Бағдарламасы «Математика1»Дата28.04.2016
өлшемі122.42 Kb.
түріБағдарламасы


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18-37.1.67/01-2014ПОӘК

Оқытушыға арналған пәннің бағдарламасы «Математика1»11.06.2014 ж.

№1 басылымПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


«Математика1»


5B011100 – «Информатика» мамандығы үшін
ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2014

Алғысөз
1 ӘЗІРЛЕНГЕН


Құрыстырушы ____________ «___» ______ 2014ж.

Тайболдина Қ.Р.

«Математика және МОӘ» кафедрасының аға оқытушысы
2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1 «Математика және МОӘ» кафедра отырысында
№ ____ хаттама, «___» ______ 2014ж.
Кафедра меңгерушісі ______________ Жолымбаев О.М.
2.2 Физика-математика факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында
№ ____ хаттама, «___» ______ 2014ж.

Төраға ______________ Батырова Қ.А.


3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға мақұлдаған және ұсынылған
№ ____ хаттама, «___» ______ 2014ж.

ОӘК төрағасы ______________


4 АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН

Мазмұны


 1. Қолданылу саласы

 2. Нормативтік сілтемелер

 3. Жалпы ережелер

 4. Пәндердің оқу бағдарламасының мазмұны

 5. Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптардың тізімі

 6. Пән бойынша оқу-әдістемелік карта

 7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы

 8. Әдебиеттер

1 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ

«Математика1» 5В011100 – «Информатика» мамандығының студенттерi үшiн жасалды. Ол студенттердi оқу курсының мазмұнымен, оның жаңашылдығымен, қажеттiлiгiмен, әдiстерiмен таныстырады. Пәндi меңгеру кезiнде оқу-әдiстемелiк кешен негiзгi нұсқау болып табылады.


 1. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

«Математика1» пәнінің оқытушыларына арналған осы пәндердің оқу бағдарламасы келесі құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сәйкес берілген пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың тәртібін белгілейді:

 • Оқудың сәйкес деңгейі бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты

 • Сәйкес білім деңгейіндегі мемлекеттік жалпы міндетті білім стандарты;

 • СТУ 042- ГУ-4-2014 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;

 • ДП 042-1.01-2014 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы және мазмұны» құжаттандырылған процедурасы.

3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1 Пәндердің мазмұнын қысқаша сипаттау

Алгебра және аналитикалық геометрия курсы орта мектепте оқытылатын геометриямен тікелей байланысты. Сызықтық алгебра элементтері; Векторлық алгебра элементтері; жазықтықтағы аналитикалық геометрия; кеңістіктегі аналитикалық геометрия;

3.2. Аталмыш курстың мақсаты

- геометриялық объектілердің қасиеттерін аналитикалық әдістердің көмегімен оқу болып табылады. Аналитикалық әдістердің негізіне координаталық әдіс жатады. Бұл әдістің негізінде векторлық алгебра, оларға қолданылатын сызықтық амалдар, векторлардың скаляр көбейтіндісі, векторлық көбейтінді, аралас көбейтінді қаралады. Координаталар әдісін оқыту және оларды жазықтықтағы және кеңістіктегі түзулерді, жазықтықтарды, екінші ретті сызықтар мен беттерді зерттеуде қолдана білу аналитикалық геометрияның оқытудың объектілерін құрайды.

3.3. Пәндерді оқып-білудің негізгі міндеті

- Геометрия курсында қаралатын материалдар, соған байланысты есептер мектептің геометрия курсында қаралатын дәлелдеуге, есептеуге, салуға берілген есептермен тығыз байланыста болуы шарт. Бұлар болашақ оқытушының білімін, іскерлігін, дағдысын қалыптастырады.

Геометрияның негізгі фактыларын, олардың геометриялық және механикалық мағыналарын білу;

Теориялық білімдерін геометрияның есептерін шеше білу дағдыларын, іскерліктерін қалыптастыру.

- студент өзінің логикалық және алгоритмдік ойлау қабілетін дамыту;

- математикалық түрде қалыптасқан есептерді шешу және зерттеу әдістерін меңгере білу;

- студент қарапайым сандық әдістерді жетік білім, оны есептеу машиналарында іске асыру деңгейін жету.

- іргетасты математикалық дайындықты жоғарылату, курстың қолданбалы бағытын арттыру;

- қолданбалы есептерді шешуде студенттердің математикалық әдістерді пайдалануға бағыттап оқыту;

- студенттерде логикалық және алгоритмдік ойлауды қалыптастыру;

- студенттердің өз бетімен математикалық білімді алып, оны тереңдетуге дағдыландыру.

3.4. Оқып-білудің нәтижесінде студент мыналарды:

- өмірде кездесетін практикалық жағдайларда математикалық әдістерді қолдану.

- математикалық түрде қалыптасқан есептерді шешу және зерттеу әдістерін меңгере білу;

- студент қарапайым сандық әдістерді жетік білім, оны есептеу машиналарында іске асыру деңгейіне жету, меңгеруі тиіс;

3.5. Курстың пререквизиттері: орта мектептің бағдарламасы деңгейінде арифметика, алгебра, геометрия курстарын білу.

3.6. Курстың постреквизитері: бітіртіп шығарушы кафедралар оқитын пәндер.
1 кесте – Оқу жоспарынан көшірме


Курс

Семестр

Кредиттер

ЛК

(сағ)


СПС

(сағ)


ЗТ

(сағ)


СОӨЖ

(сағ)


СӨЖ

(сағ)


Барлығы (сағ)

Қорытынды бақылаудың нысаны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

4

30

30
30

90

180

емтихан

4 ОҚУ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ2 кесте

Тақырыптардың атауы және алардың мазмұны

Сағаттар саны

1

2

Матрица және оған қолданылатын амалдар. Анықтауыштар және оның қасиеттері. Бірінші, екінші ретті анықтауыштар.

1

2, 3 –ші ретті анықтауыш, оның қасиеттері. Жол немесе баған бойынша анықтауыштарды жіктеу.

2

Кері матрица. Матрица рангі. Минор, алгебралық толықтауыш. n –ші ретті анықтауыш.

1

Сызықтық теңдеулер жүйесі, олардың классификациясы. Крамер ережесі.

1

Сызықтық теңдеулер жүйесін Гаусс әдісімен шешу.

1

Вектор ұғымы. Векторларға орындалатын сызықтық амалдар.

1

Векторларға орындалатын сызықтық амалдар. Векктор модулі.

1

Векторлардың скаляр, аралас, векторлық көбейтінділері.

1

Векторлық кеңістіктер, ішкі кеңістіктер. Өлшемі және базисы. Векторлар арасындағы бұрыш.

1

Полярлық координаттар жүйесі.Біртектес сызықтық теңдеулер жүйесінің шешулерінің фундаментальді жүйесі.

1

Түзудің теңдеулері. Қолданбалы есептер Жазықтықтағы түзудің әртүрлі берілу тәсілдері..

1

Жазытықтағы сызықтық амалдар.

1

Кеңістіктегі сызықтық амалдар.

1

Екі айнымалылы теңдеулердің геометриялық мағынасы. Кеңістіктегі түзу. Айқыш түзулердің арасындағы арақашықтық.

1

Екінші ретті сызықтар және олардың канондық теңдеулері. Эллипс. Гипербола. Парабола.

2

Фокус, директриса. Екінші ретті сызықтардың теңдеулерін полярлық координатада берілуі

1

Кеңістіктегі түу, жаықтық.

1

Кеңістіктегі түзу мен жазықтықтың өара орналасуы.

1

Кеңістіктегі түзудің канондық теңдеуі.

1

Кеңістіктегі түзудің параметрлік теңдеуі. Қолданылытын амалдар.

1

Айлану беттері

1

Екінші ретті айналу беттері.

1

Эллипсоид. Гиперболоид. Параболоид

1

Комплексті сандар.

1

Комплекс санның геометриялық интерпретациясы.

1

Муавра формуласы. Эйлера формуласы.

1

Безу теоремасы.

1

Тригонометриялық функцияларды көрсеткіштік функция арқылы өрнектеу.

1

Барлығы

30

5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ТІЗІМІ

5.1. Тізбектін шегі.

5.2. Шектерді есептеу.

5.3. Бірінші және екінші тамаша шектер.

5.4. Функцияның туындысы. Логарифмдеу арқылы дифференциалдау

5.5. Лопиталь ережесі.

5.6. Функцияны толық зерттеу.

5.7. Рационал функцияны интегралдау.

5.8. Иррационал функцияны интегралдау.

5.9. Тригонометриялық функцияны интегралдау.

5.10. Анықталған интегралды есептеу әдістері.


6 ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАТақырып

Көрнекі құралдар, плакаттар, стендтер

Өз бетімен оқуға арналған сұрақтар

Бақылау түрі

Дәріс сабағы

Машықтану сабағы

Лабораториялық сабақ

1

2

3

4

5

6

Матрица және оған қолданылатын амалдар. Анықтауыштар және оның қасиеттері. Бірінші, екінші ретті анықтауыштар.

2, 3 –ші ретті анықтауыш, оның қасиеттері. Жол немесе баған бойынша анықтауыштарды жіктеу.
Таратпа материалдар

n-ші ретті анықтауыш
Кері матрица. Матрица рангі.

Сызықтық теңдеулер жүйесі, олардың классификациясы. Крамер ережесі. Гаусс әдісімен шешу.Минор, алгебралық толықтауыш.
Вектор ұғымы. Векторларға орындалатын сызықтық амалдар. Векторларға орындалатын сызықтық амалдар. Вектор модулі

Векторлардың скаляр, аралас, векторлық көбейтінділері. Векторлық кеңістіктер, ішкі кеңістіктер. Векторлар арасындағы бұрыш.
Таратпа материалдар

Өлшемі және базисы

Ауызша сұрау

Полярлық координаттар жүйесі.Біртектес сызықтық теңдеулер жүйесінің шешулерінің фундаментальді жүйесі.

Түзудің теңдеулері. Қолданбалы есептер Жазықтықтағы түзудің әртүрлі берілу тәсілдері. Жазытықтағы сызықтық амалдар.
плакат
Бақылау жұмысы

Кеңістіктегі сызықтық амалдар.

Екі айнымалылы теңдеулердің геометриялық мағынасы. Кеңістіктегі түзу
Таратпа материалдар

Айқыш түзулердің арасындағы арақашықтық.
Екінші ретті сызықтар және олардың канондық теңдеулері. Эллипс. Гипербола. Парабола.

Фокус, директриса. Екінші ретті сызықтардың теңдеулерін полярлық координатада берілуі.
Таратпа материалдарКомплексті сандар.

Муавра формуласы. Эйлера формуласы.Комплекс санның геометриялық интерпретациясы.

Бақылау жұмысы

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КАРТАСЫОқулықтардың, оқу-әдістемелік құралдардың атауы

Даналардың саны

Студенттердің саны

Қамтамасыз ету пайызы

1

2

3

4

Хасеинов К.А. Математика канондары. Алматы., 2004

11

6

100

Айдос, Е.Ж.. Жоғары математика. Үш бөл..- Алматы, 2008 

26

6

100

Баврин, И.И.. Математический анализ.- М., 2006 

1

6

17

Махмеджанов Н.М. Жоғары математика есептерінің жинағы, Алматы, 2008

100

6

100

Гусак, А.А.. Математический анализ и дифференциальные уравнения.- Минск., 2006 

3

6

50

ӘДЕБИЕТТЕР

7.1 НЕГІЗГІ ӘДЕБИЕТТЕР

7.1.1 Хасеинов К.А. Математика канондары. Алматы., 2004.

7.1.2 Махмеджанов Н.М. Жоғары математика есептерінің жинағы, Алматы, 2008

7.1.3 Каплан И.А. Практикум по высшей математике, М. 2006

7.1.4 Баврин, И.И.. Математический анализ.- М., 2006 

7.1.5 Айдос, Е.Ж.. Жоғары математика. Үш бөл..- Алматы, 2008 
  1. 7.2 ҚОСЫМША ӘДЕБИЕТТЕР

   1. 7.2.1. Данко Л. Е., Попов Т. Я. Высшая математика в упражнениях и задачах. Часть 2., М.,

   2. 7.2.2. Запорожец А. Т. Задачи по математическому анализу.

   1. Берман Г.Н. Сборник задач по математического анализа. М., «Наука», 1977

   2. Ефимов А. В. Демидович Б. П. Сборник задач по математике, ч. 1, 2. М., «Наука», 1986

   3. Кузнецов Л. А. Сборник заданий по высшей математике, М. «Высшая школа», 1984.Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
umkd -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
umkd -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
umkd -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
umkd -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
umkd -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
umkd -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шәКӘрім атындағы семей мемлекеттік
umkd -> 5 в 011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет