“Бекітемін” кафедра меңгерушісі тех ғ. д., проф. Аширов Ә. М. “ ” 2009ж Тест сұрақтарыбет1/6
Дата25.04.2016
өлшемі0.53 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі


Сырдария” университеті
“Бекітемін”


кафедра меңгерушісі_______

тех..ғ.д., проф.Аширов Ә.М.

“______” _________2009ж


Тест сұрақтары


Факультет: Химия және биология

Кафедра: “Химия-география”

Мамандық: 050113 – Биология

Пән атауы: Органикалық химия

Кредит саны: 3

Курс: 2 семестр: 3

Топ: Био – 18,28

Тест сұрақтарының саны: 300

Құрастырған: Абдуразова П

Жетісай—2009 ж

1 Алкандардың жалпы формуласы

1. CnH2n

2. CnH2n-2

3. CnH2n+2

4. CnH2nO

5. CnH2n-6


2. 2-метилпропанда қанша екіншілік көміртек атомдары бар

1. 0


 1. 2

 2. 4

 3. 1

 4. 3

3. Қай алкан дұрыс аталмаған

1. 2,2-диметилпропан


 1. 3-метилгексан

 2. 2,3,4-триметилгептан

 3. 2,3-диметилгексан

 4. 4- метилпентан

4. Алкандардың молекулалық формулаларын көрсет

1. C7H14 2. C4H10 3. C6H6 4. C10H22 5. C5H8


 1. 1,2

 2. 2,4

 3. 2,3

 4. 3,4

 5. 4,5

5. Көрсетілген реагенттердің қайсысымен алкандар әрекеттеседі

1. Cl2(hv) 2. HNO3(HOH) 3. NaOH 4. Br2(HOH) 5. HOH

1. 2,3


2. 3,4

3. 3,5


4. 4,5

5. 1,2
6. Вюрц реакциясы бойынша қай қосылыстан бутан алынады

1. CH3CH2Cl

2. CH3CHO

3. CH3COONa

4. CH3Cl

5. CH3OH
7. Кольбе реакциясы бойынша қай қосылыстан диметилизопропилметан алынады

1. (CH3)2CHCl

2. (CH3)2CHCOONa

3. CH3CH2OH

4. CH3COONa

5. CH3CH2Cl


8. Соңғы өнімді көрсет

CH3CH2COONa+NaOH → X

1. Пентан

2. Гексан

3. Пропан


 1. Бутан

5. Этан
9. Соңғы өнімді көрсет

2Na


Пропилен +HBr →…→ X

 1. Пентан

 2. 2-метилпропан

 3. 2,3 – диметилбутан

 4. Гептан

 5. Гексан

10.Соңғы өнімді көрсет

2Na

Пропилен +HBr (H2O) →…→ X1. Гексан

 1. Пентан

 2. 2,3-диметилбутан

 3. Диметилизопропилметан

 4. 2-метилпентан

11. Соңғы өнімді көрсет

Пропан +Cl2(hv) →X

1. Бутан


2. Гексан

3. 2-хлорбутан 1. 2-хлорпропан

 2. 1-хлориропан

12. Соңғы өнімді көрсет

T0C

CH3−CH−COONa+NaOH → X

│ CH3

1. Бутен-1

2. Этилен

3. Пропан

4. Бутан

5. Этан
13. Гомологтық қатарда изомері бар алғашқы алканды көрсет

1. Бутан

2. Этан


3. Гексан

4. Метан


5. Пропан
14. Пентанның қанша изомері бар

1. 4


2. 2

3. 6


4. 5

5. 3
15. Соңғы өнімді көрсет

Этилен +H2→…HNO3(HOH) X

1400 C

1. Нитроэтан

2. Этанол

3. Уксусная кислота

4. Ацетон

5. Этаналь
16. Қай алкан дұрыс аталмаған

1. Триметилэтилметан

2. Диметилдиэтилизопропилметан


3. Диэтилдиизопропилметан

4. Тетраметилметан

5. Диметилэтилметан
17. Гексанның қанша изомері бар


 1. 5

 2. 3

 3. 0

 4. 2

 5. 4

18. Алкандар қандай реакцияларға түседі

1. Поликонденсациялану 1. Қосылу

 2. Бөліну

 3. Орын басу

 4. Полимерлену

19. Изомерлерге қай сипаттама тән емес.


1. Бірдей сандық құрам

2. Әр түрлі химиялық құрылыс


3. Бірдей сапалық құрам

4. Әр түрлі қасиет

5. Бірдей қасиет
20. Метанды галогендеу реакциясының механизмі

1. SR

2. SE

3. SN

4. AdN

5. AdE

21. Алкандарды нитрлеу реакциясының авторы


1. М.И.Коновалов

2. М.Хараш

3. А.М.Бутлеров

4. В.В.Марковников

5. А.Кекуле

22. Алкандар қандай реагенттермен әрекеттескенде синтетикалық жуғыш заттар

түзіледі

1. HNO3(HOH)

2. HNO3(конц)

3. SO2+Cl2(жарық)

4. H2SO4(конц)

5. Cl2(жарық)

23. Мұнай құрамына қандай көмірсутектер кіреді.

1.алкандар. 2. алкендер. 3. циклоалкандар. 4. ароматты көмірсутектер

1. 1, 3, 4          2. 2, 3, 5

3. 1, 2, 5

4. 1, 2, 3

5. 3, 4, 5
24. Октан саны 100-ге тең алкан

1. Гексан

2. Гептан

3. Пентан

4. 2, 2, 4-триметилпентан

5. Изобутан


25. Бастапқы реагентті көрсет

Х + CI2 2-хлор –2 метилпропан

жарық

1 Бутан


2. Изобутан

3. Пентан

4. . Пропан

5. Пропилен


26. Қай алкенге геометриялық изомерия тән

1. Бутен-2

2. Пентен-1

3. Изобутилен

4. Бутен-1

5. Этилен


27. Бастапқы реагентті көрсет

X+HOH бутанол-2

1. Бутан


2. Изобутилен

3. Изобутан

4. Бутен-1

5. Пропилен


28. Соңғы өнімді көрсет.

CH2=CH2+KМnO4+HOH O0C X

1. Этан


2. Этаналь

3. Этанол

4. Этан қышқылы

5. Этиленгликоль


29. Қай спирттен дегидратация жолымен диметилэтилен алуға болады

1. Бутанол-2

2. Этанол

3. 2-метилпропанол-2

4. Метанол

5. Пропанол-2

30. Рекция өнімін көрсет

Бутен-1+HBr+ H2O2 X

1. 1-бромпропан

2. 1,2-дибромбутан

3. 1-бромбутан

4. 2-бромбутан

5. 2-бромпропан


31. Соңғы өнім: CH3CH2CHCI2+HOH-> X

1. Пропаналь

2. Пропанол-1

3. Пропанон

4. Пропанол-2

5. Пропан


32. Соңғы өнім: бутин-1 +HOH(Hg+2)-> X

1. Бутен-2

2. Бутанол-2

3. Бутаналь

4. Бутанол-1

5. Бутанон


33. Бастапқы реагент: Х

CN

X + HCN->CH3-CH-OH


 1. Этилен

 2. Ацетилен

 3. Сірке альдегиді

 4. Ацетон

 5. Этанол

34. Бастапқы реагентті көрсетX + NH2OH CH3CH=N-OH

1. Этаналь

2. Этилен

3. Этанол

4. Ацэтилен

5. Ацетон


35. Қай реагент көмегімен сірке альдегидін ацетоннан ажыратуға болады.

1. C2H5OH

2. PCI5

3. NaOH


4. Ag(NH3)2OH

5. HCN
36. Бастапқы реагент:NaOH

2X CH3CH=CH-CHO

1. Бутаноль-2

2. Пропаноль

3. Сірке альдегиді

4. Ацетон

5. Бутанон
37. Бастапқы реагент

KOH

2X (CH3)3C-COOH+(CH3)3C-CH2OH

1. Бутанон

2. Ацетон

3. 2-метилпропаналь

4. 2,2-диметилпропаналь

5. Бутаналь
38. Көрсетілген альдегидтердің қайсысы Канниццарро реакциясына түседі

1. Метилсірке альдегиді

2. Үшметилсірке альдегиді

3. Пропаналь

4. Сірке альдегиді

5. Диметилсірке альдегиді


39. Қай қосылыс альдол кротонды конденсацияға ұшырайды?

1. Пропанол- 1

2. 2,2-диметилпропаналь


         3. Пропанол- 2

4. Пропаналь

5. Метаналь


40. Соңғы өнімді анықта

AI(OC2H5)3

2CH3CHO X

1. Ацетон

2. Этанол

3. Сірке қышқылы

4. Кротон альдегиді

5. Сірке этил эфирі


41. Қай қосылыстар сірке альдегидімен нуклеофильді қосылу реакциясына түседі.

1.HCN 2.Ag(NH3)2OH 3.C2H5OH 4.Na

1. 1,2

2. 2,3


3. 1,3

4. 3,4


5. 1,4
42. Ацетонның изомерін көрсет

1. CH3CH2COOH

2. CH3OCH2CH3

3. CH3CH2CHO

4. CH3CHOHCH3

5. CH3CH2CH2OH


43.Сірке қышқылының изомері

1. HCOOCH3

2. CH3CH2OH

3. CH3OCH3

4. HCOOH

5. CH3CHO


44. Қай реагенттің көмегімен құмырсқа қышқылын басқа карбон

қышқылдарынан айырады

1. NH3

2. Na


3. CH3OH

4. Ag(NH3)2OH

5. NaHCO3
45.Соңғы өнім

P2O5

CH3CONH2 X

T0

1. CH3COOH2. CH3CHO

3. CH3CH2OH

4. CH3CN

5. CH3COCH3


46. Қандай реакция көмегімен күрделі эфир алады

 1. Этерификация

2. Гидратация

3. Гидролиз

4. Гидрлеу

5. Полимерлеу

47. Бастапқы реагентті көрсет

X+HOH CH3COOH

1. CH3 CHO

2. CH3CN

3. CH3 CI

4. CH3 OH

5. CH3CH2OH


48. Реакция өнімін көрсет

H+CH3COOH+CH3 OH X

1. Пропанол

2. Пропан қышқылы

3. Диэтил эфирі

4. Этилацетат

5. Метилацетат


49. Соңғы өнімді көрсет

NH3

CH3COOH X

1. Ацетилен

2. Ацетонитрил

3. Ацетамид

4. Этилацетат

5. Ацетон


50. Соңғы өнімді көрсет

HOH PCI5

CH3CN /// X

1. CH3COCI

2. CH3CHCI2

3. CH3CH2CI

4. CH3CH2NH2

5. CH3COOH


51. Соңғы өнімді көрсет

Май қышқылы + NaOH X

1. CH3COONa

2. CH3CH2CH2COONa

3. (CH3)2CHCOONa

4. CH3COO CH3

5. CH3 CH2COONa


52. Этерификация реакциясы нәтижесінде не түзіледі

1. Күрделі эфир

2. Альдегидтер

3. Ангидридтер

4. Кетондар

5. Жай эфир


53. Майлардың құрамына нелер кіреді

1. Альдегидтер мен кетондар

2. Спирт пен кетон

3. Глицерин мен амин қышқылдары

4. Глицерин мен альдегид

5. Глицерин мен жоғары май қышқылдары


54. Өсімдік майларының құрамына қандай қышқылдар кіреді

1. Стеарин қышқылы

2. Май қышқылы

3. Олейн қышқылы

4. Сірке қышқылы

5. Пальмитин қышқылы


55. Жоғары май қышқылдары нейтральданғанда не түзіледі

1. Белок


2. Көмірсулар

3. Сабындар

4. Альдегидтер

5. Кетондар


56. Вюрц реакциясы бойынша қай қосылыстан 2,3-диметилбутан алуға болады?

1. 1-хлорпропан

2. Хлорметан

3. Пропан

4. 2 - хлорпропан

5. Хлороэтан


57. Пропанды рационалды номенклатура бойынша ата

1. Метилизопропилметан

2. Диэтилметан

3. Метилпропилметан

4. Триметилметан

5. Этилметан


58. Диизопропилметанды жүйелік номенклатура бойынша атаңдар

1. 2,4-диметилпентан

2. 2,3-диметилпентан

3. 3,3-диметилпентан

4. 2,2-диметилпентан

5. 2,3-триметилбутан


59. Бастапқы реагентті көрсет

Х+НВr 2-бромбутан

1. Метилэтилэтилен

2. Пропилэтилен

3. Этилэтилен

4. Пропилен

5. Диметилэтилен


60.Соңғы өнімді көрсет

НВr KOH

этилен /// X

1. Сірке альдегиді

2. Этаналь

3. Этанол

4. Ацетон

5. Этилен


61. Соңғы өнімді көрсет

Cl2 KOH

пропан … X

nv [спирт] Т0С

1. Пропанол-2

2. Пропанол-1

3. Пропадиен

4. Пропилен

5. Пропанон
62. Қай қосылыстан синтетикалық каучук алуға болады

1. Изопрен

2. Пропанол

3. Этилен

4. Этан

5. Ацетилен


63. Соңғы өнімді көрсет
этилен + HOH X

1. Пропанол

2. Глицерин

3. Этанол

4. Этан

5. Этаналь


64. Соңғы өнімді көрсет

пропилен + Н2 Х

1. Метилэтилметан

2. Изопропилметан

3. Этан


4. Диметилметан

5. Изобутан


65. Қай қосылыс полимерлену реакциясына түседі

1. пропилен

2. этанол

3. метан


4. бутан

5. пропан


66. Гомологтарды көрсет

1. этилен

2. этан

3. пропилен

4. бутен-1

5. бутин-1 1. 3,4,5

 2. 2,4,5

 3. 1,3,4

 4. 1,4,5

 5. 2,3,4

67. Изомерлерді көрсет  1. этан

  2. метилэтилметан

  3. триметилметан

  4. пропан
 1. 2,3

 2. 1,2

 3. 3,4

 4. 1,4

 5. 1,3

68. Қай қосылыс HBr мен әрекеттеседі

1. пропаналь

2. этаналь

3. изобутилен

4. изобутан

5. сірке қышқылы
69. Ацетилен сумен каталитикалық әрекеттескенде не түзіледі

1. CH3 CH2CI

2. CH3 CH2 OH

3. CH3 - CH3

4. CH3COOH

5. CH3CHO


70. Қай қосылыстан Кучеров реакциясы бойынша ацетон алуға болады

1. этан


2. пропилен

3. пропин

4. этилен

5. пропан


71. Ацетиленді көмірсутектердің жалпы формуласы

1. CnH2n-2

2. CnH2n+2

3. CnH2n-6

4. CnH2n

5. CnH2n-4


72. Бастапқы реагентті көрсет

X+HOH ацетилен

1. CH4

2. CH3OH

3. C2H5

4. C2H

5. CaC2


73. Карбон қышқылы спиртпен әрекеттескенде не түзіледі

1. күрделі эфир

2. кетондар

3. алкандар

4. аминдер

5. альдегидтер


74. Соңғы өнімді көрсет

CH3COOH+C2H5OH X

1. этаналь

2. этилацетат

3. этилен

4. этанол

5. карбон қышқылы


75. Изопропилкарбинолды жүйелік номенклатура бойынша ата

1. 2-метилпропанол-1

2. пропанол-1

3. пропанол-2

4. 2-метилпропанол-2

5. этанол


76. Соңғы өнімді көрсет

CH3COOH+NH3 X

1. пропан

2. этанол

3. ацетамид

4. пропаналь

5. этилацетат


77. Химиялық құрылыс теориясының авторы

1. Байер


2. Кекуле

3. Полинг

4. Бутлеров

5. Менделеев


78. Вюрц реакциясы бойынша қай қосылыстан октан алуға болады

1. этан


2. 1-хлорпропан

3. 2-хлорбутан

4. 2-хлорпропан

5. 1-хлорбутан


79. Қай қосылыстан диэтил эфирін алуға болады

1. метилкарбинол

2. бутанол-2

3. пропанол-1

4. этилкарбинол

5. бутанол-1


80. Екіншілік спиртті көрсет

1. этилкарбинол

2. бутанол-1

3. диметилкарбинол

4. пропанол-1

5. метанол-1


81. Соңғы өнімді көрсет

H2SO4CH3-CH- CH2-CH3 X

│ T0

OH

1. дибутил эфирі2. пропилен

3. бутен-1

4. бутен-2

5. бутанол


82. СН3СООН-ты СН3СН2ОН-тан қандай реакция көмегімен ажыратады

1. NaHCO3

2. HBr

3. NaOH


4. NaOH

5. Br2


83. Метан қандай реагенттермен әрекеттеседі

1. CI2(жарық). 2. HBr. 3. H2SO4 4. HOH.

1. 1,3

2. 2,3


3. 1,2

4. 3,4


5. 2,4
84. Алкандардың табиғи көзі

1. белоктар

2. көмірсулар

3. кетондар

4. мұнай

5. спирттер


85. Мұнай құрамына қандай қосылыстар кіреді

1. Алкандар 2. Циклоалкандар 3. Алкендер 4. Алкиндер

1. 1,2

2. 2,3


3. 3,4

4. 2,4


5. 1,4
86. Алкендерге қандай реакциялар тән

1. вюрц


2. қосылу

3. орын басу

4. этерификация

5. дегидрлеу


87.Вагнер реактивін көрсет

1. КМnO4+HOH

2. Br2

3. НОН


4. КМnO4+H2SO4

5. NaOH
88. Кучеров реакция бойынша қандай қосылыстан кетон алуға болады

1. альдегидтер

2. алкандер

3. алкендер

4. спирттер

5. алкиндер
89. Белгісіз реагентті анықта

СН3СООН+Х СН3СООС2Н52О

1. ацетилен

2. этилен

3. этан


4. этаналь

5. этанол


90. Соңғы өнімді көрсет

СН3СНО+NH3 X

1. альдимин

2. альдегид

3. спирт


4. кетон

5. ацетон


91. Біріншілік спирттер тотыққанда не түзіледі

1. Кетон


2. Эфир

3. Альдегид

4. Кислота

5. Күрделі эфир


92.Бастапқы реагентті көрсет

Х+2КОН(спирт) ацетилен

1. СН3СOOH

2. СН3СНO

3. СН3СНСI2

4. СН3СН2OH

5. СН3СН2СI
93. Бастапқы реагентті көрсет

HgSO4

X+HOH бутанон


Каталог: CDO -> OBSOJ
OBSOJ -> Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> 1 обсөж тақырып: Әдеби тілдің жалпыхалықтық тілмен арақатынасы
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû Áiëiì æ¸íå ¹ûëûì ìèíèñòðëiãi “Ñûðäàðèÿ” óíèâåðñèòåòi
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
OBSOJ -> «Мәдениеттану» пәнінен СӨЖ сабақтарының
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет