Азярбайъан дилинин диалектоложи лцьятиPdf көрінісі
бет7/104
Дата02.05.2020
өлшемі3.32 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   104
барамум гоймушдум, билмирям ким эютцрцф

(Аьдам).


БАРАНТАЙ

I (Бейляган, Борчалы) – щям-

йаш, тай-туш. – Мян Имраннан барантайам

(Борчалы); – Мян сянин барантайын дяйлям

(Бейляган).

БАРАНТАЙ


II (Имишли) – аъиз, авара.

– Барантай адамды, ялиннян бир иш эялмир.

БАРАТ

(Салйан) – вурулмуш зийан цчцналынан хяръ. – Щейваны баьыма эириб, зийан

вериб, мян дя оннан барат исси:рям.

БАРАТА

I (Газах) – мират (юлмцш адамынпалтары вя йа шейляри). – Гуламалы йолда юлцф,

баратасыны эятдиляр.

БАРАТА

II (Чянбяряк, Гаракился, Салйан,Зянэилан) – из, нишаня. – Ай чован, гойну

ъанавар йейиф, бя нийя баратасын чыхартмыр-

са

?

(Чянбяряк); – Гузуну ъанавар йесейди,баратасы тапыларды (Зянэилан); – Ъанавар

йийян щейванын баратасы галар (Салйан);

– Баратаны тапсайды, апарып верярди йя:синя

(Гаракился).

БАРАТА

III (Нахчыван) – палчыг лайы.– Барата кясдим, вырдым дуфара.

БАРАТА


IV (Ъябрайыл) – кющня, истифадя

олунмуш.


БАРАТА

V (Ъябрайыл) – б а х балата II.

БАРАТДАМАЬ

(Кцрдямир) – балыг торуну

ов цчцн щазырламаг, гайдайа салмаг. – Тори

баратдейиб балыь тутурух.

БАРБАДАН: БАРБАДАН ЕЛЯМЯХ’

(Зянэилан) – цтмяк. – Гызлар нохуддан бар-

бадан елийиб дойунъа йедиляр, сонра нохуду

йыьмаьа башдадылар.

БАРДАЬ

(Кцрдямир) – кцпя. – Бардаьашор йыьырых.

БАРДАЛАШ


(Шяки) – б а х баьдамаш.

БАРДАМАШ


(Уъар) – б а х баьдамаш.

БАРДАХБАЬЫ

(Оьуз) – бардаьын гулпу.

БАРЫ


(Аьстафа, Эянъя, Эюйчай, Газах,

Оьуз, Шуша) – 1. дивар (Аьстафа, Оьуз).

– Ящмяд, бизим барынын башы учуф, бир эялиф

ону дцзялт (Аьстафа); – Чох йерряр олур ки,

дивар дийир, биз бары дийрих’ (Оьуз); 2. щасар.

– Ушахлар барыдан ашыф армуду йолуфлар

(Шуша); – Олларын барысы алчахды, щопбаныф

кешмяй олар (Эянъя); – Бары чякирих’ щяйятин

дюйрясиня (Эюйчай).

БА:РЫ


(Шяки) – б а х бары (1-ъи мяна).

БАРЫМБАШЫ

(Оьуз) – ряф.

БАРЫНЪ


(Оьуз) – алаг оту ады.

39

БАНДАБАРЫНЪ

БАРЫНЪЫ

(Газах) – б а х барынъ. – Бузо-

вун габаьына бир аз барынъы тюх’.

БАРЫНЪЫЛЫЬ

(Уъар) – “барынъы” адлы алаг

отунун чох битдийи йер. – Баьа бахмамышых

барынъылых олуп.

БАРЫНГУЛУ

(Лянкяран) – сары рянэли, хош

гохулу чичяк ады. – Баъымнан бирэя барын-

гулу якмишик.

БАРЫНМАХ


(Аьдам, Бярдя, Газах, Шуша,

Уъар) – варланмаг, дювлятлянмяк. – Йахшы

барыныфды Кяримин ушахлары (Аьдам); – Го-

щумнарымын ужбатыннан барынмышам (Шуша);

– Гарайердя тахыл якянняр бийил барыныфлар

(Газах); – Щцсейин киши би:л боссаннан ба-

рынды (Уъар).

БАРМАХ


I (Эюйчай, Кцрдямир) – араба-

нын йанлыьына кечирилян шагули тахта; – Ъаьын

бармаьы тюкцлцб (Кцрдямир); – Йцх’ аьыр

олуб, басыб бармаьын икисин гырыб (Эюйчай).

БАРМАХ

II (Оьуз) – пянъяря чярчивя-синдя шцшяни сахламаг цчцн енсиз тахта.

БАРМАХЧА


(Губа) – нишан цзцйц, гаш-

сыз цзцк.

БАРМАХЧАЛЫХ

I (Борчалы, Йевлах) –

нишан цзцйц, гашсыз цзцк. – Бармахчалых гаш-

сыз цзцхдц (Борчалы); – Бармахчалых гызылдан

олур (Йевлах).

БАРМАХЧАЛЫХ

II (Борчалы, Газах,

Товуз) – бичинчилярин бармагларына тахдыглары

эюн бармаглыг. – Тахыл пичяндя ялимизя бар-

махчалых эе:рих’ кин, ораь ялимизи кясмясин

(Газах).

БАРМАХЧЫЛ

I (Бярдя, Эянъя, Сабир-

абад) – б а х бармахча. – Нишан апаранда

бир дяня дя бармахчыл апарыф тахыллар гызын

барма:на (Бярдя).

БАРМАХЧЫЛ

II (Аьъабяди, Ъябрайыл,

Зянэилан) – б а х бармахчалых II. – Чин кяс-

мямях’дян ютрц бармахчылы эе:рдих’ бар-

ма:мыза (Аьъабяди); – Бармахчыл олмаса,

гылчых адамын барма:н йя:р (Зянэилан);

– Салещ Сцлеймана дюрд бармахчыл тих’ди

(Ъябрайыл).

БАРМАХЧЫЛЫХ

I (Эюйчай, Минэячевир) –

б а х бармахчалых IЫ. – Бичиндя бармахчылых

тахыллар, о да оннан ютцрцдц ки, кцляш бар-

маьы даьытмасын (Эюйчай).

БАРМАХЧЫЛЫХ

IЫ (Бярдя, Имишли) – б а х

бармахча. –  Йетяр бармахчылыьыны барма-

ьыннан чыхартмыр ки, итяр (Бярдя).

БАРМАХЛЫХ

(Аьдам, Эянъя) – 1. гя-

лямя, тинэ (Эянъя). – Тязя йердя бцйцн йцз

бармахлых салмышам; 2. йени салынмыш тяняк-

лик (Аьдам). – Я, бармахлыьа су бурахыф-

санмы? (Аьдам).

БАРО:УТДАМАХ

(Газах) – нишан алмаг.

– Баро:утдуйуф бир эцлля атдым, о са:т ъана-

вар ашырылды.

БАРРАМАХ


(Шямкир) – кифлянмяк. – Чю-

ряйи исди-исди йыьанда, кюх’няляндя барры:р.

БАРРАММАХ

(Бярдя) – б а х баррамах.

БАРРАНМАХ

I (Газах, Товуз) – б а х

баррамах. –  Чюрях’ барраныф йейляси дюйц

(Газах); – Чюряйин цстцнц исти-исти басырыф-

сы

?

ыз барраныф (Товуз).БАРРАНМАХ

II (Аьдам, Бярдя, Шуша) –

хястялик нятиъясиндя аьызда ярп ямяля эял-

мяк. – Адамын сю:ух дяймяси, гыздырмасы

оланда аьзы барраныр (Аьдам).

БАРХАНА


I (Чянбяряк, Газах, Шямкир,

Тяртяр, Товуз) – 1. ев шейляри, аваданлыг

(Чянбяряк, Газах, Шямкир, Тяртяр, Товуз).

– Анам бцтцн барханейи чюля тюкцф (Газах);

– Барханамыз щаравадан тцшцв итиф, юзц дя

тапамядих’ (Чянбяряк); 2. йорьан-дюшяк,

йатаъаг (Газах, Товуз). – Бархана чох олса,

гонах цчцн йахшы олар (Газах).

БАРХАНА

II (Газах, Шямкир, Зянэилан) –гыза верилян ъещиз. – Бирня гыздар минер

щараванын, бирня дя гызын барханасы долор

(Газах); – Биздяр гыз кючцряндя она бархана

верярих’ (Зянэилан).

БАРХАНА

III (Гаракился, Лачын) – боьча,баьлама.

БАРХАНА


IV (Меьри) – оьлан тяряфиндян

гыз евиня апарылан мейвя совгаты. – Кялбелий-

нан Мешячабрайылын явиня бир йцх’ цзцм, бир

йцх’ дя инъир бархана эюндярдим.

БАРЫН ОЛМАХ

(Шярур) – чох мящсул эю-

тцрмяк. – Бу йилляри щаммы барын олду.

БАРСАХ: БАРСАХ ДОЛМАСЫ

(Шяки) –

баьырсаьа долдурулмуш мал ичалаты, евдя ща-

зырланмыш колбаса. – Малын ичини дюйцф, бишириф

мал баьырсаьынын ичиня долду:рух, олур бар-

сах долмасы.

БАСАЪАЬ


(Шамахы) – араба ъаьларынын

кечдийи дешикли аьаъ. – Ярябямцн басаъаьы

сынмышды, тязясин гайыртдырыб тахдым.

БАСАЛАХ


(Бярдя, Дашкясян, Эядябяй,

Эянъя, Ханлар, Минэячевир, Шямкир, Товуз) –

40

БАРЫНЪЫ


БАСАЛАХ

1. нясил, тайфа (Бярдя, Дашкясян, Эядябяй,

Эянъя, Ханлар, Шямкир). – Бизим басалаьы-

мыз бюцхдц (Бярдя); – Бурда алты басалах вар

(Ханлар); – Юз басалаьына хябяр вер ки, щамы

бирдян кючяк (Эянъя); – Щансы басалахдан-

сы

?ыз, бажы оьлу (Эядябяй); 2. кяндин мцяй-

йян тайфа вя йа няслин йашадыьы яразиси, сащяси

(Шямкир, Товуз). – Бу басалахда тях’-тях’

кярпиш ев вар (Шямкир); – Бизим басалаьа тай

басалах олмаз (Товуз); – Мян оа:нкы баса-

лахданам (Шямкир).

БАСАЛАХЛЫ

(Оьуз) – хяъалятли. – Сяннян

пул алмышам, ся:н йанында басалахлыйам.

БАСАРАХ


(Лачын) – тялясик, тяъили. – Шямил

басарах ичяри эирди.

БАСАРАТ

(Кцрдямир, Гаракился, Шуша) –габилиййят, баъарыг, фярасят. 

? Басараты баь-

ланмах (Аьъабяди, Аьдам, Бярдя, Кцрдя-

мир, Гаракился, Газах, Шярур) – юзцнц итир-

мяк, нитги тутулмаг; дили-аьзы баьланмаг.

– Басаратым баьланды, бир сюз дейя билмядим

(Аьдам); – Кишинин басараты баьланып (Кцр-

дямир); – Анамын басараты баьланса, щеш ня

дя:ммяз (Гаракился).

БАСАРАЙ


(Аьсу) – ат салмаг цчцн щасар-

ланмыш йер. – Атдары басарайа салдух.

БАСДАЛАМАХ

(Аьдам, Бярдя, Имишли,

Шуша) – 1. басмаг (Аьдам, Бярдя). – Я:ьымы

басдалады (Аьдам); – Итин гуйруьун басдала-

масан, дюнцф сяни тутмаз (Бярдя); 2. тапда-

ламаг (Шуша). – Доггуз ай бурда гар басда-

лайырых, цч ай кеф чякирих’.

БАСДЫХ


(Ордубад, Иряван, Зянэязур) –

ун, дошаб вя гоздан щазырланан чяряз.

– Няням мяня бир аз басдых вермишди, ялим-

нян палчыьа дцшди; – Анам беш дцзцм бас-

дых щазыррады (Ордубад).

БАСДЫРМА


(Шяки) – пайа.

БАСДЫРМАХ

I (Газах) – ъифтляшдирмяк.

– Гара майданы бир йахшы айьыра басдырмы-

шам, баласы эюрях’ нежя олажах.

БАСДЫРМАХ

II (Уъар) – чякдирмяк (фото

шякил). – Эедяй Ужара, шиклимизи басдырах.

БАСДЫРМЯЙ

(Ъялилабад) – тикмяк (ев).

– О кцмяни орда нийя басдырейсян?

БАСЫХ


I (Газах) – чяпярин цзяриндян

салынмыш кечид.

БАСЫХ

II (Эянъя, Газах) – иш щейван-ларынын белиндя ямяля эялян йара. – Гардаш,

мяним бели басых алашам миниляси дюй

(Газах); – Атын бели басыхды, ону минмях’ми

олар (Эянъя).

БАСЫЛМАХ

(Шяки) – щцрмяк.

БАСЫРМА

I (Ъябрайыл) – кцля басдырылыббиширилмиш (йумурта, картоф вя с.) – Басырма

йумурта мяним хошума эялир.

БАСЫРМА

II (Оьуз) – б а х басдырма.– Басдырманы басырыф со:ра кюндялян чярвят-

дян вуруллар.

БАСГЫ

(Башкечид) – тайада оту сахламагцчцн онун цстцня гойулуб баьланан узун

аьаъ.


БАСГЫНЪАХ

(Газах) – тапдаг, айагалты.

? Басгынъах елямях’ – тапдаламаг, айагалты

етмяк. – Бизи лап басгынъах елямишдиляр.

БАСМА

I (Эянъя, Эюйчай, Кцрдямир) –гамышдан щюрцлян щяйят гапысы.

БАСМА


II (Аьдам) – йалан, эоп. – Бежя

йеря боьазыны йыртма, щамы билир ки, сюзляри-

йин щамысы басмады.

БАСМА


III (Чянбяряк, Щамамлы, Ханлар,

Кцрдямир) – кярмя (мал пейининдян щазыр-

ланан йанаъаг). – Басманын цсдцнц сцпцр,

эялях’ кясях’, Ай Сялви (Чянбяряк); – Ай ушах,

басманы су тюкцф яйахлыйын товухлар ешмясин

(Ханлар); – Басманы гурудуф гутараннан

сонра дорьойуф галах гайрерых (Щамамлы).

БАСМА


IV (Кцрдямир, Минэячевир) – бир-

биринин ичиня кечмякля баьланан дцймя.

БАСМА

V (Кцрдямир, Шамахы) – кюмцрйандырмаг цчцн йыьылмыш одун галаьы.

? Басма гоймаь (Кцрдямир, Шамахы) –

кюмцр щазырламаг. – Оллар мешийя басма

гоймаьа эетдиляр (Шамахы).

БАСМА

VI (Кцрдямир, Шямкир) – чай вяйа архдан кечмяк цчцн шах – будаг вя с.

дцзялдилян кечид кюрпц. – Бцйцн сабахдан

ялляшдих’, Шямкирдян бир басма баса билмядих’

(Шямкир); – Басмадан о тайа адда (Кцр-

дямир).

БАСМА


VII (Кцрдямир) – 1. суват (чайдан

су эютцрмяк цчцн дцзялдилян йер). – Басма-

нын цссцндя дуруб су эютцрцлляр; 2. чайдан

су эютцрцлян йердя ял тутмаг цчцн басдырылан

узун аьаъ. – Су эялиб суатдан басманы апа-

рыб.


БАСМА

VIII (Минэячевир) – йолайырыъы.

БАСМА

IX (Минэячевир) – ов йери, овлаг.41

БАСАЛАХЛЫ

БАСМА


БАСМА

X (Эянъя) – бухары вя йа печ

баъасынын гапаьы. – Бизим бухарынын басмасы

йохду.


БАСМА

XI (Эюйчай) – отун арабадан аш-

мамасы цчцн онун цстцня гойулуб баьланан

узун аьаъ.

БАСМА

XII (Газах) – бир йаба аьзы гядяр,бир дястя <кол>. – Бир басма тикан вер, чя-

пярин бу учуьуну гайрах.

БАСМАЧЫ

I (Дашкясян, Эянъя, Оьуз) –йаланчы, эопчу. – Басмачынын бириди, унун чох

да сюзцня бахма (Оьуз); – Басмачы юзцн-

нян басей, гозалей (Дашкясян); – Бах, Мейти-

дян юзцнц эюздя, йаман басмачыды (Эянъя).

БАСМАЧЫ

II (Шамахы) – кюмцрйандыран,кюмцрчц. – Бир дясдя басмачы эютцрцб юздя-

ричцн басма гоймяйя эетдиляр.

БАСМАХ

I (Кцрдямир) – йалан данышмаг,эопламаг, эопа басмаг. – Амма ня юзцн-

нян басырсан?

БАСМАХ

II (Ъулфа) – щцрмяк, щцря-щцрящцъум етмяк. – Эеъянин бир вахтында онда

бахдым, эюрдцм итдяр басыр.

БАСМАХ

III (Газах) – дцзялтмяк, истещ-сал етмяк. – Бу лязэинин пешяси кечя бас-

махды; – Биз юзцмцз щяр ил сиркя басырых.

БАСМАХ

IV (Товуз) – нясил, тайфа.– Бизим басмаьын гызлары сиздяря эетмяздяр.

БАСМАХАНА

(Эянъя) – йалан, эоп.

– Ящмядин басмаханасына бахма, мян де-

йян дцздц.

БАСМАХАНАЧЫ

(Эянъя) – йаланчы, эопчу.

– Сян дя йаман басмаханачысан ща!

БАСМАГАФИЙЯ

(Аьдам, Шуша) – башдан-

совма, сялигясиз, тялясик. – Муна бах, мян

юлцм, бяля шалвар тикялляр? Басмагафийя елийиф

атыф о йана.

БАСМАГЯНЯФЕЙИ

(Бакы) – б а х басма-

гафийя. – Лап басмагяняфейи иш эюрдцн.

БАСМАЛЫЬ

(Кцрдямир) – арпа якилян йер,

сащя. – Бы басмалыь бийил хам галып.

БАСМАРТДАМАХ

(Ъябрайыл) – басмар-

ламаг, гамарламаг, кобуд шякилдя гуъаг-

ламаг.

БАСМЯ


(Оьуз) – б а х басма II. 

? Басмя


эялмях’ – 1. йалан данышмаг, эопа басмаг;

2. ловьаланмаг. – Юзэясиня эял басмя эялмя.

БАСМЯММЯДИ

(Бакы, Ъябрайыл, Яли Бай-

рамлы, Газах, Нахчыван, Минэячевир, Сабир-

абад, Салйан, Шямкир, Шуша, Йардымлы).

– Адя, иши басмяммяди эюрмцйцн а: (Бакы);

– Усда, дийясян басмяммяди ишдийирсян

(Салйан); – Басмяммяди елямя, йахшы щазыр-

раэынан (Ъябрайыл).

БАСНА

(Шяки) – кейфиййятсиз, ашаьы нювбарама вя йа ипяк. – Баснаны бир тяряфя йыь,

гарышмасын.

БАСНЫ

(Шяки) – б а х басна. – Ики пуд басныалмышам.

БАССЫРМА


(Минэячевир) – б а х басдырма.

БАШ


(Имишли) – дяфя, кяря. – Гойун нечя

баш оттар.

БАШАЛТЫ

(Аьъабяди, Аьдам, Бярдя,Эянъя, Салйан) – балыш, мцтяккя. – Гуру

йердя йатма, гой башалты верим (Эянъя);

– Алчаь йатан башалты гойар (Бярдя).

БАШАРАТ


(Гах, Газах) – б а х басарат.

– Башаратын олса, сян дя охуйуф бир адам

олардын.

? Башараты баьланмах (Гах) – бах

басараты баьланмах. – Елиннян би шей эял-

мий, башараты баьланып щонун.

БАШБЯЗЯЙИ

(Эядябяй) – нишанлы гыза

йахын адамлары тяряфиндян верилян щядиййя.

– Башбязяйинян гайчыкясмя пулу биряди олей.

БАШЪЫЛ

(Ъялилабад) – сярлювщя. – Хейрулламя:лим, дийясян, башъыл ушаьын йадиннян чыхыб.

БАШДАРАЬ


(Губа) – шанапипик. – Бизин

йерлярдя башдараь чух уладу.

БАШДАРАЬЛЫ

(Худат) – шанапипик.

БАШДАХ

(Бярдя) – яввял. – Ушах баш-дахда ялифбейи юрэянир.

БАШДЫХ


I (Билясувар, Борчалы, Эядябяй,

Щамамлы, Шямкир, Товуз) – башлыг, той яря-

фясиндя гыз евинин оьлан евиндян алдыьы пул,

щейван вя с. – Башдыьа ня:тирмишдиляр иря-

силлиляр (Эядябяй); – Башдыьы оьлан верир гыз

сащабына (Билясувар); – Башдыьы гызын атасы

алерды (Товуз); – Гящраман гызына беш йцз

манат башдых алды (Щамамлы); – Гыза йаман

башдых верифляр (Шямкир).

БАШДЫХ


II (Тябриз) – ялдятохунан йайлыг.

– Бала <кичик> вяхляри башдых, ялъях’ тоху-

маьы юрэянирух.

БАШДИ


(Шяки) – кющня чяки ващиди. – Цш

башдин бир путду; – Бу башди фындых верярдых,

би башди дуз верярди араф бизя.

БАШЯ:Х


(Аьдам, Бярдя, Шямкир, Шуша) –

б а х башяйах II. – Сян ки билирсян, мя:дянин

42

БАСМА


БАШЯ:Х

хуйуну нийе йедин, башя:ьын суйуну йемяди

?

(Шямкир).БАШЯЙАЬ

(Минэячевир, Тяртяр) – бичин

вахты тюкцлян сцнбцл.

БАШЯЙАХ


I (Борчалы, Газах) – б а х баш-

яйаь. –  Башяйаьын тахылы чох тямиз олур

(Газах).

БАШЯЙАХ


II (Борчалы, Ъябрайыл, Эянъя,

Газах, Тяртяр, Товуз) – кялляпача. – Гойун

башяйаьы йемяли олор; – Башяйах пиширмишдих’

дцнян (Газах); – Бц:н башяйах пиширин, йиях’

(Эянъя); – Йахшы башяйах биширмишдик (Ъяб-

райыл).


БАШЬУЛ

(Ъялилабад) – аьаъын кясилмиш

гол-будаьы. – Аьаъын гол-быдаьыня башьул

де:йцк.


БАШЫБАЬЛЫЪА

(Ордубад) – кяртянкяля.

БАШЫБОШ

(Товуз) – 1. ярсиз; 2. дул. – Башы-бошсан, йохса яряе:дифсян?

БАШЫЧЦШЦНЯ

(Газах) – б а х башытушуна.

– Адам башычцшцня иш эюрмяз, бю:йя-кичийя

мяслащат елийяр.

БАШЫДУНУХ

(Шяки) – б а х башыдцмцх’.

? Башыдунух олмаг (Шяки) – б а х башыдц-

мцх’ олмах. –  Ща, сян дя башыдунух олуф

эедифсян, та: эюрцнмцрсян.

БАШЫДЦМЦХ’

(Шуша) – башы гарышыг, мяш-

ьул. – Башыдцмцх’дц, еля эет, гыз сяни эюр-

мясин, йохса аьлыйар.

? Башыдцмцх’ олмах

(Аьдам, Шуша) – башы гарышыг олмаг, мяшьул

олмаг. – Башыдцмцх’ оланнан бяри бизнян иши

йохду (Шуша).

 Башыны безлямях’ (Газах) – алдатмаг.

– Башыны безлийиф пулуну ялиннян алыфлар.

Башыны битдямях’ (Шямкир) – юлдцрмяк.

– Гянбярин башыны битде:фляр; – Деилляр гара-

ханнылар ики адамын башыны битде:фляр. Баш

апармах (Газах) – гачмаг (ат щаггында).

– Атын гантарьасын бярк тут, баш апарер.

БАШЫТУШУНА

(Гаракился) – юзбашына.

– Башытушуна бырдан чыхып эедип Бакийя.

БАШХОЗАР

(Башкечид) – хырманда язил-

миш сцнбцл.

БАШГЫРТДЫ

(Минэячевир) – той эцнц бя-

йин башынын гырхылмасы мярасими.

БАШГОВ

(Шярур) – архдан лякляря су ачы-лан йер.

БАШЛЫЬ


(Шамахы) – щейванын башына баь-

ланан ип.

БАШМАХЧЫХАН

(Яли Байрамлы) – кандар,

астана. – Чякмяляр башмахчыханда галыб.

БАШПИ


(Губа) – ики юкцзцн буйнузларыны

бир-бириня баьламаг цчцн гайыш. – Гушанда

да, ишлятяндя дя цкцздярцн буйнуздарына

баьлыйана башпи дийядуь.

БАШЙЕЙИЪИ

(Меьри) – кичик йашында ата-

анасыны итирмиш ушаг.

БАШЙОЛДАШЫ

(Кцрдямир, Газах, Шамахы,

Шямкир) – щяйат йолдашы, арвад. – Де:р ки, сян

щяля яряе:тмийифся

?

, ня билирся?

ки, башйолдашы

ширинди (Газах); – Башйолдашы оьулдан-гыздан

ширинди (Кцрдямир); – Айыв олмасын, бу мяним

башйолдашымды (Шямкир).

БАТАРГЫ


(Борчалы) – гайтарылмасына

цмид олмайан боръ. – Пашада мин манат

батаргы пулум варды, бюцн йцз манатыны верди.

БАТБАТ


(Аьъабяди, Аьдам, Бярдя, Хан-

лар, Кялбяъяр, Шуша, Уъар) – йабаны битки ады.

БАТДАХ

(Шяки) – палчыглыгБАТЫХ

I (Шяки) – чюкяк. – Йерин баш тяряфи

батыхды, ашаьысы тищди.

БАТЫХ


II (Гах) – мяъ. бядгядям. – Баты-

ьын бириди, щара эется щораны батырый.

БАТЫРМАХ

(Бакы) – якмяк, басдырмаг.

– Щяр лодайа сеээиз шитил батырдым.

БАТТАЬ


(Бакы, Ъялилабад, Минэячевир) –

б а х батдах. – Люкбатан тяряф лап баттаьду

(Бакы); – Суйи тюкейсцз тей баттаь елейсцз

(Ъялилабад).

БАВА

(Фцзули, Газах) – б а х баба. – Мянэедейрям, бавам гоймор (Газах); – Эет эюр,

баван эялифся, ча:р эялсин бура (Фцзули).

БАВАР: БАВАР ЕЛЯМЯХ’

(Фцзули, Гара-

кился, Нахчыван) – 1. дюзмяк, давам эятир-

мяк (Гаракился, Нахчыван). – Гялям аьаъы

бурда бавар елямяз; –  Сян бы иссийя бавар

елямязсян (Нахчыван); – О бырда бавар еля-

мяди (Гаракился); 2. инанмаг (Фцзули). – Мян

са: бавар елядим.

 Бава юйц (Басаркечяр) – той мяъли-

синдя оьланын саьдышы. – Щясян Камиля бава

юйцдц. – Бюйцн той оланда бяйи дялляйя апа-

рыллар, орда дяллях’ щям бяйин, щям дя бава

юйц олан оьланын цз-башыны гырхыр, дцзялдир.

БАВАРД: БАВАРД ЕЛЯМЯХ’

(Зянэи-

басар) – инкишаф елямяк, ямяля эялмяк. – Бугыррарда якин-тикин бавард елямяз.

43

БАШЯЙАЬБАВАРД

БАВАТ

I (Чянбяряк) – топа, дястя. – Ъа-

мащат ики бават отурмушду.

БАВАТ


II (Чянбяряк) – нюв. – Гартопу

ики бават то

?

гаррады Варйат.БАЙ

I (Газах) – хошбяхт. 

? Бай олмах

(Газах) – хошбяхт олмаг. – Сяни эюрцм бала-

ларын бай олсун; – Пис адам бай олмасын.

БАЙ


II (Эянъя) – яркюйцн. – Кярим оьлуну

чох бай бюйцдцр, сора мунун зярялини чякя-

жях’.

БАЙАТЫЛАМАХ(Имишли) – байаты чаьыр-

маг; байаты дейиб аьламаг. – Арват йазых

ъанын тафшырынжан байатылады.

БАЙАЗЗЫЬ


(Шамахы) – бош йер, якилмя-

миш йер. – Сизин байаззыьда боссан олмур.

БАЙБЫРДЫ

(Меьри) – мал-дювлят гядри

билмяйян, мал-дювляти даьыдан. – Ханящмят

ушаьы байбырды адамды, олара ямлак тафшыр-

мах олмаз.

БАЙДА


(Аьдам, Шуша, Товуз) – бадйа.

– Ма: бир байда гатых вер (Шуша); – Байданы

эяти инящ саьажам (Аьдам). 

? Байда баласы

(Аьбаба, Борчалы) – кичик бадйа; сцд саь-

маг цчцн кичик мис габ. – Аз, байдабаласын

буря:тир (Борчалы); – Байдабаласына сцт са-

ьерых (Башкечид).

БАЙДАЛАМАХ

(Бярдя, Эянъя, Газах) –

бадйа иля юлчмяк. – Яши, беля дя иш олар? Буь-

даны байдалыйыф чярчийя вериф (Бярдя); – Бай-

дала тюх’ чуала (Газах).

БАЙДАРБАЖАХ

(Эянъя) – 1. учуг; 2. щяр

тяряфи ачыг. – Кяримин щяйяти лаф байдарба-

жахды.

БАЙДЫРМАХI (Басаркечяр) – 1. эизлят-

мяк. – Эютц муну байдыр, эюрмясинняр;

2. оьурламаг. – Чинэиз китабы байдырды.

БАЙДЫРМАХ

II (Эянъя) – бир шейи сащи-

биндян иъазясиз башгасына вермяк. – Мяним

котанымы нийя юзэясиня байдырыфсан?

БАЙЫ


(Ъябрайыл) – ана.

БАЙЫЛ


(Салйан) – архаъ (щейванларын йат-

дыьы йер). – Байылда бир сцрц гойун вар.

БАЙЫММАХ

(Меьри) – 1. варланмаг;

2. йарымаг, хошбяхт олмаг. – Бир Нозлыдан

байыммышам, бир дя Ховардан.

БАЙЫНДЫРМАХ

(Меьри) – варландырмаг,

мянфяятляндирмяк. – Ишляйиб бизи байындыра-

ъахсан?


БАЙЫРРЫХ

(Бакы) – евдян кянарда юзцнц

апара билмяк габилиййяти. – Сянцн байыррыьун

йохди, нюшцн евдян чыхырсан?

БАЙХА

(Билясувар) – бахйа, хырда сых тикиш.? Байха вурмах – хырда сых тикишля тикмяк.

– Туманын гыраьына байха вур.

БАЙЛАМАХ

(Башкечид) – цряйи кечмяк,

юзцндян эетмяк.

БАЙЛАНДЫРМАХ

(Эянъя) – кюкялтмяк.

– Атдары лаф байландырыфсан.Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   104


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет