Азярбайъан дилинин диалектоложи лцьятиPdf көрінісі
бет72/104
Дата02.05.2020
өлшемі3.32 Mb.
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   104

ПАТАНЯЙ

(Гах) – гысаайаглы (адам).ПАТАТУР

(Загатала) – исти шейляри тутуб

эютцрмяк цчцн хцсуси дясмал.

ПАТАВА


I (Загатала) – эюн йамаг.

ПАТАВА


II (Загатала) – иш ялъяйи.

ПАТАВА


III (Салйан) – узунбоьаз чякмя.

ПАТДАХ


(Шамахы) – арабада дал ох иля га-

баг оху бирляшдирян аьаъ. – Бизим арабанын

патдаьы вялясдянди.

ПАТГАНА


(Балакян) – бюйцк дяйяняк.

ПАТЫЛЛАМАХ

(Фцзули, Эянъя) – кичик

тайа дцзялтмяк. – Щясян сярэидяки <лайдакы>

оту патыллады (Эянъя); – Мян оту патылламы-

шам, галыф дашымах (Фцзули).

ПАТРАТЫ

(Эянъя) – йабаны битки ады. – Эет,баьдан патраты дяняляриннян йыь эяти, дишимя

гойажам.


ПАТРЫЪ

(Иряван) – йабаны битки ады.

ПАТСАЛАЙ

(Гах) – пянъя.

ПАЗА

(Зянэязур) – йоьун дяйяняк. – Сянябир паза выррам, юлярсян.

ПАЗАЩЛЫ


(Меьри) – мяъ. азар. – Мяним

пазащлым вар, эярях’ бу мейданда дурам.

ПАЗАХ

(Аьдам, Фцзули, Эядябяй, Эянъя,Щамамлы, Гаракился, Газах, Товуз, Зянэи-

лан) – арыг вя йаьсыз ят. –Йахшы ят ал, пазаь

олмасын (Эянъя).

ПАЗАНА


(Салйан) – дяригашыйан дямир алят.

– Пазана кцт олдыьыннан дярини йахшы газыйа

билмяди.

ПАЗАНАХ


(Гаракился) – дцрмяк. – Ся:р-

ся:р ня пазанах тутмуса

?

?

ПАЗАВЕРТИ(Газах) – ирибядянли. – Эц-

жц

?мц чатар она, пазавертинин бириди.

ПАЗЭЯ


(Лянкяран) – тилишэя.

ПАЗЫ


(Басаркечяр, Болниси, Борчалы, Бюйцк

Гаракился, Эядябяй, Эянъя, Исмайыллы, Гара-

кился, Газах, Нахчыван, Ордубад, Шярур) –

чуьундур. – Би:лки пазы былдыркыннан йахшы олуф

394

ПАРТАТАН


ПАЗЫ

хейлах (Эядябяй); – Пазы да де:рих’, чуьун-

дур да (Шямкир).

ПАЗЫБАШЫ

(Иряван) – чуьундурун йар-

паьы. – Ай гыз, бир аз мяйя пазыбашы вер, аш

бишеряъям.

ПАЗЫПЕНЪЯРИ

(Аьбаба) – йабаны битки

ады.

ПАЗЛАМАХ


(Шяки) – эопа басмаг. – Чох

да пазлама, щамысыны билирух.

ПАЙАЛАМАХ

I (Эянъя) – аьаъла (пайа

иля) вурмаг. – Бир дя бура эялся, ону пайа-

лайажам.


ПАЙАЛАМАХ

II (Эянъя) – чяпяря пайа

басдырмаг. – Чяпяри пайала.

ПАЙАЛЫХ


(Шяки) – пайа цчцн йарарлы (аьаъ).

– Мешядян пайалыь эятир.

ПАЙАН

(Лянкяран) – авар (алят).ПАЙЫЗДАХ

(Аьъабяди) – мал-гаранын па-

йыз фяслиндя сахландыьы йер. – Инди пайыздах-

дайых, бир щяфдийяъян кючярик гышдаьа.

ПАЙ-РУШ

(Бакы) – пай. – Дцнянняри емим-эиля пай-руш эюндярдим.

ПАЙТАХДА


(Шамахы) – тохуъу дязэащынын

линэи. – Бу ъораб пайтахдяйя неъя давам ели-

йяъяк.

ПАЙ-ТЦШ


(Бакы) – б а х пай-руш. – Ула-

рун щеч пай-туши олмаз.

ПАЙ-ЦЛЦШ

(Эянъя) – б а х пай-руш. – Бу

пай-цлцшц сана алдым.

? Пай-цлцш елямяк –

пайламаг. – Гойуну арамызда пай-цлцш еля-

дик.


ПАЙ-ЦРЦШ

(Гах, Шяки) – б а х пай-руш.

– Бы пай-црцшц эялиня алмышам (Шяки).

ПЕЧДАМАЛ


(Аьбаба) – юнлцк.

ПЕДЯ


(Эядябяй, Товуз) – ял аьаъы. – О

педейи ма

?

а вер (Эядябяй).ПЕКЛИК

(Загатала) – аьылсыз.

ПЕЛ

(Дярбянд) – кявяр. – Пел мешялярдячох олады.

ПЕНЪЯ


(Аьдам, Ъябрайыл, Фцзцли, Хоъалы,

Газах, Минэячевир, Оьуз, Шяки, Товуз, Йев-

лах, Зянэилан) – 1. он дярздян ибарят тахыл

(Аьдам, Борчалы, Ъябрайыл, Фцзули, Хоъалы,

Зянэилан); 2. ийирми дярздян ибарят тахыл

(Борчалы, Газах, Шяки, Йевлах); 3. отуз дярз-

дян ибарят тахыл (Аьдам, Борчалы, Зянэилан).

– Он дярзи бир йеря йыьырдых, олурду бир пенъя

(Аьдам); – Он дярз бир пенъяди (Зянэилан);

– Он дярзя бир пенъя дейирдих’ (Борчалы).

ПЕНЪЯКЕШ

(Билясувар, Яли Байрамлы,

Кцрдямир, Сабирабад) – 1. тяндир чюряйи

(Билясувар, Кцрдямир, Сабирабад). – Бурда

сякэиз пенъякеш вар (Билясувар); – Шорнан

исди пенъякешин дцрмяэи ляззят верир (Кцр-

дямир); 2. лаваш (Яли Байрамлы). – Мя, би аз

пенъякеш бишир.

ПЕНЪЯР

(Басаркечяр, Ордубад, Шямкир,Шярур, Товуз) – йейилян эюйярти. – Гойунгу-

лаьы, гушяпбяйи, газя:ьы пенъярди (Басар-

кечяр).

ПЕНЪЯРИЙЯ ЭИТМАЬ(Дярбянд) – ни-

шанлысынын эюрцшцня эетмяк. – Оьлан пенъя-

рийя эитмишди.

ПЕНЪЯРЯ ЭЮРМАЬ

(Дярбянд) – б а х

пенъярийя эитмаь. – Пенъяря эюрмаьа эит-

мийяди.

ПЕПЕШ


(Бакы) – чюряк (ушаг лексиконунда).

ПЕР


(Йардымлы) – яйри. – Пер аьашдан балта

сапы олмаз.

ПЕРЕКАЛ

(Шяки) – кичик сащядя тахыл. – Бипут перекал ещмишдых, уннан дцз ун секкиз пут

тахыл олду.

ПЕРИХ’ДИРМЯХ’

(Аьдам) – дидярэин сал-

маг. – Ит тюйцх-ъцъяни перих’дириф.

ПЕРИХ’МЯХ’

(Аьдам, Ъябрайыл, Чянбя-

ряк, Меьри) – дидярэин дцшмяк. – Тюйцх пе-

рикиф (Аьдам); – Тюйцх’ перикиф дейин йумур-

тасы тапылмыр (Чянбяряк);  Гяргя  <гарьа>

перикип, дяй йувасына эялмей (Меьри).

ПЕРИНЪ


(Дярбянд) – буьдайа охшар тахыл.

– Дасдарда боьда да чякярдиэ, перинъ дя чя-

кярдиэ.

ПЕРТО:


(Газах, Товуз) – ганмаз. – О,

перто:нун бириди (Товуз).

ПЕСДЕЙИ: ПЕСДЕЙИ ЕЛЕМЕЭ

(Бакы) –


ещтийат цчцн сахламаг. – Муни дя дар эц-

нцмчцн песдейи елемишдим.

ПЕСЯ

(Товуз) – бойнуйоьун.ПЕСЯЛЯ

(Меьри) – тцкцнцн бир щиссяси тю-

кцлмцш (папаг). – Иби йяхши йадыма эялей, бир

дя бир песяля папах гойейди.

ПЕШ: ПЕШ ЭЯЛМЯК

(Ъябрайыл, Нахчыван)

– щядиййя вермяк.

ПЕШАР: ПЕШАР ЕЛЯМЯК

(Зянэилан) –

йыьымдан сонра аьаъда галан мейвяни дяр-

мяк. – Яли мейвя аьаъларыннан пешар еляди.

ПЕШАРЫ


(Ъябрайыл) – йыьымдан сонра

аьаъда галан мейвя. – Ушахлар пешары йыь-

маье:диф.

395


ПАЗЫБАШЫ

ПЕШАРЫ


396

ПЕШАРРАМАХ

ПЕЙИ

ПЕШАРРАМАХ(Гаракился) – йыьымдан

сонра аьаъда галан мейвяляри дярмяк.

– Мейвяни пешаррадым.

ПЕШДЯРЕШД

(Ъялилабад) – ардыкясилмя-

йян. – Машыннар пешдярешд ишдей.

ПЕШЕКЯР

(Башкечид) – йцк аты.ПЕШЯКЯР

(Гах) – балаъа чобан.

ПЕШЯМЯНЭЦЛЦ

(Хоъалы) – йабаны битки

ады.

ПЕШЯР


(Меьри) – гойундан ахшам саьылан

сцд. – Дядям дийярди: “Пешяр щарам олер,

пешяри сцтя гатмазлар”.

ПЕШЯРЯМЯК

(Шярур) – ахтармаг. – Эед

ордан пешяря, юзцвя цзцм тап.

ПЕШЯРИ

(Фцзули) – б а х пешяр.ПЕШХОН

(Чянбяряк) – б а х пешгон. – Щажы

пешхону Сялвийя верди.

ПЕШХОТДУЬ: ПЕШХОТДУЬ КЕЧМЯК

(Салйан) – мцвяггяти игтисади чятинлик кечир-

мяк (йазда кющня тахылын гуртаран, йени та-

хылын бичилян вахтында). – Йазза пешхотдуь

кечир; – Гуры гутарыб, йаш да йетишм:б, инди

пешхотдуь кечир.

ПЕШИН: ПЕШИН ВЕРМЯХ’

(Аьдам) – аванс

вермяк. – Гуллухчулара пешин верилляр.

ПЕШКАН

(Лянкяран) – бухарынын габаьынагойулан дямир тябягя.

ПЕШКАР


(Билясувар, Ъялилабад, Йардымлы)

– щяйятйаны сащя. – Пешкарда бир аз соьан

якмишям (Билясувар); – Пешкарда аьаъ якя-

ъям (Ъялилабад).

ПЕШКИР (Аьбаба, Басаркечяр, Эядябяй)

– ял-цз дясмалы. – Пешкири вер гонаьа, ялин

силсин.

ПЕШГОН (Басаркечяр, Башкечид, Борчалы)– йухайайан. – Пешгонун цссцндя йуха йа:рых

(Басаркечяр); – Пешгону ма

?

а вер (Башке-чид); – Пешгон дя:рми олор, тахдадан гайры-

лер (Борчалы).

ПЕШГУН

(Башкечид, Борчалы, Щамамлы) –б а х пешгон. –  Пешгуну эяти, чюрях’ йа:х

(Щамамлы).

ПЕШГУРТ

(Аьдам, Борчалы, Фцзули, Эядя-бяй, Газах, Шяки, Шуша, Йевлах) – тахылын нов-

бары. – Пешгурт вахдынатан чох вар щялямляри,

ня:н (ня цчцн) дарыхейсын? (Эядябяй); – Хыр-

маны дюйцф гутараннан со:ра пешгурт эедер

(башланыр) (Борчалы); – Пешгурт чыхана кими

йийяси тахылымыз вар (Шяки). 

? Пешгурт елямях’

(Шяки, Шуша, Йевлах) – тахылын новбарындан

азаъыг цйцтмяк. – Дюрд дяня дярзи апарырам

кин, ушахлара пешгурд елийим (Шуша).  Пеш-

гурта эетмяк (Ъябрайыл) – тахылын новбарыны

бичмяйя эетмяк.

ПЕШМЕЭ

(Бакы) – б а х пешвенэ.ПЕШВЕНЭ

(Шяки) – дцйц унундан биширил-

миш щалва нювц. – Цш кило пешвенэ бясимди.

ПЕТ


(Салйан) – кеф. – Ушаь юз петиндяди.

ПЕТИ


(Газах, Меьри) – йарашыгсыз. – Бу

пети иняйи нийя сахле:рсян? (Меьри).

ПЕЙДАР

(Исмайыллы, Зярдаб) – щямишя,аравермядян. – Мян пейдар бу бирга:дада

ишдямишям; –  Сянин ишин пейдар беля олур

(Зярдаб).

ПЕЙДЯМЯ


(Ъялилабад) – щямишя, аравер-

мядян. – Пейдямя мынын бырныннан ган эе-

дей.

ПЕЙДЯР


(Борчалы, Ъябрайыл, Чянбяряк,

Газах, Шямкир, Товуз) – б а х пейдар.

– Бизим булахдан пейдяр су ахер (Борчалы);

– Дайым пейдяр бир мащны охуйур (Шямкир);

– Пейдяр ма: ийня вырыфлар (Ъябрайыл).

ПЕЙДЯРИ


(Эянъя, Салйан) – б а х пей-

дар. – Пейдяри су ахыдыр, эяня дейир тахылым

йаныр  (Эянъя); – Юзи пейдяри чай ичир, мя:

вермир (Салйан).

ПЕЙЬАМБЫЬДА

(Салйан) – гарьыдалы.

– Пейьамбыьда йайда чыхыр. – Пейьамбыьда

хейирри шейдц.

ПЕЙЬЯМБЯР

I (Губа, Лачын) – гарьыдалы.

– Гарагышлах кяндиндя гардалыйа пейьямбяр

дейилляр (Лачын).

ПЕЙЬЯМБЯР

II (Эюйчай) – базар ертяси.

 Пейьямбяр армуд (Губа) – армуд

нювц. Пейьямбяр гуршаьы (Шяки, Загатала) –

эюй гуршаьы. Пейьямбяр шамама (Зага-

тала) – шамама нювц.

ПЕЙЬЯМБЯРБУЬДА

(Яли Байрамлы) –

б а х пейьамбыьда.

ПЕЙЬЯМБЯРИ

(Бакы, Ъябрайыл, Дявячи,

Зянэилан) – б а х пейьямбяр I. – Бырда цш

лода пейьямбяри вар (Бакы); – Пейьямбяри-

дян мала силос дцзялдилляр (Зянэилан).

 Пейьямбяри той (Аьъабяди) – чальысыз

той. – Закир юзцня пейьямбяри той еляди.

ПЕЙЬЯМБУЬДА

(Билясувар) – б а х пей-

ьамбыьда. – Босданда пейьамбуьда чохду.

ПЕЙИ


(Лачын) – йекябурун (адам).

ПЕЙИК: ПЕЙИК ОЛМАХ

(Барана, Тяртяр) –

эязмякдян йорулмаг. – Гойунум итмишди,

чох ахдардым, пейик олдум (Тяртяр).

ПЕЙИКМЯК

(Газах) – узаглашмаг, тярк

етмяк. – Гушун йувасыны учуртдум дейя пе-

йикди.


ПЕЙИНСЯХ’

(Загатала) – аз пейинли (йер).

ПЕЙКАМ: ПЕЙКАМ ЭЮНДЯРМЕЭ

(Бакы) – хябяр эюндярмяк. – Бу да Дадаш,

эцндя цсдцмя бир пейкам эюндярир.

ПЕЙКАР


(Салйан) – горху. – Ушаьын ата-

дан пейкары олсун эяряэ.

ПЕЙЛЯМЯК

(Шамахы) – дарамаг (йуну).

– Йуну пейляйиб гундаьа вурулларды.

ПЕЙЛЯШМЯК

(Лянкяран) – шишмяк (эя-

мийя аиддир). – Эямини суйа сал, пейляшсин.

ПЕЙПЕЙВАХ

(Газах) – щямишя, ардыкя-

силмядян. – Мящяммяд пейпейвах сяни

?

далейна?

данышер.


ПЕЙСИМЯХ’

(Ъябрайыл) – тясирлянмяк.

– Щясян буз кими суйу ишди, щеш пейсимяди дя.

ПЕЙВАНД


(Оьуз) – тямкинли.

ПЕЙВАС


(Меьри, Шярур, Зянэилан) – пей-

вянд, ъалагланмыш. – Бырда пейвас ярих’ляри

верилляр завода (Меьри); – Ярий аьаъыны алчыйа

пейвас елямяй олар (Шярур). 

? Пейвас вырмах

(Шярур, Зянэилан) – пейвянд елямяк. – Бу тут

пейвасды, юзцм пейвас вырмышам; – Щяйяти-

миздя чохлу пейвас вырмышам (Зянэилан).

ПЕЗИ

I (Яли Байрамлы, Эядябяй, Хоъа-вянд, Имишли, Исмайыллы, Кцрдямир, Сабирабад,

Салйан) – 1. кобуд; 2. ганмаз. – Пези Мя-

щяммят эялди (Хоъавянд); – Бу юйц йыхылмыш

эядя лап пезиймиш (Эядябяй); – Йолчу пези-

нин бириди, сян оннан башармассан (Шямкир).

ПЕЗИ


II (Аьдам, Исмайыллы, Сабирабад, Сал-

йан) – эцълц. – Щясян пези адамды, ики тай-

лары бирдян эютцрцр (Салйан).

ПЕЗИГУЛУ


(Шярур) – эцълц.

ПЕЗИКМЯК


(Имишли) – горхуб гачмаг.

– Эцъи чатмады, пезикди.

ПЕЗИЛЯМЯЭ

(Саатлы) – юзцнц эцъля ара-

байа сохмаг.

ПЕЗИКЛИК


(Яли Байрамлы) – кобудлуг.

– Сян пезилийини бирдяфялий ат!

ПЯ:ЧИ

(Тяртяр) – пяйячи, пяйя ишчиси.– Кющня дилнян биз де:ирик кин, пя:чи пя:дя

ишдийир.


ПЯДЯРАВА

(Шяки) – ядябсиз, сюйцшкян.

– Мусдафа чох пядяравады.

ПЯДЯРВАЙИ

(Оьуз, Шамахы) – б а х пя-

дярава. –  Аьа о гядяр пядярвайиди ки, они

данышдырмамах йахшыды (Шамахы); – А киши,

сян ня пядярвайи адамсан (Оьуз).

ПЯЭ

(Ахалсхи) – виран олмуш евин йери.– Бу пяэлярин сащиби кимляр иди?

ПЯЬЯМБЯРБУЬДА

(Губа) – б а х пей-

ьямбярбуьда. – Бу ил цш пут пяьямбярбуь-

дамыз улубду.

ПЯЬЛЯТМЯК

(Ахалсхи) – виран гоймаг.

– Душман явяляримизи пяьлятди.

ПЯЬЛЯШДИРМЯК

(Ахалсхи) – виран гой-

маг.  – Говьа заманы кяндимизи йандырыб

пяьляшдирдиляр.

ПЯКЯЩКЯН

(Шащбуз) – ары. – Биз арыйа

пятях’ дя дейярих’, пякящкян дя дейярих’.

ПЯЛ


I (Дярбянд, Исмайыллы, Губа, Шамахы)

– кявяр, эюй соьана охшайан йабаны битки

ады. – Бу йил мешядя пял чух улуб (Губа);

– Пялдян уладу йяхши чцдц (Дярбянд); – Ня-

ням бу йцн пял гутабы бишириб (Исмайыллы);

– Базарда пялцн дясдяси ики шащыйады (Ша-

махы).

ПЯЛ


II (Шамахы) – чилинк (чилинэаьаъ ойу-

нунда). – О, пяли бир быра ат!

 Пял вурмах (Аьдам, Борчалы, Ъябра-

йыл, Исмайыллы, Газах) – мане олмаг. – Сян

щямяшя бизим ишимизя пял вурурса

?

(Аьдам).Пял гатмах (Эянъя) – б а х пял вурмах.

– Нийя ишя пял гатырсан? Пял гурмах (Бор-

чалы) – б а х пял вурмах. – Яли мя:м ишимя

пял гурду. Пял чякмяк (Шамахы) – дязэащын

охуна парча сарымаг. – Пялини чяк, сонра ишля.

ПЯЛАЬЫЗ


(Гах) – йекяаьыз.

ПЯЛЯ


(Аьъабяди, Ъябрайыл, Эянъя, Исма-

йыллы, Кцрдямир, Газах, Минэячевир, Шяки,

Шямкир, Товуз) – буйнузлары йанлара яйилмиш

гулаглары саллаг (щейван). – Пяля юкцз гочаь

олур, йахшы ишдийир (Аьъабяди); – Пяля щей-

ванын буйнузу бярк олар (Газах); – Бизим

инях’ пяляди (Товуз); – Пяля юкцз йахшы олар

(Шяки).


ПЯЛЯБАШ

(Ордубад, Шярур) – йекябаш,

ганмаз. – О, чох пялябаш адамды (Ордубад).

ПЯЛЯБУЙНУЗ

(Эянъя) – йоьунбуйнуз.

– Пялябуйнуз кял ачылыф.

ПЯЛЯД

(Яли Байрамлы, Гаракился, Лянкя-ран, Салйан) – щяйят гапысы. – Пяляди баьла-

ды:н? (Яли Байрамлы); – Эет пеляди юрт! (Лян-

кяран); – Пялядин аьзында дайанаь (Салйан).

397


ПЕЙИК

ПЯЛЯД


ПЯЛЯЬАЪ

(Аьдам, Шамахы) – ушаг ойуну

ады. – Эялин эедяйин пялаьаъ ойнуйах (Аь-

дам); – Эялин пялаьаъ ойныйах (Шамахы).

ПЯЛЯГУЛАЬ

(Гах) – гоъа чаггал. – Пяля-

гулаь кимик <кими> улама, сесуву кес.

ПЯЛЯГУЛАХ

(Эянъя, Кцрдямир, Шяки) –

йекягулаг. – Пялягулаь аты сатдым (Эянъя);

– Пялягулах гойун сцтдцдц (Кцрдямир).

ПЯЛЯМЯ


I (Кцрдямир) – сцдлц пящриз

хюряйи.


ПЯЛЯМЯ

II (Ъялилабад, Лянкяран, Масаллы,

Йардымлы) – баьда, бостанда дцзялдилян чар-

даг. – Баьбан пялямядя гарпуз йе:ир (Лян-

кяран); – Пялямясиз баь олмаз (Масаллы);

– Пялямя олей босдандя, баьдя, беля-беля

йеррярдя (Ъялилабад).

ПЯЛЯМЯПЮТЦР

(Шярур) – чиркин.

ПЯЛЯМИРД


(Хачмаз, Губа) – чох зяиф.

ПЯЛЯМЦРД


(Бакы, Хачмаз, Губа) – б а х

пялямирд.

ПЯЛЯМЦРДЯ

(Ъулфа, Гах, Минэячевир,

Шяки) – ири бядянли, кюк (адам). – Пялямцрдя

адам иши йарытмыр (Ъулфа).

 Пялямцрди улмах (Губа) – тагятдян

дцшмяк. – О гядяр мяни йцэцртдцн ки, пяля-

мцрди улдум.

ПЯЛЯНД


(Яли Байрамлы) – б а х пяляд.

– Щасанэилин пялянди щцндцрдц.

ПЯЛЯНПЮРТ

(Ъябрайыл) – кобуд (адам).

– Бу чох пялянпюрт адамды.

ПЯЛЯПЦСЦР

(Газах) – йюндямсиз.

ПЯЛЯСЯНЭ


(Шамахы) – даьыныг. 

? Пяля-


сянэ елямях’ (Эядябяй) – даьытмаг. – Буь-

дуйу ким пялясянэ еле:ф буралара? Пялясянэ

олмаь (Шамахы) – даьылмаг. – Онун еви пяля-

сянэ олуб.

 Пялясянэ вырмах (Ъябрайыл, Гаракился)

– эязмяк, эязиб доланмаг. – Ахшама кими

оннан-мыннан пялясянэ вырыр (Гаракился);

– Сизин евдя сичаннар пялясянэ вырыр ки? (Ъяб-

райыл).

ПЯЛЯШ


I (Загатала) – яйрибурун. – Мух-

дар ями пяляшди.

ПЯЛЯШ

II (Ханлар) – кюк (давар). – Бу пя-ляш бузойдан йахшы юкцз олажах.

ПЯЛЯШ


III (Лянкяран, Йардымлы, Салйан) –

сялигясиз.

ПЯЛЯШКЯ

(Губа) – йабаны битки ады.– Баьда пяляшкя битцбдц.

ПЯЛЯШО


(Салйан) – буланыг, лилли су.

 Пяляшо эялмяэ (Кцрдямир, Салйан) –

кяляк эялмяк. – Мя: пяляшо эялмя! (Салйан).

Пяляшо салмах (Оьуз) – шулуглуг салмаг.

– Тойда ушахлар пяляшо салыр.

ПЯЛЯТ


(Яли Байрамлы, Газах, Лянкяран,

Масаллы) – б а х пяляд. – Ялийя бизим пялятин

йанында ирасд эялдим (Лянкяран).

ПЯЛЯВАР


(Нахчыван) – талвар. – Пяля-

варын алты кюлэя олур.

ПЯЛИСКАР

(Ъябрайыл) – суванмыш. – Щц-

сейин аьанын пялискар гуйусу вармыш.

ПЯЛИШ: ПЯЛИШ ОМАЬ

(Лянкяран) – 1. сал-

маг; 2. бцрцшмяк (эюйяртийя аиддир). – Эю-

йяртийя эцн дяйиб пялиш олуб.

ПЯЛЛИК


(Лянкяран) – вязярийя охшар йе-

йилян битки ады. – Пяллик чох дадды олур.

ПЯЛМЯ

I (Аьъабяди, Ъябрайыл, Фцзули,Гаракился, Меьри, Ордубад, Шащбуз, Уъар,

Тяртяр, Зянэилан) – думан, чян. – Щавада

пялмя вар (Тяртяр); – Пялмядя адам адамы

сечя билмир (Аьъабяди); – Бюйцн щава пял-

мяди (Зянэилан); – Пялмядя йол эетмяй олар?

(Уъар).


ПЯЛМЯ

II (Аьдам, Аьъабяди, Тяртяр) –

эюздя ямяля эялян тор. – Эюзцмдя пялмя

вар (Тяртяр).

ПЯЛМЯЛЯНМЯХ’

(Тяртяр) – эюздя тор

ямяля эялмяк, эюзя тор чякилмяк. – Эюзцм

ахшамларым пялмялянир.

ПЯЛМЯЛИ

(Тяртяр) – думанлы, чянли.– Щава пялмялиди.

ПЯЛМЯТУРШ

(Губа) – эюй соьана охшар

мешя биткисиндян щазырланан сиркя. – Мян пял-

мятурши хорекнян йейирям.

ПЯЛПЯТЮЙЦН

(Шяки) – йабаны битки ады.

– Ъийим пялпятюйцннян го:рма биширди.

ПЯЛТЯ

(Лянкяран) – исти шейляри оъаьынцстцндян эютцрмяк цчцн хцсуси дясмал.

– Пялтейнян габы оъаьдан яндир.

ПЯЛВЯНД

(Лянкяран, Салйан) – эямидядор аьаъыны сахлайан ипляр. – Пялвянд олмаса,

дор яйиляр (Лянкяран).

ПЯЛВЯНДЯР

(Лянкяран) – эямидя йел-

кяни чякян ипляр. – Аьа, пялвяндяри вур йе-

риня, вураннан сора белинин гуртларыны бяркит.

ПЯМБЯЭИЛО

(Бакы) – сцрвя, адачайы.

ПЯМБЯХ’

(Гаракился) – дараныб ешилмишйун.

398


ПЯЛЯЬАЪ

ПЯМБЯХ’


ПЯМБЯЛЯМПЦШ

(Эядябяй) – йабаны

аьаъ ады.

ПЯМПЯЛИК


(Загатала) – кяпяняк.

ПЯМБЯ: ПЯМБЯ ВЫРМАЬ

(Салйан) –

овуълайыб йемяк. – Еля адам вар ки, пылоа<плова> пямпя вырыб йе:р.

ПЯНАБАД


(Билясувар, Ъянуби Азярбай-

ъан) – 15 гяпиклик эцмцш пул (кечмишдя).

– Биздя пянабад варды (Билясувар); – Гар-

ьылары сатдым, бир пянабад алдым (Ъянуби

Азярбайъан).

ПЯНБЯДУЗ


(Шамахы) – гуш ады. – Эюй

эурулдийяндя пянбядуз яйаьларыны йухары

галхызар ки, эюй дцшяндя сахласын.

ПЯНЪЯКЯШ


(Ярдябил) – б а х пенъякеш

(2-ъи мяна).

ПЯНЪЯПЯНЪЯ

(Бакы) – парча нювц ады.

ПЯНДЯМ

(Борчалы, Эядябяй, Шямкир, То-вуз) – баъарыгсыз. – Пяндям ушах бир гарпызы

ордан бирйя:тиряммяди (Шямкир); – О, йаман

пяндям ушахды (Товуз).

 Пяндям олмах (Эюйчай, Исмайыллы,

Газах, Уъар, Зянэязур) – гябз олмаг. – О

гядяр йеди ки, лап пяндям олду (Исмайыллы);

– Ахшам гозу йедим, пяндям олдум (Уъар);

– Пяндям оланда адамын гарны аьрыйыр (Зян-

эилан). Пяндям доьмах (Газах) – юлц доь-

маг. – Инях’ пяндям доьду. Пяндям тюх-

мях’ (Газах) – б а х пяндям доьмах. – Бу

ил малын чоху пяндям тюкцф, саламат доьан

азды.

ПЯНДЯМЯ


(Ъябрайыл) – йарма хюряйи.

– Бу эцн Сейидэилдя пяндямя пишмишди.

ПЯНДОЙ

(Эядябяй) – б а х пяндям.– Го

?

шумун бир пяндой эядяси вар.ПЯНДУМ: ПЯНДУМ ОЛМАЬ

(Бакы) –


шишмяк. – Дцэцни у гядяр гейнетдим ки, пян-

дум олди; – Ушаьы ухарта дюэцбляр ки, бядяни

сялт пяндум олыб.

ПЯНЭЯЛ


(Эянъя) – яйирилмиш йундан ща-

зырланмыш 

? шякилли йумаг.

ПЯНЭЯЛЛЯМЯК

(Эянъя) – яйирилмиш

йуну 


? шяклиндя йумагламаг.

ПЯНИТДИ


(Ордубад) – сарылыг хястялийи.

– Биз сарылых хястялийиня пянитди дейирых.

ПЯНГ

(Загатала) – ирибуйнузлу щейванашыьы. – Ащядин пянги писди.

ПЯНСЯМАХ


(Загатала) – бяйянмяк.

ПЯНСИММЯХ’

(Чянбяряк) – горхмаг.

– Ящмят биздян пянсиммир.

ПЯПЯ

(Бакы, Хачмаз) – чюряк (ушаг лек-сиконунда). – Гызым, анан сяня пяпя вер-

синми? (Хачмаз).

ПЯПЯХОРУЗ

(Ордубад) – дярман биткиси

ады.

ПЯПЯЛ


(Гах, Загатала) – гозун вя йа фын-

дыьын габыьы. – Гозун пяпяли бяркди; – Анам

фындыьын пяпялин тямизди:р (Загатала).

ПЯПЯЛЯ


(Ъялилабад) – б а х пяпял. – Уша-

ьын аьзына пяпяля верейляр.

ПЯПЯЛЯМЯ

(Салйан) – сцддян кясилмиш

кюрпя ушаглар цчцн биширилян хюряк ады. –

Ушаьа пяпялямя вер; – Пяпялямя ушаьчынды.

ПЯПЯЛЯМЕЭ

(Бакы) – хырдаламаг (чю-

ряйи). – Аьыз, чюряэи пяпяляйиб тюкмя, гой

быра!


ПЯПЯЛЯМЯК

(Загатала) – гозу, фындыьы

габыгдан чыхармаг. – Фындыьы пяпялямяк ла-

зымды.


ПЯПЯЛЛИК

(Загатала) – гоз, фындыг габы-

ьынын тулландыьы йер. – Щясянин мящляси тамам

пяпяллий иди.

ПЯР

I (Губа) – соьан дады верян йабаныбитки ады. – Пярляр чух эцзял уладу; – Утлаьы-

мызын чухи пярди; – Щясян бу эцн мешядянДостарыңызбен бөлісу:
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   104


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет