Б. Х. Мусабаева 2 Инженерлік-технологиялық факультетінің оқу-әдістемелік бюросы отырысындаДата25.04.2016
өлшемі145.31 Kb.КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласындағы ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТ3 деңгейлі СМЖ

құжаты


ПОӘК

ПОӘК 042-18-10.1.83/01-

2013


ПОӘК

Оқытушыға арналған «Бейорганикалық химия-2» пәнінің бағдарламасы« » 2013ж.

№ 1 басылымПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
«Бейорганикалық химия-2»

5В072000 - «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығы үшінОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2013

1 ӘЗІРЛЕНГЕН

ҚҰРАСТЫРУШЫ ________ «__28___» ___08_ 2013 ж.
К.К.Кабдулкаримова, химия ғылымдарының кандидаты, доцент

«Химия» кафедрасы


2 ТАЛҚЫЛАНДЫ


  1. «Химия» кафедрасы отырысында

« 28 » ___08___ 2013 ж. № 1 хаттама

Кафедра меңгерушісі Б.Х.Мусабаева
2.2 Инженерлік-технологиялық факультетінің оқу-әдістемелік бюросы отырысында
«__12__» ____09__ 2013 ж. № _1__ хаттама

Төрайымы ______________ С.С.Толеубекова


3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға мақұлданған және ұсынылған « 18 » _09__ 2013 ж., № __1__ хаттама

ОӘК төрайымы __________ Г.К.Искакова


4 Алғаш енгізілдіМазмұны


 1. Қолданылу саласы

 2. Нормативті сілтемелер

 3. Жалпы ережелер

 4. Оқу пәні мазмұны (модульдің)

 5. Студенттің өздік жұмысына арналған тақырыптардың тізімі

 6. Пәннің оқу-әдістемелік картасы

 7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы

 8. Әдебиет 1. ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ

5В072000 «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығы бойынша оқу-әдістемелік кешенінің құрамына енгізілген оқытушыға арналған «Бейорганикалық химия-2» пәннің бағдарламасы.


2 НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР
«Бейорганикалық химия-2» пәнінің оқытушыға арналған бағдарламасы келесі құжаттар талаптары мен ұсыныстарына сәйкес құрастырылған және аталған пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді.

- 050720«Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығының мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты ҚР МЖМБС 3.08.346 – 2006, № 779 ҚР Білім және ғылым министрлігі бұйрығымен енгізілген және 23.12.2005 бекітілген;

- 050720«Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығының типті жұмыс жоспары;

- СТУ 042- ГУ-4-2013 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты.

- ДП 042- 1.01-2013 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы және мазмұны» құжаттандырылған процедурасы.

3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 «Бейорганикалық химия-2» пәнінің қысқаша сипаттамасы:
«Бейорганикалық хими-2» бейметалдар химиялық элементтерінің атом құрылысын; табиғатта таралуын; алынуын; физикалық және химиялық қасиеттерін; қолданылуын; қосылыстарының физикалық және химиялық қасиеттерін; олардың алынуын; қолданылуын қарастырады. Химияның бұл бөлімдері студенттерге барлық жалпы техникалық пәндерді игеруге көмегін тигізеді.

3.2 Пәнді оқудың мақсаты:
Бұл фундаментальды пәннің теориялық негіздерін білу және оларды практикада (ауыл шаруашылығы облыстарында, экологияда, денсаулық сақтау саласында, фармакологияда, химия өндірісінде, тағам өндірісінде т.б.) пайдалана білу.

3.3 Пәнді оқытудағы негізгі міндеттер:
- студенттердің дүние танымының дамуына әсер ету ;


 • қоршаған ортаға көзқарастарын қалыптастыру;

 • химиялық құбылыстар арқылы материалдық философияның заңдарын түсіндіру;

 • бір заттың екінші затқа айналу механизмін түсіндіру.


3.4 Оқып- білудің нәтижесінде студент мыналарды: • химиялық реакциялар теңдеулерін (молекулалық, иондық, ионды-молекулалық, тотығу-тотықсыздану реакцияларының ) құрастыра білуі;

 • негізгі стехиометриялық және фундаментальды заңдарды меңгеруі;

 • зертханалық құрал-жабдықтарды, аспаптарды игеруі;

 • зертханалық тәжірибелерді орындай алуы;

 • концентрациялары дәл ерітінділер дайындай білуі;

 • зертханалық тәжірибелер нәтижелерін өңдей білуі, талдай білуі, графиктер мен диаграмалар сала білуі;

- заттың молекулалық формуласын есептеу, зат молін массаға (грамм) немесе атом, ион, молекула сандарына айналдыруға бағыттаған есептер шешуі;

- химиялық теңдеу бойынша өнімнің шығымын есептеу кезінде теориялық білімді қолдана білуі;

- периодтық заңды пайдалана отырып, периодтық кесте құрылымдарының арасындағы байланыс себептерін аша білуі;

- атомдар ішіндегі электрондардың орналасуын сипаттай білуі;

- периодтық жүйедегі орналасу орнына ,Паули принципіне байланысты, Хунд, Клечковский ережелерін пайдалана отырып, кез-келген элементтің электрондық конфигурациясын жаза білуі ;

- химиялық байланыстар табиғаты жөніндегі теория дамуының негізгі ережелерін білуі;

- «Тотығу», «тотықсыздану», «тотығу-тотықсыздану реакциясы» терминдерінің мәнін түсініп, тотығу-тотықсыздану реакцияларын теңестіре білуі;

- реакцияның жүру бағытына орай, энергия түрлерін және олардың өзара айналуын айыра білуі, сонымен қатар, тепе-теңдік константасымен байланысты есептерді шығара білуі, жылдамдықты, жылдамдық константасын немесе реагенттің тепе-теңдік концентрациясын берілген жылдамдық теңдеуі бойынша есептеуді меңгеруі тиіс.
3.5 Курстың пререквизиттері:

Курсты меңгеру үшін студент мектепте оқығанда «Бейорганикалық химия», «Физика», «Математика» курстарын терең білуі, сонымен бірге «Теориялық бейорганикалық химияны» терең меңгеруі қажет.3.6 Курстың постреквизиттері:

3.6.1 Бұл пәнді оқығаннан алынған білім физика пәнінде (газ заңдары, идеал газ күйінің теңдеуі, рентген сәулесі. өткізгіштер, жартылай өткізгіштер, диэлектриктер, кристалдық күйлер, кристалл ерекшеліктері, изоморфизм, полиморфизм);


3.6.2 Органикалық химия пәнінде (локализацияланған және локализацияланбаған байланыстар, атомдар орбиталдарының гибридизациясы, гибридизация түрлері, молекулалар стериохимиясы);
3.6.3 Физикалық және коллоидты химия пәндерінде (реакция реті мен молекулалығы, ішкі энергия, энтропия, энтальпия, термодинамика заңдары, коллоидты жүйелер, суспензия, эмульсия, жоғары молекулалық заттар) қолданылады.

3.7 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме:

Кесте 1


Курс

Семестр

Кредит

саны


Дәріс

сағ.


Зертх.саб.

сағ.


Практ.

саб. сағ.СОӨЖ

сағ.


СӨЖ

сағ.


Бақылау

түрі


1

2

3

15

15

15

30

60

Емтихан4 ОҚУ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ (МОДУЛЬДІҢ)

Кесте 2


Тақырыптың атауы және олардың мазмұны

Сағ. саны

1

2

Дәріс сабақтары

МОДУЛЬ 1. Сутегі. Қасиеттері. Қосылыстары, қасиеттері

1

VII А топша элементтері . Қасиеттері. Қосылыстары, қасиеттері

2

МОДУЛЬ 2. VI А топша элементтері. Қасиеттері. Қосылыстары, қасиеттері.

4

МОДУЛЬ 3. VА топша элементтері Қасиеттері. Қосылыстары, қасиеттері

3

МОДУЛЬ 4. ІVА топша элементтері. Қасиеттері. Қосылыстары, қасиеттері

3

МОДУЛЬ 5. IІІ A топша элементтері. Бор

1

VІІІ А топша элементтері

1

Зертханалық сабақтар

Сутегі, галогендер, қасиеттерін зерттеу

3

VI А топша элементтері(оттегі,күкірт, селен топшасы) . Қасиеттері. Қосылыстары, қасиеттері

4

V А топша элементтері. Қасиеттері. Қосылыстары, қасиеттері

3

ІV А топша элементтері. Қасиеттері. Қосылыстары, қасиеттері

3

ІІІ А топша элементтері. Қасиеттері. Қосылыстары, қасиеттері

2

Практикалық сабақтар

МОДУЛЬ 1. Сутегі. Қасиеттері. Қосылыстары, қасиеттері. VII А топша элементтері . Қасиеттері. Қосылыстары, қасиеттері

4

МОДУЛЬ 2. VI А топша элементтері. Қасиеттері. Қосылыстары, қасиеттері.

3

МОДУЛЬ 3. VА топша элементтері Қасиеттері. Қосылыстары, қасиеттері

3

МОДУЛЬ 4. ІVА топша элементтері. Қасиеттері. Қосылыстары, қасиеттері

3

МОДУЛЬ 5. IІІ A топша элементтері. Бор. VІІІ А топша элементтері

25 СТУДЕНТТІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ
5.1 Галогендер, алу, кездесуі, колданылуы, физикалық және химиялық қасиеттері. Қолданылуы

5.2 Халькогендер, алу, кездесуі, колданылуы, физикалық және химиялық қасиеттері . Қолданылуы.

5.3 Азот, алу, кездесуі, колданылуы, физикалық және химиялық қасиеттері

5.4 Фосфор, алу, кездесуі, колданылуы, физикалық және химиялық қасиеттері

5.5 Көміртегі, алу, кездесуі, колданылуы, физикалық және химиялық қасиеттері,қосылыстары, қолданылуы

5.6 Кремний, алу, кездесуі, колданылуы, физикалық және химиялық қасиеттері,қосылыстары, қолданылуы

5.7 Бейметалдардың жалпы қасиеттері, қолданылуы

5.8 Бор, алу, кездесуі, колданылуы, физикалық және химиялық қасиеттері,қосылыстары, қолданылуы

5.9 Гелий және неон, кездесуі, колданылуы, физикалық және химиялық қасиеттері,қосылыстары, қолданылуы

5.11 Мышьяк топшасы элементтері, алу, кездесуі, колданылуы, физикалық және химиялық қасиеттері,қосылыстары, қолданылуы6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

Кесте 3


ТАҚЫРЫБЫ

Көрнекті құралдар,

ТОҚ,плакат

тар, зерт

ханалық тақталар

(стенд)Өз бетімен оқып үйренуге арналған сұрақтар

Бақылау нысаны

Дәрістер мен практикалық сабақтар

Зертханалық сабақтар


1

2

3

4

5

VIIAтопшасының элементтері алу, қолданылуы, физ. және хим. қасиеттері. Cутегі.

VIIA топшасының элементтері

8.3.1-8.3.2

Химиялық реактив

тер. Кипп аппараты


VIIІА топша элементтері хим.

қасиеттерін меңгеруЕсептер шығару, ауызша сұрау

VIА топша элементтері

Күкірт топшасы элементтерінің қасиеттері,

қосылыстары, қасиеттері8.3.1.

8.3.3


VIА топша элементтері және қосылыстары

ның


қасиеттерін оқып-үйрену

Есептер шығару, ауызша

сұрау


VА топша элементтері.

Азот топшасы элементтерінің қасиеттері

8.3.1.

8.3.3


8.3.6.

VA топша элементтерінің қасиеттерін меңгеру

Ауызша

сұрау


ІVA топша элементтері.

Көміртек, кремний қасиеттерін, қосылыстарының қасиеттерін зерттеу

8.3.1.

8.3.2


8.3.6.

Хим.реактивтерІVA топша элементтерін меңгеру

Ауызша

сұрау, есептер шығаруIІІАтопша элементтері.

Бор қасиеттерін, қосылыстарының қасиеттерін зерттеу

8.3.1.

8.3.2


8.3.6.


ІІІА топша элементтерін меңгеру

Ауызша

сұрау, есептер шығаруVIII A топша элементтері

Алюминийдің, қосылыстарының қасиеттері

8.3.1.

8.3.2


8.3.5

VIII А топша элементтерін меңгеру

Есептер шығару7 Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы

Кесте 4


Оқулықтардың, оқу-әдістемелік құралдардың атауы

Дана (сана)

Студенттердің саны

Қамтамасыз етілу пайызы

1

2

3

4

8.1.1

50

8

100

8.1.2

15

8

100

8.1.3

10

8

100

8.1.4

4

8

50

8.1.5

8

8

100

8.1.6

4

8

50

8.1.7

100

8

100

8.1.8

100

8

100

8.2.1

4

8

50

8.2.2

5

8

60

8.2.3

1

8

10

8.2.4

3

8

35


8 ӘДЕБИЕТ
8.1. НЕГІЗГІ ӘДЕБИЕТТЕР
8.1.1 Бірімжанов Б. Жалпы химия: оқулық. Алматы: Ана тілі. 1992 – 638б. -50дана

8.1.2 Нұрахметов Н.Н., Ташенов Ә.К. Бейметалдар химиясы. – Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2011. – 430 б.

8.1.3 Омаров Т.Т.,Танашева М.Р. Бейорганикалық химия: таңдамалы тараулары. Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір» 2008. -544 б. – 10дана

8.1.4 Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. – М.: Высш.шк.,2001 – 743с. – 4 дана

8.1.5 Шрайвер Д. Неорганическая химия. В 2-х т. М.: Мир, 2009- 679б және 486б – 8 дана

8.1.6 Угай Я.А. Общая и неорганическая химия. М.: Высш.шк.1997 – 518б- 2 дана; 2000 – 527б. – 4 дана

8.1.7 Кабдулкаримова К.К., Омарова Н.М., Абекова Р.С. Жалпы химия курсы бойынша есептер мен жаттығулар. Семей, 2012 – 138 б – 100 дана

8.1.8 Яшкарова М.Г., Омарова Н.М., Кабдулкаримова К.К., Мусабаева Б.Х. Бейорганикалық химиядан зертханалық жұмыстар, Семей,2007- 80 б.-100 дана

  1. Қосымша әдебиеттер
   1. Неорганическая химия. Биогенные и абиогенные элементы / под ред Егорова В.В. М.: Лань,2009 – 313б - 4 дана

   2. Аханбаев К. Жалпы және анарганикалық химия. – Алматы: Санат, 1999. – 560б. – 10 дана

   3. Хомченко Г.П. Неорганическая химия. М.:Высш.шк.,1986. – 464б – 1дана

   4. Бишімбаева Г.Қ. Жалпы химия. Алматы: Бастау, 2007 – 136б – 3 дана


8.3. Плакаттар

8.3.1. Д.И.Менделеевтің периодтық жүйесі

8.3.2. Металдардың кернеу қатары.

8.3.3. Тұздар мен негіздердің суда ерігіштігі.

8.3.4. Комплекс иондардың тұрақсыздық константасы.

8.3.5.Аз еритін заттардың ерігіштік көбейтіндісі.8.3.6. Негіздер мен қышқылдардың диссоциация константасы.Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
umkd -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
umkd -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
umkd -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
umkd -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
umkd -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
umkd -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шәКӘрім атындағы семей мемлекеттік
umkd -> 5 в 011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет