Азярбайъан дилинин диалектоложи лцьятиPdf көрінісі
бет88/104
Дата02.05.2020
өлшемі3.32 Mb.
1   ...   84   85   86   87   88   89   90   91   ...   104

? Та-

фырын тутмах (Ъябрайыл, Чянбяряк) – 1. фяр-гини мцяййянляшдирмяк (Чянбяряк); 2. сына-

маг (Ъябрайыл). – Тафырын тутмушам, тях’ савыр

ма: дцшцр (Ъябрайыл); – Тафырын Хидир тутуф,

щяфдядя хийары сулуйур бир дяфя; – Кющчяли

Нядир щяр шейин тафырын тутуф (Чянбяряк).

ТАФЫРГА


I (Аьдяря) – кючяри. – Яввял

тафыргайдых биз.

ТАФЫРГА

II (Меьри, Уъар) – эялмя, йерлиолмайан, йурдсуз. – Дедим: “Ямир хан, та-

фырга адамых, дейна бизим даваррары версин”

(Меьри).

ТАФГЫНТЫ


(Газах) – тапылмыш шей. – Бу

тафгынтыларын йя:си чыхдымы?

ТАФГЫР

(Зянэибасар) – дяфя. – Бир тафгырда йусан я:р, тяммиз олар.

ТАФРЫХ


(Шяки) – гарышыглыг. 

? Тафрыьа дцш-

мях’ (Шяки) – долашыглыьа дцшмяк, гарышыглыьа

дцшмяк. – Бизим гоншунун иши тафрыьа дц-

шцтдц.

ТАФТАПЫ


(Карвансарай) – гарьыдалы вя йа

дары чюряйи. – Гардалы унуннан йаман таф-

тапы биширилляр.

ТАЬ


(Ордубад) – тахча.

ТАЬАЛАЬ


I (Ъябрайыл, Имишли, Салйан, Ша-

махы) – ъящрядя ийя кечирилян даиряви тахта.

– Таьалаь ийнян бир йердя фырраныр (Ъябрайыл).

ТАЬАЛАЬ


II (Шамахы) – мяъ. гуру, бярк.

? Таьалаьа дюнмяй (Шамахы) – мяъ. гуру-

маг, бяркимяк.

ТАЬАЛАЬ


III (Губа) – 1. даиряви, эирдя;

2. даиряви дямир вя йа тахта. – У таьалаьы

урдан кцтцр, ял-айаьа дулашаду.

ТАЬАЛАЬ


IV (Газах, Шямкир, Товуз) –

сап чархы. – Эяляндя ики дяня аь, бир дя гара

таьалаь ал эяти (Газах).

ТАЬАЛАХ


I (Аьдам, Бярдя, Ъулфа, Шуша,

Тяртяр) – б а х таьалаь 1. – Ъящрянин таьалаьы

ушаьын яйаьы алтында галыф сыныфды (Аьдам);

– Таьалах ийин дибиндя олур (Ъулфа); – Таьа-

лах олмаса ъящря яйирмях’ олмаз (Шуша).

ТАЬАЛАХ


II (Аьдам, Бярдя, Гах, Мин-

эячевир, Шуша) – б а х таьалаь II.

ТАЬАЛАХ

III (Шяки) – б а х таьалаь III.– Аь алма вар де:ирми, щуна таьалах алма

477


ТА

ТАЬАЛАХ


дийялляр. –  Де:ирми тахдайа демир оланда

щуна таьалах дийярух.

ТАЬАЛАХ

IV (Башкечид) – б а х таьа-лах IV.

ТАЬАЛАХ


V (Гах) – мисмарын башы.

ТАЬАЛАХ


VI (Борчалы) – йумаг. – Эет

галхоздан бир таьалах кяндир ал эяти.

ТАЬАЛАНДЫРМАХ

(Газах) – бцкмяк,

бурмаг. – Ъамыш гуйруьуну таьаландырер.

ТАЬАН


(Имишли) – долаша. – Таьан долуб

шума, сяпдийъян эютцрцр туми.

ТАЬАР

(Эядябяй, Гафан, Гах, Газах,Минэячевир, Оьуз, Ордубад, Салйан, Шяки,

Шямкир, Загатала) – юлчц ващиди ады. – Он

таьар аьа эютцрцрдц, ики таьар да атама

ирянъбяр пайы верирди (Газах); – Мя:м ямях’

эцнцмя илдя дюрт-беш таьар дян дцшцр (Орду-

бад); – Былдыррары галхоздан беш таьар гартов

алдым ямях’ эцнцня (Эядябяй); – Габах та-

хылы таьарнан юлчяллярди, инди тоннан юлчцлляр

(Салйан); – Отуз чанаьын бир таьарды (Шям-

кир); – Таьары ун маныта тахыл сатылыф (Шяки).

ТАЬАРБАШЫ

(Газах) – сатылан щяр таьар

тахыл цчцн пулсуз олараг ялавя едилян тахыл.

– Щяр таьара таьарбашы верирдих’ бир чанах.

ТАЬАРРАМАХ

(Борчалы) – таьарла юлч-

мяк. – Ай ушахлар, ай бала, дурмуйун эялин,

тыьдан тахылы таьаррыйах.

ТАЬЯЛИ: ТАЬЯЛИЙЯ ГОЙМАХ

(Ъябра-


йыл) – лаьа гоймаг.

ТАЬЫРСАЬ


(Лянкяран) – долу. – Ики эцндц

ся:рряр таьырсаь йаьыр.

ТАЬРЫЛ

(Ъябрайыл) – изащат. ? Таьрыл ал-

мах (Ъябрайыл) – изащат алмаг. Таьрыл вер-

мях’ (Ъябрайыл) – изащат вермяк.

ТАХ


(Гах, Шамахы) – 1. цзяриня от йыьыб

сцрцмяк цчцн истифадя едилян аьаъ будаьы

(Гах); 2. кясилмиш вя гол-будаьы буданмыш

кичик аьаъ (Шамахы). – Чийнимдя мешядян бир

узун тах эятдим.

ТАХДА


(Балакян, Ъябрайыл, Эюйчай, Гара-

кился, Газах, Лачын, Ордубад, Шяки, Шуша) –

1. якин сащясиндя золаг, якин сащясинин бяра-

бяр щиссяляри (Балакян, Эюйчай, Гаракился,

Ордубад, Шяки, Шуша). – Бизим бригада бу

эцн ики тахда тцтцн шитили басдырды (Балакян);

– Тахдаларда якин ях’мишям (Гаракился); – Би

тахда йер беллямишух соьан ещмаьа. – Ялли

тахда чялтих йеримиз оларды о вахда (Шяки);

– Щяшим юз тахтасыны шумнуйур (Шуша);

2. даьавар йердя дцзянлик щисся, отлаг сащяси

(Ъябрайыл, Газах, Лачын). – Бийил дяллях’ тах-

дасында чохлу от вар (Газах); – Бизим гойун

бу са:т тахдада отдуйур (Лачын); – Мал-гара

тахдыйа йайылыб (Ъябрайыл); 3. гадын туманы-

нын, йорьанын цзцнцн бярабяр щиссяляри. – Йор-

ьанын цзцня цш тахда чит ишлянир (Аьдам);

– Мяним туманым беш тахдады (Шамахы);

– Габахлар он ики тахдадан туман эейярдих’

(Шуша); – Бу тахдадан сонра щананы кясяжи-

йих’ (Ъябрайыл).

ТАХДАЛАМАХ

(Эянъя, Мирэячевир) –

якин сащясини золаглара айырмаг, щиссяляря

бюлмяк. – Сабащ арпаны тахдаламаьа эедя-

жям (Эянъя).

ТАХЫНМАХ

(Гах) – бязянмяк.

ТАХГЫЛЛАХ

(Минэячевир) – гупгуру.

ТАХСЫМ

(Гах) – сащибсиз, йийясиз. – Щабытахсым тойухлары гов кетсин мящлядян.

ТАХШАЛАМАХ

(Бейляган) – кющнялмяк.

– Бу йайлых чох тахшалыф.

ТАХТАБАСАН

(Дярбянд) – арабанын ба-

ныны йан тяряфдян сахлайан аьаъ. – Тахтаба-

сан дяндядян уладу.

ТАХТАБЯНД

(Бакы, Губа, Сабирабад,

Шамахы) – ейван. – Бизим тахдабянд чох ки-

чикди (Шамахы).

ТАХТАБУЗ

(Кцрдямир) – шкаф. – Юйцн-

няри ирайонун маьазення тахтабуз эялипмиш,

Гардашхан алмыйып.

ТАХТАЪАЛ

(Губа, Шамахы) – гуш тутмаг

цчцн тахтадан щазырланан тяля. – Тахтаъалда

бир кяклий вар (Губа); – Бу эцн ня гядяр ча-

лышдым тахтаъала гуш дцшмяди (Шамахы).

ТАХТАХ


(Шамахы) – хямриня сцд вя йа

йаь гарышдырылмыш назик, гуру чюряк. – Тахта-

хын хырылтысыннан хошум эялир.

ТАХТАМИЪЯ

(Яли Байрамлы) – палаз нювц.

ТАХТАМЦЖЯ

(Аьдам) – б а х тахтамиъя.

ТАХТАПЕРДИ

(Загатала) – таван.

ТАХТАСУАТ

(Салйан) – су эютцрмяк вя

маллары сувармаг цчцн чай сащилиндя дцзял-

дилмиш кичик кюрпцъцк. – Анам тахтасуатда

палтар йуйур; – Тахтасуат суатдан иращатды.

ТАХТАВЕНД

(Загатала) – цстцня габ-

гаъаг йыьылан ряф.

ТАГГА


I (Дярбянд) – аьаъ габыьындан

дцзялдилмиш габ. – Ъинэяляэ <чийяляк> дяр-

маьа алуб бир дагга да эитдцм.

478


ТАЬАЛАХ

ТАГГА


ТАГГА

II (Дярбянд) – дяйирманын су

нову. – Дяэирманын таггасы дяшцлцб, бир эцн

бир эеъя дяэирманда галмишям.

ТАГГА

III (Эюйчай) – су ичмяк цчцн габ.ТАГГА

IV (Эюйчай) – тамамиля.

ТАГГЫЛБАБ ОЛМАХ

(Шярур) – дюйцл-

мяк. – Гапы таггылбаб олду, эюр кимди.

ТАЛА


I (Зянэилан) – бюйцрткян. – Ушах-

лар мешийя тала йыьма: эетдиляр.

ТАЛА

II (Шярур) – топа. – Гарпызы тярпятмя,тала даьылар.

ТАЛАХА


(Загатала) – бишяркян чатламыш

<йумурта>.

ТАЛАШ


(Гябяля, Губа) – одун доьранылан

заман йеря тюкцлян хырда гырынтылар. – Оъаьа

гоймаьа талаш эяти.

ТАЛАША


I (Аьдам, Аьдаш, Бакы, Ъялил-

абад, Эюйчай, Кцрдямир, Минэячевир, Оьуз,

Салйан, Шамахы, Шяки, Шуша, Зярдаб) – б а х

талаш. – Бу тюкцлян талашадан биряз апар евя

(Аьдам); – Одун олмадыьына печдя талаша

йандырырых (Аьдаш); – Бир аз талаша эяти оъаьа

ат (Оьуз); – Бир-ики талаша гопар, оъах галы-

йаъаьам (Кцрдямир); – О талашадан ат сыма-

вара, гайнасын (Салйан); – А бала, бираз та-

лаша йыь эяти, оъаьы гызышдыр (Шяки).

ТАЛАША

II (Ъябрайыл, Эоранбой, Зянэи-лан) – дивар щюряркян дашларын арасына тюкц-

лян хырда даш гырынтылары. – Инди дя талашая:ти

тюкях’ дашларын арасына (Эоранбой).

ТАЛАШКА


(Имишли) – б а х талаш. – О талаш-

кадан эят, ат оъаьын алтына.

ТАЛЬА

(Газах) – медал. – Тальейи щюкц-мят верирди бяйляря кешмишдя.

ТАЛХ


(Салйан) – йарымшор <су>. – Талх

суйы ичмяй олмаз. – Бизим гуйынын суйу талхды.

ТАЛХА

(Фцзули) – тянбял, ишдян бойун га-чыран. – Талхалары арамыза гоймарых.

ТАЛХЫМАХ


(Чянбяряк, Оьуз) – шишмяк.

– Эцнбяэцн ирянэи чюцрцлцр, талхыйыр (Оьуз);

– Ялимин цсдц талхыйыф. – Яли, нийя талхыйыф эю-

зцнцн алты онун? (Чянбяряк).

ТАЛЫХ

(Оьуз) – гылыг; мцнасибят. – Унунталыьы йохду.

ТА:ЛЫТ: ТА:ЛЫТ ЕЛЯМЯХ’

(Минэячевир,

Шяки) – ришхянд елямяк. – Юзг: та:лыт еля,

мяннян ишин олмасын. – Ешшяйя миняндя

ушахлар та:лыт елийир (Шяки).

ТАМ


(Дярбянд) – маьара. – Там дийядиэ

муьарайа, муьара кимиэ йеря.

ТАМАЛ

(Гах, Минэячевир, Шяки) – ма-чалка.

ТАМАСА


I (Лянкяран, Масаллы) – б а х

тамаза. – Мерзаьа евин тамасасын да вуруб

(Лянкяран).

ТАМАСА


II (Балакян, Газах, Ордубад) –

тахта щашийя. – Дуфарнан болун <полун>

арасына вуроллар тамасыйы (Газах).

ТАМАСА


III (Губа) – бойундуруьун алт

аьаъы. – Тамасаны тез ул црйя <ора> эцтцр.

ТАМАСГА

(Дярбянд, Табасаран) – б а хтамаса III. – Буйнисянин алтындакы аьаъа та-

масга дийядик (Дярбянд); – Малын башы чих-

мясц дийя, буйундуруьун ашаьы тяряфиня та-

масга кечирялляр (Табасаран).

ТАМАШАГАБАЬ

(Кцрдямир) – бораны.

– Тамашагабаьы алачолпада пахла иля йи:лляр.

ТАМАТА


I (Шяки) – б а х тамаса II. – Та-

мата вуруллор ки, тахдаларын арасыннан со:х

кешмясин.

ТАМАТА


II (Оьуз, Загатала) – евин цс-

тцндя кирямити сахлайан узун тахта. – Тамата

сыныб, кирямит йеря тюкцлцб.

ТАМАТА


III (Эюйчай, Минэячевир) – тя-

ряъя.


ТАМАЗА

(Лянкяран) – таван.

ТАМЫР

(Чянбяряк, Кцрдямир, Гаракился,Газах, Минэячевир) – тамащ. – Мяним щеш

няйя тамырым йохду (Газах); – Мяним дцнйа

малында тамырым йохду (Гаракился).

 Тамыры олмах (Имишли) – мейли бюйцк

олмаг, истямяк, арзу етмяк. – Тамыры олса,

верячяк гызы, олмаса щеч.

? Тамырында ол-

мах (Имишли) – арзусунда олмаг, истямяк.

– Тамырында олса алмаь чятин дюэц. Тамы-

рыннан эечмяк (Имишли) – мейлиндян кеч-

мяк, цряйиндян кечмяк, арзу етмяк. – Та-

мырымнан кешди, отурум мян дя йе:им.

ТАМЫРА

(Ордубад) – вязяри.ТАМЛАМАЬ

(Салйан) – юлчмяк. – Бы ъити

тамла вер мя:.

ТАН


(Газах, Минэячевир, Шямкир) – архын

ичиндян чыхарылараг кянарына тюкцлмцш тор-

паг. – Тан олмаса, су архдан дашар (Газах);

– Архын танына кими якифляр (Минэячевир);

– Тан суйу гоймур гыраьа даьылмаьа (Шям-

кир).


479

ТАГГА


ТАН

ТАНА

I (Бакы) – гыфыл. – Гапыда тананы эю-

рцб гейитдим.

ТАНА


II (Аьдам, Бярдя, Эядябяй, Эянъя,

Эоранбой, Гах, Минэячевир, Тяртяр, Товуз)

– сырьа. – Мя:м гыздарымын щамысы тана тахыр

(Эянъя).


ТАНА

III (Эюйчай, Ханлар, Минэячевир) –

гулаьын йумшаг щиссяси, сырьа тахылан йери. –

Танадан гызыл асаллар (Ханлар).

ТАНА

IV (Эюйчай, Минэячевир) – атынбурнунда ямяля эялян хястялик ады.

ТАНА


V (Гаракился) – гойун сахламаг

цчцн цстцюртцлц йер.

ТАНАХ: ТАНАХ БУРУН

(Кцрдямир) –

йастыбурун.

ТАНАЛЫХ


(Эоранбой) – гулаьын йумшаг

щиссяси, сырьа тахылан йери.

ТАНХАЛЫ

(Бакы) – варлы, дювлятли. – О, чохтанхалы олуб яввялляр.

ТАНХАРМАЬ

(Йардымлы) – тапшырмаг.

– Танхариям дя хейри йохду.

ТАНК

I (Балакян) – гяти. – Кющня щюкц-мят ишя, ону гайран адама танк гыймат вер-

мязди.


ТАНК

II (Загатала) – дазбаш.

ТАНГ

(Губа) – сяс. – Яхшамлар щямишямешя тяряфиннян ъцрбяъцр танг эялядц.

ТАНГАЩ


I (Ъябрайыл, Ъялилабад, Фцзули,

Имишли, Гаракился) – б а х тангах. – Оа мин

манатлыь тангащ вермишцк (Имишли); – Кишинин

ялиндя бир еля тангащы йохду (Гаракился);

– Колхоз алдыьы дявянин тангащыны верди

(Ъябрайыл); – Бир беля тангащы гойду

?

, еля


бир гойун апарды

?

бурдан? (Фцзули).ТАНГАЩ

II (Чянбяряк) – гцввя, эцъ.

? Тангащдан кясилмях’ (Чянбяряк) – эцъ-

дян дцшмяк, гцввясини итирмяк. – Сейфяддин

гярям ишдядийиня тангащдан кясилиф.

ТАНГАХ


(Салйан) – пул, сярмайя, вар-

дювлят. – Кишинин ялиндя тангахы вар.

ТАНГЫЛЫХ

(Гах) – якилмяйян бош сащя.

ТАП

I (Гах, Минэячевир, Шяки) – аьаъдандцшцб язилмиш <мейвя>. ? Тап атмах (Кцр-

дямир) – кцт эетмяк. – Хямир йахшы аъыма-

йыб дейин чюрях’ тап атыр. Тап эетмяк (Уъар)

– кцт эетмяк. Тап олмах (Оьуз) – аьаъдан

дцшцб язилмяк, зядялянмяк <мейвя щаг-

гында>. – Алма йеря тцшяндя тап олур.

ТАП

II (Оьуз) – алчаг, йасты. – Пуса:ткыдамлар щамысы тапды.

ТАП


III (Фцзули, Эоранбой, Гаракился, Гах,

Шямкир, Тяртяр) – даьлыг йердя кичик дцзян-

лик. – Тапда ъыдыра чыхыллар (Эоранбой); – Тап

йеря су чыхмаз (Тяртяр); – Тапда кома тики-

рих’, орда щейваннарымызы отарырых (Фцзули);

– Нахыры тапда отарарсан (Ъябрайыл).

ТАПАН

I (Аьдам, Ъябрайыл) – гойунларысалмаг цчцн гамышдан тикилмиш аьыл. – Чобан

гойуну тапана йыьды (Ъябрайыл).

ТАПАН

II (Бакы, Ъябрайыл, Кцрдямир,Минэячевир, Салйан, Зянэилан) – гамыш чя-

пяр. – Эярях’ гямиш гырах ки, тапан чякях’

(Зянэилан); – Тапдым, тапана сачдым (Сал-

йан); – Гамыш тапан йаман йахшы олур (Ъяб-

райыл).

ТАПАН


III (Яли Байрамлы, Фцзули, Кцрдя-

мир) – гамышдан щюрцлмцш чяпяри мющкям

сахламаг цчцн вурулан дайаг. – Чяпярин

тапаныны еля бяркит ки, со:радан тярпянмясин

(Яли Байрамлы); – Чяпяря тапан вур (Фцзули).

ТАПАН


IV (Борчалы, Эядябяй, Газах,

Ордубад, Шащбуз, Тяртяр) – якин сащясини

щамарламаг цчцн аьаъ мала. – Тапан кясях’ли

йерряри дцзялдир (Борчалы); – Тапан эюйрцш

аьажыннан олей (Эядябяй); – Тапан йери цтц-

лцйцр (Тяртяр); – Йер кешяляндя тапаннан та-

панныйырых, олур йумушах (Ордубад).

ТАПАН


V (Товуз) – ъящрянин отураъаьы.

– Ъящря тапанын цсдцндя дурур.

ТАПАНЧЫ

(Иряван) – якин сащясини мала-лайан адам. – Тапанчы эюндярдин?

ТАПАННАМАХ

(Аьдам, Борчалы, Эядя-

бяй, Ордубад, Шямкир, Иряван) – якин йерини

малаламаг. – Йери тапаннан тапаннадых

(Борчалы); – Тапаннамамыш сяпбях’ олурму

щеш тохуму? – Биз йери яке:рих’, оннан сонра

буьдайы сяпе:рих’, сонра ону тапанне:рых

(Эядябяй). – Йери тапанныйырых олур йумшах

(Ордубад). – Яввял йери шумнуйулларды,

сонра да эедиф цсдян тапанныйырларды. Еля

дядя-баба беля ях’миших’ (Шямкир).

ТАПАНТЫ

(Гах) – сейряк йаьыш.ТАПАР

(Балакян, Гах, Шяки) – дейясян.

– Мяммядин евя эялмясиннян Ялинин хябяри

йахду, тапар; –  Ана, ушаь йухудан дуруб,

тапар (Балакян); – Йолдашым мяни чох эюз-

ляди, тапар (Гах); – Тапар, юйдя йохду (Шяки).

480

ТАНА


ТАПАР

ТАПАРАН

(Шащбуз) – эилдян дцзялдилмиш

зибил габы. – Зибили йыь тапарана, апар ат.

ТАПБА


(Борчалы, Газах) – тапмаъа. – Тап-

быйы ушахлар де:ир (Газах).

ТАПЕ

(Ордубад) – балаъа тяндир чюряйи,кюкя. – Исси тапени цзлц пяниринян йийясян;

– Тапе йассы олур.

ТАПЫ

(Нахчыван, Зянэилан) – б а х тапе.? Тапы салмах (Зянэилан) – балаъа тяндир

чюряйи, кюкя биширмяк. – Бир йумшах тапы сал

эюндяр ма:.

ТАПЫХ


(Аьдам) – шащид.

ТАПЫЛ


(Аьдам, Борчалы, Эядябяй, Ща-

мамлы, Газах, Товуз) – кичик от топасы.

– Отун галынлыьыннан бахыф эюрцрсян, бир тапы

ики-цш вярдян олур (Аьдам); – Йавейнан йы-

ьейрых, тапыл гайрерых (Борчалы); – Олар тапыл-

лары хотдара йыьдылар (Товуз).

ТАПЫЛЛАМАЬ

(Аьдам, Шярур, Товуз) –

бичилмиш оту бир аз гуруйандан сонра готман-

ламаг. – Йавейнан оту тапыллыйырых (Аьдам);

– Мян оту тапылладым (Шярур); – Ушахлар гу-

румуш оту тапылладылар (Товуз).

ТАПЫМАЛ

(Борчалы) – малдарлыг ишини йахшыбилян. – Ящмяд киши йахшы тапымал адамды.

ТАПКИ


(Загатала) – цзцм йыьмаг цчцн

хцсуси сябят. – Цзцмц тапкийа йыьаллар.

ТАПТАПТАЙ

(Гах) – сичовул.

ТАР

I (Аьдам, Аьдяря, Басаркечяр, Бор-чалы, Чянбяряк, Эядябяй, Гаракился, Газах,

Шуша, Товуз) – тойугларын ахшамлар цстцндя

йатдыьы аьаъ. – Тюцхлар эежя тарда йатышыр

(Аьдам); – Чцъяляр тара чыха билмир (Басар-

кечяр); – Тю:йэя тар гой цсдя чыхсын (Чян-

бяряк); – Тю:цхляр тарда йатер (Эядябяй);

– Тар щиндя гойулур ки, тю:цхляр чыхыф орда

йатсыннар (Аьдяря); – Тюйухларын щамысы

тарда йатыф (Товуз); – Тойуьун тары аьаждан

гайрылар (Борчалы); – Тойух йатан аьаъа тар

дейирих’ (Шащбуз); – Тю:цхляр тара чыхыф (Шуша).

ТАР


II (Басаркечяр, Башкечид, Борчалы,

Чянбяряк, Щамамлы, Газах, Шямкир, Товуз)

– арабанын йан тяряфляриндяки паралел цфцги

аьаълар. – Щараванын тары гырылыф (Газах);

– Щараванын дюрт тары олор (Борчалы); – Ща-

раванын газыхларын бирляшдирян аьаъа деирих’

тар (Щамамлы).

ТАР


III (Аьъабяди, Аьдяря, Басаркечяр,

Башкечид, Борчалы, Ъябрайыл, Чянбяряк, Даш-

кясян, Эядябяй, Газах, Шямкир, Шуша) –

кцляйин бир йеря топладыьы гар йыьыны. – Тарын

алтыннан йап адам эедир (Аьъабяди); – Тар

даьлардо:лур, щара кцлях’ дяйди ордо:лур

(Аьдяря); – Мешя: эедяндя тара патмышдым,

эцжнян чыхдым (Эядябяй); – Тар йоллары басыф

(Чянбяряк); – Арых кечи тара батды (Ъябрайыл).

ТАРАБУДУХ

(Ордубад) – хюряк ады.

– Мян бу эцн тарабудух йедим.

ТАРАХ

I (Гах, Шяки) – кцряк (инсанда).– Тарахлар еля зоггылдый (Гах); – Со:ь олтды,

тарахларым аьрир (Шяки).

ТАРАХ

II (Оьуз) – дырмыг. – Соьаны, та-рах дийирих’ уннан тарахлыйыф, тохуму сяпирих’.

ТАРАХЧЫН


(Оьуз) – щоп-щоп, шанапипик.

ТАРАХЛАМАХ

(Оьуз) – дырмыгламаг.

– Тарахламасан тохум цздя галар.

ТАРАХОТ

(Загатала) – шцйцд.ТАРАХ-ТАРАХ

(Оьуз) – щоп-щоп, шана-

пипик.

ТАРАГБАШ


(Дярбянд, Табасаран) – щоп-

щоп, шанапипик. – Тарагбаш гейянцн дешик-

лярцндя йува салутду (Дярбянд).

ТАРАГГА


(Ордубад, Шуша) – фишянэ.

– Байрамда тарагга атардых (Шуша).

ТАРАЛ

(Чянбяряк) – тянбял. – Тараладамнан йолдаш олма.

ТАРАША-ТАРАША

(Шяки) – парча-парча,

щисся-щисся. – Тараша-тараша доьрады тюх’дц

одуннары.

ТАРАТ


(Загатала) – дястя.

ТАРЧЫЬ


(Бакы) – алачыг. – Уна бах а:, юй-

ешэи сюкди, щинди галыб тарчыьда.

? Тарчыьын

алмах (Ъябрайыл, Гаракился) – щяддян артыг

йейиб доймаг. – Инях’ляр тарчыьын алдылар

(Гаракился); – Тарчыьны алдынмы бары? (Ъяб-

райыл). Тарчыьын эютцрмях’ (Ъябрайыл, Имишли)

– щяддян артыг йейиб доймаг. – Йахшы отар-

дым, гойун тарчыьын эютдц (Имишли); – Са: ня

вар ки, йе:иф тарчыьны эютцрмцсян (Ъябрайыл).

ТАРЧЫХМАХ

(Гаракился) – 1. щяддян ар-

тыг йейиб доймаг; 2. кюкялмяк.

ТАРХАМ


(Бакы, Салйан) – 1. тярбийясиз.

– Мян тархам адам олсейдым, атам мяи дю-

эярди; 2. яркюйцн. – Тархам адам охыйа-

мяз (Салйан). 

? Тархам олмаь (Салйан) –

1. яркюйцн олмаг; 2. тярбийясиз олмаг, кор-

ланмаг.

481


ТАПАРАН

ТАРХАМ


ТАРХАМЛАШМАЬ

(Салйан) – 1. яркю-

йцнляшмяк; 2. тярбийясиз олмаг. – Бы ушаь

йаман тархамлашыб, щеч сюзя бахмыр.

ТАРХАН

(Салйан) – кюк. – Би тархан гойы-ным варды, дцнян кясдим.

ТАРЫМ


(Салйан) – бязяк. 

? Тарым вер-

мяк (Салйан) – бязямяк. – Юзиня беля тарым

вериб ки, эял эюрясян.

ТАРЫН

(Хачмаз) – гурум. – Баъада тарынчох олдуьуннан она од дцшмцшдц.

 Тарын олмах (Ъябрайыл) – вярдиш етмяк.

ТАРГАТЫЬЫ

(Кцрдямир) – дялямя. – Го-

йунун таргатыьыны йимисянми?

ТАРП: ТАРПЫНЫ ЧЯХ’МЯХ’

(Минэячевир)

– 1. зярярини чякмяк; 2. язиййятини чякмяк.

ТАРПАЛАМАХ

I (Чянбяряк) – дюймяк,

вурмаг. – Ажыьым тутмушду дейин, Фуруйу

йаман тарпаладым.

ТАРПАЛАМАХ

II (Чянбяряк) – чалмаг<оту>. – Оьул, буражыьы тарпала, бир хотма

йыь.


ТАРПАШДАМАХ

(Башкечид, Борчалы) –

чырпмаг, дюйяълямяк. – О, тозду палаздары

тарпашдыйыр (Башкечид); – Апар буну тарпашда

эяти (Борчалы).

ТАРРАНМАХ

(Газах) – мяъ. дырманмаг.

– Аьажа тарранеф дярер алмейи.

ТАРРАШДЫМАХ

(Чянбяряк) – бярабяр-

ляшдирмяк, таразлашдырмаг. – Ешшяй хунъуру

яйирди, онун эюздярини таррашдыдым, бойл яйил-

мяди; – Барханыйы таррашды, атын белиндя яйил-

мясин.


ТАРТА

I (Меьри) – дикбаш, щяйасыз. – Ня-

ъинин у тарта гызы Шалых бир йаманды, юзи кимини

йохды.


ТАРТА

II (Газах) – сащибсиз <ит>.

ТАРТА

III (Чянбяряк) – мядя. – Тартанабир шей олдуму, доймадынмы? 

? Тартасыны

йолламах (Чянбяряк) – йемяк, мядясини

долдурмаг. – Тартаны йолладынмы, ай бала?

ТАС

(Гах) – су ичмяк цчцн гулплу габ.ТАСАЛАНМАХ

(Аьъабяди, Бейляган,

Борчалы, Ъябрайыл, Эядябяй, Щамамлы, Имишли,

Шяки, Шуша) – 1. цряйи сыхылмаг, дарыхмаг

(Аьъабяди, Бейляган, Ъябрайыл, Эядябяй,

Щамамлы, Имишли, Шяки). – Йаман цряйим та-

саланыр (Шяки); – Щя:, дя:сян тасаланмысан

(Аьъабяди); – Йаманъа тасаланмысан, ща:

(Бейляган); – Ежириннян йатаммейрим, таса-

ланейрым заващданнан (Эядябяй); 2. ясяби-

ляшмяк (Борчалы, Шуша); – Йяни бири ажыхланыр,

щювсялядян чыхер, де:ирсян ки, нийя тасаланер-

сан (Борчалы); – Бура бах ей, мя:м цсдцмя

нийя тасаланырсан (Шуша).

ТАСАМАС

(Гах) – тялясик. – Бир тасамас-нан йыьышдырды ки.

ТАСАРДостарыңызбен бөлісу:
1   ...   84   85   86   87   88   89   90   91   ...   104


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет