Азярбайъан дилинин диалектоложи лцьятиPdf көрінісі
бет51/104
Дата02.05.2020
өлшемі3.32 Mb.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   104

ларынын диздян йухары щиссяси.

ГАРКЮРЯМЯЗИ

(Газах) – тязя гойун

сцдц иля гарын гарышыьындан щазырланан сярин-

лядиъи ички.

ГАРГАДИЛИ

(Фцзули) – арго. – Мян гар-

гадили билмирям.

ГАРГАДУЗУ

(Гаракился) – йарымшяффаф

кристал маддя. – Гаргадузу аь, дуза охшар

дашды.


ГАРГАГАФ

(Оьуз) – йабаны битки ады.

– Гаргагаф Но:руз вахды ачылыр, бяню:шя вах-

дында.


ГАРГАРА

I (Чянбяряк, Карвансарай,

Ордубад, Салйан, Шярур) – ахар суйун цзя-

риндя назик буз тягябяси. – Гаргара гышда

олар Кцрдя (Салйан); – Гаргара гышда олар

(Ордубад); – Гаргарады, чайы кечяммярих’

(Карвансарай).

ГАРГАРА


II (Басаркечяр) – шярбят. – Со-

йух суйа дюрт-беш йумру гянд атырсан, олур

гаргара; –  Цряйи дюйцнян адама гаргара

верилляр.

ГАРГАРА

III (Минэячевир) – тцркячарадярманы ады.

ГАРГАРА


IV (Чянбяряк, Шямкир, Товуз)

– щяр уъу бир аьаъа вя йа дивара баьланмыш

мяфтил. – Мяфдили гаргара гайырырых (Товуз);

– Ити эяти, гаргарыйа баьла (Шямкир); – Ити гар-

гарыйа баьлыйырых (Чянбяряк).

ГАРГАСУЙУ

(Гаракился) – йаьышдан сонра

ири дашларын чюкяк йерляриндя галмыш су.

ГАРГАША

(Зянэилан) – сяс-кцй.ГАРГУЛОШ

(Шяки) – гарангуш.

ГАРЛОВ

(Дярбянд) – котанын аьзыны тя-мизлямяк цчцн уъу щачалы аьаъ.

ГАРМАЬ


(Имишли, Лерик) – гадынларын баш-

ларына баьладыглары гызыл вя йа эцмцш пул (бя-

зяк). – Арвадын башында гармаь вар (Лерик).

ГАРМАХ


(Загатала) – б а х гармаь.

ГАРМУЬ


(Губа) – тцкляри буруг, гыврым

(папаг).  – Гармуь папаь гузи дярисиннян

улады, цзи дя тцкляри бурма улады.

ГАРНАХ


(Ъябрайыл, Фцзули) – йайлагда

гар йыьылыб галан йер, кичик дяря. – Гойун

283

ГАРЫМАЬ


ГАРНАХ

дейяр: Ай мяни, Баш гарнаьа йай мяни

(Фцзули); – Гузу гарнахда йахшы отдар (Ъяб-

райыл).

ГАРНАЗ


I (Лянкяран) – мцфтяхор.

ГАРНАЗ


II (Лянкяран) – бюйцк-бюйцк

данышан.


ГАРНЕЛ

(Шярур, Шуша) – чохйейян, гарын-

гулу. – Гарнел адамды, дашдан йумшах ня

верся


?

, ютцряжях’ ичяри (Шуша).

ГАРНЕТ

(Газах) – б а х гарнел. – Онугарнел Ирващым биляр, мян билярям.

ГАРО:Т


(Ханлар) – йабаны битки ады.

ГАРЮ:ЦННЦХ’

(Газах, Товуз) – б а х

гараэцннцх’. – Бу мя:м гарю:цннцйцмдц

(Газах).

ГАРПЫММАХ

(Чянбяряк, Карвансарай) –

чятинликля отламаг. – Инех’ начахламышды, инди

аз-аз гарпынур (Карвансарай).

ГАРПЫШМАХ

(Ъябрайыл, Кцрдямир, То-

вуз) – б а х гапышмаь. –  Гойма, ушахлар

гарпышыр (Кцрдямир).

ГАРПЫЗ


(Масаллы) – чырагда нефт тюкцлян

щисся.


ГАРПЫЗДАММАХ

(Ханлар) – ловьалан-

маг. – Ня йаман гарпызданырса

?

, но:луф?ГАРПИШМАХ

(Шяки) – б а х гапышмаь.

ГАРППА

(Ханлар) – бинада ики тирин алтынагойулан йоьун аьаъ. – Кярян ъансыз олса да,

гарппа онун ъаныды.

ГАРС

(Гаракился) – ъийя.ГАРСАХ

I (Эядябяй) – сейряк отлу учу-

рум. – Кечи лаф гарсахда отдуйор.

ГАРСАХ


II (Гах) – гозун йашыл габыьы.

– Гарсаьы хиняйя гатырых, сач эю:чяк бойаныр.

ГАРСАХЛАММАХ

(Чянбяряк) – б а х

гарсаламмаь. –  Саж чох исди олду дейин,

яппяйин цзц гарсахланды, ичи йахшы пишмяди.

ГАРСАЛАММАЬ

(Бакы) – ичи йахшы биш-

мядян (цзц) йанмаг (чюряйя аиддир). – Бу

ки йахшы пишмийиб, гарсаланыб.

ГАРСАММА

(Газах) – фялакят.

ГАРСМАХ

I (Гаракился, Минэячевир,Шярур, Шуша) – 1. эюдялтмяк (Шуша). – Эютц

чуханын голуну бир аз гарс; 2. даралтмаг

(Гаракился). – Эярях’ гарсасан, гарсмасан,

эен олажах.

ГАРСМАХ

II (Кцрдямир) – сыхышдырмаг.– Анам мяни бир аз гарсды.

ГАРСМАХ


III (Шярур, Зянэилан) – цтмяк.

– Йалав цз-эюзцмц гарсды (Зянэилан).

ГАРСОВ

(Гах, Загатала) – дялисов.ГАРШУХ: ГАРШУХ ГУРМАХ

(Гах) –


щашийя дцзялтмяк. – Ханыйа гаршух гурму-

шам.


ГАРТ

I (Эюйчай, Газах, Гах, Минэя-

чевир, Ордубад, Салйан) – ловьа. – Яли йаман

гарт адамды (Ордубад). 

? Гарт данышмах

(Салйан) – ловьа-ловьа данышмаг. – Адя, сян

ня гарт данышырсан?

ГАРТ


II (Дярбянд, Хачмаз, Губа) – бц-

люв. – Гарти щейбяйя сал (Дярбянд).

ГАРТ

III (Бакы) – бярк, сярт. – Бурда гартдаш чохду.

ГАРТ


IV (Газах, Салйан, Шяки, Йардымлы)

– чохбилмиш. – Йаман гарт ушахды о (Газах).

ГАРТА

(Салйан) – мядянин ич щиссяси.– Гарта тямиздяммяся, гарын-гартаны йимяэ

олмаз.


ГАРТАНГАЗ

(Имишли) – габа парча нювц.

– Эеймишям гартангазы, Миммишям фярямязи.

ГАРТДАЬАН

(Борчалы) – йад. – Я:, сян

гартдаьан а: дюйсян.

ГАРТДАМАХ

(Кцрдямир, Шямкир, То-

вуз) – газымаг, гашымаг. – Йаьын газан диви

гартдыйыфса

?

, о:нчун тойунда йаьыш йаьды(Шямкир).

ГАРТДАММАХ

(Башкечид, Борчалы, Ъяб-

райыл, Щамамлы, Минэячевир, Зянэилан) –

гашынмаг. – Готур тцшцф няди, ня чох гартда-

нерса


?

? (Башкечид); – Адама готур тцшяндя

адам гартданар (Борчалы).

ГАРТЫ


I (Кцрдямир) – б а х гарт II. – О

гартыны бяри эят, дярйазы итилейяъям.

ГАРТЫ

II (Борчалы, Газах, Шямкир, То-вуз) – йапынъы. – Гартыйы чийинняриня чован-

нар салер (Товуз); – Гарты йахшы шейди, со:х-

дан, йаьышдан адамы сахлыйыр (Шямкир).

ГАРТЫМЫШ


(Йардымлы) – яря эетмямиш,

евдя галыб гарымыш. – Гартымыш гызи ким алар?

ГАРТИ: ГАРТИЙЯ ДЮНМЯК

(Загатала) –

ясэийя дюнмяк. – Щонун парталы гартийя дю-

нцпдц.


ГАРТГАРТ

(Товуз) – мядянин ич щис-

сяси. – Щейванын гарнында гартгарт вар.

ГАРТ-ГАРТ: ГАРТ-ГАРТ ДАНЫШМАЬ

(Лянкяран, Йардымлы, Салйан, Шамахы, Шяки) –

бюйцк-бюйцк, ловьа-ловьа данышмаг. – Ня

284

ГАРНАЗ


ГАРТ-ГАРТ

гарт-гарт данышырсан? (Лянкяран); – Гяфяр

чох гарт-гарт данышыр (Салйан); – О:ун гай-

дасыды, отыра, гарт-гарт даныша, амма ялиннян

бир иш эялмяз (Шамахы); – Гарт-гарт данышма,

отур йериндя (Шяки).

ГАРТЗАХ


(Загатала) – йетишмямиш гоз.

ГАРУНАЬАЪ

(Дярбянд) – б а х гаран-

гаъ.


ГАРУНПА

(Лянкяран) – б а х гарынпа.

– Ня гарунпа ушаьду бу?

ГАРЦ:ННЦХ’

(Газах) – динъя гойулмуш

торпаг.


ГАСАЬ

(Бакы, Гусар, Салйан) – чянбяр.

– Гасаь араба тякяриндя олур (Салйан).

ГАСАХ


(Эянъя, Газах, Шямкир, Товуз) –

б а х гасаь. –  Арабанын гасаьын тязялядим

(Эянъя); – Булар йаман мю:кям гасахларды

(Шямкир).

ГАСАХЛАМАХ

(Эянъя) – араба тякяриня

гасаь вурмаг. – Эюр тякяри усда гасахлы-

йыпбы?


ГАСДЫРМАХ

(Шямкир) – эюдялтмяк.

– Чуханын ятяйини гасдырыв, индижя са

?

а ве-ряжям.

ГАСЯ


(Дярбянд) – тякя. – Салмийин баья

гасяни, баьи куррийядц.

ГАСЫ

(Кялбяъяр) – балыг нювц ады. – АйИмран, эет бир-ики гасы тут.

ГАС: ГАС САЛМАХ

(Гах) – кясмяк (пар-

чаны).


ГАСЛЯШДИРМАХ

(Загатала) – щяр щансы

бир сащяни отлаьа чевирмяк. – Да:вуд юз якин

йерини гасляшдирмах исдийир; – Галхоз бу йери

гасляшдиряъяк.

ГАСМАХ


(Газах) – гырчын (гадын палта-

рында).


ГАСНАХ

I (Нахчыван, Шярур) – саьанаг.

ГАСНАХ

II (Борчалы) – б а х гасмах.– Гаснах арват палтарындо:лар йарашыхчын.

ГАСНАХЛАМАХ

(Эянъя) – тялясик тик-

мяк. – Бу кюйняйин ъырыьыны гаснахла, ма

?

а

вер.ГАСНЫ

(Шяки) – отлардан щазырланмыш дяр-

ман ады. – Гасны яляфийят дерманыды.

ГАСРЫ


(Загатала) – аьаъдан щазырланмыш

бязякли гуту. – Кечмишдя ъораб саплары го-

йардылар гасрийя.

ГАШ


I (Басаркечяр, Дашкясян, Эядябяй,

Щамамлы, Гаракился, Газах) – 1. даьын, тяпя-

нин щцндцр йери (Басаркечяр, Дашкясян, Ща-

мамлы). – Тяпянин щцндцр йериня дейрих’ гаш

(Дашкясян); – Сцрцнц гашдан ендир (Басар-

кечяр); – Чайын гашында дуруф эюзде:р сяни

(Щамамлы); 2. йящярин далында вя габаьында

олан дик, чыхыг (Гаракился).

ГАШ

II (Зярдаб) – евин чардаьында маилидцзцлмцш аьаълар (шифер, кирямит вя с. вурмаг

цчцн). – Ай арвад, дейирям ки, сабащдан ус-

даны эятирим, бу гашлары йонуб дцзялтсин.

ГАШАР


(Нахчыван) – гойун сахланылан йер.

ГАШБЯНД


(Нахчыван) – чцтгабаьы, алын-

лыг. – Гашбянди аннымыза баьлыйырдых.

ГАШЕЙВЯ

(Загатала) – йящярин гашынакечирилян икиэюзлц ипяк щейбя.

ГАШХЯНЭЯЛИ

(Эоранбой) – б а х гашых-

янэяли.


ГАШЫЬАШЫ

(Зянэибасар) – сулу хюряк.

ГАШЫЬЛЫЬ

(Салйан) – гашыг торбасы.

ГАШЫХЯНЭЯЛИ

(Басаркечяр) – сулу хин-

эал. – Хянэяли сцзцлляр, ямя гашыхянэялини

сцзмцлляр, сулу йи:лляр.

ГАШЫХЛЫХ

(Басаркечяр, Бярдя, Щамамлы,

Газах) – б а х гашыьлыь. – Гашыхлых нямидя

сахланыр (Бярдя); – Гашыхлых ипдян юрцлцр

(Газах); – Гашыхлары йу, апар йыь гашыхлыьа

(Басаркечяр); – Я, эет гашыхлыхдан цш гашых

эяти (Щамамлы).

ГАШЫХСАЛАН

(Дярбянд) – гашыг гойулан

торба, габ. – Гашыхлар гашыхсаландаду.

ГАШГА

I (Балакян, Басаркечяр, Борчалы,Щамамлы, Хачмаз, Газах, Минэячевир,

Шямкир, Шяки, Товуз, Загатала) – алын. – Гаш-

гаьа ня йазылыптыса, щону эюръахсан (Зага-

тала); – Гашгамнан йара чыхыф (Борчалы);

– Эцлля ъанаварын гашгасыннан дяймишди

(Балакян); – Дашнан вуруф, гашгасыны йара-

ле:ф эядянин (Щамамлы); – Эцлля йазуьун

гашгасиня дяэди (Хачмаз).

ГАШГА

II (Башкечид, Борчалы, Газах,Лачын, Шямкир) – сыртыг. – Бясди, гашьа ушаь

олма (Борчалы); – Я:, ня гашгасан, сюзя дя

бахмерсан щеч (Газах); – Бу ня гашга

ушахды, щеч адамын сюзцня бахмер (Шямкир);

– Адам гашга олмаз, бюйцйцн сюзцня бахар

(Лачын).


ГАШГАЛ

I (Ъябрайыл) – б а х гашга I.

ГАШГАЛ

II (Уъар) – кичик арх.285

ГАРТЗАХ


ГАШГАЛ

ГАШГАЛ

III (Ъябрайыл) – мцхтялиф шейляр

гоймаг цчцн евин йанында дцзялдилмиш йар-

дымчы йерин арха вя йа юн щиссяси.

ГАШГАЛА

(Гах) – итбурну. – Гашгалайетишиб чохдан.

ГАШГАЛАМАХ

(Шяки) – башдансовду

етмяк. – Иш эюряндя ямялли-башлы эюр, гаш-

галама.

ГАШГАЛАШМАХ(Чянбяряк) – далашмаг.

– Дявячи Ихдийарнан йаман гашгалашды.

ГАШГАЛАВАН

(Уъар) – ъувар. – Гашга-

лаван суйу чялтик зямиляриня дцз бюлцр.

ГАШГАТО:Ь

(Имишли) – гашгалдаг. – Чохлы

гашгато:ь вар чалада; –  Гашгато:ьун выр-

маьы юрдяэдян щасадды.

ГАШМАХ


(Шяки) – сюнмяк. – Оъаг гашды,

ишыг гашды.

ГАШУЬЛУЬ

(Гах) – б а х гашыьлыь.

ГАТ

I (Гах) – дяст. – Адамын би гат пал-тары олар, щонун да гядрини биляр.

ГАТ


II (Ордубад, Салйан) – тяряф. – Гызым

о гатда йашыйыр (Ордубад).

ГАТ

III (Гах) – евин сцтуну цстцня кипликцчцн гойулан балаъа тахта.

ГА:Т


(Гах) – йумурта габыьы. – Га:тдары

йыьын, фал елийяк.

ГАТА

(Гах) – азы диши. – Сян гатани чещди-ряндя чох яъишдими?

ГАТАНГАЗ


(Яли Байрамлы, Кцрдямир) –

б а х гартангаз. – Бы парча йап гатангазды

(Кцрдямир).

ГАТАРДЦЗЯХ’

(Шуша) – ушаг ойуну ады.

– Гатардцзях’дя гоз олур, йа да фындыь олур,

йумурто:лур.

ГАТАВЪЫМАХ

(Ъябрайыл) – аьрыдан гыв-

рылмаг, щалдан-щала дцшмяк. – Нийя гатавъы-

йырса

?

, щаран аьрыйыр?ГАТДА

(Борчалы) – йаьда биширяляряк цзя-

риня шякяр тозу сяпилмиш гоьал. – Гатда йаьда

пиширилер.

ГАТДАЛАХ

(Борчалы, Газах) – далаг хяс-

тялийи (шишмя). – Ушахда эюрюрсян кин, гат-

далаь олор (Газах).

ГАТДАМА

(Борчалы, Эядябяй, Газах,Нахчыван, Шямкир, Товуз) – йаьда бишириля-

ряк цзяриня шякяр тозу сяпилмиш гоьал. – Гат-

дама йаьнан го:рулуфду туада (Газах);

– Анам гатдама йолламышды (Шямкир).

ГАТЫЬ

(Лянкяран) – дцйц хюряйинин ху-рушу.

ГАТЫЬАШЫ


(Басаркечяр, Нахчыван) –

довьа. – Айраннан пиширяндя явял айраны гыз-

дырыф булуйа-булуйа дянин тюкцрся

?

, ямя га-тыьашында явял дяни пишириф-дцшцрцрся

?

, сонрагатыьы тюкцрся

?

(Басаркечяр).ГАТЫХ

(Ордубад) – узун мцддят сахлан-

маг цчцн говрулмуш ят (говурма). – Аьыз,

хюряйин гатыьын сал.

ГАТЫРРАМАХ

(Чянбяряк, Меьри) – тез-

тез эетмяк, щярякят етмяк. – Бир илди Басар-

кечяря гатыррыйырам (Чянбяряк); – Дяйирман

гатырре:р, дян гутарер, со:ра даш дашы сындырер

(Меьри).


ГАТ-ГАР: ГАТ-ГАР ЕЛЯМЯХ’

(Ъяб-


райыл, Дашкясян, Зянэилан) – гатышдырмаг.

– Аь уннан гара уну гат-гар елийяндя йахшы

чюряйи чыхыр (Зянэилан).

ГАТГАТ


(Ъябрайыл, Кцрдямир, Гара-

кился, Шямкир, Товуз) – эювшяйян щейванын

гарны иля гурсаьы арасындакы щязм органы.

– Гатгат малын гарнындо:лур (Кцрдямир);

– Щейванын гарнында гат-гат олур, гара баьыр

олур, яфэяди, нявлим, о гядярди ки (Товуз);

– Гатгат йемяли шейди (Шямкир).

ГАТЛАХ


(Гах) – гатышыг. – Бизим дил щя-

ляди, гатлахды.

ГАТМА

(Ъябрайыл, Салйан, Йардымлы) –назик ип. – Гатмейнан щяр шей баьлыйыллар

(Ъябрайыл). 

? Гатма баьламаь (Салйан) –

яля салмаг, лаьа гоймаг. – Утаммырсан,

дядюн йашында кишийя гатма баьлыйырсан?

ГАТМАХ


(Тяртяр) – йоьурмаг. – Хамыр

гатырых, хамралы пиширирих’.

ГАТМАШЦЙЯР

(Чянбяряк) – гарышыг.

– Гойуннан гузу гатмашцйярди.

ГАТО:ЪУМАХ

(Уъар) – мцяййян мяг-

сядля мцвяггяти эедиш-эялиш етмяк, ялагя

сахламаг. – Гыз юйцннян ъаваб алмаг цчцн

бир щяфдяди ора гато:уъуйурам.

ГАТУЬАРДЫ

(Дярбянд) – гаймаьы йыьыл-

мыш гатыг.

ГАВ


I (Гах) – отлардан щазырланмыш рев-

матизм дярманы. 

? Гав салмах – дярман

сцртмяк. – Гав йахшы дярманды; –  Щонун

гичляриндя йел вар, гав салса, гедяъах.

ГАВ


II (Гах) – ичи овулмуш аьаъ.

286


ГАШГАЛ

ГАВ


ГАВАЬАЛА

(Башкечид) – габагъа, яв-

вялъя. – Гаваьала Камыл эялди, сонра Ях’бяр

эялиф чыхды.

ГАВАЬАЛТЫ

(Борчалы) – эиъэащ.

ГАВАХ

I (Борчалы, Товуз) – б а х габаь.ГАВАХ

II (Эянъя, Газах) – буйнузсуз

(кечи, гоч). – Гавах гоч кюк олар (Газах);

– Гавах кечи мянимди (Эянъя).

ГАВАХЪЫЛ

(Газах) – сцрцнц юз ардынъа

апаран, чякян щейван. – Бянюйцш инях’ га-

вахъылды, малын гаваьынде:дир щямяшя.

ГАВАЛАХ

(Эядябяй, Газах, Шямкир) –б а х габалах. –  Гавалаьы мал-гара йе:ир

(Эядябяй).

ГАВАР

(Балакян, Шяки) – б а х габар.– Ипях’чиляр гавардан тяряъя дцзялтдиляр

(Балакян); – Гавардан нящря дцдцйц гяй-

рилляр, сцмсц гяйрилляр; – Цш тяряъялих’ гавар

эятирмишям (Шяки).

ГАВАРА

I (Бакы, Бярдя, Шамахы) – бя-дян, бой-бухун, эюркям. – Мунун гавара-

сына бахма, бир батман янъаь эяляр (Бакы).

ГАВАРА

II (Ъулфа, Шярур, Кцрдямир,Ордубад) – бцлюв (дящря, балта вя с. итилямяк

цчцн даш). – Гаварейнан балта да итилдирых,

дящря дя итилдирых (Ордубад).

ГАВАРАХЛАМАХ

(Зянэилан) – говмаг.

– Ушахлары ит гаварахлады.

ГАВАРАЛЫ: ГАВАРАЛЫ ОЛМАЬ

(Бакы)


– ири бядянли, эювдяли олмаг. – Урсийет аты

гаваралы олар.

ГАВАСАХ

(Фцзули) – гайсаг.ГАВАСАХЛАМАХ

(Фцзули) – гайсагла-

маг (йеря аиддир).

ГАВАША


(Загатала) – сахсы габ. – Таматы

гавашайа долдур.

ГАВАЗАХ

(Меьри) – йцнэцл (йцк). – Га-вазах йцх’дц, аьыр дяйи бу йцх’.

ГАВАЗАХЛАММАХ

(Йевлах) – габар-

маг, кюпмяк, шишмяк. – Хамыр ажыйанда га-

вазахланыр.

 Гавазах олмах (Йевлах) – габарыб

галхмаг. – Йарпах долмасынын цсдцня бош-

гаф гоймасан, гавазаь олар пишяндя.

ГАВЫРДАХ

(Шямкир) – габыг (гозда, фын-

дыгда). – Гозун ики гавырдаьы олур – бири эюй,

бири дя юз гавырдаьы.

ГАВЫРЬА

(Шяки) – б а х габырьа (2-ъимяна). – Юйцн цсдцня ики йцз гавырьа лазымды.

ГАВЫРЬЯЛИН

(Кялбяъяр) – енликцряк.

– Гавырьялинди гярдяшим оьлу.

ГАВЫРГУРДУ

(Борчалы) – щяшярат ады.

ГАВЫРТМАЪ

(Ъянуби Азярбайъан) –

ичиня чюряк доьранмыш сцд. – Чобаннар чохлы

гавыртмаъ йейилляр.

ГАВЫЗ

(Ъябрайыл, Зянэилан) – габыг (дянлибиткилярдя). – Бы дцйц:н ичи тямиз гавызды

(Зянэилан).

ГАВЫЗДАМАХ

(Ъябрайыл, Зянэилан) –

габыгдан чыхармаг (арпаны, буьданы, чялтийи

вя с.). – Сичан явдяки буьданы тамам гавыз-

дыйыф (Ъябрайыл).

ГАВГАРЫХ


(Эянъя) – габлашдырылмыш шей-

ляр. – Гавгарыхдан эятирин, щаравыйа йыьах.

ГАВГАРМАХ

I (Аьъабяди) – тюкмяк.

– Газандакы суйу ведряйя гавгар.

ГАВГАРМАХ

II (Борчалы, Ъябрайыл, Чян-

бяряк, Эядябяй, Карвансарай, Гаракился,

Шяки, Шямкир) – б а х габьармах. – Тез олун,

барханейи гавгарын! (Борчалы); – Мыртдейи

гавгарыфсанмы? (Эядябяй); – Эялдим гяпи-

дян бахдым ки, ялиня ня кечир гавгарыр чувал-

лара (Гаракился); – Шейляри гавгарын, сящяриси

йола тцшях’ (Ъябрайыл).

ГАВГУЛУ

(Гах) – йабаны битки ады.ГАВЛАМАХ

I (Шяки) – цз чякмяк (йор-

ьан-дюшяйя). – Йорьаннарымызы тязя гавла-

мишям.


ГАВЛАМАХ

II (Ъябрайыл) – б а х габьар-

мах. – Щяр шейи юз йериня гавламышам.

ГАВЛЫ


(Ъябрайыл) – б а х габлы. – Ахшама

йахшы гавлы пиширмиших’.

ГАВЛЫХ

(Гаракился) – б а х габлых (2-ъимяна).

ГАВЛУХ


(Загатала) – б а х габлых (2-ъи

мяна). – Шатду <гадын ады> ялиндя гавлух

тикирди.

ГАВСАРА


(Зянэибасар) – аьаъ габыьын-

дан вя йа чубугдан тохунмуш сябят. – Дц-

нян мешядя беш гавсара гайырдым.

ГАВСЫМАХ


(Ъябрайыл) – язиййят чякмяк

(аъындан). – Ажыннан гавсыйыллар, юзц дя фасон

ве:р.

ГАВСЫНДЫРАН(Аьдаш) – б а х габсын-

дыран. –  Бажым мя: бир дясся гавсындыран

йыьыф эятирди.

ГАВУЗ


(Шярур) – б а х гавыз.

287


ГАВАЬАЛА

ГАВУЗ


ГАВЗАМАХ

(Нахчыван, Шащбуз, Шярур) –

галдырмаг. – Нийар башын гавзады (Шащбуз).

ГАЙ


(Загатала) – яйри (бурун). – Щонун

бурни гайды.

ГАЙА

(Уъар) – даш, кясяк. – Сярчяйя биргайа атдым, дяймяди.

ГАЙАБАЛЫЬЫ

(Аьдаш) – балыг нювц ады.

– Дядямин торунда алты гайабалыьы чыхды.

ГАЙАЧЮПЦ

(Ханлар) – йабаны битки ады.

– Гайачюпцнцн чайы йахшыды.

ГАЙАГАРПАН

(Шуша) – кяляз. – Гайа-

гарпан гайаларын цсдцндя чох олур, цсдц дя

хал-хал олур.

ГАЙАЛАМАХ

(Загатала) – дашламаг, даша

басмаг. – Ушахлар иланы гайаладылар.

ГАЙАПОТАСЫ

(Кцрдямир) – балыг нювц

ады. – Гяшярряр гайапотасы да тутардух, яти

щеш йемяли дю:цл.

ГАЙБУРУН

(Загатала) – яйрибурун.

– Гайбурун Са:бири танийирсянми?

ГАЙЧЫ


(Шяки) – евин чардаьында бир-бириня

чарпаз бяркидилмиш щача аьаълар. – Юйцн гай-

чысы сыммышды, щавы йахында тязялямишых.

ГАЙЧЫКЯСДИ

(Эядябяй) – нишанлы гыза

яряэетмя яряфясиндя йахын адамлары тяря-

финдян верилян пул вя йа щяр щансы щядиййя.

– Башбязяйинян гайчыкясди биряди олей.

ГАЙДА

(Басаркечяр) – араба охуну баниля бирляшдирян щисся. – Усда, щараванын гай-

дасы гырылыфды, ма

?

а бир гайда гайыр.ГАЙЫХ

(Щамамлы) – мяфряшин аьзына ву-

рулан нахыш.

ГАЙЫС


(Бярдя) – б а х гайыз. – Бир гайыс

чувалын бешдян бириди.

ГАЙЫШАЭИРМЯ

(Шярур) – ойун ады.

ГАЙЫШЭЮТДИ

(Йардымлы) – б а х гайиш-

эютцрдц.

ГАЙЫШЭЮТЦРДЦ

(Салйан) – ойун ады.

ГАЙЫТ: ГАЙЫТ ЧЯКМЯЙ

(Ъялилабад) –

фикир елямяк; дярд, гям чякмяк. – Ата, нюш

наращат олейсан? Мяним кими оьли олан дцн-

йадя гайыт чякя:р?

ГАЙЫЗ

(Бярдя, Минэячевир, Оьуз, Шяки) –юлчц ващиди. – Дейирдим м

г: ики гайыз буьда

вер (Оьуз).

ГАЙЛАТДАХ

(Товуз) – инам. – Сянин

ма

?

а гайлатдыьын йохду:?ГАЙМА

(Ъялилабад) – гайа. – Гайма цчиб.

ГАЙМАГЭЦЛЦ

(Ордубад) – чичяк ады.

ГАЙМАГГАТАР

(Ханлар) – чичяк ады

(сары рянэли олур). – Гаймаггатары йара цсдя

гойаллар.

ГАЙМЯ

(Йардымлы) – диряк; сцтун. – Ипигаймийя баьлейды.

ГАЙНАХ


I (Гах) – булаг, чешмя.

ГАЙНАХ


II (Гах, Загатала) – бычагитиля-

йян даш.


ГАЙНАХЛЫ

(Ъябрайыл) – тез мянимсяйян.

– Эцллц гайнахлы арватды.

ГАЙНАЛЫ


(Аьдаш) – бярк торпаглы. – Бу

йер чох гайналыды.

ГАЙНАМА

I (Кцрдямир) – мыьмыьа.ГАЙНАМА

II (Зянэибасар) – булаг. – Би-

зим йеррярдя гайнама чохду.

ГАЙНАР


(Борчалы, Газах, Товуз) – палтар

йумаг цчцн гыздырылмыш су. 

? Гайнар асмах

// гоймах (Газах) – палтар йумаг цчцн су

гыздырмаг. – Бажым гайнар асмаье:диф.

ГАЙНАРРАМАХ

(Гах, Шярур, Йардымлы)

– палтары вя йа габ-гаъаьы гайнар су иля йу-

маг.

ГАЙНАШДЫХ(Фцзули) – гумлу тяпя. – Биз

гайнашдыьа эетмишдих’.

ГАЙНАШМА

(Газах) – аьызда ямяля эя-

лян сяпки (хястялик).

ГАЙНАТМА


(Нахчыван) – саггыз.

ГАЙПЫММАЬ

(Имишли, Йардымлы) – утан-

маг. – Мяннян щеч гайпыммады; – А:з, адам

эяряк би йад эюряндя гайпына (Имишли).Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   104


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет