ

(Аьбаба) – хястя. – Щылыхлы Искян-дяр районда ишдийир.

ЩЫЛМЫЬ


(Яли Байрамлы) – 1. боьаз; 2. щцл-

гум. – Ят йахшы бишмямишди, она эюря щылмы-

ьымнан чох чятинних’нян ашырды.

ЩЫНДАМЫРА

(Лянкяран) – б а х щында-

миро.


ЩЫНДЫЛ

(Астара, Лянкяран, Масаллы) – б а х

щиндил. – Цряэим щиндил иссийир (Лянкяран).

ЩЫНГА


(Шяки) – б а х щянга.

ЩЫНРЫМАХДостарыңызбен бөлісу:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   104


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет