Азярбайъан дилинин диалектоложи лцьятиPdf көрінісі
бет97/104
Дата02.05.2020
өлшемі3.32 Mb.
1   ...   93   94   95   96   97   98   99   100   ...   104

?

кин, о ма

?

а цгубят вериф, щеш беляданышмасса

?

.ЦГУБЯТДИ

(Шуша) – язаблы, язиййятли.

– Бу иш чох цгубятди ишди.

ЦЛЯШЯМЯХ’

(Товуз) – чох йемяк, гарын-

гулулуг етмяк.

ЦЛЯШИХ’

(Эянъя, Газах, Товуз) – дящня,кичик су айрыъы. – Эедем баьа цляших’дян бир

яз су ачем (Газах); – Су цляших’дян азалыф

(Эянъя).

ЦЛЭЦ


(Салйан) – юлчц, стандарт. – Былар

цлэцйя уйьун эялир.

ЦЛЭЦЪ

(Шамахы) – щцрэцъ. – Бы дявянинцлэцъи би дяняди.

ЦЛЭЦРД


(Шамахы) – боьча. – Цлэцрди эят,

щамама эедирям.

ЦЛК

(Оьуз) – гоз вя шабалыд чырпмаг цчцнистифадя едилян узун аьаъ. – Биз цлк дийирих’,

Дашаьыллылар суйрух дийир.

ЦЛКЯРБАТАН

(Оьуз) – пайызын ахыры.

– Цлкярбатанда щеч ня ях’мяй олмаз.

ЦЛКЯРДОЬАН

(Оьуз) – пайызын яввяли.

– Цлкярдоьанда тахыл якирих’.

ЦЛЦЧ

(Аьъабяди) – арасына щалва гойул-муш йуха, лаваш. – Мяня бир цлцч щалва вер.

ЦЛЦШ


(Аьдам, Кцрдямир, Сабирабад,

Салйан) – б а х цлцч. – Гоншумуз бизя бир

цлцш щалва верди (Сабирабад); – Гябирсан-

дыьда цлцш вердиляр ъама:та (Салйан).

ЦЛЦШМЯХ’

(Ордубад) – солмаг.

ЦЛЦТМЯХ’

I (Басаркечяр, Ъябрайыл, Зян-

эилан) – аъэюзлцкля йемяк. – Отду сцрфанын

гыра:нда ня вар, щамысын цлцтдц (Басаркечяр);

– Бир каса гатых вердим, бир дяйьада цлтцдц

(Зянэилан); – Ня вердин, бир дяйгада цлцдцр

(Ъябрайыл).

ЦЛЦТМЯХ’


II (Чянбяряк) – ислатмаг.

– А:га, Щажыйа дейнян ки, башы

?

ы цлцссцн,бурда гыртдысы

?

; – Башы?

ы савыннан цлцсся

?

,

цлэцш йахшы кяси.ЦН

(Бакы, Ъябрайыл, Ъялилабад, Ъулфа,

Эядябяй, Эюйчай, Ханлар, Имишли, Исмайыллы,

Лачын, Оьуз, Саатлы, Салйан, Шащбуз, Шамахы,

Шямкир, Шуша, Товуз) – б а х ин III. – Щяр

йана цн салдым (Имишли); – Бир цн саллам ки,

а:лям йыьылар (Исмайыллы); – Мядят киши даьа-

даша цн салыф (Эядябяй); – Эежя-эцндцз

цнцм эюйя галхыр (Лачын); – Узаьдан цн

эялди, бахдым эюрдим оды (Салйан); – Цнцм

тутдухъан баьырдым, ямбя ешитмяди (Товуз);

– Бе:жя дишимин аьрысыннан о гядя аьламышам,

цнцм даьлара дцшцф (Шуша).

Ц:Н-Ц:Н


(Салйан) – сораглайа-сораглайа.

– Дцнянняри базарда сцти ц:н-ц:н ахтарылларды.

ЦННЯХ’

(Газах) – ады пислийя чыхан.? Цнняй олмах – ады пислийя чыхмаг. – Адын

цннях’ки олду, эярях’ кянтдян чыхасан.

ЦННЯМЯХ’

(Эядябяй, Эянъя, Газах) –

сяслямяк, чаьырмаг. – Сямяд дайы сяни цнне:р

(Газах); – Эюр ня ъцря цннцйцр арвад йазых

(Эянъя); – О мяни цнняди; – Чох цннядим,

эялиф чыхмады (Эядябяй).

ЦННЯММЯК

(Салйан) – чохалмаг, арт-

маг. – Иш ки цннянди, вахтында йериня йетир-

мяк чятинди.

ЦНЦЭ

(Губа) – дястяк. – Базара эидяндядцрд даня цнцэ ал эютцр, пянъяряйя вураь.

ЦПБЯЪИК


(Ъянуби Азярбайъан, Эюйчай)

– габаръыг.

ЦПЭЯ

(Загатала) – б а х офкя. – Базарданцпэя алдым.

ЦРЪАЩ: ЦРЪАЩ ОЛМАХ

(Ъябрайыл,

Имишли, Ордубад, Товуз) – б а х уйуръащ ол-

мах. – Йеримиз чох эяняшдийди, сян дя бизя

цръащ олдун (Товуз).

ЦРЯХ’ГАЗЫ

(Минэячевир) – црякдян.

ЦРЯХ’ЛЯМ: ЦРЯХ’ЛЯМ ОЛМАХ

(Бор-


чалы) – горхмаг, сяксянмяк. – Я, юйц

?

йыхыл-масын, ня бегафыл эирди

?

ичяри, лап црях’лямолдум.

ЦРЯМЯЭ


(Салйан) – артмаг, чохалмаг.

– Эед-эедя бы щейваннар црейир (Шамахы).

ЦРЯМЯК

(Эюйчай) – б а х црямяь.– То:хлар црийиб.

524


ЦЖДЯММЯХ’

ЦРЯМЯК


ЦРЯШДИРМЯХ’

(Аьдаш) – артырмаг, чо-

халтмаг. – Бу ил мян тойух-ъцъяни бир аз

цряшдирмяй исдийирям.

ЦРЯШМЯХ’

(Аьдаш) – артмаг, чохалмаг.

– Газдарымыз, тойухларымыз, эюз дяймясин,

йахшы цряшир.

ЦРЯТМЕЭ

(Губа) – артырмаг, чохалтмаг.– Анам ъцъяляри црятмеэя щяммяшя чалышаду;

– Биз щяр ил то:уь-ъцъяни црятедуь.

ЦРЯЙЯН

(Шамахы) – тез артан, чохалан.– Цряйян щейван йахчыды; –  Гойун цряйян

щейванды.

ЦРФ

(Шуша) – адят, гайда. – Бизим црфц-мцздц, бю:их’ эяляндя кичих’ляр айаьа дурар.

ЦРЭЯНЧЯХ’

(Ханлар) – бешик.

ЦРК


(Оьуз) – б а х цлк. –  Гозу цркнян

чырпыб йеря тюх’дцм.

ЦРМЯЭ

(Дярбянд) – юрпяк. – Алы да цр-мяэ вярди.

ЦРСЦЗ


(Кцрдямир) – щяйасыз, сыртыг. – Цр-

сцз адамнан досд олма.

ЦРЦМЯХ’

(Аьдам) – б а х црямяь.– Адамларын чоху Ширваннан кючцф эялиф бу

кяндя, сонра црц:ф.

ЦРЦШ

(Аьдам, Шуша) – б а х цлцч. – Йаныохяртяня юлц олдух кун, бир црцш щалваны да

йея билмяди:х’? (Аьдам); – Йас йериндя щя-

рийя бир црцш щалва вердиляр (Шуша).

ЦРЦШБАБА


(Аьъабяди, Тяртяр) – цзцм

нювц ады. – Црцшбаба йемяли цзцмдц (Тяртяр).

ЦРЦШТ: ЦРЦШТ ЕЛЯМЯЭ

(Салйан) – юз-

башыналыг етмяк. – Мян юлцб эедяъям, эялин

щя:тдя црцшт елийяъяэ.

ЦРЗЦХ’МЯХ’

(Ъябрайыл) – б а х цзцх’-

мях’.

ЦСДЯЛИХ’


(Шярур, Йардымлы) – йцк, дя-

вяйя йцклянян йцк.

ЦС

(Салйан) – цстцн. – Эял гапышаь, эюряэким кимя цс эяляъяэ.

 Цс елямях’ (Оьуз) – охшамаг, сыьалла-

маг.

ЦСЯРЯЙИН


(Шамахы) – сраьаэцн. – Цся-

ряйин бизя гонаь эялмишди.

ЦСЭЦЭ

(Имишли) – ъяйирткя сцрфяси. – Чя:-урья йери дешярди, цсэцэи гойарды ора.

ЦСКЯНЪЯБИ

(Бакы) – янъир гурусу.

ЦСРЯТНЯН


(Шярур) – чятинликля. – Оннар

бизя чох цсрятнян эялиб чатдылар.

ЦССЯ: ЦССЯ ДУРМАЬ

(Салйан) – мцда-

фия етмяк, тяряфини сахламаг. – Сян билмир-

сян ки, о, гардашынын цсся дураъаь?

ЦСТЕЛ

(Лянкяран) – йабаны битки ады.– Цстел щейваны кюкялдян йемди.

ЦСТЯЛЯХ’


(Шярур) – б а х цсдялих’. – Цс-

тялях’ дявянин цсдцня гойулан йцкя дейилир.

ЦШДЯМЯЛЯХ’

(Шуша) – ушаг ойуну ады.

ЦШДЯР

(Борчалы) – улдуз ады.ЦШДЯСЯР

(Лянкяран) – цчлцляли тцфянэ.

– Баласы цшдясяр атар.

ЦШЯЛЯМЯЬ


I (Салйан) – йемяк. – Тойда

башда отырыб цшялейирди.

ЦШЯЛЯМЯЬ

II (Яли Байрамлы, Имишли) –

ики сапы бирликдя бурмаг <ъящрядя>. – Яввял

яйирирсян, дюнцб цшяли:рсян (Имишли).

ЦШЯЛЯМЯХ’

I (Шямкир) – б а х цшяля-

мяэ I. – Ня цшялийирсян, гойсана йуанных

эятирим.


ЦШЯЛЯМЯХ’

II (Ъябрайыл, Чянбяряк) –

б а х цшялямяэ II. – Ъийим хананын яришини

цшялийиф (Чянбяряк.)

ЦШЯЛЯММЯХ’

I (Газах, Товуз) – б а х

цтяляммяь. –  Ъанаваррар цшялянелляр йе-

мях’дян ютрц (Газах); – Я:, ня цшялянирся

?

,

варыф ишиня-эцъц?

е:тся


?

(Товуз).


ЦШЯЛЯММЯХ’

II (Товуз) – тюкцлмяк.

– Дамын торпаьы ичяри цшялянер.

ЦШЯЛЯММЯХ’

III (Борчалы) – сарынмаг.

– Йумах йахшы цшялянерди.

ЦШЯММЯЭ

(Бакы, Ъялилабад, Яли Бай-рамлы, Кцрдямир, Сабирабад, Салйан) – горх-

маг. – Аьяз, нюш цшянирсян, даныш да: (Бакы);

– Мян гаранныь юйдя цшянирям (Яли Бай-

рамлы); – Мян мешядян кечяндя еля цшяней-

дим, еля цшянейдим, чохдан да чох (Ъялил-

абад).


ЦШЯММЯХ’

I (Ъябрайыл, Меьри, Тяртяр,

Зянэилан) – б а х цшяммяь. –  Тавлыйа тях’

эетмя, цшянярсян (Зянэилан); – Габахларда

Яряз йенишя-йохуша эет-эел елийяндя цшянир-

дих’ (Меьри); – Аьаъын шю:эясиндя гаралты

эюрдцм, цшяндим (Тяртяр).

ЦШЯММЯХ’


II (Эянъя) – шцбщялянмяк.

– Онун данышыьыннан бир яз цшяндим.

ЦШЯММЯХ’

III (Чянбяряк, Ханлар) – эет-

мяк. – Ъамащат ижма:йн цшянди; – Бу арват-

525


ЦРЯШДИРМЯХ’

ЦШЯММЯХ


дар щарйа цшянир? (Чянбяряк); – Гойун йа-

тышей, бирдян бир йаннан цшяней (Ханлар).

ЦШЯНЪ

(Чянбяряк, Щамамлы, Газах, Гах,Шямкир) – ещтийат цчцн йыьылыб сахланан хырда-

хуруш шейляр <ийня, сап, мцхтялиф парча

кясикляри вя с.>. – Цшянъи сандыьа йыьырам

(Чянбяряк); – Сяни

?

цшянъи


?

щардады, йягин

ичиндя ийня-сап олар (Щамамлы).

ЦШЯНЪИЛ


(Газах) – ещтийатлы, гянаятъил.

– Газанъыл кишинин цшянъил арвады олар.

ЦШЯТМЯХ’

(Ханлар, Товуз) – б а х цшя-

лямяэ I. – Цшятмях’дя бяд дюйцся

?

(Товуз);– Бириси йе:р, де:р кин, цшядир; – Чюряй цшя-

дирся:


?

?; – Дур бяря:л (Ханлар).

ЦШЭЦ

(Гах, Оьуз, Шяки, Загатала) – бурьу.– Цшэц аьаъы щябля бура-бура дешир (Оьуз);

– Щясян цшэцйнян тахта деширди (Загатала);

– Цшэц ититди; – Аьашдяри цшэцйнян дешиф биз

йыьдых би тяряфя, сора эялив апардылар (Шяки).

ЦШЭЦЛ

(Гах) – кямярин гашы. ? Цшэцл ийня

(Шяки) – йорьан-дюшяк сырымсаг цчцн узун,

йоьун ийня. – Цшэцл ийняни эяти, йорьан сыры-

йах; – Ъийа: диня, бир дяня цшэцл ийня версин,

йорьаны сырымаь исди:рям.

ЦШЭЦЛЦХ’


(Оьуз) – б а х цшкцряк.

– Муна бах ей, ганаъахсыз, юйдя цшэцлцх’

чалыр.

ЦШИММАХ


(Меьри) – б а х цшяммяэ.

ЦШКЦРЯК


(Ъулфа) – фит.

ЦШГЫММАХ


(Меьри) – тярпянмяк. – Дцн-

йамалы цшгыней.

ЦШЦЛЯММЯХ’

(Ъябрайыл) – яримяк. – Гар

цшцлянир.

ЦШЦРЭЯЛЯММЯХ’

I (Чянбяряк) – шцб-

щялянмяк. – Дцняннян бяри Гылгылдан цшцр-

эяляммишям.

ЦШЦРЭЯЛЯММЯХ’

II (Ханлар, Шямкир) –

горхмаг, ващимяйя дцшмяк. – Рящмятдиэ

атам дейярди ки, мян бу йердян кечяркян чох

цшцрэялянярдим (Ханлар); – Тыггылты сясийялди,

оса:д цшцрэяляндим, билдим ки, гапыйа ъана-

вар эялиф (Шямкир).

ЦТДЦЛЦМ

I (Салйан) – зиряк, гочаг.– Няням цтдцлцм арватды, щеш йердян галан

дюэцр.


ЦТДЦЛЦМ

II (Салйан) – ъылыз, арыг. – Бы

ушах чох цтдцлцмдц.

ЦТЯЛЯХ’


(Басаркечяр) – тяляскян. – О,

йаман цтялях’ кишиди.

ЦТЯЛЯХ’-ЦТЯЛЯХ’

(Басаркечяр) –

тяляся-тяляся. – Цтялях’-цтялях’ йеди, чыхыф

эетди.


ЦТЯЛЯМЯЭ

(Кцрдямир) – 1. сыхышдырмаг;

2. тянгид етмяк. – Иъласса сядрини мюкэям

цтялядиляр.

ЦТЯЛЯМЯХ’

(Эядябяй, Шямкир, Товуз)

– 1. ала-чий, тялясик биширмяк. – Кававы еля-

жяня цтяле:фляр, дя:си

?

(Эядябяй); – О ятиожахда цтяля ушахлара вер, гой алаьыздансын-

нар  (Товуз); 2. цтмяк. – Апар бу башя:ьы

цтяля (Шямкир).

ЦТЯЛЯММЯЭ

(Шамахы) – вурнухмаг,

ора-бура сохулмаг. – Зейналабды киши эеня,

эюрясян, ня цтялянир?

ЦТЯЛЯММЯХ’

(Чянбяряк, Эядябяй,

Минэячевир, Товуз) – б а х цтяляммяэ.

– Ня:

?

цтялянейси?

, я гиши, гяня бураларда?

(Эядябяй); – Я:, ня цтялянерся

?

, варыф иши?

я-

эцжц?

е:тся


?

(Товуз).


ЦТЯЛЭИ

I (Аьдам, Бярдя, Кцрдямир,

Газах, Оьуз) – лей. – Дейясян, гушдарын

ичиня цтялэи тцшцф (Газах); – Цтялэи щасы гуш

олду, тутуф йеир (Бярдя).

ЦТЯЛЭИ


II (Аьдаш, Ъябрайыл, Шуша) –

1. башгасына ъан йандыран (Аьдаш). – Мя:сут

чох цтялэиди; 2. ъялд, гочаг (Ъябрайыл). – Нцс-

рят цтялэи ушахды; 3. баъарыглы (Шуша). – Надир

чох цтялэи адамды, ялиннян щяр шей эялир.

ЦТЯЛЭИ


III (Загатала) – кялякбаз.

ЦТМЯ


I (Аьдам, Минэячевир) – ялаьаъы.

– Сяня бир цтмя вурарам юлярсян (Аьдаш).

ЦТМЯ

II (Салйан) – яфял, баъарыгсыз. – Быушах цтмянин бириди.

ЦТМЯЪЯ


(Аьдам, Газах) – щейван хяс-

тялийи ады. – Башы

?

-эюзц


?

ня йаман шишиф я:,

цтмяъя ща олмуйуфса

?

(Газах).ЦТМЯХ’

(Щамамлы) – оьурламаг. – Го-

йуну еля цтдцляр ки, щеш кясин хавары олмады.

ЦТЦ


(Чянбяряк, Фцзули, Минэячевир) –

1. бяла; 2. тящлцкя; 3. гяза. – Шящри йцз йа-

шейжах савахкы цтцдян ютцшся (Чянбяряк);

– Бу цтцдян савышса

?

, мин йашарам (Фцзули).ЦТЦЭ

I (Шамахы) – сыртыг. – Цтцэ адам-

нан мя:м хошум эялмяз.

526


ЦШЯНЪ

ЦТЦЭ


ЦТЦЭ

II (Исмайыллы) – хясис. – Чох цтцэ

адамды, бир эцн галдуь, шордан башга бир шей

йемядцэ.


ЦТЦХ’

I (Аьдаш, Кцрдямир, Минэячевир,

Шяки) – тез цшцйян, сойуьа давамсыз. – Сян

лап цтцх’сян ки, щеч щявля щавада да адам

цшцйя:р? (Шяки). 

? Цтцй олмах (Аьдаш) – тез

цшцмяк, сойуьа давамсыз олмаг. – Сян чох

цтцй олмусан.

ЦТЦХ’

II (Аьдам, Ъябрайыл, Кцрдямир,Лачын, Ордубад, Шуша, Зянэилан) – баъарыглы,

зиряк. – О, чох цтцх’ кишиди, щеш вахт нейним-

нежели:м демийиф; –  Машаллащ, Осман чох

цтцх’ эядяди (Аьдам); – Цтцй адамды, ня

тафшырса

?

, алыф эятиряъях’ (Лачын); – Пыл верин,тохума Щясян эессин, о, чох цтцх’дц, щарда

олса тапыф эятиряъях’ (Ъябрайыл); – Ящмят цтцй

ушахды (Шуша).

ЦТЦХ’


III (Кцрдямир, Ордубад) – кяляк-

баз, щийляэяр.

ЦТЦЛЯМЯХ’

(Бярдя, Тяртяр) – щамар-

ламаг. – Тапан шумламмыш йери цтцлцйцр

(Бярдя).


ЦТЦЛМЯХ’

(Чянбяряк) – вурнухмаг, ора-

бура сохулмаг. – Иллазалы бцйцн бураларда

йаман цтцлцрдц.

ЦТЦМЯХ’

(Шямкир) – сцрятля кечмяк.ЦВНЯ

(Хачмаз, Губа) – б а х юйня II.

ЦЙ

I (Эоранбой) – б а х ив I.ЦЙ

II (Балакян, Эядябяй, Ханлар, Газах,

Йевлах) – ойнаг, буьум. – Бармахда цч цй

олур (Йевлах); – Барамаьымын цйляри йаман

сызылде:ир (Эядябяй); – Щабулара барамах-

ларын цйляри дя:лляр (Балакян). 

? Цй вярмах

(Загатала) – щяддиндян артыг чох олмаг.

ЦЙЕЙ

(Шамахы) – гуш ады. – Осман тцфян-эийнян ики цйей вырды.

ЦЙИ


(Газах, Шямкир) – б а х цй II. – Цйи-

лярим аьрер, билмерям нядянди (Шямкир).

ЦЙИДМЯЭ

(Саатлы) – арамсыз олараг тез-тез данышмаг. – Эиня ня цйидирсян, еля даныш-

эинян ки, биз зя би шей баша дцшя биляэ дяня.

ЦЙСЦХ’

(Басаркечяр) – шанда олан дялик-ляр. – Шанын цсцйцндя бал вар.

ЦЙЦРМЯХ’


(Гах, Шяки) – щцрмяк.

ЦЙЦШМЯХ’


I (Газах) – топлашмаг, йыьыл-

маг. – Ары башыма еля цйцшдц ки, эцжнян гачып

гуртардым.

ЦЙЦШМЯХ’


II (Бярдя, Эядябяй, Йевлах)

– кейляшмяк. – Яаьым цйцшцф, дураммырам

(Йевлах); – Оххарта отудум кун, бир дю:р-

дцм <дя эюрдцм>, цйцшцф яаьым, да тярпя-

дяммядим хейлах (Эядябяй).

ЦЙЦТМЯХ’


(Балакян) – тез-тез йемяк.

ЦЗ

(Аьдам, Бярдя, Билясувар, Борчалы,Ъялилабад, Салйан, Шяки) – гаймаг. – Сцдцн

цзцн алыфлар, алтынын кяндо:у галыф (Аьдам);

– Гавахдан да цз чох олурду (Борчалы);

– Сцдцн цзцн йыьыф сатажам (Бярдя); – Сцтцн

цзцнц йыьыф щейляъя тющмцшям нящрийя (Шяки).

ЦЗБЯСИФЯТ

(Салйан) – цзбясурят, цз-

бяцз.


ЦЗЯЧЫХДЫ

(Салйан, Йардымлы) – тойдан

сонракы эцн тязя бяйин юз достлары иля эюрцшц.

ЦЗДЯМЯХ’


I (Аьдам, Чянбяряк, Эянъя,

Шямкир, Шяки) – сечмяк, сечиб эютцрмяк.

– Цздцйцф йахшыларын, писдяри галыф (Аьдам);

– А Ъейран, цздямя, эя бир тяряфдян йыь (Шям-

кир); – О, армыды цздямяй исдяди, мян гой-

мадым (Шяки); – Чованнар цздцйцр эятдийини

дя (Чянбяряк).

ЦЗДЯМЯХ’


II (Шяки) – гаймаьыны йыьмаг.

– Сцтц цздийяндя гатыьы йаьсыз олар.

ЦЗДЯММЯХ’

(Эянъя) – щяйасызлашмаг,

сыртыглашмаг. – Сямяд ахыр вахдар йаман

цздяниф.


ЦЗДЦХ’

(Эянъя) – чюряйин цзцня вурулан

йумурта, айран вя с. – Чюряйимиз цздцх’сцздц;

– Йумурта олмады, чюряйя цздцх’ вурмадым.

ЦЗДЦХ’ЛЯМЯХ’

(Эянъя) – чюряк биши-

ряркян цзцня йумурта сарысы вя йа айран чиля-

мяк. – Чюряйи цздцх’лямях’ лазымды.

ЦЗЯХ’

I (Ордубад) – чарыгда баь кечири-лян илэяк.

ЦЗЯХ’


II (Оьуз) – алма, армуд ъеъяси.

– Алманы йи:ф, цзяйини я:ь алтда туллама.

ЦЗЯММЯХ’

(Аьдаш) – оьурланмаг. – Та-

хыл цзяниб цш эцндц.

ЦЗЯММИШ


(Аьдаш) – оьурланмыш. – Бу,

цзяммиш буьдады.

ЦЗЯНЭИ

I (Борчалы) – чарыгда баь кечири-лян илэяк. – Цзянэи чарыхда йандолор, даван-

дадолор.


ЦЗЯНЭИ

II (Газах) – астана.

ЦЗЭЮРЦМЧЕЙИ

(Шяки) – тойун сящяри

эцнц эялини эюрмяк мцнасибятиля оьлан

527


ЦТЦЭ

ЦЗЭЮРЦМЧЕЙИ528

ЦЗГАРИ


ЦЗЗЦЭ

евиндя дцзялдилян шянлик, йыьынъаг. – Савах

Теллиэилдя цзэюрцмчейи олъахды.

ЦЗГАРИ


(Загатала) – цстц, цзяри.

ЦЗМ


(Меьри) – абыр, щяйа. 

? Цзмцнц


тюх’мях’ – зящлясини тюкмяк. – Мащмыдын у

сяфех’ эядяси цзмцмцзц тюкцп сцфдяннян.

ЦЗМЯЭ

(Салйан) – дашмаг. – Араз цзиб,быраны су басыб.

ЦЗНЦХ’


(Чянбяряк) – йорьун. – Оьар-

дана ишдямишям, инди йаман цзнцйям.

ЦЗСЦЗ

(Шуша) – утанъаг. – То:фиг чох цз-сцз оьланды, бир сюз дя:ндя пул кими гызарыр.

ЦЗСЦЗДЦХ’

(Шяки) – утанъаглыг. – Чох да

цзсцздцх’ йахшы дюйцл.

ЦЗЦХ’МЯХ’

(Ъябрайыл, Зянэилан) – 1. эю-

рцнмяк; 2. эялмяк. – Ня йавыз быралара

цзцх’дцн, сяннян чыхмыйан иш (Зянэилан);

– Горхусуннан пиших’ тай быра цзцх’мцр

(Ъябрайыл).

ЦЗЦСИЛИММИШ

(Аьдаш) – щяйасыз, сыртыг.

? Цзцсилиммиш олмах – щяйасызлашмаг, сыр-

тыглашмаг. – Сян лап цзцсилиммиш олмусан.

ЦЗЗЯМЯЭ

I (Кцрдямир, Минэячевир) –б а х цздямях’ I.

ЦЗЗЯМЯЭ


II (Кцрдямир) – б а х цздя-

мях’ II.


ЦЗЗИЭ

I (Салйан) – б а х цздцх’. – Чюряэя

цззиэи айраннан чякилляр ки, йахшы гызарсун.

ЦЗЗИЭ


II (Салйан) – гапы, пянъяря вя

дюшямяйя вурулан щашийя. – Усдалар гапынын

цззиэин вырдылар; – Эяряэ пола цззыь вырдырым.

ЦЗЗЦЭ


I (Имишли) – пярдя. – Пенъярянин

цззцэцн галхыз.

ЦЗЗЦЭ

II (Кцрдямир) – б а х цззиэ II.Вв

ВАД


I (Газах) – эцъ. – Юз вадыма мян

щеш шей елийяммярям.

ВАД

II (Газах) – цмид.ВАД

III (Эядябяй, Газах) – фикир, ряй.

– Мя:м вадымю:ря бу оннан мин пай йах-

шыды.


ВАДА

(Гах) – якин сащяляри арасындакы

сярщяд, мярз.

ВАЬ


I (Меьри) – кюмцр йандырмаг цчцн

газылан йер, чала. – Я, на йека ваь газейсан.

? Ваь басмах – кюмцр йандырмаг. – Еранда

касып-кцсибин пешяси ваь басмахды.

ВАЬ

II (Сабирабад) – арыг.ВАЬ

III (Шяки) – кобуд ипяк. – Ваь чыхар

барамадан олур.

ВАЬ


IV (Аьъабяди) – авара, бош-бошуна

эязян.


ВАЬ

V (Аьдам) – б а х ваг.

ВАЬАМ

(Имишли, Кцрдямир, Саатлы, Салйан,Уъар) – щяддиндян артыг йетишмиш, бичилмяк

вахты кечмиш (тахыл) – Ваьам тахылы бичя:лмир-

сян, тюкцлцр йеря (Имишли). 

? Ваьам олмаь

(Салйан) – щяддиндян артыг йетишмяк, йетишиб

ютмяк, бичилмяк вахты кечмяк. – Тахыл ва-

ьам олды.

ВАЬАМНАМАХ

(Шяки) – йетишиб ютмяк,

бичилмя вахты кечмяк (тахыла аиддир).

ВАЬАН

(Фцзули, Оьуз) – б а х ваьам.– Пичилмя вахтыннан бир аз кечяня ваьан де:и-

лир (Фцзули).

ВАЬАНЫМАХ

(Бярдя, Ъябрайыл, Дашкя-

сян, Эядябяй, Кцрдямир, Минэячевир, Шям-

кир, Зянэилан) – б а х ваьамнамах. – Тахыл

ваьаныса, алаь отдары ону цстяляйир (Бярдя);

– Тахылын вахты кечяндя де:ирих’ ваьаныды, йаны

кы, ютдц (Дашкясян); – Тахылы вахдында биш-

диряммядих’, ваьаныйыф тюкцлцф (Зянэилан);

– Тахыл йаман ваьаныйыф, ял дяймямиш охала-

ней тюкцлюй (Эядябяй); – Гамбайын эялмяся,

тахыл ваьаныйыф эедяжях’ (Шямкир).

ВАЬАННАТМАХ

(Фцзули) – бичилмя вах-

тыны ютцрмяк, эеъикдирмяк, вахтында бичмя-

мяк (тахылы). – Бы зямини ваьаннатма:н, тез

бичин; – Тахылы нийя ваьаннадырсыз.

ВАЬЯН

(Гаракился) – б а х ваьам.ВАЬНАМАХ

(Оьуз) – б а х ваьамнамах.

ВАЬЙА

(Щамамлы, Минэячевир) – йуху.– Ваьйасында эюрцфдц кц, дядяси эялиф (Мин-

эячевир); – Йахшы ваьйа эюрцрдцм, ойатдын

мяни (Щамамлы).

ВАЬЙЯ


(Шяки) – б а х ваьйа.

ВАХЫМ


I (Шяки) – щалал. – Мечидя кечян

мал вахымды.

? Вахым елямах (Шяки) – щалал

етмяк, ещсан етмяк. – Кими дийяр: эял щавыны

гавыррыьа вахым елийах.

ВАХЫМ


II (Чянбяряк) – йазыг, фаьыр. – Ва-

хым адама кюмяй еляр щамы.

ВАХЫМ

III (Шярур) – гармагарышыг, тюр-тюкцнтцлцк. – Бы яв вахымды.

ВАГ


(Минэячевир) – авам, садялювщ.

ВАГАМ


(Чянбяряк) – фцрсят, имкан.

? Вагамы дцшмях’ (Чянбяряк) – фцрсят

дцшмяк, имкан дцшмяк.

ВАГГАЗ


(Газах) – гуш ады.

ВАГГЫЛДАМАЬ

(Бакы) – гышгырмаг, чы-

ьырмаг. – Байгуш кими ня ваггылдирсян бырда,

итил эет дя.

ВАГУН


(Шяки) – тцтцн йарпагларыны гурут-

маг цчцн аьаъдан щазырланан чярчивя. – Тц-

тцни дянни:р, эятириф эялиф сарайа, башди:лляр

дцзмаьа; дцзяннян со:ра эютцрцф баьли:лляр

вагуна.

ВАЛ


I (Ъялилабад) – дяйирман. – Дян ат-

маьа вала эедмишдим.

ВАЛ

II (Ъябрайыл, Салйан) – бянд. – Ара-баныз валдан кешди (Салйан). 

? Вал атмах

(Ъябрайыл) – бянд дцзялтмяк (дашгынын, селин

гаршысыны кясмяк цчцн щцндцр торпаг йыьыны

дцзялтмяк). – Йахшы вал атын, йохса су ону

басар.


ВАЛ

III (Фцзули, Шяки) – кяляк. 

? Вал эял-

мах (Шяки) – кяляк эялмяк. – Мг: вал эял-

маь исдяди, баш тутмады.

ВАЛА

(Бакы, Борчалы, Ъябрайыл, Кцрдямир,Масаллы, Салйан, Шуша) – нарын дуз барядя.

– Биз нарын дуза вала дейярцк (Салйан);

– Дасдарда бир аз вала дуз еля (Ъябрайыл).

ВАЛАТА


(Фцзули, Кцрдямир, Уъар) – б а х

балата II. – Хямир гатаъаьдым, пишиэ валатаныДостарыңызбен бөлісу:
1   ...   93   94   95   96   97   98   99   100   ...   104


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет