Азярбайъан дилинин диалектоложи лцьятиPdf көрінісі
бет75/104
Дата02.05.2020
өлшемі3.32 Mb.
1   ...   71   72   73   74   75   76   77   78   ...   104

I (Яли Байрамлы, Салйан, Товуз) –

1. йонгар (Яли Байрамлы, Салйан). – Иряндянин

аьзыннан чыхыр пцфя (Яли Байрамлы); – Пцфя

тахдадан тез йанар (Салйан); – О пцфядян бир

теш <тешт> эяти, эярмянин алтда тюкях’ (Чян-

бяряк); – О одунун пцфясин оъаьа вер (Кцр-

дямир); 2. тахта кяпяйи (Товуз). – Тахдадан

чыхан хурдажа кяпя: пцфя де:лир; 3. чялтик

габыьы, кяпяйи (Ъябрайыл, Чянбяряк, Фцзули,

Эядябяй, Ханлар, Имишли, Кцрдямир, Гара-

кился, Масаллы, Ордубад); – Пцфяни кцляй апа-

рыр, саман галыр (Кцрдямир); – Пцфцйц йыь да,

мала:пар <мала апар> верэинян (Эядябяй);

– Тахылын пцфясин тямизлямях’ лазымды (Ханлар).

ПЦФЯ

II (Оьуз) – ушаг цчцн щазырланмышхюряк ады. – Ушаь аьлыйыр, пцфясини вер она.

ПЦФЯ


III (Ъулфа) – йем. – Пцфяни мала

верялляр.

ПЦФЯРЯХ’

(Ъябрайыл) – тез, ъялд.

ПЦФЦРЦК

(Загатала) – пуч (гоза, фындыьааиддир).

ПЦХ’ДЯРМЯХ’

(Газах, Шямкир, Товуз) –

ешмяк. – Нязий ифляри пцх’дярерик кин, сонра

ишдя:ндя гырылмасын (Товуз).

ПЦК


(Оьуз) – мамыр.

ПЦКЦРЯМ


(Шямкир) – отлуг (йер). – Бурйа

эирмя, пцкцрямди, илан-чийан олар.

ПЦКЪЯ: ПЦКЪЯ ЧИЧЯЙИ

(Газах) – йа-

баны битки ады. – Пцкъя чичяйини топламаь

асанды.


ПЦЛЯМИД

(Бакы) – б а х пялямирд. – Ушаь

чох пцлямидди.

ПЦЛК


(Эянъя) – лах (йумурта).

ПЦЛЦЪЦК


(Шярур) – гарьыдалы дяняляринин

йерляшдийи щисся.

ПЦЛЦХ’

(Эядябяй) – кюк (щейван). – Бучох пцлцх’ щейванды.

ПЦЛЦШ


(Салйан) – пучал (чайа аиддир).

– Зякийя, чайникдян чайын пцлцшцн ат эессин.

 Пцлцшдян чыхмах (Ъябрайыл) – йаныб

габармаг, сулугламаг. – Ялим пцлцшдян чы-

хыб, щеш тярпядяммирям.

ПЦЛЦШЦХ’: ПЦЛЦШЦХ’ ЧЫХМАХ

(Гара-

кился) – йаныб сулугламаг. – Дяриси пцлцшцх’чыхып.

ПЦНЯ


I (Лянкяран) – б а х пурна.

ПЦНЯ


II (Балакян) – чялтик кяпяйи.

ПЦРЧЦКЛЦ


(Аьбаба) – кюк, йеркюкц.

ПЦРЧЦМ


(Салйан) – нюгсан. – Ня гядяр

чалышсан да, ишдя пцрчцм олур.

ПЦРЯН

(Аьдам, Имишли, Гах, Минэячевир,Зянэилан, Загатала) – б а х пиран. – Бешимъи

йухуну йатыф дуранда башдыйырам пцряннян,

шахдан йыьыф тофлуйув, ону басдырмаьы

(Аьдам); – Пиряннян гурду шахлыйырых, о:н

барамасы йахшы олур (Зянэилан).

ПЦРИХ’


(Шяки) – тязяъя ачмыш тут йарпаьы.

ПЦРНЯ


(Ордубад) – б а х пурна. – Сойух

дяйян адама пцрня чайы мянфяйятдиди.

ПЦРСЯХ’

(Щамамлы) – шахта. – Бц:н йа-ман пцрсях’ди, малы бурахма чюля.

ПЦРТИМ-ПЦРТИМ: ПЦРТИМ-ПЦРТИМ

ЭЕТМЯХ’

(Гафан) – б а х пыртым-пыртым ол-мах. – Йорьан чцрцйцб пцртим-пцртим эедир.

ПЦРТЦ


(Шяки) – аьъийяр. – Инех’ кесмиш-

дых, пцртцсцни чыхардыв атдых, щейляъя харав

олмушди.

ПЦРТЦК


(Оьуз) – тоз. – Кепгамын цсдцн-

дяки пцртцкляри чюткя иля тямизля.

ПЦРЦХ’

(Шяки) – б а х пцрих’. – Щорданпцрцх’ деннийя биллыхмы?

ПЦСДМАЩИ


(Ордубад) – торлу (чаргат).

– Атам мяня пцсдмащи чяргят алды.

ПЦСЯ

(Балакян) – зибил.ПЦСЯХ’

(Газах, Минэячевир) – нарын йа-

ьыш. – Дюрт эцндц пцсях’ башдыйыф.

ПЦСЯМЯРЭ: ПЦСЯМЯРЭ ЕЛЯМЯЭ

(Салйан) – 1. щирсляндирмяк; 2. дилхор еля-

мяк. – Ушаьлар сяс салыб мя:и пцсямярэ еляди.

ПЦСЯНЭИЛЯМЯК

(Кцрдямир) – нарын

йаьмаг (йаьыша аиддир). – Эяня йаьыш пцсян-

эиляйир, щава чятин ачылар.

ПЦСЭ

(Зянэилан) – б а х пискя. – Дя:рма-нын пцсэцня; Чахчаггына, пцсэцня, Сян кюш-

дцн эетдцн, оьул; Мяни гойдун пис эцня.

410

ПУТДАМАХ


ПЦСЭ

ПЦСЭЦНТЦ

(Билясувар) – нарын йаьыш.

ПЦСИНЭИ

(Ъялилабад) – чятинлик. – Яли пц-синэинян эедей.

ПЦСЦК


(Ъябрайыл) – йан-йюряси гопмуш

ашыг. – Пцсцк йцнэцлдц дейин, она сагга де-

йяндя илим-илим итир.

ПЦСЦНЭЦ


(Газах) – б а х пцсэцнтц.

 Пцсцнэц тюкмяк (Меьри) – нарын йаьыш

йаьмаг. – Бяйяхдян пцсцнэц тюкей.

ПЦСЦНЭЦЛЯМЯК

(Ъябрайыл) – нарын йаь-

маг (йаьыша аиддир). – Йаьыш йаваш-йаваш пц-

сцнэцлцйцр.

ПЦСЦНТЦ


(Балакян) – зир-зибил.

ПЦСЦР


(Газах) – зибил.

ПЦСЦРЦНТЦ

(Газах) – б а х пцсцнтц.

– Пцсцрцнтцйнян зибил бир сюздц.

ПЦСЦРЦНТЦЭЮТЦРЯН

(Газах) – хя-

кяндаз. – Пцсцрцнтцэютцряннян зибил аталлар.

ПЦСЦС


(Ъулфа) – б а х пусус.

ПЦСЙЯР: ПЦСЙЯР ОЛМАХ

(Эянъя,

Газах) – сяпялянмяк. – Тахыл пцсйяр олуф(Газах); – Байрамда арвад-ушах щамысы

дцздяря пцсйяр олур (Эянъя).

ПЦШ

I (Оьуз) – йабаны битки ады. – Пцшцндиш аьрысына хейри вар.

ПЦШ


II (Болниси, Борчалы, Эядябяй, Эянъя,

Гах, Газах, Меьри, Шямкир, Товуз) – б а х

пуш. – Пцшцн торпаьа чох хейри вар (Товуз);

–  Пцшц торпаьа тюх’сян, йахшы олар (Эядя-

бяй); – Йери гувваламахдан ютри пцшц йеря

сяперих’ (Борчалы).

ПЦШДЯ

(Аьдам, Аьдаш, Балакян, Мин-эячевир, Оьуз, Товуз) – шлцз (чайда, архда,

дяйирман новунун башында вя с. лазым ол-

дугъа су бурахмаг цчцн гапы). – Дя:рманын

пцшдяси йахшы олмуйанда су чятин галхыр

(Балакян); – Ай дайы, дя:рманын пцшдяси ха-

рав олуф, су галхмыр (Товуз); – Пцшдяляри дц-

зялдифляр, су йахшы эялир.

ПЦШДЯХ’ЛЯМЯХ’

(Щамамлы) – гойуну

гайчы иля гырхаркян золаг ямяля эятирмяк.

– Иса гойну йахшы пцшдях’ле:ф.

ПЦШДЯХ’ЛИ

(Щамамлы) – золаглы гырхылмыш

(гойун). – Я, пцшдях’ли гойун эюзцмя дяй-

мир ахы, эюрян, щарйа эедиф!

ПЦШДЯЛЯ


(Газах) – гойун гырхыларкян

белиндя дцзялдилян йун золаьы.

ПЦШДЯМЯ

(Газах) – хюряк ады. – Пцш-дямя мал ятиннян пишир.

ПЦШДЯМЯХ’

(Шямкир, Товуз) – пейинля-

мяк. – Йери якерих’, сонра да пцшдерих’ (То-

вуз); – Би:л йери пцшдядим, гартоф йахшы йялди

(Шямкир).

ПЦШЭЦ: ПЦШЭЦ ТУТМАХ

(Басаркечяр) –

эцляшмяк. – Но:рызнан Иса пцшэц тутуфлар,

Но:руз басыв ону.

ПЦШГЯХ’

(Башкечид, Газах) – б а х пус-гах II.

ПЦШЦ


(Аьбаба, Щамамлы) – 1. ипяк парча

нювц ады. – Пцшц бязях’ли парча олурду: йашыл,

гырмызы, эюй ирянэдя олурду; 2. пцшц адлы ипяк

парчадан тикилмиш баш йайлыьы. – Пцшцйц ар-

ватдар баьлыйырды, ону арватдар баьлыйанда

шойьу (шювгц) йахшы тцшцрдц (Щамамлы).

ПЦШЦЛ

(Салйан) – лобйанын эюй габыьы.– А:з Лятифя, лобйанын пцшцлцн тюк иняэя.

ПЦТЯ


(Балакян) – б а х питя (2-ъи мяна).

– Шящярдян гоъа анам цчцн исдядийи пцтяни

алдым.

ПЦТЯЛИК


(Балакян) – бир баш йайлыьы цчцн

лазым олан гядяр материал. – Шящярдян гоъа

анам цчцн бир пцтялик тянзиф алдым.

ПЦТРЯМ


(Газах Шямкир) – бцтцнлцкля,

бцтюв. – Мян чюря:и пцтрям йедим; – Оту пцт-

рям йыьдых щаравыйа (Газах); – Пцтрям эяти,

цсдцннян алма! (Шямкир).

ПЦТРЦМ

(Салйан) – б а х пцтрям. – Мяняби дяня пцтрцм каьаз верцз.

ПЦТЦЗ: ПЦТЦЗ ЕЛЯМЯХ’

(Ъябрайыл) –

йормаг, ялдян салмаг.

ПЦВЛЯМЯХ’

(Газах) – топламаг.

ПЦЗЯ

(Лянкяран, Масаллы) – зянбил тоху-маг цчцн истифадя едилян йабаны битки ады.

– Мири зямбил пцзяси гырмаьа эедиб.

ПЦЗЭЯ

(Ъябрайыл, Кцрдямир) – бараматямизляняркян гуру йарпаг гарышыглы чыхан

зибил. – Пцзэя щеш няйя эяряк дюйцл, барама

зибилиди (Кцрдямир); – Бу пцзэяни бырдан тя-

миздя (Ъябрайыл).

411

ПЦСЭЦНТЦ


ПЦЗЭЯ

Рр

РАЩАТЫ


(Меьри) – гиф. – Няфт тюкяндя лям-

пийя ращатыны гойейляр лямпянин аьзына.

РАХБЯРЯ

(Меьри) – цзяриня тяняк бу-даглары атланмаг цчцн 2-3 метр щцндцрлцкдя

дцзялдилян талвар.

РАГГЫ

(Башкечид, Болниси, Борчалы, Ща-мамлы, Газах) – б а х ираггы. – Эцлназ юй-

дян раггыны эяти, ялими йцяжям (Газах); – Раг-

гыйы вер, ялими йу:м (Щамамлы).

РАМРАМАЙ


(Гах) – шялаля.

РАНА


(Меьри) – хыш вя йа котанын торпагда

ачдыьы шырым.

РАСА

(Губа) – сапа дцзцлмцш гах.РАСЭЯЛЯ: РАСЭЯЛЯ ОЛМАХ

(Меьри) –

гаршылашмаг, растлашмаг. – Тярбизнян базарда

расэяля олдум.

РАСГУ

(Гах) – назик баьырсаг.РАЙБАРАЙ

(Бакы, Ордубад) – щярдям-

хяйал, сюзцнцн цстцндя дурмайан, фикрини

тез-тез дяйишян. – Биръя ону диндирмя, рай-

барай адамды о; –  Ада, сян ня райбарай

адамсан (Бакы).

РАЗДАР

(Лянкяран) – гараьаъ. – Мешядяраздар аьаъдары долуду.

РЯЪИ


(Лянкяран) – гуру балыг.

РЯД


(Кцрдямир, Гафан, Йардымлы, Тяртяр)

–  б а х иряд. – Бу ряд ъейран ряддиди, бу ряд-

нян эедяк (Гафан).

РЯДЪИЛ


(Гафан) – итмиш щейваны изи иля ах-

тарыб тапан адам, изчи. – Ящмяд йахшы рядъилди.

РЯДДЯМАХ

(Меьри) – излямяк, изя дцш-

мяк, изля эетмяк. – Инях’ляри дяря боьазына

кимин ряддядых.

РЯДЯ ВЕРМЯК

(Йардымлы) – сойуг мц-

насибят бяслямяк, йан эязмяк. – Нешин мян-

нян рядя верейсян?

РЯДИФ

(Лянкяран) – сыра.РЯДГОВАН

(Меьри) – итмиш щейваны изи

иля ахтарыб тапан адам, изчи. – Габахлар щей-

ван итяндя рядгованнар тапейди.

РЯФЪЯР

(Барана) – ишэцзар. – Бабам чохряфъяр адамыйды.

РЯФЯТЯ


(Аьбаба, Басаркечяр, Бейляган,

Шярур, Ордубад) – б а х рящятя. –  Ряфятяни

гоншу апарды (Бейляган).

РЯФИДЯНЯ


(Ордубад) – тяндиря чюряк

йапмаг цчцн ишлядилян алят. – Биз яли чюрях’

йандырмасун дейя парчадан ряфидяня тикярих’.

РЯФТЯ


(Лерик) – тяндиря чюряк йапмаг

цчцн ишлядилян алят. – Ряфтя олмаса, лаваш би-

ширмяк олмаз.

РЯЩЯТЯ


(Чянбяряк) – тяндиря чюряк йап-

маг цчцн ишлядилян алят. – Тяндиря чюряйи ря-

щятийнян йапырых.

РЯХ’ДЯН


(Ордубад) – гянд торбасы. – Биз-

дяр рях’дяни парчадан тикярых.

РЯКИ

I (Гах) – даранмыш ял бойда йун.РЯКИ

II (Гах) – тцтцн гурудулан йер.

РЯКИК

(Газах) – пялтяк.РЯМЯ

I (Товуз) – б а х ирямя III.

РЯМЯ

II (Салйан) – гайада айаг гоймагцчцн дцзялдилмиш йер.

РЯСЯТ


(Салйан) – пай, щисся. – Няням

щамымызын рясятин вермишди.

РЯШБАБА

(Бярдя, Эюйчай) – цзцм нювцады.

РЯШИДДЯММЯК

(Салйан) – зирякляшмяк,

гочаглашмаг. – Бу эцн дейясян йаман ряшид-

дяммисян.

РЯШМЯ


(Чянбяряк, Эядябяй, Товуз) –

б а х иряшмя.

РЯВЯ-РЦВЯ

(Лянкяран) – ичалат. – Балы-

ьын рявя-рцвясини лявянэийя гатыб пишир.

РЯЗЯ


(Эядябяй) – б а х ирявзя.

РЫЬЯ


(Йардымлы) – ядяд, дяня. – Торбада

би рыья гят <гянд> галыб.

РЫМЫЗ: РЫМЫЗ ЕЛЯМЯХ’

(Меьри) – ишаря

етмяк, эюз елямяк. – Сян еля бизя рымыз еля,

соралыйнан ишин олмасын.

РЫХДЫМ

(Йардымлы) – мющкям, давамлы.– Ъящрянин кириши рыхдым олсун эяряэ.

РЫСА


(Бакы, Лянкяран) – сыра, ъярэя. – Хир-

дян ъями сяээиз рыса соьан оларди ки, чяьярт-

дим (Бакы).

РЫШБАБА


(Дярбянд) – б а х иришбаба.

РЫЗАВАН


(Меьри) – кюмякчи, чобан кю-

мякчиси. – Бизим чобанын бир рызаваны варды.

РИФИДЯНЯ

(Ордубад) – б а х ряфидяня.

РИВАЙИ

(Меьри) – йалан, сахта. – Сями,ривайи данышейсан ахи.

РИЗАЭИЛАСЫ

(Ханлар) – эцней йердя битян

бозйарпаглы вя хырда йемяли мейвяси олан

кол. – Бизим эцнейлярдя ризаэиласи чох олур.

412


РАЩАТЫ

РИЗАЭИЛАСЫРИЗЯ-РИЗЯ

(Лянкяран) – золаг-золаг,

ъызыг-ъызыг.

РИШБАБА


(Дярбянд) – б а х иришбаба. –

Мянц баьда ришбаба чохду.

РОД

(Ордубад) – йод.РОНА

(Меьри) – б а х рана. – Цш-дюрт йол

демишям ки, алт юкцздярин ронада сахла.

РУБА


(Дявячи) – 10 пуда бярабяр чяки

ващиди.


РУ: РУ ЕЛЕМЕЭ

(Бакы) – бостанда вя йа

даьда олан мящсулу ахырынъы дяфя тамамиля

йыьмаг. – Олар босданнарыны ру елядиляр.

РУЪАЩ: РУЪАЩ ЕЛЯМАХ

(Гах, Йар-

дымлы) – раст эялмяк, ъаламаг. – Сени маьа

руъащ елянин юйц йыхылсын (Гах).

РУФ

I (Салйан, Йардымлы) – рущ. – Йаьынонун руфу тутуб сяи. (Салйан).

РУФ


II (Ъябрайыл, Салйан, Йардымлы) – сир-

сифят. – Рянэин, руфун но:ш гаралыб? (Салйан).

РУИТЯН

(Бакы) – щяйасыз, давакар(адам).

РУМ


(Салйан) – чохбилмиш. – Аьазяр чох

рум адамды.

РУМА

(Бакы) – 1. тязя; 2. кюрпя; 3. йум-шаг. – Бир бах, чох рума ятдц; – Ушаьын сц-

миэи румаду.

РУМУ

(Ъянуби Азярбайъан, Эюйчай) – чилтойуг.

РУТЯН


(Бакы) – б а х руитян.

РУ:ЙЯТ


(Бакы) – эюзяллик.

РУЙИТЯН


(Бакы) – б а х руитян.

РЦЖЭИ


(Лянкяран) – гуш овламаг цчцн

гурулмуш тор.

РЦКЯМ

(Ордубад) – зюкям. – Мян йа-ман рцкям олмушам.

РЦКЯШ


(Лянкяран) – балыш цзц.

РЦШ


(Меьри) – 1. аьыл; 2. щуш. – Мысдафада

рцш йохду.

413

РИЗЯ-РИЗЯРЦШ

Сс

САБАЩИ


(Эянъя) – цзцм нювц ады.

САБЫ


(Дярбянд, Табасаран) – юлчц габы

(тяхминян 20 кг буьда тутур). – Бир сабы сяк-

киз сящ буьда тутады (Табасаран).

САБЫННЫХ


(Аьъабяди) – арабанын охуну

сабунламаг цчцн мал буйнузундан щазырла-

нан сабунгабы. – Сабынных араванын ъаьыннан

салланыр.

САБЫРЬА

(Ъябрайыл, Шамахы, Уъар, Зян-эилан) – габырга. – Еля вырыф ки, сабырьаларым

инди дя аьре:р (Зянэилан); – Бц:н сабырьамын

аьрысы азалыф (Уъар) – Онун сабырьасы бат-

мышды (Шамахы).

САБИНБУЙНУЗ

(Дярбянд, Табасаран) –

б а х сабынных. – Сабинбуйнуз ярябяйя сабин

вурмаьчун уладу (Табасаран).

САБУ

(Дярбянд, Губа) – б а х сабы. – Уилляри йахшы битирмямишди мяним тереэим, цч

сабу, ики сящ гуз чыхды (Дярбянд).

САБУНИ

(Эюйчай) – цзцм нювц ады. – Буйыл сабуни цзим чохды.

САБУНОТЫ


(Гафан) – йабаны битки ады.

– Сабуноты эцней йердя битяр.

САЪАЛАНМАХ

(Минэячевир) – сяпялян-

мяк.

САЪАРАСЫ


(Гафан) – б а х сажарасы. – Шя-

щяря эедяъийик, няням саъарасы биширир.

САЪПАРА

(Шамахы) – гырма явязиня ишля-дилян ъуьун гырынтылары. – Ювчи тцфяйиня бир

йекя о:уъ саъпара долдырди.

САЪЦСДЦ

(Газах) – тялясик биширилян чю-ряк. – Саъцсдц уну тез гутарар.

САЧАХ


(Газах) – балконун габаг тири.

САЧЫПУЧУХ

(Башкечид) – фащишя.

САДА


(Зянэибасар) – тамамиля, бцсбцтцн.

– Дедих’лярин щамысы сада йаланды.

САДАЛ

(Газах, Минэячевир) – евин дамыныюртмяк цчцн гамышдан щюрцлмцш тяряъя.

– Що:чулар дамын садалыны йахшы юртцфляр

(Газах).

САДАМА


(Меьри) – зяряр, зийан.

СА:ДАТДАМА

(Салйан) – црякэетмя,

цряккечмя. – Сабирин гызын тез-тез са:дат-

дама тутур.

САДДАМАХ


(Гах) – демяк, сюйлямяк.

– Маьа бах, щяля сян ня саддыйсан?

САДЫ

(Гах, Загатала) – гямли мащны.САДЫР

(Билясувар, Чянбяряк, Эюйчай,

Газах, Меьри) – шаггылдаг. – Гойунун садыры

чобана ятир кими илянир (Газах); – Чованна-

рын цстц йазда садыр олур (Эюйчай). 

? Садыр


баьламах (Чянбяряк) – гойунун йунуна

шаггылдаг йапышмаг. – Гойунун йуну садыр

баьлыйыф.

САДЫРРЫ


(Билясувар, Газах) – шаггыл-

даглы. – Садырры олор гойунун гуйруьунун алты

(Газах); – Гойуну йудум, йаман садыррый-

мыш (Билясувар).

САФ

(Бярдя, Газах, Тяртяр, Йевлах) – б а хсап. – Сян саф йахшы адамса

?

(Бярдя); – Сюй-нцн оьлу саф юзцня охшо:р (Газах).

САФА: САФА ОЛМАХ

(Аьдам) – эеъик-

мяк (мювсцмя аиддир). – Битэи сафа олан или

эеъ йетишир.

САФБЯДИР


(Ъябрайыл) – саьлам, саламат.

– Бябир сафбядирди.

САФЧИЛЛЯ

(Салйан) – саьлам. – Халхын

сафчилля ушаьын апарарсан, хясдяляняр.

САФДАДУРМАЗ

(Эянъя, Тяртяр) – цзцм

нювц ады. – Сафдадурмаз сап ширин цзцмдц

(Тяртяр).

САФ ДЦШМЯХ’

(Йардымлы) – архайын ол-

маг. – Эюряннян со:ря саф дцшдцм.

САФГАРЫЛМАХ

(Аьдам) – гачмаг. Саф-

гарылды, йа:ны щамысы гашды.

САФЛЫ


(Башкечид, Болниси) – 1. чюмчя;

2. абэярдян.

САФСАФ

(Ордубад) – тцлкцйя охшар вящшищейван ады.

САФ-САФ: САФ-САФ ОЛМАЬ

(Губа) –

дешик-дешик олмаг. – Ялеэ лап саф-саф олуб

эидиб.

САФСАФЫ


(Салйан) – васвасы. – Сабир киши

сафсафыйды.

САФСИЛЯЛЯМЯ

(Газах) – лап долу, аь-

зына гядяр долу. – Гавы сафсилялямя долдуруф

апарды.


САФУТ

I (Губа) – ичярисиня ийня, сап вя с.

гоймаг цчцн кцляшдян щюрцлмцш сандыгча.

– Фатимя халанцн сафуди итиб, уни ахтарадям.

САФУТ

II (Губа) – кцляшдян тохунмушпапаг. – Мян бу эцн бир сафут тухумишям.

САЬАБИЛЯ


(Меьри) – дашын цзяриндя тябии

йаранан чухур.

414

САБАЩИ


САЬАБИЛЯ

САЬАЛ

(Йардымлы) – алагуйруг. – Би саьал

тцлкц эириб люля <щиня>.

САЬАЛУ


(Бакы) – сахсы. – Тцканда йяхши

саьалу габлар вар.

САЬАН

(Эянъя, Товуз) – ири дярин бошгаб.САЬАНА

(Оьуз) – б а х саган. – Саьа-

нада боьда да сахлыйа билярих’, гарьыдалы да.

САЬАНАЬ


I (Шамахы) – йемяли йабаны

битки ады. – Саьанаьы ятя тюкялляр.

САЬАНАЬ

II (Салйан) – дящрянин сапынатахылмыш щалга. – Саьанаь дящрянин сапынын

уъуна кечирилир.

САЬАНАХ

(Шуша) – тохмаг.САЬАНАЙ

(Минэячевир) – солахай олма-

йан, гейри-солахай.

САЬЧИЛЛЯ


(Бакы) – саьлам. – Мярзиййя

чух саьчилля адамдц.

САЬМАЛ

(Борчалы, Газах) – улдуз ады.САЬЫН

(Гафан, Шяки) – саьылан щейван.

САЬЫННЫХ

(Шяки) – саьмаьа йарайан

(щейван). – Саьынных иняй алдым.

САЬЫР


(Йардымлы) – йетим. – Олар ушаьлыь-

дан саьыр бю:эибляр.

САЬИ

(Губа) – гуш ады. – Саьи эеъяляр уху-йядц дя щямишя.

САЬГУАТДЫ

(Газах) – чох гцввятли, чох

эцълц. – Мя:сим саьгуатды оьланды.

САЬРЫ

(Газах) – хянъярин гынына чякиляндяри.

САЬСЯРНИЪ

(Эюйчай) – сярниъ нювлярин-

дян биринин ады. – Анам саьсярниъя иняэи

саьды.

САЬСЮКЯЛ


(Яли Байрамлы, Эянъя, Газах,

Кцрдямир, Минэячевир, Сабирабад, Уъар) –

йарыхястя, йарымсаьлам. – Саьсюкял эязирям

(Уъар); – Щяля дя саьсюкял йатырам (Эянъя).

САЬСЮЙКЯМ

(Газах) – б а х саьсюкял.

– Мещриван саьсюйкям йате:р.

САЬУЛ


(Губа) – ъяфтя. – Гапунин саьули

харабду, дцзялтядям.

САЩАБИ

(Нахчыван) – цзцм нювц ады.– Сащаби гызарыбды.

САЩАН


(Башкечид, Имишли, Газах) – б а х

сахан. – Сащанда гатых вар (Газах).

САЩМАН

I (Ъялилабад) – йан. – Эедя еляпятшащын евинин сащманына чатанда, пятшащын

гызы эюрир ки, би дяня оьлан ялиндя каьыз эятирир.

САЩМАН

II (Ъялилабад) – гощум. – Сяндемя, дядямя сащманимиш. 

? Сащман ол-

маь – гощумлашмаг. – Оннан гыз алыб сащ-

ман олди.

САХА

(Шяки) – 1. эюркям, форма, эюрцнцш;2. бой-бухун, гамят. – Бу:н сахасына бах,

юзцня бах!

САХАЛЫ

(Эюйчай, Оьуз) – бой-бухунлу,гамятли. – Йахшы сахалы бир эамышымыз варыйды

(Оьуз).


САХАЛИ

(Шамахы) – сяхавятли. – Хялил чох

сахали адамди.

САХАН


(Борчалы) – дярин мис габ.

САХАШ: САХАШ ЕЛЯМЯЭ

(Бакы) – сакит-

ляшдирмяк, сакит етмяк.

САХЯШМЯЭ

(Шамахы) – сакитляшмяк, са-

кит олмаг. – Бир аз кечди, ара сахяшди.

САХЛАНЪ


(Эянъя) – ещтийат цчцн сахла-

нылан шей. – Ня сахланъы варса, щамысыны сан-

дыьа гойур.

САХЛАШ


(Эянъя) – б а х сахланъ. –  Бу

сандыьы сахлашдан ютяри алмышам.

САХЛАШДЫ

(Эянъя) – ещтийатлы. – О, чох

сахлашды арватды.

САХНАХ


(Гах) гыса палтара ялавя едилян

щисся.


САХПЕНЪЯ

(Аьдам) – 20 дярз тахыл.

САХСЫ

(Щамамлы, Товуз) – гыйыг, ийня.– Сахсыйы вер дюшя: сырыйым (Щамамлы).

САХСЫЧЯП


(Шяки) – сящянэ. – Сахсычяп

сцйц серин сахлийи.

САХСЫМАЬ

(Салйан) – чятинлик чякмяк.

– Пыл оланнан со:ра щеч недян юрти сахсымыр.

САХСЫЗДЫХ

(Гах) – байылма.

САХСЮКЯР


(Шяки) – 1. б а х саьсюкял;

2. наращат. – Сахсюкяр ъаным вар, о са:т хас-

дялянням; – Бе:ъаз йаман сахсюкяр йатмы-

шам.


САХТ

(Салйан, Йардымлы) – мцнасибят.

– Оннян сахтым йохди (Йардымлы); – Мя:м

Сялимнян щеч вахт сахтым олмыйыб (Салйан).

САХТЯРЯ

(Ъябрайыл) – йабаны битки ады.– Сахтяря аъы олур.

САЖ


(Газах, Товуз) – котанын торпагчеви-

рян щиссяси.

САЖАРАСЫ

(Гафан, Зянэилан) – ики саъын

арасына гойуб кюздя биширилян йаьлы чюряк.

– Кирвяси бир йахшы сажарасы эятирмишди (Га-

фан); – Сажарасын Наврыз байрамында биширилляр

(Зянэилан).

САЖЯЙАЬЫ

(Йевлах) – ушаг ойуну ады.

Ушахлар сажяйаьы ойнуйур.

415


САЬАЛ

САЖЯЙАЬЫ


САЖТУТАН

(Эянъя) – исти саъ, газан вя

саиряни тутмаг вя йа оъагдан эютцрмяк цчцн

галын парча. – Сажтутаны мана вер, сажы тцшц-

рцм.

САГАЛАВ


(Гах) – йемяк цчцн чобан-

ларын нювбя иля кясдикляри щейван.

САГАЛОВ

(Гах) – б а х сагалав.САГАН

(Гах, Загатала) – ярзаг сахла-

маг цчцн ири габ. – Саганда буьда вармы?;Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   71   72   73   74   75   76   77   78   ...   104


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет