Азярбайъан дилинин диалектоложи лцьятиPdf көрінісі
бет81/104
Дата02.05.2020
өлшемі3.32 Mb.
1   ...   77   78   79   80   81   82   83   84   ...   104

СИТМЯХ’

(Гафан, Газах) – сойугдан яс-мяк, титрямяк. – Эеня гыш эялмямиш ня тез

ситирсян? (Гафан).

СИВ

I (Ъялилабад) – балта сапынын яйри щис-сясиндя чыхынты. – Балтанын дик йерц олей, юзи

дя яэри олан йерц, биз она дейцэ сив.

СИВ

II (Масаллы) – кцнъ.СИВЯ

I (Шуша) – гыьырдаг.

СИВЯ

II (Борчалы, Болниси) – астана.СИВЯХ’

(Эядябяй) – гапы тайыны чярчивя-

нин алт вя цст тяряфляриня бянд едян чыхынты.

– Сивях’ гапынын чярчивясиня вурулой.

СИВИНЪ

(Балакян, Эянъя, Гах, Шяки, За-гатала) – б а х сибинъ. – Ушаьын сивинъи даьылды

(Загатала); – Сивинъи тямизля (Эянъя)

СИВИРИХ’

(Нахчыван) – сыртыг.

СИВИРГУЙРУЬУ

(Аьбаба) – йабаны битки

ады.

СИВИРСАЛ


(Ъябрайыл, Зянэилан) – кюрпя

эюй лобйа. – Няням мяня сивирсал бишириб

(Зянэилан).

СИВИРТ


(Бярдя, Ъябрайыл, Зянэилан) – бцс-

бцтцн, тамам, халис. – Ят сивирт йаьды (Бярдя);

– Ят алмышдым, свирт йаьды (Зянэилан); – Го-

йун кясмишдих’, сивирт йаь олду (Ъябрайыл).

СИВИРТДЯМЯХ’

(Гаракился) – тямизля-

мяк, айырмаг. – Ятин тамам сивиртдийип сц-

мцйцн ма: верирся

?

.

СИВИШ(Эянъя) – б а х сибинъ. – Базардан

бир сивиш ал.

СИВИШМЯХ’

(Гафан) – бир бящаня иля ара-

дан чыхмаг, якилмяк. – Щясян ювдян сивишиб

гачды.


СИВРИЛМИШ

(Лачын) – сыртыг, щяйасыз, абыр-

сыз. – Сиврилмишин бириди, оннан данышма.

СИЙ: СИЙДЯН ДЦШМЯЭ

(Салйан) – щюр-

мятдян дцшмяк. – Щафис йап сийдян дцшцп,

щеч ким сюзцня бахмыр.

СИЙАФЫР


(Бакы) – цзцм нювц.

СИЙАФУР


(Бакы, Губа) – б а х сийапыр

(1-ъи мяна). – О ня сийафур адамду (Бакы).

СИЙАЛ

(Шамахы) – хырда даш парчасы.СИЙАЛА: СИЙАЛА ВУРМАЬ

(Губа, Таба-

саран) – йел вурмаг (тахыл, мейвя, тярявяз вя

саиряни). – Бустанун таьлары сийала вурутду,

йануб кититдц (Табасаран).

СИЙАН


(Кцрдямир) – эенишаьызлы мис габ.

– Инди сийан аз ишдянир.

СИЙАПЫР

(Ъялилабад, Эюйчай, Салйан, Ша-махы) – 1. щяйасыз; 2. мяъ. горхулу (Ъялил-

абад). – Ня сийапыр ушаьды бы, адя? (Салйан);

– Мюси сийапыр адамды, ит кими сцляняй;

– Чяртэя чох сийапыр ъцъиди, арпа-быьданын

дядясин йандырей (Ъялилабад).

СИЙАПУР


(Бакы, Хачмаз, Губа, Гусар) –

б а х сийапыр 1. – Бу ушаь чох сийапур ишаьду

а: (Бакы); – Чух сийапур ушаьду (Губа).

441


СИТАЛЛЫХ

СИЙАПУР


СИЙАТАЙ

(Товуз) – тяк, йалгыз. – О, сийа-

тай иди, юзцндян башга щеч кими йох иди.

СИЙАТО:


(Минэячевир, Оьуз) – 1. биррянэ,

сайа (парча вя с.) (Минэячевир, Оьуз). – Га-

бахлар дцзялдирдиляр сийато:, бц:н де:р щуна

бир бязях’ дя вур (Оьуз); 2. дцз (Минэячевир).

СИЙАТОЙ

I (Газах, Шямкир) – ялибош, йа-рагсыз. – Йола сийатой эетмяй йахшы дюйц

(Газах); – Далашанда сийатойуду ялим, йохса

вуруф башын йарардым онун (Шямкир); – Орда

ики адам эюрдцм, бири йцх’лц, о бири сийатой

эялирди.

СИЙАТОЙ


II (Эядябяй, Шямкир) – субай.

– Сийатой оьланды, ня вежиняди дцйня (Эядя-

бяй); – Сийатой оьланды, онун ня дярди вар

(Шямкир).

СИЙАВ

(Фцзули) – икитякярли араба.СИЙЯЭ

(Ъялилабад) – 4 кг.

СИЙЯЗЯН

(Шащбуз) – б а х сиязи. – Дцнянтцканнан бир сийязян ун алдым.

СИЙЯЗИ


(Ъялилабад, Имишли, Кцрдямир,

Лянкяран, Масаллы, Сабирабад, Салйан, Ша-

махы) – б а х сиязи. – Сийязиляря тахыл долдур-

дуь (Имишли); – О сийязини бурйя:тир; – Сийязи

йыртылуб (Шамахы); – Сийязини тахылнан долдыр

(Сабирабад).

СИЙИДИХ’: СИЙИДИХ’ ВУРМАХ

(Гаракился)

– сойугдан титрямяк.

СИЙИЛЪИМ


(Газах) – 1. арыг; 2. зяиф. 

? Си-


йилъимя дюммях’ – чюпя дюнмяк. – Ушах

еля хараф олуф ки, иллаф сийилъимя дюнцф.

СИЙИНСЯМЯЭ

(Бакы) – сыртыглашмаг. – Лап

сийинсийиб а:, ня ди:рсян гулаьна эирмир.

СИЙИРГУЙРУЬУ

(Басаркечяр) – б а х си-

виргуйруьу. – Бю:цн биряз сийиргуйруьу йыь,

эедях’ балых тутмаьа.

СИЙИРМА


(Эюйчай) – эюй лобйадан щазыр-

ланан хюряк. – Бу эцн биз сийирма биширмишдиэ.

СИЙИРТМЯ

(Минэячевир) – тахылбичмя

цсулу.

СИЙИТМЯХ’(Чянбяряк, Меьри) – цшцмяк.

– Гыш эяляндя сийидейих’, йай да эяляндя гызе-

йих’ (Меьри); – Исмеил сыращайннары Гырасныны

?

арасында сийидирди, эюрян нежолду? (Чянбя-ряк).

СИЗГЯ


(Хачмаз) – аз (суйа аиддир).

СО:


I (Бакы, Исмайыллы, Губа, Шамахы) –

нясил, ювлад. – Ъямаляддинцн ики ушаьы варды,

икиси дя цлди, щинди со: дярди чякядц (Губа).

СО:


II (Кцрдямир) – чалынмыш от ъярэяляри,

лайлары. – Со:ларын он-онбешини йыьын готман

елийцрцк.

СОАДАХ


(Эядябяй) – бцсбцтцн, тамам,

тамамиля. – Бу мящля соадах дашды.

СО:ЧА

(Аьсу, Бакы, Эюйчай, Кцрдямир,Газымяммяд, Губа, Зярдаб) – бардаг.

– Со:чадан сярин су эят ичим (Аьсу); – Ай гыз,

бир со:ча су эяти (Зярдаб); – Кечмишдя даш

олмайанда суйу со:чада сахлейырдуь (Кцр-

дямир).

СОДУ


(Яли Байрамлы, Салйан) – йумруг.

– Бюйрцннян еля бир соду вурдум ки, аьзыны

бир дяфя ашды.

СОФИ


(Саатлы, Салйан) – мяъ. васвасы.

– Мя:м йолдашым софы адамды (Салйан).

СОФГА

(Ъялилабад) – сянэяр. – Давадабизи софгада йухи апарейди.

СОФСОФИ


(Салйан) – васвасы. – Гошымыз

йаман софсофиди.

СОФУ

(Аьъабяди, Борчалы) – б а х софи.– Софу адамнан йашамах чох чятинди.

СОЬАЪАХ


(Басаркечяр, Товуз) – б а х

саважах. – Эет соьаъаьы баьла дя:рманы иш-

дядях’ (Басаркечяр); – Дя:рмани ишлятмяй

цчцн, йатырмаь цчцн олан су гапысына соьа-

ъах де:рих’ (Товуз).

СОЬАХ


(Газах) – дяйирмана су бурахылан

йер. – Тахтаны соьаьы

?

аьзына гой.СОЬАНЧА

(Бярдя, Борчалы, Чянбяряк,

Дашкясян, Ханлар, Газах, Тяртяр, Товуз) –

1. хюряк ады (соьан, йаь, су, картоф вя гуру

чюрякдян щазырланыр) (Бярдя, Борчалы, Даш-

кясян, Газах, Тяртяр, Товуз). – Соьанча со-

ьаннан йаьдан олор (Борчалы); – Соьанчаны

якинчиляр сювир (Газах); – Соьанчейи йедим

усдадым  (Дашкясян); 2. йаьда говрулмуш

соьан (Чянбяряк, Ханлар). – Исдидя соьанча

вер ушах йеси

?

, йола чыхсын (Чянбяряк); – Со-ьанчаны яришдядя дя ишдядирих’, гашых хинэя-

линдя дя ишдядирих’ (Ханлар).

СОЬАНСУ

(Ъялилабад, Фцзули, Шамахы) –хюряк ады.

СОЬАНСУЙИ

(Ъябрайыл, Эянъя) – б а х

соьансу. –  Соьансуйини мян чох сявирям

(Ъябрайыл).

СОЬМАХ


I (Басаркечяр, Башкечид, Бор-

чалы, Газах, Шямкир) – суйун габаьыны кяс-

мяк. – Дя:рманын суйуну тахтайнан соьдух

442


СИЙАТАЙ

СОЬМАХ


(Басаркечяр); – Суйу соьдум (Борчалы);

– Дяйирманчы, суйу соьут (Газах); – Дя:р-

мянин суйу соьулуф (Шямкир).

СОЬМАХ


II (Басаркечяр, Щамамлы, Га-

зах) – щамысыны ичмяк, ичиб гуртармаг. – Эядя

исканын суйун ичиф соьду (Басаркечяр).

СОЬМАХ


III (Башкечид, Борчалы) – удмаг,

галиб эялмяк. – Нярддя мян Ящмяди соьдум

(Борчалы).

СОЬУЛМАХ


(Басаркечяр, Борчалы) – 1. кя-

силмяк. – Дя:рманын суйу соьулду (Басар-

кечяр); 2. гурумаг (суйа аиддир). – Мян сяни

бир ел билерям, соьулмамыш эюл билерям (Бор-

чалы).

СОЬУЛТМАХ(Басаркечяр) – горхутмаг,

эюзцнцн одуну алмаг. – Нярддя онун эю-

зцнц соьултдум.

СОГА


I (Бакы) – дальа.

СОГА


II (Загатала) – чцрцмякдя олан

палыд аьаъынын цстцндя битян эюбяляк ады.

– Соганы алышдырыб эятир.

СОГГА


(Шамахы) – мешядя юз-юзцня йы-

хылмыш йоьун аьаъ. – Гасым бир араба согга

одун эятирди.

СОГГАР


(Нахчыван) – шимал-гярб. – Сог-

гардан йел эялир.

СОГГУЛУТМА

(Шамахы) – чырчырпы. – Сог-

гулутмани оъаьа гой.

СОГГУР


(Загатала) – арыг (ат). – Ня сог-

гур атын вар? 

? Соггуры чыхмаь (Бакы) – чох

арыгламаг, сцмцкляри эюрцнмяк.

СОГО

(Гах) – эюбяляк.СОЛ

(Лянкяран) – хырда, кюрпя балыг.

– Чайда чох сол вар.

СОЛБАЛАСЫ

(Салйан) – хырда, кюрпя балыг.

– Бизим арх солбаласыйнан долыды.

СОЛЧА

(Бакы) – мис ведря.СОЛЬА

(Борчалы) – дяфя. – Бир сольада ялли

гойун гырхырды.

СОЛЬУЪ


(Кцрдямир) – дящрянин сапа ке-

чирилян шиш щиссяси. – Сольуъ эцдяк дящря са-

пында дурмур.

СОЛЬУНЪ


(Ъябрайыл) – дящрянин сапда

мющкям галмасы цчцн она кечирилян дямир

щалга. – Дящрянин сольунъу лахлыйыр.

СОЛЬУШДАМАХ

(Зянэилан) – бир азъа

гурумаг, суйу чякилмяк. – Гой бурмалар

биряз сольушдасын, со:ра сцпцрэяляри баьла,

йохса гырылар.

СОЛЯКАФТИ

(Лянкяран) – гуш ады. – Соля-

кафти бырда чох олей.

СОЛИ


I (Загатала) – араба тякярляринин щис-

сяляриндян биринин ады.

СОЛИ

II (Салйан) – б а х сол. – Соли бю:эи-йир, со:ра балыь олыр.

СОЛХУННАМАХ

(Ъябрайыл) – мяслящят-

ляшмяк.


СОЛХУНЪУ

I (Нахчыван) – арагарышдыран.

СОЛХУНЪУ

II (Нахчыван) – оьру.

СОЛУХ

(Газах) – няфяс; бирбаша. – Бу да-ьын башына бир солуьа чыхердым, инди да гожал-

мышам.


? Солуь алмах (Аьбаба) – няфяс

алмаг, динъялмяк. – Гардашым, гой бир аз

солуь алым. Солух дярмях’ (Эоранбой, Га-

зах) – няфяс дярмяк, динъялмяк. – Дайан

бир солуьуму дярим (Эоранбой); – Йорулму-

шам, гой бир солуьуму дярем (Газах).

СОМАХЫ

(Эядябяй) – кобуд, данышыьыныбилмяйян. – Сомахы адамнан узах эяз кин,

дили сяни чалмасын; – Чох сомахы эядяди, дин-

диряни пешман еле:р.

СОМАРА


(Газах) – чубугдан тохунмуш

хяряк.


СО:МЯЪЯ

(Шамахы) – дахма.

СОМИЙЯ

(Сабирабад) – дахма.СОММАЬ

(Шамахы) – щцъум етмяк, цзя-

риня ъуммаг. – Бирдян ит цссцня сомди.

СОМРУХ


(Газах) – ширяли чичяк нювц.

– Сомруь ятирри чичях’ди.

СОМУ

I (Башкечид, Болниси, Борчалы, Га-зах) – кюмбя. – Анам сому алыф; – Щюкцмят

сатана сому дейирих’ (Борчалы).

СОМУ

II (Зянэибасар) – печ, соба. – Гышэялир, сомуйуз вармы?

СОМУТМАХ


(Чянбяряк, Газах, Шямкир,

Товуз) – бцзцшцб дайанмаг, бойнуну бц-

кцб дурмаг. – Йолун гыраьында нийя сому-

дорса


?

? (Газах); – Аманой Нясиф йаманъа

сомудурду (Чянбяряк); – Эяня щасарын ди-

виндя ня сомудурса

?

, са


?

а дедиляр гыз разы

дюй дана? (Товуз); – Бу сю:ьун аьзында ня

сомудурса

?

? (Шямкир).СОМЙА

(Аьъабяди, Аьдаш, Аьдяря, Фц-

зули, Гаракился) – б а х сомийя. – Бу кятдя

сомйа йохду (Аьъабяди); – Сомйада бир киши

отуруф (Аьдяря); – Эюрдц шящяря эирян йердя

бир сомйа вар, эирди сомйанын ичиня (Гара-

кился); – Эялир щяррянир, эюрцр бир сомйа вар

(Фцзули).

443

СОЬМАХ


СОМЙА

СОНАЛАМАХ

(Бакы, Барана, Бярдя, Кял-

бяъяр, Минэячевир, Шямкир, Шяки) – сечмяк,

йахшысыны ахтармаг. – Адам щяр шейи сонала-

маз (Бярдя); – Бизим Пяри щеч соналамыр ки,

эюрясян эяляни кимдир (Барана); – Чох сона-

лийян ня <йа> кора рас эяляр, ня <йа> ке-

чала (Шяки).

СОНГУЛАМАХ

(Меьри) – диггят йетир-

мяк, фикир вермяк. – Адам олан эярях’ тут-

дуьу ишин дал-габаьын щеч олмаса сонгуласын

(Меьри).

СОНУЛАМАХ

(Газах) – б а х соналамах.

– Бурда сонулмах олмаз.

СОРАФЕЙИШ

(Эоранбой) – зянбил.

СОРАН

(Эядябяй) – мешя ъыьыры. – Соранолмадан дцйнясиндя бу коллухдан аьаш чы-

хартмаь олмаз.

СОРАШЫХ: СОРАШЫХ ЕЛЯМЯХ’

(Аьдаш,


Кялбяъяр) – сораглашмаг, сораг елямяк.

– Иняйимиз итяндя сорашых елядим таппадым

(Аьдам); – Дур эет, орда сорашых еля (Кял-

бяъяр).


СОРЬУННАШМАХ

(Фцзули) – сораглашмаг,

сораг елямяк. – Биз дя бир-биримизя сорьун-

нашдых ки, бу ня ишди?

СОРМУХ

(Газах) – йабаны битки ады.– Сормух даьда питяр, чичяйи ширин олар, ушах-

лар ону сорор, ончу сормух де:лляр.

СОРСОР

I (Уъар) – б а х сойсур. – Имранчох сорсор ушахды, адама йоушмур.

СОРСОР


II (Эюйчай) – узунчу, узун-

узады данышан.

СОРСЮК

(Аьдам) – тиканлы битки ады.СОРТАВ

(Ъябрайыл) – б а х сертов.

СОРТУХ

(Ъябрайыл, Губадлы, Шащбуз, Шя-рур, Зярдаб) – б а х сертов. – Бизим йеррярдя

йайда сортух эейилмяз (Губадлы); – Бюйцн дя

хаталы кими сортуьуму эеймядим, цшцйцрям

(Шащбуз).

СОРТУХЛАМАХ

(Ъябрайыл, Газах, Гара-

кился) – яммяк. 

? Сортух вурмах (Йевлах)

– яммяк.

СОРТУХЛУХ

(Ъулфа) – пенъяклик, пал-

тарлыг (парча). – Эе:рям тцканнан сортухлух

парча алам.

СОС


(Астара, Лянкяран) – чил.

СОСУР


(Аьъабяди, Басаркечяр, Ъябрайыл,

Нахчыван, Уъар) – б а х сосур (Ъябрайыл,

Уъар); 2. гашгабаглы, гарагабаг (Басаркечяр,

Гаракился, Нахчыван); 3. тярс, сюзя бахма-

йан (Нахчыван); 4. пахыл (Нахчыван); 5. са-

ман алтдан су йеридян (Аьъабяди). – Ня

сосур  адамса

?

я:, сян щеш бир цзц?

эцлмцр


(Басаркечяр); – Сосур адамын дили гарнында

олур  (Гаракился); – Сосур адам мяним

хошума эялмир (Уъар).

СОСУРТ


(Шамахы) – б а х сойсур. – Ями-

оьли сосуртди.

СО:УДМЯЙ

(Ъялилабад) – сюндцрмяк.

– Мантор ишыьы со:удей.

СО:УЛМАХ


(Бярдя, Ъялилабад) – гуртар-

маг. – Памбух со:улуф гутараннан со:ра йери

шумлуйурух (Бярдя); – Щяр аьаждя би:-ки дяня

шей галей, о да щцндцрдяди, ял чатан дюй, ахи,

щинди эежди, мейва со:улиб (Ъялилабад).

СО:УМАХ


(Бярдя) – б а х со:улмах. – Яли

баьдан эиласы со:уду.

СО:УМУ

(Эядябяй) – б а х сому. – Яар-вад, со:уму пишир, фятир чийнямях’дян чиш дя

галмады да: биздя.

СО:УРЬА

(Бочалы) – йаьыш суйунун йыьыл-дыьы йер. – Со:урьадан апардым малы суладым.

СОУРУХ


I (Аьъабяди, Аьдам, Бярдя,

Борчалы, Ъябрайыл, Фцзули, Эоранбой, Имишли,

Шуша, Йевлах) – 1. б а х саврых. –  Дюшяйин

соуруьу лаф ялдян дцшцб, эярях’ ону тязяляйим

(Ъябрайыл); – Соуруьу аьдан гайрыф, дюшяйин

цзцня верилляр (Аьдам); 2. балышцзц (Борчалы,

Ъябрайыл); 3. йорьанцзц (Ъябрайыл).

СОУРУХ


II (Газах) – совурма. – Инди

соурух вахдыды, со

?

ра йел кясиляжях’.СО:УРУХ: СО:УРУХ АТМАХ

(Минэя-


чевир) – тахылы совурмаг.

СОУТЬАМАЬ

(Салйан) – наращат олмаг.

– Ю:ладын би шейи яксик оланда атадан чох ана

соутьыйыр.

СО:УТГАМАХ

(Дашкясян, Ъялилабад) –

1. щявясдян дцшмяк; 2. инъимяк. – Сиз бизи

тянгид елийяндя щеч биз со:утьамейдцй

(Ъялилабад).

СОВ

I (Шамахы) – б а х со:. II. – Ушаь отсовларынын арасыннан чийяляй дярди.

СОВ


II (Шярур) – бцлюв.

СОВА


(Меьри) – б а х сава.

СОВАЪАХ


(Басаркечяр) – б а х саважах.

– Сал соваъаьы учуруф.

СОВЫТЬЯМЯЬ

(Лерик) – тяяссцфлянмяк.

444

СОНАЛАМАХСОВЫТЬЯМЯЬ

СОВЛАМАХ

(Аьдяря, Бярдя, Тяртяр) –

б а х савламах. – Цлэцъц совла, йахшы олсун

(Тяртяр).

СОВРУ

(Ъябрайыл) – б а х саврых.СОВРУХ

(Ъябрайыл, Шярур) – б а х саврых.

СОВУЛЬАР

(Шамахы) – тянбял (адам).

– Ня совульарсан!

СОВ ВЕРМЯЬ

(Лерик) – итилямяк.

СОЙЬАР


(Чянбяряк) – тянбял. – Гагаш

сойьар адамды.

СОЙЬУНТУ

(Газах) – аравуран. – Сян чох

сойуьунту адамса

?

.СОЙЛАМАХ

I (Эядябяй) – б а х савла-

мах. – Сойло:фсу

?

му эярки:, ай дайы.СОЙЛАМАХ

II (Меьри) – эизлинъя бахмаг.

– Яззял сойладыла, со:ра эирдиля ичяри.

СОЙСУР


(Эядябяй) – сойугганлы. – Саф

сойсур адаммыш Ирясил, гылыхнан-заднан йохду

иши; – Сойсурун бириди, ня де:ся

?

она.СОЙУХАЗАР

(Нахчыван) – хястялик ады.

– О сойухазар щяйля ордан да юлдцрярди.

СОЙУЛМАХ


(Товуз) – гуртармаг. – Тут-

тар та: сойлор, башдарында бир-ики кишмишдян

савайы щеч шей йохду.

СОЗАЛМАХ


(Эянъя, Лянкяран, Минэя-

чевир, Шямкир) – зяифлямяк, бищал олмаг, щал-

сызлашмаг, хястялянмяк. – Хоруз эяня соза-

лыр, азарраныф (Эянъя); – Нийя созалырса

?

?

(Шямкир).СОЗАНЫМЯЙ

(Ъялилабад) – 1. кефи позул-

маг; 2. хястялянмяк. – Йайда созаныды.

СОЗУ


(Аьдам, Газах) – йабаны битки ады.

– Созу орманда олур (Газах).

СЮХ’МЯХ’

(Имишли) – яймяк.

СЮЛПЦМЯХ’

(Эядябяй) – солмаг, сарал-

маг (йарпаьа аиддир). – Ъяннят алмасынын

йарпахлары сюрпцйцф.

СЮСЯЛЯЙ

(Шамахы) – тяляскян. – Сюсяляйадамы мян щяля беля эюрдцм.

СЮТ


(Чянбяряк) – яйри, дцз олмайан.

– Адамын яйьи сцрчцр сют йердян от чаланда;

– Тахдыйы торпаьы

?

цсдян сютцня ьой, су йя-ляжяй онда цсдян.

СЮЙЧЯ


(Кцрдямир) – б а х со:ча. – Йайын

истисиндя сюйчя суву сярин сахлийир.

СЮЙСЦН

(Зянэибасар) – пейсяр. – Сюйсцнигырмызы адам бейнамыс олар щяммяшя.

СЮЙТЯРЙИ


(Газах) – яйри. – Бура чох

сюйтярйиди.

СЮЗБЕЛЯ

(Газах) – мясялян. – Сюзбеля,мян сянин пис иши

?

и эюрцф юртмцшям цстцнц.СЮЗЯЙАЗЫНМАЗ

(Газах) – щазыръаваб.

СЮЗКЯССИ

(Салйан) – елчилик. – Нишана

елямямишям, би дя: сюзкясси елямишям.

СЮЗЗЦ


(Газах) – йабаны соьан.

СПЫХМАХ


(Товуз) – сакит дайанмаг.

СРИШД: СРИШД ОЛМАХ

(Шяки) – ял чяк-

мямяк, йапышмаг. – Ня исди:сян мяннян,

няйя сришд омусан?

СТАН


(Газах) – хясис, симиъ.

СТИЛ


(Лерик) – 400 грамлыг чяки ващиди.

– Ики стил чай алдым.

СУА:БЫ

(Ъябрайыл) – цзцм нювц ады.СУАЪАХ

(Эюйчай, Минэячевир) – б а х

саважах.

СУАД


(Товуз) – эюл, чай вя су эютцрмяк,

мал-гара сувармаг цчцн дцзялдилян йер.

– Анам суадда палтар йуйур.

СУАХ: СУАХ ГАЛМАХ

(Минэячевир) –

дян олмадыьы цчцн ишлямямяк, бош галмаг

(дяйирмана аиддир).

СУАЛ


(Билясувар, Лянкяран, Масаллы) –

б а х савал.

СУАМА

(Салйан) – тамамиля, башдан-баша.– Бизим йеримиз суама чайырды.

СУАН


(Салйан) – ири йейя. – Балта:н аьзын

суаннан итиля.

СУАР

(Минэячевир, Оьуз, Уъар) – эеъ.– Кечян ил армуд суар йетишди (Уъар). 

? Суара


галмаь (Эюйчай) – эеъикмяк. – Мян базара

эедяъяйдим, йатыб суара галмышам.

СУАРА

(Аьдам) – палан.СУАРАПАЛАН

(Ъялилабад) – палан. – Еш-

шяэин суарапаланы итиб.

СУАТ


(Борчалы, Имишли, Кцрдямир, Газах,

Зярдаб) – б а х суад. – Анам суатда палтар

йц:р  (Шямкир); – Маллары суата апармамыш

олма ща! (Зярдаб); – Охарда суат вар, ордан

кеш  (Товуз); – Бяря ишдямейир, суаты учуб

бц:н (Имишли); – Бу суат дарды, щейван йахшы

ичеммер суйу (Газах); – Сякиня, эед суатдан

би габ су эяти (Салйан).

СУАТДАХ

(Газах) – б а х соадах. – Уша-ьын цзцнц йара суатдах эютцрцф.

СУБЫДМАЬ


(Имишли) – гясдян лянэитмяк.

– Бу иши дцзялтмяйя башы:з аьры:р, субыдмасаз

олмаз.

445


СОВЛАМАХ

СУБИДМАЬ


СУЪУЬ

(Бакы, Кцрдямир, Шамахы) – 1. ни-

шастадан щазырланмыш йемяк ады (Бакы, Ша-

махы); 2. щалванын бир нювцнцн ады (Кцрдя-

мир). – Рящимин суъуьдан чох хошу эялир.

СУЪУХ


I (Болниси, Ордубад) – хюряк ады

(гоз, хямир вя с.-дян щазырланыр).

СУЪУХ

II (Борчалы) – сырсыра. – Гышда дам-нан суъух салланер.

СУЪУХ


III (Гах, Загатала) – сулу йер.

СУЧ


I (Щамамлы) – нювбя.

СУЧ


II (Ъябрайыл, Чянбяряк, Эядябяй,

Гах, Товуз, Загатала) – тягсир, эцнащ. – Ба-

шы

?

а дюнюм, сучум варса, мян са?

а табы


(Эядябяй); – Суч юзцндядир, юзц йыхылан аь-

ламаз (Товуз).

СУЧУХМАХ

(Аьъабяди, Чянбяряк, Га-

зах) – 1. дурухмаг (Аьъабяди). – Сян нийя

сучухдун?;  2. утанмаг (Газах). 3. эцнащ-

карлыьы бцрузя вермяк (Чянбяряк). – Тахсыр

Исмейлдийди дейн дясвясащат сучухду.

СУЧУЛАМАХ

(Чянбяряк) – ичмяк.

– О:ьул, сцдц яббях’сиз сучула.

СУЧУМ


(Газах) – бир няфяся ичмя.

СУДЯФИ: СУДЯФИ ТОЙ

(Имишли) – чальысыз,

ашыгсыз той. – Судяфи той елийярди касыб-кусуб.

СУДУР

(Эядябяй) – 1. хараб, чцрцк. – Су-дур гартову суда асма; 2. ирин, чирк (Аьъа-

бяди, Эядябяй). – Судура чюрцлцф малын илийи

азар-безардан  (Эядябяй); – Тишимин диви

судур елийиф (Аьъабяди).

 Судур аннамах (Ъябрайыл) – 1. шцб-

щялянмяк; 2. дуймаг, щисс етмяк.

СУФАЙЫ

(Эюйчай, Имишли, Исмайыллы, Кцр-дямир) – б а х сифайи. – О, чох суфайы гыздыр

(Имишли); – Щафиз яъяб суфайы ушаьды (Исма-

йыллы); – Аьыр оту, гой са: суфайы десинняр

(Кцрдямир); – Гыз ня суфайыды (Эюйчай).

СУЬАНСУЙИ

(Губа) – б а х соьансу.

– Анама димишям, ахшама бир суьансуйи би-

ширсцн.


СУЬМАХ

(Эядябяй) – эцдмяк, пусмаг.

– Сяни вадар едян няди ки, адамы суьурса

?

?СУЬУШТЯ

(Бакы) – сыныг йумурта.

СУХАНЧЫ

(Басаркечяр) – аравуран, хя-бярчи.

СУХТУМ


(Бакы) – хясис.

СУХУРА


(Лянкяран) – чини габ ады.

СУИРЯНЭИДостарыңызбен бөлісу:
1   ...   77   78   79   80   81   82   83   84   ...   104


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет