БАҒдарламасы шымкент, 2011 ж. Қабылдау емтиханының бағдарламасы 5В011200-химия мамандығыныңбет2/2
Дата25.04.2016
өлшемі421.5 Kb.
түріБағдарламасы
1   2

2.«Органикалық химия» пәні:


 1. Органикалық химияның даму жолдары

 2. Органикалық қосылыстардың классификациясы

 3. Қаныққан көмірсутектердің құрылысы, химиялық қасиеттері

 4. Қаныққан көмірсутектерді алу жолдары

 5. Этилен көмірсутектерінің құрылысы, химиялық қасиеттері

 6. Этилен көмірсутектерінің алу жолдары

 7. Диен көмірсутектерінің құрылысы, химиялық қасиеттері

 8. Диен көмірсутектерін алу жолдары

 9. Ацетилен көмірсутектерінің құрылысы, химиялық қасиеттері

 10. Ацетилен көмірсутектерін алу жолдары

 11. Қаныққан көмірсутектердің моногалогенді туындылары

 12. Алифатты көмірсутектердің изомериясы

 13. Алифатты көмірсутектердің қасиеттерін салыстару

 14. Алкандардың крекингісі

 15. С-С және С-Н байланыстарын салыстыру

 16. Қаныққан көмірсутектердің ди- және полигалогенді туындылары.

 17. Қаныққан көмірсутектердің галогенді туындылары.

 18. Қаныққан көмірсутектердің галоген туындыларының құрылысы, химиялық қасиеттері.

 19. Қаныққан көмірсутектердің галоген туындыларын алу жолдары.

 20. С-С және С-Hal байланыстарын салыстыру

 21. Қаныққан бір атомды спирттердің химиялық қасиеттері.

 22. Спирттерді алу жолдары.

 23. Қанықпаған спирттердің химиялық қасиеттері.

 24. Екі, үш атомды спирттердің химиялық қасиеттері.

 25. Жай эфирлердің құрылысы, химиялық қасиеттері.

 26. Жай эфирлерді алу жолдары.

 27. Циклдік жай эфирлер немесе органикалық тотықтар.

 28. Асқын тотықты органикалық қосылыстар жөніндегі түсінік.

 29. Қаныққан альдегидтер және кетондардың құрылысы, химиялық қасиеттері.

 30. Қаныққан альдегидтер және кетондарды алу жолдары.

 31. Қанықпаған альдегидтер және кетондар.

 32. Кетендер.

 33. Диальдегидтер мен дикетондар.

 34. Бір негізді қаныққан карбон қышқылдарының құрылысы, химиялық қасиеті.

 35. Бір негізді қаныққан карбон қышқылдарыны алу жолдары.

 36. Галогенмен алмасқан бір негізді қышқылдар

 37. Бір негізді қанықпаған қышқылдары.

 38. Қатты және сұйық майлардың химиялық қасиеттері.

 39. Қатты және сұйық майлар құрылысы

 40. Екі негізді қаныққан қышқылдар.

 41. Екі негізді қанықпаған қышқылдар.

 42. Алифатты нитроқосылыстар құрылысы, химиялық қасиеті.

 43. Алифатты аминдер.

 44. Нитрилдер және изонитрилдер.

 45. Циклопарафиндердің құрылысы, химиялық қасиеті.

 46. Бензол және оның гамологтары.

 47. Бағыттау ережесі

 48. Келісілген және келісілмеген бағыттау

 49. Ароматты көмірсутектердің құрылысы, химиялық қасиеті.

 50. Қанықпаған және ароматты көмірсутектердің ұқсастығы мен айырмашылығы.

 51. Ароматты галогентуындылардың құрылысы, химиялық қасиеті.

 52. Алифатты және ароматты галогентуындылардың ұқсастығы мен айырмашылығы.

 53. Ароматты сульфоқышқылдардың құрылысы, химиялық қасиеті.

 54. Ароматты нитроқосылыстардың құрылысы, химиялық қасиеті.

 55. Ароматты оксиқосылыстар

 56. Бір атомды фенолдардың құрылысы, химиялық қасиеті.

 57. Бір атомды фенолдарды алу жолдары

 58. Екі атомды фенолдар.

 59. Диазо- және азоқосылыстардың құрылысы, химиялық қасиеті.

 60. Диазо- және азоқосылыстарды алу жолдары.

 61. Ароматты альдегидтер мен кетондардың құрылысы, химиялық қасиеті.

 62. Ароматты альдегидтер мен кетондарды алу жолдары.

 63. Алифатты және ароматты карбонилды қосылыстардың ұқсастығы мен айырмашылығы.

 64. Көмірсулардың құрылысы, түрлері

 65. Көмірсулардың таутомериясы

 66. Көмірсулардың маңыздылығы

 67. Гетероциклді қосылыстардың ароматтылығы

 68. Гетероциклді қосылыстардың химиялық қасиеті.

 69. Гетероциклді қосылыстардың пайдасы мен зияны

 70. Конденсирленген көмірсутектер

 71. Металорганикалық қосылыстардың органикалық синтездегі маңызы

 72. Амин қышқылдарының маңызы

 73. Терпендер, тетратерпентдер

 74. Хинондар

 75. Алколоидтар

 76. Нуклеин қышқылдары

 77. Бифункионалды органикалық қосылыстар

 78. Көміртегі атомының гибридтік күйі, химиялық байланысы

 79. Статикалық фактордың әсері

 80. Динамикалық фактордың әсері3.Аналитикалық химия пәні:


 1. Аналитикалық химия пәнінің негіздері және оның әдістері.

 2. Жаратылыстану ғылымдарының дамуына және өндірісте аналитикалық химияның әсері және алатын орны.

 3. Кәсіптік мұғалім дайындаудағы аналитикалық химияның ролі.

 4. Сапалық анализ әдістері.

 5. Физикалық, физико-химиялық және химиялық анализ әдістері.

 6. “Құрғақ” және “дымқыл” анализ әдістері.

 7. Макро-, микро-, жартылаймикро- анализдері.

 8. Жалынды боялу реакциялары.

 9. Тамшылы және микрокристаллоскопиялық анализдер.

 10. Реакцияның сезімталдығы: ашылу минимумы, шекті концентрация немесе шекті сұйылту және ерітіндіні шекті сұйылту кезіндегі ең аз көлемі.

 11. Реакцияның сезімталдық көрсеткіштерін есептеу әдістері.

 12. Ерітіндідегі ионды анықтаудың негізгі шарты.

 13. Жеке және жалпы аналитикалық топтық реакциялар, топтық реагенттер.

 14. Арнайы және талғамды немесе селективті реагенттер және реакциялар.

 15. Жасырын түрде басқа иондарды анықтауға кері әсерін тигізетін иондарды тұрақты комплексті қосылыстарға түсіру.

 16. Катиондарды аналитикалық топтарға бөлу.

 17. Д.И. Менделеевтің периодтық системасы және катиондардың аналитикалық тобы. Катиондарды классификациялау.

 18. Сульфидті және қышқылдық-негіздік жүйе бойынша анализдеу.

 19. Аммиактық және фосфаттық классификация.

 20. Катиондарды сульфидті анализ жүйесі және оның мәні.

 21. Сульфидті катиондарды сульфидті анализдеу жүйесінің жетістіктері мен кемшілігі.

 22. Катиондарды қышқылдық-негіздік анализдеу жүйесі.

 23. Катиондарды және аниондарды аналитикалық топтарға бөлу және оның құрамы, топтық реагенттер.

 24. Қышқылдық-негіздік жүйенің жетістіктері мен кемшіліктері.

 25. Жүйелі және бөлшектеу анализ әдістері.

 26. Систематикалық анализ әдісінің мәні.

 27. Бөлшектеу анализі, оның мәні және даму жолдары.

 28. Гомогенді жүйелер.

 29. Қайтымды реакцияларға ерекеттесуші массалар заңын қолдану.

 30. Химиялық тепе-теңдік константасының теңдеуі.

 31. Протолиттік тепе-теңдік.

 32. Электролиттік диссоциациялану теориясының негізгі қағидалары.

 33. Әлсіз электролиттердің иондану константасы және дәрежесі мен өзара байланысы.

 34. Оствальдтың сұйылту заңы.

 35. Иондану константасы және дәрежесін есептеу әдістерінде қолдану.

 36. Иондық тепе-теңдіктің ығысуы.

 37. Аттас иондардың әсері.

 38. Күшті электролиттер теориясының негізгі қағидалары.

 39. Иондардың өзара электролиттік әсері.

 40. Жуықталған диссоциациялану дәрежесі.

 41. Активтілік және активтілік коэффициент.

 42. Ерітіндінің иондық күші.

 43. Ерітіндінің иондық күшін және ионның активтілігін, активтілік коэффициенттің жуықталған мәнін пайдаланып есептеу әдістері және интерполяция әдісі.

 44. Электролиттік диссоциациялану теориясының сапалық анализдегі мәні.

 45. Сутектік көрсеткіш және судың иондық көбейтіндісі.

 46. Қышқыл, негіз және тұз ерітінділеріндегі рН-ты есептеу.

 47. Буферлі жүйелер және олардың анализдегі маңызы.

 48. Буферлі ерітінділердің рН-ын есептеу.

 49. Гетерогенді жүйелер.

 50. Ерігіштік көбейтінді.

 51. Ерігіштік көбейтіндіні заттың ерігіштігі бойынша есептеу әдісі және ерігіштік көбейтіндінің мәні бойынша ерігіштікті есептеу.

 52. Сұйық және қатты фаза арасындағы тепе-теңдік.

 53. Аттас иондардың электролиттердің ерігіштікке әсері.

 54. И.В. Тананаев жұмыстары, тұздау эффект, бөлшекпен тұндыру.

 55. Тұнбаның еруі және түзілу шарттары.

 56. Аз еритін кейбір электролиттерді басқа иондарға ауыстыру.

 57. Алмасу реакцияларының жүру жағдайлары.

 58. Амфотерлік.

 59. Гидролиз.

 60. Гидролиз дәрежесі және оның константасы.

 61. Гидролизге түсетін тұздардың рН-ын, дәрежесін және константасын есептейтінтеңдеулерді қорытып шығу.

 62. Гидролизді тежеу және жандандыру.

 63. Гидролиздің анализдегі мәні.

 64. Амфотерлі гидроксидтердің сулы ерітінділерінің қасиеттері.

 65. Амфотерлі гидроксидтердің иондану константасы.

 66. Анализде амфотерлікті қолдану.

 67. Тотығу-тотықсыздану реакцияларының анализдегі маңызы.

 68. Тотығу-тотықсыздану тепе-теңдігі.

 69. Стандартты сутектік электролит.

 70. Стандартты электродтар және тотығу-тотықсыздану потенциалдары.

 71. Тотығу-тотықсыздану реакциялары және теңдеулерін құру.

 72. Тиімді тотықтырғышпен тотықсыздандырғыш анализ әдісінде таңдай білу.

 73. Реакцияның жүруіне ортаның рН-ның және редокс түрінің концентрациясының әсері.

 74. Заттардың коллоидтық күйі.

 75. Коллоидты бөлшектердің зарядтары.

 76. Коагуляция құбылысы және пептизация.

 77. Электролиттердің коагуляциялық қасиетіне концентрацияның, ионның заряды, температура және тағы басқа факторлардың әсері..

 78. Комплексті қосылыстар, олардың құрамы және құрылысы.

 79. Комплексті қосылыстардың диссоциациялануы.

 80. Тұрақсыздық константасы.


4.«Химияны оқытудың әдістемесі» пәні

 1. Химияны оқыту әдістемесінің зерттейтін мәселелері. Химияны оқыту әдістемесінің зертту әдістері және оның басқа ғылымдармен байланысы. Химияны оқыту әдістемесінің қалыптасуы және дамуы.

 2. Орта мектепте химия оқытудың мақсаттары мен міндеттері.

 3. Оқушыларда ғылыми көзқарас қалыптастыру.

 4. Химияны оқыту барысында оқушылардың ақыл-ойын дамыту.

 5. Химия курсының мазмұнын таңдауға және оқытуға қойылатын дидактикалық талаптар.

 6. Орта мектепте химия курсы мазмұнының қалыптасу кезеңдері.

 7. Химиядан алған орта білім мазмұнының келешегі туралы нұсқама құжаттар және болашақ мұғалімдерге қойылатын талаптар.

 8. Оқытудың түрлері.

 9. Оқыту принциптерінің жүйесі, олардың өзара байланысы.

 10. Оқыту әдістері туралы түсінік. Оқыту әдістерінің жіктелуі.

 11. Оқу – мектеп оқушысының біртұтас оқыту үрдісіндегі танымдық іс-әрекеті ретінде.

 12. Оқуды ұйымдастыру формаларына жалпы сипаттама. Оқуды ұйымдастырудың қазіргі үлгілері.

 13. Оқытудың инновациялық технологияларының ғылыми-теориялық мәселелері.

 14. Эксперимент есептерінің оқу-тәрбиелік маңызы және типтері. Эксперимент есептерінің орны және шығарту.

 15. Сан есептерінің оқу-тәрбиелік маңызы және жіктелуі. Сан есептерін шешу тәсілдері және әдістемесі.

 16. Химия тілін түсінудің семиотикалық негіздері.

 17. Химиялық номенклатура мен символикалық өзара байланысын қалыптастыру. Химия тілі – химия танымындағы құрал және әдіс, оқушыларды оқытудың, тәрбиелеудің және дамытудың маңызды құралы.

 18. Білімді, біліктілікті және дағдыны тексерудің әдістері мен амалдары.

 19. Оқушылардың білімі мен біліктілігін жүйелі тексеру – оқу-тәрбие үрдісінің кұрамды бөлігі.

 20. Білімді, білікті және дағдыны тексеру мен бағалаудың мақсаты.

 21. Химия сабақтарының жіктелуі, құрылымы.

 22. Сабақта оқушылардың белсенділігін арттыру.

 23. Сабақтың негізгі түрлері, оларға сипаттама.

 24. Сабақты жоспарлау және талдау.

 25. Қазіргі сабаққа қойылатын талаптар.

 26. Химиядан факультатив сабақтар.

 27. Сыныптан тыс жұмыстардың маңызы.

 28. Химиядан сыныптан тыс жұмыстардың түрлері.

 29. Бейорганикалық қосылыстардың кластарын оқытуда берілетін білімнің көлемі.

 30. Химиялық өндіріс туралы оқу материалының маңызы және міндеттері.

 31. Химиялық өндірісті оқып үйренудің әдістемелік мәселелері.

 32. Химиялық заңдар мен теориялық білімді қорту.

 33. Периодтық заң және атом құрылысы – мектеп химия курчының негізі.

 34. Атом-кұрылыс теориясы тұрғысынан периодтық заңды оқыту.

 35. Химиялық байланыс және зат құрылымын оқып, үйренудің маңызы, орны және әдістемесі.

 36. Мектеп химия курсындағы электролиттік теориян оқыту әдістемесі.

 37. Химиялық элементтерді оқыту әдістемесі. Элементтердің табиғи топтары туралы түсінік.

 38. Металдарды оқыту әдістемесі. Мектеп химия курсында металдар туралы оқу материалдарының оқу-тәрбиелік маңызы.

 39. Бейметалдар және металдар туралы білімді қорту.

 40. Органикалық химия курсының оқу-тәрбиелік маңызы.

 41. Органикалық химия курсының маңызы. Органикалық заттардың құрылысы

 42. Мектеп оқушыларына тәрбие берудің мәні мен ерекшеліктері.

 43. Мектеп оқушыларының үлгермеушілігін алдын алу және жою жолдары.

 44. Дамытып оқыту технологиясы.

 45. Бағдарламалап оқыту технологиясы.

 46. Дербес және іріктеп оқыту технологиясы.

 47. Білім берудің іс-әрекет ретіндегі мәндік сипаттамасы.

 48. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңының негізгі ережелерінің мектепте қолданылуы.

 49. Жалпы білім беру мазмұнын дамыту болашағы. 12 жылдық жалпы білім беретін мектептерді құрудың моделі.

 50. Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы инновациялық саясаты.

 51. Химияны оқытудағы көрнекілік. Көрнекілік түрлері және оларды жіктеу.

 52. Химияны оқыту үрдісіндегі оқу жұмысының әдістері

 53. Химиялық есептер – химияны оқытудың бір құралы. Химиялық есептер түрлері

 54. Оқушылардың білім мен біліктерін тексеру. Жалпы білім беру мен тәрбиелеу мәселелерін шешуге білім мен біліктілікті тексерудің ролі. Химиядан оқушылардың білімі мен біліктілітін бағалаудың маңызы және функциялары

 55. Оқудың әр түрлі кезеңдерінде оқушылардың білімі мен біліктілігіне қойылатын талаптар. Біліктілік пен дағдылар тізімі. Тексерудің жүйелілігі.

 56. Орта мектепте химияны оқытудағы оқуды ұйымдастыру формалары

 57. Химия сабақтарын жіктеу. Жаңа білім беру мен жаңа практикалық білік қалыптастыру сабағы. Біліктілікті жүйелеу сабағы. Білімді тексеру сабағы

 58. Химиядан оқу жұмыстарын жоспарлаудың міндеттері мен маңызы. Жоспарлаудың түрлері – жылдық және тақырыптық жоспарлар, сабак жоспары

 59. Оқу материалын жыл бойына бөлу. Оқу жылы ішінде әр тақырыпты оқыту мерзімін белгілеу. Тақырыптық жоспар. Химиялық экспериментті жоспарлау

 60. Сабақ жоспары. Сабақ жоспарына қойылатын талаптар

 61. Химиядан топсеруен түрлері. Топсеруенді жоспарлау, ұйымдастыру және өткізу әдістемесі

 62. Химияны оқыту жүйесінде факультатив сабақтардың білімдік-тәрбиелік мәні. Химиядан факультативтік курстардың мазмұны мен құрылымы

 63. Химияның алғашқы ұғымдары мен түсініктерінің қалыптастыру. Химияның ғылым ретіндегі анықтамасы. Зат туралы түсінік қалыптатырудың ерекшеліктері мен негізгі кезеңдері

 64. Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары туралы түсінік

қалыптастыру

 1. Д.И.Менделеевтің периодтық заңын, периодтық жүйесін және атом құрылысын оқып-үйрену әдістемесі

 2. Заттың құрылымы, валенттілік және тотығу дәрежесі туралы ұғымдардың қалыптасуы

 3. Химиялық реакциялар туралы ұғымның дамуы. Электрондық теория тұрғысынан химиялық реакциялардың бағыттары мен ұстанымдары

 4. Химиялық реакциялар туралы ұғымның дамуы. Электрондық теория тұрғысынан химиялық реакциялардың бағыттары мен ұстанымдары Мектеп химия курсындағы электролиттік теорияның орны мен маңызы. Электролиттік диссоциация үрдісін оқытудағы әдістемелік ұстанымдар және олардың ашылу салдары

 5. Сулы ерітінділердегі электролит реакцияларының жіктелуі. Гидролиз және оның табиғаттағы маңызы. Электролиттік диссоциация теориясының негізгі жағдайын қорытындылау және дамыту.

 6. Химияны жүйелеп оқыту курсында элементтерді және олардың қосылыстарын оқытудың негізгі ұстанымдары. Элементтер жүйесін оқытудағы дедукцияны пайдалану

 7. Элементтердің негізгі қосылыстарына сипаттама. Элементтер және олардың қосылыстарын оқып-үйренудегі периодтық заң және электролиттік теория туралы оқушылар білімінің дамуы

 8. Металл еместерді оқыту әдістемесі. Периодтық заң және электрондық теория тұрғысынан галогендерге сипаттама

 9. Металдарды оқыту әдістемесі. Мектеп химия курсында металдар туралы оқу материалдарының оқу-тәрбиелік маңызы

 10. Органикалық қосылыстардың жіктелуі туралы ұғым. Органикалық қосылыстар номенклатурасының негізгі ұстанымдары және оны оқыту әдістемесі. Органикалық химияда химиялық реакциялар механизмі туралы түсінік қалыптастыру

 11. Көмірсутектерді оқыту әдістемесі. Оқу материалының мазмұны мен құрылымына жалпы сипаттама

 12. Құрамыңда оттегі бар заттарды оқыту әдістемесі. Жалпы ұстанымдары мен жіктелуі

 13. Азотты органикалық қосылыстар. Жалпы сипаттама және оларды оқыту әдістемесі.

 14. Оқушылардың химия пәнінен алған білімін қорытындылау

 15. Әңгіме және оны химияны оқытуда қолдану

 16. Мектеп оқушыларына тәрбие берудің мәні мен ерекшеліктері.5.«Химиядан есеп шығару әдістемесі» пәні


 1. 2,7 г белгісіз металл оксиді 6,3г оның нитратын түзеді. Металдың молярлы эквивалентті массасын есептеңіз.

 2. 1г металл 2,78г күкіртті қосылыс және 9,89г бромды қосылыс түзеді. Егер, күкірттің эквивалентті молярлы массасы 16 тең болса, онда бром мен металдың эквивалентті молярлы массаларын есептеңдер.

 3. КНСО3 калий гидрокарбонатын алу үшін, 16л 25%-тік КОН (p=1,23г/мл) ерітіндісі арқылы, 170С и 100 кПа өлшенген, көміртек (ІV) оксидінің қанша литрі қажет? Алынған гидрокарбонаттың массасын есептеңіз.

 4. 40г СаСО3 қанша миллилитр 20%-тік НСІ (p=1.1г/мл) ерітіндісімен әрекеттеседі?

 5. 100 мл 20%-тік НСІ ерітіндісінде қанша грамм СаСО3 ерітуге болады? 40,5кПа және -30С та бөлінген газдың көлемін есептеңіз.

 6. 10%-тік ерітінді (массасы бойынша) алу үшін 50г SrCI2·6H2O қанша көлем суда еріту керек?

 7. Массалық үлесі 30%, тығыздығы 1,18г/мл, 800мл Н3РО4 ерітіндісін буландырғанда, 200мл су буландырылды. Қалған ерітіндідегі Н3РО4 массалық үлесі қаншаға тең?

 8. 9 %-тік (массасы бойынша) ерітінді алу үшін 67,2л НСІ (көлем қалыпты жағдайда өлшенген) судың қанша массасында еріту қажет?

 9. 5%-тік ерітінді алу үшін 20%-тік (p=1,14г/мл) 100мл Н2SO4 ерітіндісіне қанша көлем су қосу қажет?

 10. Есепті екі әдіспен шығарыңыз: Құрамында 24,26% көміртек, 71,62% хлор және 4,12% сутек бар белгісіз заттың сутек бойынша тығыздығы 49,1 тең. Белгісіз заттың шынайы формуласын табыңыз.

 11. Екі әдіспен есепті шығарыңыз: Бордың сутекті қосылысында 78,78% бор бар болса, ал қалғаны – сутек. Ауа бойынша тығыздығы 0,945 тең. Белгісіз заттың формуласын табыңыз.

 12. Есепті екі әдіспен шығарыңыз. Органикалық қосылыс құрамына көміртек, сутек, және хлор кіреді. Бұл элементтердің массалық үлестері(%): көміртек: - 37,2. сутек – 7,8. хлор – 54,9. бұл заттың ауа бойынша салыстырмалы тығыздығы 2,22 тең. Осы қосылыстың молекуалық формуласын табыңыз.

 13. Құрамында 81,82% көміртек және 18,18%, сутектен құралған, көмірсутектің формуласын табыңыз, егер осы қосылыстың 1л қ.ж. 2,6г массаға тең болса.

 14. 7,3г НСІ тұз қышқылы 4,0г NH3 аммиакпен әрекеттескенде, қанша грамм NH4СІ түзіледі? Реакциядан кейін қалған заттың массасын есептеңіз.

 15. 34,0г AgNO3 бар ерітіндіні, осындай массасы бар NaCI ерітіндісімен араластырылды. Реакцияға күміс нитратының барлығы түседі ме? Реакция нәтижесінде қанша грамм AgСІ түзіледі?

 16. 0,20 моль ҒеСІ3 бар ерітіндіге, 0,24 моль NaОН бар ерітіндісі қосылды. Реакция нәтижесінде қанша моль Ғе(ОН)3 түзілді және ерітіндіде ҒеСІ3 қанша мольі қалды?

 17. 8г АІСІ3 алюминий хлориді 5,0г КОН калий гидроксидімен әрекеттескенде, түзілген тұнбаның массасын анықтаңыз.

 18. Екі әдіспен есепті шығарыңыз. 16г. күкірт (ІV) оксидін алу үшін, күкірт қышқылымен әрекеттесетін натрий сульфитінің массасын есептеңіз.

 19. Есепті екі әдіспен шығарыңыз. Құрамында 26,53% калий, 35,37% хром және 38,10% оттегі бар қосылыстың, қарапайым фомуласы табыңыз.

 20. 4,3г көмірсутекті жандырғанда 13,2г СО2 түзілді. Көмірсутек буының сутегі бойынша тығыздығы 43 тең. Заттың молекулалық формуласын табыңыз.

 21. 2,7г алюминий мен темірдің қоспасы тұз қышқылымен әрекеттескенде 1,764л газ (қ.ж.) бөлінді. Бастапқы қоспадағы металдардың массалық үлестерін есептеңіз.

 22. 4,4г алюминий мен темірдің қоспасы 20% (тығыздығы 1,1г/мл) тұз қышқылымен әрекеттескенде 3,584л газ (қ.ж.) бөлінді. Бастапқы қоспадағы металдардың массалық үлестерін және ерітіндіде түзілген тұзардың массалық үлестерін табыңыз.

 23. 400г 20% (масса бойынша) ерітіндіні салқындатқанда 50г еріген зат бөлінді. Қалған ерітіндідегі еріген заттың массалық үлесін есептеңіз.

 24. Реакция жылдамдығы 5*10-5 моль/(л*мин) тең, А және В заттарының тепе-теңдік концентрациясы 0,05 және 0,01 моль/л тең болса, А+ В→АВ реакциясындағы жылдамдық константасының мәнін есептеңіз.

 25. FeO(K)+CO(г)↔ Fe(K)+ CO2(г) реакциясының тепе-теңдік константасы 0,5 тең. Егер, СО және СО2 бастапқы концентрациялары [CO]0=0,05 моль/л, [CO2]=0,01 моль/л. тең болса, онда СО және СО2 тепе-теңдік концентрацияларын табыңыздар.

 26. 170С және қысым 104 кПа (780 мм рт.ст.) кезінде, 624 мл газдың массасы 1,56г тең. Газдың молекулалық массасын есептеңіз.

 27. 870С және 8,2кПа кезінде 600мл бензолдың массасы 1,30 г тең. Бензолдың молекулалық массасын есептеңіз.

 28. Екі әдіспен есепті шығарыңыз. 6,2г қосылысты жандырғанда 12г кремний диоксиді мен 5,4г су түзілді. Бұл қосылыстың ауа бойынша тығыздығы 2,14 тең. Қосылыстың молекулалық формуласын анықтаңыздар.

 29. КІ қышқылданған артық мөлшердегі ерітіндісіне 30мл 0,2н KNO2 ерітіндісін қосқанда, түзілген иодтың массасы мен (қ.ж.) азот монооксидінің көлемін есептеңіз.

 30. 4,5%-тік (ρ=1,029г/мл) ерітінді алу үшін, 500мл 20%-тік (массасы бойынша) (ρ=1,152г/мл) NaCl, ерітіндісін қандай көлемге дейін сұйылту қажет.

 31. Ток күші 5 А тең, платина тұзының ерітіндісінен 10 мин ішінде 1,517 платина бөлінді. Платинаның эквивалентті массасын анықтаңыз.

 32. Егер KIО3 бос иодқа дейін тотықсызданатын болса, 10%-тік KIО3 (ρ=1,052 г/мл) ерітіндісінің нормальдылығын есептеңіз.

 33. 2,5А тең ток күші электролит ерітіндісі арқылы өткенде, 30 мин ішінде ерітіндіден 2,77г металды бөліп шығады. Металдың эквиваленттік массасын есептеңіз.

 34. К2SO4, СuСІ2 ерітінділерінің электролиз теңдеулерін жазыңыз (электродтар платиналы).

 35. Сu(NO3)2, МnSO4 ерітінділерінің электролиз теңдеулерін жазыңыз (электродтар платиналы).

 36. Натрий сульфатының судағы ерітіндісінің электролиз теңдеуін жазыңыз. Анод инертті.

 37. Реакция өнімін жазыңыз:
 1. Реакция өнімін жазыңыз: 1. Реакция өнімін жазыңыз: 1. Реакция өнімін жазыңыз: 1. Реакция өнімін жазыңыз:
 1. Реакция өнімін жазыңыз: 1. Реакция өнімін жазыңыз: 1. Реакция өнімін жазыңыз:

50. Реакция өнімін жазыңыз:51. 10г Мg мен AI қоспасы тұз қышқылымен әрекеттескенде, 13,3л (250С және 99,75 кПа өлшенген) сутегі бөлінді. Қоспадағы магний мен алюминийдің массалық үлесін есептеңіз.

52. 1г металл 2,78г күкіртті қосылыс және 9,89г бромды қосылыс түзеді. Егер, күкірттің эквивалентті молярлы массасы 16 тең болса, онда бром мен металдың эквивалентті молярлы массаларын есептеңдер.

53. КНСО3 калий гидрокарбонатын алу үшін, 16л 25%-тік КОН (p=1,23г/мл) ерітіндісі арқылы, 170С и 100 кПа өлшенген, көміртек (ІV) оксидінің қанша литрі қажет? Алынған гидрокарбонаттың массасын есептеңіз.

54. 40г СаСО3 қанша миллилитр 20%-тік НСІ (p=1.1г/мл) ерітіндісімен әрекеттеседі?

55. 100 мл 20%-тік НСІ ерітіндісінде қанша грамм СаСО3 ерітуге болады? 40,5кПа және -30С та бөлінген газдың көлемін есептеңіз.

56. К 700мл 84,5%-ного раствора Н2SO4 (p=1,78г/мл) добавлено 1200мл 42%-ного раствора NaOH (p=1,45г/мл). Сколько миллилитров 35%-ного раствора КОН (p=1,35г/мл) потребуется добавить к раствору для достижения нейтральной реакции?

57. 10%-тік ерітінді (массасы бойынша) алу үшін 50г SrCI2·6H2O қанша көлем суда еріту керек?

58. Массалық үлесі 30%, тығыздығы 1,18г/мл, 800мл Н3РО4 ерітіндісін буландырғанда, 200мл су буландырылды. Қалған ерітіндідегі Н3РО4 массалық үлесі қаншаға тең?

59. 9 %-тік (массасы бойынша) ерітінді алу үшін 67,2л НСІ (көлем қалыпты жағдайда өлшенген) судың қанша массасында еріту қажет?

60. 5%-тік ерітінді алу үшін 20%-тік (p=1,14г/мл) 100мл Н2SO4 ерітіндісіне қанша көлем су қосу қажет?

61. Екі әдіспен есепті шығарыңыз: Құрамында 24,26% көміртек, 71,62% хлор және 4,12% сутек бар белгісіз заттың сутек бойынша тығыздығы 49,1 тең. Белгісіз заттың шынайы формуласын табыңыз.

62. Үш әдіспен есепті шығарыңыз: Бордың сутекті қосылысында 78,78% бор бар болса, ал қалғаны – сутек. Ауа бойынша тығыздығы 0,945 тең. Белгісіз заттың формуласын табыңыз.

63. Органикалық қосылыс құрамына көміртек, сутек, және хлор кіреді. Бұл элементтердің массалық үлестері(%): көміртек: - 37,2. сутек – 7,8. хлор – 54,9. бұл заттың ауа бойынша салыстырмалы тығыздығы 2,22 тең. Осы қосылыстың молекуалық формуласын табыңыз.

64. Құрамында 81,82% көміртек және 18,18%, сутектен құралған, көмірсутектің формуласын табыңыз, егер осы қосылыстың 1л қ.ж. 2,6г массаға тең болса.

65. 7,3г НСІ тұз қышқылы 4,0г NH3 аммиакпен әрекеттескенде, қанша грамм NH4СІ түзіледі? Реакциядан кейін қалған заттың массасын есептеңіз.

66. 34,0г AgNO3 бар ерітіндіні, осындай массасы бар NaCI ерітіндісімен араластырылды. Реакцияға күміс нитратының барлығы түседі ме? Реакция нәтижесінде қанша грамм AgСІ түзіледі?

67. 0,20 моль ҒеСІ3 бар ерітіндіге, 0,24 моль NaОН бар ерітіндісі қосылды. Реакция нәтижесінде қанша моль Ғе(ОН)3 түзілді және ерітіндіде ҒеСІ3 қанша мольі қалды?

68. 8г АІСІ3 алюминий хлориді 5,0г КОН калий гидроксидімен әрекеттескенде, түзілген тұнбаның массасын анықтаңыз.

69. Үш әдіспен есепті шығарыңыз. 16г. күкірт (ІV) оксидін алу үшін, күкірт қышқылымен әрекеттесетін натрий сульфитінің массасын есептеңіз.

70. Есепті екі әдіспен шығарыңыз. Құрамында 26,53% калий, 35,37% хром және 38,10% оттегі бар қосылыстың, қарапайым фомуласы табыңыз.

71. 4,3г көмірсутекті жандырғанда 13,2г СО2 түзілді. Көмірсутек уының сутегі бойынша тығыздығы 43 тең. Заттың молекулалық формуласын табыңыз.

72. 2,7г алюминий мен темірдің қоспасы тұз қышқылымен әрекеттескенде 1,764л газ (қ.ж.) бөлінді. Бастапқы қоспадағы металдардың массалық үлестерін есептеңіз.

73. 10г Мg мен AI қоспасы тұз қышқылымен әрекеттескенде, 13,3л (250С және 99,75 кПа өлшенген) сутегі бөлінді. Қоспадағы магний мен алюминийдің массалық үлесін есептеңіз.

74. 1г металл 2,78г күкіртті қосылыс және 9,89г бромды қосылыс түзеді. Егер, күкірттің эквивалентті молярлы массасы 16 тең болса, онда бром мен металдың эквивалентті молярлы массаларын есептеңдер.

75. КНСО3 калий гидрокарбонатын алу үшін, 16л 25%-тік КОН (p=1,23г/мл) ерітіндісі арқылы, 170С и 100 кПа өлшенген, көміртек (ІV) оксидінің қанша литрі қажет? Алынған гидрокарбонаттың массасын есептеңіз.

76. 40г СаСО3 қанша миллилитр 20%-тік НСІ (p=1.1г/мл) ерітіндісімен әрекеттеседі?

77. 100 мл 20%-тік НСІ ерітіндісінде қанша грамм СаСО3 ерітуге болады? 40,5кПа және -30С та бөлінген газдың көлемін есептеңіз.

78. К 700мл 84,5%-ного раствора Н2SO4 (p=1,78г/мл) добавлено 1200мл 42%-ного раствора NaOH (p=1,45г/мл). Сколько миллилитров 35%-ного раствора КОН (p=1,35г/мл) потребуется добавить к раствору для достижения нейтральной реакции?

79. 10%-тік ерітінді (массасы бойынша) алу үшін 50г SrCI2·6H2O қанша көлем суда еріту керек?80. Массалық үлесі 30%, тығыздығы 1,18г/мл, 800мл Н3РО4 ерітіндісін буландырғанда, 200мл су буландырылды. Қалған ерітіндідегі Н3РО4 массалық үлесі қаншаға тең?
Ұсынылған әдебиеттердің тізімі:

 1. ҚР МЖМБС 3.08.262-2006 «Жоғары кәсіптік білім. Бакалавриат. Негізгі ережелері» ҚР БҒМ бұйрығымен бекітілген № 671, 07.08. 2006 ж.

 2. Тасыбаева Ш.Б., Ефимова И.Е., Умбетов У.У. Методические рекомендации по организации и проведению итоговой аттестации обучающихся (мемлекеттік емтихандар). - Шымкент: М.Әуезова аты-ғы ОҚМУ, 2009. - 33 б.

 3. Карапетьянц М.Х., Дракин С.И., Андреева Л.Л. Задачи по неорганической химии. – М.: Химия, 1992.

 4. Старченко А.А. Задачи и упражнения по химии. – Шымкент: ОҚМУ, 2003.

 5. Джолдасова Ш.А., Высоцкая Н.А. Практикум по химии. – Шымкент: ОҚМУ, 2002 – 201 б.

 6. Ахметов Н.С., Азизова М.К., Бадыгина Л.И. Лабораторные и семинарские занятия по неорганической химии. – М.: Высшая школа, 1988. – 303 б.

 7. Глинка Н.Л. Жалпы химия – Л.: Химия, 1983

 8. Петров А.А., Бальян Х.В., Трощенко А.Т. Органическая химия. – М.: Высшая школа , 1981.

 9. Агрономо А.Е. Избранные главы органической химии – М.: Химия, 1990.

 10. Мәдіханова К.С., Жұрқабаева Л.А. Руководство и практикум по органической химии – Шымкент: ОҚМУ, 2001.

 11. Шакурская О.Н. Практикум по химии элементов – Шымкент: ОҚМУ, 2006. – 180 б.

 12. Чернобельская Г.М. Методика обучения химии в средней школе – М.: Владос, 2000.

 13. Плетнер Ю.В., Полосин В.С Практикум по методике обучения химии. – М.: Просвещение, 1996.

Каталог: sites -> default -> files
files -> «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру»
files -> ТӘуелсіздік жылдарынан кейінгі сыр өҢірі мерзімді басылымдар: бағыт-бағдары мен бет-бейнесі
files -> Ф 06-32 Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
files -> Т. Н. Кемайкина психологические аспекты социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей методическое пособие
files -> Техническая характеристика ао «нак «Казатомпром»
files -> Үкіметтің 2013 жылға арналған Заң жобалау жұмыстары Жоспарының орындалуы бойынша ақпарат
files -> Ақтөбе облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқарма басшысының


Достарыңызбен бөлісу:
1   2


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет