Азярбайъан дилинин диалектоложи лцьятиPdf көрінісі
бет52/104
Дата02.05.2020
өлшемі3.32 Mb.
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   104

ГАЙЫРМО:Л

(Ъябрайыл, Зянэилан) – дямир

йол. – Иняк гайырмо:лун цсдя дайанды (Зян-

эилан).

ГАЙСАФА


(Газах) – б а х гайсава.

– Ярих’дян гайсафа пиширелляр.

ГАЙСАР: ГАЙСАР ОЛМАХ

(Бейляган,

Газах) – тярляйяндян сонра сойуг дяймяк.

– Сизин атыныз гайсар олмушду (Бейляган).

ГАЙСАРРАМАХ

(Зярдаб) – тярляйяндян

сонра сойуг дяймяк.

ГАЙСАВА


(Аьъабяди, Бярдя, Билясувар,

Ъябрайыл, Фцзули, Газах, Нахчыван, Сабир-

абад, Салйан) – хюряк ады (йаьда биширилмиш

гайсы вя йа кишмиш). – Мян гайсаваны чох ис-

сийирям (Салйан).

ГАЙСЯФЯ


(Лачын) – б а х гайсава.

ГАЙСЯР: ГАЙСЯР ОЛМАЬ

(Салйан) –

б а х гайсар олмах. – Адя, тярцви гурыт, йохса

гайсяр оларсан.

288


ГАВЗАМАХ

ГАЙСЯР


ГАЙСЫ

(Бакы) – ярик. 

? Гайсы ярик (Аьъа-

бяди, Бярдя, Тяртяр) – ширинтумлу ярик. – Гайсы

ярик сахламаьа йахшыды (Бярдя). Гайсы миш-

миши (Дярбянд) – ярик нювц ады. – Гайсы миш-

мишинц туму йийиляди.

ГАЙТАРАН


(Кялбяъяр) – йабаны битки ады.

– Гайтараны щейван йахшы йе:р.

ГАЙТАРМА: ГАЙТАРМА ДАВАСЫ

(Сал-


йан) – дярман ады. – Дцэини, мяръини, лобланы,

быьданы язярцэ щявяэдя, дошабда гайнада-

руь, боьазэялмя, гара йараны бу гайтарыр,

мына гайтарма давасы дийялляр.

ГАЗА

(Дярбянд) – кцлцнэ. – Бцз уна газадийядиэ.

ГАЗАЛАЬ


(Бакы) – тякатлы, икичархлы миник

арабасы. – Мянимчцн газалаь эялмяся, айа-

ьымы айаьымын цстцннян тярпядян дюэцрям.

ГАЗАНГАПАН

(Салйан) – тутгаъ. – Га-

зангапан исди газаны оъаьдан эютцрмяк-

чцндц.

ГАЗАНГАРАСЫ(Ъябрайыл) – йабаны битки

ады.


ГАЗАНГАРПАН

(Бярдя) – б а х газан-

гапан. – Исдиди, газаны газангарпаннан йеря

гой.


ГАЗАНГУЛПУ

(Басаркечяр) – йейилян

йабаны битки ады.

ГАЗАНШАМБА

(Загатала) – шамама нювц

ады.


ГАЗАРАХЛАМАХ

(Ъябрайыл) – говмаг.

ГАЗАЙЛАММАХ

(Балакян, Гах, Зага-

тала) – эилейлянмяк.

ГАЗДАНМЯЭ

(Йардымлы) – ловьаланмаг,

юзцнц цстцн тутмаг. – Ня газданейсян, йа-

нындякиляри ня сайейсян.

ГАЗЫ


(Билясувар, Кцрдямир, Меьри) – б а х

гады. – Йаман газы адамды бизим бу Гасым

(Меьри); – Ящмяд чох газы адамды, щеш кими

бяйяммир (Билясувар).

ГАЗЫЬ

(Дярбянд) – йеря басдырылан диряквя йа пайа. – Газыь бярк аьаъдан тахылытды.

ГАЗЫХ


I (Гах, Гябяля, Шяки) – б а х газыь.

– Газыьын башыны щачя елийрых, баь сцрцнчцф

чыхмасын; –  Дананы щяля ки газыьа баьла,

со:ра мян йериня баьларам (Шяки); – Газыьы

бярк басдыр ки, тайа мю:кям олсун (Гябяля).

ГАЗЫХ


II (Басаркечяр, Чянбяряк, Ща-

мамлы) – арабанын лайдырыны сахламаг цчцн

голлара цфцги бирляшдирилмиш тахта. – Хоруму

газыьа санъ, щарава мющкям олсун (Ща-

мамлы).

ГАЗЫ-ГАЗЫ: ГАЗЫ-ГАЗЫ ДАНЫШМАЬ(Билясувар) – б а х гады-гады. – Чох газы-

газы данышыр.

ГАЗЫГУРДАЛЫ

(Аьдам) – ловьа-ловьа,

бюйцк-бюйцк. – Ня газыгурдалы буйурурса

?

?ГАЗЫЛАММАХ

(Шяки) – ловьаланмаг.

– Ама о йаман газыланырды.

ГАЗГАЛ: ГАЗГАЛ БЕЛ

(Губа) – бюйцк

бел. – Газгал белнян турпаьы чц:рядцляр.

ГАЗГАЗ

(Бакы) – ипяк парча ады.ГАЗГЫРТ

(Салйан) – бел; кцряк. – Газ-

гыртнан котанын аьзын тямизди:лляр.

ГАЗГУРТ


(Ъялилабад) – б а х газгырт.

– Газгурти эяти, быраны газяй.

ГАЗМА

(Газах, Ордубад, Шярур) – кцлцнэ.– Я, о газмейи ордан м

г: вер (Газах).

ГАЗНАХ


(Ханлар, Газах) – йарьан. – Газ-

нах даьларда чох олор (Газах); – Мян эя-

ляндя сизин маллар газнаьын йанында отду-

йурду (Ханлар).

ГАЗО:Ъ

(Ъялилабад) – бел; кцряк. – Га-зо:ънан йер газейляр.

ГАЗОВУЪ


(Билясувар) – ярсин.

ГАЗУ


(Дярбянд) – б а х газа.

ГАЗУХ


(Гах) – б а х газыь. – О аьаъа биз

газух де:рик; – Тяррикляри газуха кечир, сцви

соьулсун; – Палтары газухдан асдым.

ГАЗУЛ


(Загатала) – арыг.

ГЕЛГИНТИ


(Гах) – эялмя адам.

ГЕЙЧИКЕСМЯЗ

(Бакы) – парча ады.

ГЕЙИН


(Дярбянд, Табасаран) – чятин.

– Йаман гейин ишя дцшдиэ (Дярбянд). 

? Гейин

эялмяэ (Дярбянд, Табасаран) – чятин эял-мяк. – Бу иш бизя гейин эяляди (Дярбянд).

ГЕЙИНЛУЬ


(Дярбянд, Табасаран) – чятин-

лик. – Мянцм заманумда гейинлуьлар улди

(Дярбянд).

ГЕЙМЯ


(Ордубад) – тунел. – Геймянин

алтыннан адам эедян йер вар.

ГЕЙМЯЗ

(Губа) – хясис. – Геймяз ада-мын малын цзэяси йийяр.

ГЕЙНАЬЛАМАЬ

(Бакы) – ъайнагламаг.

– Чалаьан эюэярчини гейнаьлыйыб апарды.

ГЕЙНАМА

(Салйан) – б а х гайнама.ГЕЙРАН

(Исмайыллы) – дашлы-гайалы. – Оьул,

о гейран йери эюрцрсян, Эирдиман чайы инди-

йяъян она эцъ эяля билми:б.

289

ГАЙСЫ


ГЕЙРАН

ГЕЙРАЗ

(Газах) – башга. – Она биням

гейраз бяйляр пахыллыь елядиляр.

ГЕЙШЯР


(Бакы) – габаг.

ГЕЙШЯРРЯМЯЭ

(Бакы) – габагламаг.

– Мяни гейшярдян гейшяррямя!

ГЯАХЛАМАХ

(Эядябяй) – хуръунун вя

йа халчанын гыраьыны тикмяк. – Гяахлады

?

ызмыэявийи, а гыздар?

ГЯБЯЛЯ


(Дярбянд) – б а х габяля.

ГЯБЖИН


(Дярбянд) – эавалы нювц ады.

– Бизим баьларда гябжин аз улады.

ГЯБЛИ

(Ъябрайыл) – б а х габлы.ГЯЪАР

(Меьри) – б а х гаъал.

ГЯЪЯЛ

(Гаракился) – б а х гажал.ГЯЪЯЛЯ

(Зянэибасар) – б а х гяъяляк.

– Гяъяля аьашда йуа гуруб.

ГЯЪЯЛЯК


(Кцрдямир) – саьсаьан. – Гя-

ъяляк йайда балалыйыр.

ГЯЪЯМЯДАШ

(Ордубад, Шярур) – бешдаш

ойуну.  – Мцкайыл йаман гяъямядаш ойны-

йанды (Ордубад).

ГЯЪЯР

(Гаракился, Ордубад) – б а х га-жир. – Гяъяр биздя ъцъя-зад гоймур, дашыйыб

апарыр (Ордубад).

ГЯЪИМЯЭ

(Йардымлы) – гыъ олмаг, бцзцш-мяк. – Тю:ьляр сю:ьдян гяъи:б.

ГЯЪИР


(Гаракился, Ордубад) – б а х гажир.

– Гяъир биздян бир тойуь апарыб (Ордубад).

ГЯЧЯЛЯ

(Дярбянд) – б а х гяъяляк.– Гячяля мешядя чохди.

ГЯЧЯР


(Салйан) – б а х гажыр. –  Гячяр

йаман гушду йыртыъы; – Икисини дя ди:риэ: гячяр

дя, гячил дя.

ГЯЧИЛ


(Салйан) – б а х гажыр.

ГЯДАЬА: ГЯДАЬА ЕЛЯМЯЭ

(Ъялил-

абад) – хябяр эюндярмяк. – Гардашым гя-даьа елийиб ки, баъымы тез эюндярин.

ГЯДДЯМЯХ’

I (Зянэилан) – доьрамаг.

– Аьашдары пыш <печ> бойу гяддийирых.

ГЯДДЯМЯХ’

II (Газах, Йевлах) – чярт-

мяк (карандашы).

ГЯДДЯРЯ


(Нахчыван) – балаъа хянъяр.

– Гяддяря балаъа хянъяля дийирик.

ГЯДЯЬЯ

(Йардымлы) – сифариш, хябяр.– Ялийя гядяья елямцшцэ, сабащ эяляъяк.

ГЯДЯХ’


(Дярбянд) – сахсы кцпя. – Гя-

дях’дя бцз хямир дя сахлыйядцэ.

ГЯДЯ-ГЯДЯ

I (Ъялилабад) – эизли. – Та-

хылы гядя-гядя апарды юйцня.

ГЯДЯ-ГЯДЯ

II (Йардымлы) – йаваш-йаваш.

– Шцкцр Аллаща, ишдярим гядя-гядя эедей.

ГЯДЯМЛИ

(Нахчыван) – хошгядям.– Мящяммяд чох гядямли адамды, о эяляндя

мяним ишим дцзялир.

ГЯДЯР

(Загатала) – гадын чалмасы.ГЯДИРРИ

(Нахчыван) – щюрмятли. – Сянин

атан гядирри кишийди.

ГЯДИРТУМЫ

(Билясувар, Салйан) – говун

нювц ады. – Гядиртумы йемиш боз олур, ширин

олур (Билясувар); – Мыьанда гядиртумы йемиш

чох олыр (Салйан).

ГЯДИР-ГУРУБ

(Йардымлы) – щюрмят, нц-

фуз. – Щамынун йанында гядир-гуруби вар.

ГЯДИРРИ-ГУРУБЛУ

(Йардымлы) – щюр-

мятли, нцфузлу.

ГЯДРЯЩИМ

(Фцзули) – рящмсиз. – Беля

гядрящим адам олу:р?

ГЯФ


(Шяки) – тянбял. – Гурбан чох гяф

адамды.


ГЯФЯ

(Гаракился, Нахчыван, Шащбуз, Шя-

рур) – чайхана. – Мян гяфядя щеш отурмарам

(Шярур); – Кешмишдя гяфя дейярдих’, инди чай-

ханады (Шащбуз).

ГЯФЯЧИ


(Шярур) – чайчы.

ГЯФЯСЯ


(Газах) – гадынларын алынларына

баьладыглары бафталы бязяк шейи. – Гяфясейи

эялинняр баьлардылар аннарына.

ГЯФХАНА


(Ордубад) – б а х гафхана.

– Гяфханада хюряй биширярых.

ГЯФИЛЪИЛ

(Салйан, Тяртяр) – гяфилдян ту-

тан, гапан (ит). – Гяфилъил ит адамы бирдян тутур

(Тяртяр).

ГЯФИЛЛЯМЯ

(Шамахы) – гяфилдян. – Даь-

дан даш гяфиллямя дцшди.

ГЯФЛЯТИН


(Салйан, Йардымлы) – маьаза

(кооператив). – Атам гяфлятиня эедиб (Йар-

дымлы).

ГЯФЛЯТУН


(Йардымлы) – б а х гяфлятин.

ГЯФЛИК


(Минэячевир) – тянбяллик. – Гяф-

ликдя бизим кишинин тайы олмаз.

ГЯЬЛЯ

(Бакы) – б а х гаьала. – Бир гяьлясу вяр мяня.

ГЯЩ


(Балакян) – башда ямяля эялян шиш.

ГЯЩЯЛ


I (Билясувар, Ъябрайыл, Кцрдямир,

Сабирабад, Зярдаб) – б а х гахал. – Маллары

гящяля сал, чярбянди дя баьла (Кцрдямир);

– Юкцздяри эяти йыь гящяля, со:ра эет (Ъябра-

йыл); – Эюзяччи кялляри гящяля салыф (Зярдаб).

290


ГЕЙРАЗ

ГЯЩЯЛ


ГЯЩЯЛ

II (Загатала) – гярибя, тяяъъцблц

(иш). – Щабу гящял ишди.

 Гящяля салмах (Кялбяъяр) – мяъ. чя-

тинлийя салмаг. – Мяни йаман гящяля салдын.

ГЯЩМЯДАР


(Меьри) – б а х гащмадар.

– Сян дя Мащмыдын гящмядарысан?

ГЯЩМЯР

(Ъянуби Азярбайъан, Фцзули,Гаракился, Минэячевир, Уъар) – б а х гащ-

мар. –  Гасымнан щюъятдяшдим, гящмярим

чох олду (Уъар). 

? Гящмяр чыхмах (Ъянуби

Азярбайъан) – тяряфдар чыхмаг. Гящмяр

дурмах (Фцзули, Гаракился) – тяряфдар дур-

маг. – Ким мяня гящмяр чыхар? (Ъянуби

Азярбайъан); – Сян нийя она гящмяр дурур-

сан? (Фцзули); – Гящмяр дурмах йахшы шейди,

ямя эярях’ инсафлы оласан (Гаракился).

ГЯХЯЛЯ

(Балакян) – ушаг ойуну ады.ГЯЖ

(Бярдя) – дилим. – Ящмят киши ма

?

а

бир гяж партагал верди.ГЯЖБИ

(Кцрдямир) – кцрцлц аь балыг.

– Гяжбини о:ламырых кын, гой быраларда артсын.

ГЯЖДЯМЯЭ


(Шамахы) – б а х гажда-

мах I. – Йери дцнян гяждядиэ.

ГЯЖЯЛ

(Губадлы) – б а х гажал. – Гойун-нар гяжялдя отдуйур.

ГЯЖЯЛАВ


(Аьдам, Ъябрайыл) – тярс

(адам). – Кятдя оннан да гяжялав адам

йохду (Аьдам).

ГЯЖЯЛАВЛАМАХ

(Ъябрайыл) – тярслик

етмяк. – Гяжялавлама эюряй, яши!

ГЯЖЯЛАВЛЫХ

(Аьдам) – тярслик. – Я:, бу

гяжялавлыьыннан нийя ял чях’мирсян?

ГЯЖЯЛО:


(Бярдя, Шуша) – б а х гяжялав.

– Гяжяло: адам тярс данышыр (Бярдя); – Гя-

жяло: адамнан юзцнц эюздя! (Шуша).

ГЯЖЯР


(Бярдя) – йящярин цстцня гойулан

хцсуси йастыгча. – Гяжяри гой атын белиня.

ГЯЖИР

(Фцзули) – арагарышдыран.ГЯЖМИРРЯММЯХ’

(Шямкир) – цстцня

гыъанмаг, хорузланмаг. – Гяжмиррянив елямя,

сяннян горхан йохду.

ГЯЖВИ

(Зярдаб) – б а х гяжби. – Мухдардцнян бир гяжви тутмушду, йаланчылар сюзц

олмасын, гарныннан цч кило кцрц чыхды.

ГЯГЯП

(Табасаран) – аьаъ ады. – Гягяпщцнэцл улады, йяхши йанады.

ГЯЛБИ


(Аьдам, Бярдя, Болниси, Борчалы,

Дашкясян, Фцзули, Эядябяй, Имишли, Кялбя-

ъяр, Кцрдямир, Гаракился, Нахчыван, Орду-

бад, Шуша, Тяртяр, Зянэилан) – щцндцр, уъа.

– Гялби даьларда ала-тала гар эюрцнцрдц

(Шуша); – Гялби йеря су чыхмаз (Тяртяр);

– Юйцн барысы гялби олса йахшыды (Бярдя);

– Бу аьаш оннан гялбиди хейлах (Эядябяй);

– Китафлар гялбидяди, ялим чатмыр (Фцзули);

– Бы гялби йердя яв тикдиляр (Имишли); – Атдан

гялби, итдян алчах (Гаракился).

ГЯЛБИЛИХ’

(Бярдя) – йцксяклик, щцндцр-

лцк, уъалыг. – Гара дамын гялбили: цч яршинди.

ГЯЛЯ

(Меьри, Ордубад) – дяфя. – Бу гяляИсирафылэил эедер, эялян гяля дя сиз эедеъисиз

(Меьри).


 Гяля эцни (Йардымлы) – чяршянбя ах-

шамы. – Гяля эцни икинъи эцня дийюэ.

ГЯЛЯГЯЗЯН

(Меьри) – йеллянъяйин бир

нювц. – Бир дирях’ басыре:х йеря, бир узун тири

дя дяле:х’ <дялирик>, кечире:х’ щоман диряйя,

уна де:х’ <дейирик> гялягязян.

ГЯЛЯМ


I (Кцрдямир, Нахчыван) – нюв,

ъцр. – Бир гялям шей дейим, ал эят (Нахчыван);

– Бир нечя гялям шей исдяди гызын башдыьына

(Кцрдямир).

ГЯЛЯМ

II (Ъулфа) – дашйонан алят.ГЯЛЯМ

III (Салйан) – дяст. – Байрама

гядяр эяряэ ушаьлара бир-ики гялям пал-

палтар алам.

ГЯЛЯМДЯР

(Дярбянд) – ипя дцзцлмцш

гах. – Шяки армутуннан беш гялямдяр гурут-

дум.


ГЯЛЯМЯ

I (Ъябрайыл, Щамамлы) – тикан.

– Щюшяндя яйахйалын эязмя, яйаьына гялямя

батар (Щамамлы); – Ийдийя чыханда юзц: гя-

лямядян эюздя (Ъябрайыл).

ГЯЛЯМЯ


II (Зянэибасар) – говаг аьаъы.

– Гялямя ян удза аьашды.

ГЯЛЯМГЫРТАН

(Ордубад) – карандаш-

йонан бычаг.

ГЯЛЯМЛЯМЯК

(Шамахы) – аьаъын гуру-

муш гол-будаьыны кясмяк. – Бу аьаъы гя-

лямлийяэ эяряк.

ГЯЛЯНДЯР


(Бакы, Дярбянд) – сиркя, аб-

гора вя с. тюкмяк цчцн дюрдкцнъ шцшя габ.

– Гяляндярдя Щясянэиля сиркя эюндярдим

(Дярбянд).

ГЯЛЯЗИМ

(Гах, Загатала) – мотал пенди-ринин суйу. – Бу гялязим чох дуруду (Зага-

тала).


291

ГЯЩЯЛ


ГЯЛЯЗИМ

ГЯЛИБ

(Ъябрайыл, Фцзули, Эюйчай, Кцр-

дямир, Лачын, Сабирабад, Зянэилан) – кечя.

– Алачыьын цсдцня йахшы гялиб чякмишдиляр

(Зянэилан); – Гялиб олмаса, тярякямя долам-

маз (Ъябрайыл).

ГЯЛИФ

(Аьъабяди, Чянбяряк, Эянъя,Газах, Минэячевир, Шямкир, Товуз) – б а х

гялиб. – Дяйянин цсдя салырдых гялиф (Товуз);

– Гялифляри эцйя дешиф; – Дяйяни гялифнян дц-

зялдирих’ (Шямкир); – Гялиф лаф йахшы йуннан

олур (Аьъабяди); – Гялифи йуннан атыллар

(Чянбяряк).

ГЯЛИН

I (Уъар, Зярдаб) – б а х галын.– Анам ахшам гялин пиширди (Зярдаб); – Гялин

назик олур йуха кими (Уъар).

ГЯЛИН

II (Йардымлы) – кобуд, ганмаз.– Ня гялин адамду, щеч щыр-мыр гаммей.

ГЯЛИННЫХА

(Йардымлы) – чох галын. – Эюр

ня гялинныха партал эейиб бу исдидя.

ГЯЛИП

(Гаракился) – б а х гялиб. – Дядямбюйцк бир гялип салдымышды, щямяшя о гялипи

обуйа апарырдых.

ГЯЛИТ

(Аьдам, Шуша) – эирдя шякилдябиширилмиш вя ширин олмайан печенйе. – Ушах-

лар гялити чох хошдуйур (Шуша).

ГЯЛЛЯЛЯМЯЭ

(Имишли) – тайа вурмаг

(тахылы). – Тахылы эятириб гяллялейирдиляр.

ГЯЛТ


(Гах) – б а х галт.

ГЯЛТЯН


(Газах, Товуз, Загатала) – б а х

галтан. – Щеш эетмяй олмор, гялтян айаьымы

язер (Газах).

ГЯЛЙАБАДЙА

(Гах) – мис каса. – Хо-

рагы маьа гялйабадйайа тюк.

ГЯЛЙАШИРНИСИ

(Ордубад) – гызын разылыьы

алындыгдан сонра гыз евинин оьлан адамларын-

дан алдыьы щядиййя.

ГЯМАЛТЫ

(Билясувар, Яли Байрамлы) –б а х гамалты. – Гямалтыны бура эяти (Биля-

сувар).


ГЯМБЯР

(Бакы) – чайлаг дашы. – Кцчяляря

габаьлар гямбяр дюшцйярдиляр.

ГЯМБЯРРИЭ

(Бакы) – чай дашы дюшянмиш

йер, кцчя.

ГЯМЯ

I (Губа) – гурудулмуш зоьал.– Гямяни биздя бош йимязляр.

ГЯМЯ


II (Ъялилабад, Йардымлы, Эядябяй,

Газах, Салйан) – балаъа хянъяр. – Гямя бир-

дян ялимнян йеря дцшдц (Эядябяй); – Чобан

гямясин чыхартды (Салйан); – Гямейнян го-

йун кясейляр (Ъялилабад).

ГЯМЯЛТИ


(Аьбаба, Аьсу, Бярдя, Биля-

сувар, Ъябрайыл, Ъулфа, Яли Байрамлы, Фцзули,

Эядябяй, Эюйчай, Щамамлы, Имишли, Кялбя-

ъяр, Гаракился, Нахчыван, Ордубад, Салйан,

Шярур, Уъар, Йардымлы, Зянэилан, Зярдаб) –

б а х гамалты. – Гямялтини вер, чюряйи кясим

(Аьбаба); – Фатма гартофу гямялтийнян сойду

(Ъябрайыл); – Гямялтини вер ушаьа, пенъяр

йыьсын (Имишли); – Гямялтийнян чюряк кясилляр,

ят доьруйуллар (Кялбяъяр); – Гямялтийи вер,

чолпанын башын кясим (Бярдя); – Гямялтини

эят быра чолпаны кясим (Аьсу); – Гямялти кцт-

дяшиб (Салйан).

ГЯМЯР


(Фцзули, Имишли) – сарымтыл (ата аид-

дир). – О гямяр майдан йахшы гачыр (Фцзули).

ГЯМЯРАЛ

(Газах) – б а х гямяран I.ГЯМЯРАН

I (Билясувар, Салйан) – инги-

лабдан яввял аиля цзвляринин гейдя алындыьы

хцсуси дяфтяр. – Биз щяля гямяран ишдядириэ

бинядян (Билясувар).

ГЯМЯРАН


II (Билясувар, Салйан) – якин

сащяси. – Щяр гямяранда бир адамын онки<12 > батманы оларды (Салйан).

ГЯМЯРАН


III (Салйан) – б а х гямярян.

– Кешмиш вахды гямяраны йцзбашылар верярди.

ГЯМЯРЯН

(Билясувар, Салйан) – вяка-лятнамя, инаныш. – Гямярян кю:ня сюздц

(Салйан).

ГЯМЯТ

(Шамахы) – ъаван гоз аьаъы.– Чайын гыраьындакы гямяти чырпдым.

ГЯМЯТИ


(Зярдаб) – б а х гамалты.

ГЯМИЖЯ


(Лянкяран) – сяпки. – Йаз вахды

исдидян бядянимдя щямяшя гямижя оларды.

ГЯМИРЪЯХ’

(Эядябяй) – гыьырдаг. – Ятин

гямиръяьини хошдо:й бизим киччиг гыз.

ГЯМРЕЛ


(Аьбаба) – б а х гямярян.

– Икисинин арасында гямрел дцзялдифляр.

ГЯМЗЯ

(Башкечид, Эядябяй, Шямкир) –гадынлара аид баш бязяйи. – Гямзейи ъащыллар

баьле:рди (Эядябяй).

ГЯНЪЯЛМЯХ’

(Меьри) – б а х гянжял-

мях’. – Бузав еля пис гянъялип ки, биъя сцмцйц

галып.


ГЯНДАФ

(Дашкясян, Эядябяй) – гянд-

габы. – Гят гойдуьумуза гяндаф де:рих’

(Дашкясян); – Гяндава бирки гянд гой, эяти

бурйя (Эядябяй).

ГЯНДЯЩЯРИ

(Тяртяр) – цзцм нювц ады.

– Гяндящяри цзцмлярин щамысыннан баш

цзцмдц.

292


ГЯЛИБ

ГЯНДЯЩЯРИГЯНДИКЦКЯ

(Лянкяран) – шякярчюряйи.

ГЯНДИЛ

(Басаркечяр) – баъа. – Тцсдцгяндилдян чыхар. – Гяндилин цсдц юртцлцдц,

тцсдц евдян чыхмыр.

ГЯНДИРИЗ

(Лерик, Йардымлы) – гяндгабы.

– Гяндиризи эяти гой быра (Лерик).

ГЯНДИШЭЯ


(Бакы) – гяндсындыран (алят).

ГЯНЯД


(Шяки) – вяряг. – Китавын цш-дюрт

гяняди ъырылмышды.

ГЯНЯР

(Чянбяряк) – гайда.ГЯНИРСИЗ

(Эядябяй, Минэячевир, Товуз)

– мисилсиз, ейибсиз. – Гянирсиз гызыды бажым

гызы (Эядябяй); – Хасмяддин басалаьыннан

гянирсиз эюзялляр пейдащ олуф (Товуз).

ГЯНИЙРЯ


(Газах) – дяфя. – Еля эюйчях’ди

гыз, цзцня бахмаь олмор бир гянийря.

ГЯНЖЯЛМЯХ’

(Гаракился) – арыгламаг.

– Гянжялирсян, бя ахыры но:лажах?

ГЯНГЫРТАХ

(Меьри) – гуру (чюряк). – Су-

ланмамыш бу гянгыртах чюрях’ляри диш кясяр?

ГЯНШЯР

(Аьсу, Уъар) – яввял. – Гяншярбю:цк данышар, со:ра кичик; –  Сян галхозда

мяннян гяншяр ишдийирсян; – Гяншярдя бы кянт

Эюйчайа бахырды (Уъар); – Гяншярряр адам

пис йашайырды (Аьсу).

ГЯНЗИЛ

(Эядябяй) – назик. – Чох гян-зилди бу иф.

ГЯПСИМАХ


(Гах) – б а х гафсамах I.

– Менин еви гяпсимаьа мен разы олмаъам.

ГЯРБИЧ

(Имишли) – гарын яти. – Пиширмисянгярбиъи?

ГЯРЪИМЯГЯЙЯ

(Зянэилан) – хырда дашла

ойнанылан ойун ады. – Ушахлар гяръимягяйя

юйнц:лляр.

ГЯРЯБ


(Шамахы) – дивар. – Ю:н гярябини

суваьлаллар.

ГЯРЯБАЬЫР

(Йардымлы) – гараъийяр.

ГЯРЯБАЛЫЬ

(Йардымлы) – ъанавар сцрцсц.

– Гярябалыь кими эурняш верей.

ГЯРЯБИЛ


(Йардымлы) – саман йыьан алят.

ГЯРЯЪ


(Шащбуз) – мейвя пучалы.

ГЯРЯЧЯ


(Дярбянд) – чюл юрдяйи.

ГЯРЯГАЙЫТ

(Йардымлы) – бядуьур, бяд-

бяхт. – Сяни гярягайыт оласян.

ГЯРЯГУЛАЬ

(Йардымлы) – вахт кечирян,

баш гатан. 

? Гярягулаь олмяь – вахт кечир-

мяк, башыны сющбятя гарышдырмаг. – Йанымдя

бир адам оланда эеня гарагулаь олийям.

ГЯРЯЛ

(Йардымлы) – щювсяля, сябир. – Явдяотумаьа гярялим эялмир.

? Гярял тапма-

маь – дарыхмаг, щювсяляси чатмамаг. – Гя-

рял тапбийяндя гоншийя эедейдим.

ГЯРЯЛМЯЬ

(Йардымлы) – бярк сусамаг,

сусузлугдан язиййят чякмяк. – Нечя сащатду

сусумнян гярялийям.

ГЯРЯМ

I (Ъулфа, Гаракился, Нахчыван,Ордубад, Шащбуз, Шярур) – щямишя, даим.

– Мяним оьлум гярям гуллухдады (Шярур);

– Ордан гярям су эедяъях’ (Ордубад); – Бо-

йящмяддиляр гярям бырдады (Ъулфа); – Мян

гярям авчылыьнан мяшьул олурам (Шащбуз).

ГЯРЯМ


II (Меьри) – ханянишин, евдя отур-

маьы севян. – Няням гярям адамды, эязмя-

йинян иши йохду.

ГЯРЯМ


III (Эянъя) – б а х гарам.

ГЯРЯМЯ


I (Меьри) – б а х гарама.

– Ярхын гярямясин тямизля:н ки, су гошах.

ГЯРЯМЯ

II (Меьри) – гапаз. – Гярямянинийя унын башиня салейсан?

ГЯРЯМЯТ


I (Меьри) – фикир; гайьы. –

Дядя-няня щямявах юз яйалынын гярямятин

чякяр.

ГЯРЯМЯТ


II (Ъябрайыл) – бяхтигара. –

Сян чох гярямят адамсан, щеш бахдын эяти-

мир.

ГЯРЯТОЛУЬ(Йардымлы) – йетишмиш, дяй-

миш. – Баьдя гярятолуь мейвя чохду.

ГЯРЯВЕЗИ

(Бакы) – нящайятсиз, узун,

сонсуз (йол). – Бу йол ня гярявезидцр, эед-

меэнян гутармыр ки, гутармыр.

? Гярявезийя

эедмеэ – узун, нящайятсиз йола эетмяк.

– Сучун гярявезийя эедмишдцн беэям, беля

эеъ эялдцн?

ГЯРЯВЯНЯ

(Аьбаба) – хямир табаьы.

ГЯРИБЯ

(Аьсу, Эянъя) – гяриб. – Биззярдягярибя адама чох щюрмят елийярик (Аьсу).

ГЯРИБПЯРВЯР

(Шуша) – гярибя щюрмят

едян. – Щясян чох гярибпярвяр адамды.

ГЯРИМ

(Салйан) – тяняк басдырмаг цчцнгазылан йер. – Баьда тящяэ басдырмаь цчцн

йцзя гядяр гярим газмышам.

ГЯРГЯШЯ

(Меьри) – гайьы. – ДадашнанМцрсялин гяргяшясин мян чякем?

ГЯРРАЩЛАНМАХДостарыңызбен бөлісу:
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   104


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет