Азярбайъан дилинин диалектоложи лцьятиPdf көрінісі
бет38/104
Дата02.05.2020
өлшемі3.32 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   104

ХАРАГАЛЛЫХ

(Гах) – кол-кослуг. – Ха-

рагаллыхда илан олый.

ХАРАГУ

(Гах) – щалва. – Анасы харагучалду.

ХАРАЛИ


(Губа) – якин сащясиня тюкцлцб

галмыш сцнбцллярдян юз-юзцня битян тахыл.

– Бянзи вахтларда харали якдийимиздян йахшы

мя:сил вярядц.

ХАРАСО

(Исмайыллы) – суйу вя щавасы писолан <йер>. – Миъан харасо йерди.

ХАРАЙ


(Загатала) – аьаъдан мейвя сал-

маг цчцн назик узун аьаъ.

ХАРАЗАН

(Борчалы) – котана, арабайагошулан юкцзлярин яввялдян биринъи ъцтц.

ХАРБАГ


(Гах) – йонъа тохуму. – Тахыл

тямиздя:ндя эарэарини, харбаги да дяння.

ХАРЧ

(Бярдя) – верэи. – Сян харчы?

ы вер-


мямися

?

?ХАРЧЫ

(Кцрдямир, Сабирабад) – евин да-

мында ениня гойулан тир. – Исдийирям эедиб

Шыхалынын говаьыннан бир харчылыэ кясиб юя

харчы салам (Сабирабад); – Юйцн харчылары

эяряк мюкэям аьаъдан олсун (Кцрдямир).

ХАРДАЛАШ

(Шяки) – надинъ, шулуг. – Дя-

дян кими сян дя хардалашсан.

ХАРДАЛИ


I (Гах) – дуру палчыг.

ХАРДАЛИ


II (Гах) – пендир овунтусу.

ХАРЕЧЯ


(Меьри) – дивар щюряркян бян-

нанын айаьынын алтына гойдуьу тахта гурьу.

– Няьи чыхды харечянин цстцня, биз дя алтдан

даш вердых.

ХАРЯЗЯН

(Газах) – б а х харазан.ХАРХАПАН

(Эядябяй) – сащибсиз, ким-

сясиз, бош. – Хархапанды юйляри, бир ъанны-

ъинни дя тапбасса

?

.

ХАРЫI (Дашкясян) – чохйейян, йекягарын.

– Хары адам чох йейяня дейярях’.

ХАРЫ

II (Газах) – б а х хар Ы, 2.ХАРЫ

III (Товуз) – б а х хар I, 1.

ХАРЫМ

(Борчалы, Гаракился, Меьри) –1. йаьыш суйунун ахыб эетмяси цчцн газылмыш

кичик арх (Борчалы, Меьри). – Бярх’ йаьанда

харымлардан су щцшдцрцм атер (Меьри);

2. ойуг (Гаракился). – Тцлкц гашды эирди бир

харыма (Гаракился).

ХАРЫШ


(Салйан) – гуш йеми. – Гушдар чох

йийир харышы.

ХАРМЫТ

(Шярур) – дарынын бир нювц.ХАРНОУ

(Дярбянд) – котан вя йа хышын

тийясини тямизлямяк цчцн уъу щача аьаъ.

– Ат балтаны, бир харноу дцзялтцб вяр мяня.

ХАРПЯ

(Ъялилабад) – евин дамында баш-баша гойулан тирляр. – Дядя, евин харпясинин

бири синиб.

ХАРШ

(Бярдя) – б а х харъ. –  Гавахларцзбашыйа харш верярдих’.

ХАРТ


(Борчалы, Шяки, Шярур) – кясиъи алят-

ляри итилямяк цчцн даш. – Харты вер пычаьымы

итилядим (Шярур); – Харт чальыны итиляйян дашды

(Борчалы).

ХАРТДАМАХ

(Борчалы, Шяки) – харт дашы

иля итилямяк. – Балтыйы йахшы хартдадым (Бор-

чалы); – От чаланда чальу:н аьзыны хартди:лляр

(Шяки).

ХАС


I (Аьбаба, Эядябяй, Ханлар, Гах,

Газах, Минэячевир, Шяки, Товуз) – чяршянбя

ахшамы. – Хас эцнц бед эцндц (Гах); – Хасда

Усува нишан апаражайых (Товуз); – Хас эцнц

бялйя апарыъух Нохийя (Шяки).

ХАС


II (Эядябяй, Товуз) – базар эцнц.

– Хас эцнц хаса Гянъя: <Эянъяйя> эедяш-

ся

?

ми, а Гулназ? (Эядябяй); – Киши хасе:диф, ушахлара йуанных алмаьа (Товуз).

ХАС


III (Басаркечяр, Газах) – йахшы.

– Ъцйцр инях’ щарайата

?

истерся


?

хас малды

(Газах); – Мяммяд киши бир хас отах тикиф

(Басаркечяр).

ХАС

IV (Зянэилан) – палтар нювц.ХАСЫМ

(Борчалы) – йашыд, тай. – Ъялил мя:м

хасым дюй.

216


ХАР

ХАСЫМ


ХАШ

(Борчалы, Газах) – хямир майасы.

– Хамыра хаш гаталлар кын, япбях’ йахшы олсун;

– Хаш олмаса, пишмяз чюрях’ (Газах).

ХАША

(Аьбаба, Борчалы, Ъябрайыл, Эянъя,Эоранбой, Эюйчай, Кцрдямир, Гах, Шямкир,

Шуша, Товуз) – 1. харал. – Хашалары гети тахыл

тюкях’ (Гах); – Хашалары тики

?

памбыьы басахгутарах (Товуз); 2. кися. – Тахыл хашаларыны

цсд-цсдя йыь (Ъябрайыл).

ХАШАЛ

Ы (Бярдя, Борчалы, Дашкясян,Эядябяй, Ханлар, Кцрдямир, Газах, Шяки,

Товуз) – 1. йекягарын. – Гарны йекя олана

де:ярих’ хашал (Ханлар); 2. чохйейян. – Хашал

Мяммяд Аьстафада олер (Газах); – Хашал

гюряндя зяндинян зящлям эедей (Дашкясян);

– Я, бу ня хашал адамды (Борчалы);

ХАШАЛ

II (Шяки) – щамиля. – Беш ушаьы вар,хашалды эяня бизим гоншунун арвады.

ХАШАЛГАРДАШ

(Фцзули) – йемяк досту.

– Айдын мяннян хашалгардашды; –  Мяннян

хашалгардашса

?

?ХАШАВЛАМАХ

(Ъябрайыл) – ням чякмяк,

рцтубят чякмяк. – Су дяйиф гяндин щамысы

хашавлыйыф.

ХАШЫ

(Аьдам) – б а х хаш.ХАШЫЛАМАХ

(Чянбяряк) – язишдирмяк.

– Усув Исэяндярин аьзын-бурнун йаман ха-

шылыйыф.


ХАШЫ

(Шяки) – б а х хаш. – Хамыр йо:раси-

йям, хашы йохду, эярях’ хашы елийям.

ХАШГАЛАМ


(Гах, Загатала) – йабаны

битки ады. – Айы хашгалам йейирди.

ХАШМЯР

(Ордубад) – б а х хачмар.ХАШОЙЛАМАХ

(Газах) – чох йаьынты

нятиъясиндя дян тутмамаг <тахыла аиддир>.

– Тахыл хашойлуйуф, дян чыхмыйажах.

ХАТА

I (Аьдаш, Исмайыллы, Минэячевир,Оьуз) – чай, гуру чай (Аьдам, Исмайыллы,

Минэячевир). – А Ша:нися баъы, мяня бир атым

хата вер (Исмайыллы); – А:з, чайнийя хата сал-

мысан? (Минэячевир); 2. чайын ъеъяси, пучалы.

– Исдяканын дибиндя хата галыф.

ХАТАЙ


(Дярбянд, Губа) – б а х хата.

ХАТЫН


(Борчалы, Дярбянд, Шяки) – арвад,

гадын. – Явя хатын ширя веряъяк (Дярбянд);

– Ярявин би эюзял хатыны варыйди (Шяки).

ХАТЫНБАРМАЬЫ

I (Эоранбой, Тяртяр) –

цзцм нювц ады.

ХАТЫНБАРМАЬЫ

II (Басаркечяр, Эюйчай,

Оьуз) – йемяли йабаны битки ады. – Хатын-

бармаьы кюрпя вахды йемяли олур, ириля:ннян

со

?

ра тиканны олур (Басаркечяр).ХАТЫНИ

(Бакы) – цзцм нювц.

ХАТЫНШЫ

(Гах) – арвад, гадын. – Дог-газда хатыншылар дуруп.

ХАТУНИ


(Бакы) – б а х хатыни.

ХАВАЛАНМАХ

(Гах) – илтищаб етмяк.

ХАВАЙАРПАХ

(Гах) – баьайарпаьы.

ХАВСУ


(Загатала) – мамыр.

ХАВСУЛУ


(Загатала) – мамырлы. – Бу,

хавсулу аьаъды.

ХАЙ

I (Лачын) – эиъ, аьылсыз. – О, хайушахды.

ХАЙ


II (Бакы, Губа) – сакит <щавайа аид-

дир>. – Бу эцн щава хайды (Бакы).

ХАЙ

III (Ъябрайыл) – аъиз, баъарыгсыз.ХАЙАТЫ

I (Эюйчай, Гах) – барамадан

яйрилян сап.

ХАЙАТЫ


II (Гах) – ипяк парча нювц.

ХАЙХАЙ


(Кцрдямир) – щорра. – Гышда

хайхай йи:ярух кун, гарнымызу исди сахласун.

ХАЙМА

I (Чянбяряк, Газах) – дахма.– Аьына-бозуна бахма, щялялих’ бир хайма

гур, со


?

радан йахшысыны дцзялдярих’ (Газах);

– Бир хайма гайрыф ушаьымы далдаладым

(Чянбяряк).

ХАЙМА

II (Гах) – бюйцк палаз.ХАЙМАЛ

(Чянбяряк) – тянбял. – Хаймал

юкцзнян чюле:тмярям, щаравыйы эятиряммяз.

ХАЙРА


(Загатала) – сахсы габ.

ХАЙВАН


(Уъар) – цзцм баьы.

ХАЗАЛ


(Загатала) – йарпаг.

ХАЗАЛЛАМАХ

(Загатала) – йарпагламаг.

– Бащарда аьаждар хазаллийи.

ХЕПИР

(Аьдам) – гысабой <адам>.– Бойу эюдяй олса хепир олар.

ХЕЙИФЛЯНМЯЭ

(Бакы) – горхмаг.

ХЕЙИРРЯШМЯЭ

(Имишли) – сювдяляшмяк.

– Дцнян хейирряшдиляр, иняэи алды.

ХЕЙИРРИЭ

(Сабирабад) – якин сащясиня

тюкцлян сцнбцллярдян юз-юзцня битян тахыл.

ХЕЙРА


(Балакян, Дярбянд) – б а х хайра.

– Хейра денэянядян бюйцэ олур (Дярбянд).

ХЕЙРЯ

(Балакян, Хоъавянд, Гах, Губа,Лерик, Минэячевир, Шяки, Загатала) – б а х

хайра. – Хейрямиз сыныб, буэцнкц сцд даьылды

(Балакян); – Хейрядя гатых чалырдых, до:ьа

гойурдух (Хоъавянд); – Ики мг:т вериф би дяня

хейря алмышдым (Шяки).

217

ХАШ


ХЕЙРЯ

ХЕЙРИ

I (Кцрдямир) – б а х хайра. – Ня-

ьайрым, сян буннан чыхмасейдин, иняй сцти

йеря ъаламазды, хейри дя йыхылмазды.

ХЕЙРИ

II (Салйан, Шамахы) – якин сащя-синя тюкцлян сцнбцллярдян юз-юзцня битян

тахыл. – Бу ил колхозда беш щекдара гядяр

хейри арпа вар (Салйан).

ХЯБИЗ


(Шамахы) – 1. тахыл; 2. чюряк.

ХЯЪИРЭЯТ


(Чянбяряк) – оъаьын вя йа

тяндирин цстцня гойулан дямир гапаг. – Хя-

ъирэяти тяндирин аьзына гойурух, онда аьзы

дар олур.

ХЯЪОННИ

(Ордубад) – мятбях. – Хяъон-нида биз хюрях’ биширарых.

ХЯЪРИЙЙЯТ

(Щамамлы) – б а х хяъирэят.

– Хяъриййяти эяти, гой ожаьын цссцня.

ХЯЪИРКЯТ

(Зянэибасар) – саъайаг.

– Оъа:н хяъиркяти йохду.

ХЯФЯ


I (Аьдам, Нахчыван) – щава чатыш-

майан вя гаранлыг (ев вя с.).

ХЯФЯ

II (Зянэибасар) – бцркц. – Щавачох хяфяди, няфяс алмаь олмур.

ХЯФЯКИ


(Ъябрайыл) – сяссиз-кцйсцз. – Еля

хяфяки эетдим ки, щеш кяс хябяр тутмады.

ХЯФЯНЯХ’

(Оьуз) – евин биринъи мяртя-

бясиндян икинъи мяртябясиня вя йа чардаьа

чыхмаг цчцн тавандан ачылан кичик гапы.

ХЯФЯНЯЙ

(Аьдам, Борчалы, Эядябяй,Газах, Товуз) – синяэир, юскцрякли <ат>.

– Хяфяняй ат йаваш эедяр, бир аз йейин эе-

дяндя юйсцряр (Эядябяй); – Хяфяняй олан ат

ичини дюйяр (Товуз).

ХЯФЯНЭ

I (Ордубад) – самоварын одунусюндцрмяк цчцн истифадя олунан гапаг. – Хя-

фянэ симавярин утуну сюндцрмяк цчцнди.

ХЯФЯНЭ

II (Шяки) – б а х хяфянях’. – Чохсо:ь оланда хяфянэи ачырух, исди чыхыр ардакы

юйдян цсдя.

ХЯФЭИР

(Эядябяй) – щцркяк <ат>. – Хяф-эир ата миммях’дя

?

ся, пийаде:дярям бу йолу.ХЯФКИР

(Ханлар) – б а х хяфэир. – Ювцн

йыхылсын хяфкир ат сатан, ушаьы бу эцн беш дяфя

йыхыф.


ХЯЩ: ХЯЩ ДУРМАХ

(Ъябрайыл) – сакит,

динмяз дурмаг. – Ящмяд, хящ дур ща!

ХЯХБИЪЯ


(Шярур) – милчяйяохшар щяшярат.

ХЯХЯНИЗ


(Газах) – б а х хаханыз. – Эеня

йыьышыфлар хяхянизя, сяс-кцйляри а:лями эютцрцф.

ХЯХЯЙ

I (Дярбянд, Табасаран) – илбиз.– Хяхяй чцлдя йяьишдян сура чух уладу (Дяр-

бянд); – Бахчядя чух хяхяйляр варди (Таба-

саран).

ХЯХЯЙ


ЫЫ (Загатала) – чынгыллыг. – Ора

хяхяй йерди.

ХЯК

(Лачын) – щушсуз. – Хяк адам тез ал-ланар.

ХЯКАЙ


(Фцзули) – сусуз галмыш якин йери.

ХЯКАЗ: ХЯКАЗ ГАЛМАХ

(Ъябрайыл) –

щясрят галмаг, истянилян бир шейя наил ола бил-

мямяк. – Хяказ галдын, эютцрцб апарыфлар.

ХЯКБЕЧЯ


(Шярур) – аьъаганад. – Бурда

хякбечя чох олур.

ХЯКЯ

I (Эоранбой, Уъар, Йевлах) – б а ххакя. –  Апар бу чайын хякясини ат (Эоран-

бой); – Чай ичиляннян со:ра хякясин атырых

(Уъар).

ХЯКЯ


II (Газах) – кимсясиз, бош. – Щамы

эетди, хякя галды буралар.

ХЯКЯ

III (Аьдам, Бакы, Эюйчай, Нах-чыван, Шяки) – 1. кюмцр овунтусу, гырынтысы

(Лерик, Тябриз, Шяки); 2. гянд овунтусу, гы-

рынтысы (Кцрдямир). – Шякярин хякяйин мяйин

кими сащибсиззара верирсян?

 Хякя гоймах (Басаркечяр) – сон гой-

маг, йекун вурмаг. – Бу сющбятя хякя гой,

гутарсын эессин.

ХЯКИРИЗДЯНМЯХ’

(Кялбяъяр) – йатмаг.

– Ахшам олмамыш хякириздянирсян.

ХЯКОВ

(Ъулфа, Шярур) – б а х хякав. – Айолдаш сядир, бизим извенанын йерряри хяковду,

бяс не:лийях’ (Ъулфа).

ХЯКРИЗДЯМЯХ’

(Аьдам, Фцзули, Шуша)

– оьурламаг. – Эюрдцм шейляри хякриздямях’

исди:р, говдум чыхды эетди (Аьдам); – Ону

хякриздямях’ лазымды  (Фцзули); – Горхурам

буннары бырда гойам эедям, эежя:лиф хякриз-

дийяляр (Шуша).

ХЯКРИЗДЯМЯК

(Кцрдямир) – йатмаг.

ХЯЛБИРЯК


(Салйан) – йабаны йемиш.

ХЯЛБИРЯХ’

(Аьдам) – б а х хялбиряк.

ХЯЛЯЪ: ХЯЛЯЪ ГАТМАЭ

(Губа) – ара

вурмаг, ара гарышдырмаг. – Унун хяляъ гат-

маь адятидц, унсуз дайанаммаз.

ХЯЛЯТ


I (Товуз) – йас йериндя йыьылан

пул. – Эедим, юлц йериндя хялят йаздырыф эялим.

ХЯЛЯТ

II (Эоранбой, Ханлар) – цст кюй-няйи.  – Хялятим кирряниф, эярях’ йудурдам

(Эоранбой); – Хяляти пенъащын алтдан эейил-

ляр (Ханлар).

218


ХЕЙРИ

ХЯЛЯТ


ХЯЛЯТДЯМЯХ’

I (Дашкясян) – йарала-

маг, кясмяк. – Ушаь я:ьыны хялятде:ф.

ХЯЛЯТДЯМЯХ’

II (Ъябрайыл, Зянэилан) –

сюймяк, тящгир етмяк. – Йахшы-йахшы хялятдя-

дим, салдым йола (Зянэилан); – Йахшы хялятдяди

дяд


г:, нянг (Ъябрайыл).

ХЯЛФЯ


(Зянэилан) – самоварын цстцндя

бухар чыхан дешийин гапаьы. – Самаварын хял-

фясин аш, гяйни:б тюкцляр.

ХЯЛИ


(Лачын) – б а х халы. – Бу тяряфлярдя

хяли йер азды; – Йер хяли галды.

ХЯЛЛАБИ

(Меьри) – башлы-башлына. – Бирмцддят атдар хяллаби утдей бу юрцшлярдя.

ХЯЛПЯТЯРЯ

(Газах, Шямкир) – пис, на-

лайиг. – Мяъид ганажаьлы оьланды, о, аьзын-

нан хялпятяря сюз чыхартмаз (Газах).

ХЯЛПО


(Салйан) – б а х харпя.

ХЯЛСЯ


I (Салйан) – тябяя, вятяндаш.

– Мян Азярбайъан хялсясийям.

ХЯЛСЯ

II (Зянэибасар) – довьа.ХЯЛВЯР

(Ъялилабад) – б а х халвар II.

ХЯЛВИРЯХ’

(Газах, Минэячевир) – б а х

хялбиряэ.

ХЯЛВИРГЫРАЬЫ

(Аьъабяди, Щамамлы,

Товуз) – чарыг нювц. – Хялвиргыраьыйы чован-

нар эейярдиляр (Товуз).

ХЯЛВИРЗЯК

(Газах) – шамама.

ХЯЛЙАР


(Гах) – сарымсаьабянзяр йе-

мяли йабаны битки. – Хялйары пиширип дя йийил-

ляр, силкяйя дя тутуйлар.

ХЯЛЙЯР


I (Щамамлы, Гах) – б а х хялйар.

– Хялйярдян туршу го:ллар, сыхма пиширелляр.

ХЯЛЙЯР

II (Борчалы, Товуз) – вяба.ХЯМБЯР

(Ордубад) – гарьыдалы. – Биззяр

гарьыдалы демяных, хямбяр дейярых.

ХЯМЯРЯХ’


(Чянбяряк) – боьаз. – Фар-

рыьын хямяряйиня йара чыхыф.

ХЯМИРДАН

(Дярбянд) – хямир майасы.

– Щялмя ханумнан хямирдан алуб хямиря

гатмишям, щинди дя хямирям туршимейцтдц,

ушаьлар да чцреэ-чцреэ дийя башуми чыхар-

таллар.


ХЯМИРТЯНГУРТИ

(Дярбянд) – сохулъан.

ХЯМИШДИХ’

(Гаракился) – б а х хямишдий.

– Быра йаман хямишдих’ди, бырда биряз оту-

раллар.


ХЯМИШДИЙ

(Зянэибасар, Зянэилан) – са-

китлик. – Быра чох хямишдийди (Зянэилан).

ХЯМРЯ


(Ъулфа, Исмайыллы, Нахчыван, Шащ-

буз, Шярур) – б а х хамра. – Хямряни хямря

гатыллар (Шащбуз); – Хямрямизи пиший йейиб,

онун дярдиннян хямир елийя билмирий (Ъулфа).

ХЯНАЗИР

(Исмайыллы) – боьаз уру. – Бизимушаь хяназир олуб.

ХЯНЪО:ЛИ


(Дярбянд) – йеллянъяк. – Хян-

ъо:лидя щоваради уьланнар.

ХЯНЪОННИ

(Ордубад) – мятбях.

ХЯНЯХ’

(Аьдам, Имишли, Йевлах) хястяликады. – Йазых хянях’ди (Йевлах); – Мунун го-

йунунун чохуну хянях’ эютцрцф (Имишли).

ХЯНЯЗЯХ’

(Исмайыллы) – б а х хяназир.

– Ся: демядим ушаьын хяссялийи хянязях’ди.

ХЯПДЯН


(Шярур) – гяфлятян, гяфилдян.

– Хяпдян щопбылды дейин дявих’дим.

ХЯПЯНЯХ’

(Аьдам, Минэячевир) – зир-

зями гапысы.

ХЯПЯР


(Губа) – б а х хяпир. –  Хяпяр

адама дийядцляр эцндя цч дяфя падшащлыь

верилядц.

ХЯПИЗ


(Оьуз) – ун, йаь вя шякярдян биши-

рилян ширниййат ады. – Хяпиз щалвадан артых

шейди.

ХЯРБИЛЛЯК(Салйан) – хялбиряк. – Хяр-

билляк паммыь дярилян вахды йетишир.

ХЯРЪ

(Ъулфа) – пис, кейфиййятсиз тохум.ХЯРЪ-ХЯЪАЛЯТ

(Салйан) – ъещиз. – Гыза

хяръ-хяъялят алды.

ХЯРЪИ


(Шярур) – цзцм нювц.

ХЯРЪИР


(Табасаран) – сичовул. – Хяръир

мяръяхяр тереэиндя бир дя: мяръяхяр гуйма-

йутду.

ХЯРДЯЪАЛ


(Ханлар) – б а х хардалаш.

– Чох хярдяъалийдим.

ХЯРДЯЪЯЛ

(Борчалы, Эядябяй, Ханлар,

Газах, Товуз) – б а х хардалаш. – Я:, сян ня

хярдяъял ушахса

?

, бир йердя отусан (Газах);– Хярдяъял ушаьымыш бу Гащраман, щеч де:-

нян дуруф динъялярми (Эядябяй).

ХЯРДЯЪЯР

(Газах, Товуз) – б а х хар-

далаш.

ХЯРДЯШ


(Товуз) – б а х хардалаш. – Усу-

вун оьлу йаман хярдяшди, бир йердя дуруф

динъялян дюйцл.

ХЯРЯ


I (Шащбуз) – 1. шумланмыш сащянин

арасында галан хам йер. – Хяря галанда бир

дя чявириб ону алдыраъыйых; 2. суварылан сащя-

нин арасында галан гуру йер.

ХЯРЯ

II (Шярур) – щцндцр йер.ХЯРЯЪОЩРИ

(Исмайыллы) – йовшан. – Пала-

зын арасына хяряъощри гойсон ону эцвя вурмаз.

219


ХЯЛЯТДЯМЯХ’

ХЯРЯЪОЩРИХЯРЯФЯ

(Салйан) – атлара йем вермяк

цчцн габ.

ХЯРЯХ’


I (Борчалы, Ъябрайыл, Ъулфа, Чян-

бяряк, Эядябяй, Газах, Минэячевир, Товуз)

–  б а х хяря I. – Йяри йахшы ях’мейиф, щяр йер

хярях’ди (Газах); – Я:, котаны щярря бу хя-

рях’ляри дя алдыр (Товуз).

ХЯРЯХ’


ЫЫ (Аьдам, Эюйчай, Шяки, Уъар) –

топа, галаг, йыьын. – Хярях’ тахыл тайасына

дейирих’ (Аьдам); – Оту чалырых, гурийяннян

со:ра хяряйя йыьырых.

ХЯРЯК

I (Эюйчай, Минэячевир, Уъар) –котанын сащядя ачдыьы шырым.

ХЯРЯК


ЫI (Ъябрайыл) – тяряъя щюряркян

алтына гойулан 4-5 дяня ири гарьы вя йа ял-

аьаъы бюйцклцкдя 1, йахуд бир метр йарым

узунлуьунда аьаъ. – Хяряйи эярях’ йоьун гар-

ьыдан гойасан ки, лахта <тяряъя> мющкям

олсун.


ХЯРЯКЛЯМЯК

I (Уъар) – сащяни якмяк

цчцн шырымламаг. – Трахдырчы йери хярякляди.

ХЯРЯКЛЯМЯК

II (Уъар) – топламаг,

галагламаг. – Сян кярпижи хярякля, мян дя эя-

лирям.

ХЯРЯНЪЯ


(Ордубад) – б а х хярянэя I.

– Йусиф чох хярянъя адамды.

ХЯРЯНЭ

(Гах, Загатала) – тир. – Рама-занэил йахчы хярянэ эетидиляр (Гах).

ХЯРЯНЭБАЗАР

(Бакы) – шитини чыхарма.

ХЯРЯНЭЯ


I (Ъябрайыл, Эюйчай) – кяляк-

баз, щийляэяр. – Вай хярянэя ушаьын ялиннян

(Эюйчай).

ХЯРЯНЭЯ


II (Бакы) – гарышыглыг.

ХЯРЯНЭЯ


ЫЫЫ (Чянбяряк) – тянбял. – Ке-

чял Асдан хярянэянин бириди.

ХЯРЯЙ

(Хачмаз) – чюряк биширилян йер.ХЯРЯЗЯН

I (Ъулфа) – узун гамчы. – Ъцт-

чцнцн эярях’ йахшы хярязяни олсун.

ХЯРЯЗЯН


ЫЫ (Газах) – б а х харазан.

– Хярязян улаьы ялдян тцшмцшдц.

ХЯРЯЗЯНЭ

(Ханлар) – б а х харазан.

– Гызыл юкцзц хярязянэя гош.

ХЯРИФЛЕМЕЭ

(Бакы) – сарсагламаг, аь-

лына эяляни данышмаг. – Киши лап хярифлийиф;

– Бясдц, хярифлямя!

ХЯРНОЗИ


(Бакы) – ейбяъяр, чиркин.

ХЯРПЯ


(Ъялилабад) – б а х харпя.

ХЯРПИШДЯ


(Нахчыван, Ордубад) – кярпиъ

ев. – Кярпиъдян тикилян евя хярпишдя дейялляр

(Нахчыван).

ХЯРПЦШДЯМЯХ’

(Зянэибасар) – эизлят-

мяк. – Хярпцшдя, эялиф эюрмясинняр.

ХЯРТ

(Шярур) – б а х харт. – Хяртнян пы-чах итилядилляр, дящря итилядилляр, кярянти итиля-

дилляр, орах итилядилляр.

ХЯСЯХ’

(Гаракился) – дахма. – Яввяли бирхясях’ляри варды, ити гуйруьуннан баьласайды

?

дурмазды.ХЯШЯ

I (Ъулфа, Ордубад) – йонъайабян-

зяр йабаны битки. – Хяшяни го:ринъяни щейвана

веририк (Ордубад).

ХЯШЯ

II (Ордубад, Зянэилан) – б а х хаша.– Хяшямиз йыртылыб, ун тюкцлцр (Зянэилан);

– Эет го:шудан хяшяни ал эяти, дя:рмана эе-

дах (Ордубад).

ХЯШЯЛ


(Зянэилан) – б а х хашал II.

ХЯШЯЛЯНМЯХ’

(Гаракился) – йайылмаг.

– Хяшяляня-хяшяляня отурур.

ХЯШЯНЯХ’ЛИ

(Басаркечяр) – хаин, хябис.

ХЯШЯЙОНЪА

(Лянкяран) – йонъайабян-

зяр йабаны битки.

ХЯШГЯРЯННИ

(Шярур) – цстдя баъасы олан

ев. – Хяшгярянни дамын бухарылы оъаьы олур.

ХЯШЛОВА

(Бакы) – гарышыг.ХЯШМЯР

(Шярур) – б а х хачмар. – Ся-

бятдя бир-ики хяшмяр олур.

ХЯТЯМИ


(Салйан) – эавалынын бир нювц.

– Физзя мя:мчцн хятями эятиряъяк.

ХЯТЯНЭЯЛИ

(Минэячевир) – янэялли.

ХЯТЯРЯ

(Эюйчай, Кцрдямир, Уъар, Зяр-даб) – фикир. 

? Хятяря елямяк (Зярдаб) – фикир

етмяк. – Ана, саь-саламатам, мян сарыдан

хятяря еллямяйин (Зярдаб). Хятяря чякмяк

(Эюйчай, Уъар) – фикир чякмяк. – Атын саьал-

масыннан хятяря чякмя (Уъар).

ХЯТИЛ

(Щамамлы) – евин диварларынын цс-тцня гойулан тахта вя йа тир. – Эюндлярин башы

чцрцмясин дейян дифарын цсдцня хятил гойул-

лар, эюндлярин башы она сюйкянир.

ХЯТМИ


(Салйан) – б а х хятями. – Физзя-

нин баьында хятми чохду.

ХЯВЯКИ

(Бакы) – гяфлятян, бирдян.ХЯВЯЛ

(Губа) – гошулан щейванын бой-

нунун язилмямяси цчцн бойундуруьун алтын-

дан гойулан кечя, йумшаг парча вя с. – Хявя-

лин ичи кечя улур, цсди дяри.

ХЯЙ


(Аьдам, Минэячевир, Зянэилан) –

б а х хай I. – Оруъ хяй адамды (Минэячевир).

ХЯЙАТА

(Меьри) – б а х хайаты II.220

ХЯРЯФЯ


ХЯЙАТА

ХЯЙАТЫ

(Бярдя) – б а х хайаты I. – Биши-

дийи

?

кежидян хяйаты яйир.ХЯЙЯНТИ

(Иряван) – б а х хайаты I.

ХЯЙЯТИ

(Ъулфа) – б а х хайаты I. – Бара-мадан хяйяти чякирям.

ХЯЗЯЛ


(Эюйчай) – б а х хазал.

ХЯЗЯЛЛЯМЯХ’

(Эюйчай) – б а х хазал-

ламах.


ХЯЗЯЗ

(Аьдам, Аьдяря, Фцзули, Хоъалы,

Хоъавянд, Газах, Зянэилан) – йабаны битки

ады. – Хязяз бырда чох олур, ону йе:лляр (Зян-

эилан); – Хязяз мешялярдя ямяля:лир, инсанчын

чох йемяли шейди (Аьдяря); – Ушахлар мешядя

хязяз йыьмышдылар (Фцзули).

ХЯЗНЯ


I (Бакы) – су анбары.

ХЯЗНЯ


II (Имишли) – патрондаш.

ХЫБАРДостарыңызбен бөлісу:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   104


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет