Азярбайъан дилинин диалектоложи лцьятиPdf көрінісі
бет6/104
Дата02.05.2020
өлшемі3.32 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   104


назик ъораба дийилляр.

БАДЫШ


IV (Щамамлы) – тяндиря чюряк йа-

паркян гола эейилян голчаг. – Чюряйи йапанда

бадыш эей, яли

?

йанмасын.БАДЫШДАМАХ

(Борчалы) – башгалары иля

дяйишик дцшмямяк цчцн тойуьун айаьына

яски парчасы (нишан) тикмяк. – Тюйуэц бадыш-

дыйыллар ки, гоншункуйнан дяйиших’ тцшмясин.

БАДИ


(Губа) – сахсы нимчя. – Икимизи бир

бади аш дойдурмаз.

БАДИЧЯ

(Оьуз) – мис пийаля. – А:з, ма:бир бадичя эят, доьрама йи:жям.

БАДИРИНЪ


(Нахчыван) – эюзял гохулу

эюйярти нювц.

БАДИЙ

(Гах) – баъы. – Бадий, Гуллу<Эцллц> бадий евдядими?

БАДИЙАН


(Башкечид) – наня.

БАДИЙЯ


(Губа, Шяки) – 1. сахсы пийаля

(Губа); 2. гулпсуз мис габ, бадйа. – Инях’дян

бир бадийя сцт саьдим (Шяки).

БАДКЕШ


I (Эянъя, Газах, Шуша, Тяртяр)

– мцалиъя мягсяди иля хястянин кцрякляриня

гойулан банка, стякан, кцпя. – Сюйухдяй-

мянин биримъи дярманы бадкешди (Эянъя);

– Эежя арвад бадкеш салмасейди кцря:мя,

ишим харабыды (Тяртяр).

БАДКЕШ

II (Шащбуз) – щяъямят, хястядянган алмаг цчцн буйнуздан щазырланан алят.

– Бадкеш ганы зяли кими сцмцрцр.

БАДКЕШ

III (Газах) – диварда дашларынвя йа кярпиълярин арасына вурулан суваг.

– Юйя бадкеш вурдуражам.

БАДРИЪ

(Ордубад) – дярман биткиси ады.– Мядядя даш оланда бадриъин суйун сыхыб,

хясдийя верилляр.

БАДЙАННЫХ

(Шамахы) – дустаг цчцн ев-

дян апарылан хюряк, йемяли шейляр. – Щясян

цчцн дцнян газамата бадйанных апармышдым.

БАФА

(Аьдам, Бярдя, Ъябрайыл, Фцзули,Эядябяй, Имишли, Гаракился, Газах, Губа,

Оьуз, Салйан, Шяки, Шямкир, Товуз, Зян-

эилан) – 1. бир нечя чянэядян ибарят бичилмиш

тахыл вя йа от баьламасы (Ъябрайыл, Фцзули,

Шямкир, Товуз). – Бафалары йыьыф дярз баьле-

рых (Шямкир); – Дюрд бафадан бир дярз олур

(Фцзули); – Бишдих’ъян бафейи беля гойурух,

йыьырых цчцн-бешин бяндямни:ф дярз баьле:рых

(Товуз); – Беш бафа бир дярз ямяля эятирир

(Ъябрайыл); 2. дярз (Шяки).

БАФАРД: БАФАРД ЕЛЯМЯХ’

(Чянбя-


ряк) – дюзмяк, давам эятирмяк. – Эющъянин

гойуну бурда бафард елямир.

БАФДА

(Щамамлы, Газах) – 1. ялван пар-чадан палтара тикилян щашийя (Газах); 2. зярли

34

БАДАНАБАФДА

парча ады (Щамамлы). – Бафда динэийя щям

эюзяллих’ верирди, щям дя ону сахлирди.

БАФЙА

(Эюйчай) – б а х байха.БАФЙАЛАМАХ

(Эюйчай) – хырда вя сей-

ряк тикишля тикмяк.

БАЬА


(Басаркечяр, Имишли, Газах) – атын

топуьунда ямяля эялян хястялик ады. – Баьа

атын дырнаы:ннан бир аз йухары, бцкцх’дя олур,

дырнаы узаныр тцшир (Басаркечяр). 

? Баьа эя-

тирмях’ (Газах). Баьа олмах (Басаркечяр,

Имишли, Газах). – Ат баьая:тиреф гачаммер;

– Сары майдан со:радан баьа олду (Газах);

– Баьа оланда атын я:ьы шишир, ону да доли:ляр,

йахшы олур (Басаркечяр).

БАЬАБУРЪУ

(Чянбяряк) – аьаъда ямяля

эялян мамыр. – Бийил палыд аьаъында щейвяря

баьабуръу ямяля:лиф.

БАЬАЛА

(Шамахы) – моруг мцряббяси.– Баьала чох дадды олур.

БАЬАНА


(Шуша) – папаг тикмяк цчцн йа-

рарлы гузу дяриси. – Бир баьана алмышам лаф

Бухара дярисиня охшуйур.

БАЬАНАХ


(Эянъя, Газах, Шяки, Шуша,

Уъар) – 1. гошадырнаглы щейванларда ики дыр-

наьын арасы; 2. ики бармаьын арасы; 3. гылча-

ларын бядяня бирляшдийи йер. 

? Баьанаьыны

айырмах (Газах, Шуша) – айагларындан тутуб

ики щиссяйя айырмаг, парчаламаг. – Йекя-йекя

данышма, баьанаьыны айырарам (Газах); –

Аъыьымы тутдума, баьана:

?

ы айырарам (Шуша).БАЬАНЪАЬ

(Губа) – б а х баьанчанаь.

БАЬАНЧАНАЬ

(Сабирабад) – щейванын

айагларында олан буьум, бянд.

БАЬАРА


I (Бакы) – гуйудан су чякмяк

цчцн гурьу. – Еши, ат нюдц, зад нюдц, бир йа-

бым вар, ону да баьарейя гошурам. – Хыры

суламаьчцн баьара эяреэдц.

БАЬАРА

II (Кцрдямир) – сап чархы.– Дцнян дцканнан цш дяня баьара алдым.

БАЬАТИКАНЫ

(Аьбаба) – йабаны битки ады.

БАЬБАШЫ


(Бакы) – оьлан еви тяряфиндян

гыз евиня эюндярилян баь новбары, совгат,

хонча. – Аьяз, билдц:н? – Дцнянняри го:шмы-

зун гызыйчын баьбашы эялиб; – Халам гызыйчын

баьбашы эялиб, анам ордойду, бир дя яхшям

эяляр.


БАЬЧЫ

(Газах) – бичилмиш тахылы топлайыб

дярз баьлайан адам. – Пичинчиляр чохдулар,

баьчы тях’ди баьле:ф йетирмер.

БАЬДАМАШ

(Газах) – бардаш. – Баьда-

маш гылчаларымы лаф гырды, муну чыхардан

тцнбятцн олсун!

БАЬДАНУС

(Эянъя) – ъяфяри (эюйярти ады).

– Бя:зи пишмишдяря баьданус тюкцлляр.

БАЬДАШ


(Газах) – б а х баьдамаш. – Биз

баьдаш гуруф отурорых.

БАЬДАТЫ

I (Аьдам, Бярдя, Тяртяр) –гамыш вя йа аьаъдан тикилян ев. – Яввял бир

баьдаты тих’димишдим юзцм, со:ра бу еви тих’-

дим (Аьдам).

БАЬДАТЫ


II (Щамамлы, Газах) – шярф.

– Тойда кимин аты кешсяйди, она нямяр баь-

даты вериллярди (Газах).

БАЬЫР


I (Эянъя, Кцрдямир, Гах, Газах,

Минэячевир, Шяки, Шямкир, Шуша) – гараъийяр.

– Баьыр кававы йахшы олур (Шяки); – Гойунун

баьрыннан йахшы каваф йедих’; – Лят црях’дя

олса юлдцряр, ющвядя олса юлдцряр, баьырда

олса юлдцрмяз, зайыф олар (Газах).

БАЬЫР

II (Аьдам, Ъялилабад, Фцзули, Кцр-дямир, Губа, Шяки) – цряк, гялб. – Горхудан

унун баьры йарылды (Губа); – Исдидян баьрым

чатдады (Шяки).

БАЬЫРБЕЙИН

(Аьъабяди, Аьдам, Эянъя,

Имишли) – гараъийяр, гуйруг вя бейиндян ща-

зырланан йемяк нювц. – Ай арвад, бир баьыр-

бейин пишир йея:х’ (Аьъабяди); – Баьырбейин

йахшы шейди, йемяли шейди, язиз гонаьа пиширял-

ляр ону (Аьдам); – Йахшы баьырбейин пишир-

мишдих’ дцнян (Эянъя).

БАЬЫРДАЬ


(Губа, Салйан, Шяки, Зага-

тала) – бялякбаьы, ушаьы бешийя баьламаг

цчцн парчадан щазырланан енли баь. – Баьыр-

даьы эяти, ушаьы баьла, йыхылмасын (Шяки);

– Баьырдаьы чох чякмя, ушах боьулар (Зага-

тала); – Ушаьын белиня баьырдаьы бярк чяк ки,

йц:рцх’дян йыхылмасын (Салйан).

БАЬЫРДЯЛЯН

(Басаркечяр, Газах, Шям-

кир) – йабаны битки ады. – Зящримар баьырдялян

арпыйа гарышыф харав елийиф (Газах); – Ъора-

выма баьырдялян долуф (Шямкир).

БАЬЫР-ЮФЭЯ

(Аьъабяди) – б а х баьыр-

юйфя. – Баьыр-юфэя пайыз йахшыды йемя:.

БАЬЫР-ЮЙФЯ

(Борчалы) – 1. гараъийяр вя

аьъийяр; 2. ичалат. – Бц:н баьыр-юйфя алмышам

биширмяйя.

БАЬЫШДАМА

(Бярдя) – валидейнляринин

тойдан сонра гызына вердийи щядиййя. – Гызыма

бир йахшы гызыл са:т баьышдама вердим.

35

БАФЙАБАЬЫШДАМА

БАЭЫЙА

(Минэячевир) – гыз еви иля оьлан

еви арасында баьланан мцгавиля, шярт.

БАЬЛАМА


I (Товуз) – гапы вя йа пян-

ъяряни арха тяряфдян баьламаг цчцн тахта

парчасы.

БАЬЛАМА


II (Кцрдямир) – 1. балгабаг-

дан щазырланан хюряк ады. – Ъи:м баьлама

биширмишди; 2. гоздан щазырланан хюряк ады.

БАЬЛАМА


III (Ъулфа) – йастыг. – Милах

кяндиндя йасдыьа де:лляр баьлама.

БАЬЛАМА

IV (Газах, Шямкир) – гыфыл-бянд. – Са

?

а бир баьлама дя:рям, ачаммаз-са

?

(Газах).БАЬЛАМА

V (Щамамлы, Кцрдямир,

Газах, Шямкир) – ичярисиндя йарыйа гядяр

тахыл олан баьлы чувал. – Бир баьлама дцнян

ц:тдцм (Шямкир); – Бир баьлама буьдам вар,

ону ат щаравыйа (Газах).

БАЬЛАМАХ

I (Кцрдямир, Гаракился,

Газах, Йевлах) – гайырмаг, дцзялтмяк.

– Ямоьлум йахъы гяпи, пянъяря баьлыйыр

(Гаракился); – Сюйцн киши йахшы араба баь-

лыйыр (Йевлах).

БАЬЛАМАХ

II (Газах) – дейишмя заманы

рягибя галиб эялмяк (ашыглар арасында). – Цш

эцн булар дейишдиляр, дюрдцмъц эцнцн эцн-

ортасында Ашых Сюйцн аь кешишин гызыны баь-

лады.


БАЬЛАМЧА

(Уъар) – боьча. – Баьлам-

чада палтар вар.

БАЬЛАНЪ


(Борчалы, Газах) – оьланын

нишанлысына апардыьы щядиййя. – Оьлан гыза –

нишанлысына баьланъ апарер, гызын анасы да

оьлана кюйнях’ верер; – Баьланъанын ичиндя

алма, армыт, кишмиш, фындых, ъю:цз, узунсаг-

галы ганфет олор (Газах).

БАЬЛАНЪАХ

(Аьъабяди, Кялбяъяр) –

б а х баьламча. –  Баьланъахда туман-

кюйнях’ олур, апарырых щамама (Аьъабяди);

– Я, бир эюр, мяним баьланъаьым ордадымы?

(Кялбяъяр).

БАЬЛАНЧА

(Эюйчай, Минэячевир) – б а х

баьламча.

БАЬЛАШМА


(Ъулфа) – шеирля дейишмя.

– Ашыхларын арасында баьлашма чох олур.

БАЬЛАШМАЬ

(Ъялилабад) – шяртляшмяк.

– Бы арваднан баьлашдым ки, сяни суа салейям

цч дяфя.


БАЬЛО:УЪ

(Ъялилабад) – цлэцъ. –

Баьло:уънан онын башын кясярдим.

БАЬРЫБАДАШ

(Аьдам, Эянъя, Гаракился,

Газах, Меьри, Товуз, Зянэилан) – ъанбир, дил-

бир дост. – Оллар баьрыбадашдылар, бири щарйа

эесся, о бири дя эярях’ эедя (Эянъя); – Я,

мяннян баьрыбадаш ща дюйся

?

, а?

ары дур-


са

?

а (Товуз); – О сяннян баьрыбадашды няди,щаре:дирсян, далынъах эялер (Зянэилан).

БАЬТАМИЛ


(Бакы) – зярли парча ады.

БАЩАЛУ


(Лерик) – мяъ. щюрмятли.

БАЩАНГУ


(Лянкяран) – тяк, тянща, йалгыз.

БАЩАРБЯНД

(Уъар) – илин йаьмурлу вахт-

ларында гарамалы салмаг цчцн цстцюртцлц дал-

даланаъаг. – Йаьышды, апар маллары бащар-

бяндя сал.

БАЩАРБЯТ

(Минэячевир, Уъар) – б а х

бащарбянд.

БАЩАРЫ


(Билясувар, Шуша) – гыса голлу

гадын палтары. – Бащарыны бизим йердя арват-

дар эе:ир (Шуша); – Анамын йахшы бащарысы

варды (Билясувар).

БАХАЪАЬ

(Яли Байрамлы, Салйан) – йаьынщазыр олуб-олмамасыны йохламаг цчцн

нещрянин ичиня салынан назик аьаъ, чубуг. –

Бахаъаьы вер эюрцм йаь олуб?; – Бахаъаьы

нещрийя салаллар, йаьын олмасыны билмяэя

(Салйан).

БАХДАЛАМАЬ

(Бакы) – удузмаг. – У,

вар-йохун гумарда бахдалайыб.

БАХТАБАХ

(Бакы) – лотерейа. – Эял эедеэ

бахтабах ойнамаьа.

БАХЙА


(Аьдам, Бярдя, Шуша) – б а х

байха.


БАХЙАЛАМАХ

(Аьдам, Бярдя, Шуша) –

б а х бафйаламах. – Муну ялиндя тез бахйала

вер ма: (Аьдам).

БАЖАБАЖА

(Борчалы) – эянълярин Новруз

байрамы яряфясиндя ойнадыглары ойун. – Бажа-

бажа Новруз байрамында олур.

БАЖАХЛЫ

(Аьдам, Бярдя, Шуша) – кяна-рына гулп йапышдырылараг бязяк кими ишлядилян

гызыл пул. – Зярэяр Йунусдан цш дяня бажахлы

алдым (Шуша); – Дядям м

г: бир дяня бажахлы

баьышдады (Аьдам).

БАЖАГУШУ

(Щамамлы) – гарангуш.

– Бажагушу щямяшя дамда йува гурур.

БАЖЫЛЫХ


Ы (Аьдам, Бярдя, Шуша, Тяртяр) –

1. юэей баъы (Аьдам, Шуша, Тяртяр). – Оннан

бажылыьых, доьма дю:цлцх’, атадан бирих’, ана-

дан айры (Аьдам); 2. ряфигя (Бярдя). – Еля

36

БАЭЫЙА


БАЖЫЛЫХ

адам олур ки, бажылыь олур бири:нян, онун хяти-

рини байыссынан чох исди:р.

БАЖЫЛЫХ

II (Дашкясян, Эядябяй, Ханлар)– эялинин саьдышы вя йа солдышы. – Гызын бир

бажылыьы олор, бир дя йенэяси (Дашкясян).

БАЖГЫН

(Гах, Оьуз) – чяпяр чякмякцчцн кол вя йа чырпы топасы. – Бажгыннан чяпяр

гайрыллар, он иля кими галыр (Гах).

БАГАЛА

(Шяки) – кичик сахсы габ. – Бибагалада гатых сахладым, галанын тюх’дцм

нящрийя.


БАГАТА

(Басаркечяр) – хямир майасы.

БАГГАМА

(Дярбянд) – кюрпя ушагларцчцн йумурта вя ундан щазырланан хюряк.

БАЛАБИРЧЕЭ

(Бакы) – бирчяк, бязяк

мягсяди иля гадынларын гойдуьу сач.

БАЛАБУЬУД

(Йардымлы) – тялясик. – Иши

чох оляндя хуряэи дя балабуьуд биширей.

БАЛАДЯМИР

(Аьдам) – эюнцн тцкцнц

тямизлямяк цчцн алят. – Ай уста, о баладя-

мири мяня вер.

БАЛАЬ


I (Аьдам, Билясувар, Исмайыллы,

Кцрдямир, Лянкяран, Нахчыван, Товуз) –

ъамышын кюрпя баласы. – Балаьы пяййя сал

(Кцрдямир); – Бизим балаьымыз боьулуб юлдц

(Билясувар); – Ъомушун балаьыны кюлэцйя

баьла (Товуз); – Балаь хяндяйя дцшцб боьу-

луб (Лянкяран).

БАЛАЬ


II (Фцзули) – гамыша охшар битки ады.

– Эярях’ эедиф бир аз балаь гырам эятирям.

БАЛАЬАЭИРЯН

(Шамахы) – фишянэ нювц.

БАЛАХ

I (Аьдам, Ъулфа, Эянъя, Кцр-дямир, Газах) – б а х балаь I.

БАЛАХ


II (Гах, Шяки, Загатала) – от ады.

– Гишя балах йыьмасах малмы сахламах олар?

(Гах); – Балаьы мал йахшы йийир; – Ики арава

балах чалыф тапийя йыьмышух (Шяки).

БАЛАХАНА

(Ъянуби Азярбайъан, Кцр-

дямир, Нахчыван, Сабирабад, Иряван) –

1. евин цстцндя ялавя тикилян балконлу отаг

(Ъянуби Азярбайъан, Кцрдямир, Иряван).

– Балахана йайда сярин олур (Ъянуби Азяр-

байъан); 2. мятбях (Нахчыван). – Эцлназ

хала балаханадан чыхмыр; 3. евин арха тяря-

финдя олан кичик артырма (Сабирабад).

БАЛАГАНЪЫЛА

(Зянэилан) – щай-кцй,

гарышыглыг. 

? Балаганъыла салмах (Зянэилан)

– щай-кцй салмаг, гарышыглыг салмаг. – Я:,

би балаганъыла салма эюрях’ ня де:илляр.

БАЛАМАН: БАЛАМАНДА ГАНДЫРМАХ

(Басаркечяр) – ишаря иля баша салмаг, щим-

ъимля баша салмаг. – Она баламанда ган-

дырдым кын, бура бизим йер дюйцл, дур арадан

чыхах.


БАЛАМЦРСЯЛ

(Шамахы) – гырмызы габыглы

турш нар. – Бу ил базара баламцрсял эялмир.

БАЛАСГА


(Газах) – дюрдчархлы араба.

БАЛАТА


I (Газах) – дяри ашыламаг цчцн

кцл, кяпяк вя дузун гарышыьындан дцзялдилян

хцсуси мящлул. – Балата гайыр ашдыйах дярийи;

–  Дярийи балатыйа гоймушдум, инди эютцрцф

тцкцнц тямиздийяжям.

БАЛАТА


II (Тяртяр) – хямир майасы.

– Балатаны ма: эяти, а:з, хамыр гатажам.

БАЛАТЫ

(Аьдам, Дашкясян, Эядябяй,Эянъя, Гах, Газах, Минэячевир, Шяки, Тяб-

риз, Уъар, Йевлах, Загатала) – б а х балата II.

– Аз, балаты гой хамыр йоьуражам (Газах);

– Обашдан балаты аляъям, чюряк пишряъям

(Гах); – Хамыра балаты гатмаса

?

чюря:н ичилинъ олар (Дашкясян); – Балаты салыйых хамра,

аъийи (Шяки).

БАЛАТЫЛЫХ

(Эянъя) – 1. майалыг хямир.

– А Зивейда, хамыры кцндялийяндя балатылых

эютцрмямиш олма; 2. балаты габы, хямир ма-

йасы сахланылан габ.

БАЛАВГИ


(Шярур) – кюмякчи.

БАЛБА


I (Оьуз, Шяки, Загатала) – йейилян

йабаны битки ады. – Орда чохлу балба битиб

(Загатала); – Чийим балба деннямаьа эидифди

(Шяки).


БАЛБА

II (Гах, Шяки, Загатала) – мцхтялиф

пенъяр, эюйярти, йаь, дцйц вя саирядян щазыр-

ланан хюряк. – Балба йахшы йимяли хюрях’ди

(Шяки).

БАЛБАЪАН


(Гах, Загатала) – саьдыш.

БАЛБАЬАН


(Гах, Загатала) – саьдыш.

БАЛБАЛЫ


(Газах, Товуз) – кола охшар

битки ады.

БАЛБАС

(Ордубад) – ири эювдяли, гуй-руглу гойун ъинси.

БАЛБАЗ


(Эянъя) – б а х балбас. – Нечя

илди ки, эюйъялилярин яйаьы кясилиф та: балвас

эятирмилляр.

БАЛБЫР


(Кцрдямир, Салйан) – торун суйа

батмамасы цчцн онун кянарларына баьланан

тахта парчалары. – Балбырын чохы гырылдыьына

тор суда батды (Салйан).

37

БАЖЫЛЫХ


БАЛБЫР

БАЛБИ

(Загатала) – дары кцляши. – Балбини

тюк инякляр йесин.

БАЛБОРАНЫ

(Эюйчай, Щамамлы, Кцр-

дямир, Шамахы) – балгабаг. – Анам лязятди

балбораны бишириф, эедях’, йеях’ (Щамамлы);

– Анам дцнян балбораны биширмишди (Шамахы).

БАЛДАЬ

(Эюйчай) – цстц йасты даь.БАЛДАРАШ

(Уъар) – бардаш. – Гулчо:у

узатма, балдараш гур оту.

БАЛДАРЫШ


(Шяки) – б а х балдараш.

БАЛДЫРЪАН

(Балакян) – помидор. – Бал-

дыръанымыз гызарыб.

БАЛДУНЭЦЛЦ

(Газах) – палто дцймяси.

– Балдона тикиляня балдунэцлц дейярих’;

– Балдунэцлц йекяжя олор.

БАЛЕЙМИРСЯЛ

(Кцрдямир) – б а х бала-

мцрсял. – Балеймирсялляр йимялидц.

БАЛЭЮЗ


(Газах) – даш сындырмаг цчцн

чякиъ. – Даш гырма: эедерем, балэюзц ма

?

а

я:ти.БАЛХЫ

(Борчалы, Газах) – 1. тянбял;

2. маймаг.

БА:ЛЫ


(Балакян, Гах, Шяки) – эилас. – Мяк-

тябин щяйятиндяки ба:лы аьаъдары чичякляйиб;

– Бизим ба:лымыз дяйиб (Балакян); – Ба:лылары-

мыз эятирмийитди бийил (Шяки). 

? Ба:лы эилас

(Газах) – албалы.

БАЛЫЬУДАН

(Борчалы, Эюйчай, Газах) –

ваь (балыгла гидаланан боьазы узун гуш).

– Бальудан да гушду, балых йе:ир (Борчалы).

БАЛЫХ: БАЛЫХ ДЯМИРИ

(Газах) – дюрд-

тякярли арабанын габаг вя дал охларынын алтын-

дан бяркидилян узун дямир щисся.

БАЛЫХЧЫ

(Шуша) – ушаг ойуну ады. – Эялинбалыхчы ойнуйах.

БАЛЫХЭЮТЦРЯН

(Кялбяъяр) – ваь (ба-

лыгла гидаланан боьазы узун гуш).

БАЛЫГГА

(Борчалы) – балтиканынын мей-вяси. – Балтиканынын мейвясиня балыгга де:илер.

БАЛТАБЫЧАХ

(Кцрдямир) – бюйцк бычаг,

гямя. – Балтабычаьы тахчадан вер, бы яти гыча-

лыйым; – Балтабычаьынан йекя шейляри доьру-

йурух.


БАЛТАБИЧ

(Загатала) – ъюкя аьаъынын чи-

чяйи. – Ушахлар балтабич йыьмаьа эедибляр.

БАЛТАГЫРАН

(Газах) – мющкям аьаъ

нювц ады. – Балтагыран чох бярк олор.

БАЛТИКАНЫ

(Борчалы) – эилямейвяли кол

ады. – Балтиканынын мейвясиня балыгга де:лир.

БАЛВА


I (Шяки) – б а х балба I.

БАЛВА


II (Эянъя, Шяки) – б а х балба II.

– Анам бюйцн балва пиширмишди (Эянъя).

БАЛЙАР

(Кцрдямир, Уъар) – дямирйолкечиди. – Машын балйардан кечиб дайанды

(Уъар).


БАМ

(Тябриз) – боръ. – Орда дю:лят бам

верири.

БАМБА


(Эядябяй) – лоьма, ири тикя.

– Ишдян йенижя:лмишдим, аьзыма бир бамба

япбяй алмамыш ча:рдылар ыдарыйа.

? Бамба


вурмах (Шямкир) – ири лоьмаларла, ири тикя-

лярля йемяк. – Щясян бир еля бамба вурду

кун, йериндя щеч зад галмады.

БАМБАЛАМАХ

(Чянбяряк, Кцрдямир,

Шямкир) – лоьмаламаг, ири тикялярля йемяк,

чох эютцрцб йемяк. – Гашых йохуду, Муртуз

гатыьы йухуйнан бамбалады (Чянбяряк); – Бир

сини хянэяли ушахлар бамбаладылар, бяйахдан

ютцрдцляр (Шямкир).

БАМБАЗ: БАМБАЗ ГАЙЬАНАЬЫ

(Мин-


эячевир) – помидорлу гайьанаг.

БАМБЫЬ


(Лянкяран) – гамыш. – Гыза,

Тцнзаля, бамбыьы бяри вер.

БАМИЙЯ

(Ъянуби Азярбайъан) – бибярябянзяр битки ады. – Эедя, о бамийяляря бир аз

су вер.


БАН

I (Астара, Билясувар, Ъялилабад, Эюй-

чай, Кцрдямир, Масаллы, Салйан) – чардаг.

– Боранылар галыб юйцн банында (Кцрдямир);

–  Банда одун вар, ону сал йеря (Масаллы);

– Бана чихейям (Ъялилабад).

БАН

II (Ъялилабад, Масаллы, Салйан, Йар-дымлы) – 1. арабанын йан тахталары. – Одуну

йеря бошалтмаг цчцн арабанын баныны эютцр

(Йардымлы); 2. арабанын эювдяси, арабанын

тякярляри вя бойундуругдан башга галан щис-

сяси. – Колхоз бу ил он беш бан баьлатдырыб

(Ъялилабад).

БАН

III (Салйан) – баъа, евин дамында ачы-лан няфяслик. – Бизим евин баны йохди, гайыт-

дыраъам.


БАНА

(Балакян) – дярз. – Йахшы бичинчи

эцндя йцз бана бичяр.

БАНАЛАМАХ

(Ордубад) – щазырламаг.

– Сян бы са:т чюрях’ банала, мян дя эялирям.

БАНБАЛ

(Ордубад) – ири барама. – Бан-баллары айры бир йеря топла.

БАНБАН


(Ордубад) – б а х банбал. – Би-

зим галхозза банбан барама чох олар.

38

БАЛБИ


БАНБАН

БАНДА

I (Ханлар) – йейилян йабаны битки

ады. – Банданы йумшах вахды эятириф йе:илляр.

БАНДА


II (Борчалы) – гом (ипя дцзцлмцш

тцтцн йарпаьы вя йа саплаьындан бир-бириня

баьланмыш мейвя топасы). – Чардахдан и:рми

банда тцтцн асдым.

БАНДАДУШ

(Ъянуби Азярбайъан) – назик,

сиври йарпаглы от нювц. – Бандадуш йончадан

йахшы отди.

БАНДАХ

(Аьъабяди, Аьдам, Бярдя,Эянъя, Кялбяъяр, Тяртяр) – цзцм вя с. мей-

вяляри асыб сахламаг цчцн чубугдан вя йа

ипдян щазырланан асгы. – Эедяндя бир бан-

дах да цзцм йыьыф вердим она (Аьъабяди);

– Кечян ил ийирми бандах цзцм асмышдым,

Но:руз байрамынаъан галды (Аьдам); – Биз

бийил йирми бандах цзцм, он бандах нар ас-

мышдых (Эянъя).

БАНЫСДАН

(Аьсу) – гойун-гузу сахла-

маг цчцн цстц юртцлц йер, тювля. – Инди гойун-

нар банысдандады.

БАНЫССАН

(Аьсу) – б а х банысдан.

БАНЫСТАН

(Бакы, Шамахы, Зярдаб) – б а х

банысдан. – Гойуннар баныстандады; – Ах-

шамды, щамы евя йыьышаъах, баныстанын аьзы

ачых галар, ща (Зярдаб).

БАННАЧЫ


(Газах) – бянна. – Бойлу бан-

начы эятирер, эцмлярин цсдцндя йедди эюз отах

тих’дирер; – Бу кянддя банначы вармы?

БАР


I (Аьсу) – чий сцдцн цзц. – Сцтцн цзц

бар тутмушду, йы:б йедим.

БАР

II (Газах) – киф. – Чюряйин цзцндябар вар, ону дясмалнан сил.

БАР


III (Аьдам, Бярдя, Меьри, Шуша) –

хястянин дилиндя, додагларында ямяля эялян

аь ярп. – Хя:л, дил

х: чыхарт эюрцм цстцндя бар

вар? (Меьри).

БАРАЩЕР

(Гаракился) – бюйцк дцз йер,бюйцк сащя. – Баращерин алмасын бюйцн йы-

ьыллар.


БАРАМА

(Кцрдямир, Газах, Шямкир,

Товуз) – чичяйи йени дцшмцш кичик хийар.

– Барамейи туршуйа гойсан йемяли олар

(Газах); – Йелпяняк щяля барамады, эеъ бюй-

йяр (Кцрдямир); – Хийарын сап балажасына

барама деярих’ (Товуз); – Таьларда йаман

барама вар (Шямкир).

БАРАМУМ

(Аьдам, Шуша) – мум. – Бура

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   104


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет