Азярбайъан дилинин диалектоложи лцьятиPdf көрінісі
бет86/104
Дата02.05.2020
өлшемі3.32 Mb.
1   ...   82   83   84   85   86   87   88   89   ...   104

мяк.

ШИЛОХОХ


(Товуз) – шил-кцт, язик. 

? Шило-


хох елямях’ (Товуз) – шил-кцт етмяк, язик-

язик етмяк. – Пящливанын щамысыны шилохох

ели:р, гайыдыр эялир мянзиля.

ШИЛОВЛИ


(Дярбянд) – чалаьан, йыртыъы гуш

ады. – Ща бу шиловли тойуьлари эялиб щямин

апараду.

ШИЛТАЬЛУЬ

(Губа) – манечилик. 

? Шил-


таьлуь гатмаь (Губа) – 1. мане олмаг;

2. ойуну позмаг. – Мя:н ойныма нцш шилтаь-

луь гатасан?

ШИЛТЯ-ШИЛТЯ

(Лянкяран) – парча-парча,

ъырыг-ъырыг.

ШИЛТИХ’

(Шуша) – кющня, ъырыг. ? Шилтийи чых-

мыш (Шуша) – кющнялмиш, ъырыг-ъырыг олмуш.

– Ъорабын шилтийи чыхыб эейяммярям. – Бу шил-

тийи чыхмыш айаггабыны бир дя йамамаьа дяй-

мяз.

ШИЛТИХ’ЛЯМЯХ’(Чянбяряк) – ъырмаг,

ъырыг-ъырыг етмяк. – Суртойу эядя шилтих’лийиф.

ШИЛТИХ’-ШИЛТИХ’

(Эядябяй) – б а х шилтим-

шилтим.

? Шилтих’-шилтих’ елямях’ – ъырыг-ъырыгетмяк, парча-парча етмяк. – Шилтих’-шилтих’

еляди ит эядянин палтарыны.

ШИЛТИМ-ШИЛТИМ

(Минэячевир) – ъырыг-

ъырыг, парча-парча.

ШИЛВЯР


I (Ъябрайыл) – чяпярин мющкям

олмасы цчцн она кюндяляниня вурулан гуршаг.

ШИЛВЯР

II (Минэячевир, Шяки) – евин ди-варларыны йаьмурдан горумаг цчцн дам юртц-

йцнцн диварлардан кянара чыхан щиссяси.

– Мясял, дийилляр шилвяри узун еля, йаьыш барыйа

дяймясин (Шяки).

ШИЛВЯРЛЯМЯК

(Ъябрайыл) – чяпяря, ща-

сара мющкямлик цчцн ениня гуршаг вурмаг.

ШИМА:РА


(Газах) – даим, щямишя. – Су

бурдан шима:ра ахерди, бийил кясилиф.

ШИМИШ

(Ордубад) – сюйцд аьаъынын ъаванзоьу. – Шимишнян нарын сцпцрэяни баьлайырых.

ШИМШЯД


(Гах) – щамар.

ШИМШЯТ


(Гах) – б а х шимшяд.

ШИМШИРМЯЭ

(Салйан) – щявяс эюстярмяк,

мейил етмяк. – Ушах щямишя йасаь олунмуш

ишя шимширяр.

ШИН


I (Имишли) – соврулмамыш тахыл топасы.

– Шиндя ики хырман тахыл варды.

ШИН

II (Гах) – тахтабити.ШИНАХ: ШИНАХ САЛМАХ

(Шяки) – диггятля

бахмаг. – Йахшы шинах салсан эюрярсян.

ШИНДАН


(Ъябрайыл, Имишли, Товуз, Зянэи-

лан) – дяйирманда тахылын дашларын арасына тю-

кцлмясин низамлайан габ. – Шинданы галды,

дя:рманы дян басды (Зянэилан); – Шиндан ол-

маса тахыл тюкцлмяз (Товуз).

ШИНЕ:Р


(Кялбяъяр) – эилас нювц. – Шине:р

гырмызы олур.

ШИНЯБУБ

(Бакы) – шанапипик.ШИНЯМАХ

(Шяки) – 1. дайаныб дурмаг;

2. цзя дурмаг; 3. веъиня алмамаг, гулаг ар-

дына вурмаг, ящямиййят вермямяк. – Нийя

шинямисян, данышсана.

ШИНЯМЯЭ


(Имишли, Сабирабад, Уъар) – б а х

шинямах (1, 2-ъи мяна). – Ушаьы охяртяня

ишдятмисян, шиняйиб тай (Имишли); – Я:, ня ши-

нямисян, димирям эед юйя (Уъар).

ШИНАПЫЛ

(Лянкяран) – чялтийин габыьы.ШИНЬАН

(Губа) – эюдяк, гысабойлу. – Ишя

дийян бир киши биздя шиньанду.

467


ШИЛЯСЯР

ШИНЬАН


ШИНЭ

(Дярбянд, Исмайыллы) – йабаны битки

ады, йемлик. – Шинэ гартийяндя сару эцл ачаду

(Дярбянд); – Шинэ сцд салыб (Исмайыллы).

ШИНЭАНЛЫ

(Минэячевир, Шяки) – шян, тян-

тяняли. – Тойи шинэанлы елийян яйахчы олар

(Шяки).


ШИНЭИЛИБ

(Ъялилабад) – динълик билмяйян,

бир йердя дайаныб дурмайан. 

? Шинэилиб ат-

мяй (Ъялилабад) – атылыб-дцшмяк, ойнамаг.

ШИНЭИЛИМ


I (Кялбяъяр) – 1. узунгыч;

2. тез-тез йерийян. – Фярщад кими шинэилим

адам олмаз. 

? Шинэилим атмах (Аьдам,

Шуша, Уъар) – атылыб-дцшмяк, ойнамаг. – А

бала, бу шинэилим атмахдан йорулмады

?

?

(Аьдам); – Ушахлар гапыда шинэилим атыллар(Уъар).  Шинэилим тяпбях’ (Шуша) – атылыб-

дцшмяк, ойнамаг. – Ся:рдян ахшаматан шин-

эилим тяпир кцчядя.

ШИНЭИЛИМ


II (Кялбяъяр) – б а х шинэилиб.

– Фярщад шинэилим ушахды. 

? Шинэилим атмах

(Аьдам, Шуша, Уъар) – атылыб-дцшмяк, ой-

намаг. – Ахшаматан шинэилим атыллар кцчядя

(Аьдам); – Я:, шинэилим атмахдан йорулма-

ды

?

(Шуша); – Ушахлар гапыда шинэилим атыллар(Уъар).

ШИНЭИЛИМАЬАЪ

(Газах) – ушаг ойуну

ады. – Ай ушахлар, эялин шинэилимаьаъ ойнуйах.

ШИНЭИЛИЙ

(Аьдам) – б а х шинэилиб.

? Шин-

эилий атмах (Аьдаш) – атылыб-дцшмяк, ойна-маг. – Дайча анасынын йанында шинэилий атырды.

ШИНЩЕР


I (Кялбяъяр) – б а х шинер. – Шин-

щер эеъ йетишяр.

ШИНЩЕР

II (Аьъабяди, Кялбяъяр, Шуша) –1. халат; 2. гадын палтары. – Гыза бир шинщер

тик да:. (Кялбяъяр).

ШИНГЫРЫЬ

(Ордубад) – сяс, ъынгырыг.

? Шингырыь чыхартмаь (Ордубад) – сяс чыхар-

маг. – Шингырыь чыхмады оннан со:ра; – Шин-

гырыьыны чыхарма.

ШИНИМЯХ’


(Эядябяй, Кялбяъяр, Газах) –

б а х шинямах. – Сюз дейяндя ня шинийирся

?

(Газах); – Ня шинийерся?

, а бала, дцз де:рям

дана (Газах).

ШИННЯМЯЭ


(Имишли) – дюйцлдцкдян сонра

соврулмамыш тахылы хырманда топа шяклиндя

йыьмаг. – Тахылы дюэяннян сора шиннердцэ.

ШИННИЭ


(Имишли) – боллуг. – Ойил  <о ил>

чох шинниэди орда.

ШИП

(Салйан) – балыг нювц. – Базарда йахшышип сатылыр.

ШИПЯ


(Салйан) – топа, галаг. – Одуну щя:тдя

шипя йыьмышуь.

ШИПЯЛЯМЯЭ

(Салйан) – йерляшдирмяк,

сыьышдырмаг.

ШИР


I (Билясувар) – самоварын краны. – Шири

аъ, стякана чай тюкцлсцн.

ШИР

II (Эюйчай, Гах, Ордубад) – рянэ.– Шири дулаба чякилляр (Ордубад).

ШИР


III (Дярбянд, Табасаран) – гыров. – Шир

тутади бичаннари (Табасаран).

ШИРАББЫЗ

(Салйан) – еви аьартмаг цчцн

истифадя едилян дяри парчасы. – Кечмишдя юй-

ешиэи шираббызнан ширялийирдиляр.

ШИРАФГА

(Шяки) – евин дамында кирями-дин арасына дцзцлян хцсуси тахта. – Ай Усуф

дайи, ширафга сатан йер билмирсян?

ШИРАНГУЪ

(Бакы) – новалча, йаьыш суйу-

нун ахмасы цчцн нов. – Ширангуъдан йаман

су эялир.

ШИРАВАН

(Загатала) – эцълц йаьыш.ШИРАЗ

(Ханлар) – чувалын кянарларындакы

хцсуси тикиш. 

? Шираз вурмах (Ханлар) – чува-

лын кянарларыны хцсуси тикишля тикмяк. – Телли

хала чувала йахшы шираз вурур.

ШИРАЗЯ

(Иряван) – китабын вярягляринисахламаг цчцн онун арха тяряфиня вурулан

тикиш. – Китабын йахшы ширазяси вар.

ШИРАЗЯЧИ

(Иряван) – китабын вяряглярини

тикян адам. – Яли йахшы ширазячиди.

ШИРАЗЯЛЯМЯЙ

(Иряван) – китабын вя-

рягляринин дцшмямяси цчцн ону арха тяряф-

дян тикмяк. – Бу китабы сабащ ширазялярям.

ШИРАЗЫ


(Ъябрайыл, Зянэилан) – саъда биши-

рилян чюряк нювц. – Тавад хала ширазы биширир

(Ъябрайыл).

ШИРАЗЛАМАХ

(Чянбяряк, Эядябяй) –

ъеъим, хцръун, чувал вя саирянин кянарларыны

рянэли ипля, хцсуси сых тикишля тикмяк. – Ясли,

хунъурун гыра:ны ширазда (Чянбяряк); – Ши-

раздамахнан йаман сазды аран, ща! (Эядя-

бяй).


ШИРБЯДЦШЯНДЯ

(Бакы) – гайнадылдыгдан

сонра гурудулмуш янъир. – Би:л ширбядцшяндя

чох эетирмишдим.

ШИРБЯЗ

(Тябриз) – йалтаг. – Ширбяззяр эя-лян кимин башлы:рдыла она пай, мына пай.

468


ШИНЭ

ШИРБЯЗ


ШИРЧИ

(Шащбуз, Шярур) – рянэсаз. – Щяр

адамнан ширчи олмаз (Шярур); – Ширчи бы яви

ширряди (Шащбуз).

ШИРДА

(Гах) – 1. гойунун мядяси; 2. йо-ьун баьырсаг.

ШИРДАН


I (Гах) – ичи ятля долдурулмуш

гойун баьырсаьы.

ШИРДАН

II (Табасаран) – гурсаг. – Маййаатадцэ малун ширданни.

ШИРЕЙИ


(Бакы) – цзцм нювц.

ШИРЯ


I (Кцрдямир, Минэячевир, Шамахы,

Шяки) – евин диварларыны вя торпаг дюшямясини

аьартмаг цчцн хцсуси эилдян щазырланмыш

мящлул.  – Ширя гя:рмишям, юйц ширялийъам

(Шяки).

ШИРЯ


II (Зянэилан) – чай кянарларында

гумлугдан сцзцлцб ахан дуру су. – Сюйцд-

дцкдян чыхан ширя чох сойухду.

ШИРЯХАНА


(Ъулфа) – цзцм язмяк цчцн

хцсуси йер. – Ширяханада цзцм язирих’, инди

дошаб биширирих’.

ШИРЯХЯЭ


(Бакы) – дошаб бишириляркян

цзцм ширясиня гатылан хцсуси торпаг. – Ай

ышаьлар, биряз ширяхяэ эютцрцн мя:мчцн,

цзцм басечеэям.

ШИРЯК

(Загатала) – шум, шумланмыш йер.ШИРЯКИ

(Ъулфа) – йундан тохунмуш назик

ъеъим. – Палтаррары йыь мярфяъя, ширякини чяк

цстцня.


ШИРЯГУЛ

(Товуз) – арабанын габаг тяря-

финдя арабачынын отурдуьу тахта.

ШИРЯГУН


(Эоранбой) – б а х ширягул.

– Ширягун ики олур, гавах ширягунун цсдя оту-

руллар, дал ширягуну да баьлыйыллар ки, йцк

тюкцлмясин арабадан; – Ширягун дюрттякярри

арабада олур.

ШИРЯЛЯМАХ

(Шяки) – евин диварларыны вя

торпаг дюшямясини хцсуси эилдян щазырланмыш

мящлулла аьартмаг. – Савах щеш йана эидя-

мяням, юй ширялийъам.

ШИРЯЛИ

(Эоранбой) – емаллы, цзяриня емалтябягяси чякилмиш. – Ширяли лайдарайы бура вер.

ШИРЯ-МАЛА

(Бакы) – дар. – Инди ъаваннар

палтары лап ширя-мала эейилляр.

ШИРЯПУС

(Лянкяран, Шамахы) – б а х ширя-пуз.

ШИРЯПУЗ


(Бакы) – хцсуси эилдян щазыр-

ланмыш мящлулла (ширя) дивары аьартмаг цчцн

истифадя едилян бир парча гойун дяриси. – Мяня

бир парча ширяпуз вер, юй аьардырам.

ШИРЯШЯР

(Губа) – ейван.ШИРЯШУМ

(Шащбуз) – йаз шуму. – Йазын

шумуна ширяшум дейирих’.

ШИРЯЙЯ ЧЯЩМЯХ’

(Шярур) – алдатмаг.

ШИРИНГЫЗ


(Масаллы) – 1. ямиарвады; 2. да-

йыарвады. – Ширингыз, кефин неъядир?

ШИРНЯК

(Газах) – памбыг биткисиндя оланхястялик ады.

ШИРО:


(Имишли) – кюкялмяйян (щейван).

– Широ: щейван кюкялмяз.

ШИРРАМА

(Газах) – эцълц, бярк (йаьыш).– Бир ширрама йаьыш йаьыр кын, эял эюряся

?

.ШИРРАН

(Фцзули, Шуша) – шялаля. – Ушах-

лар ширранын алтында чимир (Фцзули); – Фындыхлы

эюлдян йухары бир гяшях’ ширран вар (Шуша).

ШИРРЯМЯХ’

(Ордубад) – рянэлямяк.

– Эя мя:м отаьымы ширря.

ШИРТИ


(Меьри) – 1. абырсыз; 2. сыртыг. – Адам

ширти олмаз, дей <даща> йекялип йекя гыз ол-

муса

?

.ШИРТОДУРУ

(Лянкяран) – хюряк ады.

ШИРВАНМАХ

(Аьбаба) – йалтагланмаг.

ШИШ

I (Басаркечяр, Кялбяъяр) – су дяйир-манынын бир щиссяси. – Шишин бир цжц топда олор,

бир цжц дя тявярядя.

ШИШ

II (Дярбянд, Табасаран) – чянэял.– Бцз шиш ишдятмийядуь (Дярбянд).

ШИШ


III (Дярбянд, Табасаран) – ъораб мили.

ШИШ


IV (Табасаран) – ийня, гыйыг.

ШИШЯХ’


(Аьдам, Аьдяря, Билясувар, Ъяб-

райыл, Ъулфа, Фцзули, Эоранбой, Хоъавянд,

Кялбяъяр, Гах, Минэячевир, Оьуз, Ордубад,

Тяртяр, Товуз, Зянэилан) – илк дяфя гоча вя

йа кяляйя эялян, илк дяфя доьум яряфясиндя

олан  <щейван>. – Гомралкяря шишях’ди,

йетишиф бю:ня-ся:ря доьар (Зянэилан); –

Ъамыш цш йашына чатанда шишях’ди (Товуз); –

Щясянгулунун дюрят шишяйи вар (Фцзули).

ШИШКИН


(Басаркечяр) – тякяббцрлц, ловьа.

– Яли йаман шишкин адамды.

ШИШГОЙ

(Чянбяряк) – шиш тящяр, бир аз шиш.– Йара аъъа шишгойду.

ШИШМЕХ’


(Шяки) – торпаьа тохум басдыр-

маг цчцн уъу шиш эюдяк аьаъ. – Шишмех’нян

гуй елийиф ловйа сачийых.

ШИШМЯ


(Эюйчай) – кейфиййятсиз барама.

– Кешмишдя шишмяйи атырдыь.

469

ШИРЧИ


ШИШМЯ

ШИТ

(Гах) – нахыш. – Ахчамайдын <ахша-

мадяк> шитдяри гуртардым.

ШИТЯК


I (Зярдаб) – тяряъя щюряркян га-

мышларын арасына гойулан назик аьаъ. – Ка-

мал, тяряъя цчцн йцз ийирми шитяк щазырра.

ШИТЯК


II (Кцрдямир) – туму ширин кялик;

йетишмямиш говун. – Биздярдя шитяки йерпя-

няк явязиня йейилляр.

ШИТЯММЯЙ


(Ъялилабад) – 1. саташмаг;

2. ясябиляшдирмяк. – Мян дедикъян, бы шитянди.

ШИТЯНЭИ

(Ъялилабад, Эянъя, Гаракился,Минэячевир, Шяки, Шуша) – надинъ, дяъял

<ушаг>. – Язиз чох шитянэи ушахды (Эянъя);

– Шитянэи ушахнан щеч арам йохду (Шяки).

ШИТЯНМЯХ’

(Аьдам, Бярдя, Лачын, Мин-

эячевир, Шуша) – б а х шитяммяй. – Я:, ма:

аз шитя


?

, хейир тапбазсан (Аьдам); – Аз шитян-

ся

?

я, чых эет, йекя оьланса?

(Бярдя); – Щяр

кечяня шитянмя, кеш тайы

?

ы тап (Лачын).ШИТГУР

(Лянкяран) – сцдгабы.

ШИТРИК

(Загатала) – шит, йерсиз данышыб эц-лян, йцнэцлхасиййят.

ШИВ


(Ъябрайыл) – дуру хюряйя гатылан аз

мигдарда ун. 

? Шив чякмя (Ъябрайыл) – дуру

хюряйя аз мигдарда ун гатма. – Умаъа шив

чякдинми?

ШИВЯ


(Башкечид) – суйун габаьына чяки-

лян сядд. 

? Шивя гаж (Газах) – якин сащясиня

чякилян кичик арх.

ШИВЯЛЯМЯХ’

(Газах) – якин сащясиня ки-

чик арх чякмяк, су цчцн шырым ачмаг. – Суйу

саьа тяряф шивяля апар, гуру галер, гой су

бассын.

ШИВЯР


I (Балакян) – шахдан вя йа ири чу-

буглардан щюрцлмцш чяпяр, щасар. – Галхоз-

чулар баьын ятрафына шивяр чякиб гуртардылар.

ШИВЯР


II (Гябяля) – евин дамында диварла

тахтапуш арасындакы йер. – Мян тювля тикдир-

мишям, шивяри дя вар.

ШИВЯР


III (Товуз) – даьын, тяпянин ятяйи.

– Сюйцня дейнян шивярдя бир яз от вар, отарсын.

ШИВЯР

IV (Товуз) – суйун гаршысыны кяс-мяк цчцн сядд. – Чайын габаьына шивяр го-

йурух, су бостана ахер.

ШИВЯР

V (Шямкир) – малын дюшцндя юзрянэиндян фярглянян башга рянэли хал. – Мя:м

ъамышымын дюшцндя шивяри вар. – Шивяр аз-аз

щейваннардо:лур.

ШИВЯР


VI (Шямкир) – чайын, архын вя с.

гыраьында мцхтялиф йабаны биткилярдян ямяля

эялян тябии чяпяр. – Шивяр архын ойузунда-

буйузунда оло:р.

ШИВЯРЯХ’

(Аьъабяди) – узунбойлу арыг

адам. – Шивяряй адам гожалмаз.

ШИВЯРРЯМЯХ’

(Товуз) – чайын, архын

гаршысына бянд чякмяк. – Щасанэил чайын

гаваьыны шивяррейифляр, су эялмер.

ШИВИЛЛИХ’

(Товуз) – назик вя сых аьаълыг,

пющрялик. – Бизим баь йаман шивиллих’ди.

ШИВЛИ

(Карвансарай) – тяпяси шиш, щцндцр<папаг>. – Шивли папах тикирям мян.

ШИВРАН


(Зянэилан) – йабаны битки ады.

– Баьда шивран чохду.

ШИЙИДИХ’ЛИХ’

(Ханлар) – сидиклик, сидик

кисяси.

ШОБА


(Шащбуз, Шярур) – зюкям. – Шоба

баша сойух дяйир, бырныннан су эялир (Шярур);

– Шоба хястялийи гышда олур (Шащбуз).

ШОДА


(Газах) – парча ады. – Шоданы эюря-

ъяк сятини атма.

ШОФЯРЯ

(Шамахы) – эюнцн гырышыьыны ач-маг цчцн алят. – Шофяряни эятир, эюнцн гырышы-

ьыны ачаь.

ШО:Ь

(Бакы) – ишыг, шяфяг. – Эцнцн шо:ьидцшцб дивара.

ШОЬАРРАМА

I (Эянъя, Шямкир) – фасиля-

сиз, арасы кясилмяйян, бирбаша <йаьыш>. – Бир

щяфдяди шоьаррама йаьыш йаьыр.

ШОЬАРРАМА

II (Шямкир) – бцтцнлцкля,

тамамиля, щамысыны бирдян. – Гойун сцрцсцнц

шоьаррама сатдым. – Малы шоьаррама дама

долдурдум.

ШОЬОЛИ

(Губа) – хырда турш армуд. – Буэцн чохли шоьоли йыьдым.

ШОГГА


(Имишли, Кцрдямир) – кяляфин бир

истигамятиндя олан сарьысы, йумаьын бир сар-

ьысы. – Шогганы долашдырма чюздяйип. – Ипдян

бир-ики шогга ач, мяня вер (Кцрдямир).

ШОГГАХ

(Эянъя) – 1. лахлайан; 2. кющня-либ хараб олмуш, йарарсыз. – Бу араба шог-

гах арабады.

ШОГГАР

(Кялбяъяр) – арыг. – Шоггар иня-йин яти йахшы олмаз.

ШОГГАРРАМАХ

(Кялбяъяр) – арыгламаг.

– Мяммядин иняйи иллаф шоггаррыйыф.

470

ШИТ


ШОГГАРРАМАХ

ШОГГЫ

(Шамахы) – 1. сюз вериб сонра сю-

зцндян гачан; 2. ъыьаллыг едян. – Сян ня шоггы

адамса


?

.

ШОГГЫЛЫЬ(Шамахы) – 1. вердийи сюздян

гачма, дюнцклцк; 2. ъыьаллыг. – Беля шоггылыь

олар, ай Яли?

ШОГГЫМАЬ


(Шамахы) – 1. вердийи сюздян

гачмаг, сюзцнцн цстцндя дурмамаг; 2. ъы-

ьаллыг етмяк, ойундан гачмаг. – Шоггымаь

пис шейди.

ШОГГУ

(Газах) – б а х шаггы.? Шоггу

чалмах (Газах) – ойундан гачан, ъыьаллыг

едян ушаьы утандырмаг цчцн йеря аьаъ чал-

маг. – Ушахлар ойуннан гачана шоггу чалер.

ШОГГУМАЬ

(Бакы) – б а х шоггымаь.

– Эюр ня шоггуду? – Пяри лап тез шоггуди.

ШОЛАТГА


(Эядябяй, Эоранбой) – хюряк

ады.


ШОЛДУМАН

(Балакян) – сачы даьыныг, сачы

сялигясиз.

ШОЛГУ


(Лянкяран) – балыг тутмаг цчцн

йер. – Ахшам шолгуйа балыь тутмаьа эедяъям.

ШОЛТАХ

(Зянэязур) – кющня, ъындыр. – Бушолтах чухадан нийя ял чякмирся

?? Шолтаьы

чыхмах (Зянэязур) – кющнялмяк, ъындыры чых-

маг. – Бу чуханын шолтаьы чыхыф.

ШОЛУМАХ


(Зянэилан) – бош йеря пул хяръ-

лямяк, исрафчылыг етмяк. – Тяляфхарчын бириди,

ялиня пыл дцшян кими щара эялди шолуйур.

ШОМБА


(Бакы, Минэячевир, Шамахы) – б а х

шамба. –  Мяним шомбанын ийиннян хошым

эялир (Бакы)

ШОМЫН


(Ъябрайыл) – испанаг. – Ай гыз, эет

бир аз шомын йыь эяти.

ШОМПУР

(Гаракился) – бал кясмяк цчцнистифадя олунан алят.

ШОМУН


(Ъябрайыл, Шярур, Зянэилан) – б а х

шомын. – Шомуну аш алтына гойуллар, кятя са-

лыллар (Зянэилан).

ШОНГЫМАЬ


(Исмайыллы) – чюмбялиб отур-

маг. – Габаьымда ня сонгымысан?

ШОНГУБЯБЯ

(Салйан) – эялинъик. – Ушаьа

бир шонгубябя алдым.

ШОНГУМАХ


(Гаракился, Оьуз, Шяки,

Шямкир, Зянэилан) – б а х шонгымаь. – Йеня

ня шонгумусан, дур ишиня эет (Оьуз); – Еля

бил эютцрцм дцшцф, щара эялди шонгуйур (Зян-

эилан); – Кярим габаьымда шонгуйуб (Шяки).

ШОНГУРУХ


(Загатала) – лаь. 

? Шонгу-


руьа гоймах (Загатала) – лаьа гоймаг.

ШОНУ-ШОНУ

(Аьдам) – ушаг ойуну ады.

ШОПАРЯЭ


(Дярбянд) – эеъягушу, йараса.

– Китдцм эцрядям бир аьаъя йапушуб шопа-

ряэ.

ШОПЯРЯЙ


(Шамахы) – б а х шопаряэ.

– Шопяряй эеъя эязяр, еля биляр юзи эязяр.

ШОПУТ

(Минэячевир, Йевлах) – ятсиз яриштя.ШОР

I (Лянкяран) – сыьырчын. – Бу эцн ня

йахшы шор тутмаь олар.

ШОР


II (Эюйчай, Шамахы) – ичиня йаь, йу-

мурта, шор вя с. долдурулмуш йаьлы гоьал.

– Анам тязя тяндиримиззя шор биширди бизийчцн

(Шамахы).

ШОРА

(Губа) – б а х шор II.ШОРАБА

(Гах) – язэил ширяси.

ШОРАГ

(Аьсу) – дузлу. – Шораг су ичдим,гарным аьрыды.

ШОРАГЯЪЯЛЯ

(Ордубад) – саьсаьан.

– Бизим евдя шорагяъяля йувасы вар.

ШОРАКЯТ

(Кцрдямир, Газах, Минэяче-вир) – шоран, шоранлашмыш <торпаг>. – Йахшы

тахыл олмаз шоракят йердя (Газах); – Шоракят

йердя щеш ня битмир (Кцрдямир).

ШОРАЛАНМАХ

(Газах) – ахмаг, тюкцл-

мяк. – Ясядин балдырын ит чишдейиф, ган еля

шораланер кин.

ШОРАН


(Кцрдямир, Зянэилан) – йемяли,

йабаны битки ады.

ШОРАНГУШУ

(Бярдя) – гуш ады. – Шоран-

гушу узун шейди, дазыйыф гачыр.

ШОРАЙЫ


(Шямкир) – дузланмыш эюн. – Шо-

райы щазырдымы?

ШОРБА:ЛЫ

(Шяки) – албалы. – Бизим еших’дя

чохлу шорба:лы вар.

ШОРЧЮРЯЭИ

(Лянкяран, Салйан) – б а х

шорчюряйи.

ШОРЧЮРЯК

(Кцрдямир) – б а х шорчю-

ряйи – Шорчюряк техйа йаь олур.

ШОРЧЮРЯЙИ

(Эюйчай, Оьуз, Шяки, Зяр-

даб) – хямриня йаь, сцд, йумурта вя с. гаты-

лан чюряк. – Шорчюряйи биширмишям, бир дяня

ушаь цчцн дя апар (Оьуз); – Шорчюряйи йахшы

йимяли олур (Шяки).

ШОРЬА


(Ъулфа) – ят суйу, ят булйону.

– Шорьайа чюряк доьруйуб йейирих’.

ШОРКЮКЯ

(Уъар) – тяндирдя биширилянйаьлы гоьал. – Йаьлы йухалары чцрцмлцйцрцк,

471


ШОГГЫ

ШОРКЮКЯ


ичиня гощут гойурух, тяндирдя пиширирик, олур

шоркюкя.


ШОРЛАМА

(Эюйчай) – суда биширилмиш

лобйа. – Баъым бир йахшы шорлама биширди.

ШОРИСТИЛИ

(Газах) – 500 грамлыг чяки

дашы.


ШОРМАЪАБЫЬДА

(Бакы, Шамахы) – гар-

ьыдалы.

ШОРМЯЗЯ


(Салйан) – гайнадылыб дузлан-

мыш нохуд. – Ушаь шормязя йимяэи чох хош-

дыйыр.

ШОРМЯЗЯБУЬДА(Губа) – б а х шорма-

ъабыьда.


ШОРНАХ

(Шямкир) – шялаля. – Шорнаьын

алтында чимилляр. – Апар, шорнахда гойуннары

чимиздир.

ШОРНУ

(Эянъя, Эоранбой, Шямкир) –дюрд чархлы арабанын габаг вя дал охлары иля

лангуту бирляшдирян дямир щисся. – Арабанын

дал шорнусу да олур, гавах шорнусу да (Эо-

ранбой); – Шорну олмаса щарабанын габаьы

айрылар (Шямкир).

ШОРРАН


(Шямкир) – б а х шырран I.

ШОРРАТАН


(Нахчыван) – новча, нов. – Бы

дамын шорратаны йохду.

ШОРШОР

(Гах, Оьуз, Шямкир) – б а х шыр-шыр. – Бир аз щцндцрдян тюкцляня шоршор ди:лляр

(Оьуз); – Шоршорда чиммях’ олар, ямбя со:ь

олур (Гах); – Щцндцр йердян су тюкцлцр, она

шоршор да де:рих’, шорран да (Шямкир).

ШОРТАЬАН

(Эоранбой) – йабаны битки ады.

ШОРТАХ

(Эоранбой) – наращат йеришли, га-чаркян саьрысы атылыб дцшян <ат>. – Шортах ат

адамы атыф-тутур, йорур.

ШОРТАН

(Ордубад) – б а х шорратан.– Явимизин шортаны хараб олуб.

ШОРТАРАХЛАМАХ

(Аьдаш) – наращат

йеришля эетмяк, гачаркян саьрысы атылыб дцш-

мяк <ата аиддир>. – Ат шортарахламах исдийир.

ШОРТДАМАХ

I (Загатала) – 1. мяъ. бош-

бошуна эедиб-эялмяк; 2. ат кими туллана-Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   82   83   84   85   86   87   88   89   ...   104


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет