Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06Дата25.04.2016
өлшемі134.62 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

Жұмыс бағдарламасы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/06Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Металлургия кафедрасы

050709 «Металлургия», 050724 «Технологиялық машиналар мен жабдықтар» мамандықтарының тәлімгерлері үшін


«Металдарды қысыммен өңдеу» пәні бойынша

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар


Мамандық бойынша элективтік пәндер каталогы негізінде әзірленген пәннің жұмыс бағдарламасын бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.1/08БЕКІТЕМІН:

ОІ жөніндегі проректор

__________Пфейфер Н.Э.

«___»_________200_ ж.


Құрастырушы: аға оқытушы Құсманова Д.Р.
Металлургия кафедрасы
«Металдарды қысыммен өңдеу» пәні бойынша
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
050709 «Металлургия», 050724 «Технологиялық машиналар мен жабдықтар» мамандықтарының тәлімгерлеріне арналған
Жұмыс бағдарламасы 050709 «Металлургия», 050724 «Технологиялық машиналар мен жабдықтар» мамандықтарының жұмыс оқу бағдарламасы мен элективті пәндер каталогы негізінде құрастырылған және С. Торайғыров атындағы ПМУ Ғылыми кеңесінің отырысында бекітілген «__»_________200_ж., №__ хаттама
Кафедра отырысында ұсынылған «__» _____200_ ж., №_ хаттама
Кафедра меңгерушісі_________ Сүйіндіков М.М.
Металлургия, машина жасау және көлік факультетінің оқу әдістемелік кеңесі қолдаған «__» _____200 ж., №__ хаттама
ОӘК төрағасы __________ Ахметов Ж.Е.

КЕЛІСІЛГЕН:

ММЖжКФ деканы________ Тоқтағанов Т.Т.«__»______200_ ж.ЖжӘҚБ қолдаған

ЖжӘҚБ бастығы ________ Варакута А.А. «__»_______200_ж.1 Пәннің мақсаттары және міндеттері, оның оқу процесіндегі орны
Пәнді оқыту мақсаты

Пәнді оқыту мақсаты – металлургиялық және ұсталық-қалыптау өндірістерінде металдарды қысыммен өндеу үшін қолданылатын жабдықтарымен және технологиясымен танысу.


Пәнді оқыту міндеттері

Пәннің негізгі міндеті – металдарды қысыммен өндеу технологиясы бойынша білімдерді алу, технологиялық әбзелдерінде ақауларды анықтау, ұсталық-қалыптау өндірісіндегі жабдықтарын өндеу технологиясы және пайдалану кезінде қажетті тәжірибе дағдыларын тәлімгерлерге беру.


Пәнді оқу нәтижесінде тәлімгерлер білуі керек:

  • ыстықтай қалыптау технология негіздерін;

  • суықтай қалыптау технология негіздерін;

  • илемдеу өндірістің технология негіздерін;

  • ұсталық-қалыптау жабдақтары туралы жалпы мағлұматтарын;

  • ұсталық-қалыптау цехтерінде өндірісті ұйымдастыру тәсілдерін.


Пәнді оқу нәтижесінде тәлімгерлер істей білуі керек:

  • металдарды қысыммен өндеу әдістерімен типтік бөлшектерді және кескіндерді өңдеу технологиясын;

  • өндірістің анықты шарттары үшін металдарды қысыммен өндеу оптималды тәсілдерін анықтау және бір бірімен салыстыру;

  • ұсталық-қалыптау және илемдеу өндірістерінің технологиялық, жөндеу және пайдалану құжатнамаларын оқу;

  • қалып әбзелдерін жаңашаландыру және механизацияландыру құралдарын жобалау бойынша ұсыныстарды негіздеу және жасау.


Пререквизиттер

Стандартизация және техникалық өлшемдер, машинажасау өндірісінің технологиялық үрдістері, конструкциялық материалдар және термиялық өндеу, соғу және ыстықтай қалыптау технологиясы, суықтай қалыптау технологиясы, қалыптарды жобалау, материалдар кедергісі, машиналарды құрастыру негіздері, металлургиялық зауыттардың қыздыру құрылғылары
Пәннің тақырыптық жоспары
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/07

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ


т/б

Тақырыптар аталуы

Сағат саны


Дәріс

Тәж.

Зерт.

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

1

Кіріспе. МҚӨ негізгі үрдістері және олардың пайдалануы.

2
2

10

2

Пластикалық деформацияның теория негіздері.

4
4

10

3

Соғу технологияның негіздері.

4
4

12

4

Көлемді қалыптау технологияның негіздері.

4
4

12

5

Қаңылтырды қалыптау технологияның негіздері.

4
4

12

6

Баспалау технологияның негіздері.

4
4

10

7

Сымдау технологиясының негіздері.

4
4

10

8

Илемдеу біліктерін түзету негіздері.

4
4

14

БАРЛЫҒЫ:

30
30

90


1 Тақырып. Кіріспе. МҚӨ негізгі үрдістері және олардың пайдалануы.

Металдарды қысыммен өңдеу машиналары мен үрдістері кең қолданылатын өнеркәсіп салалары (автомобильдік, авиациялық, тракторлы және ауыл шаруашылық). Металлургиялық және машина жасау өндірісіндегі металдарды қысыммен өңдеумен дайындалатын өнімдердің негізгі үрдістері мен сипаттамалары.2 Тақырып. Пластикалық деформацияның теория негіздері

Пластикалық шарты. Пластикалық шарттың физикалық мағынасы. Энергетикалық шарттың пластикалық геометриялық мағынасы. Кернеулер. Пластикалық форма өзгеруінің деформациясы мен кернеуі арасындағы байланыс.3 Тақырып. Соғу технологияның негіздері.

Соғудың негізгі операциялары мен терминологиясы. Балғалар мен ыстықтай көлемді қалыптау баспақтарды, көлденен соғу машиналарында ыстықтай қалыптау технологиясы. Форма өзгерту жүрістер мен операциялар.4.Тақырып Көлемді қалыптау технологияның негіздері.

Металдарды қысыммен өңдеудің терминологиясы. Металдарды қысыммен өңдеу үрдістерін есептеу үшін арналған ғылыми база. Дәлді және азқалдықты қалыптаудың технологиялық үрдістерін өндеу.5 Тақырып. Қаңылтырды қалыптау технологияның негіздері.

Материалды пішіндеу. Бөлу операциялары, жабық және ашық қалыптау үрдістерінің сұлбалары, қалыпты құрастыру. Суықтай көлемді және қаңылтырлы қалыптау технологиясы. Бөлшектердің бастапқы материалдың механикалық қасиеттерін зерттеу және оның қалыптасуын бағалау. Дайындама өлшемдері мен формасын анықтау.6 Тақырып. Баспалау технологияның негіздері.

Көлемді қалыптау үшін қалыптарды қалпына келтіру және жөндеу. Технологиялық тәуелділігіне байланысты қалыптарды жөндеуінің ерекшеліктері (бөлу және пішінін өзгерту). Қатты қорытпадан аспапты өндеу ерекшеліктері.7 Тақырып. Сымдау технологиясының негіздері

Сым тарту орнақтары. Сипаттамасы, атқаратын қызметі, негізгі технологиялық жабдықтарының құрамы мен орнақтардың техника-экономикалық параметрлері. Сымды тарқату құрылғылар, ұштағыш білдектер, пісіру аппараттар. Сым орағыштары.8 Тақырып. Илемдеу біліктерін түзету негіздері.

Илемдеу кезіндегі күш пен қысым. Илемдеу кезіндегі басып озу мен қалып қою. Деформация жылдамдығы. Ыстықтай және салқын илемдеу кезіндегі металдың деформацияға қарсылығы. Илемдеу кезіндегі күштің бағыты. Илемдеу орнақтарының есептеу теориясының негіздері.Пәннің тәжірибелік бөлімінің мазмұны
ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚТАРЫНЫҢ МАЗМҰНЫт/б

Тақырыптың

аты
Мазмұны

Бақылау

түрі

1

2

3

4

1

Кіріспе. МҚӨ негізгі үрдістері және олардың пайдалануы.

Жазық соққыш астында кермелеу кезінде үлгілірдің пішінін өзгертуі.

Есеп, қорғау

2

Пластикалық деформацияның теория негіздері.

Баспақтың бір жұмыс жүрісімен жазық дайындамаларда жиектермен тесіктерді тесу–пішіндеу.

Есеп, қорғау

3

Соғу технологияның негіздері.

Ұсталық-қалыптау жабдықтардың әрекет принципі.

Есеп, қорғау

4

Көлемді қалыптау технологияның негіздері.

Бірөстік созу кезіндегі илемділік деформацияның кедергісін анықтау.

Есеп, қорғау

5

Қаңылтырды қалыптау технологияның негіздері.

Жазық баспақтаудың тұрақты үрдісінде ағу жылдамдығын және біркелкіеместігін зерттеу.

Есеп, қорғау

6

Баспалау технологияның негіздері.

Шағын периметр принципі негізінде шағын кедергі заңын эксперименталды тексеру.

Есеп, қорғау

7

Сымдау технологиясының негіздері.

Металл радиалды орын ауыстырудың құрамын салыстыруына және деформацияның біркелкіеместігіне сыртқы үйкелістін әсері.

Есеп, қорғау

8

Илемдеу біліктерін түзету негіздері.

Жаншу, үлгінің бастапқы өлшемдерінің қатынасы олардың пішінін өзгерту сипаттамасына әсер етуі.

Есеп, қорғау

ТӨЖ мазмұныТӨЖ түрі

Есеп түрі


Бақылау түрі

Көлем, сағат

1

Дәріс сабақтарына енгізілмеген қосымша тақырыптарды қарастыру

Конспект

Есепті қорғау

25

2

Оқулықтар, оқу құралдары мен дәріс конспектілері бойынша өткен дәріс материалдарды қарастыру

Конспект

Есепті қорғау

18

3

Зертханалық жұмыстарын қорғауына дайындалу

Есеп

Есепті қорғау

15

4

Мәжілік бақылауына дайындалу

Ауызша сұрақ қою

РК1, РК2

4

БАРЛЫҒЫ

60


Өздік оқу үшін тәлімгерлерге ұсынылатын тақырыптар
Металдарды қысыммен өндеумен шығарылатын өнімдердің негізгі үрдістері мен сипаттамалары.

Ұсынылатын әдебиет: [1], 191– 215 бет.

Илемділігіне және деформациялануға кедергісіне температураның

Ұсынылатын әдебиет: [2], 297 – 346 бет.

Соғылмаларды жобалау маршрутты технологиясы. Соғылмаларды құру.

Ұсынылатын әдебиет: [3], 97 – 126 бет.

Дәл және азшығынды технологиялық үрдістерін өндеу.

Ұсынылатын әдебиет: [4], 121– 135 бет.

Материалды пішу. Бөлу операциялары, үрдіс схемалары, қалып жылғалардың элементтерінт құру.

Ұсынылатын әдебиет: [5], 91– 115 бет.

Баспақтау кезіндегі деформациялар, кернеулер және есептері.

Ұсынылатын әдебиет: [6], 131– 145 бет.
Мамандықтың

жұмыс бабындағы оқу

жоспарынан үзінді көшірме
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.1/10
050709 «Металлургия» мамандығының жұмыс оқу жоспарнан үзінді
Пән аталуы «Металдарды қысыммен өңдеу»
Оқу түрі

Бақылау түрі

Тәлімгерлердің жұмыс мөлшері, сағат

Курс және семестр бойынша сағаттардың бөлінуі

Барлығы

емт.

сынақ

КЖб

КЖ

ЕГЖ

б.ж.

жалпы

ауд

ТӨЖ

дәріс

тәж

зерт

ТӨЖ

дәріс

тәж

зерт

ТӨЖ

1.

Жалпы орта білім негізінде күндізгі

5
135

45

90

5 семестр

6 семестр

30
30

90Әдебиеттер
Негізгі әдебиеттер

1. Суворов И.В. Обработка металлов давлением.-3-е изд.-М.: Высшая школа, 1980-364 с.

2. Мастеров В.А., Берковский В.С. Теория пластической деформации и обработка металлов давлением.-М.: Металлургия, 1976.-352 с.

3. Громов Н.П. Теория обработки металлов давлением.- 2-е изд., перераб. и доп.-М.:Металлургия, 1978-360 с.

4. Бойцов В.В., Трофимов И.Д. Горячая объемная штамповка.-М.: Высшая школа, 1982.-270 с., ил.

5. Бабенко В.А. и др. Объемная штамповка: атлас схем и типовых конструкций штампов.-2-е изд., перераб. и доп.- М.: Машиностроение, 1982-104 с.

6. Штампы для горячего деформирования металлов. Под. ред. М.А. Тылкина. М.: Высшая школа, 1977.
Қосымша әдебиеттер

1. Охрименко Я.М. Технология кузнечно-штамповочного производства.-2-е изд., перераб. и доп.-М.: Машиностроение. 1976.-560 с.

2. Семенов Е.М. Технология ковки и оборудование объемной штамповки.- М.:Машиностроение.1978-311 с.

3. Романовский В.П. Справочник по холодной штамповке. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1979-520с.4. Ковка и штамповка: Справочник. В 4-х т./ Ред. совет: Е.И.Семенов (предс.) и др. – М.: Машиностроение, т.3, 1987-348с., т.4, 1987-544 с.

5. А.Н.Банкетов, Ланской Е.И. Кузнечно-штамповочное оборудование". М.: Машиностроение, 1982 г.-572 с.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет