Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/07Дата25.04.2016
өлшемі371.18 Kb.

Студенттерге арналған

пән бағдарламасыНысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/07Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасыСТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН

ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

Информатика пәні
050709 Металургия, 050715 Көлік, көлік техника және технология, 050724 Техникалық машиналар және жабдықтар, 050901 Тасымалдауды, жол қозғалысын ұйымдастыру және көлікті пайдалану, 050420 Сәулет, 050729 Құрылыс, 050730 Құрылыс материалдары бұйымдарының және құрылымының өндірісі, 050731 Өмір сүру қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау мамандықтарына арналған


Павлодар
Студенттерге арналған пәннің бағдарламасын бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/11БЕКІТЕМІН

ФМжАТ факультетінің деканы

______________ С.К. Тлеукенов

«____»_______________200_ ж.Құрастырушы: аға оқытушы Жақсылықов Ә.Е.


Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
«Информатика» бойынша

050709 Металургия, 050715 Көлік, көлік техника және технология, 050724 Техникалық машиналар және жабдықтар, 050901 Тасымалдауды, жол қозғалысын ұйымдастыру және көлікті пайдалану, 050420 Сәулет, 050729 Құрылыс, 050730 Құрылыс материалдары бұйымдарының және құрылымының өндірісі, 050731 Өмір сүру қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау мамандықтарыныңСТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Бағдарлама «____»________ 200_ж. кафедраның отырысында бекітілген жұмыс бағдарламасы негізінде әзірленген.

Кафедраның отырысында қарастырылған «____»________20__ж. №___ хаттама

Кафедра меңгерушісі _______________ Нұрбекова Ж.К.


ФМжАТ факультетінің әдістемелік кеңесінде құпталған «___»_____20___ж. №__хаттама

ӘК төрайымы ____________________ Кишубаева А.Т.


КЕЛІСІЛГЕН

«Металлургия» кафедрасы меңгерушісі: Сүйіндіков М.М _______ 20___ж. «__»__

«Көліктік техника және логистика» кафедрасы меңгерушісі:

Ордабаев Е.Қ_______ 20___ж. «___»____


«Сәулет және дизайн» кафедрасы меңгерушісі: Темірбаева Ж.А_______ 20____ж. «___»____

«Азық-түлік өнімдері технологиясы мен қоршаған ортаны қорғау» кафедрасы меңгерушісі:

Альмишев У.Х. _______ 20____ж. «___»____

«Өндірістік және азаматтық құрылыс» меңгерушісі: Елмұратов С.Қ_____ 20____ж. «___»__


Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы

Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті

Дәрістер – аға оқытушы Жақсылықов Әсет Егінайұлы

Практикалық сабақтар – ИжАЖ кафедрасының оқытушысы, информатика магистрі Тоқжігітова Нұргүл Қайырбаевна

Тел.(8-3182 673687) ( ішкі 1125 )

Қабылдау уақыты кеңес беру кестесіне сәйкес - ауд. А1-102.

1. Пән туралы мәліметтер

«Информатика» (3 несие)Аталған курс 1 семестрге есептелген. Семестрде 15 сағат дәрістік сабақтар, 22,5 сағат практикалық және 7,5 сағат зертханалық жұмыстар қарастырылған, студенттердің өздік жұмыстары 90 сағатқа есептелген. Бақылау формасы – емтихан.

2. Курстың мақсаты және міндеті, оның оқу үрдісіндегі орны:
2.1 Курстың мақсатыстуденттерді информатика дамуындағы негізгі тенденцияларды қамтитын теориялық және тәжірибелік мағлұматтармен таныстыру, қазіргі заманғы программалау тілдерін қолдануда, математикалық және сандық үлгілеуде, ғылымитехникалық есептердің нәтижелі алгоритмдерін құруда, пәндік салада қазіргі заманғы программалық құралдарды қолдануда студенттердің білім және дағды алуын қамтамасыз ету, компьютерлік графика, деректер базасын жобалау негіздерімен, желілік технологиялар негізгі концепцияларымен таныстыру.


  1. Курстың міндеттері:

 • студенттерді алгоритмизациялау негіздеріне, нәтижелі алгоритмдерді құру, жоғары деңгейлі осы заманғы тілдерде программалау негіздерін үйрету;

 • осы заманғы ақпараттық технология мүмкіндіктерін және олардың келешектегі дамуын зерттеу;

 • компьютерлердің және компьютерлік желілердің аппараттық және программалық жабдықтау қалып күйі мен келешектегі дамуын зерттеу.


3. Тақырыптық жоспар

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫр/сТақырыптар атауы

Сағат саны

дәріс

тәжірибе

зертхана

СӨЖ

1

Кіріспе

1
0

8

2

Информатиканың негізгі түсініктері

2

12,5

2,5

16

3

Дискретті математиканың негізі

2

1

1

12

4

ӘВМ-нің архитектурасының негізгі түсініктері

2

3

1

12

5

Есептеудің алгоритмдік шешімі, алгоритмдік күрделілікті талдау

2

3

1

12

6

Бағдарламалау тілдерімен танысу

2

0

0

12

7

Операциялық жүйелер мен желілердің негіздері

2

1

1

8

8

Графика және Интернет

2

2

1

10

Барлығы:

15

22,5

7,5

90


4. Курс мазмұны

4.1 Дәрістер мазмұны

Тақырып 1 Кіріспе

Информатика ғылым және техниканың бірлестігі. Дискретті математиканың әлементтері. Компьютер архитектурасы. Санақ жүйелері. Алгоритмдер және олардың қасиеттері. Тиімді алгоритмдерді құру және алгоритмдерді тиімділеу. Бағдарламалау парадигмі. Бағдарлама құрылымы. Операциялық жүйелер. Интернетте жүмыс істеу. Графикалық қосымшалар.


Тақырып 2 Информатиканың негізгі түсініктері

Информатика ғылым және техниканың бірлестігі. Қазіргі информатика құрылымы. Ғылым жүйесіндегі информатиканың орны. Ақпарат, оның түрлері мен қасиеттері. Ақпараттың бейнеленуінің әртүрлі деңгейлері. Мәліметтерді тасушылар. Мәліметтермен операциялар.Тақырып 3 Дискретті математиканың негізі

Функция, қатынас және жиын. Логика негізі, логикалық ойларды айту, логикалық байланыстар, ақиқаттылық кестелері. Графтар және ағаштар: ағаштар, бағытталмаған графтар, бағытталған графтар.Тақырып 4 ӘВМ-нің архитектурасының негізгі түсініктері

Компьютер архитектурасының тарихы және оған шолу. Компьютердің логикалық әлементтері: логикалық вентилдер, триггерлер, санауыштар, регистрлер. Мәліметтің компьютер жадында бейнеленуі: биттер, байттар, сөздер; сандық мәліметтің бейнеленуі және сандық жүйелер; таңбалы бейнелеу және қосымша кодпен бейнелеу; биттермен негізгі операциялар; сандық емес мәліметтердің бейнеленуі. Машинаны үйымдастыру: Фон-Нейман принципі, басқару қүрылғылары, команда жүйелері мен типтері. Енгізу-шығару және тоқтату. Компьютер жадысының үйымдастырылуы. Жады иерархиясы. Негізгі жадтың үйымдастырылуы және операциялары. Виртуалды жады. Енгізу-шығару қүрылғылары. Қазіргі аппараттарды қамтамасыз етуге шолу.Тақырып 5 Есептеудің алгоритмдік шешімі, алгоритмдік күрделілікті талдау

Есепті шешудің стратегиялары. Шешімді іздеу және оның алгоритмдері. Алгоритм концепциялары мен қасиеттері. Алгоритмдерді өңдеу стратегиялары. Мәліметтер қүрылымы: қарапайым типтер, массивтер, жолдар. Блок-схема алгоритмінің графикалық өңделуі. Блок-схемалардың әртүрлі түрлері. Алгоритмдерді өңдеу. Негізгі есептегіш алгоритмдер: ақырғы автоматтар; Тьюринг машиналары; оңай және қиын шешілетін есептер. Алгоритмнің талданылуы: күрделіліктің стандартты класстары. Уақыт және жады көлемі бойынша шығындар.Тақырып 6 Бағдарламалау тілдерімен танысу

Бағдарламалау тілдеріне шолу: бағдарламалау тілдерінің тарихы. Бағдарламалаудың негізгі қүрылғылары: жоғары деңгейлі бағдарламалау тілінің семантикасы мен синтаксисінің негіздері; айнымалылар, өрнектер және меншіктеу; қарапайым енгізу-шығару; тармақталу және интерактивті операторлар. Бағдарламалаудың парадигмдері. Процедуралық бағдарламалау. Модулдік және қүрылымдық бағдарламалау концепциялары. Объектіге-бағытталған бағдарламалау.Тақырып 7 Операциялық жүйелер мен желілердің негіздері

Қазіргі қолданбалы программамен қамтамасыз етуге шолу. Операциялық жүйелердің негізгі концепциялары. Операциялық жүйелердің даму тарихы. Типтік операциялық жүйелердің жүмыс істеуі. Операциялық жүйелердің декомпозициялау әдістері: монолитті, көп деңгейлі, модулді, микроядролық моделдер. Процесстерді басқару. Жоспарлау және диспетчеризациялау. Файлдық жүйелер. Утилиттер. Драйверлер. Желілер мен телекоммуникациялар. Желілік қауіпсіздік. Web-клиент-сервер архитектурасының мысалы.Тақырып 8 Графика және Интернет

Графикалық программамен қаматамасыз етудің иерархиясы. Қарапайым түсті моделдер: RGB, HSB, CMYK. Графикалық жүйелер. Раастрлік және векторлық графика жүйелері. Бейне ақпараттарды шығару қүрылғысы. Графикалық редакторлар, графиктік коммуникациялар, интернеттің шығуы мен тарихы. Интернеттің теориялық негіздері. Интернет қызметтері. Ақпаратты қауіпсіздіктер және оларды қүрушылар. Ақпарат қауіпсіздігіне қауіп төндіргіштер және олардың классификациясы. Архиваторлар. Антивирустік бағдарламалар.4.2 Зертханалық сабақтар тізімі
Тақырып 2 Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint) пакеттерімен жүмыс

З1. MS Word мәтіндік редакторы. Шрифтер мен абзацтарды форматтаудың барлық әлементтерін қолданумен ғылыми баяндаманы безендіру. Word құжаттарында автоматтандырылған тізімдерді қолдану. Маркерленген, нөмірленген және көп деңгейлі тізімдер.

З2 MS Word мәтіндік редакторында кестемен жұмыс. Кестелерді форматтау. Кестелерді редакторлау. Кестелерде формула қолдану. Стандартты функциялар.

З3. MS Excel электрондық кестесін есептеулерде қолдану және мәліметтерді форматтау. Бағаналардағы және жолдардағы мәліметтермен әрекеттер. Мәліметтер типі: мәтін, сан, формула. Шекаралар және бояулар. Сандық, пайыздық және ақшалы формат. Уақыт және Күн форматы.

З4. MS Excel. Кестелік процессордың графикалық мүмкіндіктері. Диаграммалар жасау

З5. Microsoft Access: Мәліметтермен кестені құру. Кесте режимі. Конструктор режимі Сұраныстарды жасау.

З6. Microsoft Access: Есеп жасау. Есептегіш өрістерді жасау. Кестелерді байланыстыру. Параметрлі сұраныс. Қорытынды сұраныс. МҚБЖ-де есептерді жасау және есептерді баспаға шығарудың модификациясы.

З7. Microsoft Access: кестелерді байланыстыру. Мәліметтерді сұрыптау және фильтрациялау. Кеңейтілген фильтр.

Тақырып 3 Дискретті математиканың негізі

З8. Бульдік алгебра. Логикалық амалдар

З9. Логикалық формулалар және оларды түрлендіру.

Тақырып 4 ЭЕМ-нің архитектурасының негізгі түсініктері

З10. Компьютер архитектуралары. Ақпаратты сақтау. Санақ жүйесі.

Тақырып 5 Есептеудің алгоритмдік шешімі, алгоритмдік күрделілікті талдау

З11. Сызықтық алгоритмдер. Енгізу-шығару. Меншіктеу.

З 12. Тармақталған алгоритмдер. Таңдау.

Тақырып 7 Операциялық жүйелердің негізгі элементтері.

З13 MS DOS операциялық жүйесінің бағдарламалық қабықшасы - Norton Сommander. Панельдермен жұмыс. Жоғарғы меню. NС бағдарламалық қабықшасында каталог және файлдарды жасау.

З14 Norton Сommander-де каталог және файлдармен жұмыс. Каталог және файлдарды көшіру, орналастыру, қайта атау және жою.

Тақырып 8 Интернет. Негізгі түсініктер.

З15 Желіні баптау. Бумалар мен файлдарға кіруді орнату. Желілік дискіні қосу және ақпаратты іздеу. INTERNET әлемдік басты желімен жұмыс. Электронды почтамен жұмыс.


4.3. Практикалық жұмыстар тізімі
Тақырып 2 Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint) пакеттерімен жүмыс

ПР 1. MS Word мәтіндік редакторында стильдермен және графикамен жұмыс. Шаблондар. Құжатты рәсімдеуде кадрлар және иллюстрацияларды қолдану. MS Word-та диаграмма құрастыру, форматтау және редакторлау

ПР 2. MS Word-та диаграмма құрастыру және математикалық формулалар. MS Word-та математикалық формулаларды жасау. Шрифтер мен абзацтарды форматтаудың барлық элементтерін қолданумен ғылыми баяндаманы безендіру. Гафикамен жұмыс.

ПР 3. MS Excell әлектрондық кестесінде мәліметтер қорымен жұмыс. Бағаналардағы және жолдардағы мәліметтермен әрекеттер. Мәліметтер типі: мәтін, сан, формула. Абсолютті және салыстырмалы адрестер. MS Excell-дің стандартты функциялары. Сұрыптау және фильтрациялау.

ПР 4. Жұмыс парақтарын байланыстыру. Кестелер консолидациясы. Құрама кестені жасау, редакторлау және форматтау. Құрама кестенің мәліметтері бойынша диаграмма құрастыру. Консолидацияланған есептерді (отчет) құрастыру. Аралық қорытындыны енгізу.

ПР 5. Есептерді шығаруда MS Excel функцияларын қолдану.

Статистикалық, финанстық және логикалық функциялармен жұмыс.

Кестелік процессорда қарапайым мәліметтер қорымен жұмыс жасау. МҚ сұрыптау, модификациялау, қарапайым сұраныстарды ұйымдастыру.

ПР 6. Microsoft Access бағдарламасы: мәліметтер қоры кестесін жасау, мәліметтерді енгізу және редакторлау.

Мәліметтермен кестені құру. Кесте режимі. Конструктор режимі. Кестелерді байланыстыру.Форманы жасау және модификациялау.ПР 7. Бір кестелі мәліметтер қоры үшін сұраныстарды жасау

Сұранысты жасау және модификациялау. Есепті жасау және модификациялау.ПР 8. Microsoft PowerPoint. Презентациялар құру

Тақырып 3 Дискретті математиканың негізі

ПР 9 Бульдік алгебра. Логикалық амалдар. Формула және оларды түрлендіру.

Тақырып 4 ӘВМ-нің архитектурасының негізгі түсініктері

ПР 10 Компьютер архитектуралары. Ақпаратты сақтау. Санақ жүйесі.

Тақырып 5 Есептеудің алгоритмдік шешімі, алгоритмдік күрделілікті талдау

ПР 11. Қайталану алгоритмдері.

ПР 12. Символдық шамаларды пайдалану.

ПР 13. Графикалық алгоритмдер.

Тақырып 7 Операциялық жүйелердің негізгі әлементтері (командалар, утилиттер).

ПР 14 Windows операциялық жүйесі. «Сілтеуіш» бағдарламасымен жұмыс. Жұмыс үстелі. Есеп панелі. Файл. Бума. Ярлык. «Сілтеуіш» бағдарламасында бума және файлдармен негізгі орындалатын әрекеттер.

Файлдарды іздеу. Іздеу параметрлері. Бума және файлдарды іздеудің қосымша мүмкіндіктері.ПР 15 MS PhotoShop бағдарламасының мүмкіндіктерін пайдалану.
4.4 Студенттің оқытушымен өздік жұмысы (СОӨЖ) түрлері.

СОӨЖ 1 –Практикалық тапсырманы орындау.

Тақырыбы: «Санау жүйелері»СОӨЖ 2 – Тестік тапсырманы орындау.

Тақырыбы: «Информатика. Ақпарат. Ақпараттық үрдістер»СОӨЖ 3 – Тестік тапсырманы орындау.

Тақырыбы: «ДК-дің құрылысы»СОӨЖ 4 – Тестік тапсырманы орындау.

Тақырыбы: «Операциялық жүйелер.Қызметші бағдарламалар»СОӨЖ 5 - Тестік тапсырманы орындау.

Тақырыбы: «Microsoft Word мәтіндік редакторында жұмыс»СОӨЖ 6 – Тестік тапсырманы орындау.

Тақырыбы: «Microsoft Excel кестелік процессорында жұмыс»СОӨЖ 7 – Тестік тапсырманы орындау.

Тақырыбы: «Мәліметтер қоры. Microsoft Access МҚБЖ-сі»СОӨЖ 8 – Тестік тапсырманы орындау.

Тақырыбы: «Компьютерлік желілер»


4.5 Студенттің өздік жұмысының тізімі
Кіріспе

СӨЖ 1. Компьютер архитектурасы. Санақ жүйелері. Алгоритмдер және олардың қасиеттері.

Тақырып 2 Информатиканың негізгі түсініктері

СӨЖ 2.Қолданбалы бағдарламалық құралдардың жіктелуі. Мәтіндік редакторлар. Мәтіндік процессорлар. Электрондық кестелер. Мәліметтер қорын басқару жүйелері. Автоматтандырылған жобалаудың бағдарламалық құралдары. Экспертті жүйелер. Броузерлер. Қызметші бағдарламалық құралдардың жіктелуі. Қызметші бағдарламалық құралдардың жіктелуі. Файлдар менеджерлері. Архиваторлар. Бақылау құралдары. Мәліметтерді қарау құралдары.

Тақырып 3 Дискретті математиканың негізі

СӨЖ 3. Графтар және ағаштар: ағаштар, бағытталмаған графтар, бағытталған графтар.

Тақырып 4 ЭВМ-нің архитектурасының негізгі түсініктері

СӨЖ 4. Компьютердің логикалық әлементтері: логикалық вентилдер, триггерлер, санауыштар, регистрлер. Мәліметтің компьютер жадында бейнеленуі: биттер, байттар, сөздер; сандық мәліметтің бейнеленуі және сандық жүйелер; таңбалы бейнелеу және қосымша кодпен бейнелеу; биттермен негізгі операциялар; сандық емес мәліметтердің бейнеленуі.

Тақырып 5 Есептеудің алгоритмдік шешімі, алгоритмдік күрделілікті талдау

СӨЖ 5. Алгоритмдерді өңдеу. Негізгі есептегіш алгоритмдер: ақырғы автоматтар; Тьюринг машиналары; оңай және қиын шешілетін есептер. Алгоритмнің талданылуы: күрделіліктің стандартты класстары. Уақыт және жады көлемі бойынша шығындар.

Тақырып 6 Бағдарламалау тілдерімен танысу

СӨЖ 6. Бағдарламалаудың парадигмдері. Процедуралық бағдарламалау. Модулдік және қүрылымдық бағдарламалау концепциялары. Объектіге-бағытталған бағдарламалау.

Тақырып 7 Операциялық жүйелер мен желілердің негіздері

СӨЖ 7. Процесстерді басқару. Жоспарлау және диспетчеризациялау. Файлдық жүйелер. Утилиттер. Драйверлер. Желілер мен телекоммуникациялар. Желілік қауіпсіздік. Web-клиент-сервер архитектурасының мысалы.

Тақырып 8 Графика және Интернет

СӨЖ 8. Графикалық жүйелер. Раастрлік және векторлық графика жүйелері.

Ақпаратты қауіпсіздіктер және оларды қүрушылар. Ақпарат қауіпсіздігіне қауіп төндіргіштер және олардың классификациясы. Архиваторлар. Антивирустік бағдарламалар.


5. Бақылау шараларының күнтізбелік кестесі

1 рейтинг

Барлық ұпай

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8
Ең жоғарғы ұпай, соның ішінде бақылау түрлері бойынша:

6

19

6

19

6

19

6

19

100

Сабақтарға қатысу, дайындалу және топта жұмыс жасау

Дәрістер

2

2

2

2

2

2

2

2

16

Зертханалық жұмыс
З1, З2

6

З3, З4

6

З5, З6

6

З7, З8

6


24

Практикалық жұмыс

ПР1

4


ПР2

4


ПР3

4


ПР4

4


ПР5

4


ПР6

4


ПР7

4


ПР8

4


32

СӨЖ орындау және қорғау
СӨЖ1

7

СӨЖ2

7

СӨЖ3

7

СӨЖ4

7


28

Межелік бақылау


100

100
2 рейтинг

Барлық ұпай

Апталар

9

10

11

12

13

14

15
Ең жоғарғы ұпай, соның ішінде бақылау түрлері бойынша:

7

24

7

24

7

24

7

100

Сабақтарға қатысу, дайындалу және топта жұмыс жасау

Дәрістер

2

2

2

2

2

2

2

14

Зертхана лық жұмысЗ9, З10
6

З11,З12
6

З13, З14
618

Практикалық жұмыс

ПР9

5


ПР10

5


ПР11

5


ПР12

5


ПР13

5


ПР14

5


ПР15

5


35

СӨЖ орындау және қорғау
СӨЖ5
11
СӨЖ6
11
СӨЖ7
11

33

Межелік бақылау100

100

Бақылау түрлері: З - зертханалық жұмыс, ПР – практикалық жұмыс, СӨЖ – студенттің өздік жұмысы, СОӨЖ – студенттің оқытушымен өздік жұмысы, МБ –межелік бақылау.


6. Курс компоненттері

Бақылау түрлері бойынша үлестердің таралымы

1. Ағымдағы бақылау 0,6

2. Емтихан 0,4


7. Курс саясаты

«Информатика» курсы практикалық курс болып саналады. Сондықтан міндетті түрде ағымдағы бақылаудың негізгі түрін құрайтын барлық практикалық, зертханалық, өздік жұмыс тапсырмаларын орындау міндетті болып табылады.

Егер Сіз барлық сабақтарға кешікпей қатысатын болсаңыз, барлық сабақтарға дайындықпен және белсенді қатысып отырсаңыз, барлық тапсырманы уақытында және сапалы орындап отыратын болсаңыз, онда бақылау шараларының күнтізбелік кестесінде көрсетілгендей жоғарғы ұпай жинайсыз.

Сабақтарға қатысу міндетті болып табылады. Себепті босатулар студентті зертханалық, практикалық және өз бетімен жұмыстар кешенін орындамауынан босатпайды. Осындай жағдайда оқытушының кеңес беру уақытымен сәйкес студенттің жеке тапсырмалары бойынша қайта тапсыруына мүмкіндігі бар.

Дербес компьютермен жұмыстардан алынған практикалық дағдылар пән бойынша өз бетімен жұмысты орындау дұрыстылығымен бағаланады.

Студент сабаққа кешігетін болса, сабаққа кіргізілмейді және босатылған сабақты қайта тапсыруға мүмкіндігі болмайды.

Сабақтағы ережені бұзғаны үшін айып салынады – бір сабақтан 5 ұпай алынып тасталады.

Барлық аудиторлық уақыттар дәрістік сабақтарға, практикалық, зертханалық жұмыстарға және оқытушымен студенттің өздік жұмысы тапсырмалары бөлінеді. Әр сабаққа дайындық және барлық материалдарды оқу міндетті. Сіздің дайындықтарыңыз ауызша сұраулармен, бақылау жұмыстарымен және межелік бақылаулар тестілері мен тапсырмаларымен тексеріледі.

Өздік жұмысы өз нұсқаңызға сәйкес орындалуы қажет, әйтпесе жұмыс есептелінбейді. Тапсырма нұсқаларын оқытушы тағайындайды.

Әр тапсырма жеке файлда немесе бумада орындалып, СРС 1_ФИО, СРС 2_ФИО және т.б. деп аталынуы керек. СӨЖ-ының тапсырмалары иілгіш дикскке жазылып, бақылау шараларының кестесіне сәйкес оқытушыға тапсырылады.

Барлық тапсырмалар уақытында орындалуып, тапсырылуы қажет. Кешіктірілген тапсырмалар төмен бағаланады. Бақылау жұмыстарын кез келгенін көшіруге және емтиханда көшіруге тыйым салынады. Айыптық санкция бақылаудың осы түрі үшін ұпайдың 80%-ын құрайды.

1. Егер бақылау шараларын өткізу уақытында қандай да бір себептермен қатыса алмасаңыз, онда оқытушының кеңес беру кестесімен қайта тапсыруға мүмкіндігіңіз болады.

Семестрде компьютерлік тестілеу бойынша екі межелік бақылау қарастырылған. Тестілеу сәйкес блоктың материалдарына сай жүргізіледі.

2. Межелік бақылау (МБ) 100 балдық шкаламен анықталады.Межелік бақылауға ағымдық үлгерім (АҮ) балы бар студенттер жіберіледі.

3. АҮ мен МБ бағалары бойынша студенттің пән бойынша рейтингі (Р1 және Р2) анықталады. Р1(2)=КY1(2)*0,7+ МБ1(2)*0,3Егер студент МБ орындамаса немесе МБ-дан 50 баллдан кем алса, онда рейтинг анықталмайды. Бұл жағдайда декан студенттің МБ тапсыруының жеке мерзімін тағайындайды.

4. Студенттің семестр бойынша емтиханға жіберу рейтингі (ЖР) бағасы ЖР=(Р1+Р2)/2

Егер пән бойынша курстық жұмыс (КЖ) болса, онда КЖ қорғау бағасы ЖР есептеуде ескеріледі: ЖР=(Р1+Р2)*0,7/2+КЖ*0,3

Сырттай оқитын студенттер үшін: ЖР=Р1 немесе ЖР=Р1*0,7+КЖ*0,3

Пән бойынша қорытынды тексеруге (ҚТ) (емтиханға Е) оқу жоспарының барлық талаптарын орындаған студенттер және ЖР 50-ден кем емес балл алған студенттер жіберіледі.

5. Пән бойынша қорытынды баға (ҚБ) (итог): ҚБ=ЖР*0,6+Е*0,4

6. КЖ комиссия алдында қорғалады.

Емтихан тест және практикалық тапсырма түрінде жүргізіледі.


8. Әдебиеттер
Негізгі әдебиеттер

    1. Информатика: Практикум по технологии работ на компьютере: Учебное пособие для вузов / Под ред. Н.В. Макаровой. – М. : Финансы и статистика, 1997. - 384 с.

    2. Информатика: Учебник для вузов / Под ред. Н.В. Макаровой. – 2-е изд. – М. : Финансы и статистика, 1998. – 768 с.

    3. Семенов М.В. Информатика: экзаменационные ответы. Ростов н/Д : «Феникс», 2001. – 288 с.

    4. Алферов А.П. Информатика для начинающих пользователей: Учебное пособие. – Ростов на Дону : Феникс, 1996. – 320 с.

    5. Могилев А.В. и др. Информатика: Учебное пособие для студентов пед. вузов / А.В. Могилев, Н.И. Пак – М. : Академия, 1999. – 816 с.

    6. Информатика: Учебник / Под ред. Н.В. Макаровой. – 3-е изд. – М. : Финансы и статистика, 1999. – 768 с.

    7. Острейковский В.А. Информатика: Учебник для техн. Вузов – М. : Высш. шк., 1999. – 511 с.

    8. Информатика: Базовый курс / Под ред С.В. Симоновича – СПб. : Питер, 2000. – 638 с.

    9. Информатика: Базовый курс: Учебное пособие для втузов / Под ред С.В. Симоновича – СПб. : Питер, 2001. – 638 с.

    10. Информатика: Базовый курс : Учебное пособие для втузов / Под ред С.В. Симоновича – СПб. : Питер, 2003. – 640 с.

    11. Козырев А.А. Юдин А.П. Информатика: Конспект лекций. – СПб. : Изд-во Михайлова В.А., 2000. – 46 с.

    12. Воройский Ф.С. Информатика. Новый систематизированный толковый словарь по информатике: Вводный курс по информатике и вычислительной технике в терминах. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Либерия, 2004. – 535 с.

    13. Марченко А.И., Пасько В.П. Word 7.0 для Windows 95. – Киев : BHV, 1996. – 478 с.

    14. Лавренов С.М. Excel: Сборник примеров и задач. - М. : Финансы и статистика, 2000. – 335 с.

    15. Лавренов С.М. Excel: Сборник примеров и задач. - М.: Финансы и статистика, 2002. – 336 с.

    16. Литвин П. и др. Access 2002: Разработка корпоративных приложений: Для профессионалов / П. Литвин, К. Гетц, М. Гунделой; Пер с англ. О.Здир – СПб. : Питер, 2002. – 1005 с.

    17. Рыбаков В.Е., Азов С.В. Norton Commander (3.0) Norton Integration (4.5). – М. : МП «Малип», 1992. – 56 с.

    18. Крейнак Д, Хебрейкен Д. Интернет. Энциклопедия. – СПб. : Питер, 2000. – 555 с.

    19. Котеча Х. Windows 95: Шаг за шагом / Пер с англ. Под ред В. Кошелева. –М. : БИНОМ, 1997. – 176 с.

    20. Ахметов К.С. Windows 95 для всех. – 2-е изд. М. : КомпьтерПресс, 1996. – 318 с.

Қосымша әдебиеттер

    1. Кенин А.М., Печенкина Н.С. Windows 95/ NT для пользователей или как научиться владеть компьютером. – Екатеринбург: Планета, 1998. – 429 с.

    2. Козловский Е.А. Windows 95 или прогулка без провожатых по ночному Чикаго. – М. : ABF, 1995. – 298 с.

    3. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Краткий курс. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 480 с.
Танысу парағы

р/с


Құжатпен танысқан адамның аты-жөні

Құжатпен танысқан күні

Қолы

Қолдың мағынасын ашу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


Танысу парағы

р/с


Құжатпен танысқан адамның аты-жөні

Құжатпен танысқан күні

Қолы

Қолдың мағынасын ашу

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60


Танысу парағы

р/с


Құжатпен танысқан адамның аты-жөні

Құжатпен танысқан күні

Қолы

Қолдың мағынасын ашу

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет